Aktuálne odhalenia...


Enthüllungen Aktuell: Anonymous hackt NASA… Chemtrails sind nun Tatsache (18.Februar 2016)

Veröffentlicht am Februar 18, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Anonymous hackt NASA… Chemtrails sind nun Tatsache

Anonymous prenikol do NASA... teraz sú chemtrail skutočnosť

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/www.matrixblogger.de/wp-content/uploads/Anonymous-hacks-NASA.jpg

Známa skupina aktivistov „Anonymous“ nepomáha len pri boji virtuálne zabrániť vojnám tým, že vnikajú do internetových účtov u Twitter a v iných sieťach ale tiež pomocou príbuznej skupiny nezývanej „AnomSec“ vnikli do NASA a priniesli na svetlo neuveritelné dokumenty a dáta vo veľkosti 276 GB, ktoré medzičasom boli zverejnené. Anonymus o sebe hovorí, majú byť nazývaní ako opravdiví hackeri lebo chcú dať ľudstvu k dispozícii všetky tajné informácie vlád. Pritom sa orientujú na filme „V – vendeta“, v ktorom celý národ porazí diktátorský systém tým, že nosia masky. Na ceste tam sa im podarilo vniknúť do NASA... tá korisť obsahuje nespočetné E-maily, worddokumenty, adresy a telefónne čísla viac ako 2400 zamastnancov NASA ako tiež 630 vídeo-záznamov s úžasným obsahom ako napríklad používané drohny na tajné mísie, manipuláciu klímya jasné potvrdenie existencie „geo-inžinierstva“ a to čo je známe pod menom chemtrails.

Die bekannte Aktivistengruppe „Anonymous“ hilft nicht nur dabei, die Terroristengruppe ISIS virtuell zu bekämpfen und somit Krieg zu verhindern, indem sie deren Internetkonten bei Twitter und anderen sozialen Medienplattformen aufgespürt und gehackt haben, sondern die Splittergruppe von Anonymous namens „AnonSec“ hackte nun auch die NASA und brachte unglaubliche Dokumente zum Vorschein sowie Daten mit einer Größe von 276 GB, die zwischenzeitlich veröffentlicht wurden. Anonymous sagt von sich, dass sie als wahre Hacker zu bezeichnen seien, da sie jedwede Geheiminformationen der Regierungen, die nicht länger dem Volk, sondern nur sich selber dient, allen Menschen zugänglich machen möchten. Dabei orientieren sie sich an den Film der Wachowski-Geschwister mit dem Titel „V – wie Vendetta„, in dem ein ganzes Volk mit Masken ein diktatorisches System besiegt. Auf dem Weg dorthin ist es ihnen nun gelungen, die NASAzu hacken…

Die Beute von AnonSec sind unzählige E-Mails, Worddokumente, Adressen und Telefonnummern von über 2400 NASA-Mitarbeitern sowie über 630 Videos mit brisantem Inhalt, wie beispielsweise über eingesetzte Drohnen mit geheimen Missionen, Klimamanipulation und die klare Bestätigung der Existenz von „Geo-Engineering“, was auch bekannt ist unter dem Begriff „Chemtrails“.

Ursprünglich hatte AnonSec nicht versucht, irgendetwas über Drohnen und Chemtrails herauszufinden und waren über den Fund sogar überrascht. Nicht einmal das Hacking war geplant gewesen, sondern basierte vielmehr auf den Zufall, dass ein Trojaner über eine Million Computer infiziert und sich darunter ein Gerät der NASA befunden hatte. Über diesen Trojaner konnten sie sich in einen der Computer einhacken, der sich vorwiegend mit dem Thema Drohnenüberwachung und Klima beschäftigt.

Pôvodne sa AnonSec nepokúšal nájsť niečo o drohnoch a chemtrailoch, tým nálezom boli prekvapení. Tiež neplánovali hackovať, viac menej to bola náhoda, že jeden trojánsky kôň infikoval milión počítačov a náhodou bola medzi nimi NASA. Tým trojánskym koňom chceli vniknúť do jedného počítača, ktorý sa hlavne zaoberá témou kontrola drohnov a klíma.

Anonymous vysvetlil na ich web-strane a časopisu „Zine... mali sme dosah na všetky počítače NASA a urobili sme kópie dát, ktoré neustále do počítačov posielajú drohny a ako boli premenované aby vyzerali ako normálne nenápadné dáta. V našej skupine sme mali rozhovor či tie drohny zhodíme alebo nie. Niektorí boli proti, lebo by to spôsobilo škodu 227 miliónov dolárov a my by sme iste boli prehlásení za teroristov.  Ale napriek tomu sme pokračovali“.

K tomu zverejnil AnonSec nimi ovplyvnenú letovú cestu drohnov aby sa zrútili. NASA-piloti drohnov na zemi sa potom pokúsili znova-dosiahnuť kontrolu.

„My sme sa potom pokúsili zhodiť tých drohnov do tichého oceánu keď sa zrazu zjavil tok dát, ktorý my môžeme nazvať len „divná premávka dát“. Nevedeli sme s tým nič robiť. Keď sme sa po niekoľkých dňoch pokúsili znova vniknúť do ich systému tak už to nebolo možné. Tí, ktorí to čítajú si možno myslia, že taká bezpečnostná diera  u NASA-y je možno prekvapujúca – ale z našej skúsenosti môžeme povedať, že je to normálne“.

Die betroffene Anonymous-Gruppe erklärte auf ihrer Webseite und dem Magazin „Zine„:„Wir hatten Zugriff auf sämtliche NASA-Geräte und machten Kopien der Logdateien, die die Drohnen unentwegt an ihre Computer senden und wie sie diese automatisch umbenannten, damit sie wie normale und unauffällige Index-Dateien aussahen. Wir hatten in unserer Gruppe einen Disput, ob wir nun die Drohne abstürzen lassen sollten oder nicht. Einige waren dagegen, weil das einen Schaden von 227 Millionen Dollar verursacht hätte und wir daraufhin gewiss als Terroristen abgestempelt worden wären… Nun, wir haben trotzdem weitergemacht!“

Hierzu veröffentlichte AnonSec den von ihnen beeinflussten Flugweg der Drohne, um sie abstürzen zu lassen. Drohnenpiloten der NASA am Boden haben daraufhin versucht, die Kontrolle wiederzuerlangen.

Wir versuchten daraufhin, die Drohne in den Pazifik abstürzen zu lassen, als plötzlich ein von außerhalb der NASA kommender unerklärter Datenstrom auftauchte und den Absturz vereitelte. Die Analyse dieser Daten können wir nur als ’seltsamer Datenverkehr‘ bezeichnen. Für uns war damit nichts anzufangen. Als wir ein paar Tage später noch einmal versuchten, in das System einzudringen, hatten wir absolut keinen Zugang mehr. Die, die das hier lesen, finden ein solches Sicherheitsloch der NASA vielleicht überraschend, aber aus unserer Erfahrung heraus können wir sagen, dass dies normal ist.“

Die gehackten Videodateien zeigen viele Eislandschaften und weitere Klimastudien sowie Abflugzeitpunkte, Drohnenmodell- und Missionsbezeichnungen, Sensordaten und GPS-Koordinaten. In einigen der Logdateien aus dem Jahre 2014 finden sich Daten über Untersuchungen zu Effekten, die bei sekundären Betankungen von Flugzeugen auftreten können und dessen Auswirkungen auf Contrails und anderen Emissions-Projekten. Es scheint, als hätte die NASA Untersuchungen angestellt, wie sich Flugzeuge verhalten, wenn man neben den normalen Benzintanks noch weitere einbaut, die offensichtlich etwas anderes enthalten sollten als normales Flugbenzin.

Tie hackované vídeo-dáta ukazujú mnohé ľadové krajiny a ďalšie klimatické štúdie ako tiež body odletov, modely drohnov a názvy mísií, sensory a GPS-koordináty. V niektorých log-dátach z roku 2014 sa nachádzajú dáta prieskumu efektov chemtrails a iných projektov emísií, ktoré vznikajú pri tankovaní lietadiel. Vyzerá to tak, ako by NASA robila výskum o tom ako sa správajú lietadlá keď sa lietadlám okrem normálnych nádrží na benzín pridajú aj iné.

Anonsec predal všetky informácie ďalej. Je to jedna web-stránka, ktorá tiež sleduje ilegálne tajné projekty vlád. Alex Jones je známy aktivista s mnohými dosiahnutými číslami na internete a má obľúbenú rádio-stanicu s radou emocionálnych vysielaní a srdce lomiacimi komentármi k téme chemtrail. Vyjadruje svoje nepochopenie toho ako niekto dokáže takým spôsobom otráviť ľudí a deti. To zanechalo stopu aj u Anonymous-a.  Tie stiahnuté E-maily, adresy a tel. čísla 2.114 zamestnancov NASA boli preskúmané a potvrdené ako správne. Pri volaniach však neodpovedal ani jeden z tých zamestnancov alebo volal späť, čo naznačuje, že boli informovaní a riadení. Infowars sa tiež spojil s oddelením IT-bezpečnosť NASA a to tiež nemalo ozvenu.

AnonSec hat sämtliche Daten an Alex Jones von Infowars weitergegeben. Eine Webseite, die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche illegalen Geheimhaltungs-vorgänge der Regierungen zu offenbaren. Alex Jones ist ein bekannter Aktivist mit vielen Zugriffszahlen im Internet und führt in den USA einen beliebten Radiosender. Er hatte in einem seiner Sendungen einen sehr emotionalen und herzergreifenden Kommentar zu den Chemtrails abgegeben und seinem Unverständnis, wie man Menschen und Kinder nur derart vergiften könne, unter Tränen Ausdruck verliehen. Dies hatte offenbar auch Eindruck bei Anonymous hinterlassen.

Die heruntergeladenen E-Mails und Postadressen inklusive Telefonnummern der 2.414 NASA-Mitarbeiter wurden daraufhin von Infowars geprüft und als authentisch befunden. Bei den Anrufen hat seltsamerweise kein einziger der NASA-Mitarbeiter geantwortet oder gar zurückgerufen, was darauf schließen lässt, dass sie innerhalb kürzester Zeit dazu instruiert worden waren. Auch setzte sich Infowars in Kontakt mit der IT-Sicherheitsabteilung der NASA, aber darauf wurde ebenfalls nicht reagiert.

Selbst das FBI habe nicht auf Anfragen von seiten Infowars reagiert und ignoriere jedweden Anruf und E-Mails. Das lässt bei Infowars die Vermutung zu, dass die NASA völlig in den Händen des Militärs und der Geheimdienste liegt und sich allesamt untereinander abgesprochen haben, wie auf dieses Hacking reagiert werden sollte. Manche vermuten sogar, dass die Völker dieser Erde absolut und auf rücksichtslose Weise von den Regierungen an der Nase herumgeführt werden und sämtliche Agenturen und das Militär unter einer Führung stehen. Von einer simplen Verschwörung wäre in diesem Fall wirklich nicht mehr zu sprechen, denn wie ist es möglich, dass Agenturen wie FBICIA und NASA, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sich derart schnell absprechen könnten?

Aj samotné FBI nereagovalo na otázky Infowars a ignorovali volania a E-maily. To podporuje tušenie, že NASA je v rukách vojska a tajnej služby a všetci sa medzi sebou dohodli ako reagovať na hackingy. Mnohí myslia, že národy sveta sú bezohľadne vedené na nose a všetky agentúry a vojsko sú pod jedným vedením. Už sa v tom prípade nedá hovoriť o spiknutí lebo ako by bolo možné, že agentúry ako FBI, CIA a NASA, ktoré očividne nemajú nič spoločné – sa mohli tak rýchlo dohodnúť?

Anonymous-skupina Anonsec a Infowars prehlasujú, že na základe tých log-dát vychádzajú z toho, že chemtrail-y nie sú teória spiknutia ale skutočnosť. Otázka k tomu je kto tie chemtrail-y na oblohe nechá vytvárať a rozptylovať – je to NASA? - alebo tá len stráži a tie dáta z drohnov len posiela ďalej. Doteraz NASA nezaujala k tomu žiaden postoj, ani k obsahu tých brizantných dát....

Die Anonymous-Gruppe AnonSec und Infowars erklärten hierzu, dass aufgrund der Logdateien deutlich daraus hervorgehe, dass die Existenz von Chemtrails nicht länger als Verschwörungstheorie, sondern als Tatsache betrachtet werden könne. Die Frage hierbei ist, wer die Chemtrails unentwegt am Himmel verteilen lässt und ob die NASA dahintersteckt oder die Ergebnisse der Sprühaktionen einfach nur überwachen und die von den Drohnen gesammelten Dateien an die dafür aufgestellten Server weiterleiten. Die NASA hat bisher weder eine Stellungnahme zu diesem Hacking noch zu dem brisanten Inhalt der Dateien abgegeben…

Quelle und weiter: http://www.matrixblogger.de/anonymous-hackt-nasa-chemtrails-sind-nun-tatsache/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

TOPlist
aktualizované: 18.12.2018 16:23:01