Galaktické správy 13...


Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 09.Juni 2015

von erst-kontakt @ 2015-06-10 – 13:02:59

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Dratzo! Wir kommen heute wieder im Wissen darum, was hier vor sich geht. Eine gewisse Bewegung breitet sich rapide über diesen Globus aus. Diese Bewegung hat es möglich gemacht, dass ein neues Finanz-System 'geboren' werden konnte, und dass sich die bisherigen Großmächte diesem neuen System beugen mussten. Diese Realität ist bisher noch nicht gänzlich bis in die Öffentlichkeit vorgedrungen, weil noch eine Reihe juristischer Vorgänge zum Abschluss gebracht werden muss. Diese abschließenden Vorgänge brauchen ihre Zeit. Lasst euch jedoch sagen, dass diese formellen Dokumente den Transfer der ersten Gelder der zahlreichen humanitären Projekte nicht hinauszögern. Es wird erwartet, dass diese in Kürze eintreffen. Die finstere Kabale ist sich zutiefst dessen bewusst, was all dies wirklich bedeutet. Ihre lange Periode zügelloser Macht neigt sich ihrem Ende zu. So ist es nun möglich, dass das neue Regierungswesen der NESARA-Ära bald die Macht übernehmen kann. Wenn dies endlich geschieht, kann der Schulden-Erlass offiziell deklariert werden und die lange währende UFO-Vertuschung beendet werden. Infolgedessen werdet ihr von einer riesigen Schulden-Bürde befreit sein und eine Rückzahlung all der euch illegal entwendeten Fonds wird euch zugestanden werden. Dies ist einer der Wege, über den euer allgemeiner Wohlstand seinen Anfang nehmen kann.

Dratzo! Prichádzame dnes znova vediac čo sa tuná deje. Veľmi rapídne sa rozširuje pohyb na tomto glóbuse. Ten pohyb umožnil, že sa mohol „zrodiť“ nový finančný systém a tie veľkomoci sa museli podriadiť tomu systému. Tá realita ešte neprenikla na verejnosť lebo musí byť ukončená rada juristických prevodov. Tie ukončujúce udalosti potrebujú čas. Dovoľte nám ale povedať, že tie formálne dokumenty prevodu neodďalujú transfer prvých peňazí na humanitárne projekty. Očakáva sa, že prídu v krátkom čase. Tmaví Kabali sú si plne vedomí toho čo to znamená. Obdobie ich bezhraničnej moci sa končí. A tak je teraz možné, že ten nový vládny systém NESARA-éry  čoskoro môže prevziať vládu. Keď sa to konečne stane môže byť oficiálne deklarované odpustenie dlhov a ukončené zatajovania UFO.  Preto budete oslobodení od ťarchy dlžoby a budú vám vrátené všetky ilegálne odcudzené fondy. To je rada ciest, cez ktoré sa môže začať všeobecný blahobyt. 

Tá stratégia je samozrejme - vyhnanie Kabalov z moci a vytvoriť nové paradigmy pre túto realitu. Vzostúpení majstri sa zaviazali priblížiť vám niektoré lekcie. Tá zmena bude základom pre nové znalosti, ktoré sú nutné pre pochopenie toho ako to bude keď bude nastavený nový vládny a finančný systém. Tento nový svet je skutočne len jednou z mnohých prechodných fáz, ktoré musíte vstrebať keď tá nová ríša bola zmenená. Potom budete osoby, ktoré môžu uskutočniť svoje sny. Nebudú žiadne dlžoby a veľký počet humanitárnych projektov vás bude podporovať v tom, že vaše sny budú realitou. Cieľom je sprístupniť vám zásoby aby ste mohli prispieť k tomu mnohostrannému procesu. Nakoniec a konečne môžeme aj my pristáť a predstaviť vám vašich mentorov/učiteľov. Ten okamih bude reprezentovať pre vás bod zmeny. Naši učitelia prinesú do pohybu proces, v ktorom sa dozviete o vašom pôvode ako tiež o tom kam pôjdete keď ste dosiahli plného vedomia. Ale to tiež je len začiatok.

Die Strategie ist natürlich, die finstere Kabale aus der Macht zu vertreiben und ein neues Paradigma für diese Realität zu schaffen. Die Aufgestiegenen Meister haben sich verpflichtet, euch einige Lektionen zu vermitteln. Dieser Wandel wird die Grundlage für neue Erkenntnisse sein, die notwendig sind, um begreifen zu können, wie es sein wird, wenn das neue Regierungs- und Finanz-System erst einmal vollständig installiert ist. Diese neue Welt ist tatsächlich nur eine der zahlreichen Übergangsphasen, die ihr verinnerlichen müsst, sobald dieses Reich verändert worden ist. Dann werdet ihr die Personen sein, die ihre Träume verwirklichen können. Schulden wird es nicht mehr geben, und eine große Menge humanitärer Projekte wird euch dabei unterstützen, dass eure Träume wahr werden können. Ziel ist, euch allen Ressourcen zugänglich zu machen, damit ihr euren Beitrag zu diesem umfangreichen Prozess leisten könnt. Schließlich und endlich können dann auch wir im geeigneten Moment landen und euch eure Mentoren vorstellen. Dieser Moment wird einen Wendepunkt für euch repräsentieren. Unsere Mentoren werden einen Prozess in Gang bringen, in dem ihr etwas über eure Abstammung erfahren könnt sowie darüber, wohin ihr gehen werdet, nachdem ihr wieder zu vollständigem Bewusstsein gelangt seid. Doch auch dieser Prozess ist in Wahrheit nur wieder ein erster Anfang.

In euch ist eine großartige Zukunft besiegelt. Diese Zukunft wird euch buchstäblich zu den Sternen tragen. Ein Jeder unter euch wird ein Mitglied der neuen Sternen-Nation sein. Ihr werdet die Schönheiten ihrer Wasser-Welten kennenlernen. Und ihr werdet künftige Mitglieder unserer vielen Weltraum- und Forschungs-Flotten werden können. Euch steht eine Welt bevor, die überhaupt nicht wiederzuerkennen sein wird. Wir haben bereits beobachtet, wie ein jeder unter euch versucht, sich vorzustellen, wie eure Zukunft aussehen könnte. Diese Galaxis ist riesig. Bisher fehlen euch jedoch die Mittel, euch deren Realität leicht vorstellen zu können. Wenn wir aus unserer Heimatwelt aufbrechen, freuen wir uns darauf, mit jenen Wesen interagieren zu können, die unsere vielen Crews bilden. Normalerweise dauert es Monate eurer Erdenzeit, diese Galaxis zu durchqueren. Sodann liegen vor euch die die zahlreichen Galaxien, die der Schöpfer so weise errichtet hat, um diesen Abschnitt des Physischen daraus zu formen. Die meisten unter uns haben bereits hunderte dieser zahlreichen Sternensysteme besucht. Die Großartigkeit des Physischen ist somit etwas, was uns allen bereits bekannt ist. Wir verstehen, dass ihr bisher noch nicht erkennen könnt, dass ihr Kinder der Schöpfung seid.

Vo vás je zapečatená ohromná budúcnosť. Tá budúcnosť vás doslova ponesie ku hviezdám. Každý jeden z vás bude členom nového hviezdneho-národa. Budete poznávať krásu vašich vodných-svetov. A budete sa môcť stať členmi našich mnohých vesmírnych a skúmajúcich-flotíl. My sme už pozorovali, že každý jeden z vás sa pokúsil predstaviť si ako by mohla vyzerať vaša budúcnosť. Táto galaxia je obrovská. Keď my vyrazíme z nášho domovského sveta tešíme sa spolupracovať s tými bytosťami, ktoré tvoria našu svetovú skupinu/crew. Prekročenie tejto galaxie normálne trvá mesiace vášho pozemského času. Takže pred vami ležia mnohé galaxie, ktoré stvoriteľ tak múdro vytvoril aby ten odsek fyzického mohol vzniknúť. Väčšina z nás už navštívila stovky tých mnohých slnečných sústav. Tá úžasnosť fyzického je tým niečim, čo už poznáme. Rozumieme, že vy ste doteraz nemohli rozpoznať, že ste deti stvorenia.

Keď narastiete vo vašom vedomí uvedomíte si ako vaše dary/schopnosti môžu byť delené s vašim domácim svetom ako tiež s tou obrovskou fyzikalitou. My všetci sme medzi sebou, ako tiež s tou veľkou kolóniou hviezd, planét a galaxií prepojení, ktoré sme s úctou každý raz vnímali keď sme cestovali z galaxie do galaxie a obdivovali tú nekonečnú krásu tohto stvorenia. A teraz sme tuná zhromaždení ako obrovská flotila v tých zázrakoch tejto slnečnej sústavy, ktorá nás privítala. Rýchlo sa blíži moment, v ktorom my a vy sa stretneme. To bude skutočne úctu-vzbudzujúca udalosť. Väčšina z vás zabudla, že ste bytosti z hviezd. A tento ešte vládnuci stav už trval príliš dlho. Vaša smrtelnosť je v skutočnosti niečo čo vám pred tisími rokmi bolo vnútené. Ste bytosti hviezd a musíte znova dosiahnuť tie schopnosti, ktoré ste stratili. V skutočnosti ste fyzickí anjeli. Máte určenie/budúcnosť, ku ktorej vás my chceme znova priviesť. Vy ste naša rodina a tá úžasná perspektíva bola pre vás skoro 13 000 rokov stratená. Ten nespočetný počet Svetov, ktoré my obývame nepatrí teraz len vašim spomienkam. My vám te spomienky chceme vrátiť.

Wenn ihr im Bewusstsein wachst werdet ihr dessen gewahr, wie eure vielen Gaben sowohl mit eurer Heimatwelt als auch mit dieser immensen Physikalität geteilt werden können. Wir alle sind sowohl untereinander als auch mit der großartigen Kolonne der Sterne, Planeten und Galaxien verbunden, die wir in Ehrfurcht jedes Mal wahrgenommen haben, wenn wir von Galaxis zu Galaxis gereist sind und dabei die scheinbar endlose Schönheit dieser Schöpfung bewundert haben. Und nun sind wir hier als riesige Flotte versammelt in den Wundern dieses Sonnensystems, das uns aufgenommen hat. Es naht rasch der Moment, an dem ihr mit uns zusammentreffen werdet. Das wird wahrlich ein ehrfurchtgebietendes Ereignis sein. Die meisten unter euch vergessen, dass sie eigentlich Wesenheiten der Sterne sind. Und dieser zurzeit noch herrschende Zustand hat schon viel zu lange gedauert. Eure Sterblichkeit ist in Wirklichkeit etwas, was euch vor Jahrtausenden von einigen Wenigen aufgenötigt worden ist. Ihr seid Wesenheiten der Sterne, und ihr müsst jene manifestierenden Fähigkeiten wiedererlangen, die ihr verloren habt. Ihr seid in Wahrheit echte physische Engel. Ihr habt eine Bestimmung, zu der wir euch wieder hinführen wollen. Ihr seid unsere Familie, und diese großartige Perspektive ging euch vor fast 13.000 Jahren verloren. Die Vielzahl an Welten, die wir bewohnen, gehört zurzeit nicht zu euren Erinnerungen. Wir möchten euch diese Erinnerungen wieder zurück-bringen!

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister. Dies ist jetzt eine Übergangsperiode. Vor langer Zeit, im antiken Atlantis, hatten auch wir unsere Erinnerungen verloren. Wir wurden an ein sterbliches Leben gefesselt und waren von Furcht und Schrecken erfüllt. Nach einer gewissen Zeit offerierte der Himmel jenen unter uns, die ein makelloses und heiliges Leben geführt hatten, eine Chance, unseren Geschwistern zu helfen und sie unsererseits durch den unheiligen Morast zu geleiten, den die Anunnaki und deren Lakaien angerichtet hatten. Wir nahmen diese Aufgabe als heilige Segnung an, und nach und nach wurden wir denen zugeteilt, die bereits vor uns zu dieser Aufgabe bestimmt worden waren. Frohgemut akzeptierten wir die Regeln, die uns gegeben wurden, und nutzten unser angesammeltes Wissen, um der Menschheit nützlich zu sein. Im Laufe der Jahrtausende ist dann unsere Anzahl weiter gewachsen, und daraus haben sich jene Bruder- und Schwesternschaften gebildet, wie ihr sie heute kennt. Jede dieser Gruppen engagiert sich dafür, euch für euren Beitritt oder eure Aufnahme in eine vollständig 'restaurierte' Menschheit vorzubereiten. Die jetzige finstere Welt, die von den Anunnaki errichtet worden ist, kehrt wieder ins LICHT zurück. Unsere heilige Aufgabe ist, Teil dieser höchst glorreichen Umwandlung zu sein! Halleluja! Halleluja! Halleluja!!!

Buďte žehnaní!  Sme vaši vzostúpení majstri. Toto je teraz prechodná perióda. Pred dávnym časom, v Atlantíde sme aj my stratili naše spomienky. Boli sme pripútaní na smrtelný život a plní strachu. Po nejakom čase niektorým z nás, tým, ktorí viedli nepoškvrnený život, ponúklo nebo príležitosť pomáhať našim súrodencom, viesť ich cez to bahno, ktoré spôsobili Annunaki a ich spojenci/lakaii. Prijali sme tú úlohu ako sväté žehnanie a postupne sme boli pridelení k tým, ktorí už k tej úlohe boli určení. Radostne sme prijali tie pravidlá a použili naše nahromadené vedomosti v prospech ľudstva. V priebehu tisícročí rástol náš počet a z toho sa tvorili bratstvá a sesterstvá ako ich dnes poznáte. Každá z tých skupín sa angažuje vo vašej príprave pre váš vstup alebo príjem do úplne zrekonštruovaného ľudstva. Ten terajší tmavý svet, ktorý bol vytvorený Annunakmi sa vracia znova do svetla!  Našou svätou úlohou je byť sú/časťou tej glórijskej zmeny! Halleluja! Halleluja!

Pokiaľ vy rastiete vo vedomí musia vaše myšlienky byť sústredenejšie a pozitívnejšie. Je dôležité, že spoznáte ako ľahko môže negatívna myšlienka spomaliť/spozdiť to čo by ste chceli vidieť. Vezmite si čas na stretnutia a usmernite vaše myšlienky v predstave na vysoko pozítívny výsledok tých udalostí. Keď to spravíte môžete vaše spoločné pozitívne myslenie vyvinúť do sily-plnej alternatívy. Vždy si pripomeňte, že ste veľmi mocné bytosti ducha (spirit), ktorým len bolo naučené akceptovať ich údajnú „bezmocnosť“ – ktorá ale je veľký omyl. Teraz dostanete príležitosť uvedomiť si vaše stratené sily.  Pokiaľ rastie vaše vedomie uvedomíte si, že všetky vaše fyzické bolesti sú jasným náznakom toho čo nebo vám teraz vráti. Vaše obdobie temnoty skončilo! Musíte v duchu udržiavať - ako úžasne mocní ste! Mnoho zázrakov k vám príde!

Während ihr im Bewusstsein wachst, müssen eure Gedanken fokussierter und positiver werden. Es ist wichtig, dass ihr erkennt, wie leicht eine Aneinanderreihung negativer Gedanken das verzögern kann, was ihr eigentlich visualisieren möchtet. Nehmt euch die Zeit, zusammenzukommen und eure vereinten Gedankengänge darauf zu richten, euch einen höchst positiven Ausgang der Geschehnisse vorzustellen. Wenn ihr dies regelmäßig macht, könnt ihr euer positives Denken zu einer kraftvolleren Alternative entwickeln. Bedenkt immer, dass ihr eigentlich sehr machtvolle Wesenheiten des Geistes (Spirit) seid, denen man lediglich beigebracht hat, ihre angebliche 'Machtlosigkeit' zu akzeptieren, – die jedoch ein großer Irrtum ist! Euch wird jetzt die Gelegenheit gegeben, euch eurer vergessenen Kräfte wieder bewusster zu werden. Während euer Bewusstsein wächst werdet aufrichtig dessen gewahr, dass all die physischen Schmerzen ein klares Anzeichen für das sind, was der Himmel euch jetzt wieder zurückgibt. Eure Zeit in der Finsternis ist vorbei! Ihr müsst im Geiste festhalten wie wunderbar machtvoll ihr seid! Viele Wunder kommen auf euch zu!

Gaia ist äußerst stolz auf euch! Ihr wurdet hierhergebracht, um spezielle Hüter dieser Welt – und in der Tat dieses gesamten Sonnensystems zu sein. Nur ein geringer Teil dieser Menschheit wurde zu Lakaien der Dunkelmächte. Eure Brüder und Schwestern des LICHTS sind dabei, jene Leute von euch zu separieren. Wenn diese Aufgabe in Kürze erledigt ist, werdet ihr klarer sehen. Wir möchten euch einiges von der Weisheit weitergeben, die uns zuteilwurde, als uns vom Himmel das erste Mal gestattet wurde, eure spirituellen Führungswesen zu sein. Diese Weisheit erfordert von euch, dass ihr eine Reihe neuer begrifflicher Paradigmen übernehmt. Wir werden euch einige Beispiele aufzeigen, die euch dies ermöglichen. Diese neue Art und Weise, die Wirklichkeit zu betrachten, ist etwas, was als Voraussetzung für das dienen kann, was die Mentoren eurer kosmischen Familie euch zu vermitteln haben. Der ganze Zweck dieser kommenden Zeit ist, euch auf das vorzubereiten, was ihr tun müsst, bevor ihr ins vollständige Bewusstsein zurückkehren könnt. Seid bereit und präpariert für das, was da in so großartiger Weise folgen wird!!!

Gaia je veľmi hrdá na vás! Boli ste sem pprinesení aby ste boli špeciálni strážci tohto sveta – a v skutočnosti celej slnečnej sústavy. Len malá časť sa stala lakajmi tmavých síl. Vaši bratia a sestry SVETLA vás teraz od nich oddelia. Keď tá úloha bude splnená budete vidieť jasnejšie. Chceme vád dať niečo z tej múdrosti, ktorú my sme dostali vtedy keď nám prvýkrát bolo dovolené byť spirituálnou vodiacou bytosťou. Tá múdrosť od vás vyžaduje, že preberiete radu zrozumitelných paradigmov. Ukážeme vám príklady, ktoré vám to umožnia. Ten nový spôsob pozorovania skutočnosti/reality je niečo čo vy musíte robiť predtým než sa vrátite do plného vedomia. Buďte pohotoví a pripravení na to čo úžasným spôsobom nasleduje!!!

Dnes sme priniesli radu našich správ, ktoré vás pripravujú na novú skutočnosť. Je to proces, ktorý sa teraz na špeciálnom bode blíži. Vaše spirituálne a kozmické rodiny sa blížia viťazstvu, ktoré bolo určené nebom. Ten časový bod je blízko! Vedzte, že tá .....

Wir haben heute die Reihe unserer Botschaften weitergeführt, die euch auf eine neue Wirklichkeit vorbereiten sollen. Das ist ein Prozess, der sich jetzt einem speziellen Punkt nähert. Eure spirituellen und kosmischen Familien sind dem Sieg nahe, der vom Himmel verfügt worden ist. Der Zeitpunkt für ganz besondere Ereignisse ist nahe! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

TOPlist
aktualizované: 18.10.2018 12:39:35