Galaktické správy 7...

Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 25.November 2014

von erst-kontakt @ 2014-11-26 – 19:26:26

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Dratzo! Prichádzame znova s niekoľkými oznámeniami o udalostiach vo vašom svete. Toho času sa Kabali pokúšajú (znova) dovolenkové-dni bánk používať na odsunutie plánov nového finančného systému na vašom glóbuse. To odsúvanie považujeme za zbytočné/neúčinné. Je absolutne nutné aby skončili tie trikové série a aby ten prvý diel nového systému mohol byť všetkým odhalený. Náš protest sme už urobili u tých, ktorí sú involvovaní do tých vyjednávaní. Je dôležité aby v tejto ríši boli obyvateľstvu predstavené prvé náznaky toho, že sa skutočne dejú veľké zmeny. Naši spojenci žiadajú našich reprezentantov zostať stabilní a odvrátiť súčasný debakel/nezhodnosť. Je nutné aby každý aspekt toho priebehu bol presadený korektným spôsobom. Tiež je dôležité aby ten prvý krok bol uskutočnený. Mnohí vo vašom svete ešte stále nechápu veľkosť toho čo musí byť prevedené. Odhliadajúc od toho je určitý stupeň „pohybu“ nutný! Preto chceme robiť „tlak“ tam kde cítime, že je to skutočne nutné! Pohyb je už pozorovatelný a očakávame potvrdenie, že sa deje niečo pozitívne!

Dratzo! Wir kommen wieder mit einigen Mitteilungen über das, was auf eurer Welt geschieht. Zurzeit möchte die dunkle Kabale (wieder einmal) versuchen, bevorstehende Banken-Urlaubstage dazu auszunutzen, ein temporäres Hinauszögern des Vorhabens zu bewirken, das neue Finanz-System auf eurem Globus einzuführen. Dieses Hinauszögern erachten wir als völlig nutzlos. Es ist absolut erforderlich, dass diese üblen Tricksereien jetzt unterbleiben, damit der erste Abschnitt dieses neuen Systems Allen enthüllt werden kann. Wir haben unseren Protest deutlich gemacht bei denen, die jetzt in diese äußerst seriösen Verhandlungen involviert sind. Es ist wichtig, dass für die Bevölkerung dieses Reichs zumindest erste Anzeichen dafür erkennbar werden, dass in der Tat große Veränderungen vor sich gehen. Unsere Verbindungsleute fordern unsere irdischen Repräsentanten auf, standhaft zu bleiben und das gegenwärtige Debakel abzuwenden. Es ist notwendig, dass jeder Aspekt dieses Vorgangs in korrekter Weise umgesetzt wird; nichtsdestoweniger ist es auch ganz wichtig, dass schon mal ein erster Schritt vollzogen wird. Viele auf eurer Welt begreifen immer noch nicht die Größenordnung dessen, was da getan werden muss. Ungeachtet dessen ist ein gewisser Grad an 'Bewegung' wahrlich erforderlich! Daher wollen wir da 'Druck machen', wo wir spüren, dass es wirklich notwendig ist! Bewegung ist erkennbar, und wir erwarten die Zusicherung, dass etwas wirklich Positives geschieht!

Naša pozícia už vždy bola nájsť cesty na ukončenie utajovaní a urýchliť oficiálne globálne odhalenia. To súčasné odsúvanie predlžuje len čas pre manifastáciu spomenutých možností. Môžete brať vážne, že naše stratégie pomáhajú odhaleniam v tejto ríši! Tie tmevé sily plne rozpoznávajú, že ich snahy na odsunutie sa zmenšia v okamihu keď sa začnú otvorenejšie rozhovory s našimi partnermi. Nebo nám dalo do rúk dekréty. Zatiaľ ale sú v pozadí hlbších úloh, ktoré predtým musíme splniť. Napriek tým malým reštrikciám dávame inštrukcie našim spojencom, našim pozemským spojencom a naliehavo prosíme o zavedenie nového finančného systému. Aj Agerthi sa k nám pripájajú a žiadajú nutne urobiť prvé kroky k štartu nového finančného systému. Už len tento bod bude mnohé národy posúvať k spojeniu a donúti k rozpusteniu tých podvodných gigantov vášho bankovného sveta

Unsere Position war schon immer, Wege zu finden, der bisherigen Vertuschung schleunigst ein Ende zu machen und die offiziellen globalen Enthüllungen zu voranzubringen. Das derzeitige Hinauszögern verlängert nur die Zeit, bis sich diese Möglichkeiten endlich manifestieren können. Wir sind absolut ernst zu nehmen in unseren Strategien, diesem Reich zu den Enthüllungen zu verhelfen! Die Dunkelkräfte erkennen voll und ganz, dass, sobald wir zu offeneren Partnern in diesen „Diskussionen“ werden können, sich die 'Chancen' für weitere Verzögerungen erheblich verringern. Der Himmel hat uns einige gewichtige Dekrete an die Hand gegeben. Aber sie stehen immer noch etwas zurück hinter einer noch profunderen Rolle für uns. Trotz dieser geringfügigen Restriktionen instruieren wir dennoch weiterhin unsere Verbindungsleute, unsere irdischen Ansprechpartner dringen zu bitten, eine nachdrücklichere Haltung in Sachen Einführung eines neuen Finanz-Systems für eure Welt einzunehmen. Auch die Agarther schließen sich uns darin an, dingend erste Schritte für den Start eines neuen Währungs-Systems einzufordern. Dieses System kann rasch die Großbanken und deren Arroganz bloßstellen. Allein schon dieser Punkt wird viele Nationen dazu bewegen, zusammenzukommen und eine Auflösung dieser heimtückischen Giganten eurer Bankenwelt zu erzwingen.

Čo sa týka nových vlád, tak rastie nádej na nové reformy/úpravy keďtá globálna psycho-sieť bude rozbitá – ktorá bola dlho tmavými silami používaná. Doteraz sú väčšie vlády vedné/riadené ľuďmi, ktorí sú tak nabití negatívnymi energiami, že sú „trvalou zálohou“ tmavých síl. Al my sme intenzitu siete tej “mind kontroly“ (myslenia) už dôrazne znížili. Tie snahy sú dekrétami neba ešte obmedzené. Sme si plne vedomí, že nebo má veľký, božský plán. Jeho spôsob konania rešpektujeme plným srdcom. A tiež sme si vedomí vašej frustrácie. Od vás sa žiada veľa a my si príliš veľa želáme tak skoro ako možné odľahčiť vašu záťaž. Naši spojenci trvajú preto na tom aby sa manifestoval/prejavil aspoň jeden jednoduchý bod!  Tak sú tie súčasné doby veľmi veľké – súčasne ale tiež odzbrojujúce pre vás. Naše veľké želanie je sľub uistenia svetelných síl. Koniec koncov sojíme znova pred vianocami, pred začiatkom dovolenkovej saizóny, ktoré robia hranice globálnemu finančnému systému.  

Was das neue Regierungswesen betrifft, so wächst die Hoffnung auf neue Reformen, wenn erst einmal das globale „Psycho-Netz“ zerbrochen ist, das von den Dunkelkräften so lange betrieben wurde. Bisher werden die meisten größeren Regierungen immer noch von Leuten gesteuert, die tagtäglich von gewissen (negativen) Energien derart durchdrungen sind, dass sie sich zum 'Bauernpfand' der Dunkelkräfte machen lassen. Aber wir haben die Intensität dieser 'Mindcontol'-Netzwerke bereits um einiges herabgesetzt. Diese Bemühungen sind durch die Dekrete, die der Himmel uns gab, noch eingegrenzt. Wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass der Himmel einen großen, göttlichen Plan verfolgt. Diese Vorgehensweise respektieren wir auch aus vollem Herzen. Aber wir sind uns auch eurer großen Frustrationen bewusst. Euch wird eine Menge abgefordert, und wir wünschen uns nur allzu sehr, euch diese Bürde so bald wie möglich zu erleichtern! Unsere Verbindungsleute bestehen daher darauf, dass da zumindest schon mal ein simpler 'Punkt' manifestiert wird! So sind diese gegenwärtigen Zeiten einerseits die großartigsten – zugleich aber auch immer noch sehr entmutigend für euch. Es ist unser großer Wunsch, den Kräften des LICHTS einen Punkt der Zusicherung abzuringen. Schließlich stehen wir wieder vor dem Beginn einer Urlaubs-Saison (= Weihnachts-Tage), die dem Grenzen setzt, was das globale Finanz-System zustande bringen kann.

Preto sledujeme cieľ v tejto záležitosti zostať neovplyvnitlnípevný. Buďte pripravení na to, že niečo sa stane. Tí zapojení do tých prejednávaní vedia čo sa od nich očakáva. Sme presvedčení, že istá časť toho procesu sau ž prejaví. Tiež si aj my želáme aby ste sa mohli tešiť vášmu blahotu a suverénnej slobody. To nie je hovorené len tak mimochodom. Sú tu veci, na ktorých môžete ľahko rozpoznať, že nieč sa teraz deje, nie len skutočne – ale tiež slúži zahnaniu priaznivcov tých tmavých síl na ich miesto. Sme ich odpojili od ich podzemných základní a tým zobrali/zabránili vstup do ich núdzovej skrýše. Okrem toho sme pre obranu pozicionovali obranné-vesmírne lode, na zdôraznenie našej pozície. Želáme si hlboko zrýchlenie tých odhalení. V okamihu krytia nášho chrbta sa môžeme spojiť a nájsť/urovnať rýchlo cestu do plného vedomia. Keď bol dosiahnutý ten bod môžeme si všetci oddýchnuť a tešiť sa z toho obzvláštneho okamihu.

Deshalb verfolgen wir das Ziel, in dieser Sache unerschütterlich fest zu bleiben. Seid darauf vorbereitet, dass da etwas geschieht. Diejenigen die in diese Verhandlungen involviert sind, wissen, was wir von ihnen erwarten. Wir sind uns sicher, dass ein gewisser Teil dieses Prozesses sich in der Tat manifestieren wird. So wie ihr – wünschen auch wir uns, dass ihr euch des Wohlstands wie auch eurer persönlichen Souveränität erfreuen könnt. Das ist nicht nur so im Vorbeigehen dahingesagt. Da sind Dinge, die euch leicht erkennen lassen können, dass das, was jetzt vor sich geht, nicht nur real – sondern durchaus auch dazu angetan ist, jene Günstlinge der Dunkelkräfte 'auf ihre Plätze zu verweisen'. Wir haben sie vom Zugang zu ihren Einrichtungen im Untergrund abgeschnitten und ihnen damit die Möglichkeit eines einstweiligen 'sicheren Zufluchtsorts' genommen. Außerdem haben wir zum Schutz zahlreiche Verteidigungs-Raumschiffe positioniert, um unsere Position sehr deutlich zu machen. Wir wünschen uns zutiefst, die Enthüllungen irgendwie beschleunigen zu können. Sobald wir wechselseitig Rückendeckung haben, können wir zusammenkommen und rasch den Weg ins vollständige Bewusstsein ebnen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, können wir Alle entspannen und uns dieses besonderen Augenblicks erfreuen.

Buďte žehnaní! Sme vaši vzostúpení majstri! Dnes prichádzame vás zdraviť ažehnať. Na tomto svete sa deje mnoho z čoho vy viete len málo. Prebieha tichá revolúcia. Tie priebehy sa však najprv venujú organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa venujú úlohe nového finančného systému, ktoré uchováva v žehnaných „chodbách“ novú svetovú menu. Tá mena sa musí stať skutočnosťou – miesto papierového peňažného systému (fiat money), ktorá je podriadená náladám a želaniam veľmi chamtivej a hádačskej skupine – tmavým Kabalom. Tie nové peniaze so skutočnou hodnotou a žehnané čestnou obchodnou hodnotou, spravované centrálnymi bankami a ultimatívnym managementom, jednej novej banky za účelom znovuvybudovania. Ten systém vás obdarí veľkoryso blahobytom a globálnou technológiou, ktorá skončí s chudobou a dá každému možnosť dozvedieť sa o zázrakoch, ktoré tvorí nadpozemská a tiež vnútrozemná ríša.

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Wir kommen an diesem Tag, um euch zu grüßen und euch zu segnen! Auf dieser eurer Welt geht Vieles vor sich, von dem ihr bisher nur sehr wenig wisst. Zurzeit vollzieht sich eine stille Revolution. Doch diese Vorgänge sind bisher erst auf Organisationen und Einzelpersonen beschränkt, die sich der Aufgabe widmen, ein humaneres Finanz-System zu schaffen, das in seinen gesegneten 'Korridoren' eine neue globale Währung beherbergt. Diese Währung muss Wirklichkeit werden – anstelle eines Papiergeldsystems, ('fiat money') das den Launen und Wünschen einer äußerst habgierigen und streitsüchtigen Gruppe, der finsteren Kabale, unterworfen ist. Dieses neue Geld muss mit echtem Wert und fairem Handelspreis gesegnet sein, verwaltet von Zentralbanken unter ultimativem Management einer neuen internationalen Bank für Wiederaufbau. Dieses System wird eurem Reich Wohlstand und eine globale Technologie bescheren, die der Armut ein Ende machen und jedem die Möglichkeit geben werden, die Wahrheit hinsichtlich der Wunder zu erfahren, die das Reich der Erdoberfläche und auch die Reiche im Erd-Innern bilden.

Je to prehlásenie, ktorému aj my radi dáme naše žehnanie a želáme všetkým. Pozorujte blížiace sa vianočné sviatky ako čas na premyslenie toho čo sa práve okolo vás deje a nadobúda tvar. Buďte v každej chvíli pripravení prijať žehnania a liečenia, na ktoré máte právo. Precíťte hlboko vnútri vášho srdca tie nové energie, ktoré vás zmenia. Predstavte si ako sa tie zázraky už prejavujú. Buďte pripravení akceptovať/uznať to čo príde a čo čoskoro bude pred vašimi očami. Každým dňom sa naďalej meníte. Prežívate liečbu cez radosti tej série úžasných momentov. My všetci každý deň prídeme spolu a posielame vám dôstojné energie neba. Dokonca aj tí veľkí Seraphím z AEONU vás žehnajú a rozhodli aby ste mali úspech vo všetkom. Tieto ??? gnade,??? Slová umožňujú liečbu a premenu tejto ríše. Nachádzate sa na prahu úžasnej, zázračnej série božských udalostí.

Es ist diese Verheißung, der wir gerne unseren Segen geben und die wir Allen wünschen. Betrachtet diese kommende Weihnachts-Saison als eine Zeit, über das zu reflektieren, was jetzt um euch herum Gestalt annimmt. Seid jederzeit bereit, die Segnungen und Heilungen anzunehmen, auf die ihr ein Anrecht habt. Spürt tief drinnen in euren Herzen die neuen Energien, die euch umwandeln werden. Stellt euch vor, wie diese Wunder sich manifestieren. Seid bereit, all das, was da kommt und was euch bald vor Augen sein wird, zu akzeptieren. Ihr verändert euch mit jedem Tag weiter. Ihr erfahrt Heilung durch die Freuden dieser äußerst großartigen Serie von Augenblicken. Wir Alle kommen tagtäglich zusammen und senden euch die anmutigen Energien des Himmels. Sogar die großen Seraphim von AEON segnen euch und verfügen, dass ihr Erfolg in allen Dingen haben sollt. Diese gnadenvollen Worte machen es möglich, dass dieses Reich heilen und sich wandeln kann. Ihr befindet euch auf der Schwelle zu einer höchst wundersamen Serie göttlicher Ereignisse.

Buďte hrdí na Nebo a buďte vždy vďační za tie veci, ktoré sa teraz dejú! Rodí sa nová ríša, v ktorej môžete zmeniť starosti a nedostatok na radosť a plnosť. Nebo vám poslalo flotu vesmírnych lodí vašich vesmírnych sprievodcov, ktorí sa zasľúbili cieľu vplývať na tú veľkolepú premenu v zmysle spôsobu ako si to Nebo predstavuje. Je súdené, že vy sa povzdvihnete nad city nenávisti a frustrácie a premeníte s potešením na LÁSKU a dokonalosť. Pomyslite, čo budete vy! Povzdvvihnete sa do vesmírneho vedomia a budete oprávnení liečiť nie len vás ale aj iných. Rýchlo budete unisono/v jednote spievať s nebeským chórom a ten svätý zvuk použijete na premenu doterajšej reality na niečo úžasné, nové. My sa zjednotíme s vami a spievame v dôstojnosti: Hosiana! Hosiana! Hosiana!

Seid stolz auf den Himmel und seid allezeit dankbar für die Dinge, die da jetzt vor sich gehen! Ein neues Reich wird geboren, in dem ihr eure Sorgen und Nöte in Freude und Fülle verwandeln könnt. Der Himmel hat euch eine große Raumflotte eurer kosmischen Gefährten geschickt, die sich dem Ziel verschrieben haben, darauf hinzuwirken, dass diese großartige Transformation in der Art und Weise geschieht, wie der Himmel sie sich vorgestellt hat. Es ist euch bestimmt, dass ihr euch über die negativen Emotionen des Hasses und der Frustration hinaus-entwickelt und sie frohgemut umwandelt zu LIEBE und Vollkommenheit. Bedenkt es, was ihr da werdet! Ihr erhebt euch ins kosmische Bewusstsein und werdet befähigt, sowohl euch selbst als auch Andere zu heilen. Sehr schnell werdet ihr dann unisono mit den himmlischen Chören singen und diesen heiligen Klang dafür einsetzen, eure bisherige Realität in etwas Neues und Wunderbares zu verwandeln. Wir vereinen uns mit euch und singen nun anmutig: Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Dnes sme pokračovali s našimi správami – správou plnou radosti! Prosíme všetkých povzdvihnúť vnútorný hlas a unisono prehlásiť, teraz je obdobie, v ktorom môže začať nová epocha ľudstva. Viďte to ako obdobie plné žehnaní Neba. Je na čase prosiť Nebo o odpustenie v plnom vedomí toho, že budete vypočutí. Vedzte, že tie nekonečné zásoby a nikdy končiaci blahobyt Neba skutočne patria vám! Nech tak je! Selamat Gajun! Selamat Ja ! (Siriánsky: buďte jeden! Tešte/radujte sa!)

Wir haben heute unsere Botschaften fortgesetzt – mit einer Botschaft voller großer Freude! Wir bitten Alle, ihre innere Stimme zu erheben und unisono zu proklamieren, dass dies jetzt die Zeit ist, in der eine neue Epoche für die Menschheit beginnen kann. Seht dies als die Zeit, die erfüllt ist von Segnungen des Himmels. Es ist an der Zeit, den Himmel um Erlösung zu bitten und zu wissen, dass ihr auch tatsächlich erhört werdet! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins!” Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

TOPlist
aktualizované: 17.10.2018 16:54:38