Galaktické správy 9...


Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts (durch Sheldan Nidle) - 16.Dezember 2014

von erst-kontakt @ 2014-12-17 – 18:54:49

Beschreibung: alaktische Föderation des Lichts - Sheldan Nidle Update

Dratzo! Prichádzame s ďalšími správami pre vás. Toho času sa aktivuje mechanizmus pre vaše žehnanie, ktorým máte byť obdarovaní. Naši spojenci oznamujú, že tie prvé aspekty toho procesu už prebiehajú a nestretli sa so žiadnymi prekážkami. Naši pozemskí spojenci používajú pri tom dodávací systém, ktorý bol už v minulých rokoch úspešne testovaný. Našim želaním je aby rada dôležitých elementov bola „na mieste“ ešte pred začiatkom vianočných dní. V tom smere sme kontaktovali ľudí, ktorí sú oboznámení s tými projektmi a boli sme uistení, že rada špeciálnych podmienok bude použitá na zaistenie úspechu rozličných zásielok. Vieme, že tie dodávky padajú do juristickej/právnej zodpovednosti, ktoré môžu spraviť nutné úpravy pre zavedenie nového - férového bankového systému. Ten nový bankový systém bude hlavnou časťou zvládať tie dodávky, ktoré vám majú priniesť žehnanie. Tým spôsobom sa konečne potvrdí prvá časť tých dodávok, ktoré zaručujú mnohé humanitárne projekty - blahobytu, ktoré sú nezadržitelné. Našim želaním je tie prvé dodávky použiť ako dôkaz, že moc tých tmavých síl je skutočne ukončená.

Dratzo! Wir kommen mit weiteren Nachrichten für euch. Zurzeit wird der Mechanismus für eure Segnungen aktiviert, mit denen ihr beschenkt werden sollt. Unsere Verbindungsleute berichten, dass die ersten Aspekte dieses Prozesses bereits im Gange sind und keinen Störungen begegnet sind. Unsere irdischen Verbündeten verwenden dabei zuversichtlich ein Zustellungs-System, das in den zurückliegenden Jahren bereits erfolgreich getestet werden konnte. Unser Wunsch ist, eine Reihe wichtiger Elemente bereits vor Beginn der Weihnachtstage 'an Ort und Stelle' zu haben. In dieser Hinsicht haben wir diejenigen Leute kontaktiert, die mit diesen verschiedenen Projekten betraut sind, und uns wurde berichtet, dass eine Reihe spezieller Umstände dazu genutzt wird, den Erfolg dieser diversen Zustellungen sicherzustellen. Wir wissen, dass diese Zustellungen der juristischen Zuständigkeit jenes Personenkreises unterliegen, der die Anpassungen vornimmt, die notwendig sind, um ein neues und wesentlich faireres Bankensystem schaffen zu können. Dieses neue System wird den Hauptbestandteil der Lieferungen bewältigen, die euch eure Segnungen bringen sollen. Auf diese Weise wird der erste Part dieser Lieferungen endgültig bestätigen, dass diese vielen Wohlstands- und Humanitär-Projekte in der Tat unaufhaltsam sind. Unser Wunsch ist, diese ersten Lieferungen dazu zu nutzen, Allen zu beweisen, dass die Macht der Dunkelkräfte wahrhaftig vorbei ist.

Koniec gregoriánskeho roka 2014 AD vám zostane v spomienkach ako veľmi vítaný bod zmeny. Nebude sa medzi vami rozširovať len blahobyt ale tiež vytvorenie nového vládneho systému. Keď Saint Germain a Thomas Jefferson písali prvé návrhy americkej nezávislosti boli myslené ako prvé budenie k slobode, suverenite/nezávislosti  a blahobytu. Ale už v jeho začiatkoch boli ovplyvňované otázkou otroctva, ktoré existovalo v tom čase v oboch Amerikách. To skutočné volanie toho dokumentu k prebudeniu potrebovalo 200 rokov: objasnenie v ňom obsahujúcich božských právd a nádej pre tento Globus, môcť konečne uskutočniť ten mandát. Tie budúce udalosti budú naďalej potvrdzovať a zdôrazňovať tie veci. Konečne prežijete splnenie tichej revolúcie, ktorá potrebovala k uskutočneniu celé storočia. Konečne obdržia tie osoby, ktoré sa tak veľmi snažili v tej záležitosti ich zaslúženú odmenu.

Das Ende dieses Gregorianischen Jahres 2014 AD wird euch als ein höchst willkommener Wendepunkt in Erinnerung bleiben. Nicht allein der Wohlstand wird sich unter euch verbreiten, sondern auch die Schaffung eines neuen Regierungssystems wird sich manifestieren. Als Graf Saint Germain und Thomas Jefferson einst die ersten Entwürfe der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung niederschrieben, waren diese als großer Weckruf zu Freiheit, Souveränität und Wohlstand für Alle gedacht. Doch schon in seinen Anfängen wurde dieses Dokument von der der Sklaverei-Frage beeinflusst, wie sie danach in beiden Amerikas bestand. Der wahre Ruf dieses Dokuments brauchte zwei Jahrhunderte, bis er sich materialisieren konnte: die Klarstellung der in ihm enthaltenen göttlichen Wahrheiten und die Chance für diesen Globus, dieses großartige Mandat endlich in die Tat umsetzen zu können. Die Ereignisse der kommenden Zeit werden diese Dinge weiter verdeutlichen. Ihr werdet endlich die Erfüllung einer 'stillen Revolution' erleben, die für ihre Vollendung buchstäblich Jahrhunderte gebraucht hat. Die Personen, die sich dieser Angelegenheit so eifrig gewidmet haben, werden nun endlich den wahren, wunderbaren Lohn ernten, den sie so sehr verdient haben.

Tá tichá revolúcia má priniesť nový vládny systém, ktorý sa bude snažiť byť nástrojom ľudstva a skutočný ochranca ich práv. Tá vládna organizácia bude prvý výraz toho čo bude vaša galaktická spoločnosť. Prakticky sa pohybujete na jednom „páse-vedomia“ nahor, ktorý vás nezadržitelne posúva do plného vedomia. Doteraz vám bolo hovorené, že nedostatok a konkurencia sú „SKUTOČNOU prírodou ľudskej spoločnosti“. Prirodzene nie je to tak! Technológia a vedomie tvoria jednotu, ktorá vás povedie do oblastí, kde my žijeme denne. Jediné nebezpečenstvo pri tom je spoľahnutie sa príliš na technológiu, ktorá potrebuje neustály „inputs“ (pohon) človekom. Inteligencia sa zakladá koniec koncov na uskutočnení spirituálneho vedomia. Ten pohon je nutný a to nemôžeme dosť často zdôrazňovať! Vo vašich technologických dejinách sa nachádzate na bode, na ktorom musíte brať ohlad na základnom (varovnom) upozornení jeho plného rozsahu. A preto sa tešíme, že teraz sa rozširuje zvláštna spirituálna intervencia! Tá intervencia vás prináša späť do plného vedomia rýchlo a cez všetky možné prekážky.

Diese stille Revolution soll ein neues Regierungswesen hervorbringen, das sich dafür einsetzt, ein Instrument der Bevölkerung und ein wahrer Beschützer ihrer Rechte zu sein. Diese Regierungs-Organisation wird der erste Ausdruck dessen sein, was eure galaktische Gesellschaft sein wird. Ihr bewegt euch quasi auf einem 'Bewusstseins-Förderband' aufwärts, das euch unaufhaltsam zum vollständigen Bewusstsein weiterbefördert. Eure Gesellschaft wurde bisher ständig glauben gemacht, dass Knappheit und Konkurrenzkampf angeblich die „wahre Natur einer menschlichen Gesellschaft“ seien. Natürlich ist das nicht der Fall! Technologie und Bewusstsein bilden eine Einheit, die in jene Bereiche führen, die wir tagtäglich bewohnen. Die einzige Gefahr dabei ist, sich allzu sehr auf Technologien zu verlassen, die eines ständigen vorrangigen 'Inputs' seitens der Menschheit bedürfen. Intelligenz basiert letztlich auf der Umsetzung von spirituellem Bewusstsein. Dieser 'Input' ist wichtig, und dies können wir nicht deutlich genug betonen! Ihr befindet euch in eurer technologischen Geschichte an einem Punkt, an dem ihr diesen grundlegenden (warnenden) Hinweis in seiner vollen Tragweite beachten müsst! Und deshalb freuen wir uns darüber, dass jetzt eine besondere spirituelle Intervention auf dem Wege ist! Diese Intervention wird euch auf eurem Rückweg ins vollständige Bewusstsein rasch über alle potentiellen Hindernisse hinweghelfen.

Tie prichádzajúce denné udalosti vám tým sľubujú cestu do vášho cieľa. Spolu s našimi „bratrancami“ z Agarthy sme tu aby sme umožnili rýchly zvyk na tie zázračné nové technológie, ktoré vám umožnia ísť ďalej vpred. Gaia musí zažiť, že vaša spoločnosť nebude naďalej vyčerpávať/odčerpávať jej zdroje a prestane znečisťovať jej životný priestor. Lebo ľudstvo sa má stať nebeským ochrancom Gaii/Zeme a celkom pochopiť a posunúť jeho úlohu v božskom pláne v celej fyzikalite. Koniec koncov sa má ľudstvo stať/rozšíriť do svätej hviezdnej-národnosti, ktorá slávnym spôsobom preberie vedenie vo všetkých vodných Svetoch a okrem toho stráži iné Svety, z korých pozostáva vaša špeciálna hviezda-národnosť. Tie božské úlohy sú zodpovednosti, ktoré radi preberiete! Lebo všetci intuitívne rozpoznáte prečo ste tu a ako môžete splniť tú úlohu. Našou úlohou je pomáhať vám odhaliť to. Sme radi, že Nebo nám dalo tú príležitosť! Tie prichádzajúce časy sú utvorené tak, že sa každému jednému z vás môžeme predstaviť.

Die kommenden Tages-Ereignisse verheißen euch somit einen Weg in eure Zielbestimmung. Zusammen mit unseren 'Cousins' aus Agartha sind wir hier, um euch zu ermöglichen, euch schnell in den Gebrauch einer wundersamen Technologie einzugewöhnen, die es euch wesentlich leichter machen wird, weiter vorwärts zu kommen. Gaia muss es erleben, dass eure globale Gesellschaft nicht länger damit befasst ist, ihre Ressourcen auszubeuten und ihren Lebensraum zu beschmutzen. Denn die Menschheit soll eigentlich eine spezielle himmlische Hüterin Gaias sein und gänzlich ihre Rolle begreifen, die Entfaltung des göttlichen Plans in der gesamten Physikalität voranzutreiben. Schlussendlich sollt ihr eure Gesellschaft zu einer heiligen Sternen-Nation erweitern, die in ruhmvoller Weise die Führung über die vielen Wasser-Welten übernimmt und darüber hinaus über all die anderen Welten wacht, aus denen eure spezifische Sternen-Nation besteht. Diese göttlichen Aufgaben sind Verantwortungen, die ihr gerne übernehmen werdet! Denn ihr Alle erkennt tief in euch, weshalb hier seid, und begreift intuitiv, wie ihr eure Aufgabe erfüllen könnt. Unsere Verpflichtung ist, euch dabei zu helfen, dies zu entdecken. Wir sind so froh, dass der Himmel uns diese Gelegenheit gegeben hat! Die kommenden Zeiten sind so gestaltet, dass wir uns einem Jeden unter euch von Neuem bekanntmachen können!

Buďte žehnaní! Sme vzostúpení majstri! Naši partneri-spolku pracujú toho času usilovne spoločne s našimi spirituálnymi a vesmírnymi rodinami na tom, aby tie dodávky môžu byť zavedené. Teraz testujeme ten systém na zaistenie, že vám to ľahko a bez námahy môže priniesť žehnania. Doteraz sme mohli pozorovať, že ten systém funguje podľa plánu. Začiatkom budúceho týždňa chceme ten systém uviesť do prevádzky. Pracujeme ako skupina, ktorá sa sústreďuje na aktiváciu časti toho plánu. Keď tie dodávky prídu, bude zavedený ten nový vládny systém. Čakáme, že môžeme tie vyvolené osoby privisť do Washingtonu, kde môžu prevzať ich kľúčové úlohy v prechodnej vláde, ktorá zavedie návrat ústavného a všeobecne platného práva. To bude platiť ako prototyp aj pre radu iných vlád, ktoré ich vlastné režimy vymenia – krátko po úspechu amerického vládneho systému.

Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Unsere Bündnis-Partner arbeiten zurzeit emsig mit unseren spirituellen und kosmischen Familien daran, dass die Lieferungen wie geplant auf den Weg gebracht werden können. Gegenwärtig testen wir noch das System, um sicherzugehen, dass es leicht und mühelos euch eure Segnungen bringen kann. Bisher konnten wir beobachten, dass dieses System planmäßig funktioniert. Zu Beginn der kommenden Woche wollen wir dieses System dann anweisen, seine Lieferungen durchzuführen. Wir arbeiten als Gruppe, die sich auf den Erfolg dieses Systems konzentriert, und darauf, dass wir dann den nächsten Teil unseres Plans aktivieren können. Sobald die Lieferungen durchgeführt sind, wird das neue Regierungssystem in die Existenz gebracht werden. Wir warten nun darauf, dass wir die dafür ausgewählten Personen nach Washington bringen können, wo sie ihre Schlüssel-Positionen in der Übergangsregierung einnehmen können, die die Rückkehr zum verfassungsmäßigen und allgemeingültigen Recht einleiten wird. Das wird dann als Prototyp auch für eine Reihe anderer Regierungen dienen, die ihre jeweiligen Regime ablösen werden – kurz nach dem Erfolg des neuen amerikanischen Regierungssystems.

Tá zmena vo vládach bude sprevádzaná rastúcim blahobytom a globálnym pohybom za mier a spoluprácu. Pohyb za mier zdôrazní aj tie doterajšie snahy, ktorými bude vytvorená alternatíva k bankovému systému tmavých Kabablov. Tej zle platenej snahe musia byť dané prostriedky aby mohli expandovať rýchlo a začať masívnym vybudovaním infraštruktúry v celom treťom Svete. My stojíme našou spirituálnou silou za tou snahou a ochránili pred neúspechom. Je nutná čistá voda, dobré cesty a vhodné odvodňovanie – ako tiež ľahký prístup k „banking“ a prostriedkom pre vývoj životaschopného životného prostredia. Je nutné, že Gaia je súčasťou všetkých globálnych vývojov. Príchod našich vesmírnych rodín ešte veľa vyjasní. Tešíme sa na globálne obnovenie, ktoré je založené na prepojení s Gaiou/Zemou!

Dieser Wandel im Regierungswesen wird von wachsendem Wohlstand und einer globalen Bewegung für Frieden und Zusammenarbeit begleitet sein. Diese Bewegung für Frieden wird endlich auch die vielen bisherigen bescheidenen Bemühungen hervorheben, mit denen eine Alternative zum Bankensystem der finsteren Kabale geschaffen werden sollte. Diesen ziemlich unterfinanzierten Bemühungen müssen nun die Mittel gegeben werden, rapide expandieren zu können und mit dem massiven Aufbau einer Infrastruktur in der gesamten 'Dritten Welt' beginnen zu können. Wir haben diesen Bemühungen spirituelle Rückendeckung gegeben und sie vor völligem Fehlschlag bewahrt. Es ist nötig, reines Wasser, gute Straßen und eine geeignete Entwässerung – sowie einen einfachen Zugang zum 'Banking' und zu Mitteln zur Entwicklung eines lebensfähigen Ökosystems bereitzustellen. Es ist notwendig, dass Gaia Part aller künftigen globalen Entwicklungen ist. Die Ankunft unserer kosmischen Familien wird hier noch weiter Klärung schaffen. Wir freuen uns auf eine globale Wiederherstellung, die auf einer Wiedervereinigung mit Gaia basiert!

Urobme znova pohľad na tie udalosti: vy rastiete vo vašom vedomí – to vám dovolí vnímať sa navzájom a rozpoznať nutnosť pomáhať jeden druhému. Uvedomíte si vašu zodpovenosť voči Svetu, ktorým ste obklopení. Uvedomíte si ako vaša spoločnosť prispieva k masívnemu kolobehu-ničenia. A tiež rozpoznáte, že vaša technológia môže ten proces zvrátiť. Napriek tomu je k tomu nutná zložka spirituality. Vaše prepnutie k lLÁSKE a SVETLU je to jediné čo skutočnosť môže zachrániť. To znamená: tie hodnoty musíte prehodnotiť a začať to znovuhodnotenie mimoriadnym spôsobom uskutočniť. Začínate sa vyvíjať z logiky rozumu do logiky srdca. To je to, čo musí rásť keď chcete vzrásť z obmedzeného do plného vedomia.  A k tomu povieme : Hosiana! Hosiana!

Lasst uns erneut einen Blick auf das Geschehen werfen: Ihr wachst in eurem Bewusstsein; das lässt euch einander stärker gewahr werden und die Notwendigkeit erkennen, einander zu helfen. Ihr werdet euch eurer wachsenden Verantwortungen der Welt gegenüber bewusst, von der ihr umgeben seid. Ihr werdet euch dessen bewusst, wie eure Gesellschaft zu einem massiven Vernichtungs-Kreislauf beiträgt. Ihr erkennt aber auch, dass eure Technologie in der Lage ist, diesen gesamten Prozess umzukehren. Nichtsdestoweniger ist dafür die entscheidende Komponente spiritueller Natur. Eure Hinwendung zu universeller LIEBE und zum LICHT ist das Einzige, was eure Wirklichkeit retten kann. Das heißt: Ihr müsst eure 'Werte' neu bewerten und anfangen, diese Neubewertung in wirklich außergewöhnlicher Weise in die Tat umzusetzen. Ihr fangt an, euch von einer Logik des Verstands hin zu einer Logik des Herzens weiterzuentwickeln. Das ist es, was da wachsen muss, wenn euer bisheriges, begrenztes Bewusstsein sich zum vollständigen Bewusstsein weiterentwickelt! Und dazu sagen wir nur: Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Dnes sme znova priniesli prehľad o udalostiach, ktoré prebiehajú vo vašej ríši. Prosíme vás vložiť do toho vašu múdrosť a modlidby na privedenie tej novej skutočnosti. Mnohí sa angažujú teraz na prejav toho čo s vami diskutujeme. Prosíme vás podporovať  ich akcie a použiť vašu vrodenú silu na privedenie tej novej skutočnosti! Vedzte milí, že tie nekonečné zásoby a nikdy končiaci blahobyt skutočne patrí vám! Nech tak je! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Wir haben heute wieder einen Überblick über das verschafft, was in diesem Reich vor sich geht. Wir bitten euch, eure Weisheit und eure Gebete dafür einzusetzen, die neue Wirklichkeit herbeizuführen! Viele engagieren sich jetzt dafür, das zu manifestieren, was wir mit euch diskutiert haben. Wir bitten euch, ihre Aktionen zu unterstützen und eure angeborene Stärke dafür einzusetzen, die neue Wirklichkeit herbeizuführen! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)

Planetary Activation Organization|Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA |E-Mail: write2pao@aol.com| Website address: www.paoweb.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

TOPlist
aktualizované: 18.10.2018 12:39:35