Geo- & Exopolitics: Fulford Updates – die P2 Freimaurer bitten in historischem Schritt um Frieden + Französische Polizisten legen Helme aus Solidarität zu den Gelben Westen nieder + mehr…. (04.Dezember 2018)

Veröffentlicht am Dezember 4, 2018

von erstkontakt blog

Created with GIMP

Benjamin Fulford – Update vom 03.Dezember 2018:

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

„In einem historischen Schritt bitten die P2 Freimaurer – die Verehrer der Schwarzen Sonne – um Frieden“

 

 

Erster Erfolg der „Gelbe Westen“ Proteste in Frankreich: Ölriese Total beschwert sich über leere Tankstellen

Prvé víťazstvo "žltých búnd" vo Francúzsku:

 

Francúzsky ropný gigant Total v pondelok oznámil, že niekoľko desiatok ich čerpacích staníc vyčerpalo palivo. Zavinil to dvojtýždňový protest tzv. "Žltých búnd" proti zvýšeniu dane z palív.

Total-hovorca kritizoval "žlté bundy", že  bránili prístup k celkovo jedenástim skladom pohonných hmôt.

V dôsledku nepokojov okolo 75 čerpacím staniciam už došli zásoby v palivových nádržiach preto, že nedostali žiadne dodávky, dodal hovorca. Na národnej úrovni je dodávka stále z veľkej časti pokrytá, to sa dozvedáme z francúzskych médií. Celkovo má 2 200 čerpacích staníc vo Francúzsku.

 

V departmente Morbihan v západnom Francúzsku, Bretónsko, ktoré je obzvlášť zasiahnuté uvažujú verejné orgány teraz znížiť množstvo paliva pre motoristov aby sa zabránilo, že stále viac čerpacích staníc benzínu a motorovej nafty budú vyprázdnené, povedal miestny úradník mediam.

Motoristi vo Francúzsku povedali v rozhovore pre RT, že to prišlo v posledných dňoch k problémom. Motorista žijúci južne od Lyonu vo Valance Eliott Soulie poznamenal:

Nie je to skutočný nedostatok, s ktorým máme čo do činenia. Vďaka prezieravosti čerpacích staníc sú k dispozícii dávky, ktoré možno kúpiť. Avšak centrálny sklad pohonných hmôt vo Valance bol uzatvorený minulý týždeň.

"V opačnom prípade by určite  vznikla panika a čerpacie stanice by boli vyprázdnené v krátkom momente. Všimol som si, že ľudia začali kupovať niekoľko kanistrov aby pre všetky prípady zostali mobilní v najbližších dňoch, "dodal Soulie.

Ali Karamaden z východného francúzskeho mesta Štrasburg povedal RT :

Niektoré obce boli na prídel a predaj pohonných hmôt na 30 litrov na voze. Obávame sa v prípade, že vláda nebude čoskoro zložený s demonštrantmi, mohlo by to viesť k závažným vlámaniu, samozrejme vrátane paliva, ale aj na letiskách a v priemyselných oblastiach.

Demonštranti v posledných dňoch zablokovali všetky cesty vo veľkomestách Francúzska a prístup zásobniam paliva, nákupným centrám a k niektorým letiskám...

 

Der französische Ölriese Total teilte am Montag mit, dass mehreren Dutzend seiner Tankstellen der Kraftstoff ausgegangen sei. Schuld sei der nunmehr zweiwöchige Protest der sogenannten „Gelbwesten“ gegen die Erhöhung der Kraftstoffsteuer.

Ein Total-Sprecher kritisierte, dass die Demonstrationen der „Gelb westen“ den Zugang zu insgesamt elf Tanklagern behindert hätten.

Infolge der Unruhen seien rund 75 Tankstellen die Kraftstofftanks ausgegangen, weil sie keine Lieferungen mehr erhalten hätten, fügte der Sprecher hinzu. Landesweit sei die Versorgung noch größtenteils gedeckt, heißt es aus französischen Medien. Insgesamt verfügt Total über 2.200 Tankstellen in Frankreich.

Im Départment Morbihan in der westfranzösischen Bretagne, die besonders betroffen ist, erwägen Behörden inzwischen, die Benzinmengen für Autofahrer zu rationieren, um zu verhindern, dass noch mehr Tankstellen Benzin und Diesel ausgehen, teilte ein lokaler Beamter Medien mit.

Autofahrer in Frankreich erzählten im Gespräch mit RT Deutsch, dass es in den letzten Tagen zu Problemen kam. Der südlich von Lyon in Valance lebende Autofahrer Eliott Soulié kommentierte:

Es ist kein wirklicher Mangel, mit dem wir es zu tun haben. Dank der Weitsicht der Tankstellen gibt es Rationen, die gekauft werden können. Dennoch war das zentrale Kraftstofflager von Valance für einen Großtteil der letzten Woche gesperrt.

„Sonst wäre sicherlich Panik ausgebrochen und die Tankstellen würden binnen kürzester Zeit leergekauft werden. Ich habe beobachtet, dass Leute begonnen haben, sich mehrere Kanister abzufüllen, um für alle Eventualitäten in den nächsten Tagen mobil zu bleiben“, fügte Soulié hinzu.

Ali Karamaden aus der ostfranzösischen Stadt Straßburg sagte RT Deutsch:

Einige Kommunen haben den Verkauf von Kraftstoff auf 30 Liter pro Auto rationiert. Wir befürchten, wenn sich die Regierung nicht bald mit den Demonstranten zusammensetzt, dann könnte es zu ernsteren Einbrüchen kommen, darunter natürlich beim Sprit, aber auch den Flughäfen und in Industriegebieten.

Demonstranten haben in den vergangenen Tagen ganze Straßen in Großstädten Frankreichs blockiert und den Zugang zu Tanklagern, Einkaufszentren und einigen Flughäfen behindert….

Quelle und weiter: http://derwaechter.org/erster-erfolg-der-gelbe-westen-proteste-in-frankreich-oelriese-total-beschwert-sich-ueber-leere-tankstellen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gänsehaut pur – Französische Polizisten legen Helme aus Solidarität zu den Gelben Westen nieder!

von Jan Walter

Títo odvážni policajti nielenže zhoršujú svoju kariéru, ale aj ich živobytie a kto vie, možno je v stávke aj ich sloboda! Sloboda má svoju cenu a musí byť vynútená civilnou odvahou. Ste hrdinovia! Týmto zákonom ste nastavili dôležitý signál. Tyrani to neočakávali. S týmto príkladom ukážete svetu, ako vyčleniť "rozdeliť a vládnuť". Bravo a viac toho!

Medzitým Macron pokračuje v zradení ľudí tým, že odsudzuje Žlté bundy. Skutočnosť, že postavil strelné jednotky a chce rozbiť ľudské hnutie násilím, hovorí mnoho ...

Zdroj a ďalšie: https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2018/12/03/gaensehaut-pur-franzoesische-polizisten-legen-helme-aus-solidaritaet-zu-den-gelben-westen-nieder/

 

 

Diese mutigen Polizisten setzten dabei nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihren Lebensunterhalt und, wer weiss, vielleicht sogar ihre Freiheit aufs Spiel! Freiheit hat ihren Preis und muss mit Zivilcourage erzwungen werden. Ihr seid Helden! Mit dieser Tat habt ihr ein wichtiges Zeichen gesetzt. Damit haben die Tyrannen nicht gerechnet. Mit diesem Vorbild zeigt ihr der Welt, wie man „Teilen und Herrschen“ ausser Gefecht setzt. Bravo und bitte mehr davon!

Währenddessen verrät Macron das Volk weiter, indem er die Gelben Westen verurteilt. Dass er Scharfschützen aufstellen liess und die Volksbewegung mit Gewalt zerlschagen will, spricht Bände…

Quelle und weiter: https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2018/12/03/gaensehaut-pur-franzoesische-polizisten-legen-helme-aus-solidaritaet-zu-den-gelben-westen-nieder/

Geo- & Exopolitics: Europa – verraten und verkauft  

Európa - zradená a predaná

(von Andreas Popp) + Benjamin Fulford Update… (14.November 2018)

Veröffentlicht am November 14, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok 

Európa: zradená a predaná - Andreas Popp
Je to vďaka autorom slobodných médií, ako aj vďaka členom AFD, že nakoniec sa v Nemecku verejne diskutuje o Globálnom pakte migrácie potom čo nemeckí systém-politici rovnako ako ich "kvalitní novinári" zrejme nepovažovali za nevyhnutnú debatu o tom vplyvnom a budúcnosť meniacom rozhodnutí. Faktom je, že európsky kontinent, konkrétne Nemecko, sa v dôsledku toho dramaticky zmení. Ratifikácia globálneho migračného paktu OSN, ratifikovanie plánované na  10. a 11. decembra 2018, zabezpečí bezpodmienečne podmienky prisťahovalectva pre všetkých migrujúcich pracovníkov na svete. Bezpodmienečne! Hoci prisťahovalci majú povolené aby pri imigrácii trvali na veľkom počte práv ale nie sú povinní prijímať žiadne záväzky. Cieľovou skupinou paktu nie je skupina vojnových utečencov alebo žiadateľov o azyl ale ľudia, ktorí dúfajú, že budú emigrovať do "lepších hospodárskych, profesionálnych alebo bezpečnostných perspektív". To nevyhnutne vedie k sociálnej a hospodárskej nerovnováhe. Chaos je nevyhnutný. Zakladateľ Factory znalostí, Andreas Popp, v tom vídeu dáva otázku nemeckým politikom ako môžu schváliť ten pakt a vysporiadať sa so svojim svedomím. Posledný pokus – medzivolanie -, ktorý/é by mal/o zasiahnuť myseľ a dušu tých hercov.

Europa: verraten und verkauft – Andreas Popp

Es ist den Autoren der Freien Medien wie auch den Mitgliedern der AfD zu verdanken, dass in Deutschland endlich öffentlich über den Globalen Migrationspakt diskutiert wird, nachdem sowohl Deutschlands Systempolitiker als auch dessen „Qualitätsjournalisten“ eine Debatte über diese einflussreiche und Zukunft verändernde Entscheidung offenbar nicht für nötig hielten. Fakt ist, dass sich der europäische Kontinent, namentlich Deutschland, dadurch dramatisch verändern werden. Durch die am 10. und 11. Dezember 2018 geplante Ratifizierung des Globalen UN-Migrationspakts werden die Einwanderungsbedingungen für alle Migrationswilligen dieser Welt bedingungslos ermöglicht. Bedingungslos! Denn die Migranten dürfen bei ihrer Einwanderung zwar auf eine hohe Anzahl von Rechten pochen, Verpflichtungen jedoch werden von ihnen in keinerlei Weise gefordert. Dabei ist die Zielgruppe des Pakts nicht etwa die Gruppe der Kriegsflüchtlinge oder Asylbewerber, sondern Menschen, die sich von der Auswanderung eine „bessere wirtschaftliche, berufliche oder Sicherheitsperspektiven erhoffen“. Dies muss zwangsläufig zu einem sozialen wie auch wirtschaftlichen Ungleichgewicht führen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Der Gründer der Wissensmanufaktur, Andreas Popp, stellt in diesem Video die Frage an die deutschen Politiker, wie sie die Zustimmung zum Pakt mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Ein letzter Zwischenruf, der Geist und Seele der Akteure berühren soll.

Quelle und mehr: https://www.wissensmanufaktur.net/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BENJAMIN FULFORD-Update – 12.11.2018

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Das Geheimnis des Tiefen Staates oder wie er lernte die Kontrolle über die Menschheit zu erlangen + Benjamin Fulford Update (07.November 2018)

Veröffentlicht am November 7, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Das Geheimnis des Tiefen Staates oder wie er lernte die Kontrolle über die Menschheit zu erlangen (von Frank Schwede)

Tajomstvo hlbokého štátu alebo ako sa naučil prevziať kontrolu nad ľudstvom (Frank Schwede)

Znovu a znovu sa hovorí o Deep State, o Deep Stat/hlboký štát, ktorý prevzal moc nad Zemou v pozadí verejného poriadku. Existuje veľa špekulácií o tom kto tvorí túto tieňovú vládu.

Raz sa hovorí odynastii Rothschildovcov, potom prídu do hry lóže a tajné spoločnosti ako sú slobodomurári alebo Ilumináti, ale skutoční vládcovia, zdá sa, ešte stále skrývajú šikovne tvár pred očami sveta.

Ale to nie je úplne pravda. Hoci história Deep State je dlhá a teraz celkom tradičná pretože siahu až ku koncu druhej svetovej vojny je pravda oveľa zložitejšia/komplexnejšia než si dokážete predstaviť. Frank Schwede.

História hlbokého štátu začala tesne pred koncom druhej svetovej vojny v Spojených štátoch, pretože vojensko-priemyselný komplex, ktorý tvorí vojsko, inteligencia, politika, priemysel a mnohých Think Thanks a bola postavená postupne vďaka podielom organizovaného zločinu..

Je to, ak chcete, kašová polievka, ktorá mieša všetko dohromady. Priemysel, politiku a armádu. Stroj moci, ktorý je bezkonkurenčne veľký a ktorý roztiahne jeho chápadlá ako hladová chobotnica z kontinentu Spojených štátov takmer vo všetkých smeroch. Toto spojenie poznáme ako transatlantický mostík. To znamená, že cez Transatlantický most hlboký štát rozšíril svoj vplyv aj do Európskej únie.

To, čo mnohí občania (zatiaľ) nevedeli, je skutočnosť, že politika a hospodárstvo od vytvorenia hlbokého štátu sa už nemôžu posudzovať samostatne. Inými slovami, v určitom zmysle sa politické orgány stali výkonnými predstaviteľmi hospodárstva a priemyslu s cieľom postaviť a upevniť svoje vlastné záujmy v spoločnosti.

Zahŕňajú využívanie medzinárodných zdrojov, ako aj rozbíjajúce sa a nepriateľské prevzatie štátov terorom a vojnou, ako to dokazujú Sýria, Líbya a Ukrajina. Vojensko-priemyselný komplex teraz prevzal kontrolu nad všetkými svetovými udalosťami a stavia krajinu v podobe nového svetového poriadku krok za krokom do totalitného režimu.

Je to plaziaci sa proces keď sa berie do úvahy, že založenie Deep State sa uskutočnilo pred viac ako sedemdesiatimi rokmi.

Nástroje, ktoré hlboký štát používa na dosiahnutie svojich cieľov sa pohybujú od známych lží, strachu, myslenia a riadenia názorov až po teror. Politika a ideológia hlbokého štátu sa môže stať akýmsi novým náboženstvom, ktorému väčšina občanov nemôže uniknúť pretože ak odmietne túto ideológiu vo vyjadrení odlišného myslenia sa vysvetlí ako neposlušnosť a trestá sa sociálnym šikanovaním ...

Immer wieder ist die Rede vom Deep State, vom Tiefen Staat, der die Macht über die Erde im Hintergrund der öffentlichen Politik übernommen hat. Es wird viel darüber spekuliert, aus wem sich diese Schattenregierung zusammensetzt.

Mal ist da die Rede von der Dynastie der Rothschilds, dann wieder kommen Logen und Geheimbünde wie die Freimauerer oder Illuminaten ins Spiel, doch die wahren Herrscher scheinen ihr Gesicht vor den Augen der Weltöffentlichkeit noch immer geschickt verbergen zu können.

Das aber stimmt so nicht ganz. Zwar ist die Geschichte des Deep State eine lange und mittlerweile recht traditionsreiche, denn immerhin reicht sie zurück bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und die Wahrheit ist viel komplexer als man sich das auch nur ansatzweise vorstellen kann. Von Frank Schwede.

Die Geschichte des Tiefen Staat nahm ihren Anfang gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in den USA, als der militärisch-industrielle Komplex, bestehend aus Militär, Geheimdienste, Politik, Industrie sowie zahlreichen Think Thanks und auch weite Teile des organisierten Verbrechens schrittweise aufgebaut wurde.

Für viele außenstehende Beobachter ist es ein Konglomerat des Schreckens, ein Spinnennetz, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.

Es ist, wenn man so will, eine breiige Suppe, die alles miteinander vermengt. Industrie, Politik und Militär. Ein Machtapparat, der an Größe nicht mehr zu überbieten ist und der seine Tentakel wie ein hungriger Krake vom Kontinent der Vereinigten Staaten aus in nahezu alle Himmelsrichtungen ausstreckt. Diese Verbindung kennen wir als Transatlantische Brücke. Das heißt, durch die Transatlantische Brücke hat der Tiefe Staat seinen Einfluss auch in die Europäische Union ausgedehnt.

Was vielen Bürgern bisher (noch) nicht bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass Politik und Wirtschaft seit der Entstehung des Tiefen Staats nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden können. Das heißt im Klartext, dass die politischen Gremien in gewisser Weise die Executive der Wirtschaft und der Industrie geworden sind, um ihre eigenen Interessen in der Gesellschaft zu positionieren und zu festigen.

Dazu gehören Ausbeutung internationaler Ressourcen ebenso wie die Zerschlagung und feindliche Übernahme von Staaten durch Terror und Krieg, wie es am Beispiel Syrien, Libyen und der Ukraine deutlich wird. Der militärisch-industrielle Komplex hat mittlerweile die Kontrolle über das gesamte Weltgeschehen übernommen und baut die Erde in Form einer neuen Weltordnung Schritt für Schritt in ein totalitäres Regime um.

Dies ist ein schleichender Prozess, wenn man bedenkt, dass die Gründung des tiefen Staats bereits vor mehr als siebzig Jahren vollzogen wurde.

Die Instrumente, deren sich der tiefe Staat bedient, um seine Ziele zu erreichen, reichen von inszenierten Lügen, Angst, Gedanken- und Meinungskontrolle und Terror. Die Politik und die Ideologie des tiefen Staats kann man mittlerweile als eine Art neue Religion betrachten, denen sich ein Großteil der Bürger nicht mehr entziehen kann, weil ein sich verweigern dieser Ideologie im Ausdruck von andersdenken als Ungehorsam gesehen wird und durch Sozialmobbing sanktioniert wird…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/11/das-geheimnis-des-tiefen-staates-oder-wie-er-lernte-die-kontrolle-ueber-die-menschheit-zu-erlangen/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Putins Kommentare über Satanismus und Pädophilie innerhalb der Politik stellen sich als wahr heraus

Putinove komentáre k satanizmu a pedofílii v politike sa ukázali ako pravdivé

Pred niekoľkými rokmi Vladimir Putin hovoril o satanizme a pedofílii v politike a nebol prvý kto to urobil. Vyjadril sa, že existujú pokusy o normalizáciu týchto postupov v spoločnosti a ich šírenie na celom svete.

Z tohto dôvodu sa musíme pýtať, koho si vlastne vyberieme? Kto sú ľudia, ktorí nahromadili tak veľa síl, že ovládajú prakticky všetky zdroje na Zemi? Prečo naďalej vyberáme korupčných politikov, ktorí nie sú oddaní vôli ľudí? Čo sa deje?

Čo je to politika? Je to oblasť, v ktorej ľudia prenášajú svoju moc na iných, ktorí tvrdia, že prijímajú rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre vlastnú krajinu a ľudstvo ako celok. Aspoň by to malo tak byť.

Oblasť  politiky by mala byť zhromažďujúci kotlík pre ľudí, ktorí slúžia iným, ale bohužiaľ je zrejmé, že je plný ľudí, ktorí slúžia iba svojim pánom, pokiaľ oni si napchajú vlastné vrecá.

Na najvyšších úrovniach vlády, najmä na západe, sa zaoberajú málo alebo si vôbec nerobia žiadne  myšlienky o vôli ľudu a blaho našej planéty, ale skôr chcú spôsobiť dojem, že by tak bolo...

Der Bereich der Politik sollte ein Sammelbecken für Leute sein, die anderen dienen, aber leider ist es offensichtlich, dass es voll ist mit Leuten, die nur ihren Herren dienen, während sie sich selbst die Taschen vollstopfen.

Auf den höchsten Regierungsebenen, besonders im Westen, macht man sich wenig oder gar keine Gedanken um den Willen der Menschen und das Wohlergehen unseres Planeten, sondern eher darum, den Anschein zu erwecken, dass es so wäre…

 

Vor ein paar Jahren äußerte sich Wladimir Putin über Satanismus und Pädophilie in der Politik, und er war nicht der erste, der dies tat. Er brachte zum Ausdruck, dass es Versuche gibt, diese Praktiken innerhalb der Gesellschaft zu normalisieren und weltweit zu verbreiten.

Angesichts dessen müssen wir uns fragen, wen wir eigentlich wählen? Wer sind die Menschen, die so viel Macht angesammelt haben, dass sie praktisch alle Ressourcen auf dem Planeten Erde kontrollieren? Warum wählen wir weiterhin korrupte Politiker, die sich nicht dem Willen der Menschen verpflichtet fühlen? Was geht dabei vor?

Was ist überhaupt Politik? Es ist ein Bereich, innerhalb dessen die Menschen ihre Macht auf andere übertragen, die behaupten, Entscheidungen zu treffen, die am besten für ihr Land und die Menschheit insgesamt sind. Zumindest sollte es so sein.

Der Bereich der Politik sollte ein Sammelbecken für Leute sein, die anderen dienen, aber leider ist es offensichtlich, dass es voll ist mit Leuten, die nur ihren Herren dienen, während sie sich selbst die Taschen vollstopfen.

Auf den höchsten Regierungsebenen, besonders im Westen, macht man sich wenig oder gar keine Gedanken um den Willen der Menschen und das Wohlergehen unseres Planeten, sondern eher darum, den Anschein zu erwecken, dass es so wäre…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/11/putins-kommentare-ueber-satanismus-und-paedophilie-innerhalb-der-politik-stellen-sich-als-wahr-heraus-videos/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford Update – 05.November 2018: Saudi-Arabien wird aufgeteilt; Israel muss sich zwischen Netanjahu und Tel Aviv entscheiden

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Sensationeller Wirtschaftsaufschwung in Russland trotz Sanktionen + Benjamin Fulford Update (30.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 30, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

“Die Welt” stellt erschrocken fest: Sensationeller Wirtschaftsaufschwung in Russland trotz Sanktionen

"Die Welt" (nemecký denník) v šoku zisťuje: Senzačné hospodárske oživenie v Rusku napriek sankciám


 
Noviny Die Welt/Svet nedávno museli realizovať s hrôzou, že v Rusku prebieha senzačné oživenie hospodárstva napriek propagancii proti Rusku, ktorú spustili samotné noviny.
Samozrejme, autori „sveta“ dúfali, že sa niečo odlišuje od sankcií v Rusku.
Napriek sprísňovaniu západných sankcií sú ukazovatele hospodárskeho rastu v Rusku prekvapujúco pozitívne. To hlásili noviny "Die Welt".
V treťom štvrťroku malo Rusko dosiahnuť prebytok bežného účtu vo výške 26,4 miliárd amerických dolárov. To zodpovedá 6,5% HDP, čo je absolútny rekord.Centrálna banka očakáva v roku 2018 prebytok vo výške 98 miliárd dolárov, uviedli noviny.
"Sotva môže byť na chuť tých, ktorí dúfali, že s rôznymi ekonomickými sankciami sa spôsobí rýchly a negatívny ekonomický efekt.
Najmenej z krátkodobého hľadiska sa zdá, že je to pravý opak: ruská ekonomika a štátny rozpočet sú v lepšom stave ako sa bežne hovorí, "píše Die Welt.
Hlavnými dôvodmi "senzačného" zisku ruských spoločností a rozpočtu sú najmä rastúce ceny ropy a zmeny v dynamike Rublu. Na rozdiel od tradície, ruská mena už nie je úmerná cene čierneho zlata.
Navyše, zníženie rubľa viedlo k zvýšeniu cien dovážaného tovaru, čo zvýšilo atraktívnosť domáceho tovaru. V dôsledku toho sa dovoz znížil, keďže výnosy z vývozu vzrástli ....

Die Zeitung Die Welt musste jüngst zu ihrem Entsetzen feststellen, dass in Russland gerade ein sensationeller Wirtschaftsaufschwung stattfindet, trotz der durch die Zeitung selbst lancierten Propaganda gegen Russland.

Die Autoren der Welt haben sich offensichtlich etwas anderes aus den von ihnen geförderten Sanktionen gegen Russland erhofft.

Trotz der Verschärfung der westlichen Sanktionen sind die Kennzahlen der wirtschaftlichen Entwicklung in Russland überraschend positiv. Dies berichtet die Zeitung “Die Welt”.

Im dritten Quartal solle Russland einen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 26,4 Milliarden US-Dollar erzielt haben. Dies entspreche 6,5 Prozent des BIP, was ein absoluter Rekord sei. Die Zentralbank erwarte für 2018 einen Überschuss von 98 Milliarden Dollar, so die Zeitung.

“Es kann kaum nach dem Geschmack jener sein, die gehofft hatten, mit den diversen Wirtschaftssanktionen einen schnellen und ausschließlich negativen ökonomischen Effekt hervorzurufen.

Zumindest kurzfristig scheint vielmehr das Gegenteil der Fall zu sein: Russlands Wirtschaft und Staatshaushalt befinden sich in einem besseren Zustand als gemeinhin kolportiert”, schreibt “Die Welt”.

Die Hauptgründe für die “sensationellen” Gewinne der russischen Unternehmen und des Haushalts seien vor allem steigende Ölpreise und Veränderungen in der Rubel-Dynamik. Der Tradition entgegen entwickle sich die russische Währung nicht mehr proportional zum Schwarzgoldpreis.

Darüber hinaus habe die Verbilligung des Rubels zu einem Anstieg der Preise für importierte Waren geführt, wodurch die inländischen Waren attraktiver wurden. Infolgedessen gingen die Importe zurück, während die Exporteinnahmen zunahmen….

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-welt-stellt-erschrocken-fest-sensationeller-wirtschaftsaufschwung-in-russland-trotz-sanktionen/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ist Deutschland ein souveräner Staat oder eine Kolonie?

Každý, kto tvrdí, že Nemecko nie je suverénnym štátom je buď teoretikom sprisahania alebo občanom Ríše. Aktuálny článok v časopise Der Spiegel dáva zamyslenie a kladie otázku ako to posúdite a či je Nemecko suverénne.

Čo znamená štátna suverenita? To znamená, že štát sám rozhoduje o tom čo sa deje na vlastnom území, že robí svoje vlastné politické rozhodnutia. V časopise Spiegel ste mohli pred niekoľkými dňami čítať, že vedúci Green Baerbock vyzýva na stiahnutie amerických jadrových zbraní z Nemecka:

" Baerbock žiadal: Federálna vláda musí byť spolu s partnermi EÚ" dôveryhodným "obhajcom odzbrojenia a kontroly zbrojenia,. To zahŕňa stiahnutie amerických jadrových zbraní umiestnených v Büchel v Porýní-Falcku, ako už Bundestag požadoval v rezolúcii v roku 2010 ".

Mnohí budú vedieť, že Bundestag skutočne požadoval v roku 2010 stiahnutie amerických jadrových zbraní z Nemecka. A čo sa stalo? Nič!

Ale ako možno hovoriť o zvrchovanosti keď najvyšší rozhodovací orgán jednej krajiny, národný parlament, požaduje aby iná krajina stiahla svoje zbrane a druhá krajina sa o to moc nestará?

Nemecko musí požiadať Spojené štáty aby odobrali všetky jadrové zbrane z Nemecka, Nemecko nemôže požadovať alebo robiť objednávky, aj keď ide o operácie na nemeckej pôde, kde vlastne môže rozhodovaťť sám suverénny štát čo sa deje v jeho krajine. Alebo nie je suverénny.

 

Bundestag požiadal v roku 2010: "Nemecký Bundestag vyzýva s dôrazom federálnu vládu (...) žiadať amerických spojencov stiahnutie amerických jadrových zbraní z Nemecka ".

V posledných 8 rokoch nevidím žiadnu správu zo stretnutí s americkými kolegami, v ktorej by verejne žiadala Merkelová alebo jeden z jej ministrov, že sa " usiluje o stiahnutie amerických jadrových zbraní". Možno vy ...?

Wer behauptet, dass Deutschland kein souveräner Staat ist, gilt wahlweise als Verschwörungstheoretiker oder als Reichsbürger. Ein aktueller Beitrag im Spiegel gibt zu denken, denn fragen Sie sich selbst, wie Sie dies beurteilen und ob Deutschland souverän ist.

Was bedeutet staatliche Souveränität? Das bedeutet, dass ein Staat selbst darüber entscheidet, was auf seinem Territorium vor sich geht, dass er seine politischen Entscheidungen unabhängig trifft. Im Spiegel konnte man vor einigen Tagen lesen, dass die Chefin der Grünen Baerbock den Abzug amerikanischer Atomwaffen aus Deutschland fordert:

„Die Bundesregierung müsse nun zusammen mit den EU-Partnern “glaubwürdig” für Abrüstung und Rüstungskontrolle eintreten, forderte Baerbock. Dazu gehöre auch der Abzug der im rheinland-pfälzischen Büchel stationierten US-Atomwaffen, wie es der Bundestag bereits 2010 in einem Beschluss gefordert hatte.“

Viele werde es wissen, der Bundestag hat 2010 tatsächlich den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Und passiert ist was? Nichts!

Wie kann man aber von Souveränität sprechen, wenn das höchste Entscheidungsorgan eines Landes, das nationale Parlament fordert, dass ein anderes Land seine Waffen abzieht und es dem anderen Land herzlich egal ist?

Deutschland muss die USA bitten, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen, Deutschland kann es nicht fordern oder anordnen, obwohl es um Vorgänge auf deutschem Boden geht, wo eigentlich ein souveränes Land selbst entscheiden kann, was in seinem Land vorgeht. Es sei denn, man ist nicht souverän.

Der Bundestag hatte 2010 gefordert: „Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich (…) gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen“.

Ich habe in den letzten 8 Jahren keine Nachrichten gesehen, in denen sich Merkel oder einer ihrer Minister bei Treffen mit den US-Kollegen öffentlich und „mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen einzusetzen“. Sie vielleicht…?

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/ist-deutschland-ein-souveraener-staat-oder-eine-kolonie-video/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Benjamin Fulford: Botschaft an die Bankenelite: Süßes oder Saures – 29.10.201 - V slovenčine: http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

 

Geo- & Exopolitics: Der Tiefe Staat holt noch mal gegen Trup aus + Benjamin Fulford Update… (25.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 25, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Der Tiefe Staat holt noch mal aus: US-Milliardäre planen bunte Revolution gegen Trump

Hlboký štát ešte raz zaháňa: miliardári USA plánujú farebnú revolúciu proti Trumpovi

 

 

V USA vynájdená "Maidan"-technoógia, ktorá je určená pre politické otrasy v iných krajinách, bude vyskúšaná teraz v samotných USA - proti ich súčasnemu prezidentovi Donald Trumpovi.

Ako nástroj sa používajú prisťahovalci, ktorí majú prekročiť južnú hranicu Spojených štátov. Podľa správ americký miliardár George Soros stojí za týmto pokusom vyháňať Trump z kancelárie, píše portál "vz.ru".

Americké prezidentské a republikánske strany majú byť stanovené pred parlamentnými voľbami do Kongresu v dňoch 6. novembra. Krátko pred dňom hlasovania má prísť na "južnú hranicu USA" "karavan prisťahovalcov". Tisíce ľudí by mali prekročiť hranicu.

Trump povedal, že na hranicu bude dohliadať armáda. Na túto vec sú však už k dispozícii novinári. Hovorili s veľkým súcitom o pohybe karavanu z Hondurasu na sever.

Nie je ťažké si predstaviť, ako títo odborníci na propagandy osvetlia konflikty medzi armádou a prisťahovalcami na mexicko-americkej hranici. Vo spravodajstve sa Trump a republikáni vykresľujú ako stelesnenie všetkého zla ...

Zdroj a ďalšie: https://www.pravda-tv.com/2018/10/der-tiefe-staat-holt-noch-mal-aus-us-milliardaere-planen-bunte-revolution-gegen-trump/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Die in den USA erfundenen “Maidan”-Technologien, die für politische Umstürze in anderen Ländern gedacht sind, werden nun in den USA selbst ausprobiert – gegen ihren amtierenden Präsidenten Donald Trump.

Als Instrument werden Einwanderer genutzt, die die südliche Grenze der USA überrennen sollen. Nach vorliegenden Angaben steht der US-Milliardär George Soros hinter diesem Versuch, Trump aus dem Amt zu jagen, schreibt das Portal „vz.ru“.

Vor den Kongress-Zwischenwahlen am 6. November soll dem US-Präsidenten und der Republikanischen Partei eine Falle gestellt werden. Kurz vor dem Tag der Abstimmung soll an der südlichen Grenze der USA eine „Karawane mit Einwanderern“ eintreffen. Tausende Menschen sollen die Grenze stürmen.

Trump sagte, dass die Grenze von der Armee überwacht werde. Doch für diesen Fall stehen bereits Journalisten parat. Sie berichteten mit viel Sympathie über die Fortbewegung der Karawane aus Honduras in den Norden.

Es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie diese Propaganda-Profis die Zusammenstöße zwischen den Militärs und Einwanderern an der mexikanisch-amerikanischen Grenze beleuchten werden. In den Nachrichten werden Trump und die Republikaner als Verkörperung allen Übels dargestellt…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/der-tiefe-staat-holt-noch-mal-aus-us-milliardaere-planen-bunte-revolution-gegen-trump/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EÚ je už na konci

 

Hlavy štátov a vlád členských štátov EÚ sa pravidelne stretávajú na ďalších špičkových rokovaniach. Chcú zakrývať to, čo je už skutočnosťou ale nikto nechce pripustiť: EÚ je už na konci.

Administratívna byrokracia EÚ zatiaľ stále existuje a funguje. Predovšetkým občania EÚ si uvedomujú, že sú opakovane konfrontovaní s nepotrebnými predpismi. Aj pokusy udržať systém eura v prevádzke, sa sťahuje stále viac nadol peňazmi v miliónových výškach.

Nemalo by to však skrývať skutočnosť, že sa od začiatku krízy v Grécku, ktorá sa začala v roku 2010, dostala do výbavy EÚ. Už tri roky však nič nefunguje. Hlavy štátov a predsedovia vlád nehľadia/neurovnávajú žiadne problémy v žiadnych otázkach.

Skutočné kompromisy neexistujú, občania sú čoraz viac konfrontovaní s falošnými riešeniami. Priestorové tendencie sa zvyšujú najmä v strednej a východnej Európe.

Ale to nie je jediná oblasť kde nacionalistické strany získavajú silu. Tento fenomén sa v súčasnosti rozširuje v celej EÚ. Staré strany už nenájdu žiadne recepty, ktoré by občanov mohli získať späť.

Konflikt medzi Talianskom a EÚ sa teraz jasne javí; Kríza je nepopierateľná: Včera EÚ odmietla návrh rozpočtu Talianska. Novinka v histórii EÚ. Nový dlh, ktorý talianska vláda plánuje poruší pravidlá EÚ, podľa Európskej komisie.

Plány nie sú v súlade s Paktom stability EÚ. Taliansko dostalo ultimátum: do troch týždňov musí byť predložený nový rozpočet. Minister vnútra a podpredseda vlády Salvini povedal: "Nič sa nezmení" a obvinili Európsku komisiu, že neútočí na vládu, ale na ľudí/národ.

Ešte počas krízy v Grécku dosahlo Nemecko, vnútiť EÚ svoju predstavu úspor a nútiť grécku vládu k brutálnemu úspornému plánu. Nefunguje to s Talianskom. EÚ i Nemecko vedia, že bez Talianska sa EÚ rozletí....

 Die EU ist schon am Ende

Regelmäßig versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten zu weiteren Gipfelgesprächen. Sie wollen darüber hinwegtäuschen, was schon Fakt ist, aber keiner wahrhaben will: Die EU ist schon am Ende.

Zwar existiert und arbeitet die EU-Bürokratie noch. Das merken EU-Bürger vor allem daran, dass sie immer wieder mit unnötigen Vorschriften konfrontiert werden. Auch die Versuche, das Euro-System am Laufen zu halten, reißen mit immer weiteren Geldzahlungen in Millionenhöhe nicht ab.

All das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schon seit der Griechenlandkrise, die 2010 begann, heftig im Getriebe der EU krachte. Seit drei Jahren allerdings funktioniert gar nichts mehr. Die Staats- und Regierungschefs finden in keinen Streitpunkten mehr Einigungen.

Echte Kompromisse gibt es nicht, den Bürgern werden immer häufiger Scheinlösungen präsentiert. Spalterische Tendenzen werden, vor allem in Mittel- und Osteuropa, immer stärker.

Doch nicht nur dort gewinnen nationalistische Parteien an Stärke. Das Phänomen zieht sich inzwischen durch die gesamte EU. Die Altparteien finden keine Rezepte mehr, um die Bürger zurückzugewinnen.

Der Konflikt zwischen Italien und der EU tritt nun ganz offenkundig zu Tage; die Krise ist nicht mehr zu leugnen: Gestern lehnte die EU Italiens Haushaltsentwurf ab. Ein Novum in der Geschichte der EU. Die Neuverschuldung, die Italiens Regierung plane, verstoße gegen die EU-Regeln, so die EU-Kommission.

Die Pläne stünden nicht im Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt. Italien hat nun ein Ultimatum erhalten: Innerhalb von drei Wochen muss ein neuer Haushaltsplan eingereicht werden. Innenminister und Vize-Premier Salvini sagte bereits: „Es ändert sich nichts“ und warf der EU-Kommission vor, nicht eine Regierung zu attackieren, sondern ein Volk.

Noch während der Griechenland-Krise gelangt es Deutschland, der EU ihr Konzept der Austerität aufzuoktroyieren und die griechische Regierung zu einem brutalen Sparkurs zu zwingen. Bei Italien funktioniert das nicht. Sowohl die EU als auch Deutschland wissen, dass die EU ohne Italien sofort auseinanderfliegt…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-eu-ist-schon-am-ende/

 Geo- & Exopolitics: Italien beschließt Grundeinkommen + Fulford Update + mehr (17.Oktober 2018)

Veröffentlicht am Oktober 16, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

 

Taliansko rozhoduje o základnom príjme, eliminuje daňové výhody bánk

Talianska vláda schválila návrh rozpočtu, ktorý kritizuje.

Talianska vláda prijala kontroverzný návrh na nasledujúci finančný rok krátko pred termínom. Premiér Giuseppe Conte povedal v pondelok večer po stretnutí vlády, že plán rozpočtu bude dodržiavať prísľuby vlády, udržiavanie verejných financií v poriadku. Vláda teraz poslala návrh Komisii EÚ v Bruseli na posúdenie.

Návrh okrem iného stanovuje zavedenie základného príjmu pre chudobných, skorší vek odchodu do dôchodku a daňovú úľavu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Banky by mali stratiť daňové úľavy.

Taliansko - rovnako ako 18 ďalších euro-krajín - malo až do dnešného dňa Európskej komisii predložiť svoj návrh rozpočtu na rok 2019.

S cieľom financovať nákladné sľuby kampane plánuje vláda výrazne vyššiu úroveň nového dlhu v roku 2019, ako ho predchádzajúca vláda sľúbila. Preto je v konfrontácii s EÚ. Okrem iného predpisy EÚ stanovujú hornú hranicu pomeru dlhu vo výške maximálne 60% vo vzťahu k hospodárskej produkcii.

 

Italien beschließt Grundeinkommen, streicht Banken Steuer-Vorteile

Die italienische Regierung hat ihren von der EU kritisierten Haushaltsentwurf verabschiedet.

Die italienische Regierung hat den umstrittenen Entwurf für das kommende Haushaltsjahr kurz vor Ablauf der Frist verabschiedet. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Montagabend im Anschluss an eine Kabinettssitzung, dass der Etatplan die Versprechen der Regierung einhalte, wobei die Staatsfinanzen in Ordnung blieben. Die Regierung habe den Entwurf nun an die EU-Kommission nach Brüssel zur Prüfung weitergeleitet.

Der Entwurf sieht unter anderem die Einführung eines Grundeinkommens für Arme, ein früheres Renteneintrittsalter und Steuererleichterungen für Selbstständige vor. Banken sollen Steuervergünstigungen verlieren.

Italien – wie auch die 18 anderen Euro-Länder – mussten bis heute ihre Haushaltsentwürfe für 2019 bei der EU-Kommission einreichen.

Zur Finanzierung kostspieliger Wahlversprechen plant die Regierung für 2019 eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Sie geht damit auf Konfrontationskurs zur EU. Die EU-Regeln sehen unter anderem eine Obergrenze für die Schuldenquote von maximal 60 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung vor…

Quelle und weiter: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/10/16/italien-beschiesst-grundeinkommen-streicht-banken-steuer-vorteile/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Das Blatt wendet sich – ein völlig neues Rauschen über Trump im US-Blätterwald kann endlich beginnen

Strana sa otáča - nad Trumpom môže konečne začať úplne nový šum v lese USA-denníkov

Je iróniou, že práve stĺpiky vo Washington Post tlačia vpred s položkou, ktorú by absolútne nikto  neočakával v tomto denníku: "Donald Trump môže byť pripomínaný ako najčestnejší prezident v modernej americkej histórii."

Washington Post je jednou z vlajkových lodí amerického demokratickéh dvorného spravodajstva okolo Hillary Clintonovej. Spolu s New York Times pluli v regate americkej volebnej kampani roku 2016 a tie dve vedúce mediálne skupiny vypálil plné obrátky proti Donald Trumpovi.

On sa 100 krát pomstil s názvom "Fake News" a pre istotu osobne zverejňuje informácie  americkým občanom prostredníctvom svojich projektov a úspechov na Twitteri a používa zrejme ešte ďalší kanál na vyjadrenie svojho názoru. Eva Maria Griese.

Jeden rok po voľbách sa objavil v slobodných alternatívnych médiách nový informačný kanál zvaný QAnon

Len málo z "občianskych novinárov", ktorí analyzujú a komentujú internetové blogy a YouTube kanály o politike amerického prezidenta okamžite pochopiili citlivosť tých „divných“ správ, ktorých mix z otázok k zamysleniu a prognózy prichádza priamo z White Haus. Zdá sa.

Počas niekoľkých mesiacov sa však vyvinul skutočný humbuk okolo Q ako ho insider úctivo nazývajú a každý číha nadšený na nové správy od Q. Takmer synchrónne a len s krátkym opozdením sa zverejňujú Trumpove tweety s identickou kombináciou slov čo fanúšikovia hodnotia ako potvrdenie toho, že Q nie je ani Hoax ani internetový troll/blázon, ani jeden z demokratov aby upútal pozornosť na Psyop Trump.  Trump-Befürworter etablierte Psyop

Útok je najlepšou obranou - médiá otvárajú oheň na Q.

Keď sa pri oficiálnych prejavoch prezidenta javili viac a viac Q-tričká a transparenty so 17. písmenom abecedy tak aj tie dve staré propaganda-fregaty ako Washington Post a New York Times už tento jav nemôžu ignorovať ...

 

Das Blatt wendet sich – ein völlig neues Rauschen über Trump im US-Blätterwald kann endlich beginnen

Ausgerechnet ein Kolumnist der Washington Post prescht mit einem Artikel vor, den absolut niemand in dieser Zeitung erwartet hätte: „Donald Trump darf als der ehrlichste Präsident der modernen amerikanischen Geschichte in Erinnerung bleiben.“

Die Washington Post ist eines der Flaggschiffe der Hofberichterstatter der US-Demokraten um Hillary Clinton. Es segelte im Verbund mit der New York Times wie in einer Regatta durch den US- Wahlkampf von 2016 und beide Leitmedien schossen aus allen Rohren auf Donald Trump.

Er revanchierte sich dafür 100fach mit der Bezeichnung „Fake News“ und übernimmt sicherheitshalber die Information der US-Bürger über seine Vorhaben und Erfolge höchstpersönlich auf Twitter und nutzt offenbar noch einen weiteren Kanal zur Vermittlung seiner Sichtweise. Von Eva Maria Griese.

Ein Jahr nach der Wahl taucht ein neuer Info-Kanal namens QAnon in den freien alternativen Medien auf

Nur einige wenige der „Citizen Journalists“, die in ihren Internet-Blogs und auf Youtube-Kanälen die Politik des US-Präsidenten analysieren und kommentieren, begreifen sofort die Brisanz dieser ominösen Nachrichten, deren Mischung aus Fragen, Denkanstößen und Vorhersagen direkt aus dem Weißen Haus zu kommen scheinen.

Innerhalb weniger Monate entwickelt sich jedoch ein regelrechter Hype um Q, wie die Insider ihn ehrfurchtsvoll nennen und jeder lauert gespannt auf neue Nachrichten von Q. Fast synchron und nur mit kurzer Verzögerung von Trump getweetete gleichlautende Wortkombinationen werten die Fans als Bestätigung, dass Q weder ein Hoax noch ein Internet-Troll noch eine von den Demokraten zur Ablenkung für die Trump-Befürworter etablierte Psyop ist.

Angriff ist die beste Verteidigung – Medien eröffnen das Feuer auf Q

Als bei offiziellen Reden des Präsidenten immer mehr Fans mit Q-T-Shirts und Transparenten mit dem 17. Buchstaben des Alphabets auftauchen, können selbst die beiden alten Propaganda – Fregatten Washington Post und New York Times  das Phänomen nicht mehr ignorieren…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/das-blatt-wendet-sich-ein-voellig-neues-rauschen-ueber-trump-im-us-blaetterwald-kann-endlich-beginnen/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uruguays Ex-Präsident José „Pepe“ Mujica – vom Gefängnis bis zum roten Teppich

Uruguajský bývalý prezident José "Pepe" Mujica - z väzenia na červený koberec

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

 Všetko sa robilo v pútach. Jesť, chodiť do kúpeľne a spať. Pútka boli staré, hrdzavé a zápästia boli roztrhané. Na hlave nosil špinavý vak a keď prišla návšteva, čo bolo veľmi zriedkavé, odstránili vrece z hlavy a to, čo sa videlo, bolo odradzujúce. Špinavé, s dlhými vlasmi, pohmožděnou kožou, hrbolmi a odreninami. Čoraz výraznejšie lícne kosti a oči, v ktorých bolo vidieť zúfalstvo a bolesť, patrili uruguajskému bývalému prezidentovi Josému "Pepe" Mujica. Pepe bol bojovníkom partyzánov pre Tupamaro (akúsi "Robin Hood"-organizáciu ktorá kradla bohatým a dala chudobným). Počas tejto doby bol Pepe uväznený so svojimi spoločníkmi. 12 rokov ticha a poníženia. 12 rokov bolesti a trestov. 12 rokov, v ktorých šialenstvo číhalo. 12 rokov odolnosť voči zverstvám. 12 rokov, počas ktorých ho určenie prežilo. Teraz bol natočený ten strašný čas vo väzení, ktorý strávil spolu so svojimi kolegami, spisovateľmi Mauricio Rosencof a Eleuterio Fernández Huidobro (zosnulý 5. augusta 2016) ...

 

Alles wurde in Handschellen gemacht. Essen, auf die Toilette gehen und schlafen. Die Handschellen waren alt, rostig und die Handgelenke zerrissen. Auf dem Kopf trug er einen schmutzigen Sack, und kam Besuch, der sehr selten war, entfernten sie den Sack vom Kopf, und was sie dann sahen, war entmutigend. Schmutzig, mit langen Haaren, geschundene Haut, Beulen und Abschürfungen. Die zunehmend hervorstehenden Wangenknochen und die Augen, in denen die Verzweiflung und der Schmerz sichtbar waren, gehörten Uruguays Ex-Präsident José „Pepe“ Mujica. Pepe war ein Guerilla-Kämpfer für die Tupamaro (eine Art „Robin-Hood“-Organisation, die von den Reichen stahl und den Armen gab). In dieser Zeit wurde Pepe mit seinen Gefährten inhaftiert. 12 Jahre Schweigen und Demütigung. 12 Jahre Schmerz und Bestrafung. 12 Jahre, in denen der Wahnsinn lauerte. 12 Jahre Widerstand gegen Gräueltaten. 12 Jahre, in denen die Entschlossenheit ihn überleben ließ. Nun wurde die schreckliche Zeit im Gefängnis, die er zusammen mit seinen beiden Mitstreitern, dem Schriftstellern Mauricio Rosencof und Eleuterio Fernández Huidobro (verstorben am  5. August 2016) verbrachte, verfilmt…

Quelle und weiter: https://netzfrauen.org/2018/10/08/jose-mujica/

______________________________________________

Benjamin Fulford: Der Sturz des zionistischen Hauses Saud plus möglicher Putschversuch in Russland – 15.10.2018

V slovenčine:http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

Geo- & Exopolitics: Die letzten Bastionen des zerstörerischen Tiefen Staates beginnen zu wanken + mehr… (11.Oktober 2018)

Posledné bašty deštruktívneho Deep State sa začínajú triasť + viac

Zverejnené: Veröffentlicht am Oktober 11, 2018von erstkontakt blog

eo & Exopolitics LOGO ok ok

Die letzten Bastionen des zerstörerischen Tiefen Staates beginnen zu wanken

Posledné pevnosti ničivého Hlbokého štátu sa začínajú triasť

S obsadením moci Donaldom Trumpom v USA sa začala nová éra. Predchádzajúce americké úrady boli len, ako ich názov viac ako jasne hovorí, len správcovia agendy veľmi silných síl v pozadí.

Z hlbokej tieňovej scény ovládajú tieto sily ich bábky na svetovej scéne. Je ťažké ich pochopiť, pretože pre tento tieňový štát neexistuje ani konkrétny názov. Je to veľmi previazané v polozónach finančne silných bankových dynastií, ako Rockefeller a Rothschild, sietí jezuitov a slobodomurárov alebo Vatikánu s jeho P2 Lodge. Eva Maria Griese.

Ich výbory sa nazývajú Trilaterálna komisia, Council on Foreign - Rada pre zahraničné vzťahy alebo Bilderberg a ich obchodným modelom sú vojny a politické zásahy. Prípravnú špinavú prácu podvratné k narušovaniu suverénnych štátov po celom svete robia spravodajské služby ako CIA, nie je náhoda, že tá predĺžená ruka Deep štátu má v názve slovo tajomstvo.

Korporátne médiá, z väčšej časti vo vlastníctve tieňových síl, ktoré sprevádzajú aj vojny a revolúcie s profesionálnou PR a väčšinou mlčia o zásadnom a vždy dajú ich zameranie iba na jednotlivé kontaktné miesta, aby ju čakajú významná vzťahy nie sú vôbec vidieť.

Donald Trump pôsobí ako búracia lopta proti škrupine takmer dokonalého nového svetového poriadku

Neúspešné/zrútené štáty nemožno dobiť, ale vo vzniknutom chaose sa dajú robiť najlepšie obchody pre firemnú elitu. Centrálne banky, predovšetkým Federálny rezervný systém - rovnako ako BIS – riadia peňažné toky smerom k zadĺženiu a k zotročeniu národov. Národné štáty, ako aj konzervatívne smery a strany sú prekážkou a postupne preto sú démonizované.

Bábky hlbokého Štátu ako Hillary Clintonová, Rothschild - Posterboy Macron alebo matróna Merkelová sa necítia zaviazaní k ľuďom, ale k plánom ich Bábkárov pre zavedenie "nového svetového poriadku": s jedinou vládou, jednou armádou, jednou menou, jedno náboženstvo a jedna homogenizovaná zmes národov, ktorá stratila svoju identitu a jej kultúrne korene a je voľne/ľahko kontrolovateľná.

Gen-bláznovstvá sú ako LGBT hnutie, extrémny feminizmus alebo politická korektnosť, rodová mánia je len prostriedkom k účelu ...

Mit der Machtübernahme von Donald Trump in den USA begann eine neue Zeitrechnung. Die bisherigen US-Administrationen waren lediglich, wie schon ihr Name mehr als deutlich sagt, nur Verwalter der Agenda sehr mächtiger Kräfte im Hintergrund.

 

Diese Mächte steuern aus dem tiefen Schatten hinter den Kulissen ihre Marionetten auf der Weltbühne. Sie sind schwer zu greifen, denn es findet sich nicht einmal eine konkrete Bezeichnung für diesen Schattenstaat. Er ist ein sehr verflochtenes Konglomerat aus finanzkräftigen Bankendynastien wie Rockefeller und Rothschild, den Netzwerken von Jesuiten und Freimaurern oder dem Vatikan mit seiner P2 Loge. Von Eva Maria Griese.

Ihre Gremien heißen Trilaterale KommissionCouncil on Foreign Relations oder Bilderberger und ihr Geschäftsmodell sind Kriege und politische Interventionen. Die vorbereitende Drecksarbeit subversiver Unterminierung souveräner Staaten weltweit erledigen Geheimdienste wie die CIA, nicht von ungefähr trägt dieser verlängerte Arm des Deep State das Wort geheim im Namen.

Willfährige Medien, zu einem Großteil im Besitz der Schattenkräfte, begleiten sogar Kriege und Umstürze mit professioneller PR, verschweigen zumeist das Wesentliche und legen ihren Fokus immer nur auf einzelne Brennpunkte, um folgenschwere Zusammenhänge erst gar nicht sichtbar werden zu lassen.

Donald Trump fungiert als Abrissbirne für den Rohbau der fast schon perfekten Neuen Weltordnung

Gescheiterte Staaten können zwar nicht erobert werden, aber im entstandenen Chaos lassen sich für die Konzerneliten beste Geschäfte machen. Die Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve, steuern – wie auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ – die Geldflüsse Richtung Verschuldung und Versklavung der Völker. Nationalstaaten sowie konservative Strömungen und Parteien sind hierbei hinderlich und werden sukzessive verteufelt.

Deep State Marionetten wie Hillary Clinton, Rothschild – Posterboy Macron oder die Matrone Merkel fühlen sich nicht dem Volk verpflichtet, sondern vielmehr den Plänen ihrer Puppenspieler für eine „Neue Weltordnung“: mit nur einer Regierung, einer Armee, einer Währung, einer Religion und einem homogenisierten Völkergemisch, das seine Identität und seine kulturellen Wurzeln verloren hat und beliebig steuerbar ist.

Der Genderwahn sind wie die LGBT-Bewegung, der extreme Feminismus oder die Political Correctness nur Mittel zum Zweck…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/die-letzten-bastionen-des-zerstoererischen-tiefen-staates-beginnen-zu-wanken/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Diese Macht kontrolliert die Finanzeliten der Welt – was macht der Rothschild-Clinton-Freimaurer-Clan auf der Wiesn?

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) už povedal: "Dajte mi kontrolu nad menou národa a potom mi nezáleží na tom, kto robí zákony."

Aj keď peniaze vládnu svetu, tak za peniazmi stojí moc. Federálny rezervný systém USA kontroluje dolár a má právomoc zničiť celé ekonomiky. Je to najsilnejšia centrálna banka na svete.

Rothschildova banková dynastia sa stala jedným z najsilnejších finančníkov v európskych krajinách. A až do dvadsiateho storočia bol Bankhaus Rothschild najväčšou bankou na svete. Mayer Amschel Rothschild presne vedel, čo vtedy povedal. Pretože vstúpil do moci, aby získal kontrolu nad menami všetkých národov.

Najsilnejšia banka v súkromných rukách

Pretože mena krajiny nie je kontrolovaná štátom. Súkromná inštitúcia má monopol na tlak peňazí, suverenitu nad sumou peňazí v obehu a moc nad úrokom. Federálna rezerva bola založená najsilnejším bankovým kartelom. Odvtedy je dolár v rukách tejto súkromnej banky. Vplyv vlády na centrálnu banku je veľmi malý.

Ako malý je vplyv, povedal bývalý predseda Fedu Alan Greenspan v televíznom rozhovore: "Federálna rezervácia je nezávislou agentúrou. To znamená, že vláda nemá právomoc prekonať/súdiť naše činy. "

Bohatí ľudia sú stále bohatší, chudobní chudobnejší

Štátne a občianske záujmy nie sú nevyhnutne najvyššie priority v americkej Federálnej rezerve. Už pri zakladaní centrálnej banky sa použil manéver podvodu. Skupina siedmich mužov založila centrálnu banku v roku 1910.

Tých sedem ľudí potom vlastnili asi štvrtinu svetového bohatstva. Založením centrálnej banky dokázali zabezpečiť svoje vlastné aktíva a získali kontrolu nad dolárom. Navyše by mohli vytvoriť peniaze z ničoho nič a prípadné straty boli uložené občanom. Takto systém beží aj dodnes.

Medzi sedem mužov patrili zástupcovia JP Morgan Banky, zástupcovia Williama Rockefellera, Paula Warburga, prezidenta Národnej mestskej banky v New Yorku a predstavitelia Rothschildovcov. V tom čase bol hospodársky rast stále založený na zisku a menej financovaný z úverov.

Americká vláda bola úsporná, znižovala verejný dlh a investovala zlaté rezervy. V tom čase bolo bankám umožnené požičiavať viac peňazí, ako sa podarilo vkladať. Existovala však pevná hranica: množstvo zlata držané bankou ...

 

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) sagte bereits: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht“.

Geld regiert zwar die Welt, doch es gibt eine Macht hinter dem Geld. Die US-Notenbank Federal Reserve kontrolliert den Dollar und sie hat die Macht, ganze Volkswirtschaften in den Ruin zu treiben. Sie ist die mächtigste Zentralbank der Welt.

Die Rothschild-Bankendynastie entwickelte sich zu den mächtigsten Finanziers europäischer Staaten. Und noch bis ins zwanzigste Jahrhundert war das Bankhaus Rothschild die größte Bank der Welt. Mayer Amschel Rothschild wusste genau, was er damals sagte. Denn er kam in die Machtposition, die Kontrolle über Währungen ganzer Nationen zu erlangen.

Mächtigste Bank in Privathand

Denn die Währung eines Landes wird nicht vom Staat kontrolliert. Eine Privatinstitution hat das Monopol über den Druck des Geldes, die Hoheit über die Geldmenge, die im Umlauf ist sowie die Macht über die Zinsen. Die Federal Reserve wurde vom mächtigsten Bankenkartell gegründet. Seitdem ist der Dollar in der Hand dieser Privatbank. Der Einfluss der Regierung auf die Notenbank ist denkbar gering.

Wie gering der Einfluss ist, erklärte der ehemalige Notenbank-Chef Alan Greenspan in einem Fernsehinterview: „Die Federal Reserve ist eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass die Regierung nicht die Macht hat, unsere Aktionen außer Kraft zu setzen.“

Reiche werden reicher, Arme ärmer

Die Interessen von Staat und Bürger stehen bei der US-Notenbank nicht unbedingt an erster Stelle. Schon bei der Gründung der Notenbank wurde ein Täuschungsmanöver angewendet. Eine Gruppe von sieben Männern gründete die Notenbank im Jahr 1910.

Diese sieben Männer besaßen damals rund ein Viertel des Vermögens der Welt. Durch die Gründung der Notenbank konnten sie ihre eigenen Vermögen absichern und erlangten die Kontrolle über den Dollar. Zudem konnten sie Geld aus dem Nichts erschaffen und mögliche Verluste wurden den Bürgern aufgebürdet. So läuft das System heute noch.

Unter den sieben Männern waren Vertreter der JP Morgan Bank, Vertreter von William Rockefeller, Paul Warburg, der Präsident der National City Bank of New York, sowie Vertreter der Rothschilds. Damals basierte das Wirtschaftswachstum noch auf Gewinnen und wurde weniger durch Kredite finanziert.

Die US-Regierung wirtschaftete sparsam, baute die Staatsverschuldung ab und legte Goldreserven an. Banken durften damals zwar schon mehr Geld verleihen, als sie an Einlagen verwalteten. Jedoch gab es eine feste Grenze: Die Menge des von der Bank gehaltenen Goldes…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2018/10/diese-macht-kontrolliert-die-finanzeliten-der-welt-was-macht-der-rothschild-clinton-freimaurer-clan-auf-der-wiesn-video/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford Update – 08.Oktober 2018: „Die Welt ist dabei, etwas über die Verbrechen der khazarischen Mafia zu lernen….“

V slovenčine http://www.introitus.eu/B-Fulford-2015-17.html

Advertisements

Geo&exopolitika...

 

Geo- & Exopolitics: Die Abwicklung der «UNITED STATES» aus spiritueller Sicht + Benjamin Fulford Update + mehr… (03.Oktober 2018)

Vývoj/vyrovnanie "SPOJENÝCH ŠTÁTOV" z duchovného hľadiska + Benjamin Fulford Update +  ... (03.October 2018)

Veröffentlicht am Oktober 3, 2018von erstkontakt blog

Die Abwicklung der «UNITED STATES» aus spiritueller Sicht

Von Mario Rader

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Dňa 20. januára 2017 mal byť vyhlásený najkontroverznejší prezident Spojených štátov Donald J. Trump. Mnohí si stále pamätajú, ako málo ľudí sa zúčastnilo obradu, podľa správ CNN, alebo mali na mysli smutnú tvár Hillary Clintonovej. Jeden alebo druhý si dokonca môže spomenúť na Bush Juniora a jeho boj o zbrane s dažďovým krytom - Meme-zlato, ktorý pobavil milióny ľudí na sociálnych sieťach. Ale veľmi málo si stále pamätá ohňostroj po Trumpovej reči - ohňostroj zobrazujúci písmená "USR" na oblohe. Zatiaľ čo niektorí pozorovatelia vychádzali zo toho, že vietor odvial pôvodné "A", iní videli v tom výraz, ktorý by znamenal, že s Trumpom v kancelárii, "R" REPUBLIKA sa vráti do Ameriky. Náhoda alebo synchronicita.

Pódium sa prestavuje

Od toho daždivého dňa vo Washingtone, D.C.  sa stalo veľa. 4 800 riaditeľov a generálnych riaditeľov odstúpilo. Viac ako 50 senátorov odstúpilo za Trumpa (za posledných 50 rokov odstúpilo iba 31 senátorov). Desiatky demokratických a republikánskych demokratov už nie sú k dispozícii 6. novembra 2018, predbežné voľby. Okrem toho prepúšťanie do najvyšších radov amerického ministerstva spravodlivosti, federálnej polície FBI a zahraničnej spravodajskej služby CIA;nehovoriac o nahradení Najvyššieho súdu Spojených štátov. Vnímanie týchto udalostí sa riadi mnohými spôsobmi. Takže Mockingbirds predstavujú nezvyčajne vysoký počet rezignácií ako protest (údajne) proti Trumpovi, tomu hlupákovi, ktorý nevie počítať do troch. Pokiaľ ide o zmeny v súdnictve a listy agentúr, to sa odkazuje na príbeh, podľa ktorého Trump by mal byť populista, ktorý predstiera, že je anti-establishment a rozpustí staré štruktúry aby potom zaviedol diktatúru vo svojej mysli. Vo väčšine prípadov sa však Američanom jednoducho hovorí: "Pokračujte! nie je čo vidieť! "

Je toho toľko veľa pčo vidieť ako nikdy predtým. Najzrejmejším prejavom je postupná premena fázy na tzv. zapečatené obžaloby. Sú to obvinenia voči jednotlivcom, pre ktoré existuje dôkazy o organizovanom zločine. Tieto písomnosti sa podávajú na amerických okresných súdoch zapečatené, aby zabránili úteku alebo ponoreniu obžalovaného. Zvyčajne sa podáva 1,000 takých obžalôb za rok. Okedy Trump je v kancelárii nie je počet zapečatených obvinení nižší ako 95 000 (v slovách: deväťdesiat päť tisíc).

Pozorovatelia sa domnievajú, že explózia týchto obžalôb povedie k masovému uväzneniu. Majú podozrenie, že po prelomení pečate sa z obehu stiahnu všetci hráči "Deep State". Bývalý kongresman Mike Lofgren definuje hlboký štáť ako jeden z hlbokého stavu je teda akousi tieňovou vládou za formálnou politickou vládou, "neformálnym zoskupením kľúčových prvkov vlády v najvyššej úrovni financií a priemyslu." - zloženinu vojensko-priemyselný komplex, spravodajské služby, ako sú ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí a šiestich hlavných mediálnych korporácií, Wall Street, Hollywood, Silicon Valley a Big Oil, Big Pharma a iných biggies '. Práve tieto prvky Trump nazýva bahno, ktoré sa má vyčerpať.

Keďže ten štát-za štátom rozhoduje o životoch miliónov ľudí, bez toho aby  bol demokraticky zvolený a tým sa previli korupcie, zrady a bezpočet zločinov proti ľudskosti, preto sa počíta s tým, že čoskoro príde to čo  sa vopred označuje ako "Washingtonské procesy". Názov je založený na Norimberských procesoch, počas ktorých boli procesovaní zástupcovia tretej ríše. Avšak, kritické hlasy sa zhodujú, že zločiny amerických štátnych tieňových prekročia mnohokrát Norimberské procesy v mierke a vplyve na kolektívne vedomie...

 

Am 20. Januar 2017 sollte der wohl umstrittenste Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, angelobt werden. Viele erinnern sich noch daran, wie wenig Menschen der Zeremonie beiwohnten, so man den Berichten von CNN Glauben schenken möchte, oder haben die gequält freundliche Miene Hillary Clintons vor Augen. Der eine oder andere mag sich gar noch an Bush Junior und seinen Nahkampf mit dem Regenschutz erinnern – Meme-Gold, das Millionen Nutzer in den sozialen Netzwerken erheiterte. Doch nur die wenigsten haben noch das Feuerwerk nach Trumps Rede in Erinnerung – ein Feuerwerk, bei dem die Buchstaben «USR» am Himmel zu sehen waren. Während manche Beobachter davon ausgingen, dass der Wind das ursprüngliche «A» verweht hatte, sahen andere darin einen Ausdruck, dass mit Trumps Amtsantritt die «R»epublik Amerika zurückkehren würde. Zufall oder Synchronizität?

Die Bühne wird umgebaut

Seit jenem verregneten Tag in Washington, D.C. ist viel geschehen. An die 4.800 Geschäftsführer und Generaldirektoren sind zurückgetreten. Über 50 Senatoren haben seit Trump ihr Amt niedergelegt (in den letzten 50 Jahren sind im Vergleich dazu gerade mal 31 Senatoren zurückgetreten). Dutzende Kongressabgeordnete auf Seiten der Demokraten wie auch der Republikaner stehen für die Zwischenwahl am 6. November 2018 nicht länger zur Verfügung. Dazu kommen Entlassungen bis in die höchsten Ränge des amerikanischen Justizministeriums, der Bundespolizei FBI und des Auslandsgeheimdienstes CIA; ganz zu schweigen von der Neubesetzung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Die Wahrnehmung dieser Ereignisse wird auf vielerlei Art gelenkt. So stellen die Spottdrosselmedien die ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten so dar, als erfolgten sie aus Protest gegen Trump, den Trottel, der nicht bis drei zählen kann. Was die Veränderungen des Justizapparats und der Buchstaben-Agenturen betrifft, beruft man sich auf das Narrativ, wonach Trump ein Populist sei, der sich als Anti-Establishment ausgibt und die alten Strukturen auflöst, nur um daraufhin eine Diktatur in seinem Sinn zu errichten. In den meisten Fällen wird den Amerikanern jedoch schlicht Folgendes vermittelt: «Bitte weitergehen! Es gibt nichts zu sehen!»

Dabei gibt es so viel zu sehen wie nie zuvor. Am deutlichsten zeigt sich der sukzessive Umbau der Bühne in den sogenannten versiegelten Anklageschriften. Dabei handelt es sich um Anklagen gegen Personen, gegen die Beweise eines organisierten Verbrechens vorliegen. Diese Schriften werden bei den amerikanischen Bezirksgerichten versiegelt eingereicht, um die Flucht bzw. das Untertauchen der beklagten Person zu verhindern. Üblicherweise werden 1.000 solcher Anklageschriften pro Jahr eingereicht. Seit Trump im Amt ist beläuft sich die Zahl der versiegelten Anklageschriften auf nicht weniger als 95.000 (in Worten: fünfundneunzigtausend).

Beobachter gehen davon aus, dass der explosionsartige Anstieg dieser Anklageschriften zu Masseninhaftierungen führen wird. Sie vermuten, dass mit dem Brechen der Siegel sämtliche Akteure des «Tiefen Staats» aus dem Verkehr gezogen werden. Der ehemalige Kongressabgeordnete Mike Lofgren definiert den Tiefen Staat als einen «informellen Zusammenschluss von Schlüsselelementen der Regierung mit dem Top-Level der Finanzen und der Industrie.» Der Tiefe Staat ist demzufolge eine Art Schattenregierung hinter der formell politischen Regierung – ein Verbund aus militärisch-industriellem Komplex, den Geheimdiensten wie dem Justiz- und Außenministerium, den sechs großen Medienkonzernen, der Wall Street, Hollywood, Silicon Valley sowie Big Oil, Big Pharma und anderen ‚Biggies‘. Es sind diese Elemente, die Trump als den Sumpf, den es trocken zu legen gilt, bezeichnet.

So stellen die Spottdrosselmedien die ungewöhnlich hohe Zahl an Rücktritten so dar, als erfolgten sie aus Protest gegen Trump, den Trottel, der nicht bis drei zählen kann. Was die Veränderungen des Justizapparats und der Buchstaben-Agenturen betrifft, beruft man sich auf das Narrativ, wonach Trump ein Populist sei, der sich als Anti-Establishment ausgibt und die alten Strukturen auflöst, nur um daraufhin eine Diktatur in seinem Sinn zu errichten. In den meisten Fällen wird den Amerikanern jedoch schlicht Folgendes vermittelt: «Bitte weitergehen! Es gibt nichts zu sehen!»

Da dieser Staat-hinter-dem-Staat über das Leben von Millionen Menschen bestimmt, ohne je demokratisch gewählt worden zu sein, und sich dabei der Korruption, des Landesverrats und unzähliger Verbrechen gegen die Menschheit schuldig gemacht hat, soll es schon bald zu dem kommen, was vorab als «Washingtoner Prozesse» bezeichnet wird. Die Bezeichnung ist an die Nürnberger Prozesse angelehnt, im Zuge derer den Repräsentanten des Dritten Reichs der Prozess gemacht wurde. Kritische Stimmen sind sich jedoch einig, dass die Verurteilung der amerikanischen Schattenstaatler die Nürnberger Prozesse in ihrem Ausmaß und dem Einfluss auf das kollektive Bewusstsein um ein Vielfaches übertreffen wird…

Quelle und weiter: https://www.gehvoran.com/2018/10/die-abwicklung-der-united-states-aus-spiritueller-sicht/

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Benjamin Fulford – Update vom 01.Oktober  2018:

http://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA.html

 

 

TOPlist
aktualizované: 18.12.2018 16:23:01