Botschaft von Hilarion: „Wir bitten euch, weiterhin in eurem LICHT zu bleiben“ (14.November 2016)

Veröffentlicht am November 15, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ilarion

Milí, dualita sa teraz pomaly vyčerpáva vo všetkých jej aspektoch – priamo pred vašimi očami. Lebo existuje väčší celistvý obraz toho čo sa práve deje. Je to boj medzi SVETLOM a temnotou, ktorí sa blíži ku koncu. Tí ľudia, ktorí sledujú agendu, priebehtoho, čo neslúži blahu všetkých bojujú ich posledný boj a odhalujú sa ich taktiky a každý krok zaúčlom získať späť kontrolu.

Tí medzi vami, ktorí sledujú naše odkazy a majú oči na videnie sú naplnení smútkom v súvislosti s energiou polarity lebo sú oddelovaní od tých, ktorí len predstierajú, že „prinášajú svetlo“. Preto vás prosíme aby ste si pripomenuli naše slová: udržať tolenciu, trpezlivosť a porozumenie pre všetko čo sa teraz deje/javí vo svete, že to je súčasťou procesu očisty a vyjasnenia, ktorý prebieha teraz v rámci väčšieho celistvého obrazu na vašej planéte a vo vašom ľudskom systéme a vašej spoločenskej štruktúry.

A to nie je úplne tak strašidelné ako to môže vyzerať; jednoducho to potrebuje akceptaciu a vnímanie enrgií, ktoré pracujú a centrujú sa same. Všetko je dokonalé milí – prosím zvážte to a udržujte vaše SVETLO neustále hore. Nebo sa „nezrúti“, váš svet sa otáča ďalej  a pokračuje vo svojej dráhe. Zvážtea vyjasnite si, že v každej ľudskej osobe prebieha prispôsobenia, ktoré ich strachu dávajú výraz krikom. Aj to prejde – a život pôjde ďalej.

Ihr Lieben: Die Dualität in all ihren Aspekten erschöpft sich jetzt

allmählich – direkt vor euren Augen. Denn es gibt ein größeres Gesamtbild

von alldem, was zurzeit hier vor sich geht. Es ist der Kampf zwischen

LICHT und Finsternis, der sich jetzt seinem Ende nähert. Jene Leute, die

eine Agenda verfolgen, die nicht dem Wohl Aller dient, kämpfen ihr letztes

Gefecht, und alle ihre Taktiken und jeder Schritt, den sie versuchen, um

Kontrolle zurückgewinnen zu können, werden entlarvt.

Diejenigen unter euch, die unsere Botschaften verfolgen und Augen

haben, zu sehen, sind von Traurigkeit erfüllt angesichts der Polarität der

Energien, die von jenen abgesondert werden, die lediglich vorgeben, „das

LICHT zu überbringen“. Wir bitten euch daher, dass ihr euch unserer

Worte erinnern solltet: Toleranz und Geduld zu wahren und Verständnis

dafür zu haben, dass das, was sich zurzeit auf eurer Welt manifestiert,

notwendiger Bestandteil des Reinigungs- und Läuterungsprozesses ist, der

sich im Rahmen dieses größeren Gesamtbilds auf eurem Planeten und

innerhalb eures menschlichen Systems und eurer gesellschaftlichen

Strukturen vollzieht.

Und das ist nicht ganz so schrecklich wie es den Anschein haben mag; es

bedarf einfach der Akzeptanz und der Wahrnehmung der Energien, die da

am Werk sind und sich im Selbst neu zentrieren. Alles ist vollkommen, ihr

Lieben, – bitte, bedenkt dies und haltet beständig euer LICHT hoch. Der

Himmel „stürzt nicht ein“, eure Welt dreht sich weiter und folgt weiter

ihrer Bahn. Macht euch klar, dass sich da Anpassungsvorgänge in jeder

menschlichen Person vollziehen, die ihren Ängsten schreiend Ausdruck

verliehen hat. Auch dies wird vorübergehen – und das Leben wird

weitergehen.

Diese Zeiten, deren Beobachter ihr seid und die ihr miterlebt, sind Zeiten

des Erwachens, die es jedem Einzelnen ermöglichen, den Weg der LIEBE

zu wählen, den Weg der höheren Energie und des Einheits-Bewusstseins.

Dies ist eine notwendige und wünschenswerte Qualität, die sich in einem

geistig-spirituell gereiften Menschen verkörpern sollte, der fähig ist, zu

akzeptieren, dass alles, was man erlebt, sich ständig im Fluss befindet, –

und dass Jeder jeweils „seine Seite gewählt“ hat, der er seine Energien

widmen möchte.

Wenn ihr euch von alldem überfordert fühlt, was ihr da tagtäglich in euren

sozialen Netzwerken und den Berichten eurer Nachrichten-Medien erfahrt,

macht euch bewusst, dass es dann wieder einmal an der Zeit ist für euch,

euch neu zu zentrieren und euch wieder in der Realität eures eigenen

Bewusstseins und in dem zu verankern, wofür ihr steht. Dann werdet ihr

begreifen, dass ihr „nichts ändern, nichts tun müsst“. Es ist so, wie es ist:

Lasst die Energien sich erschöpfen; denn ihr werdet es erleben, dass die

große Transformation auf eurem Planeten sich ohnehin nach und nach

vollzieht.

Tieto časy, ktorých ste pozorovatelia a ktoré spolu-zažívate sú časy prebudenia, ktoré každému umožnia zvoliť cestu LÁSKY, cestu vyšších energií a jednotného vedomia. To želaná a nutná kvaita, ktorá by sa mala stelesniť v jednom duchovno-spirtuálnom človeku, ktorý je schopný akceptovať, že všetko čo zažíva sa neustále pohybuje (je v toku) – a že každý zvolil „ svoju stranu“, ktorej chce venovať svoju energiu.

Keď sa cítite preťažení tým všetkým čo zažívate vo vašich správach a médiách tak si uvedomte, že vtedy je zase na čase aby ste sa znova sústredili a venovali sa realite vášho vedomia a aby ste sa zakotvili v tom čo zastupijete/chcete. Vtedy pochopíte, že nemusíte „nič zmeniť, nič robiť“. Je to tak ako to je: nechajte tie energie aby sa vyčerpali same; lebo zaťijete, že tá veľká transformácia/premena na planéte prebehne aj tak krok za krokom.

Tie zmeny už skutočne/vážne začali a aj sa už prejavili vo svete; jedná sa tiež o časový bod. Každý jediný má právo vyjadriť svoje presvedčenia a podľa toho jednať keď má pocit, že je to správne; a preto prináleží každému rešpektovať druhého, nezávisle od rozdielneho názoru a presvedčení. Každý má právo slobodného rozhodovania lebo žijete na jednej planéte slobodnej vôle – a to je presne to čo sa tým myslí!

Je právo každého jedinca mať prístup k jeho vlastnej suverenite/nezávislosti – ako tiež používať jeho/svoju božskú múdrosť a poznanie pre toho čo sa podľa neho pociťuje ako správne a dobré. Skutočnosť, že existujú rozličné mienky neznamená, že keď niektorí zastupujú inmú mienku sú menj hodní ako vy; to znamená, že tá skutočnosť, že vaše kroky sledujú iný rytmus a že ste vzali čas vstúpiť do seba aby ste sa rozhodli pre niečo čo podľa vášho názoru je správna voľba. V tejto dobe ide pre vás všetkých o to, že každý sleduje svoju hviezdu, že meníte na radosť, že robíte veci, ktoré vám robia radosť a vás robia šťastných. K tomu nie je nutné, že k tomu potrebujete „vonkajší svet“, ktorý vám chce diktovať čo by vám mohlo priniesť radosť; lebo to je všetko – a vždy bolo – existujúce vo vás; tam vo vás žije to božské! To je to o čom premýšľate, podľa čoho konáte a o čom hovoríte, to ovplyvňuje kolektívne vedomie a tak tí, ktorí sa rozhodli pre mier a pre naslúchanie svojmu vnútru nebudú „nerozhodní“/váhaví prostredníctvom ľudí, ktorí vás/tých sa pokúšajú ponižovať len preto, že nemajú tú istú perspektívu ako vy v súvislosti s tým čo sa na planéte práve deje. Uistite sa, že sledujete radu vášho srdca, lebo to je vždy dobré. Povieme vám milí: aj tá súčasná situácia prejde. Je to príroda tých záležitostí na svete, že nestále pokračujú vpred a že je príroda ľudí/ľudstva, že niečo prevezmú, sa prispôsobia a akceptujú. Čoskoro dosiahne nová perspektíva vrchol/nadváhu – viac-zahrňujúce vedomie a hlbšie chápanie a porozumenie všetkého toho čo sa toho času deje. Majte trpezlivosť; vnášajte láskavoť a vyjadrite vašu slobodnú vôľu. V súvislosti s dobrom a všetkých dobrých vlastností sa vlastne nič nezmenilo, nič nie je inak. Všetci sú a boli rovnohodní; neexsistuje žiadne rozdelenie v jednotnom vedomí.

Prosíme vás aby ste naďalej zostávali vo vašom SVETLE, vo vašom vnútornom SVETLE, vo vašom dobre, vašom mieri a vo vašej dobrej vôli voči iným aby ste to vnímali a odzrkadlovali. To je to čo potom pridávate ku kolektívnemu vedomu ; mieru, rovnováhe a jasnosti,  je tot á vaša energia  čo pridávate ku kolektívnemu vedomiu a je tot o čo je obzvlášť v týchto časoch premeny.. pozorujte, vnimajte a učte sa; je tu toho tak veľa čo sa tým úžasným spôsobom vyvíja a prejavuje!

Vnímajte to milí!

 

Diese Veränderungen haben bereits ernsthaft begonnen und wurden in

der Welt um euch manifestiert; und da geht es auch um den Zeitpunkt.

Jeder Einzelne hat das Recht, seine eigenen Überzeugungen zum

Ausdruck zu bringen und danach zu handeln, wenn er das Gefühl hat, dass

es richtig ist; und dabei obliegt es Jedem, den Anderen zu respektieren,

ungeachtet unterschiedlicher Ansichten und Überzeugungen. Jeder hat das

Recht der freien Entscheidung, denn ihr lebt auf einem Planeten des freien

Willens, – und das ist genau das, was

damit gemeintist!

Es ist das Recht jedes Einzelnen, den Zugang zu seiner inneren

Souveränität – sowie seine Göttliche Weisheit und Erkenntnis dafür zu

nutzen, Entscheidungen aus freiem Willen zu treffen für das, was sich

nach seinem Empfinden richtig und gut anfühlt. Die Tatsache, dass es

unterschiedliche Meinungen gibt, bedeutet nicht, dass diejenigen, die eine

andere Meinung vertreten, weniger wert wären als ihr selbst; was es

bedeutet, ist die Tatsache, dass ihre Schritte einem anderen Rhythmus

folgen und dass sie sich die Zeit genommen haben, in sich zu gehen und

sich für das zu entscheiden, von dem sie der Ansicht sind, dass es die

richtige Wahl ist.

In diesen Zeiten geht es für euch Alle darum, dass ihr jeweils eurem

eigenen Stern folgt, dass ihr in Freude wandelt, dass ihr Dinge tut, die

euch Freude bereiten und euch glücklich sein lassen. Dazu ist es nicht

notwendig, dass ihr die „äußere Welt“ dafür braucht, die euch diktieren

möchte, was euch Freude bringen könnte; denn das alles ist – und war

schon immer – in euch selbst vorhanden; dort in euch lebt das Göttliche!

Das, worüber ihr nachdenkt, wonach ihr handelt und worüber ihr redet,

beeinflusst das kollektive Bewusstsein, sodass diejenigen, die sich für

Frieden entscheiden und dafür, auf ihr eigenes, authentisches Selbst zu

hören, nicht

wankelmütig werden durch Leute, die versuchen, sie zu

demütigen, nur weil sie nicht dieselbe Perspektive haben wie ihr

hinsichtlich dessen, was zurzeit auf eurem Planeten vor sich geht.

Vergewissert euch, ob ihr dem Rat eures eigenen Herzens folgt, denn das

ist immer gut. Wir sagen euch, ihr Lieben: auch die gegenwärtige

Situation wird vorübergehen. Es ist die Natur der Angelegenheiten auf

eurer Welt, dass sie kontinuierlich weitergehen, und es ist die Natur der

Menschen, etwas zu übernehmen, sich anzupassen und es zu akzeptieren.

Bald wird eine neue Perspektive die Oberhand gewinnen, – ein

umfassenderes und tieferes Begreifen und Verstehen all dessen, was in

dieser jetzigen Zeit geschieht. Habt Geduld; bringt eure Freundlichkeit und

euren gegenseitigen guten Willen zum Ausdruck. In Hinsicht auf die Güte

und die Tugenden im Menschen hat sich eigentlich nicht geändert, nichts

ist anders. Alle sind und waren immer gleichwertig; es gibt keine Spaltung

im Einheitsbewusstsein.

Wir bitten euch, weiterhin in eurem LICHT zu bleiben, euer inneres LICHT,

eure Güte, euren Frieden und euren guten Willen Anderen gegenüber

wahrzunehmen und zu reflektieren. Das ist es, was ihr sodann in Frieden,

Gelassenheit und Klarheit zum kollektiven Bewusstsein beisteuert; es ist

diese eure Energie, die ihr diesem kollektiven Bewusstsein hinzufügt, und

es ist das, was in diesen sich wandelnden Zeiten äußerst wichtig ist.

Beobachtet, nehmt wahr, und lernt; da ist so Vieles, was sich auf so

erstaunliche und wunderbare Weise entfaltet! Nehmt

es wahr, ihr Lieben!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch  Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com

Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

Quelle deutsch: https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/11/hilarion_13-bis_20-nov-2016.pdf

von erst-kontakt @ 2015-06-01 – 09:01:25

Beschreibung: ilarion

"Lasst zu, dass die LIEBE der Wahrheit euch eine größere Tür öffnet"

„Dovoľte aby LÁSKA pravdy vám otvorila väčšie dvere“

Milí, pokiaľ vy sa pohybujete do väčšieho vývoja toho priebehu v zrýchlenom tempe aby ste sa zbavili tých vrstiev doterajšieho ľudského vnímania, otvárate sa vždy vyšším energiám, ktoré vtekajú do vás na miesto tých starých spôsobou vnímania. Otvoria vám pomaly oči pre vnímanie tých darov/vlastností, ktoré v sebe nosíte a tie teraz veľkým radostným spôsobom vychádzajú na povrch/svetlo. Zažijete veľmi inšpirujúce chody myšlienok, - radostné myšlienky, ktoré napĺňajú s predradosťou a nadšením nový začiatok. Dovoľte aby LÁSKA pravdy o vašej bytosti a o vašom živote vám otvorila väčšie dvere. Ako žehnaní predsa skutočne ste – lebo máte „rozhovor“ s anjelmi! Denne zretelne, rôznymi spôsobmi poukazujú/vyjasňujú ich prítomnosť a dodávajú jemné potvrdenia tej cesty, na ktorej sa nachádzate. Okrem toho sú tu mnohí ľudskí anjeli, ktorí vás obklopujú, podporujú a dávajú vám vedieť, že vždy sú pre vás tu. Ten prejav splnenia vašich snov sa deje zrejme zázračným a pôvabným spôsobom. A to preto, lebo tie energie teraz ten priebeh podporujú. Tým ste rozpustili všetky blokády, ktoré ste nosili v sebe a prejavujete ten väčší „majetok“ vo vás, po ktorom ste vždy túžili. Tie blokády sú rozpustené tak ako keby nikdy neexistovali. Tá dôkladná očista, ktorú teraz prežívate vám otvorila mnohé dvere, ktoré predtým boli uzamknuté. Rozpustenie všetkých starých myšlienok a vzorcov správania vám otvorí možnosť preskúmania vášho skutočného potenciálu/veľkosti. Keď sa vám ešte raz zjavia staré sny – snívajte nové, -a nikdy neprestaňte učiť sa a ďalej rásť, nazbierať nové vedomosti a získať nové schopnosti, ktoré sa pridajú do vašej „skrine náradia (studnice vedomostí) vašich schopností“. V tej súvislosti - vo všetkom čo si prisvojíte ste úplne podporovaní.

Ihr Lieben, während ihr euch in eine größere Entfaltung des Vorgangs
begebt, euch in beschleunigtem Tempo der Schichten eurer bisherigen
menschlichen Wahrnehmung zu entledigen, öffnet ihr euch immer höheren
Energien, die zu euch hereinströmen, um an die Stelle jener alten
Wahrnehmungsweisen zu treten. Sie werden euch allmählich die Augen
hinsichtlich der Gaben öffnen, die ihr in euch tragt und die nun in höchst
erfreulicher Weise zum Vorschein kommen. Ihr werdet äußerst
inspirierende Gedankengänge erleben, – erfreuliche Gedanken, die euch
mit Vorfreude und Enthusiasmus auf den Neubeginn füllen. Lasst zu, dass
die LIEBE der Wahrheit hinsichtlich eures Wesens und eures Lebens euch
eine größere Tür öffnet. Wie gesegnet ihr doch wahrlich seid, denn ihr
habt Zwiesprache mit den Engeln! Tagtäglich machen sie euch auf
vielfältige Art und Weise die Realität ihrer Präsenz deutlich und liefern
euch bedeutsame Bestätigungen des Weges, auf dem ihr euch befindet.
Zudem sind da viele menschliche Engel, die euch umgeben, euch
unterstützen und euch wissen lassen, dass sie allezeit für euch da sind.
Die Manifestierung all eurer Träume geschieht auf scheinbar wundersame
und anmutige Weise. Und zwar deshalb, weil die Energien diesen Vorgang
jetzt unterstützen. Somit habt ihr die Blockaden, die ihr in euch trugt
hinsichtlich der Manifestierung des höheren Guts, das ihr euch so sehnlich
gewünscht habt, nun ernstlich aufgelöst, als wären sie niemals vorhanden
gewesen. Die gründliche Reinigung, die ihr jetzt erlebt, hat euch viele
Türen geöffnet, die zuvor verschlossen waren. Die Auflösung alter
Gedanken- und Verhaltensmuster öffnet euch der Möglichkeit, euer
größeres Potential zu erkunden. Wenn alte Träume sich noch einmal vor
euch manifestieren, träumt neue, – und hört niemals damit auf, zu lernen
und weiterzuwachsen, neues Wissen anzusammeln und neue Fertigkeiten
zu erwerben, die zu der „Werkzeugbox eurer Fähigkeiten“ hinzukommen.
Ihr werdet in dieser Hinsicht in allem unterstützt, was ihr euch zu eigen
macht.
Die Reise durchs Leben dreht sich immer um Erfahrung und um die
Wahrnehmung von Gelegenheiten, die eure Aufmerksamkeit erregen.
Atmet tief durch und lasst zu, dass neue Ideen keimen und Wurzeln
schlagen können. Wenn ihr diesen Schritt wagt, werden sich euch größere
Türen öffnen, und das ist der Weg, über den ihr das Leben eurer Träume
verwirklichen könnt. Es erfordert immer euren direkten, persönlichen
Einsatz und euer Handeln. Ohne das wird euer Leben nur in einem starren
Muster verharren und zur Stagnation führen. Es gibt so vieles, was ihr
sein und tun könnt, und jede Erfahrung trägt zur Bereicherung und zur
Fülle des Lebens bei. Seid willens, jede Gelegenheit wahrzunehmen und
anzunehmen, neue Menschen, die jetzt in euren Wirkungskreis kommen,
kennenzulernen und euch mit ihnen auszutauschen. Diese Menschen
werden in jede eurer Erfahrungen eine neue Dimension einbringen.

Cestovanie životom sa točí vždy okolo skúseností a vnímanie príležitostí, ktoré vzbudzujú vašu pozornosť. Dýchajte z hlboka a dovoľte aby vaše myšlienky/nápady zaklíčili a zapustili korene. Keď sa odvážite k tomu kroku otvoria sa vám nové/väčšie dvere a to je tá cesta, cez ktorú môžete uskutočniť život vašich snov. Vyžaduje to vždy priamy, osobný zásah a vaše konanie/jednanie. Bez toho „stuhne“ váš život len v jednom tuhom  vzorci a viedie ku stagnácii/zostane stáť. Je toho tak veľa čo môžete robiť a byť a každá skúsenosť prináša obohatenie a plnosť života. Rozhodnite sa /zvolte vnímať a prijať každú príležitosť, spoznať pri stretnutí nových ľudí, ktorí teraz prídu do vášho okruhu pôsobenia a vymieňajte sa snimi/podielajte na ich myšlienkach. Tí ľudia prinesú novú dimenziu do každej vašej skúsenosti.

Vaša vďačnosť za tie nové skúsenosti nebude vo vesmíre  nespozorovaná a vesmír pridá vždy ešte viac k tomu, za čo ste vďační a viac toho čím sa práve zaoberáte. Preto je dôležité, že každá vaša myšlienka je zosilňovacia a stúpajúca myšlienka, lebo to je to čo potom zažijete. Keď budete dosť skúsení v tvorbe vášho života snov a „spletiete“ – tak budete vy žijúcim, žiarivým príkladom pre iných v súvislosti s tým čo je možné a oni budú inšpirovaní k vytvoreniu ich vlastného života, s ich potenciálom a ich možnosťami. Všetko sa vyvíja vo vlastnom božskom „načasovaní“ a bude naďalej tvoriť lepší svet pre všetkých a každého jedného. Keď každá osoba akceptuje/prijme svoj vlastný potenciál, tak zažije v jeho živote viac dobra a pozitívne synchronicity a tá cesta povedie z obmedzenej minulosti do oslobodenia a značne sa rozšíri. Tým vašim príkladom získava význačne všetok život na vašej planéte! Otvorte tej skúsenosti úplne vaše srdce – potom bude všetko dobre!

Do budúceho týždňa... Som Hilarion

Eure Dankbarkeit für diese neuen Erfahrungen wird im Universum nicht unbemerkt bleiben, und das Universum fügt immer noch mehr von demhinzu, für das ihr dankbar seid, und mehr von dem, womit ihr euch geradebefasst. Deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass jeder eurerGedanken ein stärkender und steigernder Gedanke ist, denn das ist es,was ihr dann erleben werdet. Wenn ihr erfahren genug darin seid, euchdas Leben eurer Träume aufzubauen und 'zusammen-zu-weben', werdet ihr wiederum zum lebendigen Beispiel für Andere hinsichtlich dessen, wasmöglich ist, und diese werden dadurch wiederum inspiriert, für sich das Leben ihres eigenen Potentials und ihrer Möglichkeiten zu schaffen.
Alles entfaltet sich im eigenen, göttlichen 'Timing' und wird weiterhin eine bessere Welt für Alle und jeden Einzelnen schaffen. Wenn jede Person ihr persönliches Potential akzeptiert, erlebt sie mehr gute und positive Synchronizitäten in ihrem Leben, und der Pfad in die Befreiung aus ihrer bisher begrenzten Vergangenheit verbreitert sich beträchtlich. Somit profitiert alles Leben auf eurem Planeten außerordentlich von eurem lebendigen und liebevollen Beispiel! Öffnet euer Herz voll und ganz dieser Erfahrung, dann wird es gut sein!
Bis nächste Woche...
ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 31.05.2015, www.therainbowscribe.com
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow, http://paoweb.org

Quelle deutsch: https://nebadonia.files.wordpress.com/2015/05/hilarion_31-05-bis-_06-06-2015.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Botschaft von Hilarion: "Jede Seele hat einen individuellen Seelen-Plan und die freie Wahl" (28.April 2015)

von erst-kontakt @ 2015-04-30 – 09:04:19

„každá duša má vlastný duševný plán a slobodnú voľbu“

milí: vo všetkých oblastiach vedomia sa mnohí ľudia teraz otvárajú hlbším úrovniam lásky a pre niektorých to môže byť ťažký proces. Môžu súťažiť požiadavky iných s vašim úmyslom vo vlastnom živote pokračovať ďalej, v kolaji vašej osobnej „púti“.  a je dôležité nasledovať len vlastnému vnútornému hlasu – a je dôležité zostať prepojení . Musíte zostať v prepojení s vašim vnútorným hlasom a sledovať vašu „vlastnú hviezdu“. Každá osoba na Zemi prežíva  vyšší prísun energie – na úrovni úplne vedomého vnímania. Je ťažké zostať mimo a spoluprežívať ako tí, na ktorých vám záleží musia zažiť následky vlastných rozhodnutí. Každá duša má vlastný duševný plán a slobodnú vôľu rešpektovať ten plán alebo nie. Ako ťažké by aj mohlo byť akceptovať to: každá osoba sa rozhodla sama ísť istou cestou aby mohla zo svojho vnútra čerpať jej poznatky a osobné skúsenosti. Stojte naďalej pri vašich milých a keď vás potrebujú milujte ich bez predsudkov. Vyžaduje to obrovskú odvahu – zakúsiť život vo fyzickom tele. Znova a znova sa diali zmeny v pre každého jedného a v pohybe Zeme a to naďalej bude tak. Tie následky sú ďalekosiahajúce.

Ihr Lieben: viele Menschen öffnen sich jetzt in allen Bereichen ihres Bewusstseins den tieferen Ebenen der LIEBE, und für Einige kann dies ein schwieriger Prozess sein. Die Bedürfnisse Anderer können mit euren eigenen Absichten wetteifern, in eurem eigenen Leben weiter vorwärts zu kommen, und es ist durchaus wichtig, dass ihr in der Spur eurer eigenen persönlichen 'Reise' bleibt. Ihr müsst mit eurer eigenen inneren Stimme in Verbindung bleiben und eurem 'eigenen Stern' folgen. Jede Person auf der Erde erlebt den höheren Einstrom von Energien auf ihre eigene Weise – auf der Ebene ihres ganz persönlichen Gewahrseins. Es ist schwierig, beiseite zu stehen und mitzuerleben, wie jene, um die ihr euch kümmert, die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen erfahren müssen. Jede Seele hat einen individuellen Seelen-Plan und die freie Wahl, diesem zu folgen oder nicht. So schwierig es auch sein mag, dies zu akzeptieren: jede Person hat sich dafür entschieden, bestimmten Pfaden zu folgen, um ihre Erkenntnisse und persönlichen Erfahrungen aus ihnen zu ziehen. Steht euren Lieben weiterhin zur Verfügung, und wenn sie euch brauchen, liebt sie urteilsfrei. Es bedarf großer Courage, das Leben im Physischen zu erfahren. Immer wieder hat es für jeden Einzelnen und in den Bewegungen der Erde viele Veränderungen gegeben, und es wird sie auch weiterhin geben. Deren Auswirkungen sind weitreichend.

Die Erde ist umgeben von goldenem LICHT, und dies wird hilfreich sein für die Veränderungen, die sich vollzogen haben. Viele Gebiete der Erde befinden sich in einem Zustand, der euer liebendes Mitgefühl und eure energetische Absicht benötigt, zu heilen und zu unterstützen. Sendet eure LIEBE und eure heilenden Energien in diese Gebiete, die sich in den 'Wehen' schwieriger Veränderungen befinden. Die Bewohner dieser Gebiete bedürfen der LIEBE, des Mitgefühls und der praktischen Unterstützung. Die Veränderungen, die in allen Gegenden der Erde vor sich gehen, sind energetisch überall auf der Welt spürbar. Die liebenden Herzen der Menschheit vereinen sich im Herzschlag der Welt, auf der sie leben, und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu bleiben und sich darauf einzustellen. Nehmt euch jeden Tag öfter mal die Zeit, eine Hand an euer Herz zu halten und diese Verbindung zu spüren. In jeder Seele ist die Wahrheit des Eins-Seins mit Allen bekannt, anerkannt und gewürdigt. Ihr alle seid Schwestern und Brüder, und das war allezeit so. Wendet euch ab von allem, was euch irgendetwas Anderes erzählen möchte.

Zem je obklopená SVETLOM a to veľmi pomáha tým zmenám, ktoré sa už diali. Mnohé oblasti Zeme sa nachádzajú v stave, ktorý vyžaduje váš súcit a vaše energetické rozhodnutie – podporovať a liečiť. Vysielajte vašu LÁSKU a vaše liečebné energie do tých oblastí, ktoré sú v pôrodných-kŕčoch tých ťažkých zmien. Obyvatelia tých oblastí potrebujú LÁSKU, súcit a praktickú podporu. Zmeny, ktoré sa dejú sú cítitelné po celom Svete. Milujúce srdcia ľudstva sa spájajú v tlku srdca Sveta, v ktorom žijú a je dôležité uvedomiť si to a riadiť sa tým. Vezmite si denne často trochu času, držte ruku na vašom srdci a cíťte to prepojenie. V každej duši je známa pravda toho JEDNO-BYTIA so všetkým a je uznaná a ctená. Všetci ste bratia a sestry a vždy to tak bolo. Odvráťte sa od všetkého, čo vám chce hovoriť niečo iné.

Počas celých dejín Zeme sa viackrát zmenila pozemská kôra a to je priebeh, ktorý sa deje/cíti na konci každého kozmického cyklu. Tie kozmické prispôsobenia spôsobujú zmeny, ktoré otvárajú brány k novozačiatku a v takom čase ste teraz vy. Vy ste teraz tuná, lebo ste považovaní za schopných vydržať ten proces tým, že použijete vašu múdrosť a vedomosti, ktoré ste nazbierali v mnohých časových dobách a to vám teraz pomôže. Máte všetko čo potrebujete/je nutné aby ste prešli tým ako víťazy. Umiestnite všade, na všetkých núdzových miestach hviezdu LÁSKY a liečivú energiu, ktorú tá hviezda vyžaruje a to prinesie liečbu a vyrovnanie každému v dosiahnutelnej oblasti. Váš silný a sústredený úmysel sa postará aby sa to tak stalo.

Während der gesamten Erd-Geschichte hat sich deren äußere Kruste viele Male verändert, und dies ist ein Vorgang, der sich vor allem immer am Ende gewisser kosmischer Zyklen bemerkbar macht. Die kosmischen Anpassungen erzeugen Veränderungen, die Torwege zu einem jeweiligen Neubeginn hin öffnen, und in einer solchen Zeit lebt ihr jetzt. Ihr seid jetzt hier, weil ihr als fähig erachtet wurdet, diesen Prozess durchzustehen, indem ihr die Weisheit und das Wissen nutzt, das ihr im Laufe der Zeitalter gesammelt habt und das euch nun durchhelfen kann. Ihr habt in euch alles, was ihr braucht, um siegreich daraus hervorzugehen. Platziert einen Stern der LIEBE über all die entsprechenden Gebiete und setzt die Intention, dass die LIEBE und die heilende Energie, die dieser Stern ausstrahlt, allzeit beibehalten und aufrechterhalten wird, um Jedem innerhalb dessen Radius' Heilung und Ausgleich zu offerieren. Eure starke und fokussierte Intention wird dafür sorgen, dass dies so geschehen kann.

Die innere Metamorphose, die ein jeder unter euch durchmacht, kann bewirken, dass ihr euch abgespannt und verhärmt fühlt – und auch so ausseht. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die 'herunter-geladenen' Energien, die ihr empfangen habt, in euch assimiliert und integriert werden. Und da ist es wieder unerlässlich, dass ihr mehr Wasser als üblich zu euch nehmt, um eurem physischen Körper darin zu assistieren, damit fertigzuwerden. Auch ist mehr Ruhe und Pflege angesagt, während dieser Prozess weiterläuft. Da das Herz-Chakra eines Jeden sich immer vollständiger öffnet, wird immer mehr Sensibilität und Empathie darin deutlich, wie sich die Menschen um euch zum Ausdruck bringen. Erlaubt euch – ohne Widerstreben, euch in diese Erfahrung hinein-zu-fühlen. Vereinfacht die Geschehnisse in eurem Leben, denn das wird eine notwendige Ausgeglichenheit schaffen. Viele Aktivitäten können 'abgekürzt' werden, ohne dass sie euch in eurem Leben fehlen würden. Vereinfacht! – Vereinfacht! – Vereinfacht!

Vnútorná metamorfóza, ktorou každý teraz prechádza môže zapríčiniť, že sa cítite unavení a znechutení – a tak aj vyzeráte. To je ďalšie znamenie, že tie „stiahnuté energie“, ktoré ste dostali sa do vás vkladajú a prispôsobujú. A tu je nutné piť viacej vody ako zvyčajne, asistovať tým vášmu telu aby sa tým mohlo vysporiadať. Pokiaľ ten proces pokračuje tiež je vyžadované viac kľudu a starostlivosti. Srdcová-čakra každého jedného sa otvára stále viac, čo sa prejavuje vo viac empatie a citlivosti, čo sa pozoruje na správaní ľudí. Dovoľte si – bez odporu, vcítiť sa do tej skúsenosti. Zjednodušte udalosti vo vašom živote, lebo to spôsobí tú nutnú rovnováhu. Mnohé aktivity môžu byť „skrátené“ bez toho, že by vám v živote chýbali. Zjednodušte! Zjednodušte! Zjednodušte!

Keď urobíte poriadok vo vašom domove – a eliminujete neporiadok, pomáha to atmosfére a uvoľní tak cestu do nového začiatku. Keď použijete častejšie denne slovo „božský poriadok“ tak sa povzbudzujete zostať „pri veci“ a nestratíte vaše sústredenie sa. Tiež to pomáha, že sa cítite lepšie sami so sebou, lebo zažijete úspech vo všetkom čo  ste si dali za cieľ. Tiež sa častejšie zastavte a obzrite sa a pozorujte s úctou tú krásu, ktorá vás obklopuje – to tiež veľmi pomáha pri novom začiatku. My sa ponáhlame pripomenúť vám, že aj každý východ slnka znamená nový začiatok. Tak buďte milí a priatelskí s vami – a viac srdce-centrovaní v zaobchádzaní s inými. Keď budete tie veci robiť tak jednoducho ako možné, tak prejdete!

Wenn ihr in eurem Heim Ordnung schafft – und Unordnung eliminiert, ist dies der Atmosphäre zuträglich und macht den Weg für einen Neuanfang frei. Wenn ihr mehrmals am Tag die Worte „göttliche Ordnung“ wiederholt, animiert ihr euch damit, 'bei der Sache' zu bleiben und euren Fokus nicht aus den Augen zu verlieren. Auch hilft euch derartiges Handeln, euch gut mit euch selbst zu fühlen, denn ihr erlebt Erfolg in allem, was ihr euch zum Ziel gesetzt und erreicht habt. Auch öfter mal stehen zu bleiben und um euch zu blicken, um die Schönheit zu würdigen, die euch umgibt, ist ebenfalls hilfreich dafür, einen Neubeginn für euch zu schaffen. Wir beeilen uns, euch daran zu erinnern, dass ja auch jede Morgendämmerung einen Neubeginn bedeutet; so seid freundlich mit euch selbst – und mehr Herz-zentriert im Umgang mit Andern um euch. Wenn ihr die Dinge so einfach wie möglich haltet, werdet ihr durchkommen!

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 28.04.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 


Botschaft von Hilarion: "Sendet der Erde LIEBE" (21.April 2014)

von erst-kontakt @ 2015-04-23 – 09:09:55

Beschreibung: ilarion

"Sendet der Erde LIEBE" – „Vysielajte Zemi lásku“

Milí, od nemyslitelných časov každý jeden z vás – zo Sveta ducha – navštívil vašu prekrásnu planétu v priebehu sledujúcich/pokračujúcich inkarnácií v ľudskej forme. Vaše srdcia sú úzko prepojené so Zemou a vy sa snažíte priniesť Zemi liečbu a znovu-vytvorenie –  každým myslitelným spôsobom, ktorého ste ako človek schopní. Ale čo možno neviete alebo tušíte sú tie účinky vašej snahy na vedomie, ktoré je ako gigantická sieť – energitická sieť energie a zásobník, ktorý bol vybudovaný z prísunu energie každého obyvateľa planéty v priebehu časov. Ten energetický-pool je teraz v očiste – v jednom procese, ktorý má na vás vplyv, predovšetkým na tých, ktorí majú špeciálnu sensibilitu-energie. Keď máte taký pocit, ktorý sa preukazuje emóciami vo vašom vnútri, tak buďte uistení, že začínate čerpať z kolektívneho energetického pola. Keď sa to stane posielajte Zemi LÁSKU, lebo to pomáha rozpustiť tie staré energie, ktoré sa začínajú uvoľňovať – a potom sa dištacujte pomaly od nich tým, že myslíte na niečo pekné a tým môže Zem prispievať k radosti všetkých.

Ihr Lieben, seit undenklichen Zeiten hat ein jeder unter euch – aus der Welt des Geistes heraus – euren wunderschönen Planeten im Zuge aufeinanderfolgender Inkarnationen in menschlicher Form wieder und wieder besucht. Eure Herzen sind eng mit dem Herzen der Erde verbunden, und ihr seid bestrebt, der Erde Heilung und Wiederherstellung zu bringen – in jeder nur möglichen Weise, zu der ihr als Individuum in der Lage seid; was ihr aber vielleicht nicht wisst oder vermutet, sind die Auswirkungen, die eure Bemühungen auf das Bewusstseinsfeld haben, das wie ein gigantisches Gewebe ist, – ein Energie-Netzwerk und -Reservoir, das sich im Laufe der Zeitalter aus der Energiezufuhr eines jeden Bewohners des Planeten aufgebaut hat. Es ist dieser Energie-Pool, der nun gereinigt wird – in einem Prozess, der sich auf euch alle auswirkt, insbesondere aber auf jene unter euch, die eine spezielle Energie-Sensibilität aufweisen. Wenn ihr das Empfinden habt, dass aus eurem Innern Emotionen aufwallen, seid euch darüber im Klaren, dass ihr gerade das kollektive Energiefeld anzapft. Wenn dies geschieht, sendet der Erde LIEBE, denn dieses Handeln hilft, die alten Energien aufzulösen, die jetzt freigesetzt werden; und sodann distanziert euch behutsam von ihren, indem ihr an etwas Schönes denkt, was die Erde zur Freude Aller bereithält.

Die Erde wird auf eine weitere Veränderung vorbereitet, da der Zufluss kosmischer Energien während der letzten Tage dazu führt, dass diese sich nun durchsetzen. Und weitere Fälle von Wundern werden verzeichnet und über das verbindende 'Web der Aktivität', euer Internet, bekanntgemacht. Die Völker der Erde und auch die Tiere werden ihrer inneren LIEBE gegenüber geöffnet, die ihre wahre Natur ist. Diese Verbindung vereint Alle auf dem Planeten zu einer harmonischen Einheit des Seins. Es herrscht ein erhöhtes Wohlgefühl, das die Räume der alten Energien ausfüllt, die nun dem größeren LICHT gegenüber geöffnet und losgelassen wurden. Es gibt viel mehr Momente der Freude, des Glücks und ein Gefühl der 'Zugehörigkeit', das im Bewusstsein der Menschheit an Halt gewinnt. Die Völker helfen einander und bitten um Hilfe, wenn sie selbst diese benötigen. Sie lassen es zu, verletzlich zu sein, um jene Heilung zu erfahren, die sie brauchen, wissend, dass Heilung immer dann schnell möglich wird, wenn viele Menschen zusammenkommen und ihre Energie fokussieren.

Zem sa pripravuje na ďalšiu Zmenu, lebo prísun vesmírnej energie v posledných dňoch vedie k tomu, že sa ich silou presadia. A budú zaznamenané nové zázraky a rozširované internetovou sieťou. Národy Zeme a tiež zvieratá sa otvoria ich vnútornej LÁSKE, ktorá je ich prirodzenou vlastnosťou. To prepojenie zjednotí všetkých na planéte do harmonického celku Bytia. Vládne/rozširuje sa zvýšený pocit blaha, ktorý vyplňuje priestory starých energií, ktoré boli uvoľnené prísunom zvýšeného SVETLA. Exituje viac okamihou radosti, šťastia a pocit „príslušenstva“ a vedomie ľudstva je stabilnejšie. Národy si navzájom pomáhajú a prosia keď pomoc potrebujú. Pripustia si, že sú zranitelní, chcú pocítiť/zažiť liečbu, ktorú potrebujú – vediac, že liečba je vždy rýchlo možná keď sa zhromaždí viacej ľudí a sústredia/zjednotia svoje energie.

Pomaly vám padá ľahšie nájsť cestu cez labyrint mystérií lebo všetci sa snažíte zjednodušiť váš život a tak môžete precítiť značný pocit ľahkosti a harmónie  - a – čo je veľmi dôležité: pocit vnútorného mieru! To pomáha všeobecnému polu vedomia rozpustiť to staré – čo zase dá každému na planéte vrodenú schopnosť a zosilní v úmysle pripustiť zmenu vedomia a vnímania čím sa dosiahne vyššia funkčná-úroveň. LÁSKA sa stane  vnútribývajúcim sklonom/tendenciou keď ide o medziľudské a vzťahy k zvieratám a prírode. Keď sa to stane tak to posilní tiež ríšu „elementov“ -  prebrať ich právoplatné miesto v božskom poriadku a večnom pláne života. Žiadne kráľovstvo Zeme nemôže primerane fungovať bez zvyšku stvorenia. Všetko je sieťou života prepojené, čo sa prejavuje cez každého.

Allmählich fällt es euch leichter, euren Weg durch das Labyrinth der Mysterien zu finden, denn ihr alle seid bestrebt, euer Leben zu vereinfachen, sodass ihr ein deutlicheres Gefühl der Leichtigkeit und der Harmonie erleben könnt – und – was ganz wichtig ist: das Gefühl inneren Friedens! Dies hilft dem allgemeinen Bewusstseinsfeld, loszulassen, – was wiederum Alle auf dem Planeten befähigt und darin bestärkt, eine Veränderung ihres Bewusstseins und Gewahrseins zuzulassen, sodass es eine höhere Funktions-Ebene erreichen kann. LIEBE wird somit zur innewohnenden Tendenz, wenn es um zwischenmenschliche Interaktion und solche zwischen Menschen und Tier- und Natur-Reich geht. Wenn dies geschieht, bestärkt dies auch das Reich der 'Elementalen' darin, wieder seinen rechtmäßigen Platz in der Göttlichen Ordnung und im ewigen Plan des Lebens einzunehmen. Kein 'Königreich' der Erde kann angemessen ohne den Rest funktionieren. Alles ist mit dem Netzwerk des Lebens verbunden, das sich durch einen Jeden manifestiert.

Diese Wahrheit wird mit den fortschreitenden Geschehnissen zunehmend offensichtlicher werden. Wenn irgendeine Lebensform Schmerzen empfindet, werden auch alle Anderen innerhalb dieses Lebens-Netzwerks diese Schmerzen auf die eine oder andere Weise spüren, bis offensichtlich wird, dass ein neuer Weg der Interaktion zwischen den Bewohnern der Erde beschritten werden muss, wenn das Leid in der Welt gelindert werden soll. Hier muss die Menschheit sich der Herausforderung stellen, die Dinge in die Hand zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen als Hüter und Wächter aller Bewohner ihres Planeten. Es gilt, die Stimme zu erheben – und dann auch hinzuhören, wenn die Menschheit zusammen-kommt, um eine 'Win-Win-Situation' zum höchsten Wohl Aller zu schaffen. Wegzusehen, wenn ihr das Leid um euch herum seht, ist keine realistische Lösung, denn sonst wird das Leid des gesamten Lebens-Netzwerks immer noch weiterbestehen. Und dann würde der Fortschritt der Evolution eures Planeten in seiner Bewegung auch weiterhin gehemmt werden.

Tá pravda bude pokračujúcimi udalosťami stále zretelnejšia. Keď nejaká forma života pociťuje bolesť – tak ju nejakým spôsobom pociťujú všetci ostatní v energetickej sieti života – dokiaľ nebude zrejmé, že na Zemi musí ísť ľudstvo novým smerom/cestou ak utrpenie na Zemi má byť zľahčené. Tu sa ľudstvo musí postaviť tej výzve, zobrať do ruky tie veci a prebrať zodpovednosť ako strážci a ochránci všetkých obyvateľov ich planéty. Platí povzdvihnúť hlas – a potom počúvať keď sa ľudstvo stretne na vytvorenie „Win-Win“/víťaznej situácie k najvyššiemu blahu všetkých. Odvrátiť zrak keď okolo seba vidíte utrpenie nie je realistické riešenie – lebo tak sa to utrpenie naďalej bude rozširovať celou životnou-sieťou - a tým bude naďalej brzdený jeho pohyb na vašej planéte.

Len keď všetci na planéte v pokore a mierovou dobrou vôľou spolupracujú, len vtedy môže evolúcia robiť veľké kroky. Dobrá správa je, že väčšina ľudstva je pripravená, ochotná vstúpiť hlbšie do ich splnomocnenia ako vedomé, spirituálne bytosti. Tí už nie sú už ochotní správať sa ako nezúčastnení pozorovatelia a dištancujú sa od toho čo sa dialo príliš dlho. Pozriu sa tým nezrovnalostiam priamo do oka, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach na ich planéte a začnú robiť zmeny. Keď iní si tú veľkosť tých jednotlivcov, tých, ktorí slúžia ako katalyzátor pre pozitívne zmeny uvedomia – tak ich začnú náruživo podporovať a ich úmysel posilňovať. Potom sa môžu uskutočniť rýchle zmeny. Prečo? Lebo potom vládne zjednotené sústredenie na želatelný cieľ väčšiny ľudstva a akceptuje sa ako skutočnosť, potom sa budúcnosť môže ľahko prejaviť.

Erst, wenn Alle auf dem Planeten miteinander in wahrer Demut und in friedlichem gutem Willen kooperieren, wird die Bewegung der Evolution große Fortschritte machen. Die gute Nachricht ist, dass der Großteil der Menschheit bereit ist, tiefer einzusteigen in ihre Bevollmächtigung als bewusste, spirituelle Wesenheiten. Diese sind nicht länger willens, sich als unbeteiligte Außenstehende zu verhalten und sich zu distanzieren von dem, was da schon viel zu lange vor sich gegangen ist. Sie werden die Ungereimtheiten der Systeme direkt ins Auge fassen, die da in allen Bereichen des Lebens auf ihrem Planeten vorhanden sind, und werden anfangen, Veränderungen herbeizuführen. Wenn das Gros der Menschheit dieser Einzelpersonen gewahr wird, die da als Katalysatoren für den positiven Wandel wirken, wird sie diese enthusiastisch unterstützen, gutheißen und sie in ihrem Fokus bestärken. Sodann können sich größere Veränderungen als je zuvor und in beschleunigtem Maße vollziehen. Warum? Weil dann endlich einen vereinter Fokus herrscht, den die Mehrheit der Menschheit als jene Wirklichkeit akzeptiert, die sie sich wünscht und die sie dann leicht manifestieren kann.

Bis nächste Woche…

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 21.04.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0415/0hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Hilarion 29.10....


Botschaft von Hilarion: "Es ist Zeit für eine positive Transformation und tiefe Veränderungen" (27.Oktober 2014)

von erst-kontakt @ 2014-10-29 – 07:21:09

Beschreibung: ilarion

"Es ist Zeit für eine positive Transformation und tiefe Veränderungen"

„Je čas pre pozitívnu transformáciu/premenu a a hlboké zmeny“

Vy milí,

pracovníci svetla na celom svete držte sa vášho svetla a zakotvite ho do Zeme ako nikdy predtým! Každý sa stará denne o seba, je k sebe dobrý a dožičí si maličkosti, čím si dáva lásku a pozornosť. Všetci sa učíte, že sebaláska je nutná pre pokračovanie na spirituálnej ceste. Láska pre vlastné JA je základný vitálny podiel vo vlastnom spirituálnom vývoji a udržiava človeka v harmónii a rovnováhe ako vnútorne tak aj vo svete okolo neho. Keď tie rozptýlenia naďalej bombardujú zmysly tak tento cvik/zvyk pomáha zostať stabilný a zakotvený. Nezabudnite nikdy ako nádherný ste a že všetko to dobré vo svete si zaslúžite.

Ihr Lieben,

Die Lichtarbeiter auf der ganzen Welt halten an ihrem Licht fest und verankern es auf der Erde wie nie zuvor! Ein jeder kümmert sich täglich auch um sich selbst, ist gut zu sich und gönnt sich Kleinigkeiten, um sich selbst Liebe und Aufmerksamkeit zu geben. Ihr alle lernt, dass Eigenliebe für euch notwendig ist, um auf eurem spirituellen Pfad voran zu gehen. Liebe für das Selbst ist ein grundlegender vitaler Teil in der eigenen spirituellen Entwicklung und hält einen Menschen im Gleichgewicht und Harmonie, sowohl im Inneren, wie in der Welt um ihn herum. Wenn die Ablenkungen der äußeren Welt weiterhin die Sinne bombardieren, dann hilft diese Übung dabei stabil und gegründet zu bleiben. Vergesst niemals wie wundervoll ihr seid und dass ihr all das Gute in der Welt verdient.

Väčšina z vás dostala viac „downloads“ z vesmíru a to potrebuje zvyčajné vstrebanie a vyrovnanie. Aby ste sa mohli pohybovať vpred bolo by nutné sústrediť sa na rozjímanie vecí, ktoré vám robia radosť a ktoré robíte náruživo. O veľa z toho ste už mesiace meditovali a teraz to bude ľahšie uskutočniť. Vašou alchemistickou prácou ste sa naučili ako nasadiť/použiť vaše sily na láskyplný a konštruktívny spôsob to sa bude v budúcich dňoch ešte lepšiť. Nájdete a budete mať nový pocit mieru, kreativity a radosti pre tie zázraky života tuná na Zemi. Budete vaše zručnosti a schopnosti, vašu múdrosť a vedomie dobre užívať/aplikovať a vaše možnosti v živote rozšírite.

Die meisten von euch haben mehr Downloads aus dem Kosmos erhalten und dafür braucht es die übliche Integration und Assimilation. Der Fokus liegt nun darauf, durch Kontemplation auf die Dinge, die euch Freude machen und die ihr leidenschaftlich tut, um euch voran zu bewegen. Über vieles davon habt ihr schon seit vielen Monaten meditiert und es wird nun einfacher dies umzusetzen. Durch eure alchemistische Arbeit habt ihr gelernt, wie ihr eure Kräfte auf eine liebevolle und konstruktive Weise anwendet und das wird sich in den kommenden Tagen nur noch verbessern. Ihr werdet ein neues Gefühl des Friedens, der Kreativität und Freude für die Wunder des Lebens hier auf der Erde finden. Ihr werdet eure Fertigkeiten, eure Weisheit und euer Wissen gut anwenden und eure Möglichkeiten in euren Leben erweitern.

Všetci ste odložili vaše starosti, smútok a vaše ľutovanie a vzorce minulosti, ktoré na vašom spirituálnom cestovaní už nie sú nutné. Niektoré z toho boli vo vašom podvedomí hlboko zahrabané a tie nové energetické downloads/sťahovania umožnia teraz vašé posledné uvoľnenie/oslobodenie a prinesú pocit obnovy a nového začiatku. Život sa mení a vyvíja neustále v súlade s tým vyšším vedomím/vedomosťou vašej dušej. Všetko čo zažijete je navrhnuté na rozšírenie vášho vedomia aby ste mohli zachytiť nové úrovne lásky a múdrosti. Každá z vašich skúseností vás vedie aby ste boli tá múdra, láskyplná a súcitná osoba, ktorá v tomto okamihu ste. Bolo a je všetko dobre lebo teraz už je čas pre novú pozitívnu premenu a hlbokoidúce zmeny.

Ihr alle habt eure Sorgen, Traurigkeit und euer Bedauern und Muster der Vergangenheit abgelegt, die auf eurer spirituellen Reise für euch nicht mehr von Nutzen sind. Einige davon waren in eurem Unterbewusstsein tief eingegraben und die neuen Energiedownloads ermöglichen nun ihre letzte Loslösung und bringen euch damit das Gefühl der Erneuerung und eines neuen Anfangs. Das Leben verändert und entfaltet sich stetig im Einklang mit dem höheren Wissen eurer Seele. Alles was ihr erlebt, ist dafür entworfen, eure Bewusstheit auszudehnen, damit ihr weitere Ebenen der Liebe und Weisheit umgreifen könnt. Jede eurer Erfahrungen hat euch dazu geführt, die weise, liebevolle und mitfühlende Person zu werden, die ihr in diesem Moment des Jetzt seid. Es war und ist alles gut, denn es ist nun die Zeit für eine positive Transformation und tiefgehende Veränderungen.

Všetci máte schopnosť dať formu vašim snom pre vás osobne ako aj vo väčšom okolí okolo vás. Ste vyvolaní veriť v seba a dôverovať a nenechať sa ničím blokovať. Pozorujte každú skúsenosť ako proces učenia a každá jediná vás vedie ďalej k majstrovstvu vášho vlastného JA. Vzrušujúce nové cesty sa vám teraz otvárajú a je na čase svietiť. Aby ten nekonečný potenciál vo vás existujúci bolo možné vidieť treba mať otvorené srdce. Všetko čo snívate, stvoríte, manifestujete, a chcete dosiahnuť to je v priestore vášich možností. Všetko čo k tomu potrebujete je byť pravdiví sami k sebe a dôverovať, že vaše nápady a inšpirácie sú vedené Bohom.

Ihr alle habt die Fähigkeit, eure Träume Form werden zu lassen, sowohl für euch persönlich, wie in der größeren Welt um euch herum. Ihr seid aufgerufen, an euch selbst zu glauben und zu vertrauen und euch von nichts den Weg blockieren zu lassen. Betrachtet jede Erfahrung als einen Lernprozess und eine jede führt euch weiter zu der Meisterschaft eures Selbst. Aufregende neue Wege öffnen sich nun für euch und es ist Zeit nun zu leuchten. Um das unbegrenzte Potential, das in euch allen vorhanden ist zu sehen, braucht man ein offenes Herz. Alles was ihr träumt, erschaffen, manifestieren und erreichen zu wollen, ist nun im Bereich eurer Möglichkeiten; alles was ihr dazu braucht, ist es wahrhaftig zu euch selbst zu sein und darin zu vertrauen, dass eure Ideen und Inspirationen alle göttlich geführt sind.

Vlastníte schopnosti, ktoré vás mentálne a emocionálne môžu povzdvihnúť nad všetko čo vás v živote potká. Zo spirituálnej perspektívy neexistujú v živote chyby. Keď prijmete všetko čo ste, presne ako ste môžete zažiť ako sa váš život transformuje/mení magickým a nádherným spôsobom v božskej synchronite. Tá sila a oddanosť, ktorú ste ukazovali bude vám veľmi užitočná. Počúvajte naďalej váš vnútorný hlas a vedenie, ktoré prichádzajú z vašej duše. Dosiahnete ich tým, že ste plne odhodlaní a zamierení na vaše ciele a schopnosti. Pravdivo budete to jasné a žiarivé svetlo, čo môžete byť. Zdravte všetko to čo už ste vo vašom živote manifestovali/ukázali.

Ste na správnom kurze a všetko bude dobré.

Ihr besitzt die Fähigkeit euch mental und emotional über all das hinaus empor zu heben, das euch im Leben begegnet. Aus einer spirituellen Perspektive gibt es keine Fehler im Leben. Indem ihr all das annehmt, was ihr seid, genau so wie ihr seid, werdet ihr erleben können, wie sich euer Leben auf eine magische und wundervolle Weise in göttlicher Synchronität und Ordnung transformiert. Die Stärke und die Hingabe, die ihr so lange gezeigt habt, wird euch dabei wunderbar dienlich sein. Hört weiterhin auf eure innere Stimme und Führung, die von eurer eigenen Seele kommt. Indem ihr euch voller Entschlossenheit, euren Fähigkeiten und mit Beharrlichkeit auf eure Ziele ausrichtet, werdet ihr sie erreichen. Ihr werdet wahrlich das klare und hell strahlende Licht, das ihr sein könnt. Begrüßt all das, was ihr schon in eurem Leben manifestiert habt.

Ihr seid auf dem richtigen Kurs und alles wird gut sein.

Bis nächste Woche….

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1014/00hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

TOPlist
aktualizované: 16.07.2018 17:50:15