Michael 15.09.2015...

Botschaft von Erzengel Michael: „Der Finsternis-Zyklus beginnt“ (durch Meredith Murphy) - 11.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-16 – 09:11:03

Beschreibung: rzengel Michael

„Der Finsternis-Zyklus beginnt“ – Začína cyklus zatmenia

Grüße, Göttliche Einen. Zdravím, božskí.

Cyklus zatmenia začal pri nove a čiastočnom zatmení Slnka. Chceme vám ponúknuť trochu energetickej podpory na to usmernenie. Ak sa vám bude páčiť tak teraz urobte na okamih prestávku a vstúpte do vášho vnútra. Prepojte so stredom pŕs – vašou srdečnou čakrou – s vašim otvorením. Kľudný pokoj. Robiť to znamená otvoriť vstupnú cestu ku všetkému čo ste. Môžete to vidieť ako výzvu na vaše božské JA. Tým, že to robíte môžete  v istom zmysle energeticky povedať: „Halo – teraz sa usmerním na naše prepojenie.... a zosilním a vedome vás zmocním (dám vám moc) zúčastniť sa môjho stelesneného života.“. môžete telepaticky pozdraviť všetko čo ste aby to prepojenie bolo vedome aktivované. Myslite na všetko, ako na jedného fantastického spojenca, ktorý je vždy pre vás tu. Je to pravda a vy to viete.

Der Finsternis-Zyklus beginnt an diesem Wochenende mit einem Neumond und einer teilweisen Sonnenfinsternis. Wir möchten euch ein wenig energetische Unterstützung für diese Ausrichtung anbieten, wenn euch dies gefallen würde, macht jetzt bitte für einen Moment eine Pause und geht bitte nach innen. Verbindet das Zentrum der Brust ~ euer Herz-Chakra ~ mit eurer Offenheit. Eine ruhige Stille. Dies zu tun bedeutet, einen Zugangs-Weg zu allem zu erschließen was ihr seid. Ihr könnt dies als Aufforderung an euer göttliches Selbst sehen. Indem ihr dies tut, könnt ihr in einem gewissen Sinn energetisch sagen: "Hallo ~ ich richte mich jetzt mit unserer Verbindung aus…, und ich verstärke und ermächtige euch bewusst, an meinem verkörperten Leben vollständiger teilzunehmen." Ihr könnt telepathisch alles begrüßen das ihr seid, um diese Verbindung zu beschwören oder bewusst zu aktivieren. Denkt an alles was ihr seid, wie an einen super fantastischen Verbündeten, der immer für euch da ist. Es ist wahr, ihr wisst es.

Nun, in diesem ruhigen Punkt innerhalb eures Seins und bewusst mit allem verbunden das ihr seid ~ wenn ihr möchtet ~ öffnet ihr euch für eine direkte Verbindung mit den himmlischen Reichen. Ihr schafft es mit Phantasie oder inneren telepathischen Gesprächen, oder wie auch immer ihr es haben möchtet. Eure Konzentration ist mächtig kreativ. So sind Optionen wie diese einfach Schritte, die wir beschreiben, die Dinge geschehen zu lassen. Wirklich!

Nun, wenn ihr es wünscht, bekommt ihr himmlische Unterstützung für diesen Finsternis-Zyklus. Ladet die Fülle eures Seins ein zu vermitteln und dies zu unterstützen. Ihr könnt alles was euch helfen sollte anweisen die Ausdehnung zu erfahren, die Umwandlung, Klarheit, Heilung, Unterstützung, Liebe, Verständnis, Loslassen ~ alles was ihr vielleicht am meisten zu dieser Zeit benötigt. Ihr könnt alles einladen, was ihr seid, euch mit relevanten und nützlichen Erfahrungen und Energien zu versorgen und auch, dass ihr Unterstützung durch die himmlischen Reiche zur Erleichterung erhaltet.

A teraz, keď si želáte dostanete Nebeskú podporu pre cyklus zatmenia. Pozvite nás sprostredkovať vám plnosť vášho Bytia a podporovať to. Môžete všetkému čo by vám mohlo pomôcť rozkázať zakúsiť to rozšírenie, premenu, jasnosť, liečbu, podporu, lásku, pochopenie, (o)pustenie – všetko čo v tomto čase môžete potrebovať. Môžete pozvať všetko čo ste aby vás to zásobilo s užitočnými skúsenosťami a energiami a tiež aby ste na zľahčenie dostali podporu od nebeských ríš.

My v nebeských ríšach milujeme byť s vami. Sme tu pre vás. Sme tu v mene všetkého a všetkých, ktorí sme – na podporu božského výrazu v ľudskej skúsenosti. Keď to povieme rozumieme: Sme tu aby sme vám pomohli byť úplní/kompletní. Vy ste tí božskí, ktorí sa chcú vyjadriť v tomto živote. Životný spôsob, ktorý dostáva túto správu a Meredith prekladá – táto verzia vás je jednoducho rozsiahle prepracovanie všetkého čo ste. Tak ste vy zdrojom vašej bytosti, na ktorú sa sústreďujete, usmerníte a v tomto okamihu otvárate.

Wir in den himmlischen Reichen lieben es, mit euch zu sein. Wir sind für euch da. Wir sind hier im Namen aller und allem, die wir sind, zur Unterstützung des göttlichen Ausdrucks in der menschlichen Erfahrung. Wenn wir dies sagen meinen wir: Wir sind hier, um euch zu helfen vollständig zu werden. Ihr seid die Göttlichen, die sich durch dieses Leben ausdrücken wollen. Die Lebensform, die diese Mitteilung erfährt, die Meredith übersetzt ~ diese Version von euch, ist einfach eine ausführliche Ausarbeitung von allem was ihr seid. So seid ihr die Quelle eures Wesen auf die ihr euch konzentriert, ausrichtet und im Moment erschließt.

In dieser mächtigen Ausrichtung könnt ihr die Unterstützung problemlos bekommen, die ihr für euch sehr nützlich finden werdet. In dieser mächtigen Ausrichtung könnt ihr euch von allem befreiten, was euch im Leben stört, und ihr könnt euch in eine Energie verschieben, die mit allem in Resonanz sein wird, was ihr sucht. Als euer göttliches Selbst drückt ihr bereits alles aus, was ihr gewählt habt und wünscht sich als offensichtliche Erfahrung zu entfalten. Deshalb ist dieses Göttliche das Mittel, durch das alles was ihr zu erfahren wünscht, in euer offensichtliches Leben fließen kann, in das, was ihr die Realität nennt. Erkennt, dass euch viele Wirklichkeiten zur Verfügung stehen und eure Ausrichtung ist wie der Ingenieur auf einem Mehrspuren-Bahnhof der verändert, welche Spur die offensichtliche Erfahrung bei euch abliefert. Ihr ruft diese Zeitlinien. Euer inneres Wesen kann das ändern, was in eurer "Station des Lebens" ankommt ~ mit dem ihr mehr in Ausrichtung seid. Eure Ausrichtung erleichtert eurem göttlichen Selbst oder innerem Wesen, mehr mit dem in Ausrichtung zu sein, was ihr versucht zu erfahren.

Tým mocným usmernením môžete bez problémov dostať podporu, ktorú považujte za užitočnú. V tom mocnom usmernení sa môžete oslobodiť od všetkého čo vám vo vašom živote vadí/ruší a môžetepresúvať energiu, ktorá je v rezonancii s tým čo hľadáte. Ako božské JA už vyjadrujete to č oste zvolili a čo si želáte vyvinúť ako zretelnú skúsenosť. Preto je to božské prostriedkom, ktorý vás vedie cez všetko čo si želáte zažiť, čo môže vtekať do vášho zretelného života, do toho čo vy nazývate realita. Rozpoznajte, že máte k dispozícii mnoho realít a vaše usmernenie je ako inžinier na viac-kolajovej stanici, ktorý vám hovorí, ktorá kolaj vám dodá zretelnú skúsenosť. Vy voláte tie časové línie. Vaša vnútorná bytosť môže zmeniť čo príde do „vašej stanice života“ – to, s čím viac ste usmernení. Vaše usmernenie zľahčuje vášmu božskému JA alebo vašej vnútornej bytosti byť viac usmernení na to čo si želáte zažiť.

Zatmenie v týchto dňoch vám môže pomáhať pri vašej snahe, ktorú máte osobne alebo spirituálne. Energia Slnka a Mesiaca ovplyvňuje život na Zemi a vašich planétach. Vy ste časť tých polí, ktoré sa rozlične koncentrujú – ako vaša planéta, vaša galaxia, váš vesmír. Vy realizujete aby tie mocné polia boli v istom zmysle rozšírená verzia vás samých. Tie polia ako galaxia a vesmír sú vo vás uložené (uhniezdené) vo vašom obrovskom celku, vy vnímate, že by ste mohli hrať na rozličných úrovniach vedomia. Učiť sa žiť na rozličných úrovniach vedomia a stelesniť vyššie frekvencie – to zľahčuje skúsenosti vyšších, obrovských polí vedomia – jeden z tých potenciálov, ktorá vám sú k dispozícii. Cyklus zatmenia vám ponúka progresívnu príležitosť vybudovať väčšiu kapacitu aby ste tie vyššie frekvencie mohli stelesniť a tým mať širšie menu vedomia.

Die Finsternis an diesem Wochenende kann euch bei den Bestrebungen helfen, die ihr persönlich oder spirituell habt. Die Energie von der Sonne und dem Mond beeinflusst das Leben auf der Erde und euren Planeten. Ihr seid Teil dieser Felder, die sich auf unterschiedliche Weise konzentrieren ~ wie euer Planet, eure Galaxie, euer Universum. Ihr realisiert, das diese gewaltigen Felder in einem gewissen Sinn erweiterte Versionen von euch sind. Diese Felder, wie die Galaxie und das Universum, nisten, sozusagen, innerhalb eures eigenen riesigen Ganzen, ihr bemerkt, dass ihr auf vielen anderen Ebenen des Bewusstseins spielen könnt. Zu lernen, auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins zu leben und höhere Frequenzen zu verkörpern, erleichtert die Erfahrungen der höheren, riesigen Felder des Bewusstseins ~ eines der Potentiale, das für euch zur Verfügung steht. Dieser Finsternis-Zyklus bietet euch eine progressive Gelegenheit an, mehr Kapazität aufzubauen, um diese höheren Frequenzen zu verkörpern und damit ein breiteres Menü des Bewusstseins für euch zu haben.

Das Bewusstsein ist dynamisch. Euer Zustand des Seins generiert kontinuierlich euer Bewusstsein. Eure Wahl des Fokus und die Qualität schafft euren Zustand des Seins. Denkt daran ~ wie ihr die Dinge betrachtet hat eine besondere Frequenz und dies bestimmt euren Zustand des Seins. Dieser Zustand des Seins ist wie ein energetischer Ort, und als solcher, Zugang zu bestimmten Sichten und Erfahrungen. Ihr könnt dies mit eurem Fokus oder der dem, worauf ihr achtet, wählen und durch die Qualität dieser Aufmerksamkeit. Eine höhere Qualität der Aufmerksamkeit ~ eine, die neutraler und bedingungslos ist ~ wird euch umfassende Möglichkeiten für Perspektive, Verständnis, Weisheit und Manifestationen geben, die euch die größte Freude bringen.

Vedomie je dynamické. Váš stav Bytia generuje neustále vaše vedomie. Vaša voľba sústredenia a kvalita vyrába stav vášho Bytia. Myslite na  - ako tie veci vidíte/pozorujete má zvláštnu frekvenciu a tá určuje stav Bytia. Stav Bytia je ako energetické miesto a ako také má prístup k istým pohľadom a skúsenostiam. Vy to môžete voliť vašim sústredením, tým na čo myslíte a tiež kvalitou tej pozornosti. Vyššia kvalita pozornosti – jedna, ktorá je neutrálna a bezpodmienečná – prejaví rozsiahle možnosti perspektívy, porozumenia, múdrosti a manifestácie, ktoré vám prinesú väčšiu radosť.

Tento cyklus zatmenia je výhodný lebo je podobný jednému portálu/bráne, ktorá k vám prenáša koncentrovanú skúsenosť energie. Môžete sa s tým hrať cez rozvoj toho časového rámca aby ste spevnili okolo vás vyššie frkvencie. Chceme vám navrhnúť začnite vzťahom ku všetkému čo ste tým, že sa vnútorne usmerníte na vaše božské JA. Ten vzťah so všetkým čo ste má esenciálny význam pokiaľ siahate na /dosiahnete všetko ostatné.

Mnohí ľudia sa nemilovali dosť na to aby sa mohli/chceli prepojiť s ich vlastným JA. Keď niekto sám k sebe cíti odpor tak sa to projektuje/odráža na vlastné božské JA. Preto existovalo veľa ľudí, ktorí žili s konceptom oddeleného BOHA, alebo od nás – archanjelov – alebo od hviezdnych bytostí, od vzostupených majstrov. Niektoré energetické polia, ktoré sa zdali oddelené a preto nemohli pomáhať. Plnosť vašej bytosti je vstup/prístup ku všetkému. Pokiaľ vy rastiete do seba-lásky – čo robia všetci – začínate mať prepojenie so zdrojom, ktorý ste. Vaše priame prepojenie so zdrojom/stvorením/so všetkým vo vás, stavia vás nad vašu vlastnú energetickú hierarchiu a vám dáva k dispozícii – plnosť vašej bytosti

Dieser Finsternis-Zyklus ist vorteilhaft, weil es ähnlich einem Portal ist, das eine konzentrierte Erfahrung progressiver Energien zu euch überträgt. Ihr könnt damit spielen durch die Entfaltung innerhalb dieses Zeitrahmens, um euch zu höheren Frequenzen zu konditionieren. Wir möchten euch vorschlagen, mit der Beziehung zu allem das ihr seid zu beginnen, indem ihr euch innerlich mit eurem göttlichen Selbst ausrichtet. Diese Beziehung mit allem was ihr seid, während ihr auf alles andere zugreift, ist daher von essentieller Bedeutung.

Viele Menschen haben sich selbst nicht genug geliebt, um mit ihrem höheren Selbst Verbindung aufnehmen zu wollen. Wenn man sich z. B. vor sich selbst ekelt, wird dies wirklich oft auf das Göttliche Selbst projiziert. Deshalb gab es viele Menschen, die sich mit dem Konzept eines getrennten GOTTES verbanden, oder mit uns ~ den Erzengeln ~ oder den Sternen-Wesen, den Aufgestiegenen Meistern. Einige Energie-Felder, die getrennt schienen und deshalb mehr helfen könnten! Die Fülle eures Wesens ist euer Zugang zu allem. Während ihr in die Selbst-Liebe wachst, was alle von euch machen, beginnt ihr die direkte Verbindung mit der Quelle, die ihr seid, zu haben. Eure direkte Verbindung mit der Quelle/Schöpfung/Alles Was Ist in euch, steht euch über eure eigene energetische Hierarchie zu Verfügung ~ der Fülle eures Wesens.

Indem ihr beginnt diese Beziehung zu kultivieren, öffnet ihr euch der großen Weisheit und Führung. Euer Leben kann beginnen leichter für euch zu werden und eure Aufstiegs-Erfahrung wird anmutig sein. Alles fängt an sich zu glätten und ihr fühlt euch friedlicher und ruhig. Wir empfehlen euch, dies in diesem Moment zu beginnen. Legt euch auf euer eigenes Göttliches Selbst als die wichtigste Beziehung in eurem Leben fest und beginnt zu betrachten, dass dies die Quelle eures Wesens ist.

Tým, že začnete kultivovať ten vzťah otvoríte sa väčšej múdrosti a vedeniu. Váš život začne byť ľahší a vaša vzostup-skúsenosť bude pôvabnejšia. Všetko sa začne vyhladzovať a vy sa cítite mierovejší a kľudní. Radíme vám začať to v tomto okamihu. Uložte sa na vaše vlastné božské JA ako na najdôležitejší vzťah vo vašom živote a začnite pozorovať, že to je zdroj vašej bytosti.

Cyklus zatmenia sa bude energeticky rozvíjať a s podporou vášho božského JA môžete to využiť vo váš prospech. Vaše božské JA vie ako to treba spraviť a tak to nemusíte vedieť vy. Získavate keď sa naladíte/usmerníte s tým väčším. V terajšom momente budete mať všetku vedomosť a v tom prepojení viete, že budete fungovať a prosperovať. Keď si dovolíte usmerniť sa tým spôsobom vzdáte sa vášho plánovania budúcnosti a toho, že na všetko musíte prísť/dozvedieť sa. Rozpoznáte zábavu, radosť a krásu každého okamihu – a vás samých.

Der Finsternis-Zyklus wird sich energetisch aufbauen, und mit der Unterstützung eures Göttlichen Selbst, könnt ihr ihn zu eurem Vorteil nutzen. Euer Göttliches Selbst weiß, wie dies zu tun ist und so müsst ihr nicht wissen wie. Ihr profitiert, wenn ihr euch mit dem größeren Ihr ausrichtet. Im gegenwärtigen Moment werdet ihr das ganze Wissen haben und in dieser Verbindung wisst ihr, dass ihr funktionieren und gedeihen werdet. Wenn ihr euch erlaubt, euch auf diese Weise auszurichten, werdet ihr von der Planung für die Zukunft freigegeben und aus dem alles Herausfinden-müssen. Ihr werdet den Spaß, die Freude und die Schönheit eines jeden Moments erkennen ~ und euch selbst.

Es kann wirklich herrlich sein, diesen Weg zu leben. Nun sind immer mehr von euch zu einem größeren Zustand der Selbst-Liebe zurückgekommen, damit löst sich die Illusion zwischen euch um allem immer mehr auf. Mit diesem Verständnis und Bewusstsein könnt ihr erkennen, dass die direkte Verbindung mit dem Schöpfer das ist, was immer verfügbar für euch gewesen ist, und ihr könnt wählen, eure Beziehung zum größeren IHRE zu kultivieren.

Môže to byť skutočne úžasné, žiť túto cestu. Teraz sa mnohí/stále viacerí z vás vrátili k väčšiemu stavu seba-lásky a tým sa rozpúšťa stále viac ilúzia medzi vami a všetkým. S tým pochopením a vedomím môžete rozpoznať, že to je priame prepojenie so stvoriteľom a vždy bolo k dispozícii a vy ste vždy  mohli voliť či chcete kultivovať váš vzťah k VÁŠMU väčšiemu JA.

Dúfame, že si vezmete k srdcu tie jednoduché návrhy pre vaše usmernenie a budete sa s nimi hrať vo vašom živote. Ten sľub, že budete úplne spojení so všetkým čo ste sa splní. Jednoducho to závisí od vás či sa chcete podielať na stelesnení vášho vedomia a spoločne s vami sa deliť o krásu a vyžarovanie vašej živosti.

Môže vás dobre podporovať tento cyklus zatmenia v tom, že sa viac budete milovať, oslobodzovať aby ste boli kompletnejší v tom kto ste. My vás poznáme ako krásnu, žiarivú dokonalosť svetla a vy ste ctení za účasť v tom božskom rozvoji, ktorí vytvárat.

Wir hoffen, dass ihr euch diese einfachen Vorschläge für eure Ausrichtung zu Herzen nehmt und mit ihnen in eurem Leben spielen werdet. Das Versprechen, vollständiger mit allem was ihr seid verbunden zu sein, wird erfüllt. Es hängt einfach von euch ab, euch an der Fülle des Seins zu beteiligen, vollständiger euer Bewusstsein zu verkörpern und gemeinsam mit euch die Schönheit und Ausstrahlung eurer Lebendigkeit zu teilen.

Möge euch dieser Finsternis-Zyklus gut darin unterstützen, euch mehr zu lieben, euch zu befreien, um vollständiger der zu sein, der ihr Seid. Wir kennen euch als eine schöne, strahlende Vollständigkeit von Licht und ihr werdet so geehrt, an dieser Göttlichen Entfaltung teilzunehmen, die ihr schafft.

Ich bin Erzengel Michael mit den Engel-Legionen

EE Michael durch Meredith Murphy, 11.09.2015, http://www.expectwonderful.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0915/11eem.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

TOPlist
aktualizované: 05.12.2019 11:44:15