Letter from Brazil

Dopis z Brazílie

By Benjamin Fulford Letters to the Editor  02.10.2018 2 Comments

Bolo by skvelé, keby ste mohli aktualizovať o tom, čo sa tu v Brazílii skutočne deje, pretože sa mi zdá, že ste sa niečo dozvedeli.

Elektronické hlasovacie lístky, ktoré sa tu v Brazílii používajú, boli preverené ako nástroj na manipuláciu volieb do verejných funkcií.

Voľba Dilmy bola už určená osem rokov pred verejným hlasovaním prostredníctvom elektronických hlasovacích lístkov.

Jeho najlepšie umiestnený opozičný konkurent už oslavoval svojich voličov, ale všetci boli prekvapení, keď bol Dilma nevysvetliteľne zvolený.

Bol to najvybavenejší prípad, ktorý sa stal verejným hlasovaním.

Voľby Lula boli tiež ožarujúce podvody.

Bolsonaro povedal, že neakceptuje nič iné ako víťazstvo, pretože všetky vážne prieskumy, vrátane amerických úradníkov, prijímajú Bolsonara vo svojom prvom kole.

Veľká väčšina obyvateľstva má svoje víťazstvo isté, pretože verejné prejavy sú niečo, čo sa v dejinách Zeme nikdy nevyskytlo.

Na svoju kampaň ani na jeho prepravu neboli vynaložené žiadne peniaze. Všetko je autentické a spontánne zo strany obyvateľstva.

To, čo skutočne existuje, je, že čierni kabali sú vo všetkých kľúčových pozíciách; napríklad VYSOKÉ SÚDY: STF, STJ, TST, TSE a STM, Kongres a Planalto.

V horných radoch ozbrojených síl existujú aj zradcovia, o ktorých viem, že už boli vyčlenení.

Ozbrojené sily sa pohybujú po celom území Brazílie a už nereagujú na prezidenta a maximálne vedenie každej armády.

Bolsonaro bol skutočne bodnutý a bol poslaný do nemocnice Alberta Einsteina, pretože ak by odišiel do sýrskeho libanonu, určite by zomrel na operačnom stole.

Sýrsky Libanon poslal štyroch lekárov bez toho, aby ich niekto požiadal, aby mu slúžili v Santa Casa de Juiz de Fora v Sao Paulo, kde dostal prvú pomoc.

Títo štyria lekári rodiny neprijímali.

Jeho vrah bol nezamestnaný a mal prácu murára, ale si prenajal priestor na dva týždne a zaplatil vopred v hotovosti.

Na jeho izbe sme našli 4 mobilné telefóny a 1 notebook.

Na jeho účte bolo uložených R $ 350,000.00 Reais (Reals).

 

Keď bol zatknutý, štyria z najdrahších právnikov boli poslaní na jeho obhajobu.

Maldita mafia (Black Cabal) ho chce odstrániť.

 

K.O.

02 októbra 2018[

Translated from the Portuguese below.]

It would be great if you could update yourself on what is really happening here in Brazil, as it seems to me that you are being misinformed.

The electronic ballots used here in Brazil were commissioned to be a tool for manipulating elections to public office.

The election of Dilma was already defined eight years before the public vote with the Electronic Ballot Boxes.

His best-positioned opposition competitor was already celebrating with his constituents, but they were all taken aback when Dilma was inexplicably elected.

It was the most discharged case that happened in terms of public voting.

Lula’s elections were also glaring frauds.

Bolsonaro said he would accept nothing less than victory, because all serious polls, including by US officials, take Bolsonaro’s election in the first round.

The great majority of the population has their victory certain, because the public manifestations are something never seen in the history of the Earth.

No penny was spent on his campaign, nor for his transportation.  Everything is authentic and spontaneous on the part of the population.

What actually exists is that the Black Kabbalah is in all key positions;  for example, the HIGHER COURTS:  STF, STJ, TST, TSE e STM, Congress, and Planalto.

There are also traitors in the upper ranks of the Armed Forces, whom I know have already been set aside.

The armed forces are moving throughout the territory of Brazil and no longer respond to the President and the Maximum Station of each Army.

Bolsonaro was actually stabbed and was sent to the Albert Einstein Hospital, because if he had gone to the Syrian Lebanese he would surely have died at the surgery table.

Syrian Lebanese sent four doctors, without anyone having asked, to serve him in the Santa Casa de Juiz de Fora in Sao Paulo, where he received the first aid.

These four doctors were not accepted by the family.

His killer was unemployed and had a bricklayer’s job, but he had rented a room for two weeks and paid cash in advance.

We found in his room 4 cell phones and 1 notebook.

In his account had been deposited R $ 350,000.00 Reais (Reals).

When he was arrested, four of the most expensive lawyers were sent to his defense.

The Maldita Mafia (Black Cabal) wants to eliminate him.

K.O.

October 02, 2018

Dôveryhodná inteligencia

Benjamin Fulford listy pre redakciu

https://benjaminfulford.net/

Ben, Zdá sa, že SM, autor posolstva, ktorý tento týždeň vystupoval vo vašom bulletine, nerozumie inteligentnej Inteligencii. Pôjdem len tak ďaleko, aby som povedal, že tomu rozumiem. Určite by mal pochopiť "potrebu vedieť". Mal by tiež vedieť, že bez ohľadu na to, akú úroveň vysokého povolenia má on / ona na najvyššej úrovni je neznámy a neurčitý počet "lomítok". Mnohé úrovne nemajú vedomosti o ostatných - to je dôvod. Pravdepodobnosť, že niekto na najvyššej úrovni vie niečo o tom, čo hovoríte, je niečo viac ako nulové.

Medzitým však vaše informácie pochádzajú zo zdroja, ktorému veríte. To je pre mňa ťažké niekedy prehltnúť, pretože ľudia inteligencie klamú svoj život. Neexistuje koncept "dôvery" okrem jej najhoršej formy - akýsi druh "či ste alebo nie je ohrozený/kompromitovaný určitou silou alebo inou" ako svojou mierou. Takisto dúfam, že ste vo svojej kvalifikácii svojich zdrojov opatrní. Verím, že ste a máte tendenciu veriť správam, ktoré robíte, najmä preto, že ste presne volali americké voľby, keď to nikto iný neurobil.

Toto celé obdobie od roku 2001 do súčasnosti - alebo možno aj so zreteľom na celý môj život - skutočne sa objasnilo moje vlastenectvo. To znamená, že som nikdy nebol "vlajkovou" a nikdy som neprijal ľahké sľuby a vyznania. To znamená, že pevne verím v Americkú republiku, ako ju koncipovali jej zakladatelia a ako je zakotvená v Ústave Spojených štátov amerických a jej príslušnom Zbore o právach a zmenách a doplneniach. K tomu môžem povedať, že som 100% sľúbený. V rozsahu, v akom naše vedenie zrazuje princípy, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sa dá povedať, že sú určite zradcami.

Nanešťastie - ako možno v celej našej histórii - ich spôsoby a metódy podvodu sú sofistikovanejšie než si väčšina mojich spoluobčanov chce priznať. Dobrí, ako mnohí z nás sú, nie sme zločinci - v predispozícií, aby sme videli zlo v iných. Tým, že uznáva, že osoba ako Hillary je arch-zločinec a že za minimálnu polovicu národa bola úplne vykrvená jej hriechy, nie je to pilulka, ktorú národ ľahko prehltne. Sme tu v nejakom zúfalej podobe.

Anon

Vertrauenswürdige Intelligenz

Von Benjamin Fulford Briefe an den Herausgeber

 

Ben,

Anscheinend SM, der Autor des Sendschreibens, das Sie in dieser Woche in Ihrem Newsletter vorfanden, versteht nicht die intelligente Intelligenz. Ich werde nur so weit gehen zu sagen, dass ich es verstehe. Sicherlich sollte er verstehen, dass er "wissen muss". Er sollte auch wissen, dass, egal wie hoch die Clearance ist, er / sie eine unbekannte und unbestimmte Anzahl von "Schrägstrichen" auf den höchsten Ebenen hat. Viele Ebenen haben kein Wissen über die anderen - das ist der Punkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand mit anderen als den obersten Ebenen irgendetwas darüber weiß, wovon du redest, ist etwas mehr als null.

In der Zwischenzeit stammen Ihre Informationen von einer Quelle, der Sie vertrauen. Das ist schwer für mich, manchmal zu schlucken, weil die Intelligenzleute ihr Leben lügen. Es gibt kein Konzept von "Vertrauen", außer in seiner schlimmsten Form - eine Art "ob man von irgendeiner Kraft kompromittiert wird oder nicht" als seine Maßnahme. Daher hoffe ich auch, dass Sie bei der Qualifizierung Ihrer Quellen vorsichtig sind. Ich vertraue darauf, dass Sie die Berichte sind, die Sie machen, und tendieren dazu, daran zu glauben, insbesondere, weil Sie die Wahlen in Amerika genau dann anriefen, als es noch niemand getan hat.

Dieser ganze Zeitraum von 2001 bis heute - oder vielleicht sogar in Anbetracht meines ganzen Lebens - hat meinen Patriotismus wirklich geklärt. Das heißt, ich war nie ein "Fahnenschwankler" und habe nie einfach Versprechen und Glaubensbekenntnisse angenommen. Das heißt, ich glaube fest an die Amerikanische Republik, wie sie von ihren Gründern konzipiert wurde und wie sie in der Verfassung der Vereinigten Staaten und ihrer entsprechenden Bill of Rights and Amendments verankert ist. Zu diesen kann ich sagen, dass ich zu 100% verpflichtet bin. In dem Maße, wie unsere Führung die darin verkörperten Prinzipien verrät, sind sie ganz sicher Verräter.

 

Leider - wie vielleicht in unserer ganzen Geschichte - sind ihre Mittel und Methoden der Täuschung ausgeklügelter, als die meisten meiner Landsleute anerkennen möchten. Gutherzig wie die meisten von uns sind wir nicht - wie Verbrecher immer - so veranlagt, Böses in den Handlungen anderer zu sehen. Wenn man also anerkennt, dass eine Person wie Hillary ein Erzkrimineller ist und dass mindestens die Hälfte der Nation völlig in die Irre geführt wurde, ist das keine Pille, die die Nation ohne weiteres schlucken kann. Wir sind hier in einer verzweifelten Form.

 

 

Trustworthy intelligence

By Benjamin Fulford Letters to the Editor  3 Comments

Ben,

Apparently SM, the author of the missive to you featured on your newsletter this week, doesn’t understand compartmented intelligence.  I will only go so far as to say that I do understand.  Certainly he should understand “need to know.”  He should also know that whatever level of high clearance he had/has, has an unknown and indefinite number of “slashes” at the highest levels.  Many levels have no knowledge of the others—that’s the point.  The probability of anyone with other than the topmost levels knowing anything about what you’re talking about is something a bit more than nil.

Meanwhile, though, your information comes from a source that you trust.  That’s a hard one for me to swallow sometimes, inasmuch as intelligence people make their livings lying.  There isn’t a concept of “trust” except in its worst form—a kind of “whether or not you’re being compromised by some force or another” as its measure.  Thus, I also hope you are careful in your qualification of your sources.  I trust that you are and tend to believe the reports that you make, especially since you accurately called the American elections when no one else did.

This whole period from 2001 to today—or perhaps even in consideration of my whole life—has really clarified my patriotism.  That is, I was never a “flag-waver” and have never easily adopted pledges and creeds.  That said, I firmly believe in the American Republic as conceived by its founders and as embodied in the Constitution of the United States and its corresponding Bill of Rights and Amendments.  To these I can say that I am 100% pledged.  To the extent that our leadership betrays the principles embodied there, they are most certainly traitors.

Unfortunately—as perhaps through all our history—their means and methods of deceit are more sophisticated than most of my fellow countrymen wish to acknowledge.  Goodhearted as most of us are, we are not—as criminals always are—so predisposed to see evil in others’ actions.  Thus acknowledging that a person like Hillary is an arch-criminal and that at minimum half the nation has been utterly duped to her wiles is not a pill the nation readily can swallow.  We are in some desperate shape here.

—Anon

Príspevok čitateľa 10.05.2018

Benjamin Fulford listy pre redakciu 05.10.2018

Ako vysvetliť?

 

Vážený pán Fulford,

Vymenili sme si e-maily takmer pred rokmi. Myslel som, že​​ vám písomne poďakujem za vašu odpoveď 23. júla 2017, predpokladal som, že pravdepodobne dostanete stovky e-mailov, ak nie tisíce a nechcete byť škodcom. Dnes píšem aby som poslal oneskorené poďakovanie ale predovšetkým preto, že by som chcel aby sa váš názor na to, čo sa teraz stane, keď prezident Trump odmietol dohodu s Iránom. Šialenstvo, šialenstvo, možno i senilita sa zdá predbehnúť svetových lídrov. Minulý rok som sa obával o Palestínu. Dnes sa obávam o celý svet. Zúfam, pán Fulford. Zdá sa, že jamka v mojom žalúdku je naplnená kyselinou. K čomu kráča svet?

Ďakujem vám znovu, že ste si našli čas na odpoveď a možno posielam slovo povzbudenia. Obdivujem vás, že udržujete dobrý boj. Neviem, či by ja som mohol urobiť to isté. Všetko najlepšie, A.M.

Drahý A.M .:

Riadiaci kabali potrebujú šíriť strach a nenávisť keď sa chcú udržať u moci. Predpokladám, že ste v Spojených štátoch, kde prevláda strach a propaganda nenávisti. Prosím pochopte, že to čo vidíte z pohľadu sveta je vo všeobecnosti prechodné, láska zvíťazí. Situácia v Iráne na chvíľu povedie k nejakej krátkej historiológii ale nebude to viesť k 3. svetovej vojne. Dobrí chlapci sú víťazní, takže prosím uvoľnite sa a vychutnajte si svoj život.

B. F.

Príspevok čitateľa 28.04,2018

Ahoj Fulford,

Vaše články som sledoval prostredníctvom blogu Kauilapele. Ďakujem vám za takú neuveriteľnú žurnalistiku.

Zobral som niekoľko snímok, ktoré zachytávajú obrazy z videa ABC v pohrebnom videu Barbary Bush, na ktoré ste odkazoval. Ako môžete ľahko vidieť v klipe, na ktorý ste odkazoval (čo sú všetky fotografie), Clintons sedia s Barbarou Bush vpravo v rade za nimi. Verím, že Jimmy Carter je sediaci druhý vľavo od Billa. Podľa videí sa však Carter pohrebu nezúčastnil.

 

Tento klip je samozrejme z inej, už predošlej udalosti, keďže Barbara Bush, Carter a Clintons vyzerajú mladší, HRC nosí v tomto klipu iný plášť / oblečenie ako v iných scénach, kde sedia v kaplnke ako aj vo fotografii skupiny s Barackom a Michellou Obamom, Melanie Trumpovou, Clintonmi a Bushovou rodinou.

 

Oblek, ktorý Obama nosí na fotke v skupine je modrý, zatiaľ čo farba tejto kravaty vo videu je čierna alebo tmavo šedá. Divné. Nižšie sú ďalšie rozdiely s rakvou ....

V prehľade kaplnky nie je predná časť rakve. Zvyčajne by tam rakva bola počas celej cirkevnej služby.

 

 

Rakva Barbary Bush, pravdepodobne:

To by mala byť rakva Barbary Bush. Nezhoduje sa.

 

False images in the Barbara Bush funeral video

By Benjamin Fulford Letters to the Editor  

Hi Mr. Fulford,

I have been following your articles through Kauilapele’s blog.  Thank you for such incredible journalism.

I took a few screen captures of images from ABC’s video of the Barbara Bush funeral video you referenced.  As you can easily see in the clip you referenced (which are all stills), the Clintons are seated with Barbara Bush to the right in the row behind them.  I believe it is Jimmy Carter seated two to the left of Bill.  But according to the video, Carter didn’t attend the funeral.

 

This clip is obviously from another event a while ago, since Barbara Bush, Carter, and the Clintons look younger, HRC is wearing a different jacket/outfit in this clip than in other scenes of her seated in the chapel as well as in the group photo of her with Barack and Michelle Obama, Melania Trump, the Clintons, and the Bush family.

The tie Obama is wearing in the group photo is blue, while the color of this tie in the video is black or dark gray.  Weird.

 

Below are other discrepancies with the casket….

In the overview shot of the chapel, there is no casket up front.  Usually the casket would be there during the entire service.

 

Casket of Barbara Bush, supposedly:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also supposed to be Barbara Bush’s casket.  It doesn’t match.

 

 

 

 

 

 

 

 

Best,
SL

Príspevok čitateľa 21.04.2018...

 

2018-04-21

Sú židia falošne obviňovaní?

Shalom Benjamin,

Už niekoľko rokov dostávam vaše newslettery od priateľov a spolupracovníkov. Musím priznať, že som bol prekvapený, že ste mali možnosť komunikovať Davida Rockefellera, muža, ktorý zriedkavo hovorí s ľuďmi mimo sveta, v ktorom žije. Je zrejmé, že sa niečo deje a mnohí, ako viete, boli veľmi podozrievaví a keďže máte ten rozhovor a cítili ste, že ste jednoducho rastlina a pracujete pre kabalov a stále to robíte.

Účelom tohto oznámenia je povedať vám, že hoci niektoré z vašich informácií sú vynikajúce a , niektoré z nich sú tak ľavé, že si škriabem hlavu čítaním alebo počúvaním.

Som ortodoxný žid 35 rokov, žil som v Izraeli a čítal som Torah (skutočný skutok Boží) 22 krát od pokrytia k pokrytiu.

Som tiež veľmi zapojený do židovského náboženského sveta a všetko to dobre poznám. Keď poviete, že náboženská komunita Chabad sa pokúša spustiť 3. svetovú vojnu tak som len zmätený. Urobíte rozdiel neskôr medzi náboženskou židovskou komunitou a  druhou skupinou, ale musím povedať, že napríklad táto myšlienka, že každý žid bude mať 2800 otrokov k dispozícii je 100% úplný nezmysel a nikde v ktoromkoľvek mieste biblie sa hovorí o tom. Existujú niektoré odkazy na pohanských ľudí, ktorí slúžia židovskému národu po konečnom vykúpení, ale to bude po tom čo sila zla je natrvalo odstránená zo sveta.

Pre záznam, Tóra je jediný text v rukách ľudstva, v ktorej Boh hovorí priamo k ľudstvu v prvej osobe a poskytuje úplné zverejnenie toho ako vznikol vesmír, čo sa stalo s prvým mužom a ženou a následku, kompletnú históriu toho, čo sa odvtedy objavuje, úplný morálny a etický kódex toho, čo Boh očakáva od nás a samozrejme veľa informácií o konci dejín, ktorým sa teraz blížime.

Mojou obavou je, že existujú milióny ľudí, ktorí ako viete hľadajú niekoho koho sa môže viniť za všetku biedu. Informácie, ktoré vyrábate, z ktorých niektoré ako už bolo uvedené, nie sú úplne pravdivé, nalievajú benzín na oheň a samozrejme, kto si myslíte bude obviňovaný zo všetkej biedy, ktorá sa blíži?

Nechápte ma zle, ja nešetrím židovský ľud a obaja vieme, že niektorí z najhorších ľudí v dejinách boli židia ale žiadam vás aby ste v tom boli veľmi opatrní. Tak presná vec sa stala v nacistickom Nemecku a 6 miliónov bolo spaľovaných.

V živote som sa stretol s dvoma veľkňazmi zednármi/slobodomurármi, ktorí mi súkromne priznali, že židia sú úmyselne povolaní získať pozície na vysokej úrovni tesne predtým ako zariadenie/vedenie zavedie zástrčku do systému, ktorý chcú zmeniť. Bohužiaľ sa to teraz deje.

Dobrou správou je, že sa to skončí a Boh sľubuje, že tam bude božský zásah spôsobom, ktorým budú všetky národy vnímať Boha. Potom Boh odstráni moc zla a zničí to navždy; nastane vzkriesenie mŕtvych a konečný rozsudok. Všetci na zemi budú súdení.

Tóra nám poskytuje veľa znakov aby sme vedeli, že príde koniec dejín. Všetky tieto znaky existujú dnes. Ste pripravení na najväčšiu show na Zemi?

 

Shalom Richard,

Najskôr by som chcel jasne uviesť, že mám židovských predkov z rodiny mojej matky aj otca. Pevne verím, že bojujem proti tým istým ľuďom, ktorí pripravili masovú vraždu židov počas druhej svetovej vojny.

Moje náboženské presvedčenie je, že sme sa nevytvorili sami ale boli stvorení niečím iným a preto musí existovať Stvoriteľ. Najlepší spôsob ako rešpektovať Stvoriteľa je rešpektovať stvorenie - inými slovami, rešpektovať prírodu a iných ľudí.

Ako novinár je mojou úlohou získavať informácie priamo prostredníctvom vlastných zmyslov, ktoré boli vytvorené samotným stvorením. Inými slovami, spolieham sa na primárne zdroje mojich informácií a ak pochádzajú zo sekundárnych zdrojov tak to jasne preverím.

Čo sa týka Chabadu - som si istý, že s touto organizáciou je spojené množstvo dobrých a oddaných ľudí.

Je to však fakt a mám záznamy, aby som dokázal, že som dostal ponuku práce od japonského ministra financií a veľkého bohatstva ak by som išiel/súhlasil s ich plánom zabiť 90% ľudstva a zotročiť ostatných. Povedali, že to urobia prostredníctvom choroby a hladovania "pretože vojna nezabila dosť ľudí." Osobu, ktorá túto ponuku predložila, poslal bývalý japonský minister financií Heizo Takenaka. Táto osoba mi povedala, že ponuka pochádza od "starších Sionistov". Mám o tom nahranú kazetu.

Odkedy sa táto ponuka uskutočnila, režim Georgea Busha Jr. aktívne vyrábal a šíril biologické zbrane ako ebola, SARS, zbraňová vtáčia chrípka atď. Toto možno preukázať na súde.

Okrem toho boli v Bushovom režime vydané masívne dotácie, ktoré prinútili poľnohospodárov aby namiesto potravy pestovali rastliny, z ktorých sa vyrába "bioetanol", čo viedlo k potravinovým krízam v 33 krajinách. To je tiež skutočnosť prevzatá zo stvorenia.

Po poslednej poznámke bol pseudo-židovský satana-uctievajúci Benjamin Netanjahu zaznamenaný 12. marca 2011 za hrozbu použitia zbraní hromadného ničenia na zabitie 40 miliónov ľudí žijúcich na Kantovej rovine Japonska, pokiaľ Japonsko nepodpísalo práva na každú cudziu menu, ktorú krajina vlastnila. Japonské vojenské spravodajstvo má záznam.

Chcem vysvetliť, že ľudia, ktorí sa nachádzajú za tým veľmi skutočným sprisahaním o vytvorení umelého Armagedonu, nie sú Židmi; uctievajú Seta, Ba'ala, Satana atď. Predstierajú, že sú kresťanskí (podobne ako Bushovci), moslimovia (podobne ako Saudí kráľovia) a Židia (ako Netanyahu), ale nie sú.

Naša skupina sa ich snaží odstrániť zo všetkých mocenských pozícií a odhaľovať celému svetu pravdu o týchto masovo-vražedných pokrytcoch a aby sa nikdy nepodarili ich diabolské plány.

 

S pozdravom,

Benjamin Fulford

TOPlist
aktualizované: 15.11.2018 15:41:52