NESARA NEWS 09.08.2020...

Nesara News: Quantum Financial System – plant Trump die Entmachtung der Kabale und Abschaffung der Schuldensklaverei? + mehr… (08.August 2020)

Veröffentlicht am August 7, 2020von erstkontakt blog

Beschreibung: ESARA-News

Quantum Financial System: Plant Trump die Entmachtung der Kabale und Abschaffung der Schuldensklaverei? Kvantový finančný systém: Plánuje spoločnosť Trump zbaviť kabalov moci a zrušiť otroctvo dlhu?

Kvantový finančný systém: Plánuje spoločnosť Trump zbaviť kabalov moci a zrušiť otroctvo dlhu?

Súčasný svetový finančný systém centrálnych bánk je založený na zásade krytia peňazí dlhmi, ktoré sú financované vysokými úrokovými sadzbami, ktorých účelom je vyplniť vrecká kontrolórov tohto systému.
Kvantový finančný systém (QFS) by mohol ukončiť skorumpovaný dlhový systém, pretože QFS nemôžu byť ovplyvnené vládami, bankami a inými finančnými kontrolórmi, pretože budú plne kryté fyzickými aktívami ako zlato a platina. Je veľmi nepravdepodobné, že QFS bude zavedený pred prezidentskými voľbami 3. novembra. Od Franka Schwede
Americký prezident Donald Trump by mohol, ak chce, stlačiť červené tlačidlo a v najbližších mesiacoch začať reset, aby zaviedol kvantový finančný systém. Pozorovatelia sa však domnievajú, že k tomu už nedôjde pred novembrovými voľbami, hoci prezident urobil všetko čo je v jeho silách aby zbavil Alianciu od kabalov, ktorá v súčasnosti vedie ku globálnemu chaosu.
V mnohých online médiách sa už dlho hovorí, že Trump predstaví QFS aj Zákon o globálnej bezpečnosti a reforme (GESARA), zatiaľ sa však v tomto smere zatiaľ nič nestalo a pravdepodobne to bude chvíľu trvať, pretože výsledkom prezidentských volieb v novembri bude X deň, ktorý určí budúcnosť Zeme.
Zavedením kvantového finančného systému by všetky krajiny boli schopné splatiť svoje dlhy exportom svojich nerastov a zdrojov. Ďalšou možnosťou by bolo, keby spoločnosť GESARA úplne zrušila všetky existujúce dlhy na celom svete.
GESARA bola založená už v roku 2001 s cieľom oslobodiť ľudí od dlhového systému - správcovia dlhového systému vedeli ako tomu zabrániť - tým, že vyhodia do povetria Svetové obchodné centrum a tým vysielali
svetu jasný signál.
Je zrejmé, že súčasný finančný systém nás zavedie do dystopického svetového štátu, ktorého prvé znaky sú už zreteľne viditeľné na horizonte. Možnosť získania svetovej nadvlády s peniazmi nebola v žiadnom okamihu taká veľká, ako je tomu teraz a je to už niekoľko rokov….

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2020/08/quantum-financial-system-plant-trump-die-entmachtung-der-kabale-und-abschaffung-der-schuldensklaverei/

 

Das aktuelle Weltfinanzsystem der Zentralbanken fußt auf dem Prinzip, Geld durch Schulden decken, die durch hohe Zinssätze finanziert werden, was dem Zweck dient, den Kontrolleuren dieses Systems die Taschen zu füllen.   Das Quantum Financial System (QFS) könnte dem korrupten Schuldensystem ein Ende setzen, weil das QFS weder durch Regierungen noch durch Banken und anderen Finanzkontrolleure beeinflusst werden kann, da es vollständig durch materielle Vermögenswerte wie Gold und Platin gedeckt sein wird. Dass das QFS noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November eingeführt wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Von Frank Schwede

US Präsident Donald Trump könnte, wenn er wollte,  in den kommenden Monaten den roten Knopf drücken und Reset starten, um das Quanten-Finanzsystem einzuführen. Doch Beobachter glauben, dass das nicht mehr vor den Wahlen im November geschehen wird, obwohl der Präsident alles getan hat, um die Allianz der Kabale weitgehend zu entmachten, was aktuell zu einem globalen Chaos geführt hat.

Schon eine ganze Weile ist in zahlreichen Netzmedien davon die Rede, dass Trump sowohl das QFS als auch den Global Security and Reform Act (GESARA) einführen wird, bisher aber ist in diesen Richtung noch nichts geschehen und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben, denn der Ausgang der Präsidentschaftswahl im November wird der Tag X sein, der über die Zukunft der Erde entscheiden wird.

Durch die Einführung des Quanten-Finanzsystems wären alle Länder dazu in der Lage, durch den Export ihrer Mineralien und Ressourcen ihre Schulden zu tilgen. Eine weitere Option wäre, dass es durch GESARA zu einem vollkommenen Erlass aller weltweit bestehenden Schulden kommt.

GESARA wurde bereits schon 2001 eingerichtet, um die Menschen aus dem Schuldensystem zu erlösen – die Kontrolleure des Schuldensystems haben dies zu verhindern gewusst, indem sie das World Trade Center sprengten und damit der Welt ein deutliches Zeichen setzten.

Klar ist, dass uns das derzeitig Finanzsystem in einen dystopischen Weltstaat führen wird, dessen erste Zeichen bereits deutlich sichtbar am Horizont zu erkennen sind. Zu keiner Zeit war die Möglichkeit so groß, mit Geld die Weltherrschaft zu erlangen, wie es gegenwärtig und seit einigen Jahren schon der Fall ist….

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2020/08/quantum-financial-system-plant-trump-die-entmachtung-der-kabale-und-abschaffung-der-schuldensklaverei/

aktualizované: 12.04.2021 17:33:40