Botschaft von Erzengel Michael: „Das Gesetz der zugänglichen Rückkehr” (durch Ronna Herman) – April 2016

Veröffentlicht am April 5, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Michael - Archangel Michael

„Das Gesetz der zugänglichen Rückkehr” – „Zákon prístupného návratu“

Milí majstri, lúče božského svetla, ktoré vyžarujú cez každého veľkého anjela do celého stvorenia obsahujú nie len úplné vlastnosti nášho Otec-Matka-Boha ale tiež ich myšlienky a pocity lásky a múdrosti a sú vyžarované do celého stvorenia. Ale závisí to od zodpovednosti každého človeka či je ochotný prijať a v sebe uložiť ten dar živého svetla a potom deliť sa oň s celým ľudstvom a posielať späť ku ZDROJU VŠETKÉHO „desatinu“ lásky/svetla a vďačnosti. Vesmírny zákon predpisuje, že musí prísť doba kedy všetky vedomé duše znova začnú nosiť späť časť božského daru lásky/svetla, ktorá im bola udelaná – nazýva sa to zákon prístupného (sprístupneného) návratu.

Keď sa aktívne zúčastníte tým, že rozdelíte vám pridelené diamantové čiastice meditáciou, modlitbou, afirmáciou cez pyramídu sveta tak tým splníte vašu povinosť voči vašim Boh-rodičom ako aktívni a starostliví spolu-stvoritelia. To je najvyšší a najefektívnejší druh/tvar „desatiny“. Je dôležité deliť sa o vaše pozemské bohatstvo ale ešte dôležitejšie je deliť sa o vašu láskyplnú energiu, dary a talenty.

Geliebte Meister, die Strahlen des Göttlichen Lichts, die über die großen Erzengel überall in die Schöpfung ausgestrahlt werden, enthalten nicht nur die vollständig umfassenden Attribute unsere Vater-Mutter-Gottes, sondern auch ihre Gedanken und Gefühle der Liebe und Weisheit werden überall in die gesamte Schöpfung AUSGESTRAHLT. Allerdings liegt es in der Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen, dieses Geschenk lebendigen Lichts zu empfangen und so viel wie möglich zu integrieren, und dann mit der Menschheit zu teilen, und auch einen “Zehnten” der Liebe/des Lichts und Dankbarkeit zurück zur QUELLE von ALLEM zu senden.

Das universelle Gesetzt schreibt vor, dass eine Zeit kommen muss, dass alle bewussten Seelen beginnen wieder einen Teil des Göttlichen Geschenks der Liebe/Leben zurückzugeben, das ihnen zugeteilt wurde ~ es wird als Gesetz der zugänglichen Rückkehrbezeichnet.

Wenn ihr aktiv teilnehmt, indem ihr eure Zuteilung von Diamantenen Teilchen in Zeiten des Gebets, Affirmation, Meditation über die Welt-Pyramide teilt, erfüllt ihr eure Verpflichtung gegenüber unseren Gott-Eltern als aktive und fürsorgliche Mit-Schöpfer. Dies ist die höchste und effektivste Form des Zehnten. Es ist wichtig eure irdischen Reichtümer zu teilen, aber noch wichtiger ist es, eure liebevolle Energie, Geschenke und Talente von Spirit zu teilen.

Das HEILIGE WEISSE KOSMISCHE FEUER, die Diamant-Teilchen, die ihr zu euch magnetisiert wie ein erwachter Selbst-Meister, müssen ständig zirkulieren. Nur eine bestimmte Menge ~ das, was geeignet ist für jede Seele auf der aktuellen Ebene der Er-Leucht-ung  integriert ~ kann innerhalb des physischen Gefäßes gespeichert werden. Der Rest muss HERAUSSTRAHLEN in die Welt der Form. Der Höchste Schöpfer besteht aus unendlichen unbestimmbaren Wesen, die so überwältigen sind, dass ihr euch SEIN Ausmaß nicht einmal vorstellen könnt. Jene wunderbare Wesens-Essenz ist innerhalb eine jeden dimensionalen Ebene der Schöpfung reduziert worden, damit ihr, die Sternen-Saat-Mit-Schöpfer, euren Teil dieser großartigen Energie beanspruchen könnt.

SVÄTÝ BIELY KOZMIKÝ PLAMEŇ/OHEŇ, diamantové čiastice, ktoré k sebe magnetizujete ako prebudený seba-majster musia neustále cirkulovať (byť v kolobehu). Len určitá časť – môže byť integrovaná/vložená -  do fyzickej nádoby v pomere k aktuálnej úrovni osvietenia. Ten zvyšok musí byť VYŽAROVANÝ VON do svetovej formy. Najvyšší stvoriteľ pozostáva z nekonečnej neurčitelnej bytosti, ktoré sú tak ohromujúce, že si to v plnom rozsahu nedokážete predstaviť. Tá úžasná esencia bytosti bola redukovaná/obmedzená v každej dimenzionálnej úrovni aby hviezdne-semená-spolustvoritelia mohli uplatniť ich pohľadávku na časť tej úžasnej energie.

Každý človek udržuje stovky možných znakov osobnosti, ktoré sú v genetickej štruktúre jeho/jej systému (fyzicky/mentálne/emocionálne/étericky) uložené. Závisí od každého samého aké znaky osobnosti vyvinie a reprezentuje vo svete. O čo rýchlejšie zneutralizujete a zharmonizujete negatívne znaky osobnosti o to rýchlejšie sa vytvorí váš božský potenciál ako stvoriteľ-majster na fyzickej úrovni existencie.

Keď dosiahnete istú úroveň harmónie tak otvoríte vaše fyzické tela-portále/brány vyššej dimenzie – čakru vzostupu alebo medulla oblogeata v spodnej časti hlavy/lebky – zadný portál vášho svätého srdca – váš božský rozum/chápanie, ktorý sa nachádza v zadnej časti mozgu a rozšírenie otvoru korunnej čakry a jej stĺp svetla. To sú najdôležitejšie kroky v procese vzostupu lebo rozpustia a vyjasnia a rozšíria  vaše spojenie s tokom života, ktorý obsahuje živé čiastice svetla, nazývané diamant-čiastice.

Jeder Mensch hält Hunderte von möglichen Persönlichkeits-Merkmalen, die innerhalb der genetischen Struktur in seinen/ihren Vier-Körper-Systemen (physisch/mental/emotional/ätherisch) gespeichert wurden. Es liegt an jedem Menschen selbst, welche Persönlichkeits-Merkmale er/sie entwickeln und der Außenwelt präsentieren wird. Je schneller ihr negative Persönlichkeits-Merkmale harmonisiert oder neutralisiert, umso schneller wird euer göttliches Potential oder euer Meister-Selbst entstehen. Erst dann werdet ihr den Zugang zu eurem vollen Potential als Schöpfer-Meister innerhalb der physischen Ebene der Existenz erschließen.

Wenn ihr innerhalb eine gewisse Ebene von Harmonie erreicht, öffnet ihr die physischen Körper-Portale, oder die Portale für die höheren Dimensionen ~ das Aufstiegs-Chakra oder die Medulla Oblongata an der Unterseite des Schädels ~ das hintere Portal eures Heiligen Herzens ~ euren Heiligen Verstand, der sich im oberen hinteren Teil des Gehirns befindet, und die Ausweitung der Öffnung des Kronen-Chakras und eure Licht-Säule des Lichts. Dies sind wichtige Schritte im Prozess des Aufstiegs, denn sie werden eure Verbindung mit dem Fluss des Lebens auflösen aufklaren und erweitern, der die lebendigen Licht-Teilchen, Diamant-Teilchen genannt, enthält.

An diesem Punkt beginnt ihr ein Kraft-Feld des Voll-Spektrum-Lichts für dieses Sub-Universum aufzubauen, während ihr euch bemüht ein Selbst-Meister und bewusster Mit-Schöpfer zu werden, der nur jene Dinge schafft, die für den größten Nutzen von Allen sind. Von diesem Zeitpunkt an nehmen eure Atem-Übungen und Affirmationen eine ganz neue Bedeutung an.

Um ein lebendiger Zubringer für den Fluss des Lebens zu werden, müsst ihr euch vorbereiten der Essenz des Lebens zu erlauben in und durch euch zu fließen. Ihr müsst benutzen was ihr benötigt und dann dem Rest erlauben zu fließen, bereit und verfügbar, um in der wunderbaren Schöpfung des neuen Göttlichen Plans benutzt zu werden. Auf diese Weise werdet ihr Träger und Diener des Lichtes werden. Dies ist die ultimative Botschaft aller Lehren, die wir euch über die vergangenen Jahre gegeben haben. Dies ist das Ziel der Selbst-Beherrschung. Dies ist der Weg des Aufstiegs.

Die HEILIGE TRIADE ist das Fahrzeug, durch das das Gottes-Saat-Atom funktioniert, ebenso wie die Seele durch die Persönlichkeit auf der Erden-Ebene arbeitet. Die siebte, Sub-Ebene der vierdimensionalen Kausal-Körper ist ein Fahrzeug höheren Seelen-Bewusstseins. Der Kausal-Körper ist der Spirituelle Körper der Gottes-Saat-Atom-Seelen-Fragmente, und er ist ein Vermittler zwischen Spirit und Materie, Leben und Form.

Na tomto bode začnete vyvíjať silové pole plného-spektra-svetla pre tento sub/pod-vesmír pokiaľ sa vy snažíte stať sa seba-majstrom a vedomým spolu-stvoriteľom, ktorý vytvára len veci, ktoré slúžia všetkým. Od toho časového bodu majú vaše afirmácie a dychové cvičenia úplne nový zmysel.

Aby ste sa stali prinášačom pre tok života musíte sa pripravovať tým, že dovolíte esencii života pretekať vo a cez vás. Musíte používať to čo potrebujete a potom zbytku dovoliť tiecť, pripravený a dosiahnutelný pre používanie nového božského plánu. Tým spôsobom budete nositeľmi a slúžiacimi svetlu. To je ultimatívna správa všetkých učení, ktoré sme vám v posledných rokoch dali. Je to cieľ sebaovládania. Je to cesta vzostupu. SVÄTÁ TRIÁDA je vozidlo, cez ktoré funguje Boha-semeno-atóm presne tak ako pracuje duša cez osobnosť na pozemskej úrovni. Siedma sub-úroveň štvordimenzionálneho kauzál-tela je vozidlo vyššieho vedomia duše. Kauzál-telo je spirituálne telo Boha-semeno-atóm-duše-fragmentu a je agent/sprostretkovateľ medzi spirit/duchom a hmotou, životom a formou.

TRI KOZMICKÉ VEDENIA SVETLA: existujú tri KOZMICKÉ ZLATÉ VEDENIA SVETLA VO VAŠOM BOHA-SMENO-ATÓME, ktoré pretekajú cez vaše mnohé SVÄTÉ TRIÁDY vo vašom štvordimenzionánom kauzál-tele a potom pretekajú nadol do vašej nad-duše/vyššieho JA a do fyzickej nádoby. Tie tri vedenia sú ŽIVOTNÁ SILA-ENERGIA, VEDENIE VEDOMIA A KREATÍVNE VEDENIE.

DIE DREI KOSMISCHEN LEITUNGEN DES LICHTS: Es gibt drei KOSMISCHE GOLDENE LEITUNGEN DES LICHTS VON INNERHALB EURES GOTT-SAAT-ATOMS die durch eure vielen HEILIGEN TRIADEN in euren vierdimensionalen Kausal-Körper fließen und dann hinunter in eure Überseele/Höheres Selbst und in das physische Gefäß. Die drei Leitungen sind die LEBENS-KRAFT-ENERGIE-LEITUNGEN, DIE BEWUSSTSEINS-LEITUNG UND DIE KREATIVE LEITUNG.

  1. dýchanie spirtu/života/energie (obsahuje dve nite dúhového svetla) zakotvené najprv do duše-hviezdy, nad-duše/vyššieho JA. Z oboch životných-energií-nití sa zakotví potom v Boh-semeno-atóme v šišinke a inde – jedna strieborná niť v diamant-jadro-Boha-buňke vo svätom srdci. Tie esenciálne „VEDENIA ŽIVOTA“ POUŽÍVAJÚ krvný obeh ako primárny rozdelovací prostriedok.
  2. Vedenie vedomia sa prepája s vašou nad-dušou/vyšším JA samým vo vašej duše-hviezda-čakre a zakotví sa na šišinke v mozgu.
  3. Kreatívne vedenie sa prepája s pravou hemisférou mozgu vyššieho porozumenia intuície a inšpirácie a so svätým rozumom.

1.Der Atem von Spirit-/Leben-/Energie-Leitung (enthält zwei Fäden changierendes Licht) verankert zuerst innerhalb des Seelen-Sterns, Über-Seele/Höhere Selbst. Von den beiden Lebens-Energie-Fäden wird einer, ein Gold-Faden, dann innerhalb eines Gottes-Saat-Atoms in der Zirbeldrüse und der andere, ein Silber-Faden, innerhalb der Diamant-Kern-Gottes-Zelle innerhalb des Heiligen Herzens verankert. Diese essentiellen “LEITUNGEN DES LEBENS” benutzen den Blutstrom als primäres Verteilungsmittel.

2.Die Bewusstseins-Leitung verbindet sich mit eurer Über-Seele/Höheres Selbst innerhalb eures Seelen-Stern-Chakra und verankert sich innerhalb der Zirbeldrüse im Gehirn.

3.Die kreative Leitung verbindet sich mit der rechten Gehirn-Hemisphäre des höheren Verstandes der Intuition und Inspiration und mit dem Heiligen Verstand.

EINIGE DER WICHTIGSTEN STÄNDIGEN SAAT-ATOME INNERHALB DES PHYSISCHEN GEFÄSSES:

1.EIN ERSTER STRAHL, MENTALES SAAT-ATOM INNERHALB DER ZIRBELDRÜSE

2.EIN ZWEITER STRAHL, HERZ-SAAT-ATOM INNERHALB DES HEILIGEN HERZENS

3.EIN DRITTER STRAHL, STERN-SAAT-ATOM INNERHALB DES SOLAR-PLEXUS

4.EIN WURZEL-CHAKRA-SAAT-ATOM, DAS EINE RESERVE DES DIAMANT-TEILCHENS VON LICHT ENTHÄLT

5.EIN ZWEITES SAAT-ATOM INNERHALB DES WURZEL-CHAKRAS ENTHÄLT EUREN GÖTTLICHEN PLAN FÜR DAS SICH ZEIGENDE ZEITALTER DES WASSERMANNS

Die höhere Weisheit und verfeinerte Energie, die für die Durchquerung der Sub-Ebenen der dritten/vierten Dimensionen benötigt werden, werden von den drei Gottes-Strahlen-Attributen und Qualitäten der einzelnen verfeinerten Über-Seele/Höheres Selbst geliefert. Diese lebenswichtige Energie fließt durch die dreifachen Leben/Licht-Leitungen innerhalb der Säule des Lichts des Menschen: Lebens-Kraft-Energie/Bewusstes Bewusstsein/Kreativität.

NIEKTORÉ NAJDÔLEŽITEJŠIE STÁLE SEMENO-ATÓMY VO FYZICKOM TELE:

  1. PRVÝ LÚČ, MENTÁLNY SEMENO-ATÓM V ŠIŠINKE
  2. DRUHÝ LÚČ, SRDCE-SEMENO-ATÓM VO SVÄTOM SRDCI
  3. TRETÍ LÚČ. HVIEZDA-SEMENO-ATÓM V SOLÁR-PLEXUSE
  4. KOREŇ-ČAKRA-SEMENO-ATÓM, KTORÝ OBSAHUJE ZÁLOHU DIAMANTOVEJ-ČASTI SVETLA
  5. DRUHÝ SEMENO-ATÓM V KOREŇOVEJ ČAKRE OBSAHUJE VÁŠ BOŽSKÝ PLÁN PRE UKAZUJÚCU SA DOBU VODNÁRA

Vyššia múdrosť a zjemnená energia, ktoré sú nutné pre prechod cez sub-úrovne trete/štvrtej dimenzie sú dodávané od tých troch Boha-lúčov-atribútov/vlastností a kvalít jednotlivých zjemnených nad-duší/vyšších JA. Tie, pre život nutné energie pretekajú cez trojnásobné života/svetla-vedenia v stĺpe svetla človeka: životná-sila-energia/vedomé vedomie/kreativita.

Pokiaľ sa človek prebúdza k pokynom duše a vyššieho JA tak sa stane hľadajúci vyššej múdrosti, tak sa aktivujú vedenia vedomia a kreativity a potom začnú vtekať do fyzickej nádoby života-nutné frekvencie sebaovládania a vzostupu. Nakoniec budú zasielané/odžiarované vyššie frekvencie, vibračné vzorce z BOH-SEMENO-ATÓMU cez tok životného-stĺpa svetla – antakara – do duše-hviezdy  a potom priamo do šišinky a hypophysy a tiež do svätého rozumu a svätého srdca. Fyzický rozum, predtým kontrolovaný ego-želanie-telom osobnosti bude teraz vedené/riadené vyšším-frekvenc-vedomím duše-JA samého.

Každá svätá triáda bola zmenšená vo svetle-quociente pokiaľ sa pohybovala do prázdna a hustoty svorenia. Na začiatku päťdimenzionálnej fázy – tej najhustejšej sub-úrovne – začína sústredenie na mentálne telo a integráciu božej vôle. Špecifické zákony vývoja platia pre každú sub-úroveň ako tiež na každej plnej úrovni.

Während ein Mensch allmählich zu den Anstößen von der Seele und dem Höheren Selbst erwacht und so ein suchender der höheren Weisheit wird, werden das Bewusstsein und die Kreativitäts-Leitungen aktiv und lebenswichtige Frequenzen der Selbst-Beherrschung und des Aufstiegs beginnen in das physische Gefäß zu fließen. Schließlich werden höhere Frequenzen, Schwingungs-Muster aus dem GOTTES-SAAT-ATOM durch den Fluss der Lebens-Säule des Lichts ~ der Antakarana ~ in den Seelen-Stern abgestrahlt werden und dann direkt in die Zirbeldrüse und die Hypophyse und auch in den Heiligen Verstand und das Heilige Herz. Der physische Verstand, früher vom Ego-Wunsch-Körper der Persönlichkeit kontrolliert, wird jetzt durch das höhere Frequenz-Bewusstsein des Seelen-Selbst gesteuert.

Jede Heilige Triade wurde im Licht-Quotienten vermindert, je weiter er sich hinaus in die Leere und Dichte der Schöpfung bewegte. Zu Beginn der fünfdimensionalen Phase ~ der dichtesten ersten Sub-Ebene ~ wird ein Fokus auf den mentalen Körper und die Integration des Göttlichen Willens initiiert. Spezifische Entwicklungs-Gesetze gelten für jede Sub-Ebene sowie auf jeder vollen Ebene des Bewusstseins.

Jede HEILIGE/SPIRITUELLE TRIADE enthält die Essenz der Drei Gottes-Strahlen für dieses Sub-Universum: GÖTTLICHER WILLE * LIEBE/INTUITION * INTELLIGENZ IN AKTION.

DIE GESETZE VON SPIRIT INNERHALB DER FÜNFTEN DIMENSION BEINHALTEN:Zu lernen, wie ihr die Energie in der physischen materiellen Welt mit den drei Gottes-Strahlen von innerhalb eures GOTTES-SAAT-ATOMS über die HEILIGE TRIADE der ersten Sub-Ebene der fünften Dimension benutzt, mit der ihr allmählich abgestimmt werdet. Es ist auch notwendig, dass ihr lernt innerhalb des stillen Punkts des Unendlichkeits-JETZT-Moment ~ der Gottes-Macht ~ zentriert zu bleiben.

Každá SVÄTÁ/SPIRITUÁLNA TRIÁDA obsahuje esenciu troch Lúčov Boha pre tento sub-vesmír: BOŽIA VÔĽA, LÁSKA/INTUÍCIA/INTELIGENCIA V AKCII. ZÁKONY SPIRITU V PIATEJ DIMENZII OBSAHUJÚ: učiť sa ako použijete a pomaly prispôsobíte energie vo fyzickom hmotnom svete s Boh-lúčmi piatej dimenzie vo vašom BOH-SEMENO-ATÓME cez SVÄTÚ TRIÁDU prvej sub-úrovne piatej dimenzie. Je nutné aby ste sa učili v tichom bode nekonečného-TERAZ-momente – božskej moci – a zostali centrovaní/sústredení.

Troj-jednoty- aspekt tretej/štvrtej dimenzie – TELO/ROZUM/SPIRIT – BUDÚ PERFEKTNÁ DVOJITA (?), dušou prsiaknutá osobnosť, plne vedomá duša na fyzickej úrovni.

Od toho bodu je dušou-presiaknutá osobnosť priamo prepojená s päťdimenzionálnou oblasťou prístupu, svätou triádou, ktorá je prepojená so všetkými vyššími frekvenciami svätej triády všetkých multi-dimenzií. Na ukončenie tej fázy vývoja nebude už žiadna nad-duša/vyššie Ja v tretej a štvrtej dimenzii

HLAVA: SVÄTÁ TRIÁDA – VÔĽA/ÚČEL

SRDCE: DUŠE-MÚDROSŤ/INTUÍCIA

SOLÁR-PLEXUS (brucho): DUŠOU-PRESIAKNUTÁ OSOBNOSŤ (to sa deje potom keď sa ego-želanie-telo vrátilo ako sluha duše a tak môže byť potom vložené do SOLÁR-PLEXUS-CENTRA).

Primárnym cieľom duše je príprava jeho fyzickej nádoby/hostiteľa aby malo dostatočne veľa svetla pre nižšiu päťdimenzionálnu úroveň a aby mohlo povzdvihnúť sa z (nad) troj-/štvordimenzionálneho okolie/prostredie. Na tom bode bude fyzická nádoba dušou-presiaknutá alebo dospelá duša v lichotivom tele. Ten ašpirant už nie je len ľudská bytosť s podporujúcou dušou. Každý človek je miniatúr-štrúdľa v oceáne dynamickej, vibrujúcej energii stvoriteľa.

Der DREIEINIGKEITS-Aspekt der dritten/vierten Dimension ~ KÖRPER / VERSTAND / SPIRIT ~ werden eine perfekte Zweiheit, eine Seelen-durchdrungene Persönlichkeit, eine voll bewusste Seele auf der physischen Ebene.

Von diesem Zeitpunkt an ist die Seelen-durchdrungene Persönlichkeit direkt mit der fünfdimensionalen Zugangs-Ebene verbunden, Heilige Triade, die mit allen höheren Frequenzen Heiliger Triaden der gesamten Multi-Dimensionen verbunden ist. Nach Abschluss dieser Phase der Entwicklung wird es keine Über-Seele/Höheres Selbst innerhalb der dritten und vierten Dimension geben.

KOPF: HEILIGE TRIADE * WILLE/ZWECK

HERZ: SELLEN-*WEISHEIT/INTUITION

SOLAR-PLEXUS: SEELEN-DURCHDRUNGENE PERSÖNLICHKEIT (dies geschieht, nachdem der Ego-Wunsch-Körper zu seiner Rolle als Diener der Seele zurückgekehrt ist, so dass es dann ins SOLAR-ENERGIE-ZENTRUM integriert werden kann)

Das primäre Ziel der Seele ist die Vorbereitung seines physischen Gefäß-Wirts um genug Schöpfer-Licht für die niedrige fünfdimensionale Ebene zu integrieren, um seine Frequenzen aus der drei-/vierdimensionalen Umgebung anzuheben. An diesem Punkt wird das physische Gefäß Seelen-durchdrungen oder eine mündige Seele innerhalb eines schmeichelhaften Gefäßes. Der Aspirant ist nichtmehr nur ein menschliches Wesen mit einer unterstützenden Seele. Jeder Mensch ist wie ein Miniatur-Strudel in einem Ozean dynamischer, wirbelnder Energie des Schöpfers.

DIE HEILIGE TRIADE IST EIN AUSDRUCK VON EUREM GOTTES-SAAT-ATOM. DAS SEELEN-SAAT-ATOM IST EIN AUSDRUCK / EINE FACETTE DER HEILIGEN TRIADE. DIE PERSÖNLICHKEIT IST EIN AUSDRUCK DER SEELE.

Während ihr die Sub-Ebenen der fünften Dimension durchquert, sind innerhalb einer jeden der Sieben Sub-Dimensionalen-Ebenen eine Heilige Triade stationiert, jede in Größe und Licht-Kraft von der höheren vermindert. Alle Heiligen Triaden wurden direkt innerhalb des Herz-Kerns eures Gottes-Saat-Atoms ausgesandt, und sie wurden ~ den ganzen Weg hinunter zur niedrigsten der ersten Sub-Ebene ~  in jeder Sub-/dimensionalen Ebene der Fünften Dimension voll stationiert. Alle menschlichen Wesen ~ Spirit/Seele/Physischer Körper ~ sind mit dem Willen geschaffen, einem Gefühl für einen Zweck, instinktiven Ansporn und einer komplexen Natur. Jeder Mensch hat einzigartige Stimmungen, Wünsche, Qualitäten, Komplexität und Hemmungen, denn jede Inkarnation ist die Gesamtsumme der größeren Aspekte aus Tausenden von Lebens-Erfahrungen eines Menschen. Die Seele wird durch die Persönlichkeit reflektiert, bis die Seelen-Integration vollständig ist, das ist der Zeitpunkt, an dem die Seele die Persönlichkeit Überlichtet und sich direkt durch sie ausdrückt.

SVÄTÁ TRIÁDA JE VÝRAZ VÁŠHO BOHA-SEMENO-ATÓMU. DUŠE-SEMENO-ATÓM / VZHĽAD SVÄTEJ TRIÁDY. OSOBNOSŤ JE VÝRAZ DUŠE.

Pokiaľ prechádzate sub-úrovniami piatej dimenzie – sú tam umiestnené v každej z tých sedem sub-úrovní sväté triády, každá zmenšená voči vyššej. Všetky sväté triády boli vyslané priamo do vašich srdce-jadier vášho Boha-semeno-atómu a boli – celou cestou nadol k nižším sub-úrovniam – úplne umiestnené do každej sub/-dimezionálnej úrovne. Všetky ľudské bytosti – spirit/duša/fyzické telo – sú vytvorené vôľou, jedným citom pre účel, inštinktívnym pohonom a komplexnou prírodou. Každý človek má jedinečné štimulácie, želania, kvality, komplexitu/celistvosť a zábrany lebo každá inkarnácia je súčet väčších aspektov z tisícov životných skúseností jedného človeka. Duša je reflektovaná osobnosťou až dokedy je dokonalá, to je bod, na ktorom duša presvieti osobnosť a vyjadrí sa priamo cez osobnosť.

Vaša planéta je teraz priamo prepojená so srdca-jadrom veľkého centrálneho Slnka mliečnej dráhy. Tie nové kozmické vlny stvoriteľa-svetla sú veľký dar pre prebudené duše na Zemi. Aj ke’d tie zjemnené vyššie  lúče frekvencie nie sú vysielané do nižších troj-/štvordimenzionálnych úrovní – napriek tomu pomaly presiaknu tie premieňajúce frekvencie svetla  a ovplyvňujú každého v a na Zemi.

Euer Planet wird jetzt direkt mit dem Herz-Kern der Großen Zentralen Sonne innerhalb der Milchstraße verbunden. Die neuen kosmischen Wellen des Schöpfer-Lichts sind ein großes Geschenkt für die erwachten Seelen auf der Erde. Auch wenn diese verfeinerten höheren Frequenz-Strahlen nicht direkt in die niedrigeren vier- und dreidimensionalen Unter-Ebenen ausgestrahlt werden, werden die sich umwandelnden Frequenzen des Lichts allmählich einsickern und jeden und alles innerhalb und auf der Erde beeinflussen.

Als ein Ergebnis seiner Ausrichtung mit dem Galaktischen Zentrum und die Einstimmung mit der Großen Zentralen Sonne der Galaxie, ist die Erde im Begriff sich auf ihre Frequenz-Muster ~ ihr Seelen-Lied ~ einzustimmen, so kann sie wieder zu ihrem Status als Heilige Erde zurückkehren. Dieses Sub-Universum wird ebenfalls in den Schwingungs-Frequenzen verbessert, was ein Ergebnis durch das Bombardieren mit den Diamant-Partikeln des Schöpfer-Lichts durch unseren universellen Vater-Mutter-Gott ist.

Výsledkom usmernenia s galaktickým stredom a naladenie s veľkým centrálnym Slnkom galaxie sa chystá Zem naladiť sa – na jej pôvodnú pieseň duše a tak sa znova môže vrátiť do štátusu svätej Zeme. Tento sub-vesmír je tiež zlepšovaný tými vibračnými frekvenciami, čo je výsledok bombardovania stvoriteľa-svetla cez nášho Otec-Matka-Boha.

Milí ten proces, ktorý sa deje teraz sa nazýva dýchaním stvorenia. Na vašej planéte zaznelo mocné a všetko zahrňujúce volanie fanfár a milióny na to volanie odpovedali. Zbierame naše sily, ktorých súčasťou ste aj vy – pokiaľ sú robené prípravy, ktoré rozšíria stvorenie do veľkého prázdna. To vyžarovanie stvoriteľa je teraz konatelné a aktívne vo vašej galaxii, slnečnej sústave a na planéte Zem a vy môžete z tej zjemnenej Lásky/svetla stiahnuť toľko, koľko vaše telo môže udržať – pokiaľ vy všetko ťaháte k vyššiemu dobru.

Pýtajte sa nás a my vás budeme vo všetkých námahách podporovať. Volajte nás a my budeme podporovať vašu odvahu a zľahčíme vaše ťažkosti. Vedzte, že tie dni pred vami sú jasné/svetlé, my vám sľubujeme – vy idete cestou majstrov. My vás zasypávame v plnej miere s vyžarovaním od nášho Otec-Matka-Boha.

Ihr Lieben, der Prozess, der jetzt stattfindet, wird das Einatmen der Schöpfung genannt. Ein neuer, mächtiger und allumfassender Fanfaren-Ruf erklang auf eurem Planeten und Millionen haben den Ruf beantwortet. Wir sammeln unsere Kräfte, von denen ihr ein integraler Teil seid, während die Vorbereitungen getroffen werden, die Schöpfung hinaus in die große Leere auszudehnen. Das Ausstrahlen des Schöpfers ist jetzt in eurer Galaxie, Sonnen-System und auf dem Planeten Erde durchführbar und aktiv und ihr könnt so viel von dieser verfeinerten Liebe/Licht ziehen, wie euer physischer Körper halten kann, währen ihr alles nur zum höheren Guten zieht.

Fragt uns und wir werden euch in allen Bemühung unterstützen. Ruft uns und wir werden euren Mut unterstützen und eure Lasten erleichtern. Wisst, dass die Tage vor euch hell sind, wir versprechen euch, ihr geht den Weg der Meister. Wir überhäufen euch in einem vollen Maß mit der Ausstrahlung von unserem Vater-Mutter-Gott.

ICH BIN Erzengel Michael

LM-04-2016, EE Michael durch Ronna Herman, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/eem16/lm0416.html

Passend zum Thema:

 

Michael 04.04.2016...

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

TOPlist
aktualizované: 16.02.2020 15:06:21