Insider QAnon kündigt „JETZT“ die Entsiegelung der Anklagen an! Warum die Zeit eilt!

Insider QAnon oznamuje odblokovanie žalôb "TERAZ"! Pretože čas tlačí!


Je zrejmé, že je potrebné ponáhľať sa. Zdá sa, že sa v pozadí deje veľa na oboch stranách. Vieme, že Snemovňa reprezentantov sa veľkou väčšinou rozhodla ukončiť národnú krízu, ktorú vyhlásil Trump 15. februára.

Keď sa Trump stretol s Kim Jong-unom, dom sa zrútil a bodol ho do chrbta. To by mohlo prispieť k jeho predčasnému odchodu, ako to bolo potrebné v DC.

Záleží na Senate, ktorý má 18 dní na to, aby rozhodol, pretože má posledné slovo. Štyria republikáni sa už stretli s demokratmi, takže väčšina hlasov je v súčasnosti s demokratmi.

Takmer v rovnakom čase oznámil QAnon, že očakávajú veľké veci do 21 dní. Týchto 21 dní je 19. marca.

Trump musí konať skôr ako sa stretne Senát.


Väčšina demokratov s pomocou odpadlíka a večne rovnakých republikánov by mohla určiť, že výnimočný stav  skončí. Zároveň to tiež znamená predčasné zastavenie výstavby múru a odoberá ďalšie príležitosti pre prezidenta, ktoré sú mu dané len počas výnimočného stavu.

Čo by teda mohlo byť jasnejšie ako otvorenie zapečatených obvinení a tým pádom by sa nepriateľ stal neškodným, najmä keď demokrati opäť premýšľajú o nespravodlivých spôsoboch vydávania sa za ne?

Taký je plán. Nie je potrebné žiadne schválenie FISA, žaloby boli už dávno napísané. Malo by tu byť niekoľko poslancov, ktorí sa teraz musia triasť.

Dvaja v prednej rade by sa mali nazývať Pelosi a Schumer, pretože sú to tí, ktorí vždy nalievajú olej do ohňa a zabezpečujú, že ich strana – demokrati -  nezastavia, s pomocou médií čo spočíva v súčasnom prenasledovaní, ktoré šíria nepravdivosti o ich nepopulárnej, nežiadanej súčasnej administratíve (Trump) ...


Zdroj a ďalej
: https://www.pravda-tv.com/2019/03/insider-qanon-kuendigt-jetzt-die-gesiegelu

 

Insider QAnon kündigt „JETZT“ die Entsiegelung der Anklagen an! Warum die Zeit eilt!

Offenbar ist Eile geboten. Im Hintergrund scheint mächtig viel los zu sein, und zwar auf beiden Seiten. Wir wissen, dass das Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit beschlossen hat, den am 15. Februar von Trump ausgerufenen nationalen Notstand zu beenden.

Als Trump sich gerade mit Kim Jong-un traf, trat das Haus zusammen und fiel ihm in den Rücken. Möglicherweise hat dies zu seiner frühzeitigen Abreise beigetragen, da er in DC gebraucht wurde.

Es liegt nun am Senat, der von da an 18 Tage Zeit hat, darüber zu entscheiden, denn er hat das letzte Wort. Hier haben sich bereits vier Republikaner auf die Seite der Demokraten begeben, sodass die Stimmenmehrheit im Moment bei den Demokraten liegt.

Fast zeitgleich kam von QAnon die Ansage, dass man innerhalb von 21 Tagen Großes erwarten dürfte. Diese 21 Tage sind am 19. März um.

Trump muss handeln, bevor der Senat zusammentritt.

Eine Mehrheit der Demokraten könnte mit Hilfe der abtrünnigen und ewig gleichen Republikaner bestimmen, dass der Notstand beendet wird. Das bedeutet gleichzeitig auch den baldigen Stopp des Mauerbaus und nimmt dem Präsidenten auch andere Möglichkeiten, die ihm nur während eines Notstandes gegeben sind.

Was also liegt näher, als die versiegelten Anklagen zu öffnen und damit den Gegner unschädlich zu machen, zumal die Demokraten wieder einmal über unfaire Methoden nachdenken, ihn zu impeachen?

Genau das scheint der Plan zu sein. Dazu ist keine FISA-Freigabe nötig, die Anklagen sind schon längst geschrieben. Es dürften etliche Abgeordnete dabei sein, die jetzt zittern müssen.

Die beiden in vorderster Reihe dürften Pelosi und Schumer heißen, denn sie sind diejenigen, die immer wieder Öl ins Feuer gießen und dafür sorgen, dass ihre Partei, die Demokraten, nicht aufhören, mit Hilfe der Medien Lügen über die jetzige, von ihnen ungeliebte Administration zu verbreiten…

Quelle und weiter: https://www.pravda-tv.com/2019/03/insider-qanon-kuendigt-jetzt-die-entsiegelung-der-anklagen-an-warum-die-zeit-eilt/

QAnon...

Q mG7VJxZNCI !!
27. februára 2019 - 12:56:40
Brnenie Boha

Nakoniec buďte silní v Pánovi a v jeho silnej moci. Dajte na seba, oblečte si plné brnenie Božie aby ste sa mohli postaviť proti diablovým plánom. Pretože náš boj nie je proti mäsu a krvi, ale proti vládcom, proti autoritám, proti mociam tohto temného sveta a proti duchovným silám zla v nebeských sférach. Preto použite plné brnenie Božie, aby ste mohli obstáť na vašom mieste keď príde deň zlého - po tom, čo ste urobili všetko na to aby ste pevne stáli. Postavte sa pevne a pás pravdy zakrútený okolo vášho pásu, s náprsníkom spravodlivosti na správnom mieste a s nohami pripravenými v pohotovosti, ktorá pochádza z evanjelia mieru. Okrem toho vziať štít viery, s ktorým môžete uhasiť všetky horiace šípy zla. Vezmite si prilbu spasenia a meč Ducha, ktorý je Božím slovom. Modlite sa v Duchu pri všetkých príležitostiach so všetkými druhmi modlitieb a žiadostí. V tom zmysle buďte v pohotovosti a vždy sa modlite za všetok ľud Pána.

The Armor of God

Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people.

Q

Q!!mG7VJxZNCI27 Feb 2019 - 12:56:40 AM

Die Rüstung Gottes

Sei schließlich stark im Herrn und in seiner mächtigen Kraft. Zieh die volle Rüstung Gottes an, damit du dich gegen die Pläne des Teufels behaupten kannst. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, gegen die Behörden, gegen die Mächte dieser dunklen Welt und gegen die geistigen Kräfte des Bösen in den himmlischen Reichen. Zieht deshalb die volle Rüstung Gottes an, damit ihr, wenn der Tag des Bösen kommt, in der Lage seid, eure Stellung zu behaupten und, nachdem ihr alles getan habt, zu stehen. Bleibt dann standhaft, mit dem Gürtel der Wahrheit, der um eure Taille geschnallt ist, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit an seinem Platz und mit euren Füßen, die mit der Bereitschaft ausgestattet sind, die aus dem Evangelium des Friedens kommt. Darüber hinaus nimm den Schild des Glaubens auf, mit dem du alle brennenden Pfeile des Bösen löschen kannst. Nimm den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Und betet im Geist bei allen Gelegenheiten mit allen Arten von Gebeten und Bitten. Seid in diesem Sinne wachsam und betet immer wieder für das ganze Volk des Herrn.
Q

TOPlist
aktualizované: 19.03.2019 10:23:29