Nové objavy archeiológie...


Archäologische Neuentdeckung: Eingang zur Unterwelt von Teotihuacán? + Gigantische Stadt in der Nähe um Angkor Wat entdeckt. (31.Oktober 2014)

von erst-kontakt @ 2014-10-31 – 11:40:59

Eingang zur Unterwelt von Teotihuacán? Archäologen finden weiteren Tunnel unter des Pyramidentempels des Quetzalcoatl

Vchod do podsvetia v Teotihuacáne? Archelógovia odhalili ďalší tunel pod pyramídovým chrámom Quetzacoatl.

Beschreibung: https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-03dlPz5PCX0%2FVFKiX_tIJSI%2FAAAAAAABI6o%2Fmj66_Cwv_x8%2Fs1600%2F26238.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
Auf Laserscan-Daten basierende grafische Darstellung des Tunnels (rosa), der unterhalb der Pyramide des Quetzalcoatl verläuft. | Copyright: inah.gob.mx

Teotihuacán (Mexiko) – už od roku 2003 kopú mexikánsky archeológovia v a pod pyramídou okrídleného hada, Quetzecuatl v oblasti chrámov v Tehotihuacán. Potom čo otvorili šachtu a objavili ďalšie bohato ozdobené komory pod chrámom bol teraz oslobodený 120 m tunel. Pravdepodobne sa jedná o vstup do podsvetia kultúry – Teotihuacán.

Teotihuacán (Mexiko) - Schon seit 2003 graben mexikanische Archäologen in und unterhalb der Pyramide der Gefiederten Schlage, Quetzalcoatl, in der Tempelanlage von Teotihuacán. Nachdem sie zunächst einen Schacht und weitere reich verzierte Kammern unter dem Tempel entdeckt hatten, wurde nun ein rund 120 Meter langer Tunnel freigelegt. Offenbar handelt es sich um den symbolischen Eingang in die Unterwelt der Teotihuacán-Kultur.


Beschreibung: https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-biz8kbtOvJU%2FVFKia5WQ9OI%2FAAAAAAABI68%2FVIaOdcjL6Ro%2Fs1600%2F26247.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
Panoramablick auf die Tempelpyramide des Quetzalcoatl. | Bild: inah.gob.mx

Ako oznamujú archeológovia nacionálneho inštitútu archeológie a dejín (Nacional de Antropología e Historia, INAH našli sa obetné dary a umelecké predmety. Medziným sochy, nože, keramika, šperky, kadidlá, objekty z dreva, a karibské mušle...

Wie die Archäologen des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte (Nacional de Antropología e Historia, INAH) berichten, wurden in dem Tunnel rund 50.000 Opfergaben und Artefakte gefunden. Darunter befinden sich zahlreiche Statuen, Messer, Töpferwaren, Schmuck, Weihrauchbehälter, Objekte aus Holz, Raubtierknochen und karibische Muscheln...

Quelle und weiter: http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/10/eingang-zur-unterwelt-von-teotihuacan.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beschreibung: ild in Originalgröße anzeigenAngkor Wat II: Gigantische Stadt in der Nähe um Angkor Wat entdeckt -  Objavené gigantické mesto pri Angkor Wat
Wurde mit Hilfe der Lidar-Technologie die legendäre Stadt Mahendraparvata gefunden?

Pomocou lidar technológie našlo sa legendárne mesto Mahendraparvata?

30.oktobra 2014 von Ingo Giesler  Mesto, ktoré sa údajne pripisuje ríši Khmer bolo v skutočnosti zmienené v legendách a ukazované v biblických prezentáciách ale geografická poloha a rozmer boli doteraz neznáme. Ako je vidno na reliéfovej karte dole je Angkor Wat len časť jednej obrovskej oblasti chrámov s komplexmi budov, ktoré sa rozťahujú cez obrovskú plochu. Toto pole bolo pomocou Lidar-techniky scanované medzinárodnou vedeckou skupinou.

 

30. Oktober 2014  (Bild: Wikipedia) von Ingo Giesler Die Stadt, die angeblich auf den Gründer des Khmer-Reiches zurückgeht, wurde zwar in Überlieferungen erwähnt und in bildlichen Darstellungen gezeigt, aber die geographische Lage und Ausdehnung war bisher unbekannt. Wie wir anhand der Reliefkarte unten sehen, ist Angkor Wat nur ein Teil einer gewaltigen Tempelanlage mit Gebäudekomplexen die sich über eine riesige Fläche erstrecken. Dieses Gebiet wurde von einem internationalen Forscherteam mittels der Lidar-Lasertechnik gescannt.

 Beschreibung: http://lebensfeldstabilisator.de/images/4.jpg(Links: Lidar-Reliefkarte des Hügels Phnom Kulen. Neu entdeckte Strukturen sind Rot eingezeichnet.Grün bereits dokumentierte, archäologische Funde.

(v ľavo Lidar-reliéfová karta kopca Phnom Kulen. Novoobjavené štruktúry sú vyznačené červeno. Zelené už dokumentované archeologidké nálezy.)

to čo našli pod zarastenou oblasťou dažďového lesa bolo gigantické mesto, ktoré boli presne a cieľovo plánované oblasti chrámov, budov, ulíc a kanálov, ktoré sa delili do jednotlivých štvrtí mesta, ktoré zase boli zjednotené do blokov. Každý blok mal vlastný vodnú rezerváciu. Tie neuveriteľné rozmery tej urbanizácie dávneho tvarovania krajiny je jedinečné pre prehistocké doby. Evans a jeho kolegovia tej prieskumníckej skupiny hodnotia, že to mesto muselo mať vysokú dobu okolo 13-teho storočia. To znamená, že to objavené musí byť 300 rokov staršie ako Angkor Vat.

Ten porast je tak hustý, že väčšie bádania sú skoro nemožné.

Das, was sie unter dem völlig überwucherten Regenwald fanden, war eine gigantische Stadt, welche mit exakt und gezielt geplanten Anlagen von Tempeln, Gebäuden, Straßen und Kanälen, sich in einzelne Stadtviertel aufteilte, die wiederum wie Blocks angelegt waren. Jeder Block besaß sogar ein eigenes Wasserreservoire. Das unglaubliche Ausmaß dieser Urbanisierung der einstigen Landschaftsgestaltung sei einzigartig für die vorgeschichtliche Zeit, so die Forscher im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences". Evans und seine Kollegen von der Forschergruppe schätzen, daß die Stadt im 13. Jahrhundert ihre Hoch-Zeit gehabt haben muß. Das heißt, die entdeckte Stadt muß 300 Jahre älter sein als Angkor Wat.

Die Überwucherungen sind so dicht, daß größere Erkundungen kaum möglich sind. Und wieder stellt sich die Frage: Wer waren die Erbauer und wie alt ist diese Stadt tatsächlich?

Es wurde schon oft die Vermutung von Forschern geäußert, daß Angkor Wat einer viel größeren Anlage zugeordnet werden muß. Jetzt sind die Beweise vorhanden. Trotzdem herrscht allgemeine Ratlosigkeit und so wird es auch nicht weiter verwundern wenn diese Ratlosigkeit die tatsächliche Geschichte von Angkor Wat und Phnom Kulen wieder einmal von dem allgemein gültigen Weltbild einer unmöglichen, geschichtsträchtigen Wahrheit überwuchert wird.

Často bola tými výskumníkmi vyjadrená domnienka, že Angkor Vat musí byť pridelený k tej väčšej štvrti. Teraz už existujú dôkazy. Napriek tomu vládne všeobecná bezmocnosť a tak zarastie aj skutočná pravda dejín Angkor Vatu a Phnom Kulenu pred všeobecne platným obrazom sveta.

Tie fotky urobené Lidar-technológiou sú tak výnimočné/dokonalé v rozlúštení, že sú rozpoznatelné aj tie najmenšie objekty - niekoľkých centimetrov.                  Samozrejme majú tí badátelia pripravené vysvetlenia prečo to mesto bolo obyvateľmi opustené. Na jednej strane sa popisuje doba obývania tej oblasti ľuďmi ako čas „vysokej kultúry“ na druhej strane príde hneď vysvetlenie pre zmiznutie tých Khmer až do 16-teho storočia....

Die mit der Lidar-Methode gemachten Fotos sind so hervorragend in ihrer Auflösung, daß selbst kleinste Gegenstände von einigen Zentimeter erkennbar sind.
Natürlich haben die Forscher auch gleich eine Erklärung parat, warum auch diese Stadt von ihren Bewohnern verlassen wurde. Auf der einen Seite beschreibt man die Zeit, als Menschen die Stadt bewohnten, als eine Zeit der „Hochkultur“, auf der anderen Seite kommt dann auch sofort die Erklärung die das Verschwinden der Khmer bis zum 16. Jahrhundert belegen soll...

Quelle und weiter: http://quer-denken.tv/index.php/945-angkor-wat-ii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19