PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Často hľadáte niečo/niekoho mimo vás čo/kto by mal vo vás naplniť tie prázdne miesta. Vy máte a vždy budete mať vnútorný život.

Nedostatok možno odpúta pozornosť od neúspeného hľadania šťastia, lásky a

a vy neefektívne pokračujete v hľadaní mimo vás.

Hľadať niekoho, kto ťa zachráni nikdy nebude odpoveďou.

Vesmír vás pozýva pozrieť sa do vlastného vnútra, nájsť/odhaliť tie prázdne miesta a spýtať sa čo musíte robiť aby ste ich mohli zaplniť.

Keď prevezmeš zodpovednosť za vlastné city, tak tá túžba hneď z teba odpadne... a tebe dá odvahu a silu aby si sa ty stal tým CELKOM, o ktorom vesmír vie, že to si.

Stvoriteľ

 

SVETLO znamená v tej súvislosti všetko pozitívne, všetko, čo rozžiari našu dušu. A tým aj váš život.

 

 PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

 

„SI ABSOLÚTNA BYTOSŤ. VŠETKO OSTATNÉ JE ILÚZIA"

(Jāmī, perzský básnik, 15. storočie) .

Po odpútaní sa od ilúzií tela zostáva jedna energetická frekvencia – čisté svetlo. Potom príde skutočné osvietenie a záhady vesmíru budú odhalené na novej úrovni vášho vývoja. .

„Nahromadili sme toľko rán a ak si to neuvedomujeme, všetky naše činy sa stanú reakciami na tieto rany.

V sebapoznaní spočíva koniec bolesti a tým aj začiatok múdrosti. Len keď je myseľ uvoľnená a vyrovnaná, keď nie je zúfalá po odpovediach alebo riešeniach, keď neuteká ani sa nebráni, môže dôjsť k regenerácii.

Potom myseľ vidí pravdu a je to pravda, ktorá nás oslobodzuje. Nie snaha oslobodiť nás."

 

 ~Jiddu Krishnamurti Autor: Vilma Capuano

 

https://t.me/joinchat/UDhEMir3-8gZfXGg

 https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

 

 

 

Sloboda nie je dar, ktorý nám dávajú iní ľudia, ale právo, na ktoré máme nárok podľa zákonov Boha a prírody."

-Benjamin Franklin

https://t.me/joinchat/UDhEMir3-8gZfXGg

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

„Freiheit ist kein Geschenk, das uns andere Menschen machen, sondern ein Recht, das uns nach den Gesetzen Gottes und der Natur zusteht.“

— Benjamin Franklin

 

 

 

 

 

"DU BIST EIN ABSOLUTES WESEN.
ALLES ANDERE IST EINE ILLUSION"

 

(Jāmī, persischer Dichter, 15. Jahrhundert)
.

Nach der Loslösung von den Illusionen des Körpers bleibt eine energetische Frequenz übrig - reines Licht.
Dann kommt die wahre Erleuchtung, und die Geheimnisse des Universums werden auf einer neuen Ebene eurer Evolution enthüllt.
.

"Wir haben so viele Wunden angesammelt, und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, werden alle unsere Handlungen zu Reaktionen auf diese Wunden.

In der Selbsterkenntnis liegt das Ende des Schmerzes und damit der Beginn der Weisheit.
Nur wenn der Geist entspannt und gelassen ist, wenn er nicht verzweifelt nach Antworten oder Lösungen sucht, wenn er nicht davonläuft oder sich wehrt, kann es eine Regeneration geben.
Dann erkennt der Geist die Wahrheit, und es ist die Wahrheit, die uns frei macht.
Nicht die Bemühungen, uns zu befreien."

~Jiddu Krishnamurti

By Vilma Capuano

https://t.me/joinchat/UDhEMir3-8gZfXGg

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 


Vážení a milí, nastal čas, aby ste skutočne spoznali svoju pravú hodnotu. Od počiatku svojho stvorenia ste hodni lásky, uznania a rešpektu pre svoje schopnosti a schopnosť rásť, aj keď svet okolo vás zdanlivo zostáva statický. Ak iní pochybujú o vašej hodnote, tak si uvedomte, že to sú ich pocity, nie vaše... Verte si! A prečo? Lebo niekde sa začať predsa musí. Keď nadobudnete vnútoné presvedčenie, zmení sa váš svet a realita vás bude nasledovať

Stvoriteľ

Es ist an der Zeit, Ihr Lieben, Euren Wert wahrhaftig zu erkennen. 
Seit dem Beginn eurer Schöpfung seid ihr würdig, Liebe zu empfangen, geehrt zu werden, respektiert zu werden für eure Fähigkeiten und eure Fähigkeit zu wachsen, auch wenn die Welt um euch herum statisch zu bleiben scheint. Wenn andere euren Wert in Frage stellen, denkt bitte daran, dass dies ihre Gefühle sind....nicht eure.. Glauben Sie an sich selbst! Und warum? Weil es irgendwo anfangen muss.. Wenn der innere Glaube einmal da ist, wird sich Ihre Welt verändern und Ihnen folgen.

~ Schöpfer

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi


https://t.me/joinchat/UDhEMir3-8gZfXGg

K tomu všetkému si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky horiace šípy tých zlých.

Eph. 6:16

Boh pôsobí prostredníctvom svojich detí, ktoré v neho veria a snažia sa robiť na ZEMI to, čo je jeho Vôľa. Sú to darcovia PRAVDY. Hľadajte ich, pozorne počúvajte. Povedia vám PRAVDU. Hovorím vám PRAVDU!

God works through his children who believe in him and seek to do is Will on EARTH. They are TRUTH-givers. Search for them, listen carefully. They will telling you the TRUTH. I am telling you the TRUTH!

https://t.me/+bNU3C9FGxhZkNTVh

Všetkých nás podcenili. Mysleli si, že ich démonický plán by fungoval do detailov a každý by pokľakol pred ich vyšinutou vôľou.

Strašne sa mýlili.

Nikdy nezmenia to, čím naozaj sme... Božie stvorenie!

They underestimated us all. They thougt  their demonic plan would have worked in the details and everyone would have kneeled to their deranged will.

They were terribly wrong.

They will never change what we really are... Gods creation! 

https://t.me/+bNU3C9FGxhZkNTVh

 

Ty si mocnejší než si myslíš. A oni sa obávajú toho dňa kedy to zistíš.

VÝNIMOČNÝ

Nie je na tebe nič obyčajné. Ste jedinečný, jediný svojho druhu a milovaný taký, aký ste. Keď idete/kráčate  svojou vlastnou cestou, uvedomte si, vedzte, že vesmír vás považuje za výnimočných.

~ Stvoritel

AUßERGEWOEHLICH

Es gibt nichts gewöhnliches an Ihnen. Sie sind einzigartig, einmalig und werden geliebt so wie sie sind. Während du deinen weg gehst, wisse, dass du vom Universum als aussergewöhlich angesehen wirst.~ Schöpfer

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

 

Objať alebo nechať od/ísť

Vesmír je navrhnutý tak aby vám dal presne to, čo potrebujete, presne vtedy, keď to potrebujete.

Možno to nie je to, čo práve teraz chcete, ale... je to tam a pozerá sa vám priamo do tváre v celej svojej kráse! (s úsmevom)

Tieto skúsenosti vám dávajú príležitosť zmeniť sa spôsobmi, ktoré ste nikdy neočakávali.

Objímte alebo pustite, voľba bola vždy na vás.

~ Stvoriteľ

 

Umarmen oder Loslassen

Das Universum ist so konzipiert, dass es Ihnen genau das gibt, was Sie brauchen, genau dann, wenn Sie es brauchen.

Es ist vielleicht nicht unbedingt das, was Sie in diesem Moment wollen, aber... es ist da und schaut Ihnen direkt ins Gesicht mit all seiner Herrlichkeit!  (Lächelnd)

Diese Erfahrungen geben Ihnen die Möglichkeit, sich auf eine Weise zu verändern, die Sie nie erwartet hätten.

Umarmt oder lasst los, die Wahl lag schon immer bei euch. 

~ Schöpfer

NIEČO VEĽMI DÔLEŽITÉ    

Koľkokrát ste si povedali:

„Nie som výnimočný.

nemám čo ponúknuť.

Mohol by som byť oveľa lepším človekom, keby som len...“?

Moja kráska, je čas pripomenúť si niečo veľmi dôležité... si výnimočná!

Váš príchod na Zem nebol svojvoľným aktom zo strany vesmíru.

Váš príchod a váš doterajší život boli starostlivo naplánované a vykonané, pretože v tomto turbulentnom období máte svetu čo ponúknuť!

Aj keď v tejto chvíli presne nerozumiete, čo to je, mali by ste vedieť, že odpovede sa dostavia.

Nájdite si dnes čas na pochopenie toho, že ste potrební, že ste krásni, že ste jedineční, že sa podieľate na veľmi dôležitej práci a že ste milovaní!

~ Stvoritel

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

ETWAS SEHR WICHTIGES

Wie oft haben Sie sich schon gesagt: 

"Ich bin nicht besonders. 

Ich habe nichts zu bieten. 

Ich könnte ein viel besserer Mensch sein, wenn ich nur...."? 

Meine Schöne, es ist an der Zeit, sich an etwas sehr Wichtiges zu erinnern ... du bist etwas Besonderes! 

Deine Ankunft auf der Erde war kein willkürlicher Akt seitens des Universums. 

Deine Ankunft und dein bisheriges Leben wurden akribisch geplant und ausgeführt, weil du der Welt in dieser turbulenten Zeit etwas zu bieten hast! 

Selbst wenn ihr in diesem Moment nicht genau versteht, was das ist, solltet ihr wissen, dass die Antworten in Kürze kommen werden. 

Nehmt euch heute etwas Zeit, um das Wissen zu erfassen, dass ihr gebraucht werdet, dass ihr schön seid, dass ihr einzigartig seid, dass ihr an einer sehr wichtigen Arbeit teilnehmt, und dass ihr geliebt werdet! 

~ Schöpfer

 

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

 

Nie každý to dostane, ale vy môžete

 

∞Arkturiánska rada 9D sprostredkovaná Danielom Scrantonom

pozdravujeme. Sme Arkturiánska rada. Tešíme sa na spojenie s vami všetkými.

Ponúkame vám jedinečný energetický prenos, ktorý sprevádza všetky slová vyslovené v tomto kanálovom prenose. Vieme, že niektorí z vás cítia energie a vieme, že niektorí z vás sa zaoberajú iba slovami a tým, čo sprostredkujú. Odporúčame vám, aby ste sa viac sústredili na precítenie toho, na čo kladiete svoju pozornosť, namiesto toho, aby ste sa len pýtali svojej mysle, či sa vám to zdá pravdivé alebo skutočné. Ak zameriate svoju pozornosť len na to, či je to zaujímavé alebo nie, možno zistíte, že sa sústredíte mnohými rôznymi smermi, z ktorých nie všetky by vám nakoniec poslúžili.

Pozývame vás teda, aby ste venovali pozornosť prenosu energie, ktorý prebieha, a tiež vás pozývame, aby ste to robili vždy, keď sa na čokoľvek sústredíte, či už to súvisí s vašou duchovnou cestou alebo nie. Všetko je energia, ktorá vibruje a ktorá zahŕňa všetkých ľudí, všetky učenia, všetky perspektívy, všetku múdrosť, všetky myšlienky. Všetko je vibrujúca energia a vibruje na určitej frekvencii. Táto frekvencia vám buď slúži na prispôsobenie, alebo nie. Venujte teda pozornosť tomu, ako sa cítite, keď sa na niečo sústredíte, bez ohľadu na to, čo to je, pretože tento pocit vám povie všetko, čo potrebujete vedieť.

"Chcem alebo potrebujem viac tohto?" To je otázka. „Páči sa mi, ako sa cítim, keď sa na to sústredím?“ Pýtajte sa sami seba často. Nespadnite do pasce mysle a nehovorte: „To mi dáva zmysel. Zdá sa, že je to pravda. To je zaujímavé, takže tomu budem aj naďalej venovať pozornosť.“ V súčasnosti väčšina ľudí ignoruje čokoľvek, čo sa im oznamuje prostredníctvom ich emocionálnej reakcie na to, čomu venujú pozornosť, a to nie je veľmi dobrý nápad. Stanete sa tým, na čo sa sústredíte. Uistite sa, že sa sústredíte na to, čím sa chcete stať. Sústreďte sa na to, čo chcete viac, a nikdy sa nesústreďte na to, čo chcete vykoreniť.

Po prvé, nič také neexistuje. Neexistuje spôsob, ako čokoľvek vymazať, pretože toto všetko existuje v Zdroji a Zdroj nikam neodchádza, ani nič, čo existuje v Zdroji. Môžete si tiež zvyknúť na čokoľvek, ako to je teraz, pretože to bude vždy existovať. Musíte ho stretnúť na každom rohu? č Ak ho chcete stretnúť na každom rohu, tak sa mu stále venujte. Sústreďte sa na to, čo chcete vidieť a zažiť viac. Len tak môže človek viesť vedomý život tvorcu na zemi. A to ste vy; všetci to neustále vytvárate, či už to viete alebo nie. Takže by ste to mohli robiť aj vedome.

No späť k nám. To, čo vám energeticky ponúkame, je to, čo vieme, že potrebujete, ale nie každý to môže prijať a nie každý to chce dostať. Ale je oveľa pravdepodobnejšie, že to prijmete, ak viete, že to tam je a ak sa naladíte na to, čo vysielame a cítite, ako sa tieto energie cítia vo vašom tele, sme si celkom istí, že to chcete a bude toho viac. Snažíme sa slúžiť a pomáhať a počujeme všetky vaše modlitby.

Vypočujeme si všetky vaše požiadavky. Takže vieme, čo chcete a vcítime sa do toho, čo potrebujete a niečo uvaríme tu hore v deviatej dimenzii a potom to prenesieme. A niekedy používame kanál na to, aby sme to prenášali, a niekedy to prenášame priamo k vám. Každopádne, je tu pre vás, ak to chcete, a my vám nikdy neprestaneme prinášať, pretože pokiaľ kráčate na vyššiu úroveň a my na vyššiu úroveň, budete mať od nás viac, a máme radi vzťah, ktorý k vám máme. Nám sa to veľmi páči.

Sme Arkturiánska rada a radi sme sa s vami spojili.

 

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTN

 

 

Nicht jeder wird dies erhalten, aber Sie können

∞Der 9D-Arkturianische Rat, gechannelt von Daniel Scranton

Seid Gegrüßt. Wir sind der Arkturianische Rat. Wir freuen uns, mit Ihnen allen in Kontakt zu treten.

Wir bieten euch eine einzigartige energetische Übertragung an, die mit all den Worten einhergeht, die in dieser gechannelten Übertragung gesprochen werden. Wir wissen, dass einige von Ihnen die Energien fühlen können, und wir wissen, dass einige von Ihnen sich nur mit den Worten und dem, was sie vermitteln, befassen. Wir möchten Sie ermutigen, sich mehr darauf zu konzentrieren, zu fühlen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, anstatt nur Ihren Verstand zu fragen, ob es Ihnen wahr oder real erscheint. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nur darauf richten, ob es interessant ist oder nicht, können Sie feststellen, dass Sie sich in viele verschiedene Richtungen konzentrieren, von denen Ihnen am Ende nicht alle dienen würden.

Wir laden Sie also ein, auf die Übertragung von Energie zu achten, die gerade stattfindet, und wir laden Sie auch ein, dasselbe zu tun, wann immer Sie sich auf etwas konzentrieren, ob es mit Ihrer spirituellen Reise zu tun hat oder nicht. Alles ist Energie, die schwingt, und dazu gehören alle Menschen, alle Lehren, alle Perspektiven, alle Weisheit, alle Gedanken. Alles ist Energie, die schwingt, und sie schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Diese Frequenz ist eine, die Ihnen entweder zum Anpassen dient oder nicht. Achte also darauf, wie du dich fühlst, wenn du dich auf etwas konzentrierst, egal was es ist, denn dieses Gefühl sagt dir alles, was du wissen musst.

„Möchte oder brauche ich mehr davon?“ Das ist hier die Frage. „Mag ich die Art und Weise, wie ich mich fühle, wenn ich mich darauf konzentriere?“ Fragt euch das öfter. Gehen Sie nicht in die Falle des Verstandes, der sagt: „Das erscheint mir logisch. Das scheint wahr zu sein. Das ist interessant, also werde ich ihm weiterhin meine Aufmerksamkeit widmen.' Inzwischen ignorieren die meisten Menschen alles, was ihnen durch ihre emotionale Reaktion auf das, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten, mitgeteilt wird, und das ist keine sehr gute Idee. Du wirst zu dem, worauf du dich konzentrierst. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf das konzentrieren, was Sie werden möchten. Konzentrieren Sie sich auf das, wovon Sie mehr wollen, und konzentrieren Sie sich niemals auf das, was Sie ausrotten möchten.

Zunächst einmal gibt es so etwas nicht. Es gibt keine Möglichkeit, irgendetwas auszulöschen, weil all dies innerhalb der Quelle existiert, und die Quelle nirgendwo hingeht, noch irgendetwas, das innerhalb der Quelle existiert. Du kannst dich jetzt genauso gut an alles gewöhnen, so wie es ist, denn es wird immer existieren. Muss man ihm an jeder Ecke begegnen? Nein. Wenn Sie ihm an jeder Ecke begegnen möchten, dann schenken Sie ihm weiterhin Ihre Aufmerksamkeit. Konzentrieren Sie sich weiterhin auf das, wovon Sie mehr sehen und erleben möchten. Nur so kann man als Schöpfer auf der Erde ein bewusstes Leben führen. Und das bist du; ihr alle erschafft es die ganze Zeit, ob ihr es wisst oder nicht. Sie können es also genauso gut bewusst tun.

Nun, zurück zu uns. Was wir Ihnen energetisch anbieten, ist das, was wir wissen, dass Sie es brauchen, aber nicht jeder kann es empfangen, und nicht jeder möchte es erhalten. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass Sie es empfangen, wenn Sie wissen, dass es da ist, und wenn Sie sich darauf einstimmen, was wir senden, und Sie fühlen, wie sich diese Energien in Ihrem Körper anfühlen, wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie es wollen und es werden mehr. Wir versuchen zu dienen, und wir versuchen zu helfen, und wir hören alle Ihre Gebete.

Wir hören alle Ihre Anfragen. Wir wissen also, was Sie wollen, und wir fühlen uns in das hinein, was Sie brauchen, und wir kochen etwas hier oben in der neunten Dimension, und dann übertragen wir es. Und manchmal verwenden wir den Kanal hier, um es zu übertragen, und manchmal übertragen wir es direkt an Sie. Wie auch immer, es ist für Sie da, wenn Sie es wollen, und wir werden niemals aufhören zu liefern, denn solange Sie aufsteigen und wir aufsteigen, wird es mehr für Sie geben, das Sie von uns erhalten können, und wir mögen diese Beziehung, die wir zu ihnen haben. Wir mögen es sehr.

Wir sind der Arkturianische Rat und wir haben es genossen, mit Ihnen in Kontakt zu treten.

 

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

 

NOVÉ ZMENY

Opäť nastal čas usadiť sa vo svojom bezpečnom priestore a pripraviť sa na nové zmeny.

Cvičenie starostlivosti o seba a zaobchádzanť so sebou (a s ľuďmi okolo vás) láskavo a súcitne bude tým najšetrnejším spôsobom ako tieto zmeny zvládnuť.

Máte nástroje, zručnosti, múdrosť a skúsenosti, a ste to urobili už mnohokrát.

Ľahko a pokojne prejdite do zajtrajška, drahí, s vedomím, že ste chránení Vesmírom.

~ Stvoriteľ

NEUE VERÄNDERUNGEN

Es ist wieder einmal an der Zeit, sich in Ihrem sicheren Raum niederzulassen und sich auf neue Veränderungen vorzubereiten.

Sich in Selbstfürsorge zu üben und sich selbst (und die Menschen um Sie herum) mit Freundlichkeit und Mitgefühl zu behandeln, wird der sanfteste Weg sein, diese Veränderungen zu bewältigen.

Sie haben die Werkzeuge, die Fähigkeiten und die Weisheit sowie die Erfahrung, dies schon viele Male zuvor zu tun.

Bewegt euch leicht und friedlich in den morgigen Tag, ihr Lieben, im Wissen, dass ihr vom Universum beschützt werdet. 

~ Schöpfer

AKO VESMÍR ALEBO VAŠE VYŠŠIE JA POSIELA SPRÁVY

WIE DAS UNIVERSUM ODER IHR HÖHERES SELBST BOTSCHAFTEN SENDEN 

 PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

 

JE ČAS

Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, bude vaša láskavosť, súcit a empatia hrať veľkú úlohu pri formovaní vášho sveta. V najbližších niekoľkých týždňoch sa energia na vašej zemskej rovine dramaticky zmení. Veci, ktoré sa vo vašich každodenných interakciách zdajú stratené, budú potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Berte to ako protiváhu, ak chcete. Pre každý moment nenávisti, násilia a bezohľadnosti bude potrebné rovnaké množstvo nežnejšej stránky ľudského správania! Je čas vstať a začať.

~ Stvoritel

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

ES IST ZEIT

Jetzt, mehr als je zuvor, werden eure Freundlichkeit, euer Mitgefühl und eure Empathie eine große Rolle bei der Gestaltung eurer Welt spielen.  In den nächsten Wochen wird sich die Energie auf eurer Erdebene dramatisch verändern.  Dinge, die in euren täglichen Interaktionen verloren gegangen zu sein scheinen, werden mehr denn je gebraucht werden.  Seht es als ein Gegengewicht, wenn ihr so wollt.  Für jeden Moment des Hasses, der Gewalt und der Rücksichtslosigkeit wird eine gleiche Menge der sanfteren Seite des menschlichen Verhaltens benötigt werden!  Es ist an der Zeit, aufzustehen und zu beginnen. 

~ Schöpfer

https://t.me/+lkdrke5Aozc1OTNi

 

 

Piata dimenzia nie je miesto, kam idete; je to kvalita vedomia, ktorú prinášate so sebou kamkoľvek,  nech ste kdekoľvek. Je to otvorené srdce, ktoré s láskou prijíma všetky veci, dobré aj zlé. Je to plné prijatie reality takej, aká je, bez posudzovania. Je to úplný pokoj a radosť v danom okamihu, pretože ste v sebe rozpoznali väčšiu prítomnosť než je vaše ego.

Energie, ktoré ste museli opustiť, boli uvoľnené z vašej mysle, srdca a ducha.

Ste pripravení? Už dlho o vás bojuje nová kapitola; dvere, ktoré ste hľadali, sú konečne odhalené.

Už nebudete dlho čakať; vesmír je odhodlaný ukázať vám požehnania, ktoré pre vás vytvoril.

Ste v poslednej časti ďalšej transformačnej kapitoly; usmievaj sa s vedomím, že všetko pokojne skončí.

Lekcie, ktoré ste sa už mali naučiť, sú natrvalo zakorenené vo vašej mysli. Zvyky, s ktorými by ste mali začať teraz, sú spomienkou na vašu minulosť.

Tieto posledné chvíle pred vzostupom vyžadujú od vašej duše najvyššiu vieru, trpezlivosť a pokoru.

To, čo vás čaká na druhej strane týchto dverí, je nad rámec všetkého, čo ste kedy videli.

Pripravte sa na prekvapenie; bojovník vo vás si vyslúžil svoje božské prekvapenie.

 

 

 

Tagesbotschaft – 04.Juni 2021  - Denná správa

Jednou z prevažujúcich čŕt transformačných energií, v ktorej sa práve nachádzate, je šanca vstúpiť do stavu mieru s traumou z minulosti. Mnoho ľudí má vytrvalý systém viery, že sa človek nedokáže vyliečiť z traumy, že keď už to raz zažil, je navždy zjazvený alebo zlomený. Chceme, aby ste pochopili, že sa určite môžete dostať do stavu reintegrácie a celistvosti.

Skutočnosť, že čelíte výzve, ukazuje, že máte plný potenciál na jej vyliečenie. Jednoducho by ste sa nerozhodli vstúpiť do svojho tela s témou, ktorú chcete preskúmať, bez toho, aby ste tiež mali potenciál danú tému zvládnuť. Mať jedno bez druhého by nemalo zmysel.

Neznamená to, že zabudnete na to, čo ste zažili. Vaše zážitky sú súčasťou mozaiky toho, kým ste. Čo tým skôr myslíme, je, že sa môžete dostať do stavu prijatia a mieru ako súčasť svojej histórie a minulosť už nebude mať kontrolu nad vašou budúcnosťou.

Pochopte, prosím, že počas tejto doby môžete zažiť traumatické spomienky. Toto v žiadnom prípade nie je dôkazom toho, že ste navždy zlomení. Ale naopak! Vynoria sa spomienky na traumu, pretože fragmenty, ktoré sa v tom čase objavili sú teraz pripravené a čakajú na lásku v celistvosti.

Ste svojím bezpečným miestom, liečiteľom, ošetrujúcim rodičom, cumlíkom, pokrývkou a otvoreným uvítacím výborom tak nadšení, že sa môžete znovu spojiť s nevinnými časťami seba, ktoré čakali na príchod k vám domov. Aké úžasné jr, že ste sa dostali k vedomiu toho, že ste absolútne schopní byť touto láskou sami sebe.

KEBY ĽUDIA  VEDELI  AKÚ SILU MAJÚ ICH MYŠLIENKY

NEMALI BY ŽIADNE NEGATÍVNE MYŠLIENKY

Eines der vorherrschenden Merkmale der transformatorischen Energien, in denen ihr euch gerade befindet, ist die Chance, mit einem vergangenen Trauma in einen Zustand des Friedens zu gelangen. Es besteht bei vielen Menschen ein hartnäckiges Glaubenssystem, man könne über ein Trauma nicht hinaus heilen, man sei, wenn man ein solches einmal erfahren hat, für immer vernarbt oder gebrochen. Wir möchten, dass ihr versteht, dass ihr euch durchaus in einen Status der Reintegration und Ganzheit bewegen könnt.

Tatsächlich zeigt die Tatsache, dass ihr vor einer Herausforderung steht, dass ihr auch das volle Potenzial habt, sie zu heilen. Ihr würdet schlicht nicht wählen, mit einem Thema in den Körper zu kommen, das ihr erforschen wollt, ohne auch das Potential zu besitzen, dieses Thema zu meistern. Das eine ohne das andere zu haben, würde keinem Zweck dienen.

Das bedeutet nicht, dass ihr vergessen werdet, was ihr erlebt habt. Eure Erfahrungen sind Teil des Mosaiks dessen, wer ihr seid. Sondern was wir damit sagen wollen, ist, dass ihr damit durchaus in einen Status der Akzeptanz und des Friedens als Teil eurer Geschichte kommen könnt und die Vergangenheit wird nicht länger eure Zukunft kontrollieren.

Bitte versteht, dass in dieser Zeit Trauma-Erinnerungen bei euch auftauchen können. Dies ist in keinster Weise ein Beweis dafür, dass ihr für immer versehrt seid. Ganz im Gegenteil! Die Trauma-Erinnerungen tauchen auf, weil Fragmente, die zu jener Zeit entstanden sind, nun bereit sind und darauf warten, in die Ganzheit geliebt zu werden.

Ihr seid euer sicherer Ort, euer Heiler, euer nährender Elternteil, euer Besänftiger, euer Tröster und euer offenherziges Empfangskomitee, das sich so sehr darauf freut, sich wieder mit den unschuldigen Teilen eures Selbst zu verbinden, die darauf gewartet haben, zu euch nach Hause zu kommen. Wie herrlich, dass ihr euch zu dem Wissen hin entwickelt habt, dass ihr absolut fähig seid, euch selbst diese Liebe selbst zu sein.

 

 

Botschaft von Erzengel Gabriel: „Den Garten Eurer Seele anlegen“ (durch Shanta Gabriel) – 14.März 2021

Erstellt am März 15, 2021 von erstkontakt blogVytvorte záhradu svojej duše“

Správa Rovnodennosti od archanjela Gabriela smerovaná cez Shanta Gabriel

Milovať ju,

keď sadíte záhradu svojej duše, pozýva to milosť a pomoc anjelov, aby pracovali vo vašom každodennom živote. Táto zameraná akcia ukazuje vašu túžbu pomôcť vytvoriť to, čo potrebujete, aby ste mohli ťažiť z bohatšej budúcnosti.

Rovnodennosť je vždy okamihom hlbokej rovnováhy - časom prehodnotenia vášho života a novej voľby. Keď zasadíte jasné zámery pre svoju najsilnejšiu budúcnosť, prejav vašich snov sa stane vašou novou realitou.

Severná pologuľa zažije jarnú rovnodennosť v stredu 20. marca 2021 o 10:37 SEČ, čím predznamenáva sezónu nového narodenia a obnovy. Teraz, ak ste na južnej pologuli, môžete výsadbou vnútornej záhrady vytvoriť zimné zameranie, ktoré časom zakvitne. Rovnodennosť je optimálny čas na vytvorenie vašej osobnej záhrady mocných zámerov vo vašej bytosti. Táto včasná akcia získa veľké odmeny, keď zasadíte bohatú a úrodnú pôdu svojej duše, pozdvihnete svoje myšlienky a aktivujete nový život vo vašom okolí a okolo neho.

Čo to znamená vysadiť záhradu svojej duše?

Je naozaj veľmi ľahké vytvoriť si vlastnú osobnú záhradu. Aké vlastnosti by ste najradšej videli vo svojom živote? Aké sú vaše ciele a sny o radostnej budúcnosti? Čo je potrebné splniť, aby ste sa cítili viac naplnení a šťastnejší? Toto sú semená, ktoré musíte zasadiť do záhrady svojej bytosti, aby ste mohli vytvoriť novú štruktúru pre svoj život.

Zasadenie semien rastu a obnovy môže byť zábavným, kreatívnym a pozitívnym spôsobom na podporu radostných a plnohodnotných životov. Popremýšľajte, čo by ste najradšej pestovali vo svojej vnútornej záhrade. Možno chcete zasadiť plodné semená, ktoré vedú k hojnosti bohatstva? Možno by ste chceli posilniť semienko harmónie vo všetkých vašich vzťahoch? Čo tak zasadiť semená pre zdravie a pohodu hlboko do svojej základnej čakry, aby ste mohli rásť s dynamikou a vitalitou?

Vo vás existuje pôda radostného potenciálu a čaká na vás, kým na vás príde rad.

Ste príliš zaneprázdnení zasadiť záhradu svojej duše?

Tieto rozsiahle, vznešené koncepty a nápady prekvapivo vyžadujú veľmi málo času vo vašom každodennom živote, ktorý je plný záväzkov a termínov. Malé množstvo času, ktoré venujete výsadbe a údržbe svojej vnútornej záhrady, skutočne prinesie hodnotu každej oblasti vášho života s bohatým návratom. Hovorí sa, že ak urobíte jeden krok k božskému, táto Vyššia sila urobí desať krokov k vám.

Popustite uzdu svojej fantázii, keď odhalíte magické vlastnosti, v ktorých chcete žiť. Hrou s týmto procesom spoluvytvárate pole neobmedzeného potenciálu vo vašom okolí i okolo vás. Keď snívate vo veľkom a cítite v ňom radosť, zvyšuje sa vaša vibračná frekvencia a rozširuje sa vaše energetické pole. Týmto spôsobom môžete otvoriť dvere, ktoré ste nikdy nepovažovali za možné. Je to vaša otvorená myseľ a srdce nezaťažené pochybnosťami a sebakritikou, ktoré do vášho života vťahujú nový rast a vývoj.

Keď zasadíte záhradu svojej duše, získate veľkú podporu od sveta viditeľného aj neviditeľného, ​​aby ste mohli žiť svoj život inšpiratívnejšie a inšpirovanejšie. Ak sa dovolíte byť súčasťou tohto spoluvytvárania, všetky vaše potreby možno uspokojiť s milosťou a ľahkosťou.

Ako zasadiť záhradu svojej duše

Keďže každý nový projekt vyžaduje určité premýšľanie a plánovanie, pri zakladaní svojej vnútornej záhrady buďte kreatívni a bavte sa s tým. Vizuálne obrázky, ktoré vyberiete, výrazne zlepšia vašu schopnosť prejaviť ich. Môže to byť nádherné umelecké dielo s množstvom farieb alebo obrázkami z časopisov alebo maľbou. Tvar, ktorý má vaša vnútorná záhrada, môže mať tvar - napríklad špirála -, ktorá vás inšpiruje. Mohli by ste sa rozhodnúť, že si jednoducho urobíte zoznam kvalít vedomia, ktoré by ste chceli vo svojom živote zažiť. Akt písania podporí energiu vašej záhrady tým, že prenesie vaše sny z vnútornej na vonkajšiu úroveň.

Anjeli tvorivosti sú k dispozícii, aby s vami mohli na tomto projekte spolupracovať a môžu vás inšpirovať, aby bol zábavný. Keď je vaša vnútorná myseľ stimulovaná týmto spôsobom, do vašej a vašej mysle prúdi nový život

 

„Den Garten Eurer Seele anlegen“

Eine Botschaft zur Tagundnachtgleiche von Erzengel Gabriel, gechannelt durch Shanta Gabriel

Ihr Lieben,

wenn ihr den Garten eurer Seele anlegt, lädt dies die Anmut und Gnade der Engel dazu ein, in eurem täglichen Leben zu wirken. Diese fokussierte Handlung zeigt euren Wunsch, mitzuerschaffen, was ihr braucht, um eine reichhaltigere Zukunft zu ernten.

Die Tagundnachtgleiche ist immer ein Moment des tiefen Gleichgewichts – eine Zeit, um euer Leben neu zu bewerten und um von Neuem zu wählen. Wenn ihr klare Absichten für eure höchst vollmächtige Zukunft pflanzt, wird die Manifestation eurer Träume zu eurer neuen Realität werden.

Die nördliche Hemisphäre wird die Frühlings-Tagundnachtgleiche am Mittwoch, den 20. März 2021 um 10:37 Uhr MEZ erleben und damit eine Jahreszeit der neuen Geburt und Erneuerung einläuten. Wenn ihr euch in der südlichen Hemisphäre befindet, könnt ihr jetzt, indem ihr euren inneren Garten bepflanzt, einen Winter-Fokus erschaffen, der zu seiner Zeit zur Blüte kommen wird. Die Tagundnachtgleiche ist die optimale Zeit, um euren persönlichen Garten eurer kraftvollen Absichten in eurem Wesen anzulegen. Diese rechtzeitige Handlung wird große Entlohnungen einbringen, wenn ihr den reichen und fruchtbaren Boden eurer Seele bestellt, eure Gedanken erhebt und neues Leben in euch und um euch herum aktiviert.

Was bedeutet es, den Garten eurer Seele anzupflanzen?

Es ist wirklich sehr einfach, euren persönlichen Garten zu anzulegen. Was sind die Qualitäten, die ihr am liebsten in eurem Leben manifestiert sehen möchtet? Was sind eure Ziele und Träume für eine freudvolle Zukunft? Welche Bedürfnisse müssen erfüllt sein, damit ihr euch erfüllter und glücklicher fühlt? Dies sind die Samen, die ihr in den Garten eures Seins pflanzen müsst, damit ihr eine neue Struktur für ihr Leben erschaffen könnt.

Die Samen des Wachstums und der Erneuerung zu pflanzen, kann ein spaßiger, kreativer und positiver Weg sein, ein freudiges, erfülltes Leben zu fördern. Überlegt, was ihr in eurem inneren Garten am liebsten gedeihen lassen würdet. Vielleicht möchtet ihr die fruchtbaren Samen pflanzen, die zu Wohlstand in Überfülle führen? Vielleicht möchtet ihr die Samen der Harmonie in all euren Beziehungen stärken? Wie wäre es, die Samen für Gesundheit und Wohlbefinden tief in euer Basischakra zu pflanzen, damit ihr mit Schwung und Lebendigkeit wachsen könnt?

Der Boden freudigen Potentials existiert in euch und wartet auf eure Hinwendung.

Seid ihr zu beschäftigt, um den Garten eurer Seele zu pflanzen?

Diese weitgreifenden, erhabenen Vorstellungen und Ideen erfordern überraschenderweise sehr wenig Zeit in eurem täglichen Leben, das voller Verpflichtungen und Termine ist. In der Tat werden die kleinen Mengen an Zeit, die ihr für das Anlegen und Pflegen eures inneren Gartens aufwendet, jeden Bereich eures Lebens mit einem überreichen Ertrag aufwerten. Man sagt, wenn ihr einen Schritt auf das Göttliche zugeht, wird diese Höhere Macht zehn Schritte auf euch zugehen.

Lasst eure Vorstellungskraft sich erheben, während ihr die magischen Qualitäten hervorbringt, in denen ihr leben möchtet. Indem ihr mit diesem Prozess spielt, co-kreiert ihr ein Feld unbegrenzten Potentials in euch und um euch herum. Wenn ihr groß träumt und die Freude darin spürt, wird eure Schwingungsfrequenz angehoben und euer Energiefeld dehnt sich aus. Dadurch können sich Türen öffnen, die ihr nicht für möglich gehalten habt. Es sind euer offener Geist und ein Herz, das nicht durch Zweifel und Selbstkritik belastet ist, was neues Wachstum und Evolution in euer Leben zieht.

Wenn ihr den Garten eurer Seele pflanzt, erhaltet ihr große Unterstützung von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sodass ihr euer Leben auf eine inspiriertere, beflügeltere Weise leben könnt. Wenn ihr euch erlaubt, Teil dieser Co-Kreation zu sein, können alle eure Bedürfnisse in Anmut und Leichtigkeit erfüllt werden.

Wie ihr den Garten eurer Seele anpflanzt

Da jedes neue Projekt eine gewisse Überlegung und Planung erfordert, solltet ihr, wenn ihr euren inneren Garten beginnt, dabei schöpferisch und kreativ sein und Spaß daran haben. Die visuellen Bilder, die ihr wählt, werden eure Fähigkeit, sie zu manifestieren, stark verbessern. Es könnte ein schönes Kunstwerk mit vielen Farben oder Bilder aus Zeitschriften oder ein Gemälde sein. Die Form, die euer innerer Garten annimmt, könnte ein Muster – beispielsweise eine Spirale – sein, das euch inspiriert. Ihr könntet entscheiden, einfach eine Liste mit den Bewusstseins-Qualitäten zu erstellen, die ihr in eurem Leben erleben möchtet. Die Handlung des Schreibens wird die Energie eures Gartens unterstützen, indem sie eure Träume von der inneren auf die äußere Ebene bringt.

Die Engel der Kreativität stehen zur Verfügung, um bei diesem Projekt mit euch zusammen zu arbeiten, und können euch inspirieren, sodass es Spaß macht. Wenn euer innerer Geist auf diese Weise stimuliert wird, fließt neues Leben in euren Geist und euer Herz und ihr fühlt euch erhoben. Dieser erhöhte Energiefluss zieht mehr Freude an und ihr fühlt euch glücklicher, was wiederum mehr kreative Ideen und ein Gefühl des Wohlbefindens mit sich bringt. Euer Leben wird sich auf überraschende Weise zu verändern beginnen.

Wenn ihr seht, dass sich alte Denk- und Handlungsmuster manifestieren und ihr beginnt, euch in problematischen Energien festgefahren zu fühlen, betrachtet sie als Kompost für euren neuen inneren Garten. Bittet die Engel, die in eurem Leben arbeiten, euch dabei zu helfen, dieses Beikraut zu jäten und alte Verhaltensmuster mit Göttlichem Licht umzuwandeln. Dies wird helfen, den Garten eurer Seele mit liebevoller Energie zu nähren. Bald werdet ihr die neuen Sprossen anderer Daseinsweisen sehen.

Erfreut euch an diesem lebendigen Wachstum in dem Wissen, dass ihr, wenn ihr anders auf alte Situationen reagiert, frische, positive Ergebnisse in jedem Bereich eures Lebens erhalten werdet. Indem ihr euch jeden Tag ein wenig auf das konzentriert, was ihr in eurem Leben manifestiert sehen wollt, erschafft ihr eine neue Struktur, sodass euer innerer Garten gedeihen kann. Denkt daran, dass ihr, wenn ihr die Samen des neuen Bewusstseins in euren Garten des reinen Potenzials pflanzt, die schöpferische Essenz in der Erde verankert und erdet. Durch diese Handlung, schöne Bewusstseinsqualitäten in eure Welt zu bringen, werdet ihr zu einer Brücke vom Himmel zur Erde.

Euch im Sonnenlicht der Göttlichen Erleuchtung sonnen

Der Garten eurer Seele hat ein erstaunliches Potenzial, euch das Leben zu bringen, das ihr erleben möchtet. Schon die Bereitschaft, euch für neue Gedanken und Verhaltensweisen zu öffnen, zieht Unterstützung von einer Art an, von der ihr nie wusstet, dass sie existiert. Dieser wunderschöne Garten, der in euch gedeiht, wird zu einem Magneten für eure neue Seelengemeinschaft werden, da viele Menschen von eurer inneren Ausgeglichenheit und Freude angezogen werden. Auf diese Weise reichen euer neues Wachstum und der blühende Raum in euch in die Welt hinaus, um sie zu segnen. Wenn euer Garten Früchte trägt, werdet ihr feststellen, dass euer Leben auf reichhaltige Weise genährt wird.

Die Begleitung des Himmels erwartet euch, wenn ihr beginnt, diese Samen für euer neues Leben zu pflanzen. Sonnt euch im Sonnenlicht der Göttlichen Erhellung und Erleuchtung. Atmet es tief ein und lasst es das neue Wachstum in euch nähren. Wisst, dass die Engel euch freudig dabei helfen werden, die alten Wege auszusortieren, die nicht mehr funktionieren, sodass euer Garten mit neuem Leben gedeihen kann.

Ihr seid niemals allein. Ihr werdet geführt, indem ihr euch für eine neue Art des Seins öffnet. Lasst all die hektische Aktivität in eurem Leben von euch abfallen, während neues Gleichgewicht und Göttlich inspiriertes Handeln im Garten eures Lebens Wurzeln schlägt. Dieser einfache Prozess wird eure Lebensaufgabe anreichern, sodass eure nächsten Schritte sehr klar werden.

In eurem Herzen beginnt neues Leben zu erblühen, und in eurem Leben floriert eine neue Balance. Erlaubt euch, euch inspirieren und nähren zu lassen, während ihr den Garten eurer Seele bepflanzt. Erinnert euch daran, dass, wenn ihr diese erhabenen spirituellen Qualitäten ermächtigt und sie in euer Bewusstsein pflanzt, sie zu lebendigen Energiefeldern werden, die jeden Bereich eures Lebens verbessern werden.

Wenn ihr das Erblühen der Natur um euch herum betrachtet, kann es euch daran erinnern, dass das gleiche wunderbare neue Wachstum in eurem eigenen Wesen stattfindet. Ihr seid ein kostbares Wesen, das all dessen würdig ist, was ihr zu empfangen und zu manifestieren wünscht. Wisst tief in eurem Herzen, dass alles gut ist. Und so ist es.

 

Shanta Gabriel für Erzengel Gabriel

 

Originaltext Englisch: Shanta Gabriel

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/shanta-gabriel/den-garten-eurer-seele-anlegen–erzengel-gabriel

 

 

Tagesbotschaft – 03.September 2020 Denná správa

 

Pokiaľ dokončíte posledné štyri mesiace roku 2020, všetci prejdete radom energetických zmien - jednou za každý zostávajúci mesiac. Každý mesiac, do ktorého vstúpite, bude akoby ste vstupovali na novú platformu, ktorá má svoju vlastnú energetiku. Tieto energie budete integrovať a prispôsobovať a budete pripravení každý mesiac vstúpiť na ďalšiu platformu atď. V procese, ktorý vás dobre pripraví na vstup do energií roku 2021.

S každou integráciou získate väčšiu jasnosť a môžete sa pozrieť trochu ďalej vpred. Tieto energie musia byť vyskúšané v sérii krokov, pretože by to bolo príliš veľa keby ste sa ich pokúsili spracovať naraz. Je to rozvinutie prípravy, ak chcete, ktoré vás pripravuje na spojenie s energiami nového. Celý pokrok, ktorý urobíte v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov, 21. decembra energicky zapadne v súlade s vašim slnovratom a zakotví sa.

Rok 2020 možno v mnohých ohľadoch považovať za most medzi starým a novým. Aj keď to pre vás bolo v mnohých ohľadoch intenzívne a nepredvídateľné, prináša veľa svetla, ktoré je potrebné na študovanie, uzdravenie a vykúpenie a vytvorilo pre vás veľa príležitostí na získanie väčšej jasnosti o tom, aké a čo sú vaše nové schopnosti a zručnosti.

V priebehu nasledujúcich mesiacov začne veľa z vás dostávať aj kúsky puzzle - indície, kam ísť a aké nové príležitosti sa vám otvoria. Buďte trpezlivý. Nechajte to plynúť a rozvinúť sa a pochopte, že tempo je ideálne pre to, kam máte namierené a čo sa snažíte dosiahnuť. Prejdite to svojim srdcom a bytím, pretože vaša autenticita je kľúčom k vytvoreniu a objaveniu ďalšej vzrušujúcej fázy vašej inkarnácie.

 

 

Während ihr die letzten vier Monate des Jahres 2020 absolviert, werdet ihr alle durch eine Reihe energischer Veränderungen gehen – eine für jeden verbleibenden Monat. Bei jedem Monat, in den ihr eintretet, wird es so sein, als würdet ihr eine neue Plattform betreten, die ihre eigene Energetik hat. Ihr werdet diese Energien integrieren und anpassen und darauf vorbereitet sein, die Plattform des jeweils nächsten Monats zu betreten, und so weiter, in einem Prozess, der euch gut darauf vorbereitet, in die Energien des Jahres 2021 einzutreten.

Mit jeder Integration gewinnt ihr mehr Klarheit und könnt ihr ein wenig weiter vorausschauen. Diese Energien müssen in einer Reihe von Schritten erfahren werden, denn es wäre zu viel, zu versuchen, sie alle auf einmal zu verarbeiten. Es ist eine Entfaltung der Vorbereitung, wenn ihr so wollt, die euch darauf vorbereitet, euch mit den Energien des Neuen zu verbinden. Die Gesamtheit der Fortschritte, die ihr in den nächsten vier Monaten macht, werden mit eurer Sonnenwende am 21. Dezember energetisch einrasten, sich verankern.

In vielerlei Hinsicht könnte man das Jahr 2020 als die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen betrachten. Auch wenn es für euch in vielfacher Weise intensiv und unvorhersehbar war, bringt es doch viel ans Licht, das untersucht, geheilt und erlöst werden muss, und es hat für euch viele Gelegenheiten geschaffen, um mehr Klarheit darüber zu gewinnen, was eure neuen Fähigkeiten und wahren Vorlieben sind.

Im Laufe der nächsten Monate werden viele von euch auch beginnen, Puzzleteile zu erhalten – Hinweise darauf, wohin sie gehen und was sich ihnen als neue Möglichkeiten eröffnet. Seid geduldig. Lasst es fließen und sich entfalten und versteht, dass das Tempo perfekt dafür ist, wohin ihr zu gehen und was ihr zu erreichen versucht. Geht euren Weg durch euer Herz und euer Sein, denn eure Authentizität ist der Schlüssel für die Erschaffung und Entdeckung der nächsten aufregenden Phase eurer Inkarnation.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.09.2020, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 01.September 2020 Denná správa

Jedným z najjasnejších aspektov bezprecedentných energií, v ktorých sa nachádzate, je to, že v súčasnosti prežívate dve rôzne fázy svojej inkarnácie. Prvá fáza je energeticky zabalená a čoskoro sa bude cítiť veľmi ďaleko, podobne ako v minulom živote. Ďalšia fáza je ako vstup do úplne novej inkarnácie.

Krása toho spočíva v tom, že vedome môžete rozvíjať všetku múdrosť a vedomosti, ktoré ste zhromaždili v prvej fáze a použiť ich na nové vytváranie na základe najnovšieho stavu toho, čo ste dosiahli interne/vnútorne a vašej autenticity. Je dôležité, aby ste najskôr nemuseli prechádzať závojom zabudnutia, ale mohli jednoducho pokračovať tam kde ste skončili.

V mnohých ohľadoch je to, ako keby ste sa teraz nachádzali v „živote medzi“ alebo „ medzi-živote“, kde dokončujete svoju životnú kontrolu a premýšľate o tom, čo chcete vytvoriť a zažiť pokiaľ idete vpred. Toto je skvelá príležitosť pre vás všetkých, ktorí ste upravujúcim priekopníkom tej cesty a vytvorili z platformy múdrosti a citlivosti všetko, čo je určené na to, aby si vás, vašu planétu a kolektív ctilo a posilňovalo tak, ako to robíte aj vy. Pokraujete vo veľkej zmene vekov. Výborne drahí, výborne!

 

Tagesbotschaft – 01.September 2020

Einer der deutlichsten Aspekte der beispiellosen Energien, in denen ihr euch befindet, ist, dass ihr gerade zwei verschiedene Phasen eurer Inkarnation erlebt. Die erste Phase wird energetisch unter Dach und Fach gebracht und wird sich bald sehr weit entfernt anfühlen, ähnlich wie ein vergangenes Leben. Die nächste Phase ist wie das Eintreten in eine ganz neue Inkarnation.

Die Schönheit davon, dies bewusst zu tun, liegt darin, dass ihr all die Weisheit und all das Wissen weiter voranbringt, die ihr in der ersten Phase gesammelt hattet, und sie dafür nutzen könnt, neu zu erschaffen, und zwar auf der Grundlage des neuesten Standes des innerlich von euch Erreichten und eurer Authentizität. Bedeutsam ist dabei, dass ihr nicht erst durch den Schleier des Vergessens gehen müsst, sondern einfach dort weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt.

In vielerlei Hinsicht ist es, als befändet ihr euch jetzt im „Leben dazwischen“ oder „Zwischenleben“, wo ihr euren Lebensrückblick vollendet und darüber nachdenkt, was ihr erschaffen und erleben möchtet, wenn ihr euch weiter vorwärts bewegt. Dies ist eine herrliche Gelegenheit für euch alle, euch wie Pioniere den Weg zu bahnen und von einer Plattform der Weisheit und Sensibilität aus zu erschaffen, was ganz dafür geschaffen ist, euch, euren Planeten und das Kollektiv zu ehren und zu stärken, während ihr den großen Wandel der Zeitalter weiter voranbringt. Gut gemacht, Ihr Lieben, gut gemacht!

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 30.08.2020, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 25.Mai 2020 - Denná správa

Mnohí z vás sú tak hlboko proti sebe, že stratíte zo zreteľa úžasné aspekty seba samého. Skvelý nástroj, ako vás dostať z tohto zvyku, je vyplniť nasledujúcu vetu - „Milujem to, keď ...“

Je to mocný nástroj, pretože vám pomôže spoznať, aké sú vaše vrodené schopnosti, čo chcete robiť a kým chcete byť. Umožní vám zistiť, kde prirodzene zažívate tok a usmernenie, ktoré sú vždy ukazovateľmi vašich vrodených darov, silných stránok a cieľov.

Pomôže vám to pochopiť, čo pohne vaším srdcom a aké sú vaše jedinečné príspevky, ktoré sú počesť pre planétu. Ak ste sa predtým s týmito prvkami potýkali, môže to byť ľahší spôso, ako sa sebaobľúbiť a prijať.

Expanzia a autentické sebavyjadrenie sú tým, čo v tele zažívate. Ochota preskúmať všetky aspekty toho, čo máte radi - vrátane vás - vám môže dať ešte jasnejší smer, ako môžete vo svojom životnom vyjadrení zažiť viac radosti, významu a spokojnosti.

 

Viele von euch befinden sich in einem so tiefen Widerstand gegen sich selbst, dass sie die herrlichen Aspekte ihrer selbst aus den Augen verlieren. Ein wunderbares Werkzeug, um euch von dieser Gewohnheit abzubringen, ist die Vervollständigung des folgenden Satzes – „Ich liebe es, wenn ich…“

Dies ist deshalb ein mächtiges Werkzeug, weil es euch zu erkennen hilft, was eure angeborenen Fähigkeiten sind, was ihr gerne tut und wer ihr gerne seid. Es wird euch ermöglichen, zu sehen, wo ihr auf natürliche Weise Fluss und Ausrichtung erfahrt, die immer Indikatoren für eure angeborenen Gaben, Stärken und Ziele sind.

Es wird euch helfen zu erkennen, was euch in eurem Herzen bewegt und was eure einzigartigen Beiträge zum Planeten zur Ehre gereicht. Dies kann ein leichterer Weg zu Selbstliebe und Selbstakzeptanz sein, wenn ihr zuvor mit diesen Elementen zu kämpfen hattet.

Ausdehnung/Erweiterung [expansion] und authentischer Selbst-Ausdruck sind das, was zu erleben ihr im Körper seid. Die Bereitschaft, alle Aspekte dessen zu erforschen, was ihr liebt – auch an euch selbst -, kann euch nur eine noch klarere Richtung geben, wie ihr mehr Freude, Sinn und Zufriedenheit in eurem Lebens-Ausdruck erfahren könnt.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 25.05.2020, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
 

 

 

Tagesbotschaft - 27.04.2020 -: Denná správa<

Shelley: „Niekedy sa vraciam k minulým správam a keď to robím, vidím to ako znamenie, že sa chcú opäť zdieľať. Ďakujem Minoru Enomotoovi za to, že sa so mnou o to podiela - myslím, že je to dnes dokonalá energia. “

Keď skutočne pochopíte, že v procese prebudenia, osvietenia jedná o to, že STE namiesto toho aby ste robili, potom prídete k čistému vyžarovaniu a odlivu svojho JA a váš život sa začne zásadne meniť, aby odrážal túto pravdu. Pomysli na slovo „bude“ [„stať sa“ = BE a COME príde]. Len buď a zvyšok príde sám.

 

 Tagesbotschaft – 08.April 2020Denná správa

Pandémia, akokoľvek ju zažívate, vytvára podmienky, ktoré vám môžu najlepšie dať novú úroveň jasnosti, aby vás pripravili na vedomejší vstup do ďalšej fázy svojej inkarnácie. Rok 2020 je rokom, ktorý by vám mal pomôcť jasne vidie a táto globálna kríza je skvelým katalyzátorom, ktorý vám pomôže urobiť len to, čo prinesie veľa vecí, ktoré sa majú vyšetriť a prehodnotiť. , Táto jasnosť bude poháňať vlnu transformácie, ktorá sa objaví, keď sa vynoríte z tohto obdobia globálnej reorganizácie a vytvorí demarkačný bod, ktorý bude znamenať koniec mnohých starých prístupov a vytvorenie novej zjednotenejšej Zeme

Archanjel Gabriel Shelley Young, 8. apríla 2020,.

 

Erzengel Gabriel: Tagesbotschaft – 08.April 2020

Veröffentlicht am April 8, 2020 von erstkontakt blog

 

Tagesbotschaft – 08.April 2020

Die Pandemie, wie auch immer ihr sie erlebt, schafft genau die Bedingungen, die euch am besten eine neue Ebene der Klarheit verschaffen können, um euch auf einen bewussteren Eintritt in die nächste Phase eurer Inkarnation vorzubereiten. Das Jahr 2020 ist ein Jahr, das euch helfen soll, klar zu sehen, und diese globale Krise ist ein großer Katalysator dafür, euch dabei zu helfen, genau dies zu tun, indem es sehr viel ans Licht bringt, das untersucht und überprüft werden soll. Diese Klarheit wird die Welle der Transformation vorantreiben, die sich ereignen wird, wenn ihr gemeinsam aus dieser Zeit der globalen Neuordnung hervorgeht, und einen Abgrenzungspunkt schaffen, der das Auslaufen vieler der alten Herangehensweisen und die Erschaffung einer neuen, geeinteren Erde markiert.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 08.04.2020, http://trinityesoterics.com/

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 24.Juli 2019Denná správa

Radi by sme vám ponúkli analógiu, ktorá vám pomôže pochopiť rozdiel medzi vytváraním toho čo už viete a rozšírením sa do prejavu obrovskej ríše potenciálov a príležitostí, ktoré vám ešte nie sú známe.

Tvorba v oblasti toho, čo už viete a viete, je ako nakupovanie vo vašom malom obchode. Aj keď vám ponúka konkrétnu službu, má pomerne obmedzenú škálu možností. Môžete sa vyrovnať s tým čo je v malom obchode, ak ste ochotní uspokojiť sa s tým, čo je tam.

Vytváranie širšieho rozsahu možností je ako rozhodovanie o nakupovaní na internete. Tým ste otvorili oveľa širšiu škálu možností, z ktorých mnohé ste si možno ani neuvedomili! Rozširujete sa do oveľa širšieho poľa, ktoré vám môže pomôcť a vašim konkrétnym potrebám a bez námahy preskúmate možnosti, kým nenájdete to, čo je pre vás najlepšie. Snaha o váš široký úmysel a ochotu preskúmať, čo je ešte možné, otvára možnosť nechať sa vám objaviť doteraz neznáme možnosti, ktoré sa s vami zhodujú.

Uvedomte si, že nákupy v rohu aj online nakupovanie sú možnosti navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim potrebám a umožnili ostatným pracovať pre vás. Obidva majú zmysel vo vašom živote. Záleží na tom, že objavovanie neznámeho nemusí byť strašidelným úsilím, ale skôr príjemným úsilím, ktoré môžete potvrdiť objavením možností, o ktorých ste nikdy nevedeli a zistením toho aké sú vaše možnosti, ktoré môžu najlepšie podporovať jedinečné potreby a vaše sebavyjadrenie. Je to kvalifikácia, ktorú už máte.

 

 

Tagesbotschaft – 24.Juli 2019

Wir möchten euch eine Analogie anbieten, die euch helfen wird, den Unterschied dazwischen zu verstehen, innerhalb dessen zu erschaffen, was ihr bereits kennt, und euch auszuweiten in das Manifestieren aus dem weiten Reich der Potentiale und Möglichkeiten heraus, die euch noch nicht bekannt sind.

Das Erschaffen innerhalb des Feldes dessen, was ihr bereits kennt und wisst, ist so ähnlich wie das Einkaufen in eurem kleinen Laden an der Ecke. Wenngleich er euch einen bestimmten Dienst bietet, verfügt er über eine recht begrenzte Auswahl an Möglichkeiten. Ihr könnt mit dem, was es in dem kleinen Laden gibt, auskommen, wenn ihr bereit seid, euch mit dem zu begnügen, was dort vorhanden ist.

Das Erschaffen über das ausgedehntere Reich der Möglichkeiten ist wie die Entscheidung, im Internet einzukaufen. Indem ihr das tut, habt ihr euch für eine viel umfangreichere Auswahl an Optionen geöffnet, von denen ihr viele vielleicht noch nicht einmal realisiert habt! Ihr dehnt euch in ein viel weiteres Feld hinein aus, das euch und euren spezifischen Bedürfnissen dienen kann, und erkundet mühelos die Optionen, bis ihr herausfindet, was das Beste für euch ist. Das Suchen mit eurer weit gefassten Absicht und mit der Bereitschaft, zu erforschen, was sonst noch alles möglich ist, eröffnet euch die Möglichkeit, die bisher unbekannten zu euch passenden Übereinstimmungen sich euch zeigen zu lassen.

Bitte versteht, dass sowohl der Laden an der Ecke als auch das Online-Shopping Optionen sind, die darauf ausgerichtet sind, eure Bedürfnisse zu erfüllen, und dass sie Anderen ermöglichen, für euch im Einsatz zu sein. Beide haben einen Sinn in eurem Leben. Worauf es uns ankommt, ist, dass das Unbekannte zu erforschen kein beängstigendes Unterfangen sein muss, sondern vielmehr ein angenehmes Unterfangen, das ihr bejahen könnt, indem ihr Optionen entdeckt, von denen ihr nie wusstet, dass sie existieren, und seht, was davon eure einzigartigen Bedürfnisse und euren Selbst-Ausdruck am besten unterstützen kann. Es ist eine Qualifikation, die ihr bereits hat.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 24.07.2019, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 07.Juni 2019Denná správa

Na svojej ceste k prebudeniu si snohí vysvetľujú, že napriek všetkým rokom učenia a rastu pristáli v [prázdnej] miestnosti, kde nič nevedia. Aj keď to môže byť znepokojujúce, je to vlastne veľký znak vášho vývoja.

Samozrejme príde čas, keď hlava už nebude rozhodovať, ale srdce bude váš nový navigačný systém. Ak nemôžete nájsť konkrétne usmernenie zo svojej mysle, nebudete mať inú možnosť než začať robiť rozhodnutia na základe toho ako sa cítite a kam vaše srdce chce ísť.

To je vynikajúca a hlboká zmena, pretože to znamená, že teraz robíte krok kdy sa rozhodnete danom v okamihu, ktorý je založený na tom, čo je vhodný energetický súhlas s tým kým ste. Je to ukazovateľ, že prechádzate od zaneprázdnenosti mysle, zameranej na budúcnosť, činenie a kontrolu, k poznaniu srdca, ktoré sa zameriava na súčasnosť, bytie a prúdenie.

Dôverujte, drahí! Aj keď to môže trochu trvať zvykať si, je to skvelé znamenie vášho pokroku a umožní vašej duši ukázať vám spôsob akým to nikdy predtým nebolo a to je naozaj niečo čo sa môže osláviť.

 

Tagesbotschaft – 07.Juni 2019

Viele erklären auf ihrer Reise zum Erwachen, dass sie trotz all des jahrelangen Lernens und Wachsens in einem [leeren] Raum gelandet sind, in dem sie nichts wissen. Wenn dies zwar beunruhigend sein kann, ist es aber in Wirklichkeit ein hervorragendes Zeichen für eure Entwicklung.

Es wird ganz natürlich eine Zeit kommen, in der nicht mehr der Kopf, sondern das Herz euer neues Navigationssystem sein wird. Wenn ihr von eurem Verstand keine konkrete Anleitung finden könnt, werdet ihr keine andere Wahl haben, als zu beginnen, Entscheidungen zu treffen, die darauf basieren, wie ihr euch fühlt und wohin euer Herz gehen will.

Dies ist eine ausgezeichnete und tiefgreifende Veränderung, denn sie bedeutet, dass ihr nun den Schritt macht, im jeweiligen Jetzt-Moment Entscheidungen zu treffen, die darauf basieren, was eine passende energetische Übereinstimmung mit dem ist, wer ihr seid. Es ist ein Indikator dafür, dass ihr von der Geschäftigkeit des Verstandes, der sich auf die Zukunft, das Tun und die Kontrolle fokussiert, zum Wissen des Herzens übergeht, das seinen Fokus auf die Gegenwart, das Sein und den Fluss ausrichtet.

Vertraut euch selbst, Ihr Lieben! Wenngleich dies zunächst ein wenig gewöhnungsbedürftig sein mag, ist es ein wunderbares Zeichen für euren Fortschritt und wird eurer Seele ermöglichen, euch den Weg zu weisen wie nie zuvor, und das ist in der Tat etwas zum Feiern.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 07.06.2019, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 16.April 2019  - Denná správa

 

3D prejavy po/vychádzajú z hlavy a pracujú v rámci parametrov toho, čo si myslíte, že je to možné. Vyššie vibračné s/tvorenie prichádza zo srdca a pracuje s najvyšším potenciálom, ktorý chce vaša duša zažiť. Ten prvý slúži jednotlivcovi v obmedzenom rozsahu, druhý slúži vašej vlastnej totalite a celku expanzívnym a rozsiahlym  spôsobom. Milovaní, je tu oveľa viac než si dokážete predstaviť. Dôverujte dosť na to aby sa vaše srdce a duša ujali vedenia.

 

3D-Manifestationen kommen aus dem Kopf und arbeiten innerhalb der Parameter dessen, was der Kopf für möglich hält. Die höhere schwingende Kreation/Schöpfung kommt aus dem Herzen und arbeitet mit den höchsten Potentialen, die eure Seele erleben möchte. Das eine dient dem Individuum in einem begrenzten Umfang, das andere dient eurer eigenen Gesamtheit und dem Ganzen auf erweiternde, ausdehnende Weise. Ihr Lieben, es gibt für euch so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Vertraut genug, um eurem Herzen und eurer Seele zu erlauben, die Führung zu übernehmen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 16.04.2019, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 16.April 2019  - Denná správa

3D prejavy po/vychádzajú z hlavy a pracujú v rámci parametrov toho, čo si myslíte, že je to možné. Vyššie vibračné s/tvorenie prichádza zo srdca a pracuje s najvyšším potenciálom, ktorý chce vaša duša zažiť. Ten prvý slúži jednotlivcovi v obmedzenom rozsahu, druhý slúži vašej vlastnej totalite a celku expanzívnym a rozsiahlym  spôsobom. Milovaní, je tu oveľa viac než si dokážete predstaviť. Dôverujte dosť na to aby sa vaše srdce a duša ujali vedenia.

3D-Manifestationen kommen aus dem Kopf und arbeiten innerhalb der Parameter dessen, was der Kopf für möglich hält. Die höhere schwingende Kreation/Schöpfung kommt aus dem Herzen und arbeitet mit den höchsten Potentialen, die eure Seele erleben möchte. Das eine dient dem Individuum in einem begrenzten Umfang, das andere dient eurer eigenen Gesamtheit und dem Ganzen auf erweiternde, ausdehnende Weise. Ihr Lieben, es gibt für euch so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Vertraut genug, um eurem Herzen und eurer Seele zu erlauben, die Führung zu übernehmen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 16.04.2019, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

 

Tagesbotschaft – 03.April 2019Denná správa

Zázraky sú božské prejavy, ktoré presahujú to, čo ste si dokázali predstaviť. Môžu sa objaviť kedykoľvek, všetko, čo je potrebné, je otvorenosť k ich prijatiu a ochota dať im priestor vo vašom živote. Čím viac sa môžete vzdať túžby ovládať a zužovať to čo vidíte, tak veľmi ako je to možné (aby ste tak boli ochotní prijať), tým viac budete vesmírom prekvapení a potešení, ktorý vie, že chcete dosiahnuť najvyššie výsledky, o ktorých vy ešte ani neviete.

Wunder sind göttliche Manifestationen, die über das hinausgehen, von dem ihr euch jemals vorstellen könntet, dass es möglich sei. Sie können jederzeit auftreten, alles, was nötig ist, ist Offenheit, sie zu empfangen und die Bereitschaft, ihnen in eurem Leben Raum zu geben. Je mehr ihr den Drang loslassen könnt, eure Manifestationen zu kontrollieren und einzuengen, was ihr für möglich haltet (und damit das, was ihr bereit seid zu empfangen), desto mehr könntet ihr von einem Universum überrascht und erfreut werden, das weiß und das euch die höchsten Ergebnisse liefern will, von denen ihr nicht einmal etwas wisst.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.04.2019, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

 

Tagesbotschaft – 08.März 2019Denná správa

Seba-láska znamená umožniť vášmu vnútornému mudrcovi vytvoriť a udržať priestor, v ktorom sa môžete liečiť, pustiť (už nepotrebné), integrovať a rozvíjať.

Selbstliebe bedeutet, eurem inneren Weisen zu ermöglichen, den Raum zu erschaffen und zu halten, in dem ihr heilen, lösen, integrieren und entwickeln könnt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 08.03.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 15. februára 2019 - Denná správa -

Na svete prebieha zaujímavý jav. Tradične by ľudia, ktorí sa nachádzajú na  ceste uzdravenia / prebudenia znovuobjavenie fragmentov duší - robili svoju prácu uzdravenia z diaľky - často prostredníctvom meditácie, snívania alebo hypnózy. Hoci to bolo určite vhodné tak v posledných rokoch sa to zmenilo, čo je ďalší spôsob, ktorý ukázuje do akej miery ste sa rozvinuli.

Teraz veľa prebúdzajúcich sa ľudí fyzicky hľadá miesta kde boli zranení a kde sa môžu liečiť. Toto premenilo človeka na liek pre seba a pre krajinu. Uzdravenie, ktoré vyplýva z návštevy týchto osobitných miest umožňuje ľuďom väčší stav celistvosti a tiež zakotvuje  stav transformácie a celistvosti v krajine. Tým sa stáva dvojakým liekom.

Môžete sa dostať na miesta, o ktorých ste nikdy neuvažovali. Môžete cítiť emocionálnu odpoveď na takom mieste, čo vždy znamená, že tento proces prebieha. Je to pozoruhodná služba ako pre seba, tak aj pre planétu, že ste na Zemi na vašej ceste zahojenia. Toto je ďalší aspekt zmeny, ktorý ukazuje aký bol pokrok, ktorým ste prešli a je to vaše vznikajúce majstrovstvo v oblasti telesnosti.

Tagesbotschaft – 15.Februar 2019

Es findet ein interessantes Phänomen auf der Erde statt. Traditionellerweise würden Menschen, die sich auf ihrer Heilungs-/Erwachensreise befinden, ihre Heilungsarbeit aus der Ferne verrichten – oftmals durch Meditation, Traumzustände oder Hypnose -, wenn es um ihre Vorleben und das Wiederfinden von Seelenfragmenten ginge. Während dies sicherlich angemessen war, hat es sich doch in den letzten Jahren verändert, was eine weitere Wegmarkierung dafür ist, wie weit ihr euch entwickelt habt.

Jetzt suchen viele erwachende Menschen die Orte, an denen die Verletzung geschah und an denen die Heilung stattfinden kann, physisch auf. Dies hat eine Heilungsmöglichkeit für den Menschen in eine Heilung für den Menschen und für das Land verwandelt. Die Heilung, die aus Besuch dieser besonderen Orte hervorgeht, versetzt den Menschen in einen größeren Zustand der Ganzheit und verankert zudem diesen Zustand der Umwandlung und Ganzheit auch in dem Land selbst. Es wird zu einer zweifachen Heilung.

Ihr werdet möglicherweise zu Orten geführt, an die ihr noch nie erwogen habt. Ihr werdet an einem solchen Ort vielleicht eine emotionale Reaktion empfinden, was immer ein Hinweis darauf ist, dass ein diese Art von Prozess stattfindet. Es ist ein bemerkenswerter Dienst, sowohl an euch selbst als auch am Planeten, dass ihr auf der Erde jetzt auf eurer Heilungssuche unterwegs seid. Dies ist ein weiterer Aspekt der Veränderung, der euch die erzielten Fortschritte und eure aufkommende Meisterschaft im Reich der Körperlichkeit zeigt.

Tagesbotschaft – 16.Januar 2019denná správa

Milovaní, chápeme, že dôvera môže byť pre vás veľmi ťažkým prvkom. Ale prosím berte  na vedomie, že ak sa rozhodnete, a pokúsili sa prejsť bez dôvery, vyberiete si odpor namiesto vášho teraz-okamihu, bez základu pre to, čo robíte. Vaša nedôvera posunie vašu pozornosť od svojej vlastnej tvorby do miesta na časovej osi, ktorá obsahuje presne to čo nechcete. Potom, keď sa veci vyvinú zle, tak ako ste sa obávali, budete kričať: "Vidíte? Vedel som to! "

Je to dôvera, ktorá umožňuje rozvinúť skutočný potenciál danej okolnosti. Ak ste sa nedokázali presvedčiť, ako sa niečo môže stať, potom ste si nedali spravodlivú šancu. Je to ako vysievanie semien a potom im odmietnuť vodu pretože ste presvedčení, že tak či tak nebudú rásť.

Nie je čas vidieť, kde vás môže dôvera vziať/zaviesť? Ak máte problémy s energiou dôvery, prečo nie iba v slávnostnom vyhlásení: " teraz ma vedie Boh " a zistiť, kam ste vedení? Je to dôvera, ktorá vám umožňuje viesť vás ku skúsenostiam, po ktorých túžite.

Vzhľadom k sociálnej klimatizácii a predchádzajúcim skúsenostiam ako nevedomí tvorcovia je dôvera aspekt, ktorý bol doteraz obávaný a teda je pomerne málo rozvinutý. Ale ste pripravený ísť dopredu a zlepšiť svoju schopnosť dôverovať, pretože je kľúčom k objaveniu vášho najvyššieho potenciálu vo všetkých oblastiach vášho života. Dôvera je nástrojom vedomého spoločného stvorenia.

Tagesbotschaft – 16.Januar 2019

Ihr Lieben, wir verstehen, dass Vertrauen ein sehr schwieriges Element für euch sein kann. Aber bitte versteht, dass wenn ihr wählt, zu versuchen, ohne Vertrauen zu navigieren, ihr Widerstand anstelle eures Jetzt-Moments wählt, ohne irgendeine Grundlage für euer Tun. Außerdem verschiebt euer Mangel an Vertrauen eure Aufmerksamkeit fort von eurem eigenen Schöpfungsraum auf eine Zeitlinie, die genau das enthält, was ihr nicht wollt. Wenn dann die Dinge ungut laufen, auf eben die Weise, wie ihr sie befürchtet habt, werdet ihr ausrufen: „Seht ihr? Ich wusste es!“

Es ist Vertrauen, was die Entfaltung des wahren Potenzials jedes gegebenen Umstandes ermöglicht. Wenn ihr kein Vertrauen eingebracht habt, um zu sehen, wie etwas werden kann, dann habt ihr dem keine faire Chance gegeben. Es ist wie das Aussähen von Samen und die dann folgende Weigerung, sie zu gießen, weil ihr euch selbst davon überzeugt, dass sie sowieso nicht wachsen werden.

Ist es nicht an der Zeit zu schauen, wohin Vertrauen euch führen kann? Wenn ihr Probleme mit der Energie des Vertrauens habt, warum geht ihr nicht einfach in die Affirmation „Gott führt mich jetzt“ und seht, wohin ihr geführt werdet? Es ist das Vertrauen, was es euch ermöglicht, euch zu den Erfahrungen führen zu lassen, nach denen ihr euch sehnt.

Aufgrund gesellschaftlicher Konditionierungen und eurer bisherigen Erfahrungen als unbewusste Schöpfer ist Vertrauen ein Aspekt, der bislang gescheut wurde und deshalb eher unterentwickelt ist. Aber ihr seid bereit, jetzt vorwärts zu gehen und eure Fähigkeit zu vertrauen zu verbessern, da sie der Schlüssel zur Entdeckung eurer höchsten Potentiale in allen Bereichen eures Lebens ist. Vertrauen ist das Macht-Werkzeug der bewussten Mit-Schöpfung.

rzengel Gabriel durch Shelley Young, 16.01.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 02.Januar 2019 - Denná správa
Naliehame aby ste v tomto roku upustili od pojmov "dobré alebo zlé", "správne alebo nesprávne" a jednoducho vidieli hodnotu každej skúsenosti. Čo by to pre vás urobilo? Boli by ste okamžite oslobodení od reťazcov úsudku (pokiaľ ide o seba aj ostatných) a dostali by ste sa do milosti a pohody, ktoré prichádzajú s cťou procesu, ktorý vám umožní objaviť vaše preferencie/hodnoty a rozvíjať sa viac v poznaní toho, kto naozaj ste.

Wir fordern euch auf, in diesem Jahr von den Konzepten von ‚gut oder schlecht‘, ‚richtig oder falsch‘ abzulassen und einfach den Wert der jeweiligen Erfahrung zu sehen. Was würde das für euch bewirken? Es würde euch unverzüglich von den Ketten des Urteilens befreien (in Bezug sowohl auf euch selbst wie auch auf andere) und euch in die Gnade und die Leichtigkeit versetzen, die damit einhergehen, den Prozess zu ehren, der euch ermöglicht, eure Vorlieben zu entdecken und euch mehr in dem Wissen darüber zu entfalten, wer ihr wirklich seid.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 02.01.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 27. november 2018 - Denná správa

Radosť spôsobuje, že vaše energetické pole sa leskne a žiari najslávnejším spôsobom. Ak chcete na vašej planéte rozširovať viac svetla, zapojte sa do viacerých aktivít, ktoré vás potešia a budete vynikajúco slúžiť sami sebe a aj vašej planéte.

Tagesbotschaft – 27.November 2018

Freude lässt euer Energiefeld schimmern und auf die herrlichste Weise leuchten. Wenn ihr mehr Licht auf eurem Planeten verbreiten möchtet, nehmt an mehr Aktivitäten teil, die euch Freude bereiten, und ihr werdet sowohl euch selbst als auch eurem Planeten glänzend dienen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 27.11.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 13.Oktober 2018 - Denná správa

Niektorí z vás sa zdráhajú prijať pomoc pretože sa obávajú, že je viazaná na podmienky. Existuje rozdiel medzi žiadaním niekoho zo skrytej agendy alebo niekým, kto by chcel skúsiť radosť zo slúženia. Zvážte 3D pomoc, ktorá pochádza z vnútorného miesta odlúčenia, nedostatku a túžby slúžiť tomuto Jednému a 5D-pomoc, ktorá pochádza z vnútorného miesta jednoty, hojnosti a túžby slúžiť celku.

Prvý z nich by mohol byť rozdávanie zo závisti alebo so skrytou zášťou, alebo získať niečo späť, zatiaľ čo druhé je jednoducho rozdávanie ako šanca zažiť milujúcu službu ako prejav seba samého. Keď sa zastavíte a budete sa cítiť vo vnútri, vždy budete vedieť rozdiel. Nedovoľte, aby tie staré zážitky s ľuďmi, ktorí vám nepomohli zo srdca, zabránili prijať milujúcu podporu, ktorá je pre vás z prameňov, ktorých najväčšou radosťou je podporovať a prijímať od nich je pre vás absolútne bezpečné.

Einige von euch nehmen ungern Hilfe an, weil sie Angst haben, dass sie an Bedingungen geknüpft ist. Es besteht ein Unterschied dazwischen, ob Jemand aus einer versteckten Agenda heraus gibt oder ob Jemandem gibt, um die Freude am Dienen zu erleben. Betrachtet einmal eine 3D-Hilfe, die von einem inneren Ort der Trennung, des Mangels und des Wunsches, diesem Einen zu dienen, kommt, und eine 5D-Hilfe, die aus einem inneren Ort der Einheit, der Fülle und aus dem Wunsch hervorgeht, dem Ganzen zu dienen.

Erstere könnte möglicherweise ein Geben aus Neid oder mit einem darunterliegenden Groll sein oder um etwas dafür zurückzubekommen, während die Andere einfach ein Geben aus der Chance heraus ist, liebevollen Dienst als einen Ausdruck des Selbstes zu erleben. Wenn ihr innehaltet und in euch hinein fühlt, werdet ihr immer den Unterschied erkennen. Lasst euch nicht von jenen alten Erfahrungen mit Menschen, die nicht aus dem Herzen heraus geholfen haben, dazu bringen, die liebevollen Unterstützungen abzulehnen, die für euch da sind, aus Quellen, deren größte Freude es ist, zu unterstützen, und von denen zu empfangen für euch absolut sicher ist.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 13.10.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

 

Tagesbotschaft – 03.Oktober 2018 Denná správa

Proces prebúdzania je o zadaní svojej autentickej moci. Jadrom toho je dôvera - naučiť sa dôverovať sebe, svojmu vlastnému majstrovstvu, vašej božskú schopnosti a svojej úlohe ako splnomocneného odborníka na seba a svoju vlastnú inkarnáciu. Dôraz sa kladie na dôležitosť sebalásky, ale sebadôvera je rovnako dôležitá a zriedka sa spomína.

Je to základný prvok, ktorý vám umožní vstúpiť do vašej suverenity a prijať sa oprávneného spoluvlastníka, ktorý skutočne ste. Preto dôverujte, drahí. Dôverujte svojmu rastu, svojej múdrosti, svojej autentickej moci/sile, vašej v proces vo a vaše schopnosti, pretože to je ďalší prirodzený krok vo vašej evolúcii.

 

Beim Erwachensprozess geht es darum, in eure authentische Kraft einzutreten. Der Kern davon ist Vertrauen – zu lernen, euch selbst zu vertrauen, eurer eigenen Meisterschaft, eurer göttlichen Fähigkeit und eurer Rolle als ermächtigter Experte eurer selbst und eurer eigenen Inkarnation. Der Fokus liegt sehr auf der Bedeutung der Selbstliebe, aber Selbstvertrauen ist ebenso wichtig und wird selten erwähnt.

Es ist das wesentliche Element, das es euch ermöglichen wird, in eure Souveränität einzutreten und den ermächtigten Mit-Schöpfer anzunehmen, der ihr wahrlich seid. Daher vertraut, ihr Lieben. Vertraut in euer Wachstum, eure Weisheit, eure authentische Kraft, eure Rolle, den Prozess und eure Fähigkeiten, denn das ist der nächste natürliche Schritt eurer Evolution.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.10.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 Tagesbotschaft - 18. septembra 2018 - Denná správa

Čo by sa stalo, keby ste nahradili potrebu bojovať proti niečomu s jednoduchým objavením seba-prejavu? Čo ak by ste vymenili boj za tok? Vymenili robiť za BYTIE? Vymenili službu mučenídctva na  radostný záväzok/konanie? Cítiťte do svojho vnútra. Venujte veľkú pozornosť tomu ako sa cítite keď prvýkrát pocítite boj a potom sebavyjadrenie, budete cítiť, že tie vlastnosti existujú na veľmi rozdielnych úrovniach energetického potenciálu. Budete cítiť, že sa pohybujete po stranách na rôznych časových úsekoch. Pretože každá zmena zamerania mysle  vytvára nové možnosti. To isté platí aj pre energetický rozdiel medzi bojom a tokom, medzi robením a BYTÍM alebo medzi obetavosťou a podporovacou službou. Všimnite si ako každý z tých usmernenení sa pociťuje vo vašom tele a ktoré sú zarovnané s vami a s tým kam chcete ísť. Ktoré rozhodnutia vám umožňujú ukotviť energiu mieru?

Budeme odpovedať na to, čo sa stane ak vykonáte tieto zmeny. Začnete sa pohybovať vpred od najsilnejšieho centra moci, ktoré máte: z vlastnej autentickej moci a vrodenej múdrosti. Budete akceptovať svoju božskú schopnosť pre spoluvytváranie, ktorá vyplýva z vyjadrenia vlastnej energie a výberu najvyššieho energetického súladu  s tým, kým ste a s tým čo chcete zažiť. Začnete svoje vlastné životné vyjadrenie na základe svojej vlastnej pravdy, vlastných želaní (predností) a budete ovládať to čo podporí vyššie dimenzionálne energie, čo je presne to, čo je vaša hlbokosiahajúca ctená úloha ako účastník vo veľkej transformácii ľudstva, a bude sa rozpínať ďalej.

Archangel Gabriel od Shelley Young, 18.09.2018, http://trinityesoterics.com/

Preklad: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Zdroj: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 18.September 2018

Was würde passieren, wenn ihr die Notwendigkeit, gegen etwas zu kämpfen, durch ein einfaches Umarmen eures Selbstausdrucks ersetzen würdet? Was wäre, wenn ihr das Kämpfen durch das Fließen ersetzen würdet? Das Tun durch das Sein? Den Märtyrer-Dienst durch den freudigen Einsatz? Spürt hinein. Wenn ihr aufmerksam darauf achtet, wenn ihr euch erst in das Kämpfen hinein fühlt und dann in den Selbst-Ausdruck, werdet ihr spüren, dass sie auf sehr unterschiedlichen energetischen Potential-Ebenen existieren. Ihr werdet spüren, dass ihr euch seitwärts auf verschiedenen Zeitlinien bewegt. Das liegt daran, dass sich aus jeder Verschiebung des Fokus neue Möglichkeiten ergeben. Das Gleiche trifft auf den energetischen Unterschied zwischen Kampf und Fluss, Tun und Sein, Opferdienst vs. unterstütztem Dienst zu. Beachtet, wie sich jedes von ihnen in eurem Körper anfühlt und welche sich auf euch ausgerichtet anfühlen und darauf, wohin ihr gehen möchtet. Welche Entscheidungen ermöglichen euch, die Energie des Friedens zu verankern?

Wir werden dazu antworten, was passieren wird, wenn ihr diese Veränderungen durchführt. Ihr werdet anfangen, euch vom stärksten Machtzentrum aus vorwärts zu bewegen, das ihr habt: eure eigene authentische Kraft und angeborene Weisheit. Ihr werdet eure göttliche Fähigkeit zur Mit-Schöpfung annehmen, die daraus hervorgeht, dass ihr eure eigene Energie zum Ausdruck bringt und die höchsten energetischen Übereinstimmungen mit dem, wer ihr seid und was ihr erleben möchtet, wählt. Ihr werdet beginnen, euren Lebens-Ausdruck basierend auf eurer eigenen Wahrheit, euren Vorlieben und dem, was die höher-dimensionalen Energien unterstützen, zu steuern, was genau das ist, was eure tiefgreifende Rolle als Teilnehmer am großen Wandel der Menschheit weiter ehren und ausdehnen wird.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 18.09.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 14.September 2018 - Denná správa

 

Existuje tendencia,  prebúdzajúci sa ľudia, keď musia zápasiť sa pokladajú za zlyhancov, Milovaní, je v poriadku byť smutný, nevediac kam tá cesta vedie, byť človekom. Ste na planéte aby ste robili plné skúsenosti. Nedovoľte aby vaše súčasné boje boli príležitosťou na sebapoškodzovanie alebo sebazneuctenie. Prijmite to, že tie veci sa dejú preto aby ste ich cítili, zhodnotili a vyriešili. Vedzte, že ako empati máte niekedy pocity, ktoré ani nie sú vaše, ale pri ktorých stále môžete pomôcť tým, že ich spoznáte, uznáte a premieníte. Milujte sa prostredníctvom spektra skúseností pretože viete, že všetko slúži jednému účelu. Nie je to dokonalosť, ktorú hľadáte, ale vaša autentickosť a udržanie priestoru bezpodmienečnej lásky a prijatie pre seba samého prostredníctvom vašich výšok a pádov a cez všetko čo leží medzi tým.

 

Tagesbotschaft – 14.September 2018

Es besteht die Tendenz, dass erwachende Menschen sich als Versager betrachten, wenn sie zu kämpfen haben. Ihr Lieben, es ist in Ordnung, traurig zu sein, nicht zu wissen, wohin ihr geht, ein Mensch zu sein. Ihr seid auf dem Planeten, um die volle Erfahrung zu machen. Gestattet es nicht, dass eure momentanen Kämpfe eine Gelegenheit dafür sind, in die Selbstmisshandlung oder Selbstbeschimpfung zu gehen. Akzeptiert, dass die Dinge aufkommen, um gefühlt, begutachtet und gelöst zu werden. Wisst, dass ihr als Empathen manchmal Gefühle habt, die nicht einmal eure sind, bei denen ihr aber trotzdem helfen könnt, indem ihr sie erkennt und umwandelt. Liebt euch selbst durch das ganze Spektrum der Erfahrungen hindurch, in dem Wissen, dass alles einem Zweck dient. Es ist nicht Perfektion, die ihr anstrebt, sondern eure Authentizität und das Aufrechterhalten des Raumes der bedingungslosen Liebe und Annahme für euch selbst durch eure Höhen und Tiefen und durch alles hindurch, das dazwischen liegt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 14.09.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

 

Tagesbotschaft – 24.Mai 2018 - Denná správa

Vaša duša vždy komunikuje s vami. Povie vám kam chce ísť, pomáha aby ste si uvedomili svoje záujmy, vaše priania a to čo je pre vás dobré. Zaznamenáva náznaky a synchronicity. Rozširuje vaše srdce a dáva vám veľké ÁNO ak ste s ňou naozaj v súlade. Je to jednoduchý a jemný systém vedenia, ktorý, ak to dovolíte, vám umožňuje vedieť, ktorou cestou máte ísť  - dlho predtým než pristanete v priestore hlbokého nepohodlia. Počúvajte, drahí. Počúvajte šepot vášho srdca a vašej duše a vždy nájdete smer, ktorým musíte/chcete ísť - pretože oni odkrývajú, odhalujú vašu cestu, každým cíteným, predtušeným momentom, jeden za druhým.

 

Tagesbotschaft – 26.Mai 2018

Eure Seele kommuniziert immer mit Euch. Sie sagt Euch, wohin sie gehen will, indem sie Euch auf Eure Interessen, Eure Wünsche und auf das aufmerksam macht, was Euch gut tut. Sie bemerkt Zeichen und Synchronizitäten. Sie erweitert Euer Herz und gibt Euch ein großes JA, wenn Ihr wirklich in einer Linie mit ihr seid. Es ist ein einfaches und sanftes Leitsystem, das Euch, wenn Ihr es zulasst, wissen lässt, welchen Weg Ihr gehen sollt – lange noch bevor Ihr in einem Raum tiefer Unbequemlichkeit landet. Hört ihr zu, Ihr Lieben. Hört auf das Flüstern Eures Herzens und Eurer Seele und Ihr werdet immer die Richtung finden, in die Ihr gehen müsst, denn sie werden Euch den Weg entfalten, einen gefühlten, erspürten Moment nach dem anderen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.05.2017, http://trinityesoterics.com/

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

 

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ, VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Vedomie NIE JE myseľ. Myseľ je cesta vedomia, ktorá slúži na vyjadrenie vášho dosiahnutého stavu vedomia. Zvážte vedomie ako masívne, nekonečné telo všetkej skutočnosti a myseľ ako dvere, ktoré sa otvárajú do tohto nekonečného tela všetkého čo je. Niektorí majú doteraz len veľmi malé dvere na vnímanie a tak ich myšlienky môžu vidieť len malú časť toho, čo je skutočné a založia svoje životy a presvedčenia na tomto "pohľade" na realitu.

Bewusstsein ist NICHT der Verstand. Der Verstand ist ein Weg des Bewusstseins, der dazu dient, euren erreichten Zustand des Bewusstseins widerzuspiegeln. Betrachtet das Bewusstsein als einen massiven, unendlichen Körper aller Realität und den Verstand als eine Tür, die sich in diesen unendlichen Körper von allem, was ist, öffnet. Einige haben bis jetzt nur eine sehr kleine Tür, um wahrzunehmen, und so können ihre Gedanken nur einen kleinen Teil dessen sehen, was wirklich ist, und sie stützen ihr Leben und ihren Glauben auf diesen „flüchtigen Blick“ auf die Wirklichkeit.

Meiser Kuthumi durch Natalie Glasson, http://www.wisdomofthelight.com/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/0318/0natalie.html#30

Errinerung des angeborenen, eigenen Wertes des Menschen

 

Tagesbotschaft - 28. marca 2018 - Denná správa

Odporúčame vám aby ste svoje meditácie a praktiky vizualizácie vnímali, a to nielen z dôvodu značných zdravotných výhod, ktoré ponúka, ale preto, že radosť a zábava odfúkne prach z vašej fantázie a preskúma svoje tvorivé JA v ríši, kde si myslíte, že je všetko možné. Len  pomyslíte na to, čo chcete a vytvoríte to a to je všetko.

Ak rozumiete koncept ako hore, tak dole ', tak sa môžete uvoľniť a začnete sa uvoľniť a otvoriť nekonečným skúsenostiam, ktoré sú vám k dispozícii aj vo vašom fyzickom priestore. Jediný rozdiel medzi týmito dvoma kráľovstvami je, že v meditácii ste okamžite Creator/tvoriteľ, avšak vo fyzickej ríši existuje určité časové oneskorenie. Ako sa vy a vaša planéta vyvíjate tak ten čas oneskorenia bude kratší a kratší.

Ak sa ťažko sústredíte na psychickú vizualizáciu alebo videnie tak môže pomôcť pokryť niečím vaše fyzické oči. Keď si vaše fyzické oči všimnú, že nič nevidia tak sa  prestanú o to snažiť. To povzbudí váš mozog k tomu, že sa prestanú snažiť pozerať na veci obvyklým spôsobom a začne vidieť psychickú časť vašej mysle. Tento jednoduchý tip je málo známy ale je hlboký a môže výrazne posilniť a prehĺbiť meditáciu alebo vizualizáciu.

Majte na pamäti, že vaše psychické vízie nie sú to isté ako vidieť  so svojimi ľudskými očami - je to skôr ako sen alebo spomienka v mysli. Hlavné prvky vyniknú, ale nebudú tak podrobné ako váš normálny pohľad. To je v poriadku. Čím viac budete dôverovať a prúdiť do procesu bez toho aby ste ju posúdili tak tým hlbšie budú vaše skúsenosti. Podrobnosti nie sú požiadavkou/predpokladom na úspech, je to výber a pocit skúseností, kde sa tvorba uskutočňuje.


Tagesbotschaft – 28.März 2018

Wir spornen Euch an, Eure Meditations- bzw. Visualisierungs-Praktiken wahrzunehmen, nicht nur wegen der beträchtlichen gesundheitlichen Vorteile, die sie Euch bieten, sondern auch wegen der Freude und des Spaßes dabei, den Staub von Eurer Fantasie zu pusten und Euer Schöpfer-Selbst in einem Reich zu erforschen, in dem Ihr alles für möglich haltet. Ihr denkt einfach an das, was Ihr erschaffen möchtet, und schon ist es da.

Wenn Ihr das Konzept ‚wie oben so unten‘ versteht, könnt Ihr Euch zu lockern und zu entspannen beginnen und Euch den endlosen Erfahrungen öffnen, die Euch ebenso auch in Eurem physischen Bereich zur Verfügung stehen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Reichen besteht darin, dass Ihr in der Meditation sofortige Schöpfer seid, es im physischen Bereich jedoch eine Verzögerungszeit gibt. Indem Ihr und Euer Planet sich weiterentwickeln, wird diese Verzögerungszeit immer kürzer und kürzer werden.

Wenn es Euch schwerfällt, Euch auf das übersinnliche Visualisieren oder Sehen zu konzentrieren, kann es hilfreich sein, dabei Eure physischen Augen mit etwas zu bedecken. In der Sekunde, wo Eure physischen Augen merken, dass sie nichts sehen können, werden sie aufhören es zu versuchen. Dies wird Euer Gehirn animieren, aufzuhören, die Dinge auf konventionelle Weise betrachten zu wollen und zu beginnen, mit dem übersinnlichen Teil Eures Geistes [mind] zu sehen. Dieser einfache Tipp ist wenig bekannt dennoch tiefgreifend und kann Eure Meditations- oder Visualisierungs-Praktiken erheblich verbessern und vertiefen.

Bitte denkt daran, dass Eure übersinnliche Sicht nicht genauso ist wie wenn Ihr Dinge mit Euren menschlichen Augen betrachtet – es ist eher so wie wenn Ihr Euch einen Traum oder eine Erinnerung ins Gedächtnis ruft. Die Hauptelemente werden hervorstechen, aber es wird nicht so detailliert sein wie Eure normale Sicht. Das ist völlig in Ordnung. Je mehr Ihr in den Prozess vertraut und hineinfließt, ohne ihn zu beurteilen, desto tiefer werden Eure Erfahrungen werden. Details sind keine Voraussetzung für Erfolg, es sind die Auswahl und das Gefühl der Erfahrung, wo die Schöpfung stattfindet.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 28.03.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 14.März 2018 – Denná správa

Prečo raz nepodniknete jednu vec - problém, ktorý máte - odozvdajte to. Dajte to rúk Boha aby sa o to postaral za vás. Dajte to ďalej, aby bol vyriešený a nedovoľte v pokušení vziať ho späť predtým než sa to vyriešilo. Odovzdajte to a naozaj to nechajte, nechajte to ísť.

Ak budete venovať veľkú pozornosť tak zistíte, že sa cítite okamžite ľahšie. Okamžite pocítite ako sa mení energia okolo toho subjektu/záležitosti. Budete, takpovediac, cítiť ako sa rozžiari/zľahčí to bremeno a váš ukazovateľ je, že ten problém úspešne prešiel a už prechádza do energie, ktorá môže priniesť riešenie. Umožnili ste ju preniesť do kráľovstva, kde sa môžu uskutočniť neviditeľné božské riešenia, aj nazývané zázraky.

Nikdy nie je dôvod robiť veci sami, drahí. Nie je na čase aby ste preskúmali a používali nekonečnú podporu, ktorú máte kedykoľvek k dispozícii

Tagesbotschaft – 14.März 2018

Warum nehmt Ihr nicht einmal eine Sache – ein Problem, das Ihr habt – und gebt sie AUF. Gebt sie Gott, um sich um für Euch darum zu kümmern. Gebt sie ab, damit sie gelöst wird, und geratet nicht in die Versuchung, sie zurückzunehmen, bevor es geschehen ist. Übergebt sie und lasst sie wirklich los, lasst sie gehen.

Wenn Ihr dabei genau aufpasst, werdet Ihr feststellen, dass Ihr Euch sofort leichter fühlt. Ihr werdet sofort spüren, wie sich die Energie um das Thema herum verändert. Ihr werdet sozusagen eine Aufhellung der Belastung spüren, die Euer Indikator dafür ist, dass sie erfolgreich übergeben wurde und sich bereits in die Energien hineinbewegt, die eine Lösung bringen können. Ihr habt ermöglicht, dass sie in das Reich übertragen wird, in dem unsichtbare göttliche Lösungen, auch Wunder genannt, stattfinden können.

Es gibt niemals einen Grund, Dinge im Alleingang zu machen, Ihr Lieben. Ist es nicht an der Zeit für Euch, die endlosen Unterstützungen zu erforschen und zu nutzen, die Euch zu jeder Zeit zur Verfügung stehen?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 12.03.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 05.03. 2018Denná správa

Vážení, mnohé z vašich vnútorných filtrov sú tak rušené alebo hlučné, že môžu spôsobovať zmätok pri pokuse o rozhodovanie. Môžete veľmi dobre vedieť čo je pre vás najlepšie, ale potom znovu premýšľate o tom pretože budete chcieť potešiť ostatných alebo že je múdre alebo najlepšie to čo myslia iní. Faktom však zostáva, že ste jediní, ktorí poznajú vašu vlastnú energetiku a iba vy môžete vidieť kedy vám niečo energicky vyhovuje, čo sa najlepšie k vám hodí.

Takže ak sa musíte rozhodnúť tak odporúčame aby ste si sadli a vcítili sa do vášho vnútra, vcítiť sa dosvojich vlastných vedomostí. Spojte sa s vlastnou podstatou a potom dôverujte sebe dosť na to, aby ste sa mohli dovoliť ukázať sebe cestu. Jedná sa o najrýchlejší spôsob ako pokročiť na ceste, ktorá vyhovuje, sa hodí vášej vlastnej energii a duše, a to vám na konci prinesie najviac potešujúci výsledok. Znamená to umožniť čistú energiu, aby vás na ceste sprevádzala spôsobom, ktorý dokáže priniesť len tie najčistejšie, vám zodpovedajúce energetické korešpondencie a podporu pre vás.

 

Ihr Lieben, viele Eurer inneren Filter sind so gestört oder verrauscht und können Verwirrungen erzeugen, wenn Ihr versucht, Entscheidungen zu treffen. Ihr mögt sehr gut wissen, was das Beste für Euch ist, dann jedoch überdenkt Ihr es noch einmal, weil Ihr Euch wünscht, Anderen zu gefallen oder das zu tun, von dem Andere denken, dass es klug oder am besten sei. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass Ihr jeder der Einzige seid, der Eure eigene Energetik kennt, und nur Ihr selbst könnt erkennen, wann etwas energetisch wirklich zu Euch passt.

Wenn Ihr also eine Entscheidung treffen müsst, empfehlen wir Euch, Euch ruhig hinzusetzen und Euch in Euer eigenes inneres Wissen hinein zu fühlen. Verbindet Euch mit eurer eigenen Essenz und dann liebt und vertraut Euch selbst genug, um Euch zu erlauben, Euch selbst den Weg zu weisen. Das ist der schnellste Weg, um auf die Art und Weise voranzukommen, die zu eurem eigenen Energie- und Seelenweg passt, und sie wird Euch am Ende das angenehmste Ergebnis bringen. Es bedeutet, der puren Energie zu erlauben, Euch den Weg zu weisen, der nur die reinsten energetischen Übereinstimmungen und Unterstützungen für Euch hervorbringen kann.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 05.03.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Botschaft von Mutter Maria: “Liebe und Licht – das Lied Eurer Seele” (durch Shogun Amona) – 28.Januar 2018

Veröffentlicht am Januar 29, 2018von erstkontakt blog

"Láska a svetlo - pieseň tvojej duše"

V čistej a dokonalej láske vás pozdravujem - milované duše - milované srdcia – JA SOM matka Maria a ja som tu teraz – úplne blízko vás - práve teraz. Prinášam lásku - lásku - čistú a jasnú - ako naozaj je. Ak sa chcete - vedome zhlboka nadýchnuť do vás a cítiť, že láska je - hlboko vo vás - priamo vo vašom srdci a v celom tele ... Cítite silu - ktorá vo vás vzniká - keď láske otvoríte svoje zmysly? Cítiš - ako sa stávaš pokojným a uvoľneným a ako sa v tebe rozširuje/rozpína jemnosť a láskavosť? Cítiš - ako vo vnútri sa vaše kanály otvárajú a láska začína plynúť? Cítiš radosť a blaženosť – ako sa prebúdza a objavuje vo vás? Cítiš svetlo a lásku – to čo v pravde si? Môžete spoznať - že ste z tohto materiálu - že vaše duše sú tkané z lásky - svetla a zvuku. Pieseň VAŠEJ DUŠE zazneje - pieseň tvojej duše je už tu - stačí ticho a pozorne počúvať vo/do vás. Vezmite si túto chvíľu - počúvaj seba ... teraz a tu ... - dýchajte - milované srdcia a nechajte sa nosiť zvukom svojej duše - vlnami lásky a svetla - ktoré teraz tečú k vám a vo vás. Vaša duša spieva vysokú pieseň lásky. Nepotrebuje žiadne slová - všetko, čo potrebujete, je láska a oddanosť. Toto je pravda - tu začína realita - pravá bytosť - láska a svetlo JE SOM. Som Matka Mária a sme úplne zamilovaní Ja Som.

šírená spoločnosťou Shogun Amona:  https://www.shogun-amona.net/

Zdroj: https://www.shogun-amona.net/channeling-messages/

 

Tagesbotschaft – 22.Januar 2018Denná správa

Ak sa sami vo vašom vnútri nachádzate/cítite v akejsi krajine nikoho – v tejto fáze neznáma, v ktorej ste sa odpojili od starého a nie ste ešte plne pripojení k novému - potom prosím aby ste vedeli, že kráčate v štádiu hlbokého pokroku, prišli ste k ďalšiemu veľkému dobrodružstvu, ktoré sa lepšie prispôsobí vašej energii a vašim zámerom.

Je to ako uprostred letu. Opustili ste jedno miesto a zatiaľ ešte ste na ceste,  neprišli do cieľa. Dokonca aj keď ste nad mrakmi a nemôžete vidieť pokrok smerom k svojmu cieľu tak aj napriek tomu je tu veľký pohyb vpred.

Urobili ste si plán na let, kúpili lístok, prišli včas na letisko a nastúpili do lietadla. Teraz je čas, aby ste umožnili ostatným - pomocníkom, ktorí sú poverení podporou vášho snu, aby robili svoju prácu a svoju najvyššiu službu, až dovtedy kým nenastane čas pre vás.

Chápeme, že môže byť ťažké zostať v oddanosti, viere, v toku a dôvere, keď sa veľa zdá byť neurčité, ale skutočnosť, že ste v prechodnej fáze je dôkazom, že vaša cesta začala. V skutočnosti je to ukazovateľ, že ste na dobrej ceste k tomu a teraz ste vo fáze, v ktorej sa dosahuje najväčší pokrok!

Takže robiť to tak ako ste to urobili počas letu, odporúčame, aby ste urobili všetko pre to, aby ste sa cítili čo najlepšie. Čítať. oddychovať. Meditovať. Starajte sa o vaše okamžité fyzické potreby. Pochopte, že ste v dočasnej fáze, ktorá sa čoskoro zabudne. A predovšetkým nemusíte skočiť z lietadla predtým než máte reálnu šancu pristáť v novom priestore plnom zázrakov, príležitostí a potenciálu.

 

Zdroj: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Ihr Lieben, wenn Ihr Euch innerlich in einer Art Niemandsland befindet – dieser Phase des Unbekannten, in der Ihr Euch vom Alten gelöst habt und noch nicht ganz mit dem Neuen verbunden seid -, dann bitte wisst, dass Ihr in einem Stadium des tiefgreifenden Fortschritts hin zu Eurem nächsten großen Abenteuer angekommen seid, das besser zu Eurer Energie und Euren Absichten passt.

Es ist ähnlich wie mitten in einem Flug mit einem Flugzeug zu sein. Ihr habt den einen Ort verlassen und seid noch nicht am Ziel gelandet. Auch wenn Ihr über den Wolken seid und nicht in der Lage seid, den Fortschritt in Richtung Eures Ziels zu erkennen, findet eine große Vorwärts-Bewegung statt.

Ihr habt die Absicht gefasst, zu fliegen, das Ticket gekauft, seid pünktlich am Flughafen angekommen und seid in das Flugzeug gestiegen. Jetzt ist es an der Zeit, den Anderen – den Helfern, deren Aufgabe es ist, Euren Traum zu unterstützen – zu ermöglichen, ihre Arbeit und ihren höchsten Dienst zu tun, bis es Zeit für Euch ist, zu landen.

Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, in der Hingabe, im Glauben, im Fluss und im Vertrauen zu bleiben, wenn vieles unbestimmt erscheint, aber die Tatsache, dass Ihr in einer Zwischenstufe seid, ist ein Beweis dafür, dass Eure Reise begonnen hat. In der Tat ist es ein Indikator dafür, dass Ihr auf gutem Wege seid und nun in der Phase seid, in der der größte Fortschritt gemacht wird!

Ebenso wie Ihr es also während eines Fluges tun würdet, empfehlen wir Euch, alles zu tun, was Euch dabei unterstützt, Euch so wohl wie möglich zu fühlen. Lesen. Ein Nickerchen. Meditieren. Kümmert Euch um Eure unmittelbaren körperlichen Bedürfnisse. Versteht, dass Ihr Euch in einer vorübergehenden Phase befindet, die bald vergessen sein wird. Und vor allem, springt nicht aus dem Flugzeug, ehe Ihr eine echte Chance habt, in einem großartigen neuen Raum voller Wunder, Möglichkeiten und Potenziale zu landen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.01.2018, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 12.Januar 2018Denná správa

Drahí, vždy ste urobili to najlepšie, čo ste kedykoľvek mohli urobiť. Čo považujete za zlé rozhodnutie v istom okamihu boli reakcie, ktoré pramenia z faktu, že ste boli zranení, preťažení, že ste boli v nerovnováhe a / alebo ste boli oddelení od zamerania na zdroj a od vášho vlastného božstva/božskosti.

Ak ľutujete vaše správanie, ktoré ste ukázali alebo niečo, čo ste urobili alebo neurobili tak je dôležité aby ste si odpustili, sebe pretože neodpustiť sebe je udržiavať pocit svojej viny a hanby, čo sú dve nižšie vibrujúce energie, ktoré zabraňujú vašu rovnováhu a vás vedú k správaniu, ktoré nevyhovuje tomu, kto ste a ako chcete byť.

Ak by ste chceli naozaj vstúpiť do vyššieho seba-vyjadrenia pomocou ktorého sa môžete konzistentne ukázať takým spôsobom, ktorý odráža to kto naozaj ste tak si musíte odpustiť a uvoľniť pocit viny a hanby súvisiaci s tým časom a to je naozaj najlepší spôsob ako to dosiahnuť. Ak urobíte svoju liečbu a svoj vývoj najvyššou prioritou tak sa už nikdy nedostanete z rovnováhy a určite nebudete robiť to isté rozhodnutie. Je čas. Je čas, aby ste sa bezpodmienečne milovali, aby ste sa mohli ukázať ako Láska, ktorá ste.

Archangel Gabriel od Shelley Young, 12.01.2018, http://trinityesoterics.com/

Preklad: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Zdroj: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Ihr Lieben, Ihr habt immer das Beste getan, was Ihr jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt tun konntet. Was Ihr als schlechte Entscheidungen betrachtet, waren Reaktionen, die davon herrührten, dass Ihr verletzt, überfordert, aus dem Gleichgewicht gebracht und/oder von Eurer Ausrichtung auf die Quelle und Eure eigene Göttlichkeit getrennt wart.

Wenn Ihr ein Verhalten bedauert, das Ihr gezeigt habt, oder etwas, was Ihr getan oder nicht getan habt, ist es wichtig, dass Ihr Euch selbst verzeiht, denn Euch selbst nicht zu vergeben bedeutet, Eure Schuld und Scham aufrecht zu erhalten, zwei niedriger schwingende Energien, die Euch aus dem Gleichgewicht bringen und eher in Verhaltensweisen münden, die nicht zu dem passen, wer Ihr seid und wie Ihr sein möchtet.

Wenn Ihr wirklich in einen höheren Selbst-Ausdruck eintreten möchtet, mit dem Ihr Euch konsequenter auf eine Weise zeigen könnt, die widerspiegelt, wer Ihr wirklich seid, ist sich selbst zu verzeihen und die Schuld und Scham freizugeben, die mit dieser Zeit verbunden sind, wirklich der beste Weg, dies zu tun. Wenn Ihr Eure Heilung und Entwicklung zur obersten Priorität macht, werdet Ihr mit Sicherheit nie wieder so aus dem Gleichgewicht geraten, dass Ihr dieselben Entscheidungen trefft. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Euch selbst bedingungslos zu lieben, damit Ihr Euch als die Liebe zeigen könnt, die Ihr seid.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 12.01.2018, http://trinityesoterics.com/

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 21.Oktober 2017Denná správa

Naši milovaní, ak ste uviazli tak dovoľte aby vstúpila láska. Ak sa cítite nepríjemne, dovoľte, aby vstúpila láska. Ak pocítite hustotu a gravitáciu tak dovoľte aby vstúpila láska. Čo je láska? Je to správanie niekoho alebo ohromujúci pocit náklonnosti? Vo vašom ľudskom svete je to - okrem iného - vaša definícia lásky. Ale my myslíme niečo veľmi odlišné.

Láska je samozrejmý prúd – nie od niekoho, ani pre niekoho zvláštneho. ONA JE. Prúdi, je tekutá, je priepustná a mimoriadne jemná, je skutočná - nie zámer, metóda alebo komodita, ktorú možno chápať/rozumieť, vykonávať alebo usilovať o. Môže byť prijatá, schválená, udelená, prijatá, privítaná, pozvaná a vnímaná. Nemožno ju však získať, vyrábať, bojovať o, kupovať, snažiť sa o, vyhľadávať, brať, racionalizovať alebo hromadiť. ONA JE. Je to vždy a všade - mnohokrát ste to počuli, vieme to. Je to menej pravda?. Je to vždy a všade. Je to pre vás fráza?  To je škoda.

Pretože ONA JE. Je všade, tu a tam – predtým, teraz a v budúcnosti. LÁSKA JE TKANIVOM SVETA! Nemôže skončiť! Ona je svet! Je to ako keby ste si predstavovali kosť bez kostí a to nie je možné. LÁSKA JE TKANIVO SVETA.

Tu píšeme veľkými písmenami, aby ste opäť mohli dať tým slovám príležitosť - aby mohli byť naozaj vnímané!

Takže kedykoľvek sa cítite uviaznutí, nepohodlne, depresívne, ťažkí a nepohybní tak dovoľte aby láska prúdila do toho pocitu. Nie preto aby ten pocit odišiel! Ale aby bol obklopený tým, čo potrebuje/trvá a čo už nemal tak nekonečne dlho. Pozvite ju, aby ste sa v nej kúpali. Nerobte to slovami, robte to svojou vnútornou bytosťou, vyčistite a uvoľnite/umožnite jej cestu. Tým, že poviete áno a necháte lásku prúdiť, ktorá je všade a ktorú nemusíte vytvárať.

Ihr Geliebten, wenn

Ihr feststeckt, lasst Liebe hinein fließen. Wenn Ihr Euch unwohl fühlt, lasst Liebe hinein fließen. Wenn Ihr Dichte und Schwere erfahrt, dann lasst die Liebe hinein fließen. Was ist diese Liebe? Ist sie das Verhalten von Jemandem oder ein überwältigendes Gefühl der Zuneigung? In Eurer Menschenwelt ist das – unter anderem – Eure Definition von Liebe. Doch wir meinen etwas sehr Anderes.

Liebe ist eine selbstverständliche Strömung – nicht von Jemandem und nicht für Jemanden spezielles. Sie ist. Sie strömt, sie ist fließend, sie ist durchlässig und äußerst fein, sie ist ein Ist, keine Absicht oder Methode oder Ware, die gefasst, ausgeübt oder angestrebt werden kann. Sie kann erlaubt, angenommen, bewilligt, empfangen, willkommen geheißen, eingeladen und wahrgenommen werden. Doch sie kann nicht erlangt, erzeugt, erkämpft, erkauft, angestrebt, gesucht, eingenommen, rationalisiert oder gehortet werden. Sie ist. Sie ist immer und überall – das habt Ihr schon oft gehört, wir wissen das. Ist es deshalb weniger wahr? Sie ist. Sie ist immer und überall. Ist das für Euch zur Phrase geworden? Das ist schade.

Denn sie ist. Sie ist überall hier und da und dort und sie ist vorhin und einst und demnächst. LIEBE IST DAS GEWEBE DER WELT! Sie KANN NICHT ENDEN! Sie IST die Welt! Es ist als wolltet Ihr Euch einen Knochen ohne Knochengewebe vorstellen, und das geht nicht. LIEBE IST DAS GEWEBE DER WELT.

Wir schreiben hier in Großbuchstaben, damit Ihr diesen Worten einmal mehr die Gelegenheit gibt, wirklich wahrgenommen zu werden!

Wann immer nun Ihr Euch festgefahren, unwohl, bedrückt, schwer und unbeweglich fühlt, lasst die Liebe in dieses Gefühl hinein fließen. Nicht um es wegzubekommen! Sondern um es zu umgeben mit dem, was es braucht und so unendlich lange nicht hatte. Ladet es ein, in ihr zu baden. Tut es nicht mit Worten, tut es mit Eurem Inneren, indem Ihr den Weg freimacht. Indem Ihr Ja sagt, und die Liebe fließen lasst, die überall ist, und die Ihr nicht erzeugen braucht.

Erzengel Gabriel durch Yvonne Mohr, 21.10.2017, http://trinityesoterics.com/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Cobra-aktualizácia situácie 06.09.2017

zverejnenie ,,, Cobra nás volá k meditácii aby sme neutralizovali niekoľko zostávajúcich redukcií (pevných čiastočiek) vortexu dellal davao

Používame ten istý postup ako v iných našich meditáciách, sediac v dvoch stĺpoch – energia prúdiac nahor i nadol – a potom rozptýlime tú energiu nad hurikánom, ktorý sa blíži na Floridu a predstavujeme si ružovú energiu ako chráni tú oblasť a jej obyvateľov. Našimi energiami môžeme dosiahnuť minimilizáciu tej ničivej sily, ktorá bola vytvorená kabalmi. Do okamihu úspechu spoločne každý deň meditujeme o 6-tej popoludní stredoeurópskeho času. Dosiaľ priniesli naše meditácie veľa úľavy v postihnutých oblastiach a v nádeji, že tentokrát to znova tak bude ďakujeme všetkým zúčastneným. Stačí udržať tú predstavu niekoľko minút.

VÍŤAZSTVO SVETLA

https://www.youtube.com/watch?v=5i5HI2ztqE4

https://www.youtube.com/watch?v=5i5HI2ztqE4

V sekcii TRANSITUS sú meditácie - vhodná k tejto príležitosti je napr. "meditácia vzostupu"

https://www.youtube.com/enhance?feature=vm&v=umy_6HlTpKg

ENERGIA V SEPTEMBRI – zber (úrody) a stretnutie/zraz

správa od archanjela Michaela - LOVEHASWON

Pozdravy Drahí, JA SOM Archanjel Michael: Som tu, aby som poskytoval aktuálne informácie o energiách septembra, pretože v tomto období zberu úrody a znova prepojenia s veľa vecami, ktoré sa dejú za scenármi aby splnili ich misie v súčasnom Nanebovstúpení. • Energie tohto mesiaca majú intenzívnu ženskú povahu kvôli vyrovnaniu s Pannou a nebeskými telesami, ktoré nesú tieto frekvencie na planéte. • Počas týchto časov budú emócie vysoké, najmä so splnom Mesiaca v Rybe. • Okrem toho energie od Eclipsy/zatmenia v auguste začali prenikať aj do kolektívu, transformovať tentoraz v období zberu úrody, ktoré bude karmické požehnanie -  vynorí sa pre všetkých, ktorí si vybrali rozhodovať sa zo srdca. Teraz sa ponoríme do týchto energií a uvidíme čo príde pre duchovný rast; ako vždy, vedomie sa premení na vyššie vedomie. • Mnoho planét prechádza cez Pannu, ktorá je veľmi ženskou energiou a prinesie na povrch nevyriešené emócie. • Zvláštna perspektíva, ktorá im pomôže vyrovnať sa so všetkým, je to úplné vstrebanie Božskej ženskej energie. Bude vhodné klásť otázky, ako napríklad: - Objavujem vo mne Božskú ženu? Hľadám Lásku mimo seba? - Mám harmóniu a vnútornú rovnováhu medzi Božským ženským a mužským? - Uctievam úlohu Nanebovstúpenia Matky Zeme? – Ctím si, že som v službe Matke Zemi? - Embrace milovanej matky, Veľkého Ducha, Ducha Svätého, prvotného stvoriteľa, zdroj, matka všetkých stvorení vo svojom srdci a v duši? Väčšina kolektívu je energeticky nevyvážená, naďalej kladie dôraz na podstavci Mužského. • Je to spôsobené patriarchálnymi spoločenskými podmienkami, kultúrami, náboženstvami a iným. • Kým Otec má za úlohu podporovať matku-  však je matka, ktorá umožnila ľudstvo sa narodilo vo vašom výbave a zažilo zázraky stelesnenia. • Ak máte ťažkosti s prijatím tejto Pravdy, odporúčame vám ísť von a opýtať sa sami seba: - Čí je to telo? - Kto vám poskytuje jedlo? - Kto prináša vzduch, ktorý dýcham? - Kto je zdroj mojej esencie? Duchovná cesta je o vnútornom uzdravení vlastného bytia, vnútornej rovnováhy medzi božskou ženskosťou a mužskosťou, takže prúdi len od srdca a rozpustí mentálne ego-programy. • Srdce je Boh, lebo Boh je pocit a znalosť totality, vy ste rovnako ako esencia lásky rovnohodní/hpodobní Bohu. • Vážení, poprieť lásku Božskosť, Ducha Svätého, primárneho Stvoriteľa, Matku všetkých stvorení to je odmietnuť podstatu Boha vo vašom vnútri a znížiť svoje pripojenie ku zdroju, čo je božské prvorodenstvo. • Ak myseľ 3D blokuje spojenie s vyššou mysľou tak nikdy nemôžete cítiť ani vedieť čo je Láska.

 

CAMINO A LA GRACIA DE DIOS

Veröffentlicht am 06.09.2017

ENERGÍAS DE SEPTIEMBRE - COSECHA Y REUNIÓN ARCÁNGEL MIGUEL - LOVEHASWON Saludos Queridos, YO SOY el Arcángel Miguel: Estoy aquí para proporcionarles una actualización sobre las Energías de setiembre, ya que en esta temporada de Cosecha y Reunión, son muchas las cosas que están pasando detrás de los escenarios, para sus Misiones en la presente Ascensión. • Las Energías de este mes son de una Naturaleza Femenina intensa, debido a la alineación con Virgo, de los cuerpos celestes que están llevando estas frecuencias al Planeta. • Durante estos momentos, las emociones serán altas, especialmente con la Luna Llena de Piscis. • Además, las Energías del Eclipse de agosto, comenzaron a permear a través del colectivo, lo que transforma a este tiempo, en un periodo de Cosecha, que hará que las bendiciones kármicas, emerjan para todos los que han escogido el Corazón. Ahora profundizaremos en estas energías y veremos lo que está por venir para sus crecimientos espirituales, como siempre, la Consciencia se transformará en Consciencia. • Muchos planetas están transitando con Virgo, que es una Energía altamente Femenina, y hará que salgan a la superficie, las emociones no resueltas. • Una perspectiva particular que los ayudará a hacer frente a todo, consiste en embeberse por completo con el Divino Femenino. Les resultará conveniente hacerse preguntas, tales como: - ¿Estoy abrazando al Divino Femenino en mi interior? - ¿Estoy buscando Amor fuera de mí mismo? - ¿Tengo armonía y equilibrio interior, entre los Divinos Femenino y Masculino? - ¿Honro la Misión de la Ascensión de la Madre Tierra? - ¿Honro estar al Servicio de la Madre Tierra? - ¿Abrazo a la Amada Madre, el Gran Espíritu, el Espíritu Santo, el Creador Principal, la Fuente, la Madre de Toda Creación dentro de mi Corazón y Alma? La mayoría del colectivo está desequilibrada energéticamente, siguen poniendo en un pedestal a lo Masculino. • Esto se debe a los condicionamientos sociales patriarcales, de las culturas, religiones y más. • Si bien el Padre tiene el papel de sostener a la Madre, sin embargo, es la Madre quien ha permitido que la Humanidad nazca en Su Víbora y experimente los milagros de la fisicalidad. • Si tienes dificultad para abrazar esta Verdad, te sugerimos que salgas a la naturaleza, y pregúntate a ti mismo: - ¿De quién es el cuerpo? - ¿Quién le provee de alimento? - ¿Quién provee el aire que respiro? - ¿Quién es la Fuente de mi misma Esencia? El viaje espiritual es acerca de la sanación interior de tu Ser, del equilibrio interno entre los Divinos Femenino y Masculino, para que fluyas únicamente desde el Corazón, así disuelvas los programas mentales del ego. • El Corazón es Dios, como Dios es un Sentimiento y un Conocimiento de la Totalidad que tú eres como Esencia del Amor que te hace igual a Dios. • Queridos, negar el Amor de Dios, del Espíritu Santo, del Creador Principal, de la Madre de Toda la Creación, es rechazar la Esencia de Dios de su interior y cortar su conexión con la Fuente, de sus Derechos de Nacimiento Divinos. • Si la mente 3D bloquea la conexión con la Mente Superior, entonces nunca podrán sentir o conocer, el Amor.

https://goo.gl/s3z5nl Nuestro Sitio en Facebook https://goo.gl/HbEpp7 Nuestra Comunidad en Google+ https://goo.gl/wvkqro Nuestro Canal En You Tube http://bit.ly/2qLXQ8V Nuestro Blog

 

 

 

Tagesbotschaft – 06.August 2017

Tak veľa prebudených ľudí sa stará o to, či sú dosť dobrí. Milovaní, tam nikdy neexistovala doba, kedy ste neboli! Ste integrálny a nádherny individuálny aspekt energie zdroja. Ako by to mohlo ne-byť tak?

Ale chápeme, prečo ste znepokojení - keďže ľudia prinášajú a pokračujú v zmene vedomia na planéte tak by vás zaujímalo, či robíte dosť. A my odpovedáme dvoma spôsobmi.

Po prvé - tá zmena odzrkadluje vašu vnútornú prácu, vašu vlastnú zmenu vo vašej bytosti a vo vašom Bytí. Ak ste v urputných bojoch vášho procesu osvietenia, tak ste úplne v prevádzke a v servise. Každá jednotlivá energetická zmena, ktorú integrujete a stelesňujete slúži celku.

Po druhé, tí, ktorí ešte nedovolia vlastnej vrodenej dobrote aby sa ňou riadili, všeobecne nemusia mať ani trochu strach o ich dobro. Skutočnosť, že vás zaujíma, či ste dosť dobrý alebo nie je už samo o sebe indikátorom toho, že ste.

So viele erwachende Menschen sorgen sich darum, ob sie gut genug sind. Ihr Lieben, es hat nie eine Zeit gegeben, in der Ihr es nicht wart! Ihr seid ein integraler und wundervoller individueller Aspekt der Quell-Energie. Wie könnte es nicht so sein?

Aber wir verstehen, weswegen Ihr besorgt seid – da die Menschen die Veränderung des Bewusstseins auf dem Planeten voranbringen, fragt Ihr Euch, ob Ihr genug tus. Und darauf antworten wir auf zweifache Weise.

Erstens reflektiert die Veränderung Eure innere Arbeit, Eure eigene Veränderung in Eurem Wesen und Sein. Wenn Ihr Euch in den Wehen Eures Aufklärungsprozesses befindet, seid Ihr absolut im Einsatz und Dienst. Jede einzelne energetische Veränderung, die Ihr integriert und verkörpert, dient dem Ganzen.

Zweitens sind Diejenigen, die es ihrer eigenen angeborenen Güte noch nicht gestatten sich von ihr führen zu lassen, in der Regel kein bisschen über ihre Güte besorgt. Die Tatsache, dass Ihr Euch fragt, ob Ihr gut genug seid oder genug tut, ist selbst bereits ein Indikator dafür, dass Ihr es seid.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 06.08.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

0010110        

Botschaft von Mutter Maria: “Liebe – einfach Liebe…” (06.August 2017)

Veröffentlicht am August 6, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: utter Maria

„Liebe – einfach Liebe…” - "Láska - Jednoducho láska..."

V čistej a bezpodmienečnej láske vás zdravím - milé srdcia - ktoré ste. JA SOM matka Maria. JA SOM teraz tu - v tomto okamihu a dotýkam sa vás láskyplne a jemne. Teraz cíťte do seba - do vášho tela a nechajte vašu pozornosť cestovať k istému bodu - ktorý sa vám teraz zdá dôležitý. Presne tam - kde je sústredenie vášho vedomia sa vás teraz dotknem.... cítite - ako láska prúdi a preniká všetkým? Dýchajte tú lásku teraz do vášho celého tela a ešte ďalej - do celého vášho Bytia. Cítite tú ľahkosť - ktorá vo vás vzniká  keď sa otvoríte láske a oddáte sa? Cítite tú jemnosť/miernosť - ktorá sa vo vás vytvára - ten mier a pokoj - ktoré vo vás vystupujú? sa vynárajú a prejavujú sa? V láske ste v dovbrých rukách - ste nesení a živení. Láska je všetko - po čom vaša duša túži. Láska vám pomáha znova cítiť tú celistvosť a znova úplne žiť - dýchať - byť - v jednote so zdrojom. Láska - jednoducho láska.... my sme tu a pripomíname vám - že všetko čo hľadáte, sa usilujete - je už vo vás. Úplne hlboko vo vašom srdci je praiskra zdroja samého - ktorý je čistá láska. Buďte teda plní dôvery a buďte hlboko presvedčení - že to tak je - a rozžiarte jasne tú iskru vo vás. My vás milujeme a sme vždy tu - v láske a svetle toho JA SOM.

In reiner und bedingungsloser Liebe begrüße ich Euch – geliebte Herzen – die Ihr mit seid – ICH BIN Mutter Maria. ICH BIN jetzt hier – in diesem Moment und ich berühre Euch ganz liebevoll und sanft. Fühlt nun in Euch – in Euren Körper und lasst Eure Aufmerksamkeit an einen bestimmten Punkt reisen – der Euch jetzt wichtig erscheint. Genau da – wo Euer Bewusstseinsfokus jetzt liegt – berühre ich Euch nun…….fühlt Ihr – wie die Liebe nun strömt und alles durchwirkt? Atmet nun diese Liebe in Euren ganzen Körper und weiter noch – in all Euer Sein. Fühlt Ihr die Leichtigkeit – die in Euch entsteht – wen Ihr Euch der Liebe öffnet und Euch hingebt? Fühlt Ihr den Sanftmut – den Frieden und die Ruhe – die jetzt in Euch aufsteigen und sich offenbaren? In der Liebe seid Ihr aufgehoben – werdet Ihr getragen und genährt. Liebe ist alles – wonach Eure Seele sich so sehr sehnt. Liebe hilft Euch die Ganzheit wieder zu spüren und die Einheit mit der Quelle selbst wieder vollkommen zu leben – zu atmen – zu sein. Liebe – einfach Liebe…..wir sind hier und erinnern Euch daran – dass alles wonach Ihr sucht und strebt – bereits in Euch ist. Ganz tief in Eurem Herzen ist der Urfunke der Quelle selbst – der reine Liebe ist. Seid nun voller Vertrauen und Zuversicht – dass dies so ist und lasst diesen Funken in Euch hell erstrahlen. Wir lieben Euch und sind immer da – in der Liebe und dem Licht ICH BIN. ICH BIN Mutter Maria.

gechannelt durch Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net/
Quelle deutsch: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

Osloboď tvoju dušu aby si mohol od Boha dostať dary; pripravte sa/seba na nasledujúce udalosti.

Befreie deine Seele, um Geschenke von Gott zu bekommen; Bereiten Sie sich auf die nächsten Veranstaltungen vor (2017)

 

0010110 - základný algoritmus umožňujúci prepojenie k vyšším úrovniam nekonečna a umožní  realizovať tie nadobudnuté znalosti v tomto svete

 

Tagesbotschaft – 03.August 2017 - Denná správa

 

Keď v staroveku niekto chcel kráčať spirituálnou cestou tak to často obsahovalo stiahnuť sa. Aby sa niekto mohol venovať svojim cvičeniam tak podľa viery bolo nutné oddeliť sa od spoločnosti.

Keďže mnohí z vás sú staré duše tak ste nahromadili mnoho skúseností s tou praxou. Preto, keď ste začali váš proces prebudenia na Zemi tak ste samozrejme pociťovali, že sa musíte stiahnuť aby ste sa mohli sústrediť na ten proces.  A presne to vaša duša znova a znova robila v priebehu mnohých životočasov.

Ale keďže vstupujete do druhej fáze vašej inkarnácie tak nechajte za sebou potrebu a nutnosť oddelenia, stiahnutia sa. Teraz ste pripravení stelesniť úžasným spôsobom vašu energetiku a pokiaľ ste v tomto svete - ste v stave spojenia s inými.

Pokiaľ vám čas samoty veľmi dobre slúžil tak teraz bude radosť spočívať v tom, že sa nad tú zvolenú samotu povzdvihnete napriek všetkým vonkajším okolnostiam lebo dosiahnutie vášho cieľa nie je závislé od nejakých vonkajších faktorov.

Stále viac budete v stave udržať rovnováhu nezávisle od ľudí na vašej osobnej ceste alebo od akýchkoľvek drám, ktoré sa okolo vás odohrávajú. Vy jednoducho prinesiete svetlo a energiu všade kam pôjdete a prinesiete/vložíte príspevky a službu z vašej bytosti a to milí je úžasné pozovať a to je nasledujúca fáza vašej evolúcie.

 

Wenn im Altertum Jemand einen spirituellen Weg gehen wollte beinhaltete dies oft, sich zurückzuziehen. Der Glaube war, dass man sich von der Gesellschaft trennen müsse, um sich seinen Übungen zu widmen.

Da so viele von Euch alte Seelen sind, habt Ihr viele, viele Erfahrungen mit dieser Praxis gesammelt. Als Ihr daher mit Eurem Erwachensprozess auf der Erde begonnen habt, fühlte es sich für Euch ganz selbstverständlich an, Euh zurückzuziehen, um Euch auf diesen Prozess zu konzentrieren. Eben das hat Eure Seele im Laufe Eurer vielen Lebenszeiten wieder und wieder getan.

Nun da Ihr in die zweite Phase Eurer Inkarnation eintretet, lasst Ihr das Bedürfnis und die Notwendigkeit, Euch zurückzuziehen, hinter Euch. Ihr seid jetzt bereit, Eure Energetik auf wunderbare Weise zu verkörpern, noch während Ihr in der Welt seid, in einem Zustand der Verbindung mit Anderen.

Während die Zeit der Einsamkeit Euch gut gedient hat, wird die große Freude darin bestehen, über diese selbst auferlegte Abgeschiedenheit hinauszugehen, und Euch selbst authentisch zu erleben, wie auch immer die Umstände gerade sind, weil das Erreichen Eurer Ziele nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren abhängig ist.

Ihr werdet immer mehr in der Lage sein, Euer Gleichgewicht zu halten, unabhängig davon, wo die Menschen auf ihren eigenen persönlichen Pfaden gerade sind oder welche Dramen sich um Euch herum abspielen. Ihr werdet einfach das Licht sein und Eure Energie überall dorthin mitbringen, wohin auch immer Ihr geht, und Euren Einsatz und Dienst aus Eurem Wesen heraus erbringen, und das, Ihr Lieben, ist großartig anzuschauen und ist die nächste natürliche Phase Eurer Evolution.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.08.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

 

 

Tagesbotschaft – 29.Juli 2017 - Denná správa

Oddanie, viera, tok a dôvera sú podstatné prvky toho čo my nazývame božské prepojenie/spojenie. Každý je závislý od toho druhého keď sa jedná o pohyb vpred do vašich najvyšších potenciálov, ktorých z vášho úhlu pohľadu nie ste si vedomí.

Je to nový podporujúci prevádzkový systém prebúdzajúceho sa človeka a je to podstatné pri navigácii energiami, ktoré teraz zažívate na vašej planéte.

Preto sa vzdajte, milí! Plní viery sa oddajte tomu toku (nechajte sa tým energetickým tokom unášať) a vytrvajte dosť dlho na to aby vám bolo umožnené vedenie k novým výhľadom, ktoré túži zažiť vaša duša.

Hingabe, Glaube, Fluß und Vertrauen sind die wesentlichen Elemente dessen, was wir die göttliche Verbindung nennen. Jeder ist abhängig von den Anderen, wenn es darum geht, Euch vorwärts in Eure höchsten Potenziale hineinzubewegen, deren Existenz Euch von Eurem Blickwinkel aus nicht bewusst sein mag.

Dies ist das neue, unterstützte Betriebssystem der erwachenden Menschen, und es ist wesentlich für das Navigieren der Energien, die Ihr auf Eurem Planeten zu diesem Zeitpunkt erlebt.

Daher ergebt Euch, Ihr Lieben! Ergebt Euch voller Glauben in den Fluss und bleibt dort mit Eurem Vertrauen lange genug, um es Euch zu ermöglichen, zu den neuen Ausblicken geführt zu werden, die Eure Seele zu erfahren ersehnt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 29.07.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

 

Tagesbotschaft – 27.Juli 2017 - Denná správa

Milí, k dispozícii máte nekonečne veľa podpory. Ak nie ste si istí ako máte pokračovať tak proste o pomoc váš láskyplný tím vodcov a pomocníkov. Keď ste neistí ako by ste mohli primerane pomôcť inému tak proste o pomoc vašich vodcov a pomocníkov aby mu/im dali liečbu a návod pre jeho/ich situáciu. Presne tak ako môžete privolať expertov, ktorí pre vás opravia to čo vo vašom dome nefunguje - tak to tiež je plnomocné konanie keď voláte vašich vodcov a pomocníkov aby vám poskytli ich odborné schopnosti k danej situácii. Slúžiť a pomáť vám je vždy našou najväčšou radosťou. Kľúčom je aby ste na to mysleli a pýtali sa.

Ihr Lieben, es steht Euch unendlich viel Unterstützung zur Verfügung. Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, wie Ihr weitermachen sollt, bittet um Hilfe von Eurem liebevollen Team von Führern und Helfern. Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, wie Ihr einem Anderen angemessen helfen könnt, bittet Eure Führer und Helfer, ihmHeilung und Anleitung für seine Situation zu geben. Ebenso wie das Herbeiberufen von Experten, die für Euch etwas reparieren sollen, das in Eurem Haus nicht funktioniert, ist es ein vollmächtiges Handeln, wenn Ihr Eure Führer und Helfer ruft, um Euch ihre Sachkenntnis zu jeglicher Situation zu leihen. Es ist immer unsere größte Freude, Euch zu dienen und zu helfen. Der Schlüssel ist, daran zu denken, zu fragen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 27.07.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

0010110 

Tagesbotschaft – 26.Juli 2017 - Denná správa

Milí, Vy všetci ste teraz na planéte v (ničím) neporovnatelných časoch a prijímate neporovnatelné energie. K tomu neexistuje žiaden návrh/predloha, žiadna Blaupauza lebo všetci ste spolustvoritelia, pionieri vývoja vášho života a planéty. To tuná je to, čo všetci ste vzrušene očakávali zažiť! Časy, ktorých sa vaša duša nemohla dočkať - tie sa dejú práve teraz. Vy ste pripravení.

Keďže neexistuje žiadna predloha k tomu čo teraz robíte tak je to jedna skúsenosť obrovského vývoja a rozpínania, sebavýrazu a slobody. Mnohí  z vás boli kondiciovaní/upravení tak aby sa obávali svojej autentickej sily a svojich božských schopností a tým mali strach zo slobody, do ktorej sa pohybujete. Počúvajte keď vám hovoríme, že ste viac ako pripravení.

Vaša celá inkarnácia až do tohto bodu vás na tento okamih pripravovala. Vy ste citliví (cítiaci). Vy ste pozorní. Vy ste láskyplní. Stojíte v kontakte s vašimi jadrovými hodnotami, vašimi základnými hodnotami, ktoré obsahujú novú Zem, bezpodmienečnú lásku, podporu, akceptovanie, jednotné vedomie a mier. Vaše skutočné záľuby a úmysly sú vo vás od okamihu vášho prvého nádychu.

Ako pionieri nemôžete robiť nič zle/nesprávne. Môžete voliť a keď sa niečo nepociťuje ako úplne správne tak môžete voliť znova. Konajte z vášho srdca. Nemajte žiaden strach, že by ste sa vyvíjali do energií alebo sa z nich vyvíjali, čo ste považovali za možné. Dovolte nekonečnej podpore vesmíru aby vás vyviedla z toho čo poznáte do tých najvyšších a najúžasnejších možností, ktoré ste z vášho úhlu pohľadu nemohli vidieť.

Teraz robte pozorne krok za krokom, z momentu do momentu a dovoľte vášmu prebudenému svätému srdcu aby kráčalo pred vami (ukázalo vám cestu) a slnte sa v úžasnosti tých časov, do ktorých ste konečne prišli. Vy ste úplne a celkom v stave ku všetkému - lebo inak by ste k tomuto bodu vôbec nemohli prísť - keď by to tak nebolo.

Ihr Lieben, Ihr alle seid zu Zeiten ohnegleichen auf dem Planeten und empfangt Energien die ohnegleichen sind. Es gibt hierfür keinen Entwurf, keine Blaupause, da Ihr alle Mitschöpfer seid, die Pioniere der Entfaltung Eures Lebens und des Planeten. Das hier ist es, das zu erleben Ihr alle so aufgeregt wart! Die Zeiten, die zu betreten Eure Seele nicht erwarten konnte, finden genau jetzt statt. Ihr seid bereit dafür.

Da es keine Mustervorlage für das gibt, was Ihr jetzt tut, ist dies eine Erfahrung von enormer Entfaltung und Ausdehnung, Selbstausdruck und Freiheit. Viele von Euch wurden dazu konditioniert, ihre authentische Kraft und ihre göttlichen Fähigkeiten zu fürchten, und somit die Freiheit zu fürchten, in die Ihr Euch hineinbewegt. Hört uns wenn wir Euch sagen, dass Ihr mehr als bereit dafür seid.

Eure gesamte Inkarnation, bis hin zu diesem Punkt, hat Euch auf diese Zeiten vorbereitet. Ihr seid empfindsam. Ihr seid achtsam. Ihr seid liebevoll. Ihr steht in Kontakt mit Euren Kernwerten, Euren Grundwerten, die sich eine neue Erde wünschen, die bedingungslose Liebe, Unterstützung, Akzeptanz, Einheitsbewusstsein und Frieden beinhaltet. Eure wahren Vorlieben und Absichten sind in seit dem Moment an in Euch, als Ihr Euren ersten Atemzug getan habt.

Als Pioniere könnt Ihr nichts falsch machen. Ihr dürft wählen, und sich wenn etwas nicht ganz richtig anfühlt, könnt Ihr neu wählen. Handelt aus Eurem Herzen. Habt keine Angst, Euch in Energien hinein zu entfalten und Euch alles hinaus zu entwickeln, was Ihr für möglich gehalten habt. Erlaubt der endlosen Unterstützung des Universums, Euch über das hinaus zu führen, was Euch bekannt ist, hinein in die höchsten und großartigsten Möglichkeiten, die Ihr von Eurem Aussichtspunkt aus nicht sehen könnt.

Macht immer je einen achtsamen Schritt zur Zeit, von Moment zu Moment, und erlaubt Euren wunderschönen erwachten heiligen Herzen, voranzugehen und Euch zu führen, und sonnt Euch in der Herrlichkeit dieser Zeiten, in denen Ihr endlich angekommen seid. Ihr seid voll und ganz zu allem in der Lage, denn Ihr hättet schlicht nicht bis zu diesem Punkt kommen können, wenn es nicht so wäre.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.07.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 21.Juli 2017 -Denná správa

Milý/á, prečo si nedopraješ prestávku a rozhodneš sa milovať seba, presne tam kde práve si? Tvoja bytosť túži po tom, že úplne akceptuješ tvoju božskú dokonalosť presne v tomto okamihu, kdekoľvek sa práve teraz môžeš na tvojej ceste nachádzať.

Liebes, warum gönnst Du Dir nicht eine Pause und beschließt, Dich selbst zu lieben, genau da wo Du jetzt bist? Dein Wesen sehnt sich danach, dass Du Deine göttliche Vollkommenheit anerkennst und akzeptierst, in genau diesem Moment, wo auch immer Du auf Deinem Weg gerade sein magst.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 21.07.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 09.Juli 2017 - Denná správa

Tým, že tie energie sa naďalej pohybujú vpred pociťujete stále viac, že všetko čo vám prekáža vo vyjadrení seba-výrazu a vo vašom vývoji bude v rekordnom čase nepríjemné. Čím viac sa vyvíjate na vašej ceste prebudenia tým nutnejšia bude sloboda a schopnosť pohybovať sa smerom, ktorý tie energie podporujú a čokoľvek vás vždy inšpiruje.

Z toho dôvodu začínate spoznávať ako sa spoločnosť začína meniť aby splnila tie požiadavky. Ľudia sa budú pohybovať smerom nezávislosť a kariéry, ktorá je usmernená na ich vášeň (zodpovedá ich vášni). Stále viac vidíte, že ľudia dokážu viac ponúknuť ako len jednu vec a tak môže plnosť pretekať s tými energiami, ktoré sú v danom okamihu práve podporované.

Pracovné týždne budú kratšie a ponúknu viac flexibility/pružnosti aby mohli byť naladené na človeka a pozície budú prevzaté na základe záujmu a schopnosti -  miesto len z dôvodu nutnosti zarábať peniaze. Nové meridlá úspechu budú viac založené na skúsenostiach, spokojnosti v živote a sebavýraze a na záujmoch a vrodených talentoch a radostnej iniciatíve a službe. To bude ďalší aspekt Neba na Zemi, po ktorom túžite.

Indem die Energien sich weiter voranbewegen, merkt Ihr immer mehr, dass alles, was Euch in Eurem Selbst-Ausdruck und Eurer Entfaltung behindert, in Rekordzeit sehr unangenehm wird. Je mehr Ihr Euch auf Eurem Erwachens-Pfad entwickelt, desto größer ist die Notwendigkeit von Freiheit und der Fähigkeit, sich mit dem mitzubewegen, was die Energien unterstützen und was immer Euch inspiriert.

Aus diesem Grund fangt Ihr an zu erkennen, wie die Gesellschaft sich zu verändern beginnt, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Die Menschen werden sich stärker in Richtung ihrer Selbständigkeit und auf Karrierewegen bewegen, die auf ihre Leidenschaften ausgerichtet sind. Ihr seht mehr und mehr, dass die Menschen vieles Verschiedenes anzubieten haben statt nur einer einzigen Sache, so dass die Fülle mit dem fließen kann, was die Energien zur jeweiligen Zeit gerade unterstützen.

Arbeitswochen werden kürzer sein und mehr Flexibilität bieten, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, und Positionen werden auf Grundlage von Interessen und Eignungen eingenommen werden statt aufgrund der bloßen Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Die neuen Erfolgsmaßstäbe werden mehr an Erfahrung, Lebens-Zufriedenheit und Selbstdarstellung festgemacht sein und an Interessen, angeborenen Talenten und einen freudigem Einsatz und Dienst. Dies wird ein weiterer Aspekt des Himmels auf Erden sein, nach dem Ihr Euch sehnt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 09.07.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 22.Juni 2017 - Denná správa

Milí, pokiaľ vy sa nachádzate v procese spolu(s)tvorenia tak sa môžu v tom vývoji vyskytnúť zvraty a krútenia. To neznamená, že tie veci nejakým spôsobom idú nesprávne!

Príležitostne je nutné vložiť prestávku aby sa iným elementom/prvkom umožnilo nastaviť a vyrysovať sa. Niekedy  zistíte, že ste nevysvetlitelne uviazli alebo ste presunutý na iné miesto lebo tam je potrebná vaša energia. Alebo niekedy budete prechodne presmerovaní lebo tam pre vás je možnosť stretnutia a prekríženie s inou osobou, ktorá vám obom prospeje. Pre vaše okolnosti vždy existuje zmysel, ktorý vám slúži.

Preto dôverujte. Akceptujte. Nájdite mier všade kde ste. Udržte vašu víziu, nasledujte svojmu srdcu a vedzte, že robíte úžasnú prácu

Ihr Lieben, während Ihr Euch im Prozess der Mitschöpfung befindet, können sich innerhalb der Entfaltung einige Drehungen und Wendungen ereignen. Das bedeutet nicht, dass die Dinge in irgendeiner Weise falsch laufen!

Gelegentlich ist es notwendig, eine Pause einzulegen, um anderen Elementen zu ermöglichen, sich einzuruckeln und Gestalt anzunehmen. Manchmal werdet Ihr feststellen, dass Ihr unerklärlich festzustecken scheint oder dass Ihr an einen bestimmten Ort versetzt werdet, weil dort Eure Energie benötigt wird. Oder manchmal werdet Ihr vorübergehend umgeleitet, weil es dort für Euch eine Möglichkeit gibt, eine Begegnung und Überkreuzung mit einer anderen Person zu haben, die Euch Beiden zugute kommt. Es gibt für Eure Umstände immer einen Sinn, der Euch dient.

Vertraut daher. Akzeptiert. Findet Frieden, wo immer Ihr seid. Erhaltet Eure Vision aufrecht, folgt Eurem Herzen und wisst, dass Ihr wunderbare Arbeit leistet.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.06.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 11.Juni 2017 - Denná správa

 

Čo tvojim sústredením práve v tomto okamihu živíš a polievaš v tvojej záhrade skúseností?

Was nährst und gießt Du mit Deinem Fokus in diesem Augenblick in Deinem Garten der Erfahrungen?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 11.06.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

“Liebe ist da – jetzt und immer” - "Láska je tu - teraz a vždy"

Milé srdcia - milované svetlá - buďte vítaní v čistej bezpodmienečnej láske. JA SOM matka Maria a JA SOM teraz úplne blízko - medzi vami. A teraz vás prosím - urobte hlboký nádych a cíťte do vás - úplne hlboko do vášho srdca - ako by to bolo po prvýkrát - dýchajte. Tento TERAZ-moment je tak vzácny/drahý - tak čistý - milované svetlá - tento moment drží pre vás všetko - všetko čo potrebujete - všetko čo je teraz pre vás dôležité. A teraz vás ešte raz prosím - dýchchajte hlboko a úplne vedome so široko-otvoreným srdcom a cíťte tú vibráciu lásky - ktorá je  teraz tu a preteká.... cítite - ako dôležité je - sa vnútorne pozbierať a otvoriť sa - pre ten tok lásky - ktorý tu je. Ten tok - prietok - je v podstate vždy tu - milované deti Zeme - ide len o to - aby ste sa vnútorne otvorili - sa naladili a prispôsobili a oddali - tej čistej láske. Mnohí ľudia hľadajú - lásku - zmysel života - zmysel a dôvod ich pobytu tuná a v neustálej snahe a vo viere - že musia niečo urobiť - že vždy musia niečo robiť - nemôžu ten okamih a tú lásku - ktorá tu je - rozpoznať alebo ju rozpoznajú len po kúskoch. Avšak Boh - ten zdroj je tu vždy - v každom okamihu -  v každej situácii. A teraz - keď veľmi pozorne a úplne vedome preciťujete do seba - sa deje tak veľa liečby a sú tu spomienky na zdroj - na lásku Boha - a sa vo vás prebúdzajú. Všimli ste si - ako jednoduché to je - oddať sa a plynúť a byť jednoducho to - čo už vždy ste boli? Áno - vy ste láska a v každom okamihu ste milovaní - nad všetko predstavitelné. Láska je tu - teraz a vždy. JA SOM matka Maria - vždy pre vás tu.

 

Geliebte Herzen – geliebte Lichter – seid willkommen in reiner und bedingungsloser Liebe. ICH BIN Mutter Maria und ICH BIN jetzt ganz nah – mitten unter Euch. Ich bitte Euch nun – einen tiefen Atemzug zu nehmen und in Euch zu fühlen – ganz tief in Euer Herz – als ob es zum ersten Mal ist – dass Ihr ganz bewusst in Euer Herz – in Eure Mitte – atmet. Dieser Moment JETZT ist so kostbar – so rein – geliebte Lichter – dieser Moment hält alles für Euch bereit – alles was Ihr braucht – alles was jetzt wichtig ist für Euch. Und ich bitte Euch nun noch einmal – atmet tief und ganz bewusst mit weit geöffnetem Herzen und fühlt die reine Liebesschwingung – die jetzt da ist und jetzt fließt……spürt Ihr – wie wichtig es ist – sich innerlich zu sammeln und zu öffnen – für den Strom reiner Liebe – der da ist. Dieser Strom – dieser Fluss reiner Liebe ist in Wahrheit immer da – geliebte Erdenkinder – es geht nur darum – sich innerlich zu öffnen – sich einzuschwingen und einzustimmen und sich hinzugeben – an die reine Liebe. Viele Menschen sind auf der Suche – nach der Liebe – nach dem Sinn des Lebens – nach dem Sinn und Grund Ihres Hierseins und in ihrem ständigen Bemühen und in dem Glauben – etwas tun zu müssen – können sie den Moment und die Liebe – die da ist – nicht oder nur bruchstückhaft erkennen. Doch Gott – die Quelle ist immer da – in jedem Moment – in jeder Situation. Und jetzt – da Ihr ganz bewusst und achtsam in Euch fühlt – geschieht so viel Heilung und Eure Erinnerungen an die Quelle – an die Liebe Gottes – erwachen so in Euch. Merkt Ihr – wie einfach es ist – sich hinzugeben und zu fließen und einfach das zu sein – was ihr schon immer wart? Ja – Ihr seid Liebe und in jedem Moment seid Ihr geliebt – über alles Vorstellbare hinweg. Liebe ist da – jetzt und immer. ICH BIN Mutter Maria und ICH BIN immer für Euch da.

gechannelt durch Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net/

Quelle: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Tagesbotschaft – 27.Mai 2017 - Denná správa

Milí, nemôžeme dosť často zdôrazniť dary, ktoré prinesú do vášho života vývoj. S nimi sa pohybujete z jedného teraz-momentu k nasledujúcemu a od jedného najvyššieho potenciálu k nasledujúcemu najvyššiemu potenciálu. Umožnia vám zostať kľudní a centrovaní/sústredení a vždy zostať v stave pohybovať sa cez vaše cestovanie malými, prehľadnými, robitelnými/zvládatelnými kúskami, ktoré sa znásobnia k veľkým,  prekvapujúcim, úžasným zmenám. Sú to tie dary vývoja a pohybu, ktoré zažijete a ktoré ste hľadali.

Ihr Lieben, wir können gar nicht genug die Geschenke betonen, die Entfaltung in Euer Leben bringt. Mit ihr bewegt Ihr Euch von einem Jetzt-Moment zum nächsten und von jeweils einem höchsten Potenzial zum nächsten höchsten Potential. Sie ermöglicht es Euch, ruhig und zentriert zu bleiben und in der Lage zu bleiben, Euch in kleinen, überschaubaren, machbaren Stücken durch Eure Reise zu bewegen, die sich zu großen, erstaunlichen, wunderbaren Veränderungen addieren. Es sind die Geschenke der Entfaltung, wodurch Ihr schließlich die Anmut und Leichtigkeit in Aktion und Bewegung erleben werdet, die Ihr gesucht habt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 27.05.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

“Ihr seid göttliche Lichter und Euer Ursprung ist Liebe”

"Vy ste božské svetlá a váš pôvod je láska"

Vo vibrácii čistej a bezpodmienečnej lásky vás zdravím - milované svetlá Zeme - milované srdcia - ktoré pre mňa ste - JA SOM matka Maria a s čistou láskou a milosrdenstvom napĺňam tento priestor. Venujte mi prosím len krátko vašu pozornosť a cíťte moju milujúcu prítomnosť - teraz v tomto momente. Ešte stále existujú ľudia - ktorí našu prítomnosť - a o našom bytí - cítia málo alebo vôbec nič alebo nemôžu pozorovať a presne tým ľuďom chceme dnes týmito slovami dať odvahu a povzbudiť. Tiež ešte stále existujú ľudia - ktorí ich spirituálne a duchovné pozadie - alebo presnejšie povedané - ich spirituálny pra-domov - necítia alebo nemôžu vnímať a miesto toho presúvajú do popredia ich vnímania mnohé iné veci. Milované srdcia - vy ste božské svetlá a váš pôvod je láska - čistá bezpodmienečná láska. Každá oblasť - všetko čo vy ste - je vo svojej esencii - v jeho pôvode jednoducho láska. My vám chceme pomôcť - tú lásku vo vás - prepojenie k vašej duši - k vášmu duchovnému domovu - znova cítiť a k tomu vás prosíme - teraz úplne vedome a pozorne dýchať a sústrediť sa na vlastné vnútro a cítiť - to čo tam teraz práve v tomto momente je.... dýchajte jemne a hlboko a otvorte vaše srdce... cíťte to čo sa tam deje a cíťte náš dotyk, naše bytie/prítomnosť - a cíťte - ako sa vo vás rozpína čistá bezpodmienečná láska a naplní celú vašu bytosť. Cíťte tú lásku vo vás a užívajte si/precíťte každý dych v presvedčení - že ste milovaní a ctení - v každom okamihu. My sme vždy prepojení s vami v láske JA SOM. JA SOM matka Maria.

 

In der Schwingung reiner und bedingungsloser Liebe begrüße ich Euch – geliebte Erdenlichter – geliebte Herzen – die Ihr mir seid – ICH BIN Mutter Maria und mit reiner Liebe und Gnade erfülle ich nun diesen Raum. Schenkt mir bitte nun kurz Eure Aufmerksamkeit und fühlt meine liebende Gegenwart – jetzt in diesem Moment. Immer noch gibt es Menschen – die von unserer Gegenwart – von unserem Da-Sein – wenig bis gar nichts fühlen oder bemerken können und genau diesem Menschen möchten wir heute mit diesen Worten Mut machen und Ermunterung schenken. Auch gibt es immer noch Menschen – die ihren geistigen und spirituellen Hintergrund – oder vielleicht treffender ausgedrückt – ihre spirituelle Ur-Heimat – nicht fühlen der wahrnehmen können und stattdessen viele andere Dinge in den Vordergrund ihrer Wahrnehmung rücken. Geliebte Herzen – Ihr seid göttliche Lichter und Euer Ursprung ist Liebe – reine und bedingungslose Liebe. Jeder Bereich – alles was Ihr seid – ist in seiner Essenz – in seinem Ursprung einfach Liebe. Wir möchten Euch helfen – diese Liebe in Euch – Eure Verbindung zu Eurer Seele – zu Eurer geistigen Heimat – wieder zu fühlen und dazu bitten wir Euch – jetzt ganz bewusst und aufmerksam zu atmen und Euren Fokus nach innen zu richten und zu fühlen – was genau jetzt in diesem Moment da ist….. Atmet ganz sanft und tief und öffnet Euer Herz….. Fühlt nun was geschieht und spürt unsere Berührung – unser Da-Sein – und fühlt – wie sich reine Liebe in Euch ausdehnt und Euch und Euer gesamtes Wesen erfüllt. Fühlt diese Liebe in Euch und genießt jeden Atemzug in der Gewissheit – dass Ihr geliebt seid und geschätzt werdet – in jedem Moment. Wir sind immer verbunden in der Liebe ICH BIN. ICH BIN Mutter Maria.

gechannelt durch Shogun Amona: https://www.shogun-amona.net/

Quelle: https://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

Tagesbotschaft – 02.Mai 2017Denná správa

Váš  proces prebudenia je proces sebavedomia a seba-zodpovednosti. Je to presun vášho sústredenia a odhalenie vašej božskej esencie a schopnosti čo vás presunie zo stavu obeť-vedomia a vám umožní vstúpiť do vašej skutočnej moci. Je to úžasná cesta k vám samým a odtiaľ ďalší pohyb ako stvoriteľ a ako služiaci všetkým.          

Euer Erwachens-Prozess ist ein Prozess des Selbst-Bewusstseins und der Selbst-Verantwortung. Es sind das innere Verschieben Eures Fokus‘ und das Entdecken Eurer göttlichen Essenz und Fähigkeit, was Euch in die Lage versetzt, aus dem Opfer-Bewusstsein aus- und in Eure authentische Macht einzutreten. Es ist eine herrliche Reise der Heimkehr zu Euch selbst, und von dort aus der Weiterbewegung als Schöpfer und Diener für Alle.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 02.05.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 10.März 2017 – Denná správa

Milí, pokiaľ sa vo vašom procese prebudenia pohybujete stále ďalej tým viac operujete z priestoru oddania a toku a pohybujete sa bez námahy spolu  s tými subtílnymi/jemnými vlnami a šťuchaniami vesmíru.

Tým môžete bez problémov nájsť cestu tam kde ste v správnom čase na správnom mieste, ktoré slúžia vášmu najvyššiemu blahu. Okrem toho môžete byť prinesený na križovatky/k stretnutiam s inými, ktorí potrebujú vašu pomoc, vašu láskavosť alebo váš návod. Budete súčasťou toho božského toku vesmíru a vy budete slúžiť a bude slúžené vám a vaše motliby dostanú odpoveď a vy sami budete odpoveďou na motlitbu a to všetko vám umožní zažiť váš najvyšší seba-výraz a radosť, ktorá sprevádza oddanie sa vašej najvyššej/najväčšej vynaloženej snahe.

Ihr Lieben, je weiter Ihr Euch durch Euren Erwachens-Prozess hindurch bewegt, desto mehr operiert Ihr aus einem Raum der Ergebung und der Strömung heraus und bewegt Euch mühelos mit den subtilen Wellen und Stupsern des Universums mit.

Dadurch könnt Ihr problemlos Euren Weg dahin finden, zu der jeweils richtigen Zeit an dem richtigen Ort zu sein, die Eurem höchsten Wohl dienen. Außerdem könnt Ihr dadurch ganz leicht an Kreuzungen/zu Begegnungen [intersections] mit Anderen gebracht werden, die Eure Hilfe, Eure Freundlichkeit oder Eure Anleitung benötigen.

Ihr werdet Teil dieser göttlichen Strömung des Universums, und Ihr selbst werdet dienen und Euch wird gedient werden, und Eure Gebete werden beantwortet werden und Ihr werdet selbst die Antwort auf ein Gebet sein, und all das ermöglicht Euch, Euren höchsten Selbst-Ausdruck und die Freude zu erleben, die mit der Hingabe an Euren höchsten Einsatz einhergehen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 10.03.2017, http://trinityesoterics.com/

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 06.März 2017 – Denná správa

Jednou z vecí, ktorými sa ľudia brzdia je seba-podozrievanie/kritizovanie, že ste v nepráve, zlomení alebo v nejakom inom úplne neuspokojujúcom stave. To je seba-rozsudok, ktorý vás hneď vrhne do stavu odporu proti vám samým.

Presne ako má dieťa bolesti rastu keď jeho telo rastie a sa vyvíja, tak aj v dobe vášho vlastného rastu a v evolučnom procese sa môžete aj vy cítiť nepohodlne keď sa vaše telo zaoberá integrovaním/vkladaním energetických zmien.

Je to normálny stav toho procesu. Keď si začnete nadávať, sťažovať sa a vnášať sa do nepráva a k tej zmesi ešte pridávate váš vlastný odpor tak pridávate viac k vášmu nepohodliu a zhoršíte tie symptómy.

Smeruje to k seba-zneužívaniu čo je presný protiklad toho prekrásneho procesu, ktorým prechádzate – proces, ktorý je tak svätý, božský a úžasný, že je veľkou česťou byť teraz na tejto planéte a môcť zažiť to – lebo na to ste tisícročia čakali.

Milí, prosíme vás aby ste k sebe boli milí a opatrní. Oslavujte ten zázrak, ktorý ste! Viďte vaše symptómy ako dôkaz toho, že tá zmena sa deje. Počas toho procesu sa milujte, vyživujte sa a uvidíte, že ten proces bude oveľa príjemnejší.

Pokiaľ v tom vývoji/zmene pokračujete zistíte, že akceptancia je rozhodujúci kľúč pre všetky aspekty vášho procesu prebudenia – a prečo nezačať zažívať hneď dnes tú ľahkosť, pohodlie a liečbu, ktorú vám ponúka?

Eines der Dinge, womit sich Menschen sich am meisten ausbremsen, ist die Selbst-Unterstellung, sie seien im Unrecht, kaputt oder in irgendeinem anderen vollkommen unbefriedigenden Zustand. Das ist ein Selbst-Urteil, das Euch sofort in einen Zustand des Widerstands gegen Euch selbst schleudert.

Ebenso wie ein Kind mitunter Wachstumsschmerzen hat, wenn sein Körper wächst und sich entwickelt, gibt es Eurem eigenen Wachstum und evolutionären Prozess Zeiten, in denen Ihr Euch unwohl fühlen könnt, wenn Euer Körper damit beschäftigt ist, eine energetische Veränderung zu integrieren.

Dies ist ein normaler Teil des Prozesses. Wenn Ihr anfangt, Euch zu beschimpfen und und ins Unrecht zu setzen und dieser Mischung obendrein Euren eigenen Widerstand hinzufügt, werdet Ihr nur zu Eurem eigenen Unbehagen beitragen und Eure Symptome verschlimmern.

Es läuft auf einen Selbstmissbrauch hinaus, was dermaßen im Gegensatz zu dem wunderschönen Prozess steht, den Ihr durchmacht – ein Prozess, der so heilig, göttlich und wundervoll ist, dass es eine große Ehre ist, auf dem Planeten zu sein und dies zu erleben, denn darauf habt Ihr seit Jahrtausenden hingearbeitet.

Ihr Lieben, wir bitten Euch, freundlich und behutsam zu Euch zu sein. Feiert das Wunder, das Ihr seid! Seht Eure Symptome als Beweis dafür, dass der Wandel stattfindet. Liebt und nährt Euch während des Prozesses, und Ihr werdet ihn so viel angenehmer finden.

Indem Ihr weiter in der Veränderung vorangeht, werdet Ihr feststellen, dass die Akzeptanz ein entscheidender Schlüssel für alle Aspekte Eures Erwachens-Prozesses ist, warum also nicht schon heute damit beginnen, die Leichtigkeit, Behaglichkeit und Heilung zu erleben, den er Euch zu bieten hat?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 06.03.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 03.März 2017 - Denná správa

V tých starších energiách bolo pravidlom tvrdo pracovať. Jednalo sa o vynútenie cesty k úspechu úspechu. V tých nových energiách sa jedná o to – vašu cestu k úspechu nechať prúdiť. Ide o to - tie energie múdro využívať, ktorékoľvek sú podporujúce v istý deň – čo vám umožní s oveľa menej úsilím/snahou byť oveľa efektívnejší. O čom hovoríme je cesta pôvabu a ľahkosti – objať vašu úlohu ako spolustvoriteľský tanečný partner vesmíru – čo vám nechá veľa času a energie aby ste s radosťou prežívali prítomnosť – to, po čom túži vaša duša.

In den älteren Energien war hart zu arbeiten die Norm. Es ging darum, Euren Weg zum Erfolg zu zwingen. In den neuen Energien geht es darum, Euren Weg zum Erfolg fließen zu lassen. Es geht darum, die Energien weise zu nutzen, welche auch immer am jeweiligen Tag unterstützend sind, was es Euch ermöglicht, mit viel weniger Aufwand weit effizienter zu sein. Dies ist der Weg der Anmut und Leichtigkeit, von dem wir sprechen – Eure Rolle als mitschöpferischer Tanzpartner mit einem Universum zu umarmen, was Euch viel Zeit und Energie lässt, um die Freude und Gegenwart zu erleben, nach der sich Eure Seele sehnt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.03.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 01.März 2017 – Denná správa

Je to seba-uznanie, ktoré vám otvorí dvere k odhaleniu lásky, ktorá ste.

Es ist die Selbst-Anerkennung, die Euch die Tür zur Entdeckung der Liebe öffnet, die Ihr seid.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 01.03.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

Tagesbotschaft – 22.Februar 2017 – Denná správa

Milí, strach môže vo vás vystúpiť mnohými spôsobmi. Istým spôsobom vám pomáha chrániť sa pred nebezpečím ale vo väčšine prípadov vás jednoducho udržiava v stave stagnácie a v seba-obmedzení. Najčastejšou obavou, ktorú ľudia zažívajú je strach pred osudzovaním.

Strach pred odsudzovaním bol počas rokov vo vás zakorenený – strach pred rozhodnutím nahnevaného, pomstivého Boha, strach pred tým, že vaša spiritualita alebo vaše talenty/dary budú odsúdené a vy budete popravení alebo mučení a strach pred odsúdením iných s výsledkom, že budete odmietaní alebo sa vám budú vyhýbať.

Cíťte ako tie energie sú staré! Ako prebúdzajúci sa ľudia na vzostupujúcej planéte nie je len isté ale je to vašou svätou povinosťou aby ste leskli/žiarili vo vašej pravde. V tomto okamihu ste v dobe, ktorá vás v tej mísii podporuje – viac ako kedykoľvek predtým, v akeľkolvek inej dobe/životočase.

Odkiaľ sa dozviete či ten strach pred odsudzovaním vás zdržiava od toho aby ste niečo spravili? Jednoducho sa seba spýtajte čo by ste robili keby ste na tejto planéte nikoho nepoznali.  To vám pomôže v tom, že rýchlo rozpoznáte čo je vaše najpravdivejšie želanie a či sa sami zdržiavate na základe toho čo iní by mohli myslieť.

To čo naďalej udržiava vaše strachy je vaše upútanie na výsledok, ktorý je založený na predstave o dobre a zle, vzdialení od úspechu a zlyhania  začnete rozumieť, že pravá hodnota leží v tej skúsenosti a tým vezmete zo seba ten tlak. Začnete v dôvere hrať s energiami toku a rozvoja a budete sledovať ceste, ktorá vám prinesie radosť lebo to je to čo dáva česť/ctí to čo si želá vaša duša a tá si želá rast a rozvoj.

Milí, vy ste na planéte aby ste vykonali pioniersku prácu a pripravili cestu. To znamená žiť váš život podľa vášho GPS, podľa vášho vnútorného vediaceho systému. Možno nie je vaša cesta to čo by iní ľudia volili pre seba a to je úplne v poriadku. V skutočnosti je to úžasné lebo vy všetci ste na planéte aby ste pridali vaše jedinečné dary a energie.

Vy nájdete cestu tam kde môžete vaše vlastné požiadavky a sväté cestovania uctievať spôsobom, ktorý je neotrasný a predsa čestný a priateľský. Tým, že to robíte budete úžasní vodcovia, ktorí idú vpred ich príkladom a sebavýrazom a vyžadujú slobodu iných, ktorí sú kvalifikovaní experti/odborníci ich vlastného života.

Ihr Lieben, Angst kann auf viele Arten in den Menschen aufkommen. In gewisser Weise hilft Angst Euch dabei, Euch vor Gefahr zu schützen, aber in den meisten Fällen hält die Angst Euch einfach nur in einem Zustand der Stagnation und der Selbstbeschränkung fest. Eine häufigsten Befürchtungen, die die Menschen erleben, ist die Angst vor einem Urteil.

Die Angst vor Verurteilung wurde in Euch über die Jahre fest verwurzelt – Angst vor dem Urteil eines wütenden, rachsüchtigen Gottes, Angst davor, für Eure Spiritualität oder Eure Gaben verurteilt und entweder hingerichtet oder zu Tode gefoltert zu werden, und die Angst vor dem Urteil Anderer, mit dem Resultat, ausgestoßen oder gemieden zu werden.

Fühlt, wie alt diese Energie ist! Als erwachende Menschen auf einem aufsteigenden Planeten ist es für Euch nicht nur sicher, in Eurer Wahrheit zu glänzen, es ist sogar Eure heilige Berufung. Ihr befindet Euch in diesem Moment in Zeiten, die Euch in dieser Mission unterstützen – mehr als jede andere Zeit, zu der Ihr je auf dem Planeten gewesen seid.

Woher also wisst Ihr, ob Ihr Euch aus Angst vor dem Urteil davon abhaltet, etwas Bestimmtes zu tun? Fragt Euch einfach, was Ihr tun würdet, wenn Ihr nicht eine einzige Person auf dem Planeten kennen würdet. Das wird Euch dabei helfen, sehr schnell zu erkennen, was Euer wahrster Wunsch ist und ob Ihr Euch selbst aufgrund dessen zurückhaltet, was Andere denken könnten.

Was Eure Ängste immer weiter aufrecht erhält, ist die Anhaftung an ein Ergebnis. Indem Ihr Euch von den Ideen von gut und schlecht, von Erfolg und Versagen entfernt und anfangt zu verstehen, dass der wahre Wert in der Erfahrung selbst liegt, werdet Ihr damit den Druck von Euch nehmen. Ihr werdet beginnen, mit mehr Vertrauen mit den Energien des Fließens und der Entfaltung zu spielen und dem Weg dessen folgen, was Euch Freude bringen wird, denn das ist es, was dem Ehre erweist, was die Seele zu tun wünscht, und das ist wachsen und expandieren.

Ihr Lieben, Ihr seid auf dem Planeten, um Pionierarbeit zu leisten und den Weg zu bereiten. Das bedeutet, Euer Leben gemäß Eures eigenen inneren GPS‘, Eures inneren Führungssystems zu leben. Vielleicht ist Euer Weg nicht das, was andere Leute für sich selbst wählen würden, und das ist völlig in Ordnung. Tatsächlich ist das wunderbar, denn Ihr alle seid auf dem Planeten, um Eure eigenen einzigartigen Geschenke und Energie darzubieten.

Ihr werdet den Weg dahin finden, Eure eigenen Bedürfnisse und heiligen Reisen in einer Art und Weise zu ehren, die unerschütterlich und dennoch achtsam und freundlich ist. Indem Ihr dies tut, werdet Ihr auch wundervolle Führer sein, die mit ihrem Beispiel vorangehen und den Selbstausdruck und die Freiheit der Anderen fördern, die die qualifizierten Experten ihrer eigenen Leben sind.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.02.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 12.Februar 2017 – Denná správa

Všetky veľké zmeny sa dejú krok za krokom. Keď zistíte, že jedna oblasť vo vašom živote sa dostala z rovnováhy (bežné príklady sú oblasti seba-lásky, dať/prijať, vzťahy a primerané hranice alebo akákoľvek iná oblasť, v ktorej mrháte vašou silou a mocou) tak je to veľmi zaťažujúce, odvahu-berúce a často nerealistické aby ste očakávali, že v tom zvláštnom okamihu  zrazu dosiahnete zdravý seba-výraz. Trvalo to nejakú dobu než ste sa dostali do toho stavu nerovnováhy a preto je pravdepodobné, že očakávate veľa keď myslíte, že zrazu začnete robiť všetko správne.

Ale to čo môžete spraviť je, že pomaly začnete integrovať zdravšie, vedomé rozhodnutia aby ste sa mohli pohybovať smerom k vášmu cieľu. To vám pomôže cítiť sa príjemnejšie pri vstupe do tých energií a tým vkladať ich do seba; a než sa nazdáte vytvorili ste zdravšie zvyklosti, ktoré sa zhromadia k hlbokosiahajúcej a silnejšej liečbe a k zmene, ktorá je viac v súlade s tým čo si želáte a zaslúžite.

Evolúcia je proces, milí, a totiž jeden, ktorý môže byť robený krok za krokom aby zaistil aby ste sa cítili spokojní a mali úspech. Tým, že urobíte z času na čas predsavzatie v tom smere si vytvoríte pre seba cviky a skúsenosti čo vám dá pozitívne impulzy. Akými malými zmenami by ste mohli začať na nepretržitom základe do vášho života vkladať to čím by ste vašej láskyplnej duši a vašim najvyšším úmyslom zaručili to čo ich ctí?

Alle großen Änderungen finden nach und nach statt. Wenn Ihr merkt, dass ein Bereich in Eurem Leben sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist (geläufige Beispiele sind die Bereiche von Selbstliebe, Geben/Empfangen, Beziehungen und angemessenen Grenzen oder auch jeder andere Bereich, in dem Ihr beständig Eure Kraft und Macht fortgebt), dann ist es sehr belastend, entmutigend und oft unrealistisch, von Euch zu erwarten, dass Ihr in diesem besonderen Bereich plötzlich in einem völlig gesunden Selbst-Ausdruck schwingt. Es hat eine Weile gebraucht, bis der Bereich aus dem Gleichgewicht gekommen ist, daher ist es voraussichtlich zu viel erwartet, dass Ihr alles auf einen Schlag richtig macht.

Was Ihr aber tun könnt, ist darin nach und nach gesündere, bewusste Entscheidungen zu integrieren, um Euch zu Eurem Ziel hin zu bewegen. Dies wird Euch helfen, Euch allmählich behaglicher damit zu fühlen, Euch in diese Energien zu begeben und sie in Euch selbst zu integrieren; und ehe Ihr Euch verseht, werdet Ihr gesündere Gewohnheiten erschaffen haben, die sich zu einer tiefgreifenden und stärkenden Heilung und Veränderung anhäufen, die so viel mehr im Einklang mit dem stehen, was Ihr Euch wünscht und verdient.

Evolution ist ein Prozess, Ihr Lieben, und zwar einer, der nach und nach durchgeführt werden kann, um Euer Wohlbefinden und Euren Erfolg zu sichern. Indem Ihr Euch immer ein wenig zu seiner Zeit vornehmt, verschafft Ihr Euch selbst Übung und Erfahrung, was Euch wiederum positive Impulse geben wird. Welche kleinen Veränderungen könnt Ihr beginnen, auf einer kontinuierlichen Basis in Euer Leben zu integrieren, die Eurer liebevollen Seele und Euren höchsten Absichten zur Ehre gereichen würden?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 12.02.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 11.Februar 2017 – Denná správa

Milí, nie je nutné aby ste vedeli všetky odpovede. Jdnoducho musíte rozpoznať nasledujúci krok, ktorý sa pociťuje ako správny a potom ďalší, ktorý sa pociťuje ako správny.....

Keď je vo vašom úmysle vytvoriť niečo tak sa spýtajte či ten krok vás vedie bližšie k tomu alebo či vás vedie opačným smerom od toho čo chcete vytvoriť. Ak to neviete tak poproste aby sa vám bolo ukázané, ktorý je nasledujúci krok vedúci vás bližšie k vášmu cieľu alebo proste o väčšiu jasnosť.

Môžete v každom teraz-momente v jeho čase vytvárať vašu budúcnosť. Tým, že sa sústredíte na tú skutočnosť môžete odstrániť akýkoľvek strach lebo pracujete so známym miesto s neznámym. Budte využívať energiu, ktorú v tom okamihu máte k dispozícii ako tiež informácie, ktoré vás teraz podporujú a to, milí, dovolí tomu vývoju pre vás pracovať.

Ihr Lieben, Ihr braucht nicht alle Antworten zu kennen. Ihr müsst einfach nur den nächsten Schritt erkennen, der sich richtig für Euch anfühlt, und danach wieder den nächsten Schritt, der sich richtig für Euch anfühlt.

Wenn Ihr die Absicht habt, etwas zu erschaffen, fragt, ob dieser Schritt Euch näher zu dem hin oder weiter fort von dem fort führt, was Ihr erschaffen möchtet. Wenn Ihr es nicht wisst, bittet darum, dass sich Euch zeigt, welches der nächste Schritt ist, der Euch zur Erfüllung Eures Wunsches führt, oder um ein Zeichen oder um größere Klarheit.

Ihr könnt Eure Zukunft immer jeweils in jedem Jetzt-Moment zu seiner Zeit erschaffen. Indem Ihr Euren Fokus auf diese Tatsache richtet, könnt Ihr jegliche Angst besänftigen, die Ihr habt, denn Ihr werdet mit Bekanntem statt mit dem Unbekanntem arbeiten. Ihr werdet sowohl die Energie nutzen, die Euch in entsprechenden Moment zur Verfügung steht, als auch die Euch zur Verfügung stehenden Informationen, und das, Ihr Lieben, erlaubt es der Entfaltung, Euch zu dienen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 11.02.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 10.Februar 2017 – Denná správa

Vtedy keď sa nachádzate v láske a akceptancii pre vás samých budete skutočne v stave pohybovať sa vpred vo vašom sebavyjadrení s otvorenosťou, zvedavosťou a radosťou, ktorú ste hľadali (ktorá vám chýbala) odkedy ste boli malé deti. Zázrak života sa vráti a s tou prítomnosťou a vďačnosťou sa vynorí vaša prekrásna, jemná božskosť a nevinnosť a prevezme vedenie a presne tak, milí, zdedia Zem tí nevinní a láske oddaní. 

Dann, wenn Ihr Euch in der Liebe und Akzeptanz für Euch selbst befindet, werdet Ihr tatsächlich in der Lage sein, Euch in Eurem Lebens-Ausdruck mit der Offenheit, Neugier und Freude voranzubewegen, die Ihr vermisst habt, seit Ihr kleine Kinder wart. Das Wunder des Lebens wird zurückkehren, und mit dieser Gegenwärtigkeit und Dankbarkeit werden Eure wunderschöne, sanfte Göttlichkeit und Unschuld hervorströmen und die Führung übernehmen, und genau so, Ihr Lieben, werden die Unschuldigen und Liebe Ergebenen die Erde erben.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 10.02.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 31.Januar 2017 – Denná správa

Milí, nemusíte zahodiť vaše osobné hranice aby ste boli láskyplní. Absolútne nie! Bezpodmienečná láska uctieva každého. Ani nie je láskyplné k sebe samému keď akceptujete zneužívanie vašej osoby – ani nie je to láskyplné voči tomu páchateľovi keď by ste akceptovali aby pokračoval v správaní, ktoré ho nectí. Ak niekto nemôže  zaobchádzať s vami s láskou a rešpektom tak je pre všetkých zúčastnených najlepšie priniesť sa do bezpečného odstupu dokedy nebude možné vytvoriť nové spôsoby správania a vzory zaobchádzania. Ako váš vlastný rodič, vodca a najlepší priateľ je absolútne vhodné aby ste trvalo vyžadovali bezpečné a láskyplné vzťahy/prepojenia vo vašom vnútornom okruhu

Ihr Lieben, um liebevoll zu sein, müsst Ihr nicht Eure persönlichen Grenzen verwerfen. Weit gefehlt! Bedingungslose Liebe ehrt Jeden. Es ist weder liebevoll Euch selbst gegenüber, einen Missbrauch zu akzeptieren, noch ist es liebevoll dem Täter gegenüber, ihm zu gestatten, mit einem Verhalten weiterzumachen, das ihn nicht ehrt. Wenn Jemand Euch nicht mit Liebe und Respekt behandeln kann, dann ist es gesund und liebevoll für alle Beteiligten, ihn auf einen sicheren Abstand zu bringen, bis neue Verhaltensweisen und Muster erschaffen werden können. Als Euer eigener Elternteil, Führer und bester Freund ist es absolut angebracht, in Eurem inneren Kreis auf sichere, liebevolle Verbindungen zu bestehen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 31.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 27.Januar 2017 – Denná správa

Vždy existuje jedna časť vás, ktorá je kľudná, stabilná, neporušená a plmocná. Myšlienka, že že tá časť neexistuje alebo ju nedosiahnete je ilúzia. Keď sa zastavíte a zadržíte dych a rozhodnete sa, že sa znova spojíte s tým božským JA v tebe/vo vás tak vždy nájdete cestu domov, k vám samým a presne tak, milí, zakotvíte energie Neba do Zeme a vyliečite navždy ilúziu rozdelenia.

Es gibt immer einen Teil von Euch, der ruhig, beständig, unversehrt, befugt und vollmächtig ist. Die Idee, es gäbe ihn nicht oder Ihr könntet ihn nicht erreichen, ist Illusion. Wenn Ihr einfach innehaltet und die Absicht fasst, Euch/Dich wieder mit diesem Göttlichen Du in Dir/Euch zu verbinden, werdet Ihr immer, immer den Weg zurück nach Hause zu Euch selbst finden, und genau so, Ihr Lieben, verankert Ihr die Energien des Himmels auf der Erde und heilt ein für alle Mal die Illusion der Trennung.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 27.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 25.Januar 2017 Denná správa

Milí, mnohí z vás budú tento rok pozitívne prekvapení náhlivým vývojom, ktorý príde zdanlivo z ničoho nič ale budú to tak perfektné zaladenia ako ste ani nedúfali. Dôvodom toho je, že sa začnú zhlukovať vaše pravdivé želania a to sa spätne viaže na vašu ochotu, že dovolíte aby ste „vtekali“ donových možností a potenciálov, do energetického cyklu, ktorý podporuje nové skúsenosti. Jednoducho povedané: je to spolutvorenie z najfajnovšieho. Druhou témou pre 2017 – tak by sme povedali - je: očakávajte to nečakané a to totiž novým a úžasným spôsobom.

Ihr Lieben, viele von Euch werden in diesem Jahr positiv überrascht sein von plötzlichen Entwicklungen, die scheinbar aus heiterem Himmel kommen, aber absolut perfekte Übereinstimmungen sind, die Ihr Euch nicht hättet vorstellen können. Der Grund dafür ist, dass Eure wahrsten Wünsche beginnen, zusammen zu kommen, und das ist zurückzuführen auf Eure Bereitschaft, in neue Möglichkeiten und Potenziale hineinzuströmen, in einen energetischen Zyklus hinein, der neue Erfahrungen unterstützt. Einfach gesagt: das ist Mit-Schöpfen vom Feinsten. Das zweite Thema für 2017, so würden wir sagen, ist: erwartet das Unerwartete, und zwar auf eine neue und wunderbare Art und Weise.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 25.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 24.Januar 2017 – Denná správa

Keď sa pokúsite ťahať čiaru z jedného bodu k druhému je to jednoduché keď sústredíte vaše oči na ten bod, na ktorom chcete skončiť. Keď otočíte hlavu a pozeráte na niečo iné tak tá úloha bude veľmi ťažká. To samé platí aj pre vaše stvorenia. Sústreďte sa na to čo chcete vytvoriť a automaticky sa aktivujú všetky systémy a budú s vami spolupracovať aby ste tam prišli.

Wenn Ihr versucht, eine Linie von einem Punkt zu einem anderen zu ziehen, ist dies sehr einfach, wenn Ihr Eure Augen auf den Punkt konzentriert, an dem Ihr enden möchtet. Wenn Ihr den Kopf dreht und Euch etwas anderes anseht, dann macht dies die Aufgabe ziemlich schwierig. Das Gleiche gilt auch für Eure Schöpfungen, Ihr Lieben. Haltet Euren Fokus auf das gerichtet, was Ihr erschaffen möchtet, und alle erforderlichen Systeme werden automatisch aktiviert und werden mit Euch kooperieren, damit Ihr dort ankommt.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 24.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 22.Januar 2017 – Denná správa

Milí,keď nie ste si istí ako máte pokračovať tak jednoducho požiadajte aby ten nasledujúci krok vám bol ukázaný. Jeden oprávnený, plnomocný spolustvoriteľ (čo ste vy) vie, že existujú časy kedy presne vie aké rozhonutia treba spraviť a iné časy, v ktorých si nie je tak istí jeho rodnutí. Presne v tých časoch kedy nemáte jasnosť vám odporúčame dať opraty tímu vo vyšších ríšach. To je akt oddania sa a kapitulácia, demonštrácia/predvedenie vašej ochoty aby ste boli vedení a jasná žiadosť o podporu – čo vždy vedie k vyjasneniu nasledujúceho kúska vašej cesty.

Ihr Lieben, wenn Ihr Euch je unsicher seid, wie Ihr fortfahren sollt, bittet einfach darum, den nächsten Schritt gezeigt zu bekommen. Ein befugter, vollmächtiger Mit-Schöpfer weiß, dass es Zeiten gibt, in denen er genau weiß, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, und andere Zeiten, in denen es ihm nicht so klar ist. In genau diesen Zeiten, in denen Ihr keine Klarheit habt, empfehlen wir Euch, die Zügel an Euer Team in den höheren Reichen zu übergeben. Dies ist ein Akt der Hingabe und Kapitulation, eine Demonstration Eurer Bereitschaft, geführt zu werden, und ein klarer Antrag auf Unterstützung, was immer zur Erhellung des nächsten Teilstückes Eurer Reise führen wird.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 19.Januar 2017 – Denná správa

Uznanie/akcptancia je zásadný prvok, ktorý vás drží v ne-odpore, ktorý podporuje váš tok a umožní vám podporu z vesmíru, vytvára spojenie, ktoré je jadrom bezpodmienečnej lásky a zakotví energie mieru. Nevieme si predstaviť žiadnu dôležitejšiu energiu pre prebúdzajúceho sa človeka, ktorý sa pohybuje vpred v úplne novom cykle stvorenia.

Die Akzeptanz ist das wesentliche Element, das Euch im Nicht-Widerstand hält, Euren Fluss unterstützt, Unterstützung aus dem Universum empfängt, Verbindung schafft, der Kern der bedingungslosen Liebe ist und die Energie des Friedens verankert. Wir können uns keine wichtigere Energie für den erwachenden Menschen vorstellen, der sich in einem völlig neuen Zyklus der Schöpfung voranbewegt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 19.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 05.Januar 2017 – Denná správa

Nedávno sa nás niekto spýtal: „Ako sa môžem naplniť sám láskou?“. My chceme na tú otázku dnes odpovedať.

Veľmi dôležité je porozumieť, že bezpodmienečná láska – energia zdroja – je pre vás vždy k dispozícii. Môžete sa nachádzať v istom stupni akceptancie alebo odmietania tej lásky ale vždy máte schopnosť uviesť vás sami späť do toho usmernenia.

 

Aby ste sa naplnili láskou je prvým krokom teda otvoriť sa prijímaniu tej lásky. To nemusí byť žiadna komplikovaná praktika. Jednoducho si vezmite trochu času na to aby ste boli v kľude a poproste váš vnútorný hlas aby prijal lásku a vy sa potom vedome rozhodnite prijať a cítiť ju. Môžete požiadať aj vyššiu bytosť, ku ktorej máte dôveru/ktorej dávate prednosť o infúziu lásky alebo generálne/všeobecne udržiavajte úmysel vnímať vždy energiu zdroja alebo vesmírnu energiu.

 

Ďalším krokom v možnosti möcť naplniť sa láskou je aby ste vedome urobili rozhodnutie vziať vašu lásku a uplatnili ju na vás. Môžete si predstaviť, že vystupujete zo seba von a z vášho srdca vysielate lásku do vašej bytosti (beam).

Jedna iná úžasná technika je predstaviť si vaše vnútorné dieťa a posadiť to dieťa na vaše kolená/do vášho lona a tým spôsobom poláskať a živiť  sám seba. Keď chcete urobiť niečo hmatatelné tak veľmi efektívne by bolo pozerať na seba v zrkadle s úmyslom, že uvidíte vaše vrodené dobro a uctievať ho a tým spôsobom posielať lásku sebe samému. Pomôcť sám sebe by bolo možné ďalšou úžasnou praktikou a to tým, že tou láskou, ktorá ste sa obzvlášť budete snažiť byť láskavý. Keď s tým máte problém môžete začať tým, že strávite veľa času s bábetkami ľudí alebo zvierat a užívate si ich nevinnosť a krásu. Oni sú vždy spoľahlivými indikátormi, ukazovatelmi lásky, ktorá existuje vo vás. Dobrovoľné práce alebo iné akty zásahu a slúženia vás tiež ponoria do skúsenosti lásky.

Milí, vy všetci ste bytosti lásky. Čím viac dovolíte tej pravde usadiť sa do vášho vnútorného vedomia a rozhodnete sa rozpoznať seba samého a ukázať sebe tú lásku - tým viac budete čerpať radosť z vášho života. To znamená vrátiť sa domov k sebe samému.

 

Wir wurden vor Kurzem gefragt: „Wie kann ich mich selbst mit Liebe füllen?“ Wir möchten diese Frage heute beantworten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die bedingungslose Liebe – die Quell-Energie -immer für Euch verfügbar ist. Ihr mögt Euch in einem unterschiedlichen Grad der Akzeptanz oder Ablehnung dieser Liebe befinden, aber Ihr habt immer die Fähigkeit, Euch durch Eure Entscheidung selbst wieder in diese Ausrichtung zu bringen.

Der erste Schritt, um Euch selbst mit Liebe zu erfüllen, ist also, Euch dem Empfangen derselben zu öffnen. Dies muss keine komplizierte Praktik sein. Nehmt Euch einfach einen Moment Zeit, still zu werden, und bittet dann mit Eurer inneren Stimme einfach darum, Liebe zu empfangen und trefft dann die bewusste Entscheidung, sie annehmen und fühlen zu können. Ihr könnt um eine Liebes-Infusion seitens eines höher schwingenden Wesens bitten, zu dem Ihr eine Affinität habt, oder Ihr könnt es genereller halten, indem Ihr einfach die Absicht fasst, die Quell-Energie oder die universelle Energie wahrzunehmen.

Der nächste Schritt dabei, Euch mit Liebe zu füllen, ist, bewusst die Entscheidung zu treffen, Eure Liebe zu nehmen und sie sich auf Euch selbst anzuwenden. Ihr könnt Euch vorstellen, dass Ihr aus Euch selbst heraustretet und aus Eurem Herzen Liebe zu Eurem Wesen aussendet [beam].

Eine andere wunderbare Technik ist es, Euch Euer inneres Kind vorzustellen und dieses kleine Du auf Euren Schoß zu nehmen und auf diese Weise mit Euch selbst zu kuscheln und Euch zu hegen und zu nähren. Wenn Ihr etwas Greifbareres tun wollt, ist es ebenfalls effektiv, Euch selbst im Spiegel anzuschauen, mit der Absicht, Eure eigene angeborene Güte zu sehen und zu ehren, und Euch selbst auf diese Weise Liebe zu senden. Eine weitere wunderbare Praktik, Euch zu helfen, die Liebe zu erfahren, die Ihr seid, ist, Euch besondere Mühe damit zu geben, liebevoll zu sein. Wenn Ihr Probleme damit habt, könnt Ihr damit anfangen, indem Ihr Zeit mit Babys von Menschen oder Tieren verbringt und ihre Unschuld und Schönheit genießt. Sie sind immer zuverlässige Aktivatoren der Liebe, die innerhalb von Euch existiert. Die Freiwilligenarbeit oder andere Akte des Einsatzes und Dienens tauchen Euch ebenfalls in die Erfahrung der Liebe ein.

Ihr Lieben, Ihr seid Alle Wesen der Liebe. Je mehr Ihr es dieser Wahrheit ermöglicht, sich in Euer inneres Wissen einzunisten, und Euch entscheidet, Euch selbst zu erkennen und Euch selbst als diese Liebe zu zeigen, umso mehr Freude werdet Ihr aus Eurem Leben schöpfen. Das bedeutet es, wirklich zu Euch selbst heimzukehren.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 05.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 04.Januar 2017 – Denná správa

Milí, jednou jednoduchou možnosťou žiť spôsobom, s ktorým ste v súlade, s tým čo ste je zvoliť vedome pre vás želajúce, vhodné energie a odtiaľ konať. Želáte si pre vás viac mieru? Tak nájdite vo vás energie mieru a potom pokračujte. Chcete zažiť viacej lásky? Tak sa naplňte láskou a potom pokračujte vašim dňom. Chcete zažiť viacej priateľstva, láskavosti? Tak sa usmernite na energie láskavosti vo vás samých a nechajte sa potom nimi viesť.

Keď sa usmerníte na energie, ktorých si želáte viac znamená to zvoliť cieľ cesty pre váš osobný navigačný systém. Tým ste sa najprv rozhodli a konali ste pomocou vášho rozhodnutia tým, že vstúpite do tej energie. Miesto toho, že hovoríte o tom čo v budúcnosti chcete robiť – je oveľa účinnejšie stelesňovať všetky elementy tej budúcnosti, ktorú môžete rozpoznať. To hneď prenesie energie vašich snov/želaní do vašej prítomnosti a pohne do pohybu kolá stvorenia. Nikdy vám nemôžeme zdôrazniť viac tú moc a silu, ktorú má vaša bytosť a Bytie v súvislosti s vašimi budúcimi skúsenosťami.

Ihr Lieben, eine ganz einfache Möglichkeit, in einer Weise zu Leben, die mit dem übereinstimmt, was Ihr seid und was Ihr Euch wünscht, ist, Euch ganz bewusst Eure bevorzugte Energie auszuwählen und von dort aus zu handeln. Ihr wünscht Euch mehr Frieden herbei? Findet die Energie des Friedens in Euch und dann fahrt fort. Ihr möchtet mehr Liebe erleben? Erfüllt Euch mit Liebe und dann geht weiter Eurem Tag nach. Möchtet Ihr mehr Freundlichkeit erleben? Richtet Euch auf die Energien der Freundlichkeit in Euch selbst aus und lasst Euch dann von ihnen führen.

Euch auf die Energie auszurichten, von der Ihr Euch mehr wünscht, bedeutet ein Reiseziel für Euer persönliches Navigationssystem auszuwählen. Hiermit habt Ihr zunächst eine Absicht gefasst, und durch Eure Entscheidung, innerlich in diese Energie hinüber zu wechseln, habt Ihr gehandelt. Anstatt darüber zu reden, was Ihr in Zukunft tun möchtet, ist es weitaus effizienter, sämtliche Elemente dieser Zukunft zu verkörpern, welche auch immer Ihr erkennen könnt. Das versetzt die Energie Eurer Träume unverzüglich in Eure Gegenwart und setzt dann die Räder der Schöpfung in Bewegung. Wir können einfach nicht genug die Macht und Kraft betonen, die Euer Wesen und Sein auf Eure zukünftigen Erfahrungen hat.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 04.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 01.Januar 2017  - Denná správa

Každý jediný deň je nový deň stvorenia. Prosíme vás vezmite so sebou dary vašich skúseností z minulosti a nechajte za sebou všetko to čo už k vám nepatrí. Je na čase aby ste si dovolili lesknúť sa, dozrievať, milovať, spájať, plynúť a BYŤ. Oddajte sa ako novonarodené energetické bytosti do rozvoja tých nekonečných možností, ktoré sú pripravené vytvárať tak ako nikdy predtým. To sú teraz vaše časy milí, objímte božskú dokonalosť tej veľkej celistvosti.

Jeder einzelne Tag ist ein Tag neuer Schöpfungen. Wir bitten Euch, die Geschenke Eurer Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Euch zu nehmen und alles hinter Euch zu lassen, was auch immer nicht mehr zu Euch passt. Es ist an der Zeit, dass Ihr Euch erlaubt, zu glänzen, zu gedeihen, zu lieben, zu verbinden, zu fließen, zu SEIN. Ergebt Euch in die Entfaltung der unendlichen Möglichkeiten wie neu neugeborene energetische Wesen, die bereit sind, zu erschaffen wie nie zuvor. Dies sind Eure Zeiten, Ihr Lieben, umarmt die göttliche Vollkommenheit des Großen Ganzen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 01.01.2017, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 29.Dezember 2016 – Denná správa

Keďže teraz kráčate do roku 2017 prosíme vás aby ste sa nepýtali: “Čo ten rok pre mňa pripravil?“ ale pýtajte sa „Čo chcem vytvoriť a ako chcem seba samého vyjadriť?“. Vidíte, vy všetci ste pionieri, ktorí sú na Zemi aby priniesli do pohybu vpred tú zmenu a aby ste zakotvili tie energie, ktorých chcete viac zažiť. Pionieri určujú sami svoje cesty, nesení pravdou a ich víziou. To je vaša najväčšia sila a najväčšia radosť, milí – objať vašu autentickú (skutočnú) moc a vyjadriť sa svojou pravdou a vašimi záľubami.

 

Nun, da Ihr dem Jahr 2017 entgegenseht, bitten wir Euch, fragt Euch nicht „Was wird das Jahr für mich bereithalten?“, sondern „Was möchte ich erschaffen, und wie möchte ich mir selbst Ausdruck verleihen?“. Seht, Ihr alle seid Pioniere, die auf der Erde sind, um den Wandel voranzubringen und diejenigen Energien zu verankern, von denen Ihr mehr erleben wollt. Pioniere schmieden ihre eigenen Pfade, getragen von ihrer Wahrheit und ihrer Vision. Dies ist Eure größte Stärke und Eure größte Freude, Ihr Lieben – Eure authentische Macht und Kraft zu umarmen und Euch selbst über Eure eine Wahreit und Eure Vorlieben auszudrücken.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 29.12.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Tagesbotschaft – 22.Dezember 2016 – Denná správa

Najčastejšie symptómy vzostupu, s ktorými ľudstvo bojuje – závraty, pamäťové problémy, bolesti hlavy, slabosť, búchanie srdca, suché oči -, sa všetky dejú kvôli jednej veci: dehydratácia. Vaše potiaže môžete ľahko znížiť zvýšením vášho príjmu tekutiny.

Vy ste bytosti, ktoré sú ťažko postihované planetárnymi vplyvmi. Okrem toho ste aj bytosti toku. Presne ako vaše rastliny a kvety potrebujete aj vy vo fázach slnečného žiarenia viac vlhkosti. Príjem tekutiny by mal byť vašou prioritou, to bude mať mnohé výhody pre vás a okrem toho je to úžasný láskyplný obrad sebaopatery k čomu vás my, ako viete, povzbudzujeme.

Je to tak jednoduchá vec, ktorá vám sprostredkuje pocit blaha, ktorý vám umožní pohybovať sa ľahko a úspešne tými energetickými presunmi. Preto pite milí a buďte ochotní spoluúčinkujúci tohto energetického toku na planéte.

 

Die häufigsten Aufstiegs-Symptome, mit denen Menschen kämpfen – Schwindel, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, Schwäche, Trägheit, Herzklopfen, trockene Augen -, geschehen alle wegen einer Sache: Dehydratation. Ihr könnt Eure Beschwerden durch die Erhöhung Eurer Wasseraufnahme stark verringern.

Ihr seid Wesen, die von planetaren Einflüssen stark betroffen sind. Ihr seid außerdem auch Wesen der Strömung. Genau wie Eure Pflanzen und Blumen in Phasen erhöhter Sonnenintensität mehr Feuchtigkeit benötigen, ist es auch für Euch. Eure Flüssigkeitszufuhr zur Priorität zu machen, wird viele positive Vorteile für Euch haben, und es ist außerdem ein wunderbarer, liebevoller Akt der Selbstpflege und -hege, wozu, wie Ihr wisst, wir Euch ebenfalls ermutigen.

Es ist solch einfache Sache, das zu tun, die Euch deutlich mehr Wohlbefinden verschaffen wird, da sie es Euch ermöglicht, Euch mit weit mehr Leichtigkeit und Effizienz mit den energetischen Verschiebungen zu bewegen. Daher trinkt, Ihr Lieben, und werdet zu bereitwilligen Mitwirkenden der Strömung.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.12.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

„Vy ste tu kvôli láske“

V dokonalej láske a harmónii vás zdravím – milované svetlá Zeme – JA SOM anjel Rafael – váš priateľ a pomocník. JA SOM teraz tuná a keď teraz hlbokým nádychom zacítite do seba – môžete cítiť moju prítomnosť. Moje bytie tu – dôvod prečo som tu – je láska. Ako zdroj – môže darovať len lásku SOM aj JA tuná – takpovediac ako posol zdroja – ktorý prináša  so sebou lásku – tiež by sa mohlo povedať – ten, ktorý lásku prebúdza.  Láska daruje liečbu a prináša rovnováhu a vyrovnanosť – a tak sa môže vynoriť božskosť a všetko môže prekvitať a rásť. Ako na jednom poli – ktoré je práve obrábané – ste aj vy tu – na Zemi – aby ste ako semeno lásky klíčili a rástli. Je to porovnatelné s cestovaním – ktorým prechádzate – aby ste skúsili lásku vo všetkých jej javoch/facetách  - aby ste ju odhalili a spoznali. Milované svetlá Zeme – uznajte – že ste tuná kvôli láske. To je všetko - čo vám chcem pripomenúť – teraz, dnes tuná. Vaša duša tú cestu pozná a sleduje sladkú vôňu lásky. Oddajte sa a dôverujte – že všetko sa v láske – v božskom zmysle – vyvíja. JA SOM anjel Rafael a JA SOM s vami.

 

 “Ihr seid hier um der Liebe Willen”

In vollkommener Liebe und Harmonie begrüße ich Euch – geliebte Erdenlichter – ICH BIN Engel Raffael – Euer Freund und Helfer. ICH BIN jetzt hier und wenn Ihr jetzt in Euch fühlt mit einem tiefen Atemzug – so könnt Ihr meine Gegenwart fühlen. Mein Hiersein – der Grund warum ich hier BIN – ist Liebe. So wie die Quelle – immer nur Liebe schenken kann – BIN auch ICH hier – sozusagen als Bote der Quelle – der Liebe mitbringt – man könnte auch sagen – der Liebe erweckt. Liebe schenkt Heilung und bringt Balance und Ausgeglichenheit – sodass die Göttlichkeit hervorkommen kann und alles gedeihen und wachsen kann. So wie auf einem Feld – dass gerade bestellt wird – seid auch Ihr hier – auf der Erde – um als Samen der Liebe zu sprießen und zu wachsen. Es ist vergleichbar mit einer Reise – auf der Ihr Euch befindet – um Liebe in ihren vielen Facetten und Erscheinungen zu erfahren – zu entdecken und zu erkennen. Geliebte Erdenlichter – erkennt – Ihr seid hier um der Liebe Willen. Dies ist alles – woran ich Euch heute – jetzt und hier – erinnern möchte. Eure Seele kennt den Weg und folgt dem süßen Duft der Liebe. Gebt Euch hin und vertraut – dass alles sich in Liebe – im göttlichen Sinne – entfaltet. ICH BIN Engel Raffael – und ICH BIN mit Euch.

Erzengel Raffael durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Tagesbotschaft – 29.Oktober 2016 – Denná správa

Čím viac ste v stave milovať a uznávať seba, tým viac umožníte rozžiariť vaše svetlo. Čím viac necháte vaše svetlo svietiť tým menej budete ovplyvňovaní inými energiami, ľuďmi a mienkami. Budete sa spravovať sami, budete sa viesť pomocou vašej vlastnej božskosti a budete božské svetlo všade kamkoľvek idete a to milí, je skutočná suverenita a pravá služba.

Je mehr Ihr in der Lage seid, Euch selbst zu lieben und zu akzeptieren, desto mehr werdet Ihr Euer eigenes Licht leuchten lassen. Je mehr Ihr Euer Licht leuchten lasst, desto weniger werdet Ihr von anderen Energien, Menschen und Meinungen beeinflusst werden. Ihr werdet Euch selbst verwalten, Euch selbst vermittels Eurer eigenen Göttlichkeit führen und das göttliche Licht SEIN, wohin auch immer Ihr geht, und das, Ihr Lieben, ist wahre Souveränität und wahrer Dienst.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 29.1o.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/


 

 

Botschaft von Erzengel Jophiel: “Das Aufatmen der Seele – der göttlichen Essenz” (07.Oktober 2016)

Začneme anjelov chápať ako to čo očividne sú? Bytosti žijúce mimo časo-priestoru. Vysokovyvinuté bytosti snažiace sa v prípade nášho želania pomáhať na ceste našim životom. Nie sú viazaní na žiadne náboženstvo....

Beschreibung: rzengel Jophiel

“Das Aufatmen der Seele – der göttlichen Essenz”

„Výdych duše – božskej esencie“

Buďte zdravení a vítaní – milované svetlá – JA SOM anjel Jophiel a JA SOM teraz tu a dýcham spolu s vami. Cíťte teraz váš dych – ako ide hlbšie a jemnejšie a cíťte – ako sa teraz uvoľníte. Sú to tie malé momenty kľudu – vstupu do vnútra – ktoré majú/vytvárajú tak veľký účinok. Áno, tie malé momenty vytvárajú často zázraky – keď samé ego je kľudné a vo vás zaiskrí na krátko pravá esencia. Je to ako výdych duše – božskej esencie – do ktorej je všetko vložené. Tie krátke momenty sú tak plné sily a tak dôležité – pre všetky telesné systémy a úrovne. Dlho ste boli – videní aj ako kolektív – vo svete predstavy – cestovali vo vašom vnímaní porozumenia a robili/zbierali skúsenosti. Tá cesta však už sa pociťuje vyčerpaná a mnohí z vás sa vydali -  k novým pobrežiam – k úplne novému svetu skúseností – v ktorom je aj citové a intuitívne vnímanie. Sledujte vaše pocity a dýchajte pri tom veľmi vedome. Tak môžete váš vnútorný hlas – hlas vášho srdca – veľmi ľahko vnímať a môžete dôverovať – že všetko sa vo vašom svete/živote vyvíja v najvyššom usmernení.  My ideme s vami a posielame vám našu lásku a presvedčenie. Buďte žehnaní v čistej LÁSKE toho JA SOM –JA SOM anjel Jophiel.

 

Seid gegrüßt und willkommen – geliebte Lichter – ICH BIN Engel Jophiel und ICH BIN jetzt hier und atme gemeinsam mit Euch. Fühlt jetzt Euren Atem – wie er tief und sanft wird und fühlt – wie Ihr Euch jetzt entspannt. Es sind diese kleine Momente der Ruhe – der inneren Einkehr – die so große Wirkung zeigen. Ja diese kleinen Momente wirken oft Wunder – wenn das Ego-Selbst ruhig ist und die wahre Essenz in Euch kurz aufflackert. Es ist wie das Aufatmen der Seele – der göttlichen Essenz – in der alles eingebettet ist. Diese kurzen Momente sind so kraftvoll und so wichtig – für all Eure körperlichen Systeme und Ebenen. Lange seid Ihr – auch als Kollektiv gesehen – in der mentalen Vorstellungswelt – in Eurer Verstandeswahrnehmung gereist und habt viele Erfahrungen gesammelt. Dieser Weg fühlt sich nun erschöpft an und viele von Euch sind aufgebrochen – zu neuen Ufern – hin zu ganz neuen Erfahrungsebenen – in der auch die gefühlsbetonte und intuitive Wahrnehmung da ist. Folgt einfach Euren Gefühlen und atmet sehr bewusst dabei. So nehmt Ihr Eure innere Stimme – die Stimme Eures Herzens – ganz leicht wahr und Ihr könnt darauf vertrauen – dass alles sich in höchstmöglicher Ausrichtung in Eurem Leben entfaltet. Wir gehen mit Euch und senden Euch unsere Liebe und Zuversicht. Seid gesegnet in der reinen Liebe ICH BIN – ICH BIN Engel Jophiel.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

 

 

 

Tagesbotschaft – 01.Oktober 2016 – Denná správa

Dôvera je jedným z najdôležitejších aspektov, ktorú musí vyvinúť prebúdzajúci sa človek aby sa mohol posunúť do svojho plného potenciálu/schopnosti ako spolutvoriteľ. Dôverovať je to čo vám umožní vyvinúť hlboký a hlbokosiahajúci vzťah so zdrojom. Viera a dôvera spolu vám dovolia zažiť sa v bezpečí a byť milovaní. Tá skúsenosť bezpečia vám dá sebadôveru k tomu aby ste žiarili, sa vyvíjali a v plnej miere používali pomoc, ktorú máte k dispozícii. Udrží dostatočne dlho v toku aby vám vesmír moholl slúžiť a umožní vám zažiť  mágiu toho ako veľmi ste milovaní a v akej miere ste zabezpečení.

A predsa je dôvera pre ľudí jednou najťažšou vecou. Prečo je to tak? Lebo ego-samé, tá časť z vás, ktorá vás chce udržať malých chce a investuje do toho tak aby veci vždy zostali rovnaké

 

Vertrauen ist einer der wichtigsten Aspekte, die der erwachende Mensch entwickeln muss, um sich in sein volles Potenzial als Mitschöpfer zu begeben. Vertrauen ist das, was es Euch ermöglicht, eine tiefe und tiefgreifende Beziehung mit der Quelle zu entwickeln. Der Glaube und das Vertrauen zusammen erlauben es Euch, Euch als sicher und geliebt zu erleben. Diese Erfahrung der Sicherheit gibt Euch das Selbstvertrauen dafür, zu leuchten, Euch zu entwickeln und in vollem Umfang die Hilfe zu nutzen, die Euch zur Verfügung steht. Es hält Euch lange genug in der Strömung, dass das Universum Euch dienen kann und um die Magie dessen zu erfahren, wie sehr Ihr stets geliebt werdet, und in welchem Maß Ihr stets versorgt seid.

Und dennoch ist Vertrauen eines der schwierigsten Dinge für Menschen. Warum ist das so? Weil das Ego-Selbst, der Teil von Euch, das Euch klein halten, will, und der darein investiert, dass die Dinge immer gleich bleiben, mag die Kontrolle, und sein bedeutendstes Werkzeug zur Steuerung all dessen ist der Zweifel, das Gegenteil von Vertrauen. Ihr könnt es so sehen, dass der Zweifel der Anker der Stagnation ist und das Vertrauen der Anker der Schöpfung.

Wie also könnt Ihr im Vertrauen bleiben? Glaube und Vertrauen arbeiten gut zusammen. Wenn Ihr Zweifel spürt, dann seid Ihr nicht mit Eurem höchsten Selbst in Ausrichtung, daher kann es sehr hilfreich sein, Euch durch Gebete oder Meditation wieder auf diese Verbindung auszurichten. Beruhigt Euer Ego. Lasst es wissen, dass es immer eine wichtige Rolle auf Eurem Lebensweg innehaben wird, und dass Ihr es einbeziehen werdet und es lieben werdet, und dass Ihr es mit Euch nehmen werdet, egal was geschieht. Gebt ihm einen Job. Sagt ihm, dass Ihr dabei seid, ein Experiment mit der Schöpfung durchzuführen, und dass es beobachten kann, was vor sich geht. Denkt auch daran, dass Euer Ego oft aktiv werden wird, wenn Ihr im Begriff seid, auf ein neues Niveau der Entfaltung durchzubrechen. Seht Euer Ego als einen Wachstums-Detektor, als etwas, das Euch informiert, dass etwas Wichtiges vor sich geht. Übernehmt die Rolle des Beschwichtigers und des liebevollen Führers für diesen furchtsamen Teil Eurer selbst.

Ein Vertrauens-Journal zu führen, kann sehr hilfreich sein. Alle erwachenden Menschen haben tiefgreifende Erfahrungen gemacht. Verschafft Euch einen Überblick über sie! Schreibt sie auf. Jedes Mal, wenn das Universum Euch etwas liefert – jedes Mal, wenn es etwas voller Leichtigkeit zu Euch bringt, ein Zeichen oder eine Synchronizität -, jedes Mal, wenn Ihr den Zauber dessen fühlt, dass es für Euch arbeitet, schreibt es auf. Wann immer Ihr einen Moment des Zweifels erlebt, geht zurück und begutachtet die Erfolge, die Ihr bereits gehabt habt. Das wird Euch schnell daran erinnern, warum es sicher für Euch ist, zu vertrauen.

Ihr Lieben, indem Ihr auf Eurer Erleuchtungs-Reise weiter vorwärts geht und beginnt, Euch selbst als Teil der göttlichen Energie der Quelle zu erkennen, fangt Ihr schließlich an zu sehen, dass dem Universum zu vertrauen bedeutet, Euch selbst zu vertrauen und umgekehrt. Ihr seid ein Teil dieses Größeren Ganzen und all der Wunder, die mit ihm einhergehen. Alles, was Ihr tun müsst, ist, Euch lange genug in der Position der Akzeptanz zu halten, um all das zu empfangen, was es Euch zu geben hat, und es sind der Glaube und das Vertrauen, die Euch genau das ermöglichen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 01.1o.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 19.September 2016 - ​Denná správa

Ihr Lieben, die dunkle Nacht der Seele ist eine Zeit des Einigelns [cocooning] – der tiefen Innenschau, des Lernens, der Heilung und der Transformation. Sie erfüllt eine enorme Aufgabe auf Eurer spirituellen Reise. Sie ist gekennzeichnet vom Neubewerten aller Dinge, von Veränderungen in Beziehungen, von Karrieren und Freundschaften, und kann eine sehr einsame, düstere Periode sein. Wenn sie auch lang und beschwerlich erscheinen kann, ist sie jedoch ein energischer Korridor, der zu einem Ende kommen wird, und für viele von Euch ist diese Zeit genau jetzt.

Milí, tmavá noc duše je čas zakuklenia - hlbokého pohľadu do vnútra, učenia, liečby a transformácie. Plní obrovskú úlohu na vašej spirituálnej ceste. Je označená novohodnotením všetkých vecí, zmenami vo vzťahoch, kariére a priateľstvami a môže byť veľmi osamelé, temné obdobie. Aj keď sa vám môže javiť ako obtiažna, tak predsa je energetický korridor/chodba, ktorá príde ku koncu a pre mnohých z vás je ten čas práve teraz.

Najväčšou výzvou je akceptovať keď tá fáza je skutočne ukončená, keď sa končí. Zvykli ste si tak veľmi na hľadanie vecí, ktoré je treba liečiť, byť vážny/brať všetko vážne, že ten presun do celistvosti, radosti, do spojenia s inými sa vám môže zdať cudzí. Ale to je to, k čomu sa prepracovávate a vy ste tú prácu spravili a je čas začať zbierať plody vašej snahy.

Eine der größten Herausforderungen ist es, es zu akzeptieren, wenn die Phase wirklich und tatsächlich vorbei ist, wenn sie zu Ende geht. Ihr habt Euch so daran gewöhnt, in Euch selbst nach Dingen zu suchen, die zu heilen sind, ernsthaft zu sein, allein zu sein, dass die Verschiebung in die Ganzheit, in die Freude, in die Verbindung mit Anderen hinein Euch fremd erscheinen kann. Aber das ist es, worauf Ihr hingearbeitet habt, und Ihr habt die Arbeit getan, und es ist Zeit zu beginnen, die Früchte Eurer Bemühungen zu ernten.

Eine Schlüsselkomponente dafür, aus dieser Phase herauszukommen, ist zu lernen, auf neue, vollmächtige Weise zu navigieren. Anstatt ständig auf der Suche nach Dingen zu sein, die zu heilen sind, umarmt Ihr die Ganzheitlichkeit und das Wohlbefinden und wisst, dass wenn es etwas gibt, das Ihr braucht, um Euch alledem zu widmen, dies in Euer Bewusstsein kommen wird. Statt von den Energien anderer Menschen beeinflusst zu werden, bringt Ihr das Licht. Statt zu TUN umarmt Ihr das SEIN und erkennt, dass dies mehr als genug ist. Es ist ein Weg von größerer Leichtigkeit, von energetischer Kompetenz und des Umarmens der Tatsache, dass Ihr ein Schöpfer und Erfahrer des Lebens seid.

Kľúčovým komponenetom/súčasťou k východu z tej fázy je učiť sa navigovať, kormidlovať novým, plnomocným spôsobom. Miesto neustále hľadať veci, ktoré treba liečiť - objímte celistvosť a pocit blaha a vedzte, že ak niečo potrebujete čomu by ste sa mohli venovať príde do vášho vedomia. Priniesiete svetlo miesto aby ste boli ovplyvňovaní energiami iných ľudí. Miesto ROBIŤ objímte BYŤ a uznajte, že to je viac ako dosť. Je to cesta veľkej ľahkosti, energetickej kompetencie a objatia skutočnosti, že ste stvoriteľ a zažívateľ života.

Keď zistíte, že začínate vychádzať z doslovného pekla do svetla tak ste pripravení. Spravili ste tú prácu a ste pripravení pohybovať sa do nasledujúcej fázy súhlasu transformácie na tej neuveriteľnej ceste, pustiť tú starú fázu a vytvárať nové. Je čas.

Wenn Ihr feststellt, dass Ihr beginnt, aus der sprichwörtlichen Höhle heraus in das Licht zu kommen, seid Ihr bereit. Ihr habt die Arbeit getan, und Ihr seid bereit, Euch in diese nächste Phase hinein zu bewegen, Eure Transformation auf dieser unglaublichen Lebensreise zu bejahen und sie Euch zuzugestehen, aber Ihr müsst Euch selbst die Erlaubnis geben, die alte Phase loszulassen und Neues zu erschaffen. Es ist Zeit.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 19.09.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle:

 

 Tagesbotschaft – 25.August 2016 – Denná správa:

Milí, vy pozorujete svet cez filtre, ktoré sú často/skorej vytvorené podmienkami miesto na pravde alebo na vašich prednostiach/záľubách. Čo znamená, že keď dnes niečo rozhodnete – miesto vyhľadávania, pozorovania toho čo je nesprávne sa obzriete za tým čo je zlato-správne vo svete? Kráčajúc dňom - čo keby ste začali obzerať sa/hľadať dôvod pre lásku? Záleží to na vás čo rozhodnete, čo chcete nechať rásť vašou pozornosťou. Odporúčame vám voliť to čo vám môže pomôcť k súhlasu a objatiu tých zázrakov, tej mágie a bezpodmienečnú lásku, ktoré sú bohato pre vás tu, keď máte oči na videnie.

Ihr Lieben, Ihr betrachtet die Welt durch Filter, die oftmals eher durch Konditionierung geschaffen wurden als durch die Wahrheit oder Eure Vorlieben. Was ist, wenn Ihr heute die Entscheidung trefft, anstatt Ausschau danach zu halten, was falsch ist, zu beginnen, nach dem auszuschauen, was goldrichtig ist in der Welt? Was wäre, wenn Ihr durch den Tag ginget und nach Beweisen für die Liebe suchtet? Es ist an Euch, zu entscheiden, was Ihr durch Eure Aufmerksamkeit wachsen lassen möchtet. Wir empfehlen Euch, etwas auszuwählen, das Euch helfen kann, die Wunder, die Magie und die bedingungslose Liebe zu bejahen und zu umarmen, die überreich für Euch da sind, wenn Ihr nur die Augen habt, um zu sehen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 25.o8.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 09.August 2016 – Denná správa

 

Je pravda, že z pohľadu jednotného vedomia, že to čo robíte slúži celku. Prečo tak veľmi prehlasujeme sebalásku? Lebo objatím vášho JA, vašej božskosti, plnej akceptancie a lásky k sebe sa stane, že konečne budete schopní/ochotní prijaťať seba do toho celku a prijať lásku a podporu, ktorá už vždy tu bola pre vás. To je to čo vás zmení v zmysle „dať si/sebe povolenie“ dávať, prijímať a akceptovať a vidieť seba samého hodného a tiež zaslúženého. Vesmír už vždy bol pre vás tu, chýbala vaša vlastná ochota/schopnosť vidieť seba ako hodného skúsenosti tej lásky. Jednoducho povedané je to vaša sebaláska, ktorá otvorí dvere k hlbšej skúsenosti všetkej lásky lebo ona ukončí sebou/vami zvolené oddelenie.

Es ist wahr, dass aus der Sicht des Einheitsbewusstseins das, was Ihr für Andere tut, dem Ganzen dient. Warum treten wir dann so sehr für die Selbstliebe ein? Weil es durch das Umarmen Eurer selbst, Eurer Göttlichkeit, voller Akzeptanz und Liebe, geschieht, dass Ihr endlich bereit sein werdet, Euch selbst in diese Ganzheit aufzunehmen und die Liebe und Unterstützung anzunehmen, die schon immer für Euch da war. Das ist es, was Euch dahingehend verändern wird, Euch selbst die Erlaubnis zu geben, zu empfangen und Euch selbst als sowohl als würdig als auch als verdienstvoll anzusehen. Das Universum war schon immer da für Euch, es fehlte Eure eigene Bereitschaft, Euch als des Erfahrens dieser Liebe würdig zu sehen. Einfach gesagt, ist es Eure Selbstliebe, die Tür und Tor zu einer tieferen Erfahrung aller Liebe öffnet, denn sie beendet Eure selbst auferlegte Trennung.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 09.08.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 31.Juli 2016 - Denná správa

Len veľmi málo ľudí využíva v dennom živote v plnej miere pomoc, ktorú majú k dispozícii. My sme tu aby sme vám pomáhali! Jednoduchá otázka a otvorenosť pre príjem je všetko čo je nutné. Nikdy ste neboli hodení na vzostupujúcu planétu preto aby ste vašou cestou išli v „jedno-chode“, teda sami. Je to pre nás radosť keď vás môžeme podporovať, dovoľte nám preto slúžiť vám a schválením a objatím tej skutočnosti dovoľte sebe tú radosť, lásku a podporu celého vesmíru, ktorý vás uctieva.

Nur sehr wenige Menschen nutzen im Alltag in vollem Umfang die Hilfe, die ihnen zur Verfügung steht. Wir sind hier, um Euch zu helfen! Eine einfache Anfrage und eine Offenheit dafür, zu empfangen, ist alles, was erforderlich ist. Ihr wurdet niemals einfach auf einem aufsteigenden Planeten geworfen, um Euren Weg im Alleingang zu gehen! Es ist unsere größte Freude, Euch zu unterstützen, gestattet uns daher die Freude, Euch zu dienen, und gestattet Euch selbst die Freude, die Liebe und die Unterstützung eines ganzen Universums zu bejahen und zu umarmen, das Euch anbetet und verehrt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 31.07.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 29.Juli 2016 – Denná správa

Keď stratíte usmernenie tak je to ťažké robiť rozhodnutia pre seba seba samého alebo byť tu pre iných. Tiež môže byť obtiažne rozpoznať ako máte ísť životom najlepším, pozitívnym spôsobom.

Predstavte si, že ste sa stratili v lese. Je nemožné z vášho pohľadu na zem nájsť cestu z toho lesa. Zistíte, že chodíte v kruhu a ste vyčerpaní bez nádeje niekam prísť. Ale keď zrazu uvidíte jednu vežu tak môžete ísť na jej vrchol a z pohľadu nad stromami by to bolo oveľa ľahšie orientovať sa a rozpoznať vašu cestu z toho lesa priamym a jednoduchým spôsobom.

Prísť do usmernenia so zdrojom, s vašim najvyšším JA – meditáciou alebo iným druhom prepojenia, ktorý sa pociťuje dobre – je ako výstup na vežu. Keď sa pohnete na vyššií, širokosiahly bod výhľadu a potom urobíte rozhodnutia bude každé rozhodnutie z toho priestoru slúžiť vášmu najvyššiemu blahu a umožní vám to čo chcete zažiť a vždy bude len podporovať.

Wenn Ihr aus der Ausrichtung geraten seid, ist es sehr schwierig, gute Entscheidungen für Euch selbst zu treffen oder für Aandere da zu sein. Es kann es auch sehr schwer machen, zu erkennen, wie Ihr in Eurem Leben auf die beste, positivste Art und Weise vorgehen solltet.

Stellt Euch vor, Ihr hättet Euch im Wald verirrt. Es kann fast unmöglich sein, von Eurem Blickpunkt auf dem Boden aus dem Weg aus dem Wald hinaus zu finden. Ihr merkt, dass Ihr im Kreis lauft und Euch dabei erschöpft ohne irgendwo anzukommen. Wenn Ihr aber an einem Turm vorbeikämt, könntet Ihr hinaufsteigen und wunderbar über den Bäumen hinwegblicken, und es wäre so viel einfacher, sich zu orientieren und zu erkennen, wie Ihr Euren Weg auf die direkteste und einfachste Weise gehen könnt.

In eine Ausrichtung mit der Quelle, mit Eurem höchsten Selbst zu gelangen – sei es durch Meditation oder eine andere Form der Verbindung, die sich für Euch gut anfühlt -, ist wie die Turmbesteigung. Wenn Ihr Euch zunächst an einen höheren, weiträumigeren Aussichtspunkt begebt und dann Eure Wahl trefft, wird jede aus diesem Raum heraus getroffene Entscheidung Euer höchstes Wohl und das Erkennen, was Ihr zu erfahren wünscht, immer nur unterstützen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.07.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 26.Juli 2016 – Denná správa

Každý raz keď sa pokúsite byť neúprimní inštalujete prekážky do toku (flow). Každý raz keď ste neúprímní voči niekomu inému tak vložíte prekážky do toku medzi vami a nimi. Klamstvá vytvárajú energetické roz/oddelenie. Oddelenie medzi vami a vašim autentickým/pravdivým JA a rozdelenie medzi vami a inými. Rozdelenie a odpor proti toku spôsobujú vo vás hlboké nepohodlie.

Niektorí z vás sa obávajú ukázať v ich pravde lebo majú strach pred averziou/zamietnutím. Ale keď nie ste verní sebe samému tak je to averzia voči sebe samému. Neukázať sa vo vašej vlastnej pravde znamená v istom zmysle odmietať/odsunúť iných. Vašim nedostatkom autenticity/sebahodnoty sa udrží presne to čoho sa obávate.

Ukázať vás vo vašej autentickej pravde je v tomto období najvyššou dôležitosťou pre ľudí. Keď to spravíte tak dáte iným možnosť prepojiť sa s vami významným spôsobom. Dá to príležitosť iným ukázať vám bezpodmienečnú lásku čo vám rovná cestu aby aj vy ste sa akceptovali a milovali. Okrem toho vám to dovolí priťahovať perfektne zodpovedajúce skúsenosti a udalosti a rozpustiť všetky prekážky medzi vami a životom, ktorý vám bol určený. Presne to podporuje tohodobé energie a z toho dôvodu nebude už znesitelná voľba, ktorá nie je v súlade s vašou pravdou.

Milí, neexistuje nič úžasnejšie ako ukázať sa autentickí (takí akí ste), vo vašej pravde, vo vašej nedokonalej dokonalosti, je to oslobodzujúce a spájajúce a je to presne to po čom túži vaša duša. Je to to kde leží vaša najväčšia sila, lebo objať vašu pravdu znamená uznať seba ako individualizovaná časť/aspekt zdroja. Autenticita rovná cestu pre akceptovanie a jednotu, službu a podporu a to je presne to z čoho vy a váš svet potrebuje viac a ako to začne s inými vecami tak to začne aj s vami.

Jedes Mal, wenn Ihr mit Euch selbst unehrlich seid, installiert Ihr Hindernisse im Fluss [flow]. Jedes Mal, wenn Ihr zu jemand Anderem unehrlich seid, setzt Ihr Hindernisse in die Strömung zwischen Euch und ihnen. Lügen erschaffen energetische Trennung. Trennung zwischen Euch und Eurem authentischen Selbst und die Trennung zwischen Euch und Anderen. Trennung und Widerstand gegen die Strömung [flow] verursachen tiefes Unbehagen in Euch.

Einige von Euch haben Angst, sich in ihrer Wahrheit zu zeigen, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Aber Euch selbst nicht treu zu sein, ist tatsächlich eine Ablehnung Eurer selbst. Euch selbst nicht in Eurer Wahrheit zu zeigen, bedeutet in einem gewissen Sinne, Andere abzuweisen. Es wird genau das, was Ihr befürchtet, durch Euren Mangel an Authentizität aufrecht erhalten.

Euch auf authentische Weise zu zeigen, ist zu diesem Zeitpunkt für alle Menschen von größter Bedeutung. Wenn Ihr das tut, gebt Ihr Anderen die Möglichkeit,sich auf  wirklich sinnvolle Weise mit Euch zu verbinden. Es gibt Anderen die Gelegenheit, Euch bedingungslose Liebe zu zeigen, was Euch den Weg dafür ebnet, ebenso auch Euch selbst zu akzeptieren und zu lieben. Es erlaubt Euch außerdem, die für Euch perfekten Entsprechungen und Begebenheiten anzuziehen und alle Hindernisse zwischen Euch und dem Leben, das zu leben Ihr bestimmt wart, aufzulösen. Genau dies unterstützen die Energien in dieser Zeit, und aus diesem Grund wird jede Wahl, die nicht im Einklang mit Eurer Wahrheit steht, immer weniger möglich zu ertragen sein.

Ihr Lieben, es gibt nichts Herrlicheres als Euch authentisch, in Eurer Wahrheit, in Eurer unvollkommenen Vollkommenheit zu zeigen. Es ist befreiend und verbindend, und ist genau das, was zu tun sich Eure Seele ersehnt. Das ist es, wo Eure größte Stärke liegt, denn Eure Wahrheit zu umarmen bedeutet, Euch als individualisierten Aspekt der Quelle anzuerkennen. Authentizität ebnet den Weg für Akzeptanz und Einheit, Dienst und Unterstützung, und das ist genau das, wovon Ihr und Eure Welt mehr braucht, und wie alle anderen Dinge, beginnt auch dies mit Euch.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.07.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 18.Juli 2016 – Denná správa

Milí, z čoho naberáte a tvoríte je tok, Flow. Obmedzujete ten/váš  tok a automaticky obmedzujete vaše vytváranie/tvorenie keď sa pokúsite niečo kontrolovať.

Myslite na detské oblečenie. Vaše dieťa neudržujete v oblečení, ktoré už je malé ale volíte oblečenie, v ktorom je priestor, do ktorého môže rásť. To samé platí pre vaše tvorenia. Potrebujete tú slobodu (priestor) aby ste sa mohli stať tým čo môžete byť.

Rozumiete nutnosť energetického priestoru rozpínania a vývoja, ktorý veciam umožňuje rásť a rozvíjať sa(?). To umožňuje priestor pre co-creáciu (spolutvorenie) a tak vesmír môže udržiavať (postarať sa) o vaše snahy a prispôsobiť podmienky tak aby vás prekvapil a potešil výsledkami, ktoré zodpovedajú najvyššiemu potenciálu všetkých.

Ihr Lieben, es ist die Strömung, der Flow, durch den Ihr schöpft und erschafft. Wenn Ihr versucht, etwas zu kontrollieren, beschränkt es Euren Flow und hält Eure Schöpfung automatisch in Grenzen.

Denkt einmal an Kinderbekleidung. Ihr haltet ein Kind nicht in einer Bekleidung, die zu klein ist, sondern wählt eine Kleidung, die Raum dafür hat, dass es hinein wächst. Dasselbe gilt für Eure Schöpfungen. Sie brauchen den Raum und die Freiheit, um all das zu werden, was sie sein können.

Versteht die Notwendigkeit eines energetischen Raumes der Ausdehnung und Entfaltung, der den Dingen ermöglicht, in ihren höchsten Ausdruck hinein zu wachsen und sich zu entwickeln. Dies lässt Platz zur Co-Kreation, so dass das Universum Eure Bemühungen pflegen und die Umstände daran anpassen kann – um Euch zu überraschen und zu erfreuen -, mit Ergebnissen, die immer dem höchsten Potential Aller entsprechen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 18.07.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Erzengel Gabriel: Tagesbotschaft – 15.Juli 2016

Veröffentlicht am Juli 15, 2016von erstkontakt blog

rzengel Gabriel

Tagesbotschaft – 15.Juli 2016 – Denná správa

Milí, tie zmeny, ktorých jednou časťou ste začali ako revolúcia jedného jedinca. Jediný človek, ktorý volí lásku, volí svetlo pre seba aby sa vyjadril s jeho pravdou a božskosťou. Vládne veľká sila a dynamika keď indivíduá žiadajú/uplatňujú ich skutočnú moc a samito vyjadria – ako napríklad v zmenách, ktoré chcú vo svete zakotviť a vytvoriť.

Udržte váš priestor a vnútornú vedomosť toho, že každý jednotlivec je jeho usmernením a jeho pravdou veľká sila lásky a tej mocnej, plnomocnej zmeny. Tým, že sa to staré vzpiera predtým než odpadne spôsobí to, že mnohí ľudia nájdu cestu k tomuto uprodnestnenému miestu – tým, že budú nasledovať učiteľov, ktorí idú vpred dobrým príkladom v tých zmenách, ktoré chcú vo svete vytvoriť a zakotviť.

Ihr Lieben, die Veränderung, von der Ihr ein Teil seid, hat als eine Revolution eines Einzelnen begonnen. Ein einzelner Mensch, der die Liebe wählt, der das Licht wählt, der für sich wählt, sich in seiner Wahrheit und Göttlichkeit auszudrücken. Es herrscht eine große Kraft und Dynamik, wenn Individuen ihre authentische Macht beanspruchen und sich selbst Ausdruck verleihen, wie zum Beispiel in den Veränderungen, die sie in der Welt verankern und erschaffen wollen.

Haltet Euren Raum und Euer inneres Wissen aufrecht, dass jeder Einzelne in seiner Ausrichtung und in seiner Wahrheit eine starke Kraft der Liebe und der machtvollen, vollmächtigen Veränderung ist. Indem das Alte sich aufbäumt, ehe es wegfällt, werden viele weitere Menschen ihren Weg zu diesem bevorzugten inneren Ort finden, indem sie den Lehrern folgen, die mit gutem Beispiel vorangehen, und Eure Welt wird sich hin zu Frieden und Mitgefühl verändern.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 15.07.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 11.Juli 2016 – Denná správa

Dôležitou časťou prísť do rovnováhy je otvoriť sa prijatiu. Na Zemi je veľa prebúdzajúcich sa ľudí so služobnými zmluvami. Ich prirodzeným sklonom je sústredenie na iných – miesto na seba. Veľmi veľa prebúdzajúcich ľudí sa narodili do situácií zneužívania a zažili zanedbávanie. Služobná zmluva kombinovaná so zákulisím zanedbania môže vyústiť v tom, že ani nerozmýšľate o tom čo by ste k prosperovaniu potrebovali.

Pokus o: žiť tak, že si robíte starosti len o iných je ako pokus o beh maratónu a pritom len vydychovať. Milí, ako prípravári cesty ste prišli na planétu preto aby ste predviedli/demonštrovali ako sa pracuje v toku vesmíru za účelom zakotvenia jedno-vedomia a lásky. Vy sa do tých energií musíte vnoriť aj sami. Váš prirodzený rytmus je ako prílyv a odlyv, dať a vziať, prijať a pustiť, milovať a byť milovaní.

Ein wichtiger Teil dabei, in die Balance zu kommen, ist offen dafür zu sein, zu empfangen. Es gibt auf der Erde viele erwachende Menschen mit Dienstverträgen. Ihre natürliche Neigung ist, sich auf auf andere zu konzentrieren, anstatt auf sich selbst. Sehr viele erwachende Menschen wurden außerdem in Missbrauchssituationen hineingeboren oder haben Vernachlässigung erlebt. Ein Dienstvertrag, kombiniert mit einem Hintergrund von Vernachlässigung, kann darin resultieren, dass Ihr noch nicht einmal überlegt, was Ihr braucht, um zu gedeihen.

Der Versuch so zu leben, dass Ihr nur um Andere besorgt seid, ist wie der Versuch, einen Marathon zu laufen und dabei ausschließlich auszuatmen. Ihr Lieben, als Wegbereiter seid Ihr auf dem Planeten um zu demonstrieren, wie man mit dem Fluss des Universums arbeitet, um das Einheits-Bewusstsein und bedingungslose Liebe zu verankern. Ihr müsst Euch selbst in diese Energien einbeziehen! Die Strömung des Universums umfaßt sowohl das Einatmen als auch das Ausatmen. Euer natürlicher Rhythmus ist einer von Ebbe und Flut, von Geben und Nehmen, von Annehmen und Loslassen, Lieben und geliebt Werden.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 11.07.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Odporúča sa pozrieť si v sekcii NESARA: Benjamin Fullford

 

Tagesbotschaft – 08.Juli 2016 – Denná správa

Nachádzate sa v zmätku zmeny, osobne ako aj kolektívne. V časoch hlbokosiahajúcich zmien sa to často môže zdať, že tie veci sú stále horšie. Mnohé, mnohé veci sa vynárajú na povrch a sú cez transformáciu vnášané do vášho vedomia. Nestrácajte nádej, milí!  Skutočnosťou je, že tie veci sa zdanlivo zošpičkujú a to nie je indikátor/ukazovateľ toho, že idú falošným smerom ale skorej sú ukazovateľom toho, že chcú byť vyliečené a už nemôžu byť ignorované.

Dovoľte nám príklad toho, že to vždy je najprv horšie pred liečbou. Pomyslite na to, že keď vaše telo zachytilo obyčajný vírus. Keď ste infikovaní tak si to najprv nevšimnete. To je ten najnebezpečnejší čas kedy ten vírus nepozorovane zaplaví telo. Potom si vaše telo uvedomí, že sa niečo deje a odpovedá horúčkou. Vy zistíte, že je nutná dodatočná opatera a sústredíte sa na to čo je nutné na dosiahnutie zdravia. Väčšinu liečite v podstate vtedy keď sa najhoršie cítite. Potom prídete na druhej strane tej choroby s imúnnym systémom, ktorý si v budúcnosti spomenie čím sa vyliečil  a už to v budúcnosti nebude žiadna téma. Vytvorili ste v sebe návrh na zdravie.

Milí, držte sa vašich predsavzatí v súvislosti s vašou budúcnosťou, s tým čo chcete vytvoriť a to predovšetkým vtedy keď ste vyzývaní, lebo to čo pre vás je výzva, je v skutočnosti to čo najviac potrebuje vašu pozornosť, vaše vedenie a transformáciu. Dovoľte tomu neželanému aby vo vás zakotvilo to čo si pre budúcnosť želáte. Buďte verní tomu kto ste. Spoznajte, že ste tu všetci spolu, s celým vesmírom po vašom boku.

Ihr befindet Euch in den Wirren des Wandels, sowohl persönlich als auch kollektiv. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen kann es oft so scheinen als würden die Dinge immer schlimmer werden. Viele, viele Dinge kommen herauf und werden zur Transformation in Euer Bewusstsein gebracht. Verliert nicht die Hoffnung, Ihr Lieben! Die Tatsache, dass die Dinge zu sich zuzuspitzen scheinen, ist kein Indikator dafür, dass sie in die falsche Richtung gehen, sondern eher dafür, dass sie in ihrem Wunsch, geheilt zu werden, nicht mehr ignoriert werden können. Es ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass der Wandel wirklich möglich ist, sondern er geschieht bereits.

Lasst uns Euch ein Beispiel dafür geben, dass es erst schlimmer wird, bevor es besser wird. Denkt einmal daran, wenn sich Euer Körper einen gewöhnlichen Virus eingefangen hat. Wenn Ihr infiziert wurdet, realisiert Ihr es zunächst nicht. Das ist die gefährlichste Zeit, wenn das Virus den Körper unentdeckt überschwemmt. Dann gelangt Euer Körper zu dem Bewusstsein, dass etwas im Gange ist, und antwortet mit einem Fieber. Ihr erkennt, dass zusätzliche Pflege erforderlich ist, und Ihr konzentriert Euch darauf, was dafür benötigt wird, wieder in Euer Wohlbefinden zu gelangen. Ihr heilt tatsächlich das meiste dann, wenn Ihr das Schlimmste fühlt. Dann kommt Ihr auf der anderen Seite der Krankheit mit einem Immunsystem wieder heraus, das sich künftig erinnern wird, über was es sich hinweg geheilt hat, und so wird daraus ein ‚Kein-Thema‘-Modus [becomes a non-issue]. Ihr habt eine neue Vorlage für das Wohlbefinden geschaffen.

Ihr Lieben, haltet Euch weiter an Eure Absichten in Bezug auf das, was Ihr erschaffen möchtet, vor allem wenn Ihr herausgefordert werdet, denn das, was für Euch eine Herausforderung ist, ist das, was Eure Führung und Transformation am meisten braucht. Erlaubt dem, was unerwünscht ist, Eure Entschlossenheit für das zu stärken, was Ihr in Euch und in Eurer Welt verankern wollt. Seid dem treu, wer Ihr seid. Liebt und unterstützt Euch gegenseitig. Erkennt, dass Ihr hierin alle zusammen seid, mit einem ganzen Universum an Eurer Seite.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young,08.07.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 04.Juli 2016 – Denná správa

Najliečivejšou vecou, ktorú pre vás ako človeka môžete spraviť je nájsť aktivitu, ktorú si tak veľmi užívate, že vás úplne vstrebe, do ktorej sa vnoríte tak veľmi, že sa tým môžete zaoberať hodiny a máte pri tom pocit ako by to boli len minúty.

Keď zažijete také skreslenie času tak vám to hovorí, že ste sa energeticky presunuli do priestoru toku, úplnej prezencie, oddania sa – čo je ukazovateľom, že ste vo vyššom  energetickom stave, teda v spojení so zdrojom. Stratiť pocit času je vždy znamením, že ste sa dostalli do vyššie-dimezionálnej energie, ktorá je ako meditácia pre vás neuveriteľne podporujúca mnohými spôsobmi.

Je jedno čo robíte, či čítate, maľujete, prechádzate sa v prírode, píšete alebo venujete sa nejakému hoby. Záleží len na vás. Nie je to tá aktivita, o ktorú sa jedná ale ten energetický priestor, ktorý pre vás vytvorí.

Eines der heilsamsten Dinge, die Ihr für Euch selbst als Menschen tun könen, ist eine Aktivität zu finden, die Ihr so sehr genießt, dass sie Euch voll und ganz absorbiert, Ihr ganz darin versinkt, so sehr, dass Ihr Euch mehrere Stunden lang mit ihr beschäftigen könnt und es sich anfühlt als seien es nur Minuten gewesen.

Wenn Ihr eine solche Zeit-Verzerrung erlebt, sagt Euch das, dass Ihr Euch energetisch verschoben habt in einen Raum des Strömens, der völligen Präsenz, der Hingabe hinein – was ein Indikator dafür ist, dass Ihr in einem höheren Energie-Status seid, in der Verbindung also mit der Quelle. Zeit zu verlieren, ist immer ein Zeichen dafür, dass Ihr in eine höher-dimensionale Energie gelangt seid, die, so wie die Meditation, auf unendlich vielfältige Weise unglaublich unterstützend für Euch ist.

Es ist ganz gleich, was Ihr tut. Malen, Lesen, Spazierengehen in der Natur, Schreiben, ein Hobby aufnehmen. Das liegt ganz bei Euch. Es ist nicht die Aktivität an sich, worum es geht, sondern der energetische Raum, den sie für Euch erschafft.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 04.07.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Das könnte Sie auch interessieren:

 

Tagesbotschaft – 30.Juni 2016 – Denná správa

Vaša sila – a stred moci – miesto, z ktorého môžete najlepšie vytvárať – je (vnútorné) miesto usmernenia a plnej prezencie súčasného okamihu. Keď sa začnete cítiť nedobre a vystrašení tak vám odporúčame hrať jednu hru, ktorú my radi nazývame „presne v tomto okamihu“.

Je to veľmi ľahké. Niekoľkými hlbokými nádychmi sa prineste na okamih do kľudu a predsavzajte si prepojiť sa so zdrojom. Nehraje žiadnu úlohu keď nič necítite, vaše rozhodnutie/úmysel je viac ako dosť. Dokonca si môžete povedať: „Boh ma teraz vedie“ (tiež si môžete dovoliť nahradiť slovo Boh niečím čo vám lepšie vyhovuje), je to veľmi efektívne. Potom sa začnite rozhliadať po niečom čo vám teraz ide dobre. Napríklad: „Práve v tomto okamihu mám dosť vzduchu na dýchanie“. „Práve v tomto okamihu som v bezpečí a som milovaný“. „Presne v tomto okamihu mám teplo a sucho a mám jedlo“. „Práve v tomto okamihu vidím krásu“. „Bez toho, že by som niečo robil cítim sa práve teraz milovanou časťou energie zdroja“. „Práve v tomto okamihu sa cítim dobre“. Jednoducho začnite vidieť veci, ktoré sú v súlade vo vašom svete a vo vás a keď to spravíte tak sa začnete cítiť vo vašom tele prezentnejší a lepšie.

Milí, vy ste najmocnejší stvoritelia keď pracujete z miesta/priestoru prepojenia a uznania/súhlasu. To je niečo čo každý na planéte môže robiť a to máte k dispozícii každú sekundu dňa. Ešte raz vám povieme, že tie najjednoduchšie konania sú často naúčinnejšie a vy máte možnosť premiestniť sa do toho priestoru keď sa rozhodnete. Dúfame, že sa rozhodnete k tomu často lebo to je miesto, ktoré vaše dnes a zajtra môže zdokonaliť.

Euer Kraft- und Machtzentrum – der Ort, von dem aus Ihr am besten erschaffen könnt – ist ein [innerer] Ort der Ausrichtung und der vollen Präsenz im gegenwärtigen Moment. Wenn Ihr Euch unwohl oder ängstlich zu fühlen beginnt, empfehlen wir Euch, ein Spiel zu spielen, das wir gern ‚In Genau Diesem Augenblick‘ nennen.

Es ist sehr leicht. Bringt Euch einfach für einen Moment mit ein paar tiefen Atemzügen zur Ruhe und die fasst Absicht, Euch mit der Quelle zu verbinden. Es spielt keine Rolle, wenn Ihr nichts dabei fühlt, Eure Absicht ist mehr als genug. Sogar Euch einfach nur selbst zu sagen: „Gott führt mich jetzt“ (seid gegebenenfalls so frei, das Wort ‚Gott‘ mit dem zu ersetzen, was sich für Euch am besten anfühlt), ist ebenfalls sehr effektiv. Dann beginnt Euch nach etwas umzusehen, das für Euch in diesem Moment sehr gut geht. Beispiele hierfür könnten sein: „In genau diesem Augenblick habe ich jede Menge Luft zum Atmen.« »In genau diesem Moment bin ich in Sicherheit und werde geliebt.“ „In genau diesem Moment habe ich es warm und trocken und habe zu essen.“ „In genau diesem Moment sehe ich Schönheit.« »In genau diesem Moment bin ich, auch ohne etwas dafür zu tun, ein geliebter Teil der Quell-Energie.« »In genau diesem Moment geht es mir gut.“ Beginnt einfach, die Dinge zu sehen, die ‚oh so stimmig in Eurer Welt und ich Euch selbst‘ sind, und wenn Ihr dies tut, werdet Ihr Euch in Eurem Körper viel präsenter und wohler zu fühlen beginnen.

Ihr Lieben, Ihr seid die mächtigsten Schöpfer, wenn Ihr von einem Raum/Ort [space] der Verbindung und der Anerkennung aus arbeitet. Das ist etwas, dass jeder Mensch auf dem Planeten tun kann, und steht Euch in jeder Sekunde des Tages zur Verfügung. Noch einmal sagen wir Euch, dass die einfachsten Handlungen oft die stärksten sind und Ihr die Möglichkeit habt, in diesen Raum hinüberzuwechseln, wenn Ihr das wählt. Wir hoffen, dass Ihr oft wählt, denn es ist der Raum, der Euer Heute und Eure Morgen nur vervollkommnen kann.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 30.06.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 26.Juni 2016 – Denná správa

Milí, potrebuje to len niekoľko sekúnd úprimneho úmyslu oddať sa vášmu najvyššiemu blahu. Potrebuje to len niekoľko minút aby ste boli v kľude a prepojili sa so zdrojom. Potrebuje to len moment aby ste si všimli krásu, ktorá je tak bohato všade okolo vás a cítiť k tomu vďačnosť. To sú rozhodnutia – ktoré môžu zmeniť všetko vo svete tak aby ste sa cítili dobre a spokojní – čo nevyžaduje ani žiadne požiadavky na váš čas. Predstava, že nemáte dosť času venovať sa vašej spirituálnej praxi je omyl lebo je to úžasný doplnok k vášmu životu a môže sa ľahko vložiť v priebehu dňa.

Ihr Lieben, es bedarf nur ein paar Sekunden der aufrichtigen Absicht, Euch in Euer höchstes Wohl zu ergeben. Es bedarf nur weniger Minuten, um zur Ruhe zu kommen und Euch mit der Quelle zu verbinden. Es bedarf nur eines Momentes, um die Schönheit zu bemerken, die so reichhaltig überall um Euch herum vorhanden ist, und Dankbarkeit dafür zu empfinden. Dies sind Entscheidungen – die alles in der Welt verändern können, für Euer Wohlbefinden und Eure Zufriedenheit -, die keine großen Anforderungen an Eure Zeit stellen. Die Vorstellung, dass Ihr nicht genug Zeit habt, um Euch Eurer spirituellen Praxis zu widmen, ist ein Irrtum, denn sie ist eine wunderbare Ergänzung für Euer Leben, die leicht im Laufe des Tages eingefügt werden kann.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.06.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 24.Juni 2016 – Denná správa

Veröffentlicht am Juni 25, 2016von erstkontakt blog

Sloboda je to čo vám dovolí tiecť/plynúť priamo k vašim hajhlbším túžbam a najpravdivejším vzťahom a spojeniam

Obmedziť seba samého vám spôsobí nepohodlie a potiaže lebo vaša duša sa vždy snaží rásť a vyvíjať sa. Pokus obmedzovať iných vytvorí vo vašich vzťahoch nepohodlie a koniec koncov povedie k tomu, že iní sa od vás musia odvrátiť aby uctievali slobodu, o ktorú sa snaží ich duša.

Milí, kontrola vás jednoducho nemôže viesť tam kde chcete byť, nie vás ani iných. Nebojte sa slobody lebo ona je sloboda, ktorá vás nechá tiecť do splnenia vašich najhlbších želaní a k vašim pravdivým spojeniam. Dni zdržiavania seba samého, udržiavať sa malý a strach nechať ovládať váš život už sú minulosť a budú nahradené s/tvorením, rozšírením a súhlasom tej skúsenosti

Die Freiheit ist es, was Euch direkt zu Euren tiefsten Sehnsüchten und wahrhaftigsten Beziehungen und Verbindungen fließen lässt

Euch selbst einzuschränken, verursacht Euch Unbehagen und Beschwerden, denn Eure Seele ist immer bestrebt, zu wachsen und sich zu entfalten. Der Versuch, Andere zu beschränken, wird in Euren Beziehungen Unbehagen erzeugen und wird letztlich dazu führen, dass Andere sich von Euch abwenden müssen, um die Freiheit zu ehren, nach der die Seele strebt.

Ihr Lieben, Kontrolle kann Euch einfach nicht dorthin bringen, wo Ihr sein wollt, weder Euch selbst noch Andere. Habt keine Angst vor der Freiheit, denn es ist die Freiheit, die Euch direkt in die Erfüllung Eurer tiefsten Wünsche und zu Euren wahrsten Verbindungen fließen lässt. Die Tage, Euch selbst zurückzuhalten, Euch klein zu halten und die Angst Euer Leben regieren zu lassen, sind vorbei und werden ersetzt durch die Schöpfung, die Erweiterung und das Bejahen der Erfahrung.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 24.06.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 


Tagesbotschaft – 14.Juni 2016 – Denná správa

Milí, existuje jednoduchá formula pre spolutvorenie – stvorenie spolu s vesmírom. Najprv rozhodnite jeden úmysel. Je to podobné ako vložiť koordináty do vášho navigačného systému. Určuje to smer – kam chcete ísť. Potom sa oddajte toku, čo zodpovedá naštartovaniu vášho auta a vášmu pohybu smerom k cieľu. Poslednou časťou je vďačnosť. To je váš feedback-nástroj (spätná väzba) pre vesmír, ktorý priťahuje vaše prednosti/želania a prispôsobí tomu vaše skúsenosti.

Vidíte? Nemusí to byť komplikované, preto vám odporúčame vyskúšať všetko čo chcete dosiahnuť a prispôsobiť keď pokračujete – lebo to je pohyb, ktorý je zrelý pre vašu skúsenosť a skúsenosť je to po čom vaša duša túži.

Ihr Lieben, es gibt eine einfache Formel für die Mitgestaltung und -schöpfung gemeinsam mit dem Universum. Zunächst fasst Ihr eine Absicht. Dies ist ähnlich wie das Eingeben der Koordinaten in Euer Navigationssystem. Es legt dar, wohin Ihr möchtet. Anschließend begebt Ihr Euch in die Strömung, die das Äquivalent für das Starten Eures Autos und für Eure Bewegung in Richtung Ziel ist. Das letzte Element ist Dankbarkeit. Das ist Euer Feedback-Instrument für das Universum, das Eure Präferenzen anzieht und Eure Erfahrungen entsprechend anpasst.

Seht Ihr? Es muss nicht mehr kompliziert sein, daher legen wir Euch nahe, all das auszuprobieren, was Ihr haben und anpassen möchtet, wenn Ihr weitergeht, denn dies ist die Bewegung, die reif für Eure Erfahrung ist, und Erfahrung ist es, wonach Eure Seele sich sehnt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 14.06.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Tagesbotschaft – 12.Juni 2016  - Denná správa

Milí, keď sa pohnete z odporu a pohnete sa do objatia momentov samoty (byť sám so sebou) tak vstupujete do sveta nekonečnej božskej podpory a hlbokých prepojení, ktoré vo vás existujú. Z toho miesta sa sami lepšie môžete spoznať čo vám umožní robiť rozhodnutia, ktoré rešpektujú vaše požiadavky a vedú vás s uspokojujúcejším výrazom vášho života. Ochotne vytvoriť čas ticha  je dosah k studni odhalení, ktoré čakajú aby ste ich odhalili.

Vidíte? Odpor proti samote je opustenosť, čo znamená odmietať dary, ktoré sa môžu vynárať z ticha. Znamená to,  že uprednostníte rozdelenie odmietaním spojenia s vlastným JA a so zdrojom, že odmietate dary, ktoré vychádzajú z času ticha. Objatím času samoty s vami samými (byť sám so sebou) znamená vstúpiť do sveta, ktorý je bohatý, oddychujúci a posilňujúci a plný múdrosti. Znamená to voliť spojenie s božským vzťahom čo živí/vyživuje všetky aspekty vášho života.

Ihr Lieben, wenn Ihr Euch aus dem Widerstand herausbegebt und hinein in das Umarmen der Momente des Alleinseins, tretet Ihr ein in eine Welt unendlicher göttlicher Unterstützung und tiefer Verbindungen, die in Euch existieren. Von diesem Ort der Ausrichtung aus könnt Ihr Euch selbst auf einer tieferen Ebene kennenlernen, was es Euch ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, die Eure Bedürfnisse achten und Euch zu einem weit befriedigenderen Lebensausdruck führen. Bereitwillig Zeit für die Stille zu schaffen, ist der Zugriff auf eine Fundgrube der Entdeckungen, die nur darauf wartet, von Euch erschlossen zu werden.

Seht Ihr? Widerstand gegen das Alleinsein ist eine Einsamkeit, die bedeutet, die Geschenke abzulehnen, die aus der Stille hervorgehen können. Er bedeutet, durch die Verneinung der Verbindung mit dem Selbst und der Quelle, die aus dieser stillen Zeit hervorgeht, die Trennung zu wählen. Das Umarmen der Zeit allein mit Euch selbst ist eine Einsamkeit, die bedeutet, in eine Welt einzutreten, die reich, erholsam und stärkend ist und gefüllt von Weisheit. Sie bedeutet, die Verbindung und die göttliche Beziehung zu wählen, was alle Aspekte Eures Lebens nährt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 12.06.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 08.Juni 2016 – Denná správa

V tých rýchlo-meniacich sa energiách leží veľká úloha – jedno či sú prežívané vnútorne alebo externe - lebo vaše vnútorné podmienky sa vyvíjajú ďalej alebo externe vtedy keď zažívate extrémne podmienky počasia, ktoré siahajú nad to normálne. Dar toho všetkého je, že zostávate v každom teraz-momente a vám to privádza do vedomia/pripomína povzdvihnúť sa nad seba-spokojnosť toho „ako to vždy je“ a núti vás to robiť rozhodnutia založené na prítomnosti. Je to úžasný spôsob učiť vás ako sa pohybovať/unášať tokom, ako vás to oslobodí od očakávaní a pomáha zdraviť/vítať každý deň ako novo-začiatok. Vidíte? Všetko vás podporuje tým alebo iným spôsobom pokiaľ vy posúvate vpred tie veľké zmeny a presuny, ktorých ste súčasťou.

Es liegt eine große Aufgabe in sich schnell verändernden Energien, ob sie nun intern erfahrt werden, weil Eure inneren Lebens-Bedingungen sich weiterentwickeln, oder extern, wenn Ihr extreme Wetterbedingungen erlebt, die über das Normal hinausgehen. Das Geschenk all dessen ist, dass es Euch in jedem Jetzt-Moment bewusst bleiben lässt und dass es Euch über die Selbstzufriedenheit dessen hinaus bewegt „wie es immer ist“ und dass es Euch Entscheidungen treffen lässt, die auf der Gegenwart basieren. Dies ist eine wunderbare Art und Weise, Euch zu lehren, wie Ihr Euch mit der Strömung mitbewegt, Euch von Erwartungen löst und jeden Tag wie einen frischen Neuanfang begrüßt. Seht Ihr? Alles unterstützt Euch in der einen oder anderen Weise, während Ihr diese große Veränderung und Verschiebung weiter und weiter voranbringt, derer Ihr ein so wichtiger Teil seid.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 08.06.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 06.Juni 2016 – Denná správa

Vstúpiť úplne do vašej autentickej/pravdivej sily je tak monumentálny krok pre prebudených ľudí. Dôvodom, že pre vás to je veľká vec je, že ste vo vašom doterajšom živote robili tak veľa skúseností so zneužívaním moci. Zažili ste zneužívanie moci voči vám a vy ste tiež zneužívali moc lebo ste to nevedeli lepšie. Intenzívne ste storočia študovali čo je moc a tiež to čo nie je a všetko to v príprave na tento teraz-časový-moment.

Skutočnosť, že sa opatrne približuješ ti dovolí rozpoznať, že si pripravený. Ako človek v (božskej) službe na vzostupujúcej planéte si pozorný  a angažovaný v podpore tej zmeny, ktorej všetci ste súčasťou a tak tvoje rozhodnutia sú s tým v súlade. Ľudia, ktorí skutočne zneužívajú moc nie sú ani trochu introspektívni, ani sekundu nemyslia, že robia niečo nesprávne a robia rozhodnutia, ktoré slúžia len jednému. Vy ste vysoko nad tým štádiom/etapou a prostredníctvom vášho láskyplného, nežneho srdca a jemnej prirodzenosti robíte rozhodnutia, ktoré slúžia veľkej celistvosti.

Preto sa nadýchnite, dýchajte, milí. Usmernite sa na vašu pravdu a dovoľte si predstúpiť ako suverénne bytosti, ktoré skutočne ste. Ste pripravení.

Vollständig in Eure authentische Kraft einzutreten, ist ein so monumentaler Schritt für erwachte Menschen. Der Grund dafür, dass dies so eine große Sache für Euch ist, ist dass Ihr in Euren bisherigen Leben viele, viele Erfahrungen mit dem Missbrauch von Macht gemacht habt. Ihr habt gegen Euch missbrauchte Macht erlebt und Ihr habt sie auch selbst missbraucht, denn zu dieser Zeit habt Ihr es nicht besser gewusst. Ihr habt intensiv studiert, sowohl was Macht ist als auch was sie nicht ist, über Jahrhunderte hinweg, und all das in Vorbereitung auf diesen Jetzt-Zeit-Moment.

Die Tatsache, dass Du Dich dem so vorsichtig näherst, lässt Dich erkennen, dass Du dafür bereit bist. Als Mensch im [Göttlichen] Dienst auf einem aufsteigenden Planeten bist Du achtsam und engagiert dabei, die Unterstützung der Veränderung zu unterstützen, deren Ihr alle ein Teil seid, so dass Deine Entscheidungen damit im Einklang sein werden. Die Leute, die tatsächlich Macht missbrauchen, sind nicht im Geringsten introspektiv, sie sind nicht der Ansicht – selbst auch nur für eine Sekunde -, dass sie vielleicht etwas falsch machen, und treffen Entscheidungen, die nur einem dienen. Ihr seid weit über dieses Stadium hinaus, und mittels Eurer liebevollen, zärtlichen Herzen und sanften Naturen trefft Ihr Entscheidungen, die dem Großen Ganzen dienen.

Atmet daher durch, Ihr Lieben. Richtet Euch auf Eure Wahrheit aus und erlaubt es Euch, vorzutreten als die souveränen Wesen, die Ihr tatsächlich seid. Ihr seid bereit.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 06.06.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Das könnte Sie auch interessieren:

 

Tagesbotschaft – 02.Juni 2016 – Denná správa

Niektorí ľudia sú zmätení keď sa opakovane v ich živote vyskytujú isté vzorce. . Myslia, že im chýba niečo základné/podstatné alebo, že sú vesmírom testovaní.

Keď vstúpite do tela tak máte špecifické ciele v súvislosti s témami, ktoré chcete zažiť a zvládnuť. Preto vytvárate určité podmienky aby ste zaistili, že tie témy okolo vás krúžia dosť dlho na to aby ste mali dostatočne veľa príležitostí skúsiť ich a zažiť a zvládli ich. To je preto tak lebo viete, že nedosiahnete na prvýkrát to čo z tých skúseností potrebujete. Počúvajte nás keď vám povieme, že sú to len možnosti pre vaše skúsenosti!

Manche Menschen sind verstört, wenn bestimmte Muster in ihrem Leben wiederholt auftreten. Sie denken, ihnen fehle etwas Grundsätzliches oder sie würden vom Universum getestet.

Wenn Ihr in den Körper kommt, habt Ihr sehr spezifische Ziele in Bezug auf Themen, die Ihr zu erleben und zu meistern wünscht. Ihr werdet daher die erforderlichen Bedingungen erschaffen, um sicherzustellen, dass diese Themen lange genug um Euch kreisen, dass Ihr genügend Gelegenheit habt, sie zu erfahren, zu erleben und zu meistern. Dies ist deshalb so, weil Ihr wisst, dass Ihr meist nicht gleich beim ersten Mal alles erreichen könnt, was Ihr von diesen Erfahrungen braucht. Hört uns, wenn wir Euch sagen, das sie nur Möglichkeiten für Eure Erfahrungen sind!

Lasst es uns so sagen: Nehmen wir einmal an, Ihr wolltet lernen, wie man ein Auto fährt. Ihr könntet Kurse besuchen, die Euch die Grundlagen dafür lehren, sicher zu fahren. Sobald Ihr Euren Führerschein erhaltet, werdet Ihr nicht das Bedürfnis verspüren, den Kurs erneut zu absolvieren. Wenn Ihr wieder eine Plakatwerbung für eine Führerschein-Ausbildung seht, werdet Ihr dies nicht sofort als ein Zeichen dafür ansehen, dass Ihr als Fahrer noch nicht gut genug seid. Ihr werdet es einfach außer Acht lassen, wohl wissend, dass Ihr den Kurs bereits abgeschlossen habt. Aber Ihr wisst damit auch, dass wenn Ihr Eure Fähigkeiten auffrischen möchtet, Ihr auch wieder in einen entsprechenden Kurs gehen könntet, wann immer Ihr wollt, einfach weil er Euch zur Verfügung steht.

Nachajte nás povedať to takto: predstavme si, že ste sa chceli naučiť ako sa jazdí autom. Keď dostanete váš vodičský preukaz tak nepocítite želanie robiť znova ten kurs. Keď vidíte plagát s reklamou na výučbu-vodičáka tak to neuvidíte ako znamenie, že ešte nie ste ako vodič dosť dobrý. Jednoducho si to nevšimnete vediac, že už ste ten kurs absolvovali. Ale tiež viete, že keď chcete vaše schopnosti obnoviť tak taký kurs môžete spraviť vždy kedy sa vám zachce – jednoducho preto, že je k dispozícii.

Radíme vám odporovať sklonu k tomu, že sa vysadíte nespravodlivosti voči vám alebo myslíte, že robíte niečo nesprávne. Keď to/tá skúsenosť znova príde tak nie preto, že ste zlí, alebo potrestaní alebo sa len pomaly učíte. Je to jednoducho znamenie ako dobre vy a vesmír sa staráte o to, že dostanete každú maličkosť, ktorú v tomto živote potrebujete na to aby ste mali úspech.

Wir empfehlen Euch, der Tendenz zu widerstehen, Euch selbst immer wieder ins Unrecht zu setzen oder zu denken, Ihr würdet etwas falsch machen. Wenn etwas wieder kommt, dann nicht deshalb, weil Ihr schlecht seid, bestraft werdet oder zu langsam lernt. Es ist einfach ein Zeichen dafür, wie sehr Ihr und das Universum dafür sorgt, dass Ihr jedes kleinste Bisschen von dem erhaltet, was Ihr in diesem Leben benötigt, um Erfolg zu haben.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 02.06.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Das könnte Sie auch interessieren:

 

 

Tagesbotschaft – 25.Mai 2016 – Denná správa

Teda, keďže sa nachádzate v ešte nikdy existujúcich časoch a nikdy existujúcich energiách tak by ste mohli zrazu zistiť, že sa menia vaše záujmy, že sa presunú vaše vášne, že sa vyvíja vaša božská práca! To je úžasné! Je to jednoducho dôkaz pre váš vývoj, pre to, že majstrujete/zvládate jednu fázu vašej cesty a kráčate do druhej. Buďte pripravení na láskyplné odlúčenie od starého a presne tak vítajte a objímte to nové. Milí, lebo tým, že sa vyvíjate vy - presne tak to robia vaši partneri a vaše podobnosti, lebo odzrkadlujú/reflektujú vašu pravdu a vašu bytosť.

Nun, da Ihr Euch in noch nie da gewesenen Zeiten und noch nie da gewesenen Energien befindet, könnt Ihr plötzlich feststellen, dass sich Eure Interessen verändern, dass sich Eure Passionen verschieben, dass sich Eure göttliche Arbeit entwickelt. Das ist wunderbar! Es ist einfach Beweis für Eure Entfaltung, dafür, dass Ihr eine Phase der Reise meistert und Euch zur nächsten begebt. Seid bereit, das Alte liebevoll zu entlassen, und ebenso das Neue zu begrüßen und zu umarmen, Ihr Lieben, denn indem Ihr Euch entwickelt, tun Eure Partner und Entsprechungen das ebenfalls, da sie Eure Wahrheit und Euer Wesen reflektieren.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 25.05.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 13.Mai 2016 – Denná správa

Mnohí ľudia sú ešte stále zajatí v ich potrebe „opravovať“ iných. To je spôsobené starou predstavou o láske a znamená, že ja to viem lepšie ako ty. Aj napriek tomu, že to je znázornené ako súcit a láska, môže to byť veľmi škodlivé lebo správa za tým je: „nedôverujem ti, že to nepokazíš. Ja to viem lepšie“. Vezme to splnomocnenie tomu druhému nájsť vlastné schopnosti robiť vlastné skúsenosti a prepojiť sa s nimi bez strachu pred odsudzovaním.

Viele Menschen sind immer noch in ihrem Bedürfnis gefangen, Andere zu ‚reparieren‘. Dies wird durch ein altes Modell der Liebe verursacht, und bedeutet ‚Ich weiß es besser als Du‘. Wenn es auch als Liebe und Beistand dargestellt wird, kann es sehr schädlich sein, denn die Botschaft dahinter ist, ‚Ich traue Dir nicht zu, dass du es nicht verpatzt‘. Es nimmt Anderen die Vollmacht, ihre eigene angeborene Fähigkeit zu finden und sich mit ihr zu verbinden und ohne die Angst vor Verurteilung ihre eigenen Erfahrungen zu machen.

Keď iným dáte radu tak je to založené na tom čo by pre neho bolo najlepšie. Nikto okrem vás samých nepozná vašu vlastnú jedinečnú cestu alebo skúsenosti, ktoré chce urobiť. Pokiaľ je to vždy v poriadku vrhnúť pohľad na iné postoje – ale robte to z miesta toho rozhodnutia ako by to pochádzalo z vašej vlastnej pravdy. Keď je to ten prípad tak je to úžasné, odtiaľ pokračuj. Keď to ten prípad nie je tak mysli na to, že si majstrom tvojej vlastnej cesty a nikto nie je kvalifikovaný viesť ťa.

Čo keď robíte chyby? Milí, niečo také ako chyba neexistuje, len skúsenosti. Keď rozhodnete a ten výsledok nie je v súlade s tým čo vy skutočne ste - tak nabudúce voľte inak. Keď sa prepojíte s vašou vlastnou božskosťou a počúvate vašu vlastnú vedomosť tak budete pokračovať vo vašom raste, rozšírení a seba-definovaní: vo vašom úžasnom SEBA-výraze spôsobom ktorý sa k vám hodí. Dovolte si byť plnomocným, schopným vodcom  vlastného SEBA-výrazu! Môžete iným poďakovať za ich starostlivosť ale nie je to náhrada za sledovanie vašej vlastnej pravdy a toho, čo pociťuje ako správne pre vás.

Wenn ein anderer einen Rat erteilt, basiert dieser darauf, was für ihn am besten wäre. Niemand außer Euch selbst kennt Euren eigenen einzigartigen Weg oder die Erfahrungen, die zu machen wünscht. Während es immer gut ist, andere Standpunkte zu betrachten, tut das immer von einem Ort der Entscheidung aus, ob es Eurer/Deiner eigenen Wahrheit entspricht. Ist dies der Fall, wunderbar, gehe von dort aus weiter. Wenn es nicht der Fall ist, denke daran, Du bist der Meister Deiner eigenen Reise und niemand ist so qualifiziert wie Du, Dich zu führen.

Was ist, wenn Ihr einen Fehler macht? Ihr Lieben, es gibt so etwas wie Fehler nicht, nur Erfahrungen. Wenn Ihr eine Wahl zu trefft und das Ergebnis nicht im Einklang mit dem steht, wer Ihr wirklich seid, dann wählt Ihr beim nächsten Mal anders. Wenn Ihr Euch mit Eurer eigenen Göttlichkeit verbindet und auf Euer angeborenes Wissen hört, werdet Ihr damit fortfahren, Euch zu entfalten, Euch zu erweitern und Euch selbst zu definieren: in Euren großartigsten SElbst-Ausdruck, in einer Weise, die perfekt zu Euch passt. Erlaubt Euch, der vollmächtige, befugte und befähigte Führer des eigenen Lebens-Ausdruckes zu sein! Ihr könnt Anderen für die Fürsorge danken, aber es gibt keinen Ersatz dafür, Eurer eigenen Wahrheit zu folgen und dem, was für sich für Euch richtig anfühlt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 13.05.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 12.Mai 2016 – Denná správa

Milí, ak ste niečo spravili čo považujete za chybu tak zaobchádzajte so sebou opatrne. Jednoducho ste urobili skúsenosť. Nachádzate sa v tele preto aby ste experimentovali, vyskúšali veci, rástli a odhalili vaše záľuby. Nie je nutné aby ste si do nekonečna hrešili/nadávali. Ale pripomíname vám, že vaše konanie by ste nemali zmenšiť alebo pekne zafarbiť. Každá skúsenosť, ktorú robíte schováva pre vás dar. Keď odhalíte to zlato v bahne vašej ľútosti – umožní vám to definovať sa lepšie a skúsiť to znova spôsobom, ktorý oveľa lepšie reprezentuje kto skutočne ste a čo sú vaše pravdivé úmysly. Keď to tak spravíte tak, potom neexistuje dôvod prejsť ešte raz tou istou skúsenosťou.

Ihr Lieben, wenn Ihr etwas getan habt, was Ihr nun für einen Fehler haltet, geht behutsam mit Euch um. Ihr habt einfach eine Erfahrung gemacht. Ihr befindet Euch im Körper, um zu experimentieren, um Dinge auszuprobieren, zu wachsen und Eure Vorlieben zu entdecken. Es besteht keine Notwendigkeit, Euch endlos deswegen zu beschimpfen. Wir legen Euch jedoch auch nahe, Euer Handeln nicht zu überspielen oder schönzufärben. Jede Erfahrung, die Ihr macht, birgt ein Geschenk für Euch. Wenn Ihr das Gold der Klarheit im Schlamm Eures Bedauerns entdeckt, wird dies Euch ermöglichen, Euch noch deutlicher selbst zu definieren und es erneut zu versuchen, auf eine Weise, die weit besser repräsentiert, wer Ihr wirklich seid und was Eure wahren Absichten sind. Wenn Ihr das tut, gibt es keinen Grund, noch einmal durch diese Erfahrung zu gehen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 12.05.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Spiritualität & Erwachen: Lebe (als) dein Höheres Selbst / 5-dimensionales Bewusstsein“(von L’Aura Pleiadian)

ŽI (ako) TVOJE VYŠŠIE JA /5-DIMENZIONÁLNE VEDOMIE

Veröffentlicht am Mai 12, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://pleiadiandelegate.files.wordpress.com/2016/05/magicalconsciousness2.jpg?w=720&quality=80&strip=info

Lebe (als) dein Höheres Selbst ~ 5-dimensionales Bewusstsein

Ži (ako) tvoje vyššie JA – 5-dimenzionálne vedomie

Život v šťastlivej úžasnosti – sa deje cez tvoje vyššie JA – tvoje božské JA – a je 5-dimenzionálne vedomie. Žijúc vedome priamu transmísiu/prenos svätej prítomnosti Boha. To je to vzostúpené TY. Tá/ten jeden, o ktorom si sníval – BYŤ.

Das Leben in glückseliger Herrlichkeit ~ geschieht durch dein Höheres Selbst ~ Dein Göttliches Selbst ~ und ist 5-dimensionales Bewusstsein. Bewusst die direkte Transmission der Heiligen Gottespräsenz lebend. Das ist das aufgestiegene DU. Die/der EINE, von der/dem du geträumt hast ~ zu SEIN.

Lebend und wartend auf diesen einen Moment ~ wo du FREI SEIN würdest. Der Moment, an dem du wissen wirst, dass deine Freiheit dein natürlicher SEINs-zustand ist. Der Moment, an dem du dich der Göttlichen Führung deiner Göttlichkeit hingibst und ihr/dir erlaubst, dein ganzes Wesen zu erfüllen ~ Göttlich zu SEIN.

Deine wahre Essenz. Deine Präsenz. Deine Gegenwart. Deine Göttlichkeit. Dein Gott-Selbst.

Sich aus den Wünschen und Forderungen des Egos zu befreien, kann heftige Trotzreaktionen (des Egos) nach sich ziehen. Beobachte. Liebe ~ das Ego ~ auch wenn dir sein Gebaren missfällt.

Žijúc a čakajúc na tento okamih – kde budeš VOĽNÝ. Ten okamih, v ktorom budeš vedieť, že sloboda je prirodzený stav BYTIA. Okamih, v ktorom sa oddáš božskému vedeniu tvojej božskosti a jej/jemu dovolíš naplniť celú tvoju bytosť – BYŤ BOŽSKÝ.

TVOJA PRAVDIVÁ ESENCIA. TVOJA PREZENCIA. TVOJA PRÍTOMNOSŤ. TVOJ BOH SÁM.

Oslobodiť sa od želaní a výziev ega môže za sebou pritiahnuť trucovité reakcie (ega). Pozoruj, miluj – to ego – aj keď sa ti jeho správanie nepáči.

Oveľa presnejšie ako tie chvílkové pocity – keď sa ego nafúkne, cíti sa nerozumené, opustené, nechcené a bolestivé – je BLAHO, ktoré na teba čaká. Keď sa prebudíš do slobody, ktorá je návrat domov k tvojej pôvodnej dokonalosti. Všetko Boh-sám, ktorý/á SI TY.

Nazvi to tvoje vyššie JA. Nazvi to tvoja prezencia/prítomnosť. Nazvi to tvoja duša. Nazvi to tvoje božské JA. Tvoje predpovedané TY nemá meno ani titul. Je to tvoje pôvodné svetlo. Odkedy si začal BYŤ duša.  TY – tvoja matrix duše.

Weitaus übertreffender als die temporären Gefühle dieses Übergangs ~ wenn sich das Ego aufbläst, sich unverstanden, verlassen, nicht gemocht und schmerzvoll fühlt/anfühlt ~ ist die SELIGKEIT, die dich erwartet. Wenn du in die Freiheit erwachst, die die Heimkehr zu deiner ursprünglichen Vollkommenheit ist. Als das Gott-Selbst, die/der DU BIST.

Nenne es dein Höheres Selbst. Nenne es deine Präsenz. Nenne es deine Seele. Nenne es dein Göttliches Selbst. Dein prophezeites DU hat weder Namen noch Titel. Es ist dein ursprüngliches Licht. Seit du begonnen hast, Seele zu SEIN. Als Gott-Selbst. Du ~ Deine Seelensternmatrix.

„Oh ty nesmierne milovaná božská duša. Tvoja prítomnosť mi spôsobuje ešte viac blaha ako som si vedel predstaviť. Ty rozsvietiš moje vedomie a oslobodíš ma od všetkej bolesti. Tvoja jemnosť ma objíma a drží.

Oh, du unermesslich geliebte Göttliche Seele. Deine Gegenwart macht mich noch glückseliger, als ich mir jemals vorgestellt habe.

Du erleuchtest mein Bewusstsein und befreist mich von allem Schmerz.

Deine Sanftheit umfasst und hält mich.

ICH BIN getröstet.    –  JA SOM ukľudnený/á

ICH BIN getragen.  –  JA SOM nesený/á.

ICH BIN geführt.     – JA SOM vedený/á

ICH BIN geliebt.     -  JA SOM milovaný/á

ICH BIN in deinen immer währenden Armen der Göttlichen Liebe zuhause. “

Das ~ diese Präsenz im Herzen (deiner Seele) ~ ist deine Liebe, dein Ursprung, deine Wiege, deine Heimat. Deine LIEBE.

JA SOM doma v tvojom večnom náručí  tvojej božskej lásky“. To – tá prezencia v srdci (tvojej duši) – je tvoja láska, tvoj pôvod, tvoja kolíska, tvoj domov. Tvoja LÁSKA.

Moja milá, môj milý ty si držaný/á – v tom priestore. Cíť to TERAZ. Vdychuj to – teraz a v každom jedinom okamihu. Nechaj sa padnúť – do tej božskej kolísky tvojej liečivej prezencie a lásky – nechaj sa kolísať. Uvoľni sa a roztiahni sa v tom. Cíť to – v tvojom srdci. Tuná/tam sa môže uvoľniť a premeniť tvoja bolesť na pôvab. Prítomnosťou tvojho vedomia – ktoré je božské. Pistis Sophia vedomie – rozpustené do svätého ohňa Boha.

Meine Liebe, mein Lieber, du bist gehalten ~ in diesem Raum. Fühle es. Fühle es JETZT. Atme es ein. Atme es ein ~ jetzt und jeden einzelnen Augenblick. Lass‘ dich fallen ~ in die Göttliche Wiege deiner Heilenden Präsenz und Liebe ~ lass‘ dich wiegen. Entspanne dich und dehne dich darin aus. Fühle es ~ in deinem Herzen. Hier kann sich all‘ dein Schmerz in Anmut wandeln und sich lösen. Durch die Anwesenheit deines Bewusstseins ~ das Göttlich ist. Christus Bewusstsein. Pistis Sophia* Bewusstsein ~ verschmolzen in / und als Heiliges Gottes Feuer.

Das ist Schicksal. –         To je osud

Das ist Zelebration. –    To je oslava.

Das ist die Jubelfeier. – To je oslava víťazstva.

Das ist ausgemacht ~ Das ist selbst-ernannt. – To je dohodnuté - samo/sebazvolené

Es IST WUNDERVOLL. To je ÚŽASNÉ.

Ja ťa držím v tej božskej kolíske lásky. V srdci božskosti. Oslobodený/á od všetkej tvojej bolesti, utrpenia, nedostatku. Žehnaný – vo svetle večnej božskosti. Venované večnej božskosti. Láska – do tvojej dokonalosti. Držím ťa – teraz tuná. Cíť, dýchaj a prijímaj – večný pôvab, večnú milosť, večné blaho a večnú lásku. Tvoja duša. Tvoje JA SOM. Tvoje večné BYTIE.

Večne-trvajúc – nebo na Zemi!

L^aura Plejadian

Ich halte dich in dieser Göttlichen Wiege der Liebe. Im Herzen der Göttlichkeit. Befreit von all‘ deinem Schmerz, deinem Leid, deinem Mangel. Gesegnet ~ im Licht der ewigen Göttlichkeit. Dem Licht der ewigen Göttlichkeit gewidmet. Liebe ~ in deine Vollkommenheit. Ich halte dich ~ hier und jetzt. Fühle, atme und empfange ~ ewige Anmut, ewige Gnade, ewige Glückseligkeit und ewige Liebe. Deine Seele. Dein ICH BIN. Dein ewiges SEIN.

Ewig während ~ Himmel auf Erden!

L’Aura Pleiadian

Pistis Sophia* / siehe Wiedergeboren im Licht Gottes ~ Die große Leere / vom 09.05.2016 / * [ (gr. πίστις: „Glaube“ und σοφία: „Weisheit“ ist einer der wichtigsten koptisch-gnostischen Texte. Er gibt Lehrgespräche wieder, die Jesus noch nach seiner Auferstehung mit den Jüngern gehalten haben soll].

http://www.pleiadiandelegate.com/

https://thenewdivinehumanity.com/

https://thenewdivinehumanity.com/2016/05/11/living-as-your-higher-self-5th-dimensional-consciousness/

 

Stündlich 11 ~ 33, also von Minute 11 bis Minute 33 jeder Stunde kannst du dich auf meine Energie (zur Aktivierung / oder zur Absicht der Aktivierung) einlassen … hier der entsprechende Link dazu:

https://www.facebook.com/laurapleiadiandivineascendedbeing

Ich freue mich auf dich!

Quelltext: Alchemistische Transformation / von L‘Aura Pleiadian / vom 11.05.2016 / Pleiadische Delegation / Übersetzung Roswitha /

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/05/11/lebe-als-dein-hoeheres-selbst-5-dimensionales-bewusstsein/

 

 

Tagesbotschaft – 03.Mai 2016 Denná správa

Mnohí z vás si zvykli na to, že všetko je ťažké a tvrdé, že v okamihu keď sa dsoatnú na miesti ľahkosti hneď začnú myslieť, že niečo prehliadli, že sú leniví, že ich ego ich prekabátilo alebo, že to nemôže byť pravda. Tá tvrdá práca, ktorú ste si v posledných rokoch spravili s pustením, so zlúčením liečenia je tu nato aby ste robili práve: dovoliť si pohnúť váš život do nových možností, v ktorých sa jedná viac o tok ako ako námahu. Pocit milosrdenstva, podpory atoku je prirodzený výsledok tej práce, ktorú ste spravili a teraz sa učíte vsadiť ten nový operačný systém. Nebuďte plachí a dôverujte tomu! 

Viele von Euch haben sich so an die Ansicht gewöhnt, alles sei schwierig und hart, dass sie in dem Moment, wo sie auf Ihrem Weg an einen Ort der Leichtigkeit kommen, sofort anfangen zu denken, dass sie etwas übersehen haben, dass sie faul sind, dass ihr Ego sie austrickst oder dass es nicht wahr sein kann. Die harte Arbeit, die Ihr Euch in den letzten Jahren mit dem Loslassen, dem Einbeziehen und der Heilung gemacht habt, ist dafür da, genau das zu tun: Euch zu erlauben, Euer Leben in ganz neuen Möglichkeiten zu bewegen, in denen es mehr um das Fließen als das Bemühen geht. Das Gefühl von mehr Gnade, Anmut und Leichtigkeit, Unterstützung und Fließen ist das natürliche Ergebnis der Arbeit, die Ihr getan habt, jetzt, da Ihr die neuen Betriebssysteme des erwachenden Menschen einzusetzen lernt. Scheut Euch nicht, darauf zu vertrauen!

Seid versichert, wenn Ihr in einem Zustand der Hingabe und des Fließens bleibt wird, wenn etwas angegangen werden muss, es Euch zu Bewusstsein kommen. Ihr könnt es als Teil der Strömung behandeln und in der Vorwärtsbewegung bleiben. Das bedeutet es, dem Prozess zu vertrauen. Es ist ein weit besserer Ansatz als ständig Ausschau nach Problemen zu halten. Wie wir schon so oft gesagt haben, werdet Ihr, wenn Ihr die ganze Zeit im Fehlersuchmodus seid, immer noch mehr Ärger finden, den Ihr bekämpfen müsst.

Buďte si istí, že keď zostanete v stave oddania a toku tak ak niečo musí byť začaté, že to vstúpi do vášho vedomia. Môžete s tým zaobchádzať ako so súčasťou toku a že môžete zostať v pohybe vpred. Je to oveľa väčší podklad ako hľadať problémy. Ako sme už často povedali – ak ste neustále v moduse hľadania chýb tak ešte stále nájdete hnev, proti ktorému musíte bojovať.

Jednoduchosť je výsledok keď dovolíte vášmu JA aby vám ukázalo cestu vo vašom vývoji, rozvoji a vo vašich želaných skúsenostiach-duše a to s podporou celého vesmíru. Budete mať oveľa viac radosti a zábavy keď si dovolíte akceptovať, že keď niečo potrebujete tak sa vám to bude v tom momente manifestovať (zjaví). Je to prirodzený vývoj práce, ktorú ste spravili. To neznamená, že vám niečo chýba, znamená to, že ste boli dôkladní a usilovní a že všetko je „absolútne najlepšie“.

Einfachheit ist das Ergebnis, wenn Ihr Eurem höchsten Selbst erlaubt, Euch in Eurer Entwicklung, Eurer Entfaltung und Euren gewünschten Geistes-Erfahrungen den Weg zu weisen, und das mit der Unterstützung eines ganzen Universums. Ihr werdet viel mehr Freude und Spaß haben, wenn Ihr Euch gestattet, zu akzeptieren, dass was auch immer Ihr benötigt, sich Euch im jeweiligen Augenblick präsentieren wird. Es ist die natürliche Entwicklung der Arbeit, die Ihr getan habt, dass Ihr mehr und mehr Leichtigkeit in diesem Prozess erlebt. Es bedeutet nicht, dass Euch irgendetwas fehlt, es bedeutet, dass Ihr sehr sorgfältig und fleißig gewesen seid, und dass alles ‚absolut bestens‘ ist.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.05.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

Tagesbotschaft – 01.Mai 2016 – Denná správa

Milí, je vám jasné, že existuje veľký rozdiel medzi lenivosťou a cestou ľahkosti? Mnohí z vás si zapierajú ľahkosť lebo ju omylne vidia ako lenivosť.

Lenivosť je výraz, ktorý bol vytvorený aby ľudí nútil robiť viac. Sugeruje, že ťažká práca je ušľachtilá pokiaľ kľud to nie je. Model „pracuj – pracuj – pracuj“ zdržiaval ľudí od toho aby si pre seba vzali čas na prepojenie so sebou a spôsobil vám námahu a vyčerpanie. Bol to veľmi nevyrovnaný model. Lenivosť je výraz hanby a posudzovania, dve energie, ktoré boli vytvorené za účelom kontroly.

Čo keby ste slovo „práca“ nahradili slovom „stvorenie“? môžete cítiť ako ťažké a tvrdé sa pociťuje to jedno a ľahko, plynúc a podporujúc sa pociťuje to druhé? Keď vstúpite do stavu spolustvoriteľa a pozdravíte tú skúsenonosť tak tým aktivujete cestu ľahkosti. Vezmete si viac času k prepojeniu so zdrojom, s vami samými a s inými a zistíte, že máte oveľa ľahodnejšie životné skúsenosti ako kedykoľvek predtým.

Ihr Lieben, ist Euch klar, dass es einen großen Unterschied zwischen Faulheit und dem Weg der Leichtigkeit gibt? Viele von Euch versagen sich die Leichtigkeit, weil sie sie irrtümlich als Faulheit ansehen.

Faulheit ist ein Begriff, der geschaffen wurde, um die Menschen dazu zu zwingen, mehr zu tun. Er suggeriert, harte Arbeit sei edel, während Ruhe dies nicht sei. Das Modell ‚Arbeite -Arbeite – Arbeite‘ hat Menschen davon abgehalten, Zeit dafür zu haben, sich mit sich selbst zu verbinden und hat Euch Überanstrengung und Erschöpfung verursacht. Es war ein sehr unausgewogenes Modell. Faulheit ist ein Begriff der Scham und des Urteilens, zwei Energien, die dafür geschaffen wurden, Andere zu kontrollieren.

Was ist, wenn Ihr das Wort ‚Arbeit‘ mit ‚Schöpfung‘ ersetzt? Könnt Ihr spüren, wie schwer und hart sich das Eine und wie leicht, fließend und unterstützend sich das Andere anfühlt? Wenn Ihr in den Stand des Mitschöpfers tretet und das Erleben, das Erfahren begrüßt, werdet Ihr nicht nur Euren Weg der Leichtigkeit aktivieren, Ihr werdet weit ausgeglichener, zufriedener und effizienter werden als je zuvor. Ihr werdet Euch mehr Zeit dafür nehmen, Euch mit der Quelle, mit Euch selbst und mit Anderen zu verbinden und werdet feststellen, dass Ihr eine viel genussvollere Lebenserfahrung habt als jemals zuvor.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 28.o4.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 30.April 2016 – Denná správa

Milí, ak váš život je zaťaženy problémami/potiažami tak sa pokúšate majstrovať to sami. My sme tu aby sme vám slúžili a pomáhali, aby sme vás viedli z temnoty zahalenia a samoty do svetla prepojenia. Všetko čo musíte robiť je jednoducho prosiť, oddať sa a dovoliť si nechať sa viesť.

Ihr Lieben, wenn Euer Leben von Schwierigkeiten belastet ist, dann versucht Ihr, es allein zu meistern. Wir sind hier, immer, um Euch zu dienen und zu helfen, Euch aus dem Dunkel der Abschottung und der Einsamkeit in das Licht der Verbundenheit zu führen. Alles was Ihr tun müsst, ist einfach bitten, Euch hingeben und Euch gestatten, Euch führen zu lassen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 30.o4.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 27.April 2016 – Denná správa

Milí, vedeli ste, že milovať vás seba samých zlepší vaše vzťahy? Keď nerobíte rozhodnutia na základe toho čo je pre vás najlepšie tak zažijete trpkosť a hnev. Neexistuje žiadna energia, ktorá zožerie vaše pocity rýchlejšie ako trpkosť.

Vidíte, ak urobíte rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s tým čo skutočne cítite tak s tým súvisiacimi nasledujúcimi konaniami budete nahnevaní. Automaticky pocítite odpor proti tej aktivite. Následovne nahnevaní, že to robíte, nahnevaní na seba lebo ste súhlasili a nahnevaní na osobu, ktorá to nasmernila tak, že ste to spravili a to aj vtedy keď ste súhlasili alebo to dokonca navrhli!

Ihr Lieben, wusstet Ihr, dass Euch selbst zu lieben tatsächlich Eure Beziehungen verbessert? Wenn Ihr Eure Entscheidungen nicht auf der Basis dessen trefft, was für Euch das Beste ist, werdet Ihr Groll und Verbitterung erleben. Es gibt keine Energie, die Eure Gefühle schneller zerfrisst als Verbitterung.

Seht, wenn Ihr eine Entscheidung trefft, die nicht in Übereinstimmung mit dem ist, wie Ihr tatsächlich fühlt, werdet Ihr Euch in den folgenden, damit zusammenhängenden Taten wütend und verärgert fühlen. Ihr werdet also automatisch einen Widerstand gegen die Aktivität empfinden. Ihr werdet in der Folge wütend darauf sein, dies tun zu müssen, wütend auf Euch selbst, weil Ihr zugestimmt habt, und wütend auf die Person, die veranlasst hat, dass Ihr es tun musstet, selbst wenn es etwas ist, dem Ihr zugestimmt oder das Ihr selbst sogar angeboten habt!

Weil Ihr eine Wahl getroffen habt, die mit Euren eigenen Bedürfnissen nicht mehr im Gleichgewicht steht, und Ihr diesen Groll spürt, werdet Ihr geneigt sein, um Euch zu schlagen, und damit dafür sorgen, dass Ihr dem Anderen als unberechenbar und als für ihn nicht sicher erscheint. Ferner wird dieser siedende Groll Euch das Gefühl geben, dass Ihr für den Anderen zu viel opfert, aber weil Ihr in Bezug auf Eure Gefühle nicht ehrlich gewesen seid, werdet Ihr niemals den Grad der Wertschätzung erfahren, den Ihr für Eure Bemühungen verdient.

Lebo ste urobili voľbu, ktorá už nie je v rovnováhe s vašimi vlastnými požiadavkami a vy cítite ten hnev tak budete mať sklon zbiť seba a tým sa postarať o to, že sa iným zdáte nevypočítalní a neistí. Ďalej ten trvajúci hnev vám dá pocit, že ste pre toho druhého obetovali mnoho ale keďže ste v súvislosti s vašimi pocitmi neboli úprimní tak nikdy nebudete uznávaní za vašu námahu.

Vidíte? To všetko je veľmi ďaleko od lásky! Pripomíname vám prepojiť sa s vašimi citmi a s vašou pravdou predtým než s niečim súhlasíte. Vždy existuje riešenie, ktoré všetkých ctí a všetkým prepomôže k česti. Aj keď prechodne niekoho sklamete tým, že ste povedali nie – tak je to lepšie rozhodnutie ako voliť hnev, lebo tomu vždy nasleduje celkom iste jedno rozhodnutie, ktoré nebolo spravené z miesta úcty a sebaúcty. Čo volíte? Hnev, neľúbosť, odpor a nežiadanú prezenciu? Alebo tok radostného nasadenia, rovnováhu a láskyplnú prezenciu, ktorá všetkých podporuje? Nemyslíte, že je na čase robiť rozhodnutia, ktoré všetkým dovolia zažiť to najlepšie?

Seht Ihr? All das ist weit entfernt von Liebe! Wir legen Euch nahe, Euch mit Euren Gefühlen und Eurer Wahrheit zu verbinden, ehe Ihr irgendetwas zustimmt. Es gibt immer eine Lösung, die Alle würdigt und Allen zur Ehre gereicht. Selbst wenn Ihr vorübergehend jemanden enttäuscht, weil Ihr nein sagt, ist das eine weit bessere Entscheidung als die Wut und den Groll zu wählen, denen mit absoluter Sicherheit eine Entscheidung folgen wird, die nicht von einem inneren Ort der Würde und Selbstachtung getroffen wird. Was wählt Ihr? Wut, Groll, Widerstand und eine missgünstige Präsenz? Oder das Fließen, freudiger Einsatz, Ausgeglichenheit und eine liebevolle Präsenz, die alle Beteiligten unterstützt? Glaubt Ihr nicht, es ist an der Zeit, Entscheidungen zu treffen, die jedem von Euch erlauben, Euer Bestes zu erfahren?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 27.o4.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

 

Tagesbotschaft – 19.April 2016 – Denná správa

Milí, čo keby vašou svätou mísiou bolo znova spoznať seba samého? Mnohí z vás sa na ich ceste stratia, pokúšajú sa páčiť iným, brzdia sa povinosťami a všetkými tými vecami, ktoré by mali robiť a tak ste stratili vašu radosť. V puberte boli mnohí poslednýkrát v kontakte s vecami, ktoré si užívali, predtým než ste boli presvedčení, že radosť/zábava je hlúpa a ľahkomyselná.

Čo ešte zodpovedá a je primerané tomu kto ste dnes? Aké veci by ste tajne radi vyskúšali, od ktorých vás iní zdržiavali lebo sa nehodia k ich snom o vás? Pripomíname vám aby ste pochopili, že by ste mali znova odhaliť vašu radosť, jeden z najúžasnejších darov ľudskej skúsenosti. Je to túžba duše a jej božská mísia – nájsť cestu späť do radosti.

Ihr Lieben, was, wenn es Eure heilige Mission wäre, Euch selbst wieder kennenzulernen? So viele von Euch gehen auf dem Weg verloren, versuchen Anderen zu gefallen, fahren sich fest in Verantwortungen und all den Dingen, die Ihr tun solltet, so dass Ihr Eure Freude verloren habt. Das letzte Mal, als viele von Euch wirklich in Kontakt waren mit den Dingen, die Ihr genossen habt, war während Eurer Teenager-Jahre, ehe Ihr davon überzeugt wart, dass Spaß albern und leichtfertig sei.

Was entspricht dem und ist dem angemessen, wer Ihr heute seid? Welche Dinge würdet Ihr heimlich liebend gern ausprobieren, von denen Andere Euch abgehalten haben, weil sie nicht zu ihren Träumen für Euch passten? Wir legen Euch nahe, zu begreifen, dass Eure Freude, neu zu entdecken eine der großartigsten Gaben der menschlichen Erfahrung ist. Es ist ein Seelen-Bedürfnis und Eure göttliche Mission, Euren Weg zurück in die Freude zu finden.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 19.04.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Spiritualität & Erwachen:  

Tagesgedanke von Arthos – 17.April 2016

Spiritualita a prebudenie: Myšlienka dňa

Veröffentlicht am April 18, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=364x1024:format=jpg/path/s6a1dccd18ba1cd54/image/i5db3cd4575b309c0/version/1460918675/image.jpg

Heute ist ein guter Tag, um deine Resonanz zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. So kannst du deine Schwingung erhöhen. Die „Welt“ ist ein Organismus, der sich durch das Prinzip der Resonanz entwickelt. Die elektromagnetische Kraft ist nicht nur in physikalischem Sinne von Bedeutung, sondern auch auf feinstofflicher Ebene. Gleiches zieht Gleiches an, sagt man so schön, und in dieser Redewendung steckt Wahrheit. Beobachte, wie du dich fühlst, wenn du deinen Tätigkeiten nachgehst, wie du dich fühlst, wenn du deinen Gedanken nachgehst, und wie du dich fühlst, wenn du deinen Träumen nachgehst. Ein Gedanke zieht das an, was er beinhaltet. Das Gefühl – die Energie – sorgt für die Verwirklichung der Gedanken.

Dnes je dobrý deň na preskúmanie rezonancie a prípadne zmeniť ju. Tak môžeš zvýšiť tvoju vibráciu. „Svet“ je organizmus, ktorý ťa zahaluje princípom rezonancie. Elektromagnetická sila nemá význam len vo fyzikálnom zmysle ale tiež na jemnohmotnej úrovni. Rovnaké priťahuje rovnaké, tak pekne sa povie a v tom leží pravda. Pozoruj ako sa cítiš keď niečo robíš, ako sa cítiš keď sleduješ tvoje myšlienky a ako sa cítiš keď sleduješ tvoje sny. Myšlienka priťahuje to čo obsahuje. Pocit – energia – spôsobujú splnenie myšlienok.

Dnes je dobrý deň na splnenie myšlienok, ktoré prispievajú k z výšeniu tvojej vibrácie. Je to veľmi jednoduché: pri každej myšlienke sa sústreď na to čo cítiš. Keď sa pri jednej myšlienke cítiš dobre tak zvýšiš tvoju vibráciu. Keď sa necítiš dobre pri jednej myšlienke tak znížiš tvoju vibráciu. Keď vôbec nemyslíš a cítiš sa pri tom dobre tak tiež zvýšiš tvoju vibráciu. Keď nemyslíš a cítiš sa pritom zle tak si sa zmýlil keď myslíš, že nemyslíš. Teda: Môžeš jednoducho BYŤ a cítiť sa pri tom dobre. Ak sa ti to podarí: Gratulácia!

Heute ist ein guter Tag, um die Gedanken zu verwirklichen, die dazu beitragen, deine Schwingung zu erhöhen. Das ist ganz einfach: Achte bei jedem Gedanken darauf, wie du dich fühlst. Wenn du dich bei einem Gedanken gut fühlst, erhöhst du deine Schwingung. Wenn du dich bei einem Gedanken nicht gut fühlst, setzt du deine Schwingung herab. Wenn du gar nicht denkst, und dich dabei gut fühlst, erhöhst du ebenfalls deine Schwingung. Wenn du nicht denkst, und dich dabei schlecht fühlst, dann hast du dich geirrt, wenn du denkst, dass du nicht denkst. Also: Du darfst einfach sein und dich dabei gut fühlen. Wenn dir das gelingt: Glückwunsch.

Heute ist ein guter Tag, um dich dafür zu beglückwünschen, dass du da bist. Tue es, auch wenn du dich momentan schlecht fühlst. Du wirst sehen, das hilft. Beglückwünsche dich für deinen Mut, dich in diese Welt zu inkarnieren, die so viele Möglichkeiten bietet, zu erkennen, zu ändern, zu wachsen, zu denken und zu fühlen. So viele Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Vergiss nicht: Du entscheidest, was du denkst. Immer. Du entscheidest auch, wie du dich fühlst. Immer. Beides – Denken und Fühlen, ist eine Frage des Bewusstseins und der Entscheidung. Du entscheidest, was du bist. Auf was richtest du deine Aufmerksamkeit? Richtest du sie auf das, was dir vorgesetzt wird oder richtest du sie auf das, was dir deine innere Stimme sagt. Richtest du deine Aufmerksamkeit auf das, was dir gut tut oder auf das, was dir nicht gut tut? Ist deine Aufmerksamkeit im Kopf oder im Herz?

Dnes je dobrý deň pogratulovať si za to, že si. Urob to aj keď sa práve cítiš zle. Uvidíš, že to pomáha. Gratuluj si za odvahu, že si inkarnoval do tohto sveta, ktorý ponúka tak veľa možností rozpoznať, meniť, rásť, myslieť a cítiť. Tak veľa možností rozhodnutia. Nezabudni: ty rozhoduješ - čo myslíš. Vždy. Tiež rozhoduješ ako sa cítiš. Vždy. Obe – myslieť a cítiť je otázka vedomia a rozhodnutia. Rozhoduješ čo si. Na čo usmerňuješ tvoju pozornosť? Usmerňuješ ju na to čo sa ti predloží alebo na to čo ti hovorí tvoj hlas. Usmerňuješ tvoju pozornosť na to čo ti robí dobre alebo na to čo ti dobre nerobí? Je tvoja pozornosť v hlave alebo v srdci?

Dnes je dobrý deň aby si sa tvojou pozornosťou presunul do oblasti srdca. Vstupuj do toho priestoru opatrne a vnímaj čo je. Neusmerni pri tom tvoju pozornosť na témy – usmerni ju len na BYTIE. Ak sa ti to podarí tak nájdeš v tvojom srdci to čo vždy a všade hľadáš. Odpoveď na všetky otázky a všetky rozhodnutia, ktoré môžeš robiť a lásku, po ktorej túžiš. V tvojom srdci nájdeš teba.

Dnes je dobrý deň.

V láske Arthos von Adamos

Heute ist ein guter Tag, um dich mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum zu begeben. Betrete behutsam diesen Raum in dir und nimm wahr, was ist. Richte dabei die Aufmerksamkeit nicht auf Themen – richte sie nur auf dein Sein. Wenn dir das gelingt, findest du in deinem Herzen das, was du immer und überall gesucht hast. Die Antwort auf alle Fragen und für alle Entscheidungen, die du treffen darfst und die Liebe, nach der du dich sehnst. In deinem Herzen findest du dich.

Heute ist ein guter Tag.

In Liebe,
Arthos von Adamos

 

Quelle und mehr: http://www.spirit-portal.com/2016/04/17/tagesgedanke-von-arthos-17-04-2016/

 

„Innere Harmonie erzeugt auch Harmonie im Außen“

„Vnútorná harmónia vytvára harmóniu aj vonku“

milované svetlá – milovaní majstrovskí ľudia – buďte vítaní v čistej láske a harmónii. JA SOM anjel Jophiel. Prebudenie na úrovni Zeme dosahuje novú dimenziu. Prebudenie je ako rozkvitnutie v esencii duše. V okamihu keď duša sa spomenie na  svetlo – sa oddá svetlu – tak sa vynorí pra-informácia – esencia duše – vtedy sa  úplne rozkvitne. Všetky talenty – ktoré sú vložené do vášho plánu duše – sa začnú prebúdzať – a rozkvitať. Ten proces prebudenia je akt lásky a milosrdnosti a predsa je to – tak, že mnohé duše-svetlá to vnímajú ako výzvu.  Na tomto mieste by sme vám chceli pripomenúť – lásku k sebe – a predovšetkým na harmóniu – vyrovnanosť a krásu vesmíru. Celý vesmír pluje neustále v čistej láske a udržuje v rovnováhe tie vytvárajúce sa sily. Harmónia – milí duše Zeme – je esenciálna/základná pre rast vašej duše a je to stav – ktorý spája sily polarity a vytvára tým rovnováhu energie – vo vás a okolo vás. Vnútorná harmónia vytvára harmóniu mimo vás. Tak vás prinesie harmónia k vašej sile – k vášmu určeniu a daruje vám kľud – hlbokú radosť a pocit šťastia vo vašom bytí. Harmónia otvára vaše energetické telá a prinesie vás do vibrácie prijímania a do „toku“. Pripomeňte si – milované svetlá Zeme – že môžete v každom okamihu usmerniť vaše vnímanie a sústredenie na krásu a harmóniu a nechať to tiecť/plynúť. Každým dychom sa môžete oddať láske a harmónii vesmíru. Ste pripravení? My sme tu a podporujeme vás. JA SOM Jophiel

Geliebte Lichter – geliebte Meisterseelen – seid willkommen in reiner Liebe und Harmonie. ICH BIN Engel Jophiel. Das Erwachen auf der Erdenebene erreicht eine neue Dimension. Erwachen ist wie das Erblühen in der Seelenessenz. Sobald die Seele sich an das Licht erinnert – sich dem Licht hingibt – kommt die Urinformation – die Seelenessenz hervor und bringt die Seele vollkommen zum Erblühen. Alle Talente und Begabungen – die in Eurem Seelenplan angelegt sind – beginnen so zu erwachen – zu erblühen. Dieser Erwachensprozess ist ein Akt der Liebe und Gnade und dennoch ist es so – dass einige Seelenlichter dies als enorme Herausforderung wahrnehmen. Wir möchten Euch an dieser Stelle an die Liebe zu Euch selbst – und vor allem an die Harmonie – die Ausgeglichenheit und Schönheit des Universums erinnern. Das gesamte Universum fließt ständig in reiner Liebe und hält die erschaffenden Kräfte in Balance. Harmonie – geliebte Erdenseelen – ist essentiell für Euer Seelenwachstum und ist jener Zustand – der die Kräfte der Polarität zusammenführt und so ein energetisches Gleichgewicht erschafft – in Euch und um Euch. Innere Harmonie erzeugt auch Harmonie im Außen. So bringt Euch Harmonie in Eure Kraft – in Eure Bestimmung und schenkt Euch Ruhe – tiefe Freude und Glückseligkeit im Sein. Harmonie öffnet Eure Energiekörper und bringt Euch in eine Schwingung des Annehmens und des „Fließen lassens.“ Erinnert Euch – geliebte Erdenlichter – in jedem Moment könnt Ihr Eure Wahrnehmung und Euren Fokus auf die Schönheit und Harmonie richten und so fließen lassen. Mit jedem Atemzug könnt Ihr Euch der Liebe und der Harmonie des Universums hingeben. Seid Ihr bereit? Wir sind da und wir unterstützen Euch. ICH BIN Engel Jophiel.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Tagesbotschaft – 14.April 2016 – Denná správa

Milí, v procese prebudenia sa viac jedná o bytie ako robenie. Viac o tok/plynutie ako vy/nútenie. Viac o radosť ako boj. Viac o objímanie svetla ako o boj proti temnote. Ide o odhalenie pravdy toho kto si a kto si vždy bol. Ide o - vidieť lásku ako veľkú rozvojáčku, zosilňovačku a prepájačku. Nejde o to, že si dobrovolný/ochotný tanečný partner pre vesmír, ktorý tu už vždy bol aby ťa podporoval a stál pri tebe v tomto úžasnom procese tvojho návratu domov k tebe samému.

Ihr Lieben, beim Erwachens-Prozess geht es mehr um das Sein als um das Tun. Mehr darum, zu fließen als zu erzwingen. Mehr um Freude als um Kampf. Mehr darum, das Licht zu umarmen als die Dunkelheit zu bekämpfen. Es geht darum, die Wahrheit dessen zu entdecken, wer Du bist und wer Du immer gewesen bist. Es geht darum, die Liebe als die große Entfalterin, Verstärkerin, Heilerin, Vereinigerin und Verbinderin zu sehen. Es geht für Dich darum, bereitwilliger Tanzpartner für ein Universum zu sein, das schon immer da war, um Dich zu unterstützen und Dir beizustehen in diesem großartigen Prozess Deiner Heimkehr zu Dir selbst.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 14.04.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 12.April 2016 – Denná správa

Milí, ak v súvislosti s láskou zažívate strach tak ešte stále konáte podľa modelu podmienečnej lásky – myšlienky, že budete milovať len vtedy keď z toho vyplynie istý výsledok alebo istý následok. Láska, po ktorej túžite je bezpodmienečná – láska, s ktorou plujete bez očakávania jednoducho preto, že sa to pekne pociťuje, že milujete a sa cítite ako láska, ktorá ste. Tá jedna láska je vy/nútená, obmedzená, tupá a kontrolovaná, tá iná je úplne vyvinutá, rozšírená a slobodná. Len tá vám umožní ukázať sa vo vašej božskej kráse a pravde. Nie je to to z čoho by ste radi chceli vytvoriť vaše ľúbostné vzťahy?

Ihr Lieben, wenn Ihr mit der Liebe Angst erlebt, übt Ihr noch immer das Modell der bedingten Liebe aus – der Idee, dass Ihr nur lieben werdet, wenn sich daraus ein bestimmtes Ergebnis oder eine bestimmte Folge ergibt. Die Liebe, nach der Ihr Euch sehnt, ist die bedingungslose Liebe – die Liebe, mit der Ihr fließt, ohne jede Erwartung, einfach weil es sich schön anfühlt, zu lieben und Euch selbst als die Liebe zum Ausdruck zu bringen, die Ihr seid. Die eine Liebe ist gezwungen, eingeschränkt, steif und kontrolliert, die andere Liebe ist völlig entfaltet, ausgedehnt und frei. Nur diese ermöglicht es Euch, Euch in Eurer göttlichen Schönheit und Wahrheit zu zeigen. Ist es nicht das, woraus Ihr gern Eure Liebesbeziehungen erschaffen wollt?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 12.04.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft – 03.April 2016 – Denná správa

Milí, ak máte problémy vo vašich vzťahoch k iným tak je to znamenie, že máte problém so vzťahom k vám. Je to jednoducho indikátor/ukazovateľ pre otázku: „V akom zmysle som sám pre seba tu?“ Alebo: “Akým spôsobom boli v minulosti iní pre mňa tuná a ako môžem tú úlohu splniť ja?“

Ihr Lieben, wenn Ihr Probleme in Euren Beziehungen zu Anderen habt, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihr Probleme mit Eurer Beziehung zu Euch selbst habt. Es ist einfach ein Indikator und ein Anlass dafür, Euch zu fragen: “Inwiefern bin nicht für mich selbst da?” Oder: “In welcher Weise sind Andere in der Vergangenheit für mich dagewesen, und wie kann ich diese Rolle nun für mich selbst erfüllen?”

Ihr seid in einem Stadium Eurer Reise, in dem Beziehungen sehr viel deutlicher in den Vordergrund treten. Letztlich ist es Eure Beziehung zu all Euren eigenen Aspekten, die den Ton für Eure Interaktionen mit Anderen angeben werden. So empfehlen wir Euch, Euch hinzusetzen und Euch zu fragen: “Was brauche ich heute von mir selbst? Was braucht ich vorher, das ich nicht bekam, und das ich mir heute selbst geben kann?” Ihr könntet überrascht sein, was in Eurem Bewusstsein heraufkommt.

Ste v štádiu vašej cesty, v ktorej sú vzťahy oveľa zretelnejšie a vstupujú do popredia. Koniec koncov udáva tón váš vzťah ku všetkým vašim vlastným aspektom, ktorý je zodpovedný za interakciu s inými. Radíme vám sadnúť si  spýtať seba: :Čo potrebujem dnes odo mňa? Čo som predtým potreboal a nedostal a dnes si môžem dať sám?“ Môžete byť prekvapení čo do vášho vedomia vstúpi ako odpoveď.

Keď sa pokúsite naplniť prázdny priestor – že vašou múdrosťou a láskou môžete  ukončiť prácu, ktorú iní pre vás nemohli spraviť – tak automaticky začnete o/púšťať vaše vedomie obete. Začnete okrem toho vidieť, že si môžete dať sám to čo ľudia vám nemohli dať to čo ste potrebovali a že sa mýlili v tom a že ste vlastný expert seba. Vy tú úlohu môžete splniť. Uvidíte, že po tom všetkom môže všetko prísť do poriadku, že môžete liečiť a vyvíjať sa a rozkvitnúť.  Dokonca môžete prísť k bodu, na ktorom môžete iným poďakovať za to, že celú dobu usmerňovali reflektory na to čo prosilo, volalo o vašu lásku a pozornosť k sebe.

Wenn Ihr versteht, dass Ihr die Lücken füllen könnt – dass Ihr mit Eurer Weisheit und Liebe die Arbeit vollenden könnt, die Andere nicht für Euch tun konnten -, beginnt Ihr automatisch Euer Opferbewusstsein loszulassen. Ihr beginnt außerdem zu sehen, dass, obwohl die Menschen sich geirrt haben und nicht in der Lage gewesen sind, Euch zu geben, was Ihr brauchtet, Ihr nun selbst antreten könnt und – als Experte in eigener Sache – diese Rolle erfüllen könnt. Ihr werdet sehen, dass nach alledem wirklich doch alles in Ordnung kommen kann, dass Ihr heilen und Euch entwickeln und aufblühen könnt. Ihr könnt sogar zu dem Punkt kommen, wo Ihr Anderen dafür danken könnt, dass sie den Scheinwerfer darauf gerichtet haben, was die ganze Zeit um Eure Liebe und Aufmerksamkeit flehte. (Lächeln)

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.04.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 26.März 2016 – Denná správa

Keď počujete, že tie staré systémy kontroly už nemajú žiadnu moc tak to platí aj pre vás, milí. Vaše pokusy o kontrolu iných už nebudú podporované lebo na vašej planéte vstupuje do poredia sloboda . To je dobrá správa, lebo tým budú ľudia konečne slobodní vyjadriť sa spôsobom, ktorý sa najlepšie k nim hodí. Bude to podporovať ukončenie starých modelov podmienečnej lásky, koniec manipulácie iných, ktorá je založená na tom ako myslíte, že by ste mali byť a bude podporovať autentický seba-výraz v každom zmysle. To je masívna a dôležitá časť veľkej zmeny a bude presne to čo urovnáva/hladí cestu pre oveľa väčšie uznanie a spokojnosť pre všetkých.

Wenn Ihr hört, dass die alten Kontrollsysteme keine Macht mehr haben, gilt dies auch für Euch, Ihr Lieben. Eure Versuche, Andere zu kontrollieren, werden nicht mehr unterstützt werden, denn die Freiheit auf Eurem Planeten tritt in den Vordergrund. Dies ist eine gute Nachricht, denn hierdurch werden die Menschen endlich frei sein, sich selbst in der Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, die am besten zu ihnen passt. Es wird die Beendigung der alten Modelle bedingter Liebe unterstützen, das Ende der Manipulation Anderer, die auf dem basiert, wie Ihr denkt, dass sie sein sollten, und wird den authentischen Selbstausdruck in jeder Hinsicht unterstützen. Dies ist ein massiver und unverzichtbarer Teil der großen Veränderung und wird genau das sein, was nun nach und nach den Weg für eine weit größere Akzeptanz und Zufriedenheit für Alle ebnet.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 23.o3.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

ImPuls: Osho  sagte einst

Osho kedysi povedal:

Veröffentlicht am März 25, 2016von erstkontakt blog

“Die Leute haben Angst, große Angst vor denen,

die sich selbst erkannt haben.
Denn sie besitzen eine gewisse Kraft,
eine Ausstrahlung,
eine magnetische Anziehungskraft,
ein Charisma,

„Ľudia majú strach,

veľký strach pred tými,

ktorí sa už spoznali.

Lebo majú istú silu,

vyžarovanie (žiaru),

magnetickú priťahujúcu silu,

charizmu, ktorá môže vyviesť

mladých ľudí z väzenia tradície.

Osvieteného nie je možné zmeniť na otroka

To je ťažké.

A nie je možné zavrieť/uväzniť ho.

Každý geniálny človek.

Ktorý niečo zo seba zakúsil

Nie je možné vziať/brať ľahko,

nutne vyvolá pozornosť.

Masy nechcú byť prebudené,

ani vtedy keď sú nešťastní.

Sú nešťastní.,

a predsa sú na ich nešťastie zvyknutí.

A každý kto nie je nešťastní,

je pre nich cudzí.

Jeden osvietení je v tomto svete veľmi cudzí.

Zdanlivo nikam nepatrí.

Žiadna organizácia ho neobmedzuje,

žiadna spoločnosť, žiadna krajina.    OSHO

 

das lebendige, junge Leute

aus dem Gefängnis der Tradition herausholen kann.
Einen Erleuchteten kann man nicht zum Sklaven machen
das ist die Schwierigkeit.
Und man kann ihn nicht einsperren.
Jeder geniale Mensch,
der etwas von sich selbst erfahren hat,
ist nicht so leicht zu nehmen;
er wird zwangsläufig Aufsehen erregen.
Die Massen wollen nicht aufgerüttelt werden,
selbst wenn sie unglücklich sind.
Sie sind unglücklich,
doch sie sind an ihr Unglück gewöhnt.
Und jeder, der nicht unglücklich ist,
ist für sie ein Fremder.
Ein Erleuchteter ist am fremdesten in dieser Welt.
Er scheint nirgendwohin zu gehören.
Keine Organisation schränkt ihn ein,
keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft, kein Land.”

– Osho

Gefunden bei: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/03/24/osho-sagte-einst/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Tagesbotschaft – 21.März 2016 – Denná správa

Milí, vy ste pozemský personál, tí ktorí sú posunujúca sila tej hlbokosiahajúcej zmeny na vašej planéte. Je na vás aby ste rozhodli ako sa tie veci majú zmeniť a tým, že udržíte zodpovedajúce energie pre vás a celý svet dovoľujete aby ten proces zmeny pokračoval.

Ihr Lieben, Ihr seid die Bodenmannschaft, diejenigen, die die treibende Kraft dieser tiefgreifenden Veränderung auf Eurem Planeten sind. Es ist an Euch, zu entscheiden, wie Ihr die Dinge sich verändern lassen wollt, und indem Ihr sowohl für Euch selbst als auch für die Welt diese entsprechende Energie aufrechterhaltet, lasst Ihr den Wandel sich weiter fortsetzen.

Dies ist zutiefst macht- und kraftvoll! Ihr habt die Macht, zu wählen, und habt die völlige Freiheit, das zu verankern, was auch immer Ihr von innen heraus erleben möchtet. Alles was dafür nötig ist, ist die Klarheit, die daraus hervorgeht, dass Ihr Euch mit Eurer eigenen Weisheit verbindet, und die Absicht, Eurer Wahrheit entsprechend zu leben.

Je to obzvlášť mocné a silné! Máte moc voliť a máte úplnú slobodu zakotviť to čo si z vášho vnútra želáte. Všetko čo k tomu je potrebné je jasnosť, ktorá vyplýva z toho, že sa prepojíte s vlastnou múdrosťou a žijete úmysel vašej pravdy.

My rozumieme, že cítite veľkú zodpovednosť keď obejmete vašu silu a slobodu. Ste pripravení na to. Ste láskyplní a pozorní a naučili ste sa veľa z toho čo ste na vašej planéte zažili keď ste neboli v súlade s vašou energetikou. Teraz je čas sústrediť sa na to čo si želáte a odtiaľ vytvárať.

Wir verstehen, dass Ihr eine große Verantwortung empfindet, wenn Ihr Eure angeborene Kraft und Freiheit umarmt. Ihr seid bereit dafür. Ihr seid liebevoll und aufmerksam und habt viel aus alledem gelernt, was Ihr auf Eurem Planeten als nicht Eurer Energetik entsprechend erlebt habt. Es ist jetzt an der Zeit, Euch darauf zu fokussieren, was Ihr Euch wünscht, und von dort aus zu erschaffen.

Uctievame vás pre vašu citlivosť a pre vaše želanie robiť tie veci dokonale, ale musíme vám pripomenúť, že sa musíte pokúsiť znova a znova. Vytvárate neustále nové. Nepotrebujete hneď chcieť perfekciu ale radšej neustály vývoj, ktorý môže byť na tej ceste novo-nastavený a prispôsobený až sa dosiahne súlad s vami a s vašimi úžasnými úmyslami.

Wir verehren Euch für Eure Sensibilität und Euren Wunsch, die Dinge perfekt zu machen, aber wir müssen Euch daran erinnern, dass Ihr es immer und immer wieder versuchen und versuchen müsst. Ihr erschafft immer wieder aufs Neue. Ihr braucht keine sofortige Perfektion anzustreben, sondern lieber eine kontinuierliche Entfaltung, die während des Weges justiert und angepasst werden kann, bis die beste Entsprechung für Euch und Eure wundervollen Absichten erreicht ist.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 21.03.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Veröffentlicht am März 20, 2016von erstkontakt blog

„Es ist Euer Fokus – der Euch und Eure Wahrnehmung lenkt

„Je to vaše sústredenie – ktoré riadi vaše vnímanie a vás“

V bezpodmienečnej a čistej láske vás zdravím – milé deti Zeme. JA SOM matka Maria. JA SOM teraz tuná – presne v tomto okamihu. Presne tam – kde je vaše sústredenie (ohnisko/bod sústredenia). Samozrejme sme my vždy tuná – je to len vaše sústredenie – vaša pozornosť – ktoré riadia vaše vnímanie – a tam to nemôže byť rozličnejšie – to čo na Zemi vnímate a zažijete. Vaše vnútorné usmernenie vám prinesie „rovnoznejúce“ tvary javu – a každý z vás môže zakúsiť/vyskúšať jeho slobodnú vôlu. Preto – moje milované svetlá – je dôležité – usmerniť sa na veci – ktoré vám prinesú vnútorné uspokojenie a hlbokú radosť srdca. Predstavte si – že všetko – čo vás naplní radosťou a šťastím – vstupuje teraz do vášho života – je teraz vo vašom živote. Ste pripravení – pre vás – pre váš život a matku Zem vytvoriť a držať víziu lásky - dokonalosti?  Ste pripravení/ochotní - prijať seba samých a prevziať vaše božské dedičstvo? Cítite sa pripravení – uskutočniť lásku ako váš najvyšší cieľ? Vidíte teraz vaše sústredenie – keď si odpovedáte na tú otázku? Rozpoznáte – ako mocní ste a ako silne sa manifestujú/prejavujú vaše myšlienky? Buďte so sebou láskyplní – milé srdcia – a tak vám láska bude darovať slobodu a pocit šťastia. Láska je pravdivá a rozpustí všetku ilúziu a rozdelenie.

Dôverujte láske v sebe. Tu sme prepojení – vo večnom teraz-momente lásky toho JA SOM. JA SOM matka Maria.

V láske a spojení ..... Shogun Amona

In bedingungsloser und reiner Liebe begrüße ich Euch – geliebte Erdenkinder. ICH BIN Mutter Maria. ICH BIN jetzt hier – genau in diesem Moment. Genau da – wo Euer Fokus liegt. Wir sind natürlich immer da – es ist nur Euer Fokus – Eure Aufmerksamkeit – die Euch und Eure Wahrnehmung lenkt und da kann es unterschiedlicher nicht sein – was Ihr auf der Erdenebene wahrnehmt und erlebt. Eure innere Ausrichtung bringt Euch die äußere „gleichklingende“ Erscheinungsform – und jeder von Euch darf seinen freien Willen ausköstigen. Deshalb – meine geliebten Lichter – ist es so wichtig – sich auf die Dinge auszurichten – die Euch Erfüllung und tiefe Herzensfreude schenken. Stellt Euch vor – dass all das – was Euch mit höchster Freude und Glückseligkeit erfüllt – jetzt in Euer Leben tritt – jetzt in Eurem Leben ist. Seid Ihr bereit – für Euch – für Euer Leben und für Mutter Erde eine Vision der Liebe – der Vollkommenheit zu halten? Seid Ihr bereit – Euch selbst anzunehmen und Euer göttliches Erbe anzutreten? Fühlt Ihr Euch bereit – Liebe als Euer höchster Ziel zu verwirklichen? Seht Ihr jetzt Euren Fokus – wenn Ihr Euch diese Fragen beantwortet? Erkennt Ihr – wie mächtig Ihr seid und wie kraftvoll Eure Gedanken sich manifestieren? Seid liebevoll mit Euch – geliebte Herzen – und so wird die Liebe Euch Freiheit und Glückseligkeit schenken. Liebe ist wahrhaftig und wird alle Illusion und Trennung auflösen. Vertraut auf die Liebe in Euch. Hier sind wir verbunden – im ewigen Jetzt-Moment der Liebe ICH BIN. ICH BIN Mutter Maria.

In Liebe, Freude und Verbundenheit…….Shogun Amona

 …   …   …

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

AKTUELLZwillingsflamme-Energieübertragung (mit Lady Nada, Mutter Maria und Shakti) am 23. März 2016 (Vollmond)

Nähere Infos und Anmeldung HIER

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Tagesbotschaft – 17.März 2016 – Denná správa

Používanie afirmácie/vyhlásenia: „oddám sa úplne otvorený zázrakom vesmíru a mojim vlastným zázrakom“ je obrovský a silný akt oddania lebo vám otvorí potenciál stvorenia/vytvárania. Vyskúšajte to milí, lebo je to vaše otvorenie/súhlas pre prijímanie toho čo bez dychu očakávate a je to privlastnenie vašej vlastnej slávy.

Die Verwendung der Affirmation “Ich ergebe mich voller Offenheit den Wundern des Universums und auch meinen eigenen Wundern!” ist ein so großartiger und kraftvoller Akt der Hingabe, weil sie Euch für ein immenses Potential des Mitschöpfens öffnet. Probiert sie aus, Ihr Lieben, denn es ist Eure Offenheit für das Empfangen, worauf wir mit angehaltenem Atem warten, und die Inbesitznahme Eures eigenen Ruhmes, worauf Ihr mit angehaltenem Atem wartet.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 17.03.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 15.März 2016 – Denná správa

Čo keby vaša liečba už bola hotová a všetko čo zostáva je len vaša priľnavosť na dejiny (vašu minulosť)?

Ihr Lieben, was wäre, wenn der Großteil Eurer Heilung getan ist und alles was übrig ist, Eure Anhaftung an die Geschichte ist?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 15.03.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 10.März 2016 – Denná správa

Milí, ak máte ľúbostný vzťah, ktorý vám dáva pocit rozčúlenia tak spoznajte, že ten pocit nevznikol preto, že tá druhá osoba je zlá alebo nesprávna ale preto, že je na čase venovať lásku sebe. Keď pokračujete v nových energiách tak zistíte, že tie staré vzorce lásky už nefungujú. Očakávať od iných aby sa správali k vašej spokojnosti a uznaniu sa stane aktom nezmyslu. To sústredenie je teraz bezpodmienečná láska – tak k sebe ako aj k iným. To znamená, že to odvesíte z vešiaka – takpovediac – a prevezmete do ruky opraty sebalásky a zodpovednosti.

Ihr Lieben, wenn Ihr eine Liebesbeziehung habt, die Euch sehr aufgeregt fühlen lässt, dann erkennt, dass dieses Gefühl aufgetreten ist, nicht weil die andere Person schlecht oder falsch ist, sondern weil es an der Zeit ist, Eure Liebe Euch selbst zuzuweden. Was Ihr entdecken werdet, wenn Ihr weiter in die neuen Energien vorangeht, ist dass die alten Muster der Liebe nicht mehr arbeiten bzw. funktionieren. Von Anderen zu erwarten, dass sie sich Eurer Zufriedenheit und Anerkennung zuliebe auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wird zu einem Akt der Sinnlosigkeit werden. Vielmehr liegt der Fokus auf der bedingungslosen Liebe – sowohl für Euch selbst als auch für Andere. Das heißt, Ihr werdet die Anderen zu Eurem emotionalen Glück vom Haken lassen – um es einmal so auszudrücken – und schließlich die Zügel der Selbstliebe und der Verantwortung in die Hand nehmen.

To je tak hlboká a základná zmena lebo to znamená, že ste znovu prevzali vašu moc a sústreďujete sa na vašu liečbu a sebalásku ako nikdy predtým. To vás oslobodí od strachu, nebudete držatelom miesta pre iných a vytvoríte solídny pevný základ usmernenia a prítomnosť/prezenciu, ktorá vám dovolí predviesť sa celistvejší a autentickejší – ako nikdy predtým. To vás vyrazí z energií neustálej pozornosti, súdenia, bezmocnosti, frustrácie do plnomocnej akceptancie (uznania) lebo pochopíte, že tá zmena, ktorú ste hľadali sa deje vo vás. Keď skutočne pochopíte, že vaša láska, opatera a vaša spokojnosť je Inside-Job (vnútorná práca) tak potom konečne zistíte, že lásku, opateru a spokojnosť, ktorú ste celý čas hľadali máte vo vašich rukách a budete ju aj priťahovať.

To znovu-prepojenie s vami vám prinesie ten dlho želaný aspekt  „Neba na Zemi“, po ktorom ste túžili, o ktorý ste sa snažili a tak dlho hľadali – sloboda skutočne milovať a byť skutočne milovaný čistou láskou, ktorá je bez pocitu záväzkov a pút.

Dies ist solch eine tiefe und grundlegende Veränderung, denn es bedeutet, dass Ihr endlich wieder Eure Macht an Euch genommen habt und Euch auf die Heilung und Eure Selbstliebe konzentriert wie nie zuvor. Dies wird Euch von der Angst befreien, der Platzhalter für das Verhalten Anderer zu sein, und eine solide, feste Grundlage der Ausrichtung und Präsenz in Euch erschaffen, die es Euch erlaubt, Euch vollständiger und authentischer zu zeigen als jemals vorher. Es wird Euch mit voller Kraft aus den Energien der ständigen Wachsamkeit, des Urteilens, der Frustration und der Ohnmacht herausbefördern und in die vollmächtige Akzeptanz bringen, weil Ihr verstehen werdet, dass die Veränderung, nach der Ihr suchtet, in Euch stattfindet.

Wenn Ihr wirklich versteht, dass Eure Liebe, Eure Fürsorge und Eure Zufriedenheit ein Inside-Job ist, werdet Ihr schließlich die Liebe, die Fürsorge und die Zufriedenheit, die Ihr ganze Zeit suchtet, in Händen halten und zu Euch anziehen. Diese Wiedervereinigung mit Euch selbst wird den lang ersehnten Aspekt des ‘Himmels auf Erden’ mit sich bringen, nach dem Ihr Euch alle gesehnt und den Ihr angestrebt habt – die Freiheit, wirklich zu lieben und wirklich in der reinsten Art und Weise geliebt zu werden, die ohne Anhaftung, ohne Anhänglichkeit ist.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 10.03.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft – 19.Februar 2016 – Denná správa

Milí, v tak intenzívnych časoch môže byť pomocné pripomenúť si, že nemôžete robiť nič falošne/omylne. Ste súčasťou jedného procesu, ktorý je veľmi inteligentný a pohybuje sa vpred sám od seba. „Pripojenie neminiete“ keď nemáte určité jemno-nastavenie alebo keď nie ste perfektní. Vaše telo presne vie čo robí, presne tak ako vaša planéta a celý vesmír.

Ihr Lieben, in so intensiven Zeiten kann es hilfreich sein, Euch daran zu erinnern, dass Ihr nichts falsch machen könnt. Ihr seid Teil eines Prozesses, der höchst intelligent ist und sich von selbst vorwärts bewegt. Ihr werdet nicht “den Anschluss verpassen”, wenn Ihr nicht über eine bestimmte innere Feineinstimmung verfügt oder wenn Ihr nicht perfekt seid. Euer Körper weiß genau, was er tut, ebenso wie Euer Planet und das gesamte Universum.

Seid also beruhigt. Zögert nicht, Dinge auszuprobieren, Erfahrungen zu machen, und wisst, dass wenn etwas Euch nicht entspricht, Ihr es einfach noch einmal versuchen könnt. Wisst, dass jede Bewegung letztendlich eine Vorwärtsbewegung ist. Seid bereit, jeden Tag wie ein unbeschriebenes Blatt zu behandeln, und lasst Euch ganz intuitiv durch Euer angeborenes inneres Wissen führen.

Zostaňte kľudní. Neváhajte skúšať, robiť skúsenosti a vedzte, že ak vám niečo nezodpovedá tak to môžete skúsiť znova. Vedzte, že každý pohyb je koniec koncov pohyb vpred. Buďte ochotní zaobchádzať so sebou ako s nepopísanou stranou a nechajte sa viesť vašou vrodenou vnútornou vedomosťou.

Predovšetkým ale vedzte, že už vaše BYTIE je viac ako dosť. Skutočnosť, že s tými zmenami sa pohybujete rýchlo vpred je dôkaz toho, že ste na vašej ceste a že tým robíte majstrovskú prácu, viac ako uznávate.

 Vor allem aber wisst, dass schon Euer Sein mehr als genug ist. Die Tatsache, dass Ihr alle mit diesen Veränderungen so rasch vorankommt, ist der Beweis dafür, dass Ihr auf Eurem Weg seid und dass Ihr mit alledem weit, weit meisterhaftere Arbeit tut als Ihr erkennt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 19.02.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft -13.Februar 2016 – Denná správa

Pokiaľ vo vašom vnútri nepociťujete vďačnosť tak nebudete v stave zažiť zajtra to čo si želáte. S tým sústredením na nedostatok vďačnosti môžete vytvárať „nič mať“. Začnite sa obzerať po niečom – čokoľvek – čo prebieha pre vás dobre v aktuálnom živote, čo môžete preciťovať ako vydarené a tým sa sami od seba budete pohybovať v smere, v ktorom je tých dobrých/pozitívnych vecí pre vás ešte viac. To sústredenie nastavuje vaše GPS na smer, ktorým chcete ísť a je to tiež vaše hodnotenie, ktoré vesmíru zasiela odozvu a tá vo vašom (energetickom) toku funguje ako kormidlo.

Solange Ihr im Jetzt-Moment keine Dankbarkeit empfindet, werdet Ihr nicht in der Lage sein, das Morgen zu erleben, das Ihr Euch wünscht. Ihr könnt mit dem Fokus auf dem Mangel kein Haben erschaffen. Beginnt Ausschau nach etwas zu halten – egal was es ist – das gut für Euch läuft, das Ihr in Eurem aktuellen Leben bereits als gut gelungen empfindet, und Ihr werdet Euch ganz von selbst in die Richtung bewegen, in der noch mehr Dinge positiv für Euch sind. Es ist Euer Fokus, der Euer internes GPS auf die Richtung einstellt, in die Ihr gehen wollt, und es ist Eure Wertschätzung, die dem Universum eine Rückmeldung liefert und die in Eurer Strömung wie ein Steuer wirkt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 13.02.2016, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 05.Februar 2016 – Denná správa

Sebaláska je z mnohých dôvodov základným aspektom. Umožní vám vyliečiť sa, integrovať/spojiť, rozkvitnúť a žiť akceptanciu. Dnes sa chceme sústredoť na aspekt akceptancia.

Ako často sa vzpierate keď vám vesmír niečo prináša? Ako často poviete „nie, ja sa mám dobre“

, ďakujem“ keď niekto vám ponúkne pomoc? Ako často sa uzatvárate/uzatvárali lebo máte strach, že nakoniec vás to niečo stojí? Ako často sa rozhodnete urobiť niečo sám – aby ste niekoho „nerušili“ vrátane vašich duchovných vodcov a pomocníkov?

Selbstliebe ist aus vielen Gründen ein sehr wesentlicher Aspekt. Sie ermöglicht es Euch, Euch zu heilen, zu integrieren, zu erblühen und Akzeptanz zu leben. Heute wollen wir uns auf den Aspekt der Akzeptanz, der Annahme konzentrieren.

Wie oft verleugnet Ihr Euch, lehnt es ab, wenn das Universum Euch etwas bringt? Wie oft sagt Ihr “Nein, mir geht’s gut, danke”, wenn jemand Euch anbietet, Euch zu helfen? Wie oft sperrt Ihr die Liebe Anderer aus, weil Ihr Angst hab, sie kostet Euch am Ende etwas. Wie oft entscheidet Ihr Euch dafür, etwas lieber allein zu machen als jemanden zu “stören”, Eure Geistführer und Helfer eingeschlossen?

Wenn Ihr denkt, Ihr seid nicht gut genug, verwehrt Ihr Euch Eure eigene Liebe und Fürsorge, was sich auch im Ablehnen von Hilfe von außen niederschlägt. Und umgekehrt: je mehr Ihr Euch darauf einlassen könnt, Euch selbst als die großartigen, göttlich vollkommenen Wesen zu akzeptieren, die Ihr seid, werdet Ihr Euch immer wohler damit fühlen, von Anderen Liebe und Akzeptanz anzunehmen. Wie immer gilt: wenn Ihr den Grundstein in Euch selbst legt, kann sich auch extern etwas herausbilden.

Keď pomyslíte, že nie ste dosť dobrí tak tým sa bránite proti vašej vlastnej láske a opatere čo sa odzrkadluje aj v pomoci z vonka. A naopak; keď sa pustíte akceptovať vás ako úžasné božsky dokonalé bytosti, ktoré ste - tak sa budete cítiť lepšie keď prijmete lásku a akceptanciu od iných. Ako vždy platí: keď položíte základný kameň vo vás tak sa vytvorí niečo aj vonku.

Nie je na čase, milí? Nie je na čase prestať odmietať seba myšlienkami a predstavami a izolovať vás od toho čo nie je správne? Nie je na čase urobiť quantový skok a milovať a akceptovať seba samého? – ako dôležitý krok k podpore a láske, ktorú si zaslúžite? Nie je na čase začať život tým, že sa rozhodnete pre vám vrodené dobro, čo vám dovolí vidieť a zažiť to vrodené dobro iných?

Ist es nicht an der Zeit, Ihr Lieben? Ist es nicht an der Zeit, aufzuhören, Euch selbst mit Gedanken und Vorstellungen zu verleugnen und zu isolieren, die einfach nicht richtig sind? Ist es nicht Zeit, den Quantensprung zu machen Euch selbst zu lieben und zu akzeptieren – als wichtiger erster Schritt hin zu der Unterstützung und Liebe, die Ihr verdient? Ist es nicht Zeit, zu leben zu beginnen, indem Ihr Euch für die angeborene Güte in Euch selbst entscheidet, was Euch erlauben wird, die angeborene Güte der Anderen zu sehen und zu erleben?

Vidíte, že láska a akceptancia sú spoluu-držiavacie prepojenia celistvosti a vytvorenia vedomia jednoty – tak vo vnútri ako vonku? To pekné na tom je, že máte možnosť urobiť tú voľbu vždy kedy chcete. naše najväčšie želanie pre vás je, že práve teraz urobíte to rozhodnutie pre seba.

Seht Ihr, dass Liebe und Akzeptanz die zusammenhaltenden Bindungen der Ganzheit und des Einheits-Bewusstseins erschaffen werden, sowohl nach innen als auch nach außen? Das Schöne daran ist, dass Ihr die Möglichkeit habt, diese Wahl zu treffen, wann immer Ihr möchtet. Unser größter Wunsch für Euch ist, dass Ihr in genau diesem Moment für Euch selbst diese Wahl trefft.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.02.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Das könnte Sie auch interessieren:

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Tagesbotschaft – 28.Januar 2016 – Denná správa

Keď sa nachádzate v nepríjemnej situácii – spýtajte sa vás proti čomu sa vzpierate. Nepokoj vzniká vždy na základe odporu toho alebo iného druhu. Keď odhalíte proti čomu sa vzpierate tak sa vás spýtajte: “Čo keby to bolo božsky perfektné tak ako to je? Čo keď tá situácia má nejaký zmysel/význam aj keď práve teraz nemôžem vidieť čo to je?“. Keď sa skutočne oddáte tej otázke tak hneď zistíte uľahčenie vašich potiaží. Prijatie, akceptancia je protijed proti odporu milí a keď si na to spomeniete, že vo všetkom čo zažijete je aj zmysel tak prídete tam, že „byť-tak“ je akceptovať a byť v stave v každej situácii akceptovať – je pohybovať sa ľahšie cez výšky a nížky života. Jednoducho vyjadrené je akceptancia viera v akcii.

Wenn Ihr Euch in einer unbehaglichen Situation wiederfindet, fragt Euch, gegen was Ihr Widerstand leistet. Unbehagen entsteht immer aufgrund eines Widerstand der einen oder anderen Art. Sobald Ihr entdeckt, gegen was Ihr Euch wehrt, fragt Euch: “Was wäre, wenn das hier göttlich perfekt ist, so wie es ist? Was, wenn diese Situation eine Bedeutung hat, auch wenn ich nicht sehen kann, was das jetzt gerade ist?”. Wenn Ihr Euch wirklich auf diese Fragen einlasst und einfühlt, werdet Ihr eine sofortige Erleichterung Eurer Beschwerden feststellen. Das Annehmen, die Akzeptanz, ist das Gegengift für Widerstand, Ihr Lieben, und wenn Ihr Euch daran erinnern könnt, dass in allem, was Ihr erlebt, auch ein Sinn liegt, werdet Ihr dahin kommen, das “So-Sein” (‘is-ness’) in jeder Situation zu akzeptieren, und in der Lage sein, Euch weit einfacher mit den Höhen und Tiefen des Lebens mitzubewegen. Einfach ausgedrückt, ist Akzeptanz Glaube in Aktion.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 28.o1.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 22.Januar 2016 – Denná správa

Milí, keď si želáte niečo – chcete aby sa vám manifestovalo/javilo uskutočnenie vašich želaní – tak je dôležité aby vám to čo je esenciou vášho želania vám spôsobovalo dobrý pocit a tým to mohli (vy a vaše podvedomie) úplne prijať/akceptovať. Dovolte nám príklad.

Ihr Lieben, wenn Ihr etwas manifestieren möchtet, dann ist es wichtig, dass die Essenz dessen, was Ihr erschaffen wollt, Euch ein gutes Gefühl bereitet, damit Ihr es voll und ganz annehmen könnt. Lasst uns Euch ein Beispiel geben.

Keď máte potiaže s peniazmi tak sa spýtajte seba ako sa v súvislosti s peniazmi cítite. Možno cítite energiu peňazí ako studenú a neosobnú. Tak bude pre vás ťažké priťahovať to k čomu pociťuje zábranu/nechuť. Cíťte hlbšie do vás, cíťte to čo chcete vytvoriť, možno je slovo „bohatstvo“ pre vás lepší výraz/označenie. Možno vajadrí slovo „pohodlie“ a „ľahkosť“ to čo chcete vytvoriť. Tým, že sa sústredíte na esenciu toho čo si želáte, čo chcete dosiahnuť/dostať budete mať oveľa jednoduchší a príjemnejší čas s vytváraním/uskutočnením vašich želaní.

Wenn Ihr Schwierigkeiten mit Geld habt, fragt Euch, wie Ihr Euch wirklich in Bezug auf Geld fühlt. Vielleicht empfindet Ihr die Energie des Geldes als kalt und unpersönlich. Es wird sehr schwer für Euch sein, etwas zu Euch heranzuziehen, zu dem Ihr einen Widerstand verspürt. Fühlt tiefer hinein, was Ihr erschaffen möchtet. Vielleicht ist dann ‚Reichtum‘ ein besseres Wort für Euch. Vielleicht sind es auch der ‚Komfort‘ und die ‚Leichtigkeit‘, die Ihr erschaffen möchtet. Indem Ihr Euch auf das wahre Wesen dessen fokussiert, was Ihr zu empfangen versucht, habt Ihr eine viel einfachere und angenehmere Zeit mit seiner Erschaffung.

Keď si želáte ľúbostný vzťah a lásku porovnávate tos bolesťou (spomínate na lásku ako bolesť) tak budete to mať ťažké dosiahnuť úspech, lebo sa pokúšate priťahovať niečo voči čomu sa vzpierate. Možno by ste slovo láska mali nahradiť so slovom „radostné spojenie“. Možno je „priateľstvo“ to správne slovo, s ktorým sa cítite pozitívnejšie. Možno popíšete esenciu toho čo si želáte ako „partner“ alebo „duše-príbuzný“ alebo „božský iný – božská druhá polovica“ alebo „milenec“.

Wenn Ihr Euch eine Liebesbeziehung wünscht, Liebe jedoch mit Verletzung gleichsetzt, werdet Ihr es schwer haben, mit Eurem Wunsch Erfolg zu haben, weil Ihr versucht, etwas anzuziehen, wogegen Ihr Widerstand leistet. Vielleicht könntet Ihr das Wort Liebe mit ‚freudiger Verbindung‘ ersetzen. Vielleicht ist ‚Kameradschaft‘ ein Wort, mit dem Ihr Euch positiver fühlen würdet. Vielleicht beschreibt ‚Partner‘ oder ‚Seelenverwandter‘ oder der ‚göttliche Andere‘ oder der ‚Geliebte‘ besser die Essenz dessen, was Ihr Euch wünscht.

Pokiaľ skúmate slová a venujete pozornosť vášmu pocitu nielen, že rozpoznáte čo si želáte a ako, ale tiež si možno uvedomíte vašu energetickú reakciu na isté slová a to čo chce byť pustené. To môže byť veľmi pomocný proces pre jasnosť, aby ste si objasnili a uvedomili si vaše pocity v súvislosti s istými témami a získať tak pozornosť k tomu, v ktorých oblastuach hľadáte vo vás vašu vlastnú nežnosť, láskyplnú opateru – to čo vás viac podporuje vo vytváraní toho čo si želáte. Vyjadrené jednoducho: to čo brzdí váš tok je váš odpor (ktorý si možno ani neuvedomujete).

Während Ihr Euch auf Worte versucht, und wirklich Eurem Gefühl die Aufmerksamkeit schenkt, könnt Ihr nicht nur erkennen, was es ist, das Ihr Euch wünscht, Ihr könnt Euch dann vielleicht auch durch Eure energetische Reaktion auf bestimmte Worte bewusst werden, was bereit ist, losgelassen zu werden. Dies kann ein sehr hilfreicher Prozess dafür sein, Klarheit und Gewahrsein über Eure Gefühle zu bestimmten Themen zu erlangen und aufmerksam dafür werden, in welchen Bereichen Ihr nach zärtlicher, liebevoller Fürsorge durch Euch selbst sucht, was Euch nur noch mehr dabei unterstützen kann, zu erschaffen, was immer Ihr Euch wünscht. Einfach ausgedrückt, ist es der Widerstand, was Euren Fluss bremst.

Nájdite preto esenciu vašich želaní, ktorú môžete úplne objať a začnite mať radosť vo vašom vytváraní. Neexistuje „správne“ alebo „nesprávne“, existujú len prednosti a veci voči ktorým ste viac otvorení – to je to správne čím by ste mali začať.

Findet also die Essenz, die Ihr voll und ganz umarmen könnt, Ihr Lieben, und beginnt, Spaß mit Euren Schöpfungen zu haben. Es gibt kein ‚richtig‘ oder ‚falsch‘, es gibt einfach Vorlieben, und welcher Sache gegenüber auch immer Ihr Euch weit offen fühlt, ist das Richtige, um damit zu beginnen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.01.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

Tagesbotschaft – 17.Januar 2016 – Denná správa

Čo keď stretnete niekoho kto sa pokúša o to najlepšie? Niekoho, kto aj nerozpozná tie neuveritelné rozdiely, ktoré zapríčiní rôznymi spôsobmi a ešte stále myslí, že nie je dosť dobrý? Keď by ste videli krásu tej osoby, jej citlivé srdce, jej odvahu, jej božskosť – čo by ste povedali? Milí, vy ste tá osoba. Nie je na čase aby ste sebe dali lásku a uznanie, ktoré si zaslúžite?

Was wäre, wenn Ihr jemanden trefft, der sein Bestes versucht? Jemanden, der, auch wenn er nicht die unglaublichen Unterschiede erkennt, die er auf verschiedenste Art und Weise bewirkt, noch immer denkt, er sei nicht gut genug? Wenn Ihr die Schönheit dieser Person, ihr empfindsames Herz, ihren Mut, ihre Göttlichkeit sähet – was würdet Ihr ihr sagen? Ihr Lieben, Ihr seid diese Person. Ist es nicht an der Zeit, Euch selbst die Liebe und Anerkennung zu geben, die Ihr verdient?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 24.01.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 09.Januar 2016Denná správa

V tom istom okamihu nemôžete akceptovať a hodnotiť. Nemôžete naraz žiadať a kritizovať. Keď sa skutočne chcete dostať k najhlbšej seba-láske tak musíte sa vzdať starých spôsobov správania, nemôžete sa vidieť menej hodní ako božský kúsok zdroja, čo v skutočnosti ste.

Vidíte, naučiť sa umenie seba-lásky je absolútne nevyhnutné keď chcete vstúpiť do vašej osobnej najvyššej moci. Nemôžete súčasne popierať vašu pravdu a splnomocniť sa. Nemôžete naďalej naraz popierať vašu pravdu, úžasnosť, vašu krásu, vašu božskosť a váš jedinečný význam pre to celistvé veľké a zároveň objať a prijať to.

Je na čase.  Je na čase uznať a konečne objať vašu pravdu, vašu úžasnosť, vašu krásu, vašu božskosť a váš význam pre tú obrovskú celistvosť. Je na čase opustiť dni seba-zapierania a žiariť. Odtiaľ konečne dosiahnete slobodu, potom dokážete tvoriť a vyjadriť sa spôsobom, ktorý nechá vašu dušu spievať a slúžiť celistvosti.

Ihr könnt nichts zur gleichen Zeit akzeptieren und werten. Ihr könnt nicht fördern und kritisieren zugleich. Wenn Ihr wirklich in eine tiefere Liebe zu Euch selbst gelangen wollt, müsst Ihr die alten Verhaltensweisen aufgeben, Euch als weniger als das göttliche Stück der Quelle anzusehen, das Ihr tatsächlich seid.

Seht Ihr, das Erlernen der Kunst der Selbstliebe ist absolut unverzichtbar dafür, Einzug in Eure authentische Macht zu halten. Ihr könnt nicht weiterhin zur gleichen Zeit Eure Wahrheit verleugnen und Euch bevollmächtigen.

Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit, endlich Eure Wahrheit, Eure Herrlichkeit, Eure Schönheit, Eure Göttlichkeit und Eure einzigartige Bedeutung für das Große Ganze zu bejahen und zu umarmen. Es ist Zeit, die Tage der Selbstverleugnung der Vergangenheit zu überlassen und zu strahlen. Von da an werdet Ihr endlich die Freiheit erlangen, zu erschaffen und Euch in der Art und Weise auszudrücken, die Eure Seele singen lässt und dem Ganzen dient.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 09.01.2016, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Erzengel Raffael: „Dankbar Sein“ (01.Januar 2016)

Veröffentlicht am Januar 1, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Raffael

„Dankbar Sein“ – Byť vďačný“

V čistej láske a dokonalej harmónii vás zdravím – milované svetlá – JA SOM anjel Raffael – váš priateľ a pomocník. JA SOM teraz tu a chcem hovoriť o vďačnosti – a o pocite, ktorý spôsobuje „byť vďačný“. Existujú nespočetné cesty – ukazovať a žiť vďačnosť. Vďačnosť má esenciálny význam na všetkých úrovniach stvorenia – lebo prináša pravé kvality do Bytia – uvolnenie/úľavu – radosť a sprítomní a podporuje jednotu. Na úrovni anjelov je čistá a dokonalá vďačnosť – ktorá nás neustále zasypáva s pocitom nekonečnej radosti – cez a cez naplní božskou extázou. Jediné čo potrebujeme je oddať sa. Oddať sa znamená – mať hlbokú dôveru v seba – v stvorenie – v zdroj – cítiť a tiež ukázať a v tom oddaní vysielame signály k vesmíru – ktorú nám vesmír posiela jasne a úplne späť. Vďačnosť – milované svetlá, ukazuje vašu lásku k sebe a vašu lásku ku všetkému bytiu. Keď teraz krátko zadržíte a cítite do vášho vnútra – môžete vnímať vďačnosť? Keď sa vnútorne spýtate: je niečo – za čo by som mohol byť vďačný? Kde a čím vzniká vďačnosť v mojom živote? Vstúpte do vášho najvnútornejšieho vnímania a cíťte... vidíte... je toľko možností – byť vďačný. Cíťte tú silu – ktorá príde tým do vášho života. Jednoducho si predstavte ako do vás vezmete vďačnosť úplne vedome do vášho vnímania a cíťte tú lásku a prijmite tie žehnania – ktoré tým vtekajú do vášho života... dýchajte hlboko a užívajte si ten okamih... my sme vďační – že ste nás znova počúvali a sme vďační – jednoducho preto, že ste. My vás milujeme a žehnáme v bezhraničnej láske JA SOM-u. JA SOM anjel Raffael

In reiner Liebe und vollkommener Harmonie begrüße ich Euch – geliebte Lichter – ICH BIN Engel Raffael – Euer Freund und Helfer. ICH BIN jetzt hier präsent und ich möchte heute über Dankbarkeit – und das Gefühl von „Dankbar-Sein“ sprechen. Es gibt unzählige Wege – Dankbarkeit zu zeigen und zu leben. Dankbarkeit ist auf allen Ebenen der Schöpfung von essentieller Bedeutung – denn Dankbarkeit bringt genau die Qualitäten ins Sein – die Erleichterung – Freude und Einheit vergegenwärtigen und fördern. Auf der Ebene der Erzengel gibt es reine und vollkommene Dankbarkeit – die uns ständig mit einem Gefühl unendlicher Freude überschütten – mit göttlicher Ekstase durch und durch erfüllen. Wir brauchen uns nur hinzugeben und zu empfangen. Hingeben bedeutet – tiefes Vertrauen in sich – in die Schöpfung – in die Quelle – zu fühlen und auch zu zeigen und in dieser Bereitschaft senden wir Signale ans Universum – die das Universum in Klarheit und vollkommen zu uns zurücksendet. Dankbarkeit – geliebte Lichter – zeigt Eure Liebe zu Euch und Eure Liebe zu allem Sein. Wenn Ihr jetzt einmal kurz inne haltet und in Euch hineinfühlt – könnt Ihr da Dankbarkeit in Euch wahrnehmen? Wenn Ihr Euch jetzt innerlich fragt: Gibt es etwas – wofür ich dankbar sein kann? Wo und wodurch entsteht Dankbarkeit in meinem Leben? Geht kurz in Eure innerste Wahrnehmung und fühlt…..Seht Ihr…es gibt so viele Möglichkeiten – dankbar zu sein. Fühlt Ihr die Kraft – die so in Euer Leben kommt? Stellt Euch einfach vor – wie Ihr nun Dankbarkeit ganz bewusst in Eure Wahrnehmung mit hineinnehmt und spürt die Liebe und empfangt die Segnungen – die so in Euer Leben strömen….atmet tief und genießt diesen Moment… Wir sind dankbar – dass Ihr uns wieder zugehört habt und wir sind dankbar – einfach dass Ihr da seid. Wir lieben Euch und segnen Euch in der grenzenlosen Liebe ICH BIN. ICH BIN Engel Raffael.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Tagesbotschaft – 31.Dezember 2015 – Denná správa

Keby sme pre vás mali len jedno želanie pri vašom vstupe do energie úplne nového roku – tak by to bola vaša svätá prísaha, že v roku 2016 budete milovať seba samých bezpodmienečne. Keď z toho urobíte vašu najvyššiu prioritu tak by vám láska ukázala smer vo všetkom čo robíte a vy by ste privolali správnu energiu do vášho života, s ktorou vám úžasne padne všetko na svoje miesto. Najprv oslavujte to čo je vo vašom vnútri a vytvorte tým energetický základ/podklad pre oslavu a prijatie všetkých možných vecí a udalostí celý rok.

Hätten wir nur einen Wunsch für Euch für Euren Eintritt in die Energie eines vollkommen neuen Jahres, dann wäre er, dass Ihr 2016 das heilige Gelübde ablegt, Euch bedingungslos zu lieben. Wenn Ihr das zu Eurer obersten Priorität machen würdet, würde die Liebe Euch in allem was Ihr tut, den Weg weisen, und Ihr würdet die richtige Energie in Euer Leben rufen, mit der für Euch auch alles Andere wunderbar an seinen Platz fällt. Feiert zu allererst, was im Inneren ist, Ihr Lieben, und Ihr erschafft damit die energetische Grundlage dafür, das ganze Jahr hindurch alle erdenklichen Dinge und Gegebenheiten zu feiern und anzunehmen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 31.12.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

 

 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 28.Dezember 2015 – Denná správa

To ohromné zjasnenie a osvetlenie, ktoré ste v posledných troch rokoch dosiahli viedlo k tomu, že ste sa stali oveľa jasnejší, jednoznačnejšími nádobami vašej vlastnej jedinenčnej vibrácie. To je úžasná vec! Lębo vy držíte vaše svetlo, vašu pravdu vyššie ako kedykoľvek predtým, vaša schopnosť manifestácie/prejavu bola zvýšená. To, spolu s rýchlejšie sa pohybujúcimi energiami vytvára podmienky aby ste predstúpili ako vedomí stvoritelia – tak ako ste to nikdy nezažili. Aký úžasný a nádherný čas pre vás, teraz, keď vstupujete do úplne nového roka! Vidíte čo chceme povedať? Odporúčame vám aby ste sa nepýtali čo vám nový rok prinesie, ale viac sa rozhodnite čo mienite vytvoriť.

Die enorme Klärung und Lichtung, die Ihr in den letzten drei Jahren erreicht habt, hat dazu geführt, dass Ihr zu weit klareren, eindeutigeren Gefäßen Eurer eigenen einzigartigen Vibrationen geworden seid. Das ist eine wunderbare Sache! Denn Ihr haltet Euer Licht, Eure Wahrheit empor wie nie zuvor, Eure Fähigkeit zu manifestieren wurde enorm gesteigert. Das, kombiniert mit den sich sehr schnell bewegenden Energien, schafft die idealen Voraussetzungen für Euch, in einer Weise als bewusste Schöpfer hervorzutreten, wie Ihr es noch nie erlebt habt. Was für eine großartige und herrliche Zeit für Euch, nun, da Ihr Einzug in ein brandneues Jahr haltet! Seht ihr, was wir damit sagen wollen? Wir empfehlen Euch, dass Ihr nicht danach fragt, was das neue Jahr für Euch bereithält, sondern dass Ihr vielmehr selbst entscheidet, was Ihr zu erschaffen beabsichtigt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 28.12.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft – 27.Dezember 2015 – Denná správa

Milí, je to úžasne jednoduché. Keď vášmu autentickému/pravému JA dovolíte robiť rozhodnutia a usmerniť vás tak všetko čo zažijete bude pre vás perfektné. Nemôže existovať iná cesta. Preto žiarte! Svieťte! Buďte sebou samým – úžasní, neobmedzene sebou samým – a spoznajte, že neexistuje nič veľkolepejšie čo by ste mohli spraviť ako vyvinúť sa do života vašich snov.

Ihr Lieben, es ist so wunderbar einfach. Wenn Ihr Eurem authentischen Selbst erlaubt, Entscheidungen zu treffen und den Weg anzugeben, wird alles, was Ihr erlebt, perfekt für Euch sein. Es kann keinen anderen Weg geben. Daher leuchtet! Strahlt! Seid Ihr selbst – herrlich, uneingeschränkt Ihr selbst – und erkennt, dass es nichts Großartigeres gibt, das Ihr dafür tun könnt, Euch in das Leben Eurer Träume hinein zu entwickeln.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 27.12.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Sternenbotschaft - hviezdna správa:

Die Lichtgeschwister aus Sirius – 27.Dezember 2015

Veröffentlicht am Dezember 27, 2015von erstkontakt blog

„Fülle – der natürliche Zustand des Universums“  -  „Plnosť – prirodzený stav vesmíru“

Milované sestry a bratia Zeme zdravíme vás v láske a harmónii a tešíme sa – teraz byť pri vás vo vibrácii týchto slov – sme súrodenci zo Síria. Je prekrásne pozorovať – ako vy – milí súrodenci Zeme vo vašom období roka sa stretávate - a oslavujete lásku – svetlo. Vznikajú mocné vlny – ktoré vysielate a vesmír na to reaguje – keď sa centrujete v srdci a oslavujete sviatky lásky. V pozadí zatiaľ prebiehajú prípravy – ktoré blaho a bohatstvo k vám – ľuďom Zeme – prinesú. Uznajte, že – plnosť – je prirodzený stav vesmíru – existuje len plnosť – jedno v akej súvislosti ten list otočíte. Plnosť a bohatstvo sú nekonečné – presne ako láska stvorenia – jednoducho všetko a keď stúpajúc začínete – vnímať vašim srdcom – tak rozpoznáte ten tok lásky vo všetkom a tak si spomeniete – že láska je vašim pôvodom a že láska je to – čo vás vedie – do trvalého a rozširujúceho sa stavu plnosti – k harmónii a pocitu šťastia. Doprajte si – milovaní súrodenci Zeme – momenty lásky a radosti a viďte a cíťte v tom skutočnosť/realitu a ako vesmír hneď na to reaguje. Konečne je čas – stelesňovať plnosť vesmíru a prijať žehnania Neba. Zostaňte v láske – v dôvere a presvedčení – že všetko je dobre a že všetko tečie/je v toku. My vás sprevádzame a posielame vám našu lásku. Sme súrodenci zo Síria

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde – wir begrüßen Euch in Liebe und in Harmonie und freuen uns – jetzt in der Schwingung dieser Worte ganz bei Euch sein zu können – wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius. Es ist wunderschön zu beobachten – wie Ihr – liebe Erdengeschwister – zu dieser Eurer Jahreszeit Euch zusammenfindet – und das Fest der Liebe – das Fest des Lichts – feiert. Es entstehen kräftige Wellen – die Ihr da aussendet und das Universum reagiert darauf – wenn Ihr Euch in Euren Herzen zentriert und die Liebe feiert. Im Hintergrund laufen jetzt währenddessen viele Vorbereitungen – die den Wohlstand und Reichtum zu Euch – den Menschen der Erde – bringen. Erkennt – Fülle – ist ein natürlicher Zustand im Universum – es gibt nur Fülle – ganz gleich in welcher Hinsicht Ihr das Blatt auch wenden mögt. Fülle und Reichtum sind unendlich – genauso wie die Liebe der Schöpfung – die Liebe der Quelle unendlich ist – grenzenlos ist und alles umfassend ist. Alles kommt aus der unendlichen Liebe – einfach alles und wenn Ihr zunehmend beginnt – mit Euren Herzen wahrzunehmen – erkennt Ihr den Fluss Liebe in allem und so erinnert Ihr Euch – dass Liebe Euer Ursprung ist und dass die Liebe es ist – die Euch in einen andauernden und sich immer weiter ausdehnenden Zustand der Fülle – der Harmonie und Glückseligkeit – führt. Gönnt Euch – geliebte Erdengeschwister – Momente der Liebe und Freude und seht und fühlt die Wirklichkeit darin und wie das Universum prompt darauf reagiert. Es ist nun die Zeit – die Fülle des Universums zu verkörpern und die Segnungen des Himmels anzunehmen. Bleibt in der Liebe – im Vertrauen und in der Zuversicht – dass alles gut ist und alles fließt. Wir begleiten Euch und senden Euch unsere Liebe. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Tagesbotschaft – 26.Dezember 2015 – Denná správa

Milí, čím energeticky čakáte, čo vás poháňa? Čakáte na niečo čo s vami nie je v poriadku, kývate s vlajkou vašich nevolností a výziev? Alebo smerujete váš život tým, že ho necháte rozžiariť tým čo je vo vás tak úžasne v poriadku? Uvedomte si, že s čím kráčate vpred – nastavuje vašu GPS. Možno chcete tie nasledujúce dni radi prijať ako prechod do celkom nového roku a premyslite aké energie by vás mali sprevádzať a viesť na tej ceste

Ihr Lieben, mit was wartet Ihr energetisch auf, was treibt Euch an? Wartet Ihr damit auf, was mit Euch nicht stimmt, wedelt Ihr mit Euren Unpässlichkeiten und Herausforderungen wie mit einer Flagge? Oder steuert Ihr Euer Leben, indem Ihr das erstrahlen lasst, was bei Euch so wunderbar in Ordnung ist? Macht Euch bewusst, dass Ihr mit dem, womit Ihr vorangeht, Euer GPS einstellt. Vielleicht möchtet Ihr die nächsten Tage gern als Euren Übergang in ein brandneues Jahr annehmen und überdenken, welche Energien Euch den Weg weisen sollen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.12.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Das könnte Sie auch interessieren:

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 19.Dezember 2015 – Denná správa

Keď seba milujete a akceptujete – potom si dovoľujete žiariť a lesknúť sa. Keď jasne žiarite vo vašej pravde tak bez námahy priťahujete všetko čo vám perfektne zodpovedá – ideálneho partnera, rovno-mysliacich priateľov, naplňujúcu prácu, váš najvyšší cieľ a vaše najvyššie skúsenosti. Vás seba-milovať a akceptovať je ako zapnutie vášho osobného žiarivého ohňa a z tej plnomocnej akcie vás ľahko nájde všetko ostatné.

Wenn Ihr Euch selbst liebt und akzeptiert, dann erlaubt Ihr Euch, zu leuchten, zu glänzen. Wenn Ihr hell in Eurer Wahrheit leuchtet, zieht Ihr mühelos alles an, das Euch perfekt entspricht – den idealen Partner, die gleichgesinnten Freunde, die erfüllende Arbeit, Euer höchstes Ziel und Eure höchsten Erfahrungen. Euch selbst zu lieben und zu akzeptieren ist wie das Einschalten Eures eigenen persönlichen Leuchtfeuers, und aus dieser volmächtigen Handlung heraus kann Euch alles andere leicht finden.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 19.12.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

ImPuls: The Great Bell Chant… - Skandovanie veľkého zvonu

Veröffentlicht am Dezember 9, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: mPuls Logo

The Great Bell Chant – unser heutiger Impuls….        Náš dnešný impuls – koniec utrpenia

 

 

Text von Thich Nath Hanh, gesungen von Bruder Phap Niem.

Danke an Sweetbuttercupbliss für dieses Video!

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

PRIPOMIWNKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 05.Dezember 2015 – Denná správa

Milý/á, ty si absolútny zázrak, presne ako si. Si kúsok božskosti v ľudskej podobe, celistvá tvorba buniek a systémov spoludržiaca svetlom a mágiou, spravená láskou – si členom pozemského tímu, ktorý poháňa vpred tú hlbosiahajúcu premenu na vašej planéte. Si úchvatná, úžasná bytosť, nekonečne fascinujúca a vzrušujúca. Preto ťa milujeme  tak veľmi. Nemyslíš, že je na čase aby si sa tiež tak veľmi miloval?

Liebes, Du bist ein absolutes Wunder, genau so wie Du bist. Du bist ein Stück Göttlichkeit in Menschengestalt, ein Gesamtwerk von Zellen und Systemen, zusammengehalten von Licht und Magie, gemacht aus Liebe – ein Mitglied der Bodenmannschaft, die furchtlos die tiefgreifende Veränderung auf Eurem Planeten voranbringt. Du bist ein atemberaubendes, herrliches Geschöpf, unendlich faszinierend und reizvoll. Deshalb lieben wir Dich so sehr. Glaubst du nicht, es ist an der Zeit, dich selbst ebenso zu lieben?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 05.12.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Veröffentlicht am Dezember 4, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Raffael

„Die Erinnerungsfrequenz Eures Ursprungs – die Energie Eures Seelenfunkens“

„Frekvencia spomienky na váš pôvod – energia vašej iskry duše“

 

Beschreibung: elfine

V bezhraničnej láske a radosti zdroja vás zdravím  -  JA SOM anjel Rafael a hovorím spolu s veľrybami a delfínmi – s Ceta-rodinou – teraz k vám. Naša dnešná správa je vibrácia – vibrácia, ktorá hlboko vo vás – je zakotvená vo vašej duši. Je to frekvencia spomienky vášho pôvodu – na energiu vašej iskry duše. Tak ste všetci – vo vašej pôvodnej frekvencii vašej duše – láska – čistá láska, ktorá vznikla v bezhraničnej radosti zdroja. Pôvod, z ktorého pochádzate – je radosť – čistá radosť – bezhraničná radosť najvyššieho druhu. Je to tá radosť vo vás – po ktorej vy a vaša duša túži. Je to radosť – ktorá vám a vašej duši daruje pocit dokonalosti a celistvosti. Sme plnej lásky k vám – a z toho dôvodu vám chceme pripomenúť vašu pôvodnú frekvenciu duše – najvyššiu iskru stvorenia – čistý a jasný úmysel zdroja – ktorý ste – z ktorého ste prišli a do ktorého vy a vaše vedomie sa vracia. Sme tu aby sme vám pripomenuli ľahkosť a nekonečnú radosť. Myslite na nás – na náš úsmev a bezhraničnú lásku a radosť – ktorá v tom vibruje. Vaša iskra duše nesie tú radosť a lásku – už vždy a jadro vašej duše si tak veľmi želá – rozliať znova do vášho života dokonalosť a hravú ľahkosť. Tá esencia je už vždy vo vás – v každom aspekte – v každej buňke vášho telesného Bytia. Ste majstrovské duše – ktoré sa na to teraz spomínajú a tým vznikne obrovská vlna spomienky pre mnohé, vás obklopujúce duše. Cíťte tú lásku a ľahkosť  - vašu esenciu. Krátko zadržte dych – milé majstrovské duše a cíťte našu spoločnú esenciu.... dýchajte z hlboka – a dovoľte si teraz – byť úplne esenciou duše - ... Mágia visí vo vzduchu – mágia – MY SME s vami . MY SME anjel Rafael a Ceta rodina Svetla.

In der grenzenlosen Liebe und Freude der Quelle begrüße ich Euch – ICH BIN Engel Raffael und ich spreche gemeinsam mit den Walen und Delfinen – der Ceta-Familie – jetzt zu Euch. Unsere heutige Botschaft an Euch ist eine Schwingung – eine Schwingung die tief in Euch – in Eurer Seele verankert ist. Es ist die Erinnerungsfrequenz Eures Ursprungs – an die Energie Eures Seelenfunkens. So seid Ihr alle – in Eurer Ursprungsfrequenz Eurer Seele – Liebe – reine Liebe die aus grenzenloser Freude der Quelle entstanden ist. Der Ursprung aus dem Ihr kommt – ist Freude – reine Freude – grenzenlose Freude in höchster Form. Diese Freude in Euch ist es – nach der Ihr Euch und Eure Seele sich so sehr sehnt. Diese Freude ist es – die Euch und Eurer Seele das Gefühl von Vollkommenheit und Ganzheit schenkt. Wir sind so voller Liebe für Euch – und aus diesem Grund möchten wir Euch an Eure Seelenursprungsfrequenz erinnern – an den höchsten Schöpferfunken – die reine und klare Absicht der Quelle – die Ihr seid – aus der Ihr kommt und in die Ihr und Euer Bewusstsein wieder zurückkehrt. Wir sind da um Euch jetzt an die Leichtigkeit und unendliche Freude zu erinnern. Denkt an uns – an unser Lächeln und die grenzenlose Liebe und Freude – die darin schwingt. Euer Seelenfunke trägt diese Liebe und Freude – immer schon und Euer Seelenkern wünscht sich so sehr – wieder in Vollkommenheit und spielerischer Leichtigkeit sich in Euer Leben ergießen zu können. Die Essenz ist immer schon in Euch – in jedem Aspekt – in jeder Zelle Eures körperlichen Seins. Ihr seid die Meisterseelen – die sich jetzt daran erinnern und so eine riesige Welle der Erinnerung für viele Euch umgebende Mitseelen auslösen. Spürt Ihr die Liebe und die Leichtigkeit – Eure Essenz. Haltet kurz inne – geliebte Meisterseelen und fühlt unsere gemeinsame Essenz…. Atmet tief und erlaubt Euch jetzt – vollkommen die Essenz der Seele zu sein…. Magie liegt in der Luft – geliebte Meisterseelen – Magie…. WIR SIND mit Euch. WIR SIND Engel Raffael und die Ceta-Familie des Lichts.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

AKTUELL: Heil-Energieübertragung mit Erzengel Raffael und den Delfinen und Walen – 10.Dezember 2015 (Neumond)

Nähere Infos und Anmeldung HIER…

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 22.November 2015: - Denná správa

Milí, rozumieme, že veľmi túžite vyjadrovať sa bdelým a splnomocneným spôsobom. Ale predsa to nevyplýva z toho, že robíte protitlak voči tomu čo si neželáte alebo sa naučíte vydržať to. Vyplýva skorej z toho, že objímete to čo vám umožní tie nové spôsoby bytia, skúsiť a pracovať s tými elementmi.

Napríklad, nemôžete sa naučiť trpezlivosť tým, že sa proti netrpezlivosti bránite. To by vytváralo neustály stav odporu čo je protiklad k oddanosti a toku a čo sa vždy pociťuje ako nepríjemné. Pravdivá skúsenosť trpezlivosti vyplýva/rastie z praxe prirodzeného spôsobu akceptancie a povolenia.

Ihr Lieben, wir verstehen, dass Ihr eine große Sehnsucht danach habt, Euch in wacherer und vollmächtigerer Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Doch dies ergibt sich nicht daraus, Widerstand dem gegenüber zu leisten, was Ihr nicht wollt, oder zu lernen, das zu überstehen, was Ihr nicht woll. Es resultiert daraus, die Elemente zu umarmen, die es Euch ermöglichen, diese neuen Seinsweisen zu erfahren, und mit diesen Elementen zu arbeiten.

Zum Beispiel könnt Ihr keine Geduld erlernen, indem Ihr Euch gegen Ungeduld wehrt. Dies würde einen ständigen Zustand des Widerstandes erschaffen, was im Gegensatz zur Hingabe und zum Mitfließen steht und sich immer unangenehm anfühlt. Die wahre Erfahrung der Geduld geht natürlicherweise aus der Praxis der Akzeptanz und des Zulassens hervor.

Hlavnou predstavou, ktorá vás podporuje v tom že zažijete tie vyššie vlastnosti, ktoré hľadáte je oddanosť, viera, tok, vďačnosť, dôvera, akceptancia a povolenie, súhlas. To je základ toho čo vyžaduje  mier, harmóniu, bezpodmienečnú lásku a vedomie jednoty, po čom všetci túžite. To je to čo aktivuje cestu milosti, ľahkosti a skutočného Bytia.

Das Leitbild, das Euch dabei unterstützt, all die höheren Attribute zu erleben, die Ihr sucht, besteht aus Hingabe, Glaube, Fluss, Dankbarkeit, Vertrauen, Akzeptanz und dem Zulassen, der Bewilligung. Dies ist die Grundlage, die den Frieden, die Harmonie, die bedingungslose Liebe und das Einheits-Bewusstsein fördert, die Ihr alle Euch ersehnt. Das ist es, was den Weg der Gnade, der Leichtigkeit und des wahren Seins aktiviert.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 22.11.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft – 17.November 2015  - Denná správa

Milí, rozumieme, že to môže vyzerať tak, že vaša individuálna snaha je príliš malá na to aby spôsobila rozdiel. Počujte keď vám povieme, že nič nie je od pravdy viacej vzdialené! Všetky individuálne/jednotlivé, osobné snahy sa spočítajú a vedú k pohybu. Nechajte rozžiariť vaše svetlo, vašu božskosť, vašu lásku, váš súhlas, vašu pravdu a vedzte, že vaše spoločné námahy môžu vytvoriť kaskádu mieru na vašej planéte. Držte voľný priestor aby tie vojská prišli k dohode a prepojili do celku mňa a vás.

Ihr Lieben, wir verstehen, dass es so scheinen kann, als seien Eure individuellen Bemühungen zu gering, um einen Unterschied zu bewirken. Hört, wenn wir Euch sagen, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte! Alle individuellen, persönlichen Bemühungen addieren sich und führen so zu Bewegungen. Lasst Euer Licht, Eure Göttlichkeit, Eure Liebe, Eure Akzeptanz, Eure Wahrheit aufleuchten und wisst, dass Eure gemeinsamen Anstrengungen eine Kaskade des Friedens auf Eurem Planeten erschaffen können. Haltet den Raum dafür frei, dass die Heere zu einer Übereinstimmung kommen und Mich und Euch wieder miteinander verbinden.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 17.11.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

ImPuls: “Ich will…”„Ja chcem...“

Veröffentlicht am November 16, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: mPuls Logo

Als heutigen ImPuls hab ich da ein wunderbares Video mit Mooji gefunden. “Ich will” heißt es und es geht tief in die Essenz von dem – was uns wirklich glüçklich und frei macht….

Ako dnešný impuls som našiel úžasné vídeo s Mooji. Volá sa „ja chcem“ a siaha hlboko do esencie toho – čo nás robí skutočne šťastných a slobodných...

„Ako dlho po niečom túžiš, predovšetkým niekoho alebo niečo čo ťa má robiť šťastným – tak je to paradoxným spôsobom záruka toho, že ťa to spraví nešťastným“.

“Solange du etwas begehrst, vor allem jemanden oder etwas, der oder das dich glücklich machen soll, so ist das paradoxerweise eine Garantie dafür, dich selbst unglücklich zu machen.”

Auszug aus einer Satsang-Sitzung mit Mooji vom 26.Juli 2009 in London (mit deutschen Untertiteln)

VŠETKO ČO HĽADÁŠ JE V TEBE

Výťažok zo sedenia s Mooji 26.júla 2009 v Londýne (má len nemecké titulky)

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Licht-Botschaft der Delfine und Wale:     

Svetelná správa od delfínov a veľrýb:

von erst-kontakt @ 2015-10-31 – 10:10:37

„Wir lieben das Spiel und die Freude – die dabei entsteht“

„Milujeme hru a tú radosť – ktorá pri tom vzniká“

Milované ľudské svetlá – zdravíme vás s ružovým lúčom lásky a istoty/bezpečia – ktoré k vám posielame z nášho srdca – sme delfíny a veľryby – vaši sprievodcovia na ceste. Chceme vám o kvalite hry – toho hravého – hovoriť. Radi vás pozorujeme – a berieme to ako hru – ktorá nám robí radosť – hru – ktorá nám ukazuje a nás učí – byť pozorní a zostať v láske a ľahkosti. Milé svetlá Zeme – stvorenie – nesie tú hravú energiu – ktorá nám dáva radosť – tú ľahkosť a radosť nesie od počiatku v sebe – a každý akt stvorenia – je nesený radosťou a keď stúpate do vyššej vibrácie a dimenzie – áno, ste nesení ekstázou. Hrať sa - je byť pozorný a bdelý v teraz a tu. My milujeme hru a radosť – ktorá pri tom vzniká. U nás je hrať sa – v našich tradíciách – spirituálne umenie – ako zrýchlovač osvietenia – veľmi važený. Jednoducho milujeme – Byť a odhalovať. Milujeme náš život a každú výzvu – ktorú nám život prinesie – v láske a ľahkosti – majstrovať/zvládať. A tak chceme energiu hry – tej hravej ľahkosti –pre vás a vaše Bytie – privolať do vášho pola spomínania. V akej situácii cítite radosť? Čo naplní vás a vaše srdce radosťou? Čo vás poteší? Pozrite si a precíťte pozorne váš život a buďte k sebe a vašim citom úprimní – lebo oni vám ukazujú presne tú cestu – cestu lásky – cestu radosti. tam kde je radosť – je ľahkosť. Posielame vám jeden úsmev čistej lásky a radosti z našich sŕdc. Sme delfíni a veľryby.

Geliebte Menschenlichter – wir begrüßen Euch mit einem rosafarbenen Strahl der Liebe und Zuversicht – den wir aus unserem Herzen zu Euch senden – wir sind die Delfine und Wale – Eure Begleiter und Weggefährten. Wir möchten über die Qualität des Spielens – des spielerischen Entdeckens – sprechen. Wir beobachten Euch gerne – und wir nehmen dies wie ein Spiel war – ein Spiel – das uns Freude bereitet – ein Spiel – das uns zeigt und lehrt – aufmerksam zu sein und in der Liebe und Leichtigkeit zu bleiben. Liebe Erdenlichter – die Schöpfung – sie trägt diese spielerische Energie – diese Leichtigkeit und Freude vom Ursprung her in sich – und jeder Akt des Erschaffens – wird von Freude getragen und je höher Ihr in den Schwingungen und Dimensionen geht – ja von Ekstase – getragen. Spielen ist aufmerksam und wachsam im Hier und Jetzt zu sein. Wir lieben das Spiel und die Freude – die dabei entsteht. Spielen ist bei uns – in unseren Traditionen – als spirituelle Kunst – als Erleuchtungsbeschleuniger – sehr geschätzt. Wir lieben es einfach – zu sein und zu entdecken. Wir lieben unser Leben und jede Herausforderung – die das Leben uns bringt – in Liebe und Leichtigkeit – zu meistern. Und so wollen wir diese Energie des Spielens – der spielerischen Leichtigkeit – für Euch und Euer Sein – in Euer Erinnerungsfeld rufen. In welcher Situation erlebt Ihr Freude? Woran habt Ihr Freude? Was erfüllt Euch und Eure Herzen mit Freude? Blickt und fühlt aufmerksam in Euer Leben hinein – und seid ehrlich mit Euch und Euren Gefühlen – denn sie zeigen Euch genau den Weg – den Weg der Liebe – den Weg der Freude. Da wo Freude ist – ist Leichtigkeit. Wir senden euch ein Lächeln reiner Liebe und Freude aus unserem Herzen. Wir sind die Delfine und Wale.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Tagesbotschaft - 29.Oktober 2015 – Denná správa

Milí, rozumeli ste, že priťahujete to čo udržiavate v sebe. Ako pre všetko vo svete myslíte, že by ste mohli pritiahnuť láskyplný, podporujúci vzťah aký si želáte keď ste všetko ostatné len nie láskyplní sami k sebe? Tá najmocnejšia zmena, ktorú môžete dosiahnuť na dosiahnutie láskyplného vzťahu je, že sa ako blázniví zaľúbite do seba a zaobchádzate so sebou ako s pokladom, ktorý skutočne ste. A odtiaľ sa budete cítiť dosť v pohode aby ste príjali lásku, po ktorej ste už vždy túžili a si zaslúžite.

Ihr Lieben, Ihr habt verstanden, dass Ihr anzieht, an was Ihr festhaltet. Wie um alles in der Welt glaubt Ihr, könnt Ihr eine liebevolle, unterstützende Liebesbeziehung anziehen, wenn Ihr alles andere als liebevoll zu Euch selbst seid? Die machtvollste Veränderung, die Ihr vornehmen könnt, um die Liebesbeziehung anzuziehen, die Ihr Euch wünscht, ist, Euch wie verrückt, zutiefst und bedingungslos in Euch selbst zu verlieben und Euch wie den Schatz zu behandeln, der Ihr wirklich seid. Und von da an werdet Ihr Euch schließlich behaglich und wohl genug fühlen, um die Liebe zu empfangen, nach der Ihr Euch schon immer gesehnt und die Ihr schon immer verdient habt.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 28.10.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 28.Oktober 2015: - Denná správa:

Predstavte si jedného človeka, ktorý je oslepený leskom a žiarou (okolo seba) ale nemôže vidieť vlastnú veľkosť/úžasnosť. Predstavte si človeka, ktorý je stelesnením lásky ale neverí, že jeho láska by mohla spôsobiť rozdiel/zmenu. Predstavte si človeka, ktorý má zvláštnu a jedinečnú energiu, ktorá je dodatok/súčasťou tej krásnej mozaiky celistvosti/všetkého – ale on vidí len jeho chyby. Si ty ten človek? Nie je na čase uznať tvoju krásu, dôležitosť, tvoju dokonalosť, tvoju pravdu?

Stellt Euch sich einen Menschen vor, der vom Glanz und der Brillianz [um sich herum] geblendet ist, aber seine eigene Großartigkeit nicht sehen kann. Stellt Euch einen Menschen vor, der die Verkörperung der Liebe ist, aber sich nicht vorstellen kann, dass seine Liebe einen Unterschied bewirken könnte. Stellt Euch einen Menschen vor, der eine so besondere und einzigartige Energie hat, dass sie eine wunderschöne Zugabe zu dem wunderbaren Mosaik des Ganzen wäre, der aber nur seine Fehler sieht. Bist dieser Mensch Du? Ist es nicht an der Zeit, endlich Deine Schönheit, Deine Bedeutsamkeit, Deine Vollkommenheit, Deine zu Wahrheit erkennen?

Erengel Gabriel durch Shelley Young, 28.10.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA

Tagesbotschaft - 23.Oktober 2015 - Denná správa:

Milí, pokiaľ sa váš svet neustále mení ďalej, urobte lásku k vašej konstancii/trvalosti.

Ihr Lieben, während Eure Welt sich immer weiter verändert, macht die Liebe zu Eurer Konstante.

 

Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

_________________________________________________________________________________

Botschaft von Mutter Maria: „Allerhöchste Gnade in Aktion“ (23.Oktober 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-24 – 02:36:18

Beschreibung: utter Maria

„Allerhöchste Gnade in Aktion“ – „Najvyššia milosť v akcii“

milované dtei – milované srdcia – buďte vítaní. V bezpodmienečnej a čistej láske JA SOM teraz tu – presne tu a ožiarim tento okamih. JA SOM matka Maria – božská matka milosti – súcitu a blaženosti. Chcem dnes hovoriť o milosrdnosti – lebo práve  milosrdnosť vám a vášmu životu prinesie  najvyššie usmernenie a daruje vám radosť a pocit byť milovaní a nesení. A my vás milujeme – milujeme vás tak veľmi – že to slovami skoro nedokážeme popísať. Milosť je tu – kde sa vy s otvorený srdcom a čistým úmyslom oddáte láske. V týchto okamihoch spoznáva vesmír – zdroj – vašu ochotu/zrelosť a zalieva vás láskou – so všetkým žehnaním. A tak prichádza do vášho života šťastie/blaho – vášho bytia a vašej duše - vás ten tok viac a viac vyhľadáva.  Vaša dáša si želá – kúpať sa v tej láske – a vtej láske byť. Poďte ku mne – milované deti – ktoré mne ste a nadýchnite sa hlboko  a cíťte tú lásku – ktorá teraz medzi nami preteká a nás spolu hlboko prepája. Ukážte mi vaše drahocenné srdcia – a vyžarujte, žiarte teraz v láske – v tej všetko zahŕňajúcej láske – ktorá vždy sme. Vidíte – to je milosrdnosť – najvyššia milosrdnosť v akcii a ona je tu – kde je sústredenie vášho srdca a váš úmysel. Žehnám vás v najčistejšej láske a milosrdnosti. JA SOM matka Maria a JA SOM teraz vždy tu.

Geliebte Kinder des Lichts – geliebte Herzen – seid willkommen. In bedingungsloser und reiner Liebe BIN ICH jetzt da – genau hier und erhelle diesen Moment. ICH BIN Mutter Maria – die göttliche Mutter der Gnade – des Mitgefühls und der Barmherzigkeit. Ich möchte heute über Gnade – die höchste Gnade sprechen – denn Gnade bringt Euch und Euer Leben in die höchste Ausrichtung und schenkt Euch Freude und ein Gefühl des Geliebt- und Getragen-Seins. Und wir lieben Euch – wir lieben Euch so sehr – so wir es mit Worten kaum beschreiben können. Gnade ist da – wo Ihr offenen Herzens und in reiner Absicht Euch der Liebe hingebt. In diesen Momenten erkennt das Universum – die Quelle – Eure Bereitschaft und übergießt Euch mit aller Liebe – mit allem Segen. Und so kommt Glüçkseligkeit in Euer Leben – in Euer Sein und Eure Seele wird diesen Fluss mehr und mehr suchen. Eure Seele wünscht sich – in dieser Liebe zu baden – in dieser Liebe zu sein. Kommt nun zu mir – geliebte Kinder – die ihr mir seid und nehmt eine tiefen und bewussten Atemzug und spürt die Liebe – die jetzt zwischen uns fliesst und die uns aufs Tiefste miteinander verbindet. Zeigt mir Eure kostbaren Herzen – und strahlt jetzt in der Liebe – der allumfassenden Liebe - die wir immer sind. Seht Ihr – dies ist Gnade – allerhöchste Gnade in Aktion und sie ist da – wo Euer Herzensfokus liegt und Eure Absicht ist. Ich segne Euch in reinster Liebe und Gnade. ICH BIN Mutter Maria und ICH BIN immer da.

gechannelt durch Shogun

/

Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Ihr Lieben, während Eure Welt sich immer weiter verändert, macht die Liebe zu Eurer Konstante.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 23.10.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

PRIPOMIENKY VRODENEJ VLASTNEJ HODNOTY ČLOVEKA


Tagesbotschaft - 21.Oktober 2015: - Denná správa:

Láskyplné dary, ktoré si ľudia navzájom môžu dať sú: povzbudenie, podpora a neotrasná dôvera do ukončenej/zdokonalenej schopnosti a majstrovstva toho druhého. Keď sa navzájom udržiavate vspriamení/hore vo vašom pocite blaha, vašej lásky a božskosti tak všetci zúčastnení sa budete posilňovať, podporovať a dáte druhému schopnosť/možnosť spomenúť si a žiť ich pravdu.

Die liebevollste Geschenk, das Menschen einander geben können, ist Ermutigung, Unterstützung und unerschütterliches Vertrauen in die vollendete Fähigkeit und Meisterschaft des jeweils Anderen. Wenn Ihr einander aufrecht haltet in Eurem Wohlbefinden, Eurer Liebe und Eurer Göttlichkeit, werdet Ihr alle Beteiligten darin bekräftigen, unterstützen und dazu befähigen, sich zu erinnern und ihre Wahrheit zu leben.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 21.10.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbostschaft - 20.Oktober 2015 – Denná správa

Dnes začína nový deň. Každý jedeň deň začína nový deň. Ten výraz je teraz silnejší a hlbšiesiahajúci ako kedykoľvek predtým na základe masívnych planetárnych usmernení, energetických presunov a zťahovaní/download, ktorými ste prechádzali, sú to nové potenciále – ešte úžasnejšie a ešte budú a sú energeticky podporované, viac ako kedykoľvek predtým. Odvážte sa snívať, milí a otvorte sa špektakulárnym potenciálom, ktoré vám nakoniec umožnia pre všetkých viditelne rozžiariť  vaše bledé, briliantné svetlo duše.

Heute bricht ein neuer Tag an. An jedem einzelnen Tag bricht ein neuer Tag an. Diese Aussage ist kraftvoller und tiefgreifender als jemals zuvor, denn aufgrund der massiven planetarischen Ausrichtungen, energetischen Verschiebungen, Freigaben und Downloads, die Ihr durchlaufen habt, sind Eure neuen Potenziale noch großartiger und werden noch und energetischer unterstützt als je zuvor. Wagt es, zu träumen, Ihr Lieben, und öffnet Euch spektakulär hohen Potentialen, die es Euch schließlich ermöglichen werden, Euer Seelen-Licht hell und brillant für Alle sichtbar leuchten zu lassen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 20.10.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

  

Tagesbotschaft - 15.Oktober 2015: - Denná správa

Milí, odpor je veľká blokáda medzi tým kde ste a kde by ste radi boli. Zdá sa nám divné, že tak mnohí z vás si želajú zmeny a súčasne sa proti nim bránia.

Na čom spoznáte, že sa bránite, že robíte odpor? Ste v pohode? Ste frustrovaní? Máte výhovorky aby ste oprávnili niečo aj vtedy keď to nefunguje? Cítite veľa napätia vo vašom vnútri? To všetko sú ukazovatelia na to, že nie ste v odovzdanom (spolu-)pohybe.

Ihr Lieben, Widerstand ist die größte Blockade zwischen dem, wo Ihr seid und dem, wo Ihr sein möchtet. Wir finden es seltsam, dass so viele von Euch sich eine Änderung wünschen und sich ihrer zur gleichen Zeit so mächtig erwehren!

Woran erkennt Ihr, dass Ihr Euch wehrt, dass Ihr Widerstand leistet? Ist Euch unwohl? Seid Ihr frustriert? Übt Ihr Kontrolle? Habt Ihr viele Ausreden, um zu rechtfertigen, was Ihr tut, selbst wenn es gar nicht funktioniert? Fühlt Ihr eine Menge Spannung in Eurem Innersten? All dies sind Indikatoren dafür, dass ihr nicht in ergebener [Mit-]Bewegung seid.

Wenn Ihr nicht die Ergebnisse erhaltet, die Ihr Euch in Eurem Leben wünscht, bitten wir Euch sehr, etwas Neues auszuprobieren. Kapituliert. Erlaubt es dem Fluss [flow], Euch zu bewegen. Gebt AUF und lasst Euch führen. Öffnet Euch der Idee, dass großartigere Möglichkeiten existieren und folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Achtet auf Anzeichen und Synchronizitäten, die Euch den Weg zeigen.

Keď nedostávate žiadne výsledky, ktoré si v živote želáte tak vás veľmi prosíme aby ste vyskúšali niečo nové. Vzdajte sa. Dovoľte tomu toku pohybovať/usmerňovať vás. VZDAJTE sa a nechajte sa viesť. Otvorte sa tej predstave, že existujú úžasné možnosti a nasledujte cestu najmenšieho odporu. Dávajte pozor na znamenia a synchronicity/súvislosti, ktoré vám ukazujú cestu.

Milujte sa dosť na to aby ste si dôverovali a dovolili si nechať sa viesť k nasledujúcej úžasnej skúsenosti, lebo to je v súlade s tým čo vaša duša a celý vesmír pre vás chcú.

Liebt Euch selbst genug, um Euch zu vertrauen und es Euch zu erlauben, Euch zu Eurer nächsten großartigen Erfahrung führen zu lassen, denn das steht im Einklang mit dem, was Eure Seele und das ganze Universum für Euch wollen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 15.10.2015, http://trinityesoterics.com
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

  

Pripomienky vrodenej, vlastnej hodnoty človeka

von erst-kontakt @ 2015-10-06 – 09:54:07

Beschreibung: rzengel Raffael

„Liebe ist einfach“ – „Láska je jednoduchá“

V mene všetko-obsahujúceh lásky – svetla a dokonalosti všetkého bytia vás zdravím – JA SOM anjel Rafael – váš priateľ a pomocník. JA SOM  twraz tuná – v čistej vibrácii lásky a zdravia. Precháte už veľkými zmenami – všetky štruktúry budú zmäkčené pod vplyvom vysokého toku lásky a budú usmernené na najvyššiu lásku. To nové usmernenie prinesie všetko na svetlo, áno na svetlo – a preto je teraz dôležité – vašu pozornosť – vašu pozornosť do čistej lásky – najvyššie usmerniť. Možno sa pýtate – keď je to možné – ako môžem – ako môžem priniesť pozornosť na najvyššiu vibráciu lásky? Milé svetlá Zeme – odpoveď je jednoduchá.  Láska je jednoduchá a tak požiadajte lásku aby presvietila celé vaše bytie a viedla vás. Keď teraz úplne vedome vezmete jeden nádych – prinesiem vás do dokonalého usmernenia – do čistej lásky JA SOM. Cítite – ako láska hneď účinkuje a vzniká harmónia, harmónia je tak dôležitá – v týchto dňoch vášho pozemského života – lebo s harmóniou príde kľud – rovnováha a spokojnosť do vášho života a tak môžete vaše talenty – všetko to rozpoznať – čo vám robí radosť a je pre vás dôležité.  Tak príde jedno k druhému. Cesta lásky a svetla je jednoduchá - keď pozorne/sústredene pozorujeme zákonosti. Žehnám vás a posielam vám lásku – ktorú zdroj nám daruje nepretržite. Sme vždy prepojení. JA SOM anjel Rafael.

Im Namen der allumfassenden Liebe – des Lichts und der Vollkommenheit allen Seins begrüße ich Euch – ICH BIN Engel Raffael – Euer Freund und Helfer. ICH BIN jetzt hier - in der reinen Schwingung der Liebe und des Heil-Seins. Ihr durchwandert nun die größten Veränderungen – all die Strukturen werden unter dem hohen Lichtfluss erweicht und in die höchste Liebe ausgerichtet. Diese Neu-Ausrichtung bringt alles ans Licht – ja ins Licht – und so ist jetzt wichtig – Eure Aufmerksamkeit - Eure Achtsamkeit in die reine Liebe – die höchste Ausrichtung – zu bringen. Vielleicht fragt Ihr Euch – wie denn das möglich ist - wie kann ich meine Aufmerksamkeit in die höchste Liebeschwingung bringen? Geliebte Erdenlichter – die Antwort ist wie immer einfach. Liebe ist einfach und so bittet Ihr die Liebe all Euer Sein von jetzt an zu durchlichten und Euch zu führen. Wenn Ihr jetzt ganz bewusst eine Atemzug zu Euch nehmt – bringe ich Euch in die vollkommenen Ausrichtung – in die reine Liebe ICH BIN. Fühlt Ihr – wie die Liebe augenblicklich wirkt und wie Harmonie entsteht? Harmonie ist so wichtig – in diesen Tagen Eurer Erdenzeit – denn mit Harmonie kommt die Ruhe – die Ausgeglichenheit und Zufriedenheit in Euer Leben und so könnt Ihr all Eurer Talente – alles das erkennen – was Euch Freude bereitet und für Euch wichtig ist. So kommt eines zum anderen. Der Weg des Lichts und der Liebe ist immer einfach – wenn man achtsam ist und die Gesetzmäßigkeiten beachtet. Ich segne Euch und sende Euch alle die Liebe – die die Quelle uns pausenlos schenkt. Wir sind immer verbunden. ICH BIN Engel Raffael.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Tagesbotschaft - 01.Oktober 2015: Denná správa

Milí, vy môžete každý deň voliť na čo sa chcete sústrediť. Aké dôkazy hľadáte dnes? Nejaký nedostatok alebo niečo nežiadajúce? Alebo lásku a plnosť tých nádherných vecí, ktoré sú všade okolo vás? Vaše sústredenie je vaša lupa, váš súhlas, vaše žehnanie. Vedomý, pozorný človek si váži tú svätú moc jeho sústredenia a volí múdro v tom komu a čomu daruje svoju pozornosť, lebo tou akciou padá rozhodnutie pre pokračovanie toho čo ste myšlienkou vytvorili.

Ihr Lieben, Ihr könnt jeden Tag wählen, auf was Ihr Euren Fokus richtet. Nach welchen Beweisen sucht Ihr heute? Für den Mangel und etwas Unerwünschtes? Oder für die Liebe und die Fülle in den wundervollen Dingen, die es überall um Euch herum gibt? Euer Fokus ist Eure Lupe, Eure Zustimmung, Euer Segen. Ein bewusster, achtsamer Mensch ehrt die heilige Macht seiner Aufmerksamkeit und ist klugerweise wählerisch darin, wem und was er sein Augenmerk schenkt, denn mit dieser Handlung fällt die Entscheidung für die Fortsetzung dessen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 01.10.2015, http://trinityesoterics.com/

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/.

Tagesbotschaft - 30.September 2015: Denná správa

Odporúčame vám začať hrať sa s konceptom radostného stvorenia. Koľko veľa vašich namáhavých manifestácií podnikáte z miesta strachu, nedostatku a sklamania. Ako by ste mohli vytvoriť niečo z tak restriktívnych energií? Stvorenie musí byť zábavné, má byť rozvoj a byť magické.

Preto vás prosíme začať celkom od začiatku. Proste vesmír priniesť vám niečo, čo vás zabaví a privedie k smiechu. Potkajte svet očami dieťaťa a nechajte sa nadchnúť. Keď začnete vidieť tú mágiu, ktorá je všade okolo vás tak potom objímete ten expanzívny (rozširujúci) spolutvoriaci tok a celkom prirodzene zostanete v energiách, ktoré môžu vytvoriť hlbokosiahajúce zmeny.

Keď potrebuje dodatočnú podporu – prečo nepozvete vašich priateľov pripojiť sa k pohľadu dieťaťa na svet? Prečo nezaložiť skupinu, s ktoru sa podelíte o mágiu, ktorá vás dnes potkala“ a ešte pred tým než to viete budete sústredení na bohatstvo – miesto nedostatku - , ktorý existuje všade okolo vás. Mágia spôsobuje oveľa viac radosti keď ju zažívate spoločne, milí.

Wir empfehlen Euch, damit zu beginnen, mit dem Konzept der freudvollen Schöpfung zu spielen. So viele Eurer Manifestations-Anstrengungen werden von einem Ort der Angst, des Mangels und der Enttäuschung aus unternommen. Wie könnt Ihr von solch restriktiven Energien aus etwas erschaffen? Schöpfung soll Spaß machen, soll eine Entfaltung sein und soll magisch sein.

Daher bitten wir Euch sehr, gaz neu zu beginnen. Bittet das Universum, Euch etwas zu bringen, das Euch zum Lachen bringen wird. Begegnet der Welt mit den Augen eines Kindes und lasst Euch begeistern. Wenn Ihr anfangt, die Magie zu sehen, die überall um Euch herum ist, dann werdet Ihr den expansiven, mitschöpferischen Fluss [flow] umarmen und ganz natürlich in Energien verweilen, die eine tiefgreifende Veränderung erschaffen können.

Wenn Ihr zusätzliche Unterstützung benötigt, warum ladet Ihr nicht Eure Freunde ein, sich Euch dabei anzuschließen, die Welt mit neuen Augen zu sehen? Warum nicht eine Gruppe gründen, 'Um die Magie zu teilen, die mir heute begegnet ist', und noch ehe Ihr es wisst, werdet Ihr alle Euch auf den Reichtum - statt auf den Mangel - konzentrieren, der überall um Euch herum existiert. Magie macht immer sehr viel mehr Spaß, wenn Ihr sie gemeinsam erlebt, Ihr Lieben.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 30.09.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Beschreibung: nka

Tagesbotschaft - 21. September 2015: Denná správa

Tento deň vám dá bohaté žehnanie, dovolí vám zažiť veľké šťastie. Váš život dostáva inú farbu a nový vietor. Ste plní dôvery a nádeje, váš život vám daruje novú slobodu. Vaša batožina je ľahšia, už vás nezaťažuje. Váš pohľad je jasný a sprostredkuje vám pravdu.

Dieser Tag beschert euch reichen Segen, er lässt euch großes Glück erfahren. Euer Leben bekommt neue Farbe und neuen Wind. Ihr seid voller Zuversicht und Hoffnung, euer Leben schenkt euch eine neue Freiheit. Euer Gepäck ist leichter geworden, es belastet euch nicht mehr. Euer Blick ist klar und verschafft euch Wahrheit.

Die Liebes-Licht Bruderschaft durch Nicole Müller, 21.09.2015, http://www.soul-body-mind.de/
Quelle: http://www.soul-body-mind.de/tagesbotschaften.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

Tagesbotschaft - 21.August 2015: -Denná správa:

Milí, mnohí z vás sú tak rozptýlení tým čo sa okolo deje, že ešte nespozorovali aký plní pokladov sú. Vezmite si moment času na vnútorné prepojenie. Doprajte si skutočne vidieť ten zázrak vo vás, v tebe. Cíť tvoju božskosť. Cíť ako individuálna bytosť /kúsok tvoje prepojenie so zdrojovou-energiou. Cíť tvoju vášeň, tvoju kreativitu, tvoju odvahu, tvoju lásku!

Nie je žiadne nebezpečenstvo a je pre vás na čase preskúmať z vnútra. Stiahnite vrstvy seba-odmietania a pozrite si tú nádheru a radosť vo vnútri – ako keď rozbalujete dar. Presne tak nemôžete jeden dar, ktorý už bol otvorený znova zabaliť a zabudnúť to o čom viete, že je vo vnútri.

Je veľa radostí na odhalenie, lebo vo vás je na preskúmanie celý vesmír. Vy ste najúžasnejšie bytosti a našim najväčším želaním pre vás je, že konečne môžete vidieť prečo sme do vás tak zamilovaní.

Ihr Lieben, so viele von Euch sind durch die Welt um Euch herum abgelenkt, dass Ihr noch nicht bemerkt habt, wie voll von Schätzen Ihr alle seid. Nehmt Euch einen Moment Zeit, um Euch innerlich zu verbinden. Gönnt es Euch, das Wunder in Euch, in Dir, zu sehen, wirklich zu sehen. Spüre Deine Göttlichkeit. Fühle Deine Verbindung als individualisiertes Stück der Quell-Energie. Spüre Deine Leidenschaft, Deine Kreativität, Deinen Mut, Deine Liebe!

Es besteht keine Gefahr, und es ist für Euch an der Zeit, Euch von innen her zu erkunden. Zieht die Schichten der Selbstverleugnung ab und seht die wahre Wonne und Freude im Inneren - wie wenn Ihr ein Geschenk auspackt. Genau wie bei einem Geschenk könnt Ihr, wenn Ihr wisst, was drin ist, es nie mehr nicht wissen. Ihr könnt ein Geschenk nicht neu einwickeln, das bereits geöffnet wurde, und das vergessen, von dem Ihr wisst, dass es im Inneren ist.

Es gibt unendlich viele Freuden zu entdecken, denn in Euch gibt es ein ganzes Universum zu erkunden. Ihr seid die herrlichsten Wesen, und unser größter Wunsch für Euch ist, dass Ihr endlich sehen könnt, warum wir so verliebt in jeden Einzelnen von Euch sind.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 21.08.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Tagesbotschaft - 09.August 2015 – Denná správa

Vzali ste si niekedy moment času aby ste premýšľali o tom čo skutočne je radosť? Radosť je silné objatie toho prítomného okamihu, že vás usmerní/zavedie/prepojí s energiou zdroja. Keď chcete mať viac radosti vo vašom živote vyhľadajte si aktivity, ktoré vám jednoducho umožnia objať vaše TERAZ.

Habt Ihr Euch jemals einen Moment Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was Freude wirklich ist? Freude ist eine solch innige Umarmung des gegenwärtigen Augenblicks, dass sie Euch in vollständige Ausrichtung mit der Quell-Energie bringt. Wenn Ihr mehr Freude in Eurem Leben erleben wollt, sucht Euch bewusst Aktivitäten heraus, die es Euch einfach machen, Euer Jetzt zu umarmen.

Es kann so etwas sein wie die Entscheidung, die Pracht der Natur wahrzunehmen. Es kann etwas sein wie, dass Ihr Euch für einen Strom der Kreativität und Schöpfung öffnet, indem Ihr schreibt oder andere Kunst erschafft. Es kann sein, dass Ihr Zeit mit Euren Lieben, mit kleinen Kindern oder mit Tieren verbringt. Es kann auch einfach sein, dass Ihr Euren Körper in einer Weise bewegt, die sich angenehm anfühlt, oder dass Ihr meditiert oder Dankgebete sprecht. Auch die Wahl, Anderen von Nutzen zu sein, ist ein auf dem Herzen basierender Fluss [flow], der Euch zur richtigen Zeit in die richtigen Szenarien bringt, die es Euch ebenfalls ermöglichen, die Ausrichtung mit der Quelle zu fühlen.

Môže to byť niečo také ako rozhodnutie, že budete vnímať krásu prírody. Môže to byť niečo čo vám otvorí tok kreativity a s-tvorenia tým, že píšete alebo iné umenie. Môže to byť niečo ako tráviť čas s vašim milým, malými ďeťmi alebo zvieratami. Môže to tiež byť, že pohybujete vaše telo príjemným spôsobom alebo meditáciou alebo motlibou vďaky. Aj voľba byť užitočným je na srdci založený tok (flow), ktorý vás v správnom čase prinesie do správnych scenárií, ktoré vám tak isto poskytnú pocítiť usmernenia/naldenia so zdrojom.

Dosiahnuť alebo pocítiť radosť nemusí byť ťažké, milí. Znamená to jednoducho voľbu, pohnúť sa smerom do okolností, ktoré vám umožnia prítomnosť a úctu a tým postojom a trochou vedomia uvidíte, že vždy častejšie a ľahšie sa do toho stavu dostamnete cez malé zázraky.

Freude muss nicht schwer zu erreichen oder zu erfassen sein, Ihr Lieben. Sie bedeutet einfach die Wahl, Euch in die Umstände zu begeben, die Euch volle Präsenz und Wertschätzung ermöglichen, und mit dieser Einstellung und etwas Bewusstsein werdet Ihr sehen, dass Ihr immer öfter und mit immer mehr Leichtigkeit und durch die einfachsten Wunder in diesen Zustand gelangt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 09.08.2015, http://trinityesoterics.com/

Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

..

Tagesbotschaft - 04.August 2015: Denná správa

Zdá sa nám divné, že niektorí z vás majú strach z ich snov a sabotujú seba na zabránenie úspechu. Vidíme to ako strach pred smrťou, ktorý pochádza z myšlienky, že keď dosiahnete váš najvyšší potenciál, váš zmysel na planéte by bol ukončený. To skutočne bolo udržiavané starým mertýr-paradigma kedy ľudia spôsobovali myslením veľké rozdiely len preto aby ich snaha skončila smrťou.

Milí, odhoďte tie staré obmedzujúce zásady! Vy ste nesmrtelné bytosti vo vývoji a rozvoji a ste na planéte aby ste sa neustále vyvíjali k vyšším výrazom vášho JA. Nebojte sa, v tej sekunde keď dosiahnete úspech prídete na úroveň s novým výhľadom, z ktorého sa znova vytvárate.

Pozdravte a objímte slobodu, ktorú to so sebou prináša - byť na planéte, ktorá vás podporuje v tom aby ste si bez ohrozenia užili váš najvyšší seba-výraz. Neobávajte sa vašich najhlbších snov, vašich vášní, sledovania vašich cieľov, lebo to je presne to po čom túži vaša duša a vedie to k najsladším radostiam aké môžete ako ľudská bytosť zažiť.

Wir finden es eigentümlich, dass einige von Euch ihre Träume im Grunde fürchten und sich selbst sabotieren, um Erfolg zu vermeiden. Wir betrachten das als eine Angst vor dem Tod, die aus der Idee hervorgeht, dass, wenn Ihr Euer höchstes Potential erreicht, Euer Seinszweck auf dem Planeten beendet wäre. Dies wurde tatsächlich von dem alten Märtyrer-Paradigma lebendig erhalten, als so viele Menschen enorme Unterschiede bewirkt haben, nur um für ihre Bemühungen dem Tod gegenüberzustehen.

Ihr Lieben, werft bitte diese alten und beschränkenden Glaubenssätze raus! Ihr seid unsterbliche Wesen der Entwicklung und Entfaltung und Ihr seid auf dem Planeten, um Euch zu immer größeren Ausdrucksformen Eurer Selbst hin zu entwickeln. Fürchtet Euch nicht, in der Sekunde, da Ihr einen Erfolg erreicht, befindet Ihr Euch auf einer Plattform mit einem vollkommen neuen Aussichtspunkt, von dem aus Ihr erneut erschaffen werdet.

Begrüßt, umarmt die Freiheit, die es mit sich bringt, auf einem aufsteigenden Planeten zu sein, der Euch dabei unterstützt, Euren höchsten Selbst-Ausdruck gefahrlos zu genießen! Habt keine Angst davor, Euren tiefsten Träumen, Euren Leidenschaften, Eurem Ziel zu folgen, denn das ist genau das, was Eure Seele ersehnt zu tun, und es führt zu den süßesten Freuden, die Ihr als menschliche Wesen erleben könnt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 04.08.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message


Botschaft von Erzrngel Raffael: „Lasst nun alles los und übergebt alles der Quelle“ (04.August 2015)

von erst-kontakt @ 2015-08-05 – 10:06:24

Beschreibung: rzengel Raffael

„Lasst nun alles los und übergebt alles der Quelle“

„Pusťte všetko a prenechajte všetko zdroju“

milované svetlá – v láske a svetle všetkozasahujúceho zdroja vá zdravím – SOM anjel Raffael – váš priateľ a pomocník. TERAZ SOM tuná a môžem vás a vaše energetické telá presvietiť čistou láskou a harmóniou zdroja a priniesť vás do najvyššieho usmernenia a rovnováhy. V tej aktuálnej fáze – ktorou na Zemi prechádzate – sa nachádzate všetci v situáciách – v ktorých stojíte voči veľkým výzvam. Váš svet – vaše vnímanie a vaše cítenie sa zdá skoro – ako by sa rozpadalo do polárnej štruktúry. Táto časová kvalita – v ktorej ste – je veľká príležitosť – zakotviť sa – hlboko do stredu vášho srdca a do múdrosti vášho srdca. Vstúpte teraz do seba – milované svetlá Zeme – a pusťte všetko a oddajte všetko zdroju – čo vás zaťažuje  a ešte zdržuje. Robte všetko vo vďačnosti a láske. Ako sa to pociťuje – milé Svetlá Zeme? Môžete cítiť tú lásku a milosť zdroja? Tak urobte jemný hlboký nádych a cíťte – ako zo stredu vášho srdca začne plynúť čistá láska a milosť zdroja preteká celým vašim Bytím. Cíťte vo vás tú lásku – ako každým nádychom do vás vteká a nechajte sa niesť – nechajte sa kolísať a milovať. JA SOM anjel Raffel a JA SOM tuná pre vás.

Geliebte Lichter – in der Liebe und dem Licht der allumfassenden Quelle begrüße ich Euch – ICH BIN Engel Raffael – Euer Freund und Helfer. ICH BIN jetzt hier und ich darf Euch und Eure Energiekörper mit der reinen Liebe und Harmonie der Quelle durchlichten und in die höchste Ausrichtung und Balance bringen. In dieser momentanen Phase – die Ihr auf Erden erlebt – befindet Ihr Euch alle in Situationen – in denen Ihr großen Herausforderungen gegenübersteht. Eure Welt – Eure Wahrnehmung und Euer Empfinden erscheint fast so – als würde sie in ihre polare Struktur auseinanderfallen. Diese Zeitqualität – in der Ihr Euch befindet – ist eine großartige Gelegenheit – in der Ihr Euch ganz tief in eure Herzensmitte und in die Weisheit Eures Herzens – verankern könnt. Geht jetzt in Euch – geliebte Erdenlichter - und lasst nun alles los und übergebt der Quelle alles – was Euch belastet und noch zurückhält. Tut dies in Dankbarkeit und Liebe. Wie fühlt sich das an – geliebte Erdenlichter? Könnt Ihr die Liebe und die Gnade der Quelle fühlen? So nehmt nun einen sanften und tiefen Atemzug in Euch auf und spürt – wie aus Eurer Herzensmitte nun die reine Liebe und Gnade der Quelle beginnt zu strömen und so all Euer Sein tief durchwirken. Fühlt die Liebe in Euch – wie sie mit jedem Atemzug in Euch strömt und lasst Euch tragen – lasst Euch wiegen und lasst Euch lieben. ICH BIN Engel Raffael und ICH BIN für Euch da.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

AKTUELLHeil-Energieübertragung mit Erzengel Raffael am 13.August 2015
Nähere Infos und Anmeldung HIER...

 

 

 

Tagesbotschaft - 24.Juli 2015: Denná správa

Byť v istých energiách považuje veľa citlivých ľudí za výzvu: zdá sa im ťažké zostať v rovnováhe v prítomnosti istých ľudí alebo v istom okolí. Dovoľte nám pripomenúť, že vy ste vždy zodpovední za váš vlastný energetický stav. Nikto nemá moc ovplyvňovať vás v tom ako sa cítite, pokiaľ im tú moc nedáte.

Teda ako príde k tomu, že sa odkloníte od vašej cesty a tými situáciami ste tak posiahnutí? Keď tam ukážete váš najvyšší smer a rovnováhu, s tým úmyslom – slúžiť láskyplne, tým budete vyžarovať vašu pravdu a božskosť. Od nikoho nič „nevezmete“ keď necháte žiariť vaše svetlo – vidíte? Svetlo sviečky nevezme/nevstrebe temnotu z izby.

Nejde tu o to, že kontrolujete ako iní konajú a tiež nejde o pokus presvedčiť iných aby prevzali váš pohľad na svet. Jedná sa o to aby ste boli istí/pevní vo vašom Bytí, aby ste iným dovoli rozhodnúť sa či chcú objať vašu najvyššiu vibráciu, to svetlo a aby vedeli, že jedno ako sa rozhodnú – vždy je to práve vo vhodnom okamihu a pre nich perfektné kedykoľvek sa rozhodnú.

Viele sensible Menschen finden es herausfordernd, in bestimmten Energien zu sein: sie finden es in Gegenwart bestimmter Leuten oder Umgebungen schwer, im Gleichgewicht zu bleiben. Lasst uns Euch daran erinnern, dass Ihr immer für Euren eigenen energetischen Zustand verantwortlich seid. Niemand hat die Macht, zu beeinflussen, wie Ihr Euch fühlt, solange Ihr ihnen diese Macht nicht gebt.

Wie also kommt Ihr davon weg, durch diese Situationen so in Mitleidenschaft gezogen zu werden? Wenn Ihr Euch dort in Eurer höchsten Ausrichtung und Balance zeigt, mit der Absicht, liebevoll zu dienen, werdet Ihr Eure Wahrheit und Göttlichkeit ausstrahlen. Ihr 'nehmt' nichts von Anderen 'auf', wenn Ihr Euer Licht strahlen lasst, seht Ihr? Die Kerzenflamme nimmt keine Dunkelheit aus dem Zimmer auf.

Es geht hier nicht darum, zu kontrollieren, wie Andere handeln, oder zu versuchen, sie dazu zu überreden, Eure Sichtweise zu betrachten. Es geht hier darum, sicher in Eurem Sein zu sein, Eure höchste Schwingung in die Situation einzubringen und Anderen zu erlauben, zu entscheiden, ob sie dieses Licht umarmen wollen oder nicht, und dass sie wissen, dass was auch immer sie entscheiden, in genau dem Moment perfekt für sie ist.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 24.07.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

 

Tagesbotschaft - 22.Juli 2015: - Denná správa

Keď neviete čo robiť v súvislosti s nejakou situáciou vo vašom živote, môžete vždy zasiahnuť a vám dať vlastné milé vedenie a byť vodcom. Hlboko vo vašom vnútri vždy viete čo vás ctí a čo nie. Keď nasledujete tým radám, ktoré by ste dali vašim najlepším priateľom – dokážete sebalásku spôsobom, ktorý vás nikdy nemôže viesť chybnou cestou.

Wenn Ihr nicht wisst, was Ihr in Bezug auf eine Situation in Eurem Leben tun sollt, könnt Ihr immer einschreiten und Euch selbst Eure eigene liebevolle Führung und Führer sein. Tief im Inneren wisst Ihr immer, was Euch ehrt und was nicht. Indem Ihr denselben Ratschlägen folgt, die Ihr Euren besten Freunden und Liebsten geben würdet, beweist Ihr Selbstliebe in einer Weise, die Euch nie, niemals fehlleiten kann.

von erst-kontakt @ 2015-07-23 – 01:39:17
Botschaft von Erzengel Jophiel: "Die Schönheit – Harmonie und Vollkommenheit des Lebens"(22.Juli 2015)

von erst-kontakt @ 2015-07-23 – 02:13:06

Beschreibung: rzengel Jophiel

"Die Schönheit – Harmonie und Vollkommenheit des Lebens"

„Krása – harmónia a dokonalosť života“

Milované svetlá Zeme – milované svetlá v BYTÍ – buďte vítaní v dokonalej a bezpodmienečnej láske – JA SOM anjel Jophiel. JA SOM  teraz tuná a rád by som vám pripomenul krásu – harmóniu a dokonalosť života.  Chcel by som vám pripomenúť čistú iskru – čistú myšlienku – čistotu bezpodmienečnej lásky – ktorá je vždy vo vás. Príliš často venujete pozornosť veciam – ktoré vás a vaše sústredenie udržiavajú vonku a tým sa váš život dostáva niekedy do turbulencie a nepokoja. Spomeňte si a dovoľte si tú čistú iskru dokonalosti – bezpodmienečnej lásky – vo vás znova odhaliť – skúsiť a zažiť. Život je dokonalý a keď sa sústredíte na tú vlnu – na tú vibráciu – potom rozpoznáte dokonalosť – perfekciu – a krásu v každom okamihu. V každej situácii a  životnej záležitosti je vložená a môžete nájsť/stretnúť dokonalosť a keď ste s nejakou situáciou nie tak spokojný – predajte/prenechajte ju láske– čistej bezpodmienečnej láske vesmíru a dôverujte tej sile a pozorujte – ako sa javí dokonalosť – láskou toho JA SOM. JA SOM anjel Jophiel a JA SOM tu pri vás/pri vašom boku.    

Geliebte Lichter der Erde – geliebte Lichter im Sein – seid willkommen in vollkommener und bedingungsloser Liebe – ICH BIN Erzengel Jophiel. ICH BIN jetzt hier und ich möchte Euch an die Schönheit – die Harmonie und Vollkommenheit des Lebens erinnern. Ich möchte Euch an den reinen Funken – den reinen Gedanken – die Reinheit bedingungsloser Liebe – die immer in Euch ist – erinnern. Allzuoft gebt Ihr Eure Aufmerksamkeit Dingen – die Euch und Euren Fokus im Außen halten und dadurch gerät Euer Leben manchmal in Turbulenzen und Unruhe. Erinnert Euch und erlaubt Euch den reinen Funken der Vollkommenheit – der bedingungslosen Liebe – in Euch wieder zu erkennen – zu erleben und zu erfahren. Das Leben ist vollkommen und wenn Euer Bewusstseinsfokus auf genau dieser Wellenlänge – auf dieser Schwingung ist – dann erkennt Ihr Vollkommenheit - Perfektion und Schönheit in jedem Moment. In jeder Situation und in jeder Lebenslage ist die Vollkommenheit eingebettet und anzutreffen und wenn Ihr mit einer Situation – einer Begebenheit – einmal nicht so zufrieden seid – übergebt sie der Liebe – der reinen und bedingungslosen Liebe des Universums und vertraut auf diese Kraft und beobachtet – wie Vollkommenheit sich offenbart – durch die Liebe ICH BIN. ICH BIN Engel Jophiel und ICH BIN da an Euer Seite.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

Tagesbotschaft - 14.Juli 2015: Denná správa

Deň, v ktorom ste boli učení, že mágia neexistuje a mnohé veci pochádzajú len z „vašej fantázie“ – bol skutočne smutný deň. Lebo stratou tých dvoch vecí bol pre Svet stratou zmyslu pre zázrak a vy ste sa spustili do nutkania a seba-pochyby. Učili vás fakticky odmietnuť teraz hodnotu a tie nekonečné možnosti, ktoré z toho vyplývajú. To sa stalo mnohým z vás, keď ste začali odmietať vaše vnútorné dieťa a vnútorné vedomosti, čo spôsobili vo vás samých veľké, hlboké rozdelenie.

Ale nie je neskoro! Teraz ste vy vaši milí rodičia a tá časť vás je ešte stále tu a čaká aby ste si ju ctili a uznali a aby ste ju vyzvali k hre. Priveďte to vnútorné dieťa do popredia a prineste jeho radosť späť do vášho TERAZ aby ste mohli Svet vidieť s očami nevinnosti a potenciálu. To nenaplní len váš Svet mágiou a zázrakmi, vás samých to bude znova prinášať do celistvosti, ľahkosti, radosti. Je to ultimatívny akt sebalásky – uznať, ctiť, podporovať a integrovať/vložiť všetky aspekty a časti vášho JA

Der Tag, an dem Ihr gelehrt wurdet, Magie existiere nicht und viele Dinge entsprängen "nur Eurer Fantasie", war wahrlich ein trauriger Tag. Denn mit den Verlust dieser beiden Dinge ging der Welt Euer Sinn für Wunder verloren und habt Ihr Euch eingelassen in Zwang und Selbstzweifel. Es lehrte Euch faktisch, das Jetzt und die Wertschätzung und die endlosen Möglichkeiten abzuweisen, die sich aus Beidem ergeben. Dies geschah für viele von Euch, als Ihr begonnen habt, Euer inneres Kind und Euer inneres Wissen abzulehnen, was eine tiefe Trennung in Euch selbst erschuf.

Aber es ist nicht zu spät! Ihr seid jetzt Eure eigenen liebevollen Eltern, und dieser Teil von Euch ist noch immer da und wartet darauf, anerkannt und geachtet und aufgefordert zu werden, zu spielen. Bringt dieses innere Kind in den Vordergrund und lasst ihn oder sie die Freude zurück in Euer Jetzt bringen, damit Ihr die Welt durch die Augen der Unschuld und des Potenzials sehen könnt! Das wird nicht nur Eure Welt wieder mit Magie und Wundern erfüllen, es wird Euch selbst wieder in die Ganzheit, die Leichtigkeit, den Spaß und die Freude integrieren. Es ist der ultimative Akt der Selbstliebe, alle Aspekte und Teile Eurer selbst anzuerkennen, zu ehren, zu fördern und zu integrieren.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 14.07.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Das könnte Sie auch interessieren:

 

 

Tagesbotschaft - 02.Juli 2015: Denná správa

Vaša duša je od prírody expanzívna. Chce rásť, plynúť a zažiť. Váš rozum sa od prírody snaží zaradiť všetko do kategórií a predviditelného. Chce tie veci priniesť do súvislosti s tým čo už pozná. To spôsobuje väčšiu časť nepríjemností a potiaží ľudskej skúsenosti – to sem a tam medzi želaním duše po slobode a pohybom rozumu po kontrole a o-vládanie.

Tá vytrvalosť, ktorú hľadáte sa uskutoční keď si obe vážite a rešpektujete. Keď rozumiete, že sloboda a láska sú najväčšie radosti duše môžete uspokojiť tú túžbu tým, že sa necháte viesť srdcom. Keďže rozum miluje katalogizovanie môžete ho zapojiť a podeliť na tom tým, že ho poprosíte preskúmať úspechy srdcového-života. Keď obe použijete – našli ste rovnováhu, ktorá uspokojí hlavné aktívne časti ľudskej skúsenosti a budete pokračovať s väčšou ľahkosťou a intenzívnou spoluprácou všetkých dôležitých aspektov vášho JA.

Eure Seele ist von Natur aus expansiv. Sie will wachsen, fließen und erfahren. Euer Verstand ist natürlicherweise bestrebt, alles in Kategorien und Vorhersehbarkeiten zu ordnen. Er möchte die Dinge mit dem in Zusammenhang bringen, was er bereits kennt. Dies verursacht einen großen Teil der Unannehmlichkeiten und Beschwerden der menschlichen Erfahrung - das Tauziehen zwischen dem Wunsch der Seele nach Freiheit und Bewegung und dem Wunsch des Verstandes nach Kontrolle und Be-Herrschung.

Die Behaglichkeit, die Ihr sucht, kommt zustande, wenn Ihr Beide achtet und ehrt. Wenn Ihr versteht, dass Freiheit und Liebe die größten Freuden der Seele sind, könnt Ihr diesem Bedürfnis gerecht werden, indem Ihr Euch vom Herzen den Weg weisen lasst. Da der Verstand Informationen zu katalogisieren liebt, könnt Ihr ihn einbeziehen und beteiligen, indem Ihr ihn bittet, die Erfolge des Herz-zentrierten Lebens nachzuvollziehen. Wenn Ihr Beide einsetzt, habt Ihr ein Gleichgewicht gefunden, das die wesentlichen an der menschlichen Erfahrung beteiligten Anteile zufriedenstellt, und werdet mit weit größerer Leichtigkeit und mit intensiverer Zusammenarbeit aller wichtigen Aspekten des Selbstes Euren Weg fortsetzen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 02.07.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung:Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 


Tagesbotschaft - 09.Juni 2015 – Denná správa

Energie hanby, viny a trestu boli vo vašej spoločnosti používané na pokus o úpravu správania, ktoré platilo ako neakceptovatelné. Ale, pozrite keď sa niekto správal tak, že jeho JA vyjadrovalo ako niečo menejhodné než najvyšší výraz jeho JA – tak to už je indikátor/náznak, že tá osoba sa dostala mimo zamerania na jej vnútro. Tlačiť ju do ešte nižších vibračných energií nemôže nikdy viesť k želatelnému výsledku, v skutočnosti ju to ešte ďalej vzdiali od výrazu jej božskosti a naďalej zostane udržaná jej bolesť a samota a oddelenie.

Die Energien der Scham, Schuld und Strafe wurden in eurer Gesellschaft dafür verwendet, zu versuchen, Verhaltensweisen zu korrigieren, die als nicht akzeptabel galten. Aber seht Ihr, wenn jemand ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das etwas Geringeres als den höchsten Ausdruck seiner Selbst wiedergab, ist das bereits ein Indikator dafür, dass diese Person aus der inneren Ausrichtung geraten war. Sie nun in noch weitere niedrige Schwingungs-Energien einzutauchen, wird niemals zu einem wünschenswerten Ergebnis führen, tatsächlich wird es sie nur noch weiter vom Ausdruck ihrer eigenen Göttlichkeit entfernen und ihren Schmerz und Ihre Einsamkeit und Getrenntheit fortbestehen lassen.

Durch innere Ausrichtung sind Menschen in der Lage, sich in ihrer Wahrheit auszudrücken. Das Einbeziehen dieser Menschen ist der Weg, sie an die Quelle zu erinnern, derer sie jederzeit ein Teil sind. Bedingungslose Liebe, Einheit und das Annehmen dieser Menschen sind Möglichkeiten, sie zu erheben und die Heilung zu unterstützen, die sie suchen. Die alten Energien der Strafe, Schande, Scham, Schuld und Wut anzuwenden, um andere zu kontrollieren und zu steuern, wird nur die Trennung vertiefen, durch die das Problem ursprünglich verursacht wurde.

Vnútorným usmernením sú ľudia v stave vyjadrovať sa v ich pravde. Zahrnúť tých ľudí je cestou, na ktorej si spomenú zdroj, ktorého súčasťou sú vždy. Bezpodmienečná láska, jednota a prijatie tých ľudí sú možnosti podpory pre ich povzdvihnutie a liečbu, ktorú hľadajú. Používanie tých starých energií trestu, hanby, viny a hnevu na kontrolu a riadenie iných to rozdelenie len prehĺbi ten problém, ktorým bol pôvodne zavinený.

Vidíte? Keďže sa vaša spoločnosť vyvíja ďalej je na čase prestať znova raniť tých, ktorí už poranení sú. Je čas, so súcitom pripraviť priestor a podmienky – aby ľudia našli ich cestu späť k sebe a k ich božskej prirodzenosti.

Seht Ihr? Da Eure Gesellschaft sich weiterentwickelt, ist es an der Zeit, aufzuhören, die bereits Vewundeten immer aufs Neue zu verwunden. Es ist Zeit, mitfühlend den Raum dafür zu bereiten und die Bedingungen dafür zu erschaffen, dass die Menschen ihren Weg zurück zu sich selbst und zu ihrer eigenen göttlichen Natur finden.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 09.06.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung:Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/..

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

Tagesbotschaft - 31.Mai 2015: Denná správa

Milí, nie je na čase prekonať váš cieľ – chcieť prežiť a premeniť ho na cieľ – prospievať/prosperovať?

Ihr Lieben, ist es nicht an der Zeit, Euer Ziel zu überwinden, überleben zu wollen, und es in das Ziel zu verwandeln, gedeihen zu wollen?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 31.05.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung:Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-messag

Tagesbotschaft - 29.Mai 2015: Denná správa

Milí, teraz sa nachádzate v čase zrýchlenia. Niektorí z vás už navigujú cez tie hmatatelné zmeny v ich živote. Iní majú pocit, že sa vôbec nič nedeje ale zaisťujeme vám, deje sa veľa toho čo ešte nepreniklo do vášho vedomia. Nemôžete ísť jednoducho cez tie energie, v ktorých sa v tomto okamihu nachádzate bez toho, že sa udeje masívna premena a masívna transformácia.

Dôverujte. Keď ste v jednej fáze aktivity, pohybu tak dôverujte, že všetko čo sa pre vás vyvíja má obrovský zmysel vo vašom živote a vesmír stále vytvára plány pre vašu pomoc. Keď sa nachádzate v čase čakania tak dôverujte, že sa dejú veľké pokroky a že potom budú pre vás očividnejšie keď ten časový plán je na to perfektný a že vesmír vždy je pozorný, venuje sa vašej pomoci/vám pomáha.

Rozumiete? Nikdy nie je čas kedy nie ste milovaní a podporovaní. Vaša schopnosť dôverovať, nechať sa niesť a používať to čo viete je v priamej súvislosti s tým ako príjemne manévrujete cez tie pohyby, ktoré vždy také zrýchlenie so sebou prinesie.

Ihr Lieben, Ihr alle befindet Euch jetzt in einer Zeit der Beschleunigung. Einige von Euch navigieren sich bereits durch die greifbaren Veränderungen in ihrem Leben. Andere haben das Gefühl, dass überhaupt nicht viel passiert, aber lasst uns Euch versichern, es geschieht viel, das noch nicht zu Eurem Bewusstsein durchgedrungen ist. Ihr könnt einfach nicht durch diese Energien gehen, in denen Ihr Euch im Augenblick befindet, ohne dass sich ein massiver Wandel und eine massive Transformation ereignen.

Vertraut. Wenn Ihr in einer Phase der Aktivität, der Bewegung seid, vertraut darauf, dass alles, das sich für Euch entfaltet, einen großen Sinn in Eurem Leben hat und dass das Universum sich immer Pläne entwickelt, um Euch zu helfen. Wenn Ihr Euch in einer Wartezeit befindet, vertraut darauf, dass große Fortschritte stattfinden, und dass sie dann für Euch offensichtlich werden, wenn der Zeitplan dafür perfekt ist, und dass das Universum immer darauf bedacht ist, sich dazu verschwört, Euch zu helfen.

Versteht Ihr? Es gibt nie, niemals eine Zeit, in der Ihr nicht geliebt und unterstützt werdet. Eure Fähigkeit, zu vertrauen, Euch hinzugeben und das anzuwenden, was Ihr wisst, steht in unmittelbarem Zusammenhang damit, wie angenehm Ihr Euch durch die Bewegungen manövriert, die solch eine Beschleunigung immer mit sich bringt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 29.05.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung:Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 16.Mai 2015 - Denná správa:

Mnohí z vás majú veľké očakávania na seba samých. Pokúšate sa dosiahnuť istú mieru, čo neznmená nič iné, že páchate na sebe aplikáciu modelu podmienečnej lásky miesto aby ste si darovali bezpodmienečnú lásku a pridelili si súhlas, ktorý si zaslúžite.

Milí, počúvajte nás keď hovoríme, že perfekcia ani z ďaleka nie je nutná pre váš rast a váš vývoj! Všetko čo je nutné je želanie vyvinúť sa a že vládne vytrvalosť vo vašej snahe – vyvinúť vás. Všetky veľké zmeny vznikajú z nahromadenia akcií, ktoré sú v súlade s vašim úmyslom.

So viele von Euch setzen große Erwartungen in sich selbst. Ihr versucht, ein Maß an Perfektion zu erreichen, das nichts weniger bedeutet, als dass Ihr Euch eher die Anwendung eines Modells bedingter Liebe antut, als Euch die bedingungslose Liebe zu schenken und die Zustimmung zu erteilen, die Ihr verdient.

Ihr Lieben, hört auf uns, wenn wir Euch sagen, dass Perfektion bei Weitem keine Notwendigkeit für Euer Wachstum und Eure Entwicklung ist! Alles, was erforderlich ist, ist der Wunsch, Euch zu entwickeln und dass insgesamt Beständigkeit in Euren Bemühungen herrscht. Alle großen Veränderungen gehen aus einer Anhäufung von Aktionen hervor, die im Einklang mit Euren Absichten sind.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 15.05.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

Tagesbotschaft - 07.Mai 2015: Denná správa:

Čo keby ste znova darovali dôveru láske miesto byť stále v strehu, že by vám mohla chýbať a hľadáte dôkaz lásky, ktorá je vo vás a pre vás? Potom by ste privítali byť znova v toku lásky, ktorá je vašim skutočným stavom bytia a odtiaľ  by sa krásne vyvíjalo všetko.

Was wäre, wenn Ihr der Liebe wieder Euer Vertrauen schenkt und anstatt in höchster Alarmbereitschaft zu sein, dass es Euch an ihr mangeln könnte, Ihr den Beweis für die Liebe sucht, die in Euch und für Euch vorhanden ist? Dann würdet Ihr es begrüßen, wieder im Fluss der Liebe zu sein, die Euer wahrer Seinszustand ist, und von dort aus würde sich alles andere wunderschön entfalten.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 07.05.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

Tagesbotschaft - 25.April 2015: Denná správa:

Niektorí ľudia sú možno práve teraz v situácii, ktorú my nazývame „dôležitá prestávka“ – čas, v ktorom viete, že niečo sa javí ale vy ešte nevidíte plody vašej práce. Rozumieme, že byť strčení do prestávky kľudu môže byť dosť nepríjemné ale v skutočnosti je to pre vás energetická diera, ktorá je naplnená možnosťami.

Keď sa nachádzate v kľudnej fáze je to čas pre integráciu, ktorá bola vytvorená pre prepojenie. Integrujete, presúvate ešte stále energie posledných zatmení a rovnodenosti a solárnych vplyvou. Mnohé energetické zmeny potrebujú čas až budú zakotvené do vášho energetického-tela.

Einige Leute finden sich möglicherweise gerade in einer Situation wieder die wir als "wichtige Pause" bezeichnen - eine Zeit, in der Ihr wisst, dass sich etwas manifestiert, Ihr aber bisher die Früchte Eurer Arbeit noch nicht wirklich seht. Wir verstehen, dass in einer Ruhepause zu stecken, sehr unangenehm erscheinen kann, aber es ist für Euch in Wirklichkeit eine energetisches Loch, die angefüllt ist mit Möglichkeiten.

Wenn Ihr Euch in einer ruhigen Phase befindet, ist dies eine Zeit, die für die Integration, die Eingliederung geschaffen wurde. Ihr integriert, verschiebt und verwandelt noch immer Energien der letzten Finsternisse, der Tagundnachgleiche und aus solaren Einflüssen. Viele energetische Veränderungen brauchen Zeit, bis sie vollständig in Eurem Energie-Körper ankern.

2015 ist ein sehr arbeitsreiches Jahr des Wandels und der Entdeckung für viele von Euch. Das Geschenk einer Pause ist, dass sie Euch in der Vorbereitung auf die Aktivität, die sicherlich folgen wird, viel Zeit zum Ausruhen gibt. Nutzt die Zeit zum Meditieren, für liebevolle Selbstpflege, dafür, gut zu essen und Flüssigkeit aufzunehmen, Zeit mit Aktivitäten zu verbringen, die Ihr genießt und Euch klar darüber zu werden, was ihr erschaffen möchtet.

2015 je pre vás rok práce zmeny a odhalení. Ten dar prestávky vám dá možnosť odpočinku pred aktivitou, ktorá iste nasleduje. Použite ten čas na meditáciu, láskyplné seba-starostlivosti, dobre jesť a veľa tekutiny, čas pre aktivity, ktoré si užívate a vyjasniť si to čo chcete vytvoriť.

Vesmír vám vždy dá presne to čo potrebujete. Tým, že akceptujete perfekciu každej fázy – budete v stave využiť tie energetické dary. Keď ich uznáte ako čas prípravy aby ste boli výkonnejší keď príde čas pre pohyb užijete si podporu a kľudnú jasnosť, ktorú vám môže ponúkať také obdobie.

Das Universum gibt Euch immer, immer genau das, was Ihr braucht. Indem Ihr die Perfektion aller Phasen akzeptiert, werdet Ihr der Lage sein, die vielen energetischen Geschenke einer Flaute zu nutzen. Wenn Ihr sie als Vorbereitungszeit betrachten könnt, um weit leistungsfähiger zu sein, sobald die Zeit wieder reif für die Bewegung ist, werdet Ihr die Unterstützung und ruhige Klarheit, die Euch solche Fristen bieten können, genießen

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 25.04.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 17.April 2015: Denná správa:

Keď máte ľudskú skúsenosť často veríte, že ste od zdroja oddelení. Ale v skutočnosti ste časť toho zdroja-energie a to oddelenie je ilúzia. Jednoducho poproste pripojiť sa znova s domovom (zdrojom) a cíťte ako vás zaplaví pocit bezpodmienečnej lásky. Vedzte, že sa tým smerom môžete pohybovať kedykoľvek to zvolíte/sa rozhodnete – jednoducho vašim úmyslom. Viďte, že tá krása tej zdroj-energie je všade, v motýle, jednej kvetine, v jednej snehovej vločke, v piesňach vtákov, vo vychádzajúcom Slnku a v zrkadle. Zdroj-energia je jedna konštantná (položka?), je všetko čo je a keď začnete vidieť ju ako to „odkiaľ ste“ a vidieť, že ste ňou obklopení/zahalení – začnete žiť zo stavu hlbokej radosti v prítomnosti a užívať si bezpodmienečnú lásku, ktorá je tu pre vás vždy. Nikdy neexistuje okamih kedy nie ste súčasťou toho celého/celistvosti.

Wenn Ihr eine menschliche Erfahrung macht, kommt es häufig vor, dass Ihr glaubt, Ihr wäret von der Quelle getrennt. Aber in Wirklichkeit seid Ihr ein Teil der Quelle-Energie, und die Trennung ist Illusion. Bittet einfach darum, Euch wieder an die Energie von zu Hause anzuschließen und fühlt, wie das Gefühl der bedingungslosen Liebe Euch überschwemmt. Wisst, dass Ihr Euch in diese Ausrichtung begeben könnt, wann immer Ihr das für Euch wählt, einfach durch Eure Absicht. Seht, dass die Schönheit der Quell-Energie überall, in einem Schmetterling, in einer Blume, in einer Schneeflocke, in den Liedern von Vögeln, in der aufgehenden Sonne, in den Sternen am Himmel und im Spiegel ist. Quell-Energie ist die Konstante, sie ist alles was ist, und indem Ihr beginnt, sie als 'Wo Ihr herkommt' zu sehen und zu sehen, dass Ihr von ihr umgeben seid, werdet Ihr anfangen, aus einem Status der tiefen Freude heraus in der Gegenwart zu leben und die Verbundenheit und die bedingungslose Liebe genießen, die immer für Euch da ist. Es gibt nie, niemals eine Zeit, da Ihr nicht Teil des Ganzen seid.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 16.04.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 11.April 2015: Denná správa:

Keď riadite váš deň z jedného miesta venovania/oddania a toku môžete si byť istí, že vždy prídete na to správne miesto, v presnom čase - v zmysle vášho najväčšieho blaha. To vedie k úplnému prijatiu dokonalosti vášho života akokoľvek sa prejaví, čo spôsobuje pocit mieru/kľudu vo vašom živote. Nie je viac čo robiť ako jednoducho BYŤ a užívať si každý prítomný okamih.

Wenn Ihr Euren Tag von einem Ort der Hingabe und des Fließens aus lenkt, könnt Ihr sicher sein, dass Ihr immer an genau dem richtigen Ort, zu genau der richtigen Zeit im Sinne Eures höchsten Wohles seid. Dies führt zu einem vollständige Annehmen der Vollkommenheit Eures Lebens, wie auch immer es sich präsentiert, was ein tiefes und bleibendes Gefühl von Frieden in Eurem Leben erschafft. Es gibt nichts mehr zu tun, als einfach zu SEIN und jeden gegenwärtigen Moment zu genießen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 11.04.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 04.April 2015: Denná správa:

Milí, vieme, že sa to môže pociťovať ako náročný proces, ale pustiť (dovoliť odísť) to čo už neslúži – vytvorí jednoducho priestor pre všetko to čo slúži. Vy sa vyviniete stále ďalej do viac a viac nádherných vecí, ktoré sú v súlade s tým čo VY skutočne ste. Je to najväčší dar prítomnej doby, v ktorej sa nachádzate teraz, je to rozpustenie toho starého, ktoré nikdy nebolo vaša pravda. Ten uvolnený priestor vás plní/umožní naplniť energiou vašej božskosti – umožní aby ste jasne a krásne žiarili.

Ihr Lieben, wir wissen, es kann sich wie ein mühsamer Prozess anfühlen, aber Loszulassen, was Euch nicht länger dient, erschafft schlicht mehr Raum für all das, was dies tut. Ihr werdet Euch immer weiter entwickeln und öffnet Euch immer weiter für mehr und mehr wunderbare Dinge, die so viel besser mit dem übereinstimmen, wer Ihr wirklich seid. Das größte Geschenk der Zeiten, in denen Ihr Euch befindet, ist die Auflösung des Alten, das nie Eure Wahrheit gewesen ist, und Euch mit den Energien zu füllen, die es Eurer Göttlichkeit ermöglichen, hell und wunderschön zu leuchten.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 04.04.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

:

 

 

Tagesbotschaft - 18.März 2015: Denná správa:

Milí. Pripomíname vám, že sladká a jemná sebaláska a prítomnosť zostávajú v teraz absolutne nutné pre možnosť navigovania energií ako ich tento týždeň budete prežívať. Všetky veľké zmeny budú navigované/usmerňované z každého, v každom správnom Teraz-momente. Zostaňte bdelí vo vašej seba-opatere tým, že počúvate a uznáte to čo emocionálne, telesne a energeticky potrebujete lebo vám to umožní tie dary týchto časov využiť najlepšie a minimovať nepohodlie a potiaže. Myslite na to, že sú to časy, ktoré vaša duša vzrušená - veľmi dlho očakávala.

Ihr Lieben, wir erinnern Euch daran, dass süße und zärtliche Selbstliebe und das Gegenwärtig-Bleiben im Jetzt absolut notwendig sind, um solch intensive Energien zu navigieren, wie Ihr sie diese Woche erleben werdet. Alle großen Veränderungen werden aus dem jeweils gegebenen richtigen Jetzt-Moment navigiert. Bleibt wachsam in Eurer Self-Fürsorge, indem Ihr darauf hört und anerkennt, was Ihr emotional, körperlich und energetisch braucht, denn das wird es Euch ermöglichen, die Gaben dieser Zeiten am besten zu nutzen und alle Unbehaglichkeiten und Beschwerden zu minimieren. Denkt daran, dies sind die Zeiten, die zu erfahren Eure Seele so immens lange und aufgeregt erwartet hat.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 18.03.2015,
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 19.Februar 2015: Denná správa

Milí, jazdite tie vlny – ktorékoľvek sa prejavujú – s úplným prijatím ich dokonalosti a účelu. Keď sa cítite nabití energiou využite tú príležitosť na podnikanie niečoho, buďte aktívni lebo tie energie podporujú váš pohyb. Keď sa cítite unavení, tak uznajte, že je to čas oddychu a integrácie/vloženia. Vaše telo si je vždy vedomé svojej potreby, ktoré energie zodpovedajú tomu teraz-momentu v každom okamihu. Keď začnete tie energie teraz-momentu používať a pracovať s nimi budete efektívnejší a budete sa cítiť podporovaní. Začnete navigovať/usmerňovať váš život dôstojnejšie a ľahšie ako kedykoľvek predtým.

Ihr Lieben, reitet die Energien - welche Energien sich Euch auch immer präsentieren - mit vollkommener Annahme ihrer Vollkommenheit und ihres Zweckes. Wenn Ihr Euch energiegeladen fühlt, nutzt dies als Gelegenheit, etwas zu unternehmen, aktiv zu werden, denn die Energien unterstützen Eure Bewegung. Wenn Ihr Euch müde fühlt, erkennt, dass es Zeit für Ruhe und Integration ist. Euer Körper ist sich immer sehr dessen bewusst, wofür die Energien gerade gut sind - zu jedem Zeitpunkt. Wenn Ihr beginnt, jede Energie zu nutzen und mit ihr zu arbeiten, die Euch im entsprechenden Jetzt-Moment zur Verfügung steht, werdet Ihr so viel effizienter werden und Euch so viel unterstützter fühlen. Ihr werdet beginnen, Euer Leben mit viel mehr Anmut und Leichtigkeit zu navigieren als je zuvor.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 19.02.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Tagesbotschaft - 13.Februar 2015: Denná správa

Čo keby ste s absolútnou istotou vedeli, že na ceste k vám je veľká láska? Čo by ste mdzičasom robili? Trávili by ste dni v úžasnom očakávaní a prípravami a vaše celé sústredenie by ste nasmerovali na lásku, ktorá celkom iste príde. Vidíte? Môžete tak isto ten prispôsobovací proces tráviť v radosti, vzrušení a nadšením ako tiež manifestáciou všetkého čo si želáte – lebo obe sú súčasťou radosti stvorenia.

Was wäre, wenn Ihr mit absoluter Sicherheit wüsstet, dass Eure nächste große Liebe auf dem Weg zu Euch ist? Was würdet Ihr in der Zwischenzeit tun? Ihr würdet Eure Tage in köstlicher Erwartung und Vorbereitung verbringen und Euer Fokus wäre auf die Liebe gerichtet, die ganz sicher kommen wird. Seht Ihr? Ihr könnt im Anpassungs-Prozess ebenso Freude, Aufregung und Begeisterung finden wie auch die eigentliche Manifestation all dessen, was auch immer Ihr Euch wünscht, weil beide Teil der Freude der Schöpfung sind.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 13.02.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

Tagesbotschaft - 07.Februar 2015: Denná správa

Milí, keď začnete plne a celkom vstupovať do vašej skutočnej sily a preberiete vašu úlohu ako spolustvoritel, ju objímte a my vás prosíme majte veľké sny ale zostaňte otvorení pre niečo - lebo želaním vesmíru je priniesť vám viac nádhery ako ste si mohli vôbec predstaviť. Dajte nám priestor, aby sme vám mohli slúžiť a urobiť šťastnými.

Ihr Lieben, wenn Ihr beginnt, voll und ganz in eure authentische Kraft einzutreten und Eure Rolle als Co-Schöpfer einzunehmen, zu umarmen, bitten wir Euch, habt große Träume, aber bleibt auch offen für noch weit mehr Wunderbares, denn oft hat das Universum den Wunsch, Euch viel mehr zu bringen als Ihr Euch irgend vorstellen könnt. Gebt uns den Raum, Euch zu dienen und zu beglücken.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 07.02.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 08.Januar 2015: Denná správa

Bezpodmienečná láska – jemná, prijímajúca, vzťahujúca láska pre všetky aspekty vášho JA – je ten najmocnejší krok k vytúženému prebudeniu, k prebudeniu a jednotnému vedomiu. Vedie k celistvosti a akceptancii, ktorú hľadáte a umožní vám rozpoznať tú univerzálnu celistvosť, zažiť ju a slúžiť jej a oslavovať ju.

Vy všetci, každý z vás ste jedno silné celistvé hnutie, ktoré spôsobí kolektívnu zmenu toho veľkého celého. Nepodceňujte nikdy vplyv lásky, ktorú dáte sebe milí, lebo tým, že vás naplní, vás lieči a vami preteká, zapaľuje revolúciu lásky na vašej planéte jedným špektakulárnym/okázalým spôsobom.

Bedingungslose Selbstliebe - zärtliche, annehmende, nährende, einbeziehende Liebe für alle Aspekte des Selbst - ist der mächtigste Schritt zum ersehnten Aufwachen, Erwachen und Einheits-Bewusstsein hin. Sie führt zu der Ganzheit und Akzeptanz, nach der Ihr sucht, und sie ermöglicht Euch, das universelle Ganze zu erkennen, zu erfahren, ihm zu dienen und es zu feiern.

Ihr alle, jeder von Euch, seid eine kraftvolle Gesamt-Bewegung, die eine kollektive Veränderung des großen Ganzen bewirkt. Unterschätzt niemals die Auswirkungen der Liebe, die Ihr Euch selbst gebt, Ihr Lieben, denn indem sie Euch erfüllt, Euch heilt und Euch durchströmt, heizt sie die Revolution der Liebe auf Eurem Planeten auf höchst spektakuläre Weise an.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 08.01.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Tagesbotschaft - 06.Januar 2015: Denná správa

Milí, čo keby ste sa vzdali námahy a vy/nútenia a namiesto toho skúsili ziť v Bytí a toku? Keby námaha bola tým tajomstvom k úspechu, tak teraz by ste žili život vašich snov, alebo? Vidíme vás neuveritelne snažiť sa, vidíme vás padať a vstať, znova a znova sa vracať do systému, ktorý vám definitívne nedodá žiadne trvalé a uspokojivé výsledky.

Keď STE a „tečiete“ (dovolíte tok života) tak ste užitočný pre celý vesmír a nastavíte vesmír na podporu vašich tvorení. Všetko sa pohybuje v tom istom božskom smere. Mali ste niekedy geniálny nápad a vtiekli ste do neho? Spozorovali ste ako plynule a rýchlo sa všetko prepojilo, ako sa to plné nadšenia, radosti a ľahkosti začalo všetko manifestovať/ukazovať? Mnohí z vás tú mágiu zažili a napriek tomu sa zo zvyku vrátili späť do ich starej cesty námahy namiesto oddať sa toku.

My sme tu aby sme vám povedali, že môžete žiť z toho miesta podporujúceho stvorenia. To nemusí byť niečo čo sporadicky/ojedinele niekedy zažijete. Vy môžete vytvoriť tú istú magickú kombináciu aspektov vždy kedy chcete tým, že nasadíte Co-kreáciu/tvorenie ako operačný systém - venovaním sa toku života (oddanosť) a začnete žiť život, ktorý je oveľa viac produktívnejší a príjemnejší ako kedykoľvek predtým.

Ihr Lieben, was, wenn Ihr das Anstrengen und Erzwingen aufgeben und Euch stattdessen im Sein und Fließen versuchen würdet? Denn wenn Anstrengung das Geheimnis zu Eurem Erfolg wäre, würdet Ihr alle in diesem Moment das Leben Eurer Träume leben, oder? Wir sehen Euch Euch unglaublich bemühen, sehen Euch fallen und aufstehen, immer wieder, und wieder zurückkehren in ein System, das Euch definitiv keine gleichbleibenden und zufriedenstellenden Ergebnisse liefert.

Wenn Ihr seid und fließt, macht Ihr Euch die gesamte Unterstützung des Universums nutzbar und setzt sie dafür ein, Eure Schöpfungen zu fördern. Alles bewegt sich in der gleichen göttlichen Richtung. Hattet Ihr je eine geniale Idee und seid in sie hinein geflossen? Habt Ihr bemerkt, wie zügig dann alles zusammenkam, wie es sich voller Begeisterung, Freude und Leichtigkeit manifestiert hat? Viele von Euch haben diese Magie erlebt und kehrten aus Gewohnheit dennoch zurück zu Ihrem alten Weg des Anstrengens, anstatt zu fließen.

Wir sind hier, um Euch zu sagen, dass Ihr von jenem Ort der unterstützten Schöpfung aus leben könnt. Sie muss nichts sein, das Ihr im Laufe Eures Lebens nur sporadisch erlebt. Ihr könnt dieselbe magische Kombination von Aspekten erschaffen, wann immer Ihr wollt, indem Ihr die Co-Kreation von Hingabe und Fließen als Euer Betriebssystem einsetzt und beginnt, ein Leben zu leben, das weit produktiver und angenehmer ist als je zuvor.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 06.01.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Tagesbotschaft - 03.Januar 2015: denná správa:

K prospievaniu potrebuje vaše telo vzduch, vodu, Slnko, zdravé potraviny, vitamíny a pohyb. Vaša duša potrebuje prepojenie, skutočné Bytie, pokoj/mier, lásku, tok a radosť. Tá kombinácia všetkých tých aspektov je potrebná aby ste mohli žiariť zdravím, vyrovnanosťou a celistvosťou. Pokiaľ vaše myšlienky sa začiatkom nového roku točia okolo zdravia, pohode a okolo pozitívnych zmien myslite na to, že pre úplné zdravie je dôležité akceptovať, podporovať, ceniť si všetky aspekty vášho JA.

Euer Körper braucht Luft, Wasser, Sonne, gesunde Lebensmittel, Vitamine, Mineralien und Bewegung, um zu gedeihen. Eure Seele braucht Verbindung, wahres Sein, Frieden, Liebe, Fluss und Freude. Die Kombination all dieser Aspekte sind erforderlich, um von schimmernder Gesundheit, Ausgeglichenheit und Ganzheit zu sein. Während Eure Gedanken sich bei der Betrachtung des neuen Jahres um Gesundheit, Wohlbefinden und positive Veränderungen drehen, denkt daran, dass es für eine vollständige Gesundheit wichtig ist, alle Anteile Eurer selbst zu akzeptieren, zu fördern und wertzuschätzen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 03.01.2015, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 Tagesbotschaft - 15. Dezember 2014: Denná správa:

Milí, zažiť tú plnosť, ktorú si želáte musíte začať žiť v plnosti. To znamená pustiť tú ilúziu nedostatku a skutočne začať porozumieť, že existuje pre vás plnosť a bohatstvo, do ktorého môžete vstúpiť vždy kedy chcete.

Keď napríklad máte pocit, že vám chýba láska zastavte, vstúpte do vášho vnútra a proste vesmír ukázať vám pravdu o láske, ktorú máte k dispozícii.keď sa otvoríte a dovolíte si cítiť, v tom okamihu sa budete cítiť milovaní. Keď sa necítite ocenení vstúpte do svojho vnútra a poproste vesmír ukázať vám pravdu ako ste ocenení a v tom okamihu sa budete cítiť ocenení. Keď sa cítita zle poproste vesmír ukázať vám pravdu plnosti, ktorá na vás čaká/pre vás je a keďste citliví začnete odhalovať dôkazy o tom, ako ste žehnaní a bohatí.

Prosím počúvajte nás keď vám hovoríme: nikdy nešlo o to, čo potrebujete, zaslúžite si alebo zarobíte. Ide o to, že sa naučíte robiť si nárok a akceptovať a umožniť  to, čo vám vždy patrilo.

Ihr Lieben, um die Fülle zu erleben, die Ihr Euch wünscht, müsst Ihr anfangen, in Fülle zu leben. Das bedeutet, die Illusion des Mangels loszulassen und wirklich anzufangen, zu verstehen, dass es eine Fülle von Reichtum für Euch gibt, in die Ihr einsteigen könnt, wann immer Ihr möchtet.

Wenn Ihr zum Beispiel das Gefühl habt es fehle Euch an Liebe, haltet nur für einen Moment inne und bittet das Universum, Euch die Wahrheit über die Liebe zu zeigen, die Euch zur Verfügung steht. Wenn Ihr Euch öffnet und Euch erlaubt, zu fühlen, werdet Ihr Euch augenblicklich geliebt fühlen. Wenn Ihr Euch nicht wertgeschätzt fühlt, haltet inne und bittet das Universum, Euch die Wahrheit darüber zu zeigen, wie Ihr geschätzt werdet. Wenn Ihr offen seid, werdet Ihr spüren, wie sehr Ihr geehrt und geschätzt werdet. Wenn Ihr Euch schlecht fühlt, bittet das Universum, Euch die Wahrheit der Fülle zu zeigen, die für Euch bereit steht, und wenn Ihr sensibel seid, werdet ihr anfangen, Beweise dafür zu entdecken, wie gesegnet und reich Ihr seid.

Bitte hört uns zu, wenn wir Euch sagen: Es ging nie darum, dass Ihr das, was Ihr benötigt, verdient oder nicht verdient haben müsst. Es geht darum, dass Ihr lernt, das für Euch zu beanspruchen, zu akzeptieren und zu ermöglichen, was immer Euch gehört hat.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 15.12.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Denná správa

Milí, povzbudzujeme vás prestať súdiť vaše skúsenosti podľa toho čo vaša spoločnosť považuje za normálne a začať používať váš vnútorný kompas a podľa neho rozhodnúť či niečo je akceptovatelné alebo nie. Preto je tak dôležité zostať v kontakte s vašimi pocitmi. Musíte byť v stave a vedieť ako sa cítite, aby ste mohli povedať či niečo je v súlade s tým kto skutočne ste. Povzbudzujeme vás byť vašim odborníkom pre váš život a vášho životného vyjadrenia, založeným na vašej vlastnej pravde a navigovať životom tak ako to cítite správne. Tá božská iskra, ktorá je v každom vám vždy ukáže cestu.

Ihr Lieben, wir ermuntern Euch, aufzuhören, Eure Erfahrungen danach zu beurteilen, was Eure Gesellschaft als normal empfindet, und zu beginnen, Euren eigenen inneren Kompass dafür zu benutzen, zu entscheiden, ob etwas akzeptabel ist oder nicht. Darum ist es so wichtig, in Kontakt mit Euren Gefühlen zu sein. Ihr müsst in der Lage sein, zu wissen, wie Ihr Euch fühlt, um sagen zu können, ob etwas mit dem, wer Ihr wirklich seid, im Einklang steht oder nicht. Wir ermutigen Euch erneut, Euer eigener Fachmann für Euer Leben zu sein und Euren Lebens-Ausdruck, basierend auf Eurer eigenen Wahrheit, so zu navigieren, wie es sich richtig anfühlt. Der Götterfunken, der in jedem und jeder von Euch existiert, wird Euch immer den Weg zeigen.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 06.12.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

Tagesbotschaft - 05. Dezember 2014:

Denná správa

Mnohí z vás prežili veci, ktoré boli zamaskované ako láska a vôbec žiadna láska neboli. Povieme vám: láska nebolí, láska neodmieta, láska nezradí, láska neposudzuje a nekontroluje. Tie zranitelné skúsenosti, ktoré ste mali boli spôsobné neprítomnosťou lásky.

Preto vás prosíme znovu definovať silou vašej múdrosti a vašich nových perspektív čo láska je. Aká je vaša nová definícia lásky? Môžete teraz vidieť, že láska vťahuje, povzdhne, podporuje, oslavuje, povzbudzuje rozumie a prepája? V okamihu keď si vyjasníte čo láska skutočne je ste oveľa skorej v stave vidieť situácie v celej ich pravde, a nikdy nebute omylom považovať neprítomnosť lásky za skutočnú lásku.

So viele von Euch haben Dinge erlebt, die als Liebe getarnt waren, und die absolut keine Liebe waren. Wir sagen Euch es erneut: die Liebe tut nicht weh, die Liebe weist nicht zurück, die Liebe verrät nicht, die Liebe beurteilt oder kontrolliert andere nicht. Die verletzenden Erfahrungen, die Ihr gehabt haben mögt, wurden durch die Abwesenheit von Liebe verursacht, nicht durch die Liebe selbst.

Daher bitten wir Euch, Kraft Eurer Weisheit und Eurer neuen Perspektive neu zu definieren, was Liebe ist. Wie lautet Eure neue Definition von Liebe? Könnt Ihr jetzt sehen, dass Liebe nur einbezieht, erhebt, unterstützt, feiert, fördert, pflegt, versteht und verbindet? Sobald Ihr Euch im Klaren seid, was Liebe wirklich ist, seid Ihr weit eher in der Lage, Situationen in ihrer ganzen Wahrheit zu sehen, und werdet niemals wieder die Abwesenheit von Liebe mit wahrer Liebe verwechseln.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 05.12.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Tagesbotschaft - 01. Dezember 2014:

Denná správa

Myslite na profesora, ktorý celý svoj život – inklusíve jeho dejín -  storočia venoval štúdiu jednej témy. Keď vy sa náhodou zaujímate o tú istú tému išli by ste k nemu? Alebo budete počúvať niekoho iného, kto študoval celkom niečo iné?

Milí, vy ste vysoko uctievaní experti vášho vlastného života. Vo vašej duševnej pamäti máte nazbieranú múdrosť storočí. Iní to môžu myslieť s vami dobre a majú značné znalosti vlastných duševných-ciest ale vy ste tí jediní experti vo vlastnej veci. Počúvajte svoje vnútorné vedomosti. Neexistuje väčší zdroj vedomostí o vás ako vaše vlastné JA.

Denkt Euch einmal einen Professor, der sein ganzes Leben dem Studium eines bestimmten Themas - mitsamt dessen Geschichte über die Jahrhunderte - gewidmet hat. Wenn Ihr Euch nun für das gleiche Thema interessieren würdet, würdet Ihr zu ihm gehen? Oder würdet Ihr auf jemand anderen hören, der etwas vollkommen anderes studiert hat?

Ihr Lieben, Ihr seid die hochverehrten Experten Eures eigenen Lebens. Ihr habt in Eurem Seelen-Gedächtnis die gesammelte Weisheit von Jahrhunderten inne. Andere mögen es gut meinen und haben beachtliche Kenntnisse über ihre eigenen Seelen-Wege, aber Ihr seid die einzigen Experten in Eurer eigenen Sache. Hört auf Euer inneres Wissen. Es gibt für das Wissen über Euch keine größere Quelle als Euch selbst.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 01.12.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Zástupce odkazů pro listování

SEKCIA PRIPOMIENKY bola zavedená 09.2014 a slúži k pripomenutiu hodnoty a veľkosti ľudstva a predovšetkým jedinca v kolobehu stvorenia. Každodenné povinosti a vštepené zvyky vedú často človeka k sklamaniam a nedôvere vlastnej schopnosti a tou pripomienkou presunuté.... Tie chýbajúce príspevky budú priložené

Tagesbotschaft - 26. November 2014:

Denná správa

Vaša fantázia je náradie, ktoré vás prepojí s vaššimi najvyššími víziami, s vašimi oduchovnenými, inšpirovanými stvoreniami. Zobrať si čas na hru s vašimi fantáziami je najvyššia sloboda, lebo vás neprepojí len smerom k zdroju ale aj do ríše nekonečných možností. Mnohím z vás sa v detsve odučila fantázia, čo bol začiatok vášho odmocnenia.

Milí, vaša nevinnosť, vaša sila predstavy sú ešte stále vo vás a čakajú na odprášenie a byť znova objavené. Používajte ich k vytvoreniu a k prineseniu späť do vášho života na vytvorenie ľahkosti a hravosti. Sledujte mosty fantázie v prospech vašej radosti, kreácie a odhalení a zapletiete/vnesiete tým do vášho života/vašej reality znova magiu.

Eure Phantasie ist das Werkzeug, das Euch mit Euren höchsten Visionen verbindet, mit Euren beseelten, inspirierten Schöpfungen. Euch Zeit zu nehmen, um mit Eurer Fantasie zu spielen, ist die allerhöchste Freiheit, denn das zu tun, erschließt Euch nicht nur Eure Ausrichtung mit der Quelle, sondern auch ein Reich unendlicher Möglichkeiten. Vielen von Euch wurde im Kindesalter beigebracht, Eure Phantasie aufzugeben, was der Anfang Eurer Entmachtung war.

Ihr Lieben, Eure Unschuld, Eure Vorstellungskraft sind noch immer da und warten darauf, abgestaubt und neu entdeckt zu werden. Verwendet sie zum Erschaffen und um die Leichtigkeit und das Spiel zurück in Euer Leben zu bringen. Folgt der Brücke der Phantasie, hin zu Euren größten Freuden, Kreationen und Entdeckungen, und Ihr werdet die Magie wieder neu in eure Realität einweben.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.11.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 26. Oktober 2014: Denná správa:

Vy milí, keď by ste mohli začať vidieť tie udalosti vo vašom životnom-vyjadrení skončili by ste tie veci brať osobne. Neustále ste konfrontovaní energiami, o ktorých môžete rozhodnúť vy či sú pre vás vhodné a vám dajú pocit podpory alebo nie. Vaše (vnútorné) energetické nastavenia sa budú stále presunovať a zjemňovať – ako odzrkadlenie vášho energetického stavu. To vysvetľuje prečo vzťahy, práca, priateľstvá, záujmy a tiež vaše bydlisko sa môžu meniť. Nie je to trest, neurobili ste nič nesprávne – keď jeden aspekt už nie je v rezonancii/súlade s vami tak to energeticky bude ťažké naďalej udržať. 
Tiež nemusíte robiť k tomu veľké vysvetlenia. Niekedy končia vzťahy a neskôr, v inej etape cesty sa obaja znovu  spoja vo vzájomnej vibrácii. Keď sa v nejakej situácii cítite nesvoji, aj keď ste robili to najlepšie tak to neznamená, že by ste urobili niečo nesprávne alebo sa museli viac snažiť alebo ste zlyhali. Znamená to jednoducho, že niečo energeticky nie je v súlade a to bude (energeticky) ťažké udržať naďalej.
Vy rastiete a rozširujete sa pokiaľ sa naďalej vyvíjate. To je tá krása toho – byť na tejto planéte človekom! Je to prirodzené a nádherné, že tie energie sa okolo vás ako odzrkadlenie stále posúvajú. Vesmír vždy bude reagovať na vaše vysielanie, žiarenie lebo zaprisahalo vás vo vašom energeticko prehlásení podporovať v tom kto ste.
Ihr Lieben, wenn Ihr nur anfangen könntet, die Ereignisse in Eurem Lebens-Ausdruck als energetischen Sortierungs-Prozess zu sehen, würdet Ihr aufhören, die Dinge so persönlich zu nehmen.
Ihr werdet ständig mit Energien konfrontiert, von denen Ihr dann entscheiden könnt, ob sie Euch angemessen sind und Euch gut und unterstützt fühlen lassen, oder nicht. Eure [inneren] energetischen Einstellungen werden sich - als Reflexion Eures energetischen Zustands - stets weiter verschieben und verfeinern. Dies erklärt, warum Beziehungen, Jobs, Freundschaften, Interessen, selbst Euer Wohnort sich ändern können. Das ist keine Bestrafung, Ihr habt nichts falsch gemacht - wenn ein Aspekt nicht länger mit Euch in Resonanz steht, wird es [energetisch] zu schwierig, ihn weiter aufrecht zu erhalten
Ihr müsst auch keine großartigen Erklärungen dazu abgeben! Manchmal gehen Beziehungen auseinander und beide Personen gelangen auf einer späteren Etappe des Weges wieder zu gegenseitiger Resonanz und vereinigen sich wieder. Wenn Ihr Euch in einer Situation unbehaglich fühlt, nachdem Ihr doch Euer Bestes getan habt, bedeutet das nicht, Ihr wäret schlecht gewesen, oder hättet Euch mehr anstrengen müssen oder hättet versagt. Es bedeutet einfach, dass hier etwas energetisch nicht fließt dass es nicht zu Eurer ganz besonderen derzeitigen Vibration passt.
Ihr wachst immer und dehnt Euch aus, Ihr verändert und entwickelt Euch immer weiter. Das ist die Schönheit dessen, auf diesem Planeten ein Mensch zu sein! Es ist natürlich und wunderbar, dass die Energien sich als Reflexion darauf immer weiter um Euch herum verschieben. Das Universum wird stets auf Eure Aussendung, Eure Ausstrahlung reagieren, weil es sich immer dazu verschwört, Euch in Eurer energetischen Verkündung dessen, wer Ihr seid, zu unterstützen.
Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle:http://trinityesoterics.com/category/daily-message/
 Tagesbotschaft - 25. Oktober 2014: Denná správa: 
Mnohí z vás sa pokúšali ich systém viery uplatniť na svoje vzťahy. Nechajte nás vysvetliť. Mnohí rodičia boli vychovaní v strachu pred jedným zúrivým, pomstychtivým Bohom. Vaše náboženstvo sa zakladá na strachu, kontroluje, hodnotí a trestá. Vaši rodičia ako vodiaci domácnosť vám predžívali to isté. Mnohí z vás sú – lebo tak rástli – pripravení na tie isté podmienky vo vzťahu k partnerovi a deťom   
Vy milí, keď sa zmení váš vzťah k Bohu budú sa vaše vzťahy tiež meniť. Keď začnete vidieť ten Zdroj ako bezpodmienečne dávajúceho lásku začnete zaobchádzať tak isto s inými.  Keď sa vy sami prijmete ako dokonalé bytosti začnete prijímať aj iných. Keď o sebe viete, že ste na planéte robiť skúsenosti bez strachu pred hodnotením prestanete hodnotiť alebo kontrolovať iných.
Vidíte? Všetko začína vo vnútri. Tie hlbokosiahajúce zmeny vašich systémov viery sú tie pohony na vašej planéte. Prenikne to výnimočným spôsobom každú oblasť/tvar vášho života. Dovoľte láske plynúť, prijať ju, podporovať a rásť. Uznajte, že všetci ste časti Božského! To prinesie mier, to spojenie a hlboké uspokojenie, po ktorých ste už vždy túžili vo vašich vzťahoch. 
Viele von Euch haben versucht, alte Glaubenssysteme auf ihre persönlichen Beziehungen anzuwenden. Lasst uns das erklären. Viele Eurer Eltern wurden unter Androhung eines zornigen, rachsüchtigen Gottes aufgezogen. Ihre Religion war Angst-basiert, kontrollierend, wertend und bestrafend. Eure Eltern, als Führer der Hausgemeinschaft, haben Euch dasselbe vorgelebt. Viele von Euch sind, weil Ihr auf diese Weise großgezogen wurdet, dazu konditioniert worden, dieselben Bedingungen auf Eure Partner und Kinder anzuwenden. 
Ihr Lieben, wenn sich Eure Beziehung zu Gott verändert, werden sich Eure Beziehungen ebenso umstellen. Wenn Ihr beginnt, die Quelle als bedingungslos liebend anzusehen, werdet Ihr beginnen, andere ebenso zu behandeln. Wenn Ihr beginnt, Euch selbst als vollkommen angenommen zu betrachten, werdet Ihr anfangen, andere anzunehmen. Wenn Ihr von Euch selbst wisst, dass Ihr auf dem Planeten seid, um ohne Furcht vor einem Urteil viele verschiedene Erfahrungen zu machen, werdet Ihr aufhören über andere zu urteilen oder zu versuchen, andere zu kontrollieren. 
Seht Ihr? Alles beginnt im Innern. Die tiefgreifende Veränderung Eurer Glaubenssysteme ist es, was die Veränderung auf Eurem Planeten antreibt. Sie wird auf wunderbarste Weise jede Facette Eures Lebens durchdringen. Lasst Eure Liebe fließen, annehmen, fördern, sich ausbreiten und wachsen. Anerkennt, dass Ihr alle Teil des Göttlichen seid! Das wird den Frieden, die Verbindung und die tiefe Befriedigung fördern, nach denen Ihr Euch in Euren Beziehungen schon immer gesehnt habt.
Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 25.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/
Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/
 

 Zástupce odkazů pro listování

 

Tagesbotschaft - 23. Oktober 2014: Denná správa

Keď chcete vo svete vytvoriť hnutie mieru musíte najprv nájsť mier, ktorý existuje vo vás. Keď sa prepojíte s vašim vlastným mierom, vašou vlastnou božskosťou, s vaším vlastným svetlom stanete sa tým čo si (vo svete) želáte. A keď sa každá osoba s jeho vnútorným JA a dovolí mu svietiť bude váš svet preplavený stále viac svetlom, ktoré osvieti vašu planétu ako nikdy predtým.

Nemôžete sa stavať proti tomu čo si neželáte. Nemôžete proti sebe bojovať a v mene mieru premôcť niekoho/niečo. Iným môžete ukazovať len energiu, ktorú si želáte dovtedy až sa vytvorí veľkolepé kolektívne svetlo a umožní prirodzenou cestou tú premenu, ktorú si želáte. Ste poslanci lásky, mieru a ste na tejto planéte na zavedenie energie tej mohutnej zmeny.

Wenn Ihr eine Bewegung des Friedens in Eurer Welt erschaffen wollt, müsst Ihr als erstes den Frieden finden, der in Euch selbst existiert. Wenn Ihr Euch mit Eurem eigenen Frieden, Eurer eigenen Göttlichkeit, Eurem eigenen Licht verbindet, werdet Ihr selbst zu dem, was Ihr [in der Welt] zu sehen wünscht. Und sobald jede Person sich mit diesem inneren Sein verbindet und es leuchten lässt, wird Eure Welt mit mehr und mehr Licht überflutet werden, das Euren Planeten erleuchten wird wie nie zuvor.

Ihr könnt Euch nicht dagegen stemmen, wenn etwas unerwünscht ist. Ihr könnt einander nicht bekämpfen und im Namen des Friedens überwältigen. Ihr könnt anderen nur jene Energien zeigen, die Ihr selbst Euch wünscht, bis sich eine prachtvolle kollektive Licht-Welle bildet, die alles verwandelt und erleuchtet, und den Wandel ermöglicht, von dem ihr Euch wünscht, dass er sich auf natürliche Weise ereignen möge. Ihr seid die Botschafter der Liebe und des Friedens, und Ihr seid auf dem Planeten, um die Energien des machtvollen Wandels einzuleiten.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 23.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Friedensmeditation am Sonntag: WIR erschaffen Frieden - WE create Peace!

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Tagesbotschaft - 20. Oktober 2014: Denná správa

Iných skutočne povzdvihnúť neznamená kŕmiť ich ego ilúziami nadvšemocnosti alebo povzdvihnúť ich do rady, ktorá ich od iných delí. Znamená to pomôcť im prepojiť sa s ich božskosťou, ich skutočnou silou, ich pravdou v momente keď zabudli kto vlastne sú. Vždy keď pracujete a konáte s najvyšším nasmerením a božskou pravdou budú podporované: integrácia/zahrnutie, rast, vývoj a pravdivosť.

Andere wirklich zu erheben und zu erbauen, bedeutet nicht, ihr Ego mit den Illusionen des Größenwahns zu füttern oder sie in einen Rang zu erheben, der sie von anderen trennt. Es bedeutet, ihnen zu helfen, sich mit ihrer Göttlichkeit, ihrer authentischen Kraft, ihrer Wahrheit zu verbinden, sobald sie vergessen, wer sie tatsächlich sind. Wann immer Ihr von der höchsten Ausrichtung und der göttlichen Wahrheit aus arbeitet und handelt, werden die Integration, das Wachstum, die Entfaltung und die Wahrhaftigkeit unterstützt.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 20.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 17. Oktober 2014: Denná správa:

Stupeň radosti, ktorú môžete zažiť je v priamom pomere s množstvom lásky, ktorú si dovolíte zažiť. Láska a radosť sa navzájom sprevádzajú, stretnú sa lebo pochádzajú/sú vyvádzané z vášho najvyššieho nasmerovania na ZDROJ. Rozhodnúť sa pre lásku znamená rozhodnúť sa pre energie vášho domova.

Der Grad der Freude, die Ihr in Eurem Leben erlebt, steht im direkten Verhältnis zu der Menge an Liebe, die Ihr Euch zu erleben erlaubt. Liebe und Freude gehen miteinander einher, sie treffen gemeinsam ein, da sie sich daraus ergeben, dass ihr in Eurer höchsten Ausrichtung mit der Quelle seid. Sich für die Liebe entscheiden heißt, sich für die Energien von Zuhause entscheiden.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 17.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

Tagesbotschaft - 15. Oktober 2014: Denná správa:

Mnohí z vás sú zdržanliví milovať znova lebo v predošlých vzťahoch boli zranení. Môžete mať taký pocit ale bolo by hlúpe byť tak nepozorný a nemilovať znova. Vy milí, to čo ste zažili môže byť bolestivé, ale láska to nebola. Láska pozdvihne, spojí, láska vyrovnáva, láska akceptuje, láska prepojí, láska oslavuje, láska podporuje, láska umožňuje prežiť vás samých a zistiť najhlbším, základným spôsobom, že ste božská súčasť toho zdroja, z ktorého ste prišli. V okamihu keď si vyjasníte čo láska skutočne je uvidíte, že nie je hlúpe jednu z tých vecí chcieť prežiť. Ste vždy múdri keď sa rozhodnete pre lásku.

Viele von Euch sind sehr zurückhaltend darin, wieder zu lieben, da Ihr in früheren Beziehungen verletzt wurdet. Ihr mögt das Gefühl haben, es wäre närrisch, so unachtsam zu sein, wieder zu lieben. Ihr Lieben, was Ihr erlebt habt, das so schmerzhaft war, war keine Liebe. Liebe erhebt, Liebe ermutigt, Liebe besänftigt, Liebe akzeptiert, Liebe verbindet, Liebe feiert, Liebe fördert, Liebe vereint, Liebe gleicht aus, Liebe ermöglicht es Euch, Euch selbst zu erleben und zu erfahren, auf tiefgründigste, fundierteste Weise, als göttlicher Teil der Quelle von der Ihr kamt. Sobald Ihr Euch absolut klar darüber seid, was Liebe wirklich ist, werdet Ihr sehen, dass es ganz und gar nicht töricht ist, eines dieser Dinge erleben zu wollen! Ihr seid immer weise, wenn Ihr Euch für die Liebe entscheidet.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 15.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 26. September 2014 – denná správa

Milí, musíte sa rozhodnúť. Musíte sa rozhodnúť, že ste ten najvzácnejší náklad/tovar, ktorý skutočne ste a tak by ste mali so sebou aj zaobchádzať. To znamená nikomu nedovoliť aby zmenšil vaše svetlo alebo sa pokúsil – ktorýmkoľvek spôsobom – zmenšovať kto a čo vlastne ste. To znamená vytvoriť v sebe bezpečné miesto pre vás a vaše BYTIE a vo vašom BYTÍ byť celkom sebou prijatí. To znamená neakceptovať nič čo je menej ako vy- milovaná časť zdroja všetkého. Mnohí z vás sú tí najhorší vlastní útočníci a to znamená konečne sa rozhodnúť prestať s negatívnymi samorozhovormi, sami sa zneužívať. Vy – každý z vás – ste úžasné bytosti! Ako by ste mohli byť niečo iné ako časti zdroja-energie. O čo rýchlejšie si tú skutočnosť pripustíte a prijmete vaše svätectvo o to rýchlejšie začnete žiť váš potenciál.

Ihr Lieben, Ihr müsst Euch entscheiden. Ihr müsst für Euch entscheiden, dass Ihr die kostbare Fracht seid, die Ihr wahrhaftig seid, und Euch entsprechend behandeln. Das bedeutet, niemandem zu gestatten, Euer Licht zu mindern oder zu versuchen, - in welcher Weise auch immer - zu schmälern, wer ihr tatsächlich seid. Es bedeutet, einen sicheren Platz für Euch und Euer SEIN zu erschaffen, und vollständig in Eurem SEIN angenommen zu werden. Es bedeutet, nichts zu akzeptieren, das weniger ist als was Ihr als geliebter Teil der Quelle verdient. Viele von Euch sind selbst ihre eigenen schlimmsten Angreifer, und dass es darüber hinaus bedeutet, endlich zu entscheiden, damit aufzuhören, Euch mit Euren negativen Selbstgesprächen selbst zu misshandeln. Ihr - jeder von Euch - seid herrliche Wesen! Wie könntet Ihr, als geschätzte und wesentliche Bestandteile der Quell-Energie, irgendetwas anderes sein? Je schneller Ihr Euch diese Tatsache zugesteht und Eure eigene Heiligkeit empfangt, desto schneller werdet Ihr beginnen, Euer volles Potenzial zu leben.

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 26.09.2014,
Übersetzung: Yvonne, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 11. Oktober 2014: DENNÁ SPRÁVA.

Dospelosť je jednoducho len zmena stráže – povedať to takto – od vašich rodičov, ktorí boli láskyplní poradcovia, k vám samým, ktorí budete vaši láskyplní poradcovia. Nikdy to nebolo myslené tak aby ste žili život plný námahy, život obetí len preto, že sa skončilo detsvo. Je to nádherný čas premeny čo znamená, že môžete začať byť tá láskyplná podpora, ošetrenie, ktorú vám dávali rodičia lebo máte teraz tú zrelosť a múdrosť. Zmysel podpory nezmizol keď ste dozreli. Zodpovednosť padla do vašich rúk. Buďte tí láskyplní, starostliví, ošetrovací smerovníci vášho JA, ktorých si zaslúžite.?

Das Erwachsenwerden ist einfach nur eine Wachablösung - um es einmal so zu auszudrücken - von Euren Eltern, die Eure liebevollen Ratgeber waren, zu Euch selbst, die Ihr nun Eure eigenen liebevollen Ratgeber werdet. Es war nie so gemeint, dass Ihr ein Leben voller Opfer und Plackerei leben solltet, nur weil die Kindheit vorbei war. Das ist eine wunderbare Zeit des Wandels, was heißt, dass Ihr jetzt die Reife und Weisheit habt, zu beginnen, Euch selbst die gleiche liebevolle Betreuung, Pflege und Unterstützung zu geben, die Eure Eltern Euch gegeben haben (oder eine bessere, wenn ihr nicht die Erfahrung liebevoller Eltern gemacht habt). Die Bedeutung dieser Pflege hat sich nicht einfach aufgelöst, als Ihr erwachsen wurdet! Die Verantwortung ist nur in Eure eigenen Hände übergewechselt. Seid Ihr die liebevollen, fürsorglichen, pflegenden Wegweiser und Ratgeber Eurer selbst, die Ihr verdient?

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, 11.10.2014, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

Tagesbotschaft - 13. Oktober 2014: Denná správa:

Vďačnosť je jedným najsilnejším prostriedkom, ktorý človek môže využívať. Nástroj pre váš feedback/ozvena na vesmír, je to kormidlo pre vaše plutie/plávanie životom. Budete vždy vystavení novým a neobyčajným energiám nového druhu. Vaša vďačnosť pôsobí pri tom ako energie-vyberania-náradie, ktoré zdôrazňuje čo sú vaše záujmy.

Pozrite, vesmír nepracuje s negatívnymi vetami/zložkami. On zachitáva len to čo je vašim stredobodom/stredobodom vášej túžby – ako indikátor/ukazovatel toho čím chcete pokračovať vo vašom živote a čo rozhodnete zakotviť vo vašej existencii. Vďačnosť je kvôli jej krásnej a podporujúcej energii – jednoducho povedané – pozitívny prostriedok sústredenia, ktorý vám prinesie viac tej energie, ktorú si želáte/hodnotíte.

Rozumiete? Vďačnosť oznamuje vesmíru nahlas to čo milujete a láska je rozmnožovatel všetkého.

 

Dankbarkeit ist eins der mächtigsten Mittel, die ein Mensch nutzen kann. Sie ist nicht nur ein eindeutiges Instrument für Euer Feedback an das Universum, sie ist auch ein Lenkrad für Euren Fluss (flow). Ihr werdet immer wieder neuen und ungewohnten, neuartigen Energien ausgesetzt. Eure Dankbarkeit wirkt dabei wie ein Energie-Sortierungs-Werkzeug, das deutlich macht, was Eure Vorlieben sind.

Seht, das Universum arbeitet nicht mit Negativsätzen. Es erfasst nur, wo Euer Schwerpunkt liegt - als Indikator dafür, was Ihr in Eurem Leben fortzusetzen wünscht, und was Ihr entscheidet, energisch in Eurer Existenz zu verankern. Dankbarkeit ist wegen ihrer wunderbaren, unterstützenden Energie - einfach ausgedrückt - ein positives Fokussierungs-Mittel, das Euch immer nur noch mehr von den Energien bringen kann, die Ihr schätzt.

Versteht Ihr? Dankbarkeit verkündet dem Universum lautstark, was Ihr liebt, und die Liebe ist der größte Vervielfacher von allem.

 

Erzengel Gabriel durch Shelley Young, http://trinityesoterics.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de/

Quelle: http://trinityesoterics.com/category/daily-message/

 

 

 

         

 

 

 
 

„ 

aktualizované: 24.06.2024 21:27:39