SPIRIT = ESENCIA ŽIVOTA = KVALITA ČASU

Botschaft von Gaia: Zur momentanen Zeitqualität (durch Blandina Gellrich) – 10.Januar 2016 - TOHODOBÁ KVALITA ČASU

Veröffentlicht am Januar 11, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://s3-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Folmwsimpletruths.files.wordpress.com%2F2010%2F11%2Fgif_earth_heart.gif&sp=6bc2737ac168f824f52587b78113b34c

Gaia – zur momentanen Zeitqualität – k momentálnej kvalite času

Hovorí Gaia. Začal nový pozemský rok a ja ťa pozývam tvoriť tento rok úplne inak ako ten minulý. Čo všetko potrebuje novo vytvárať niečo? Najprv materiály. V tom prípade sú materiály to čo je v tebe. Čo je to? Je to neistota pri všetkom čo sa na Zemi práve deje? Pozývam ťa vidieť všetko čo sa na Zemi deje z inej perspektívy. Padni do môjho náručia a pozoruj to diane bez toho, že by si bol do toho zapletený. Keď si do tých dianí zapletený tak nemáš slobodnú perspektívu. Vtedy si nastavený na autopilota, môžeš len reagovať miesto toho aby si konal. Vtedy si v strede búrky toho mocného diania, ktoré na Zemi vládne a stiahne ťa to. Už nemôžeš jasne myslieť, stratíš kontakt k tvojmu vnútru a prenecháš iným riadenie. Tak najprv hľadaj riadenie v tvojom vnútri, hlboko, vzdialený od toho čo ti hovoria iní – politici, náboženskí vodcovia, vedci alebo susedia – v tebe je vedomosť. Vedomosť, ktorá sa nedá vyjadriť vo formulách a rovniciach, teda aspoň nie tých pozemských. Vedomosť, ktorá sa nezmestí do obmedzujúceho pohára. Vedomosť, ktorá sa nedá vyjadriť slovami. Ty to možno cítiš ako vieru alebo predtuchu, je to vánok, veľmi jemné. Tá vedomosť pochádza z iného zdroja, ako vedomosť, ktorá je akceptovaná na Zemi.

Hier spricht Gaia. Ein neues Erdenjahr hat begonnen und ich lade Dich ein, dieses Jahr bewusst anders zu gestalten als das voran gegangene. Was braucht es alles, um etwas zu gestalten? Zuerst einmal Materialien. In dem Fall sind die Materialien, das was in Dir ist. Was ist da? Ist da Verunsicherung und Ängstlichkeit bei all dem, was gerade auf Erden vor sich geht? Ich lade Dich ein, das Erdgeschehen einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Lass Dich einmal in meine Arme fallen und beobachte das Erdgeschehen ohne darin verwickelt zu sein. Wenn Du im Erdgeschehen verwickelt bist, dann hast Du keine freie Perspektive. Dann bist Du auf Autopilot geschaltet, kannst nur reagieren statt agieren. Dann bist Du mitten in einem Sturm des gewaltigen Geschehens, das auf Erden gerade auf Erde herrscht und wirst mitgerissen. Du kannst nicht mehr klar denken, verlierst den Zugang zu Deinem Inneren und überlässt anderen Dein Steuer. So suche erst einmal tief in Deinem Inneren Dein Steuer. Tief, ganz tief in Dir, fern allem was Dir andere sagen – egal ob Politiker, Religionsführer, Wissenschaftler, Nachbar – gibt es ein Wissen in Dir. Ein Wissen, das größer ist als all das was auf Erden als Wissen gilt. Ein Wissen, das nicht in Formeln und Gleichungen ausgedrückt werden kann, zumindest nicht in den irdischen Formeln und Gleichungen. Ein Wissen, das nicht in begrenzende Reagenzgläser passt. Ein Wissen, das nicht in Worte gefasst werden kann. Für Dich fühlt es sich vielleicht wie Glauben oder Ahnung an, ist eher ein Hauch, ganz zart. Dieses Wissen stammt aus einer anderen Quelle, als das Wissen, das auf Erden akzeptiert wird.

Vnímaj, že tá tvoja časť, ktorej si si vedomý je prepojená s mnohými časticami, ktorých si nie si vedomý. Tak sa raz sústreď na to čoho si ešte nie si vedomý. To čo dlho v tebe spalo, oddychovalo lebo si tomu nevenoval pozornosť. Tvoja pozornosť vdýcha do toho život. Pozornosť je venovať sa, oddať. To tvorí. Tým spôsobom najprv vytvoríš, že mnoho nevedomého sa stane vedomým a tým živé. A pozri si to čo ti všetko je vedomé, vo svetle a tiež v chládku. Prijmi obe – svetlo a tieň – bez hodnotenia. Prenechaj na okamih všetky hodnotenia, názvy a posudky. Pozri si tie energie a sily vo svetle a tiež v tieni a prepoj sa s tou energiou a silou bez toho, že by si sa prepojil s jej výrazom, zmyslom. Výraz je to, na čo tie energie používaš. Rozhodujúca je tvoja motivácia. Cíť, že všetko je medzi sebou prepojené. Každá tvoja myšlienka sa prepojí s inou myšlienkou, s tvojimi myšlienkami a s myšlienkami, ktoré myslia iní. Či tvoje myšlienky sú blahodarné alebo nie závisí od pocitu, ktorým tú myšlienku vysielaš. Tak si môžeš pozrieť formy v tvojom a spoločenskom živote a vieš na akom základe boli myslené. Je v tých formách blahodarnosť, akceptovanie a rešpekt alebo odmietanie? To sa týka stretnutí a situácií tvojich a spoločenských štruktúr. A keďže si časťou spoločenského života, tak ktoré tvoje myšlienky – aj tie podvedomé – prispeli k spoločenskej štruktúre? Čo ti povie tvoj srdečný puls? Vedz, že odmietanie je tiež potrava. Často to prispieva k tomu, že sa zosilní. „Nie“ nesené v rešpekte a akceptancii je oslobodené od odmietania. Otvorí dvere do slobody, lebo si oslobodený od zapojenia/súvislosti. V tom okamihu sa prebudí všetko čoho si ešte nie si vedomý. Vedome povedz „Áno“ alebo „Nie“, to nesené rešpektom a akceptanciou voči tebe a všetkému s čím sa môžeš vonku stretnúť. To ťa oslobodí zo zapletení a pomôže ti, miesto toho, - že sa necháš viesť životom autopilotom – vezmeš teraz kormidlo do dvojich rúk.

Nimm wahr, dass der Teil von Dir der Dir bewusst ist, mit vielen Teilen von Dir verbunden ist, die Dir unbewusst sind. So konzentriere Dich einmal auf das, was Dir von Dir noch unbewusst ist. Lange Zeit hat es in Dir geschlafen, geruht, weil es von Dir nicht beachtet wurde. Deine Beachtung haucht all dem Leben ein. Beachtung heißt Hinwendung. Das erschafft. So erschaffe auf diese Art und Weise erst einmal, dass immer mehr von Deinem unbewussten Sein bewusst und somit lebendig wird. Und schau Dir an, was Dir alles bewusst ist, im Lichtvollen wie im Schatten. Nimm beides – Licht und Schatten – wertfrei wahr. Lasse einmal für einen Moment alle Wertungen, Etikettierungen und Urteile los. Sieh die Energie und Kraft im Licht wie im Schatten und verbinde Dich nur mit dieser Energie und Kraft ohne Dich mit ihrem Ausdruck zu verbinden. Der Ausdruck ist das, wofür Du diese Energie und Kraft nutzt. Entscheidend ist dabei Deine Motivation. Fühle, dass alles miteinander verbunden ist. Jeder Deiner Gedanken verbindet sich mit anderen Gedanken, mit anderen Gedanken von Dir und mit Gedanken, die andere denken. Ob Deine Gedanken wohlwollend oder ablehnend sind, bestimmt das Gefühl, mit dem Du Deine Gedanken aussendest. Xxxx So kannst Du Dir auch die Formen in Deinem Leben und im gesellschaftlichen Leben anschauen und Du weist auf welcher Grundlage gedacht wurde. Ist da Wohlwollen, Respekt und Akzeptanz in den Formen oder Ablehnung? Dies gilt für Situationen und Begegnungen in Deinem Leben genauso wie für die gesellschaftlichen Strukturen. Und da Du ein Teil der Gesellschaft bist, welche Deiner Gedanken – und ich meine damit auch die Dir unbewussten Gedanken – haben zu den gesellschaftlichen Strukturen beigetragen? Möchtest Du dies noch weiter nähren? Was sagt da im Moment Dein Herzschlag? Wisse, dass Ablehnung auch Nahrung ist. Oftmals trägt es dazu bei, dass das was Du ablehnst dadurch größer und stärker wird. Ein „Nein“, dass getragen ist von Respekt und Akzeptanz ist frei von Ablehnung. Es öffnet die Tür in die Freiheit, indem Du frei von Verwicklung bist. In dem Moment kann mehr von dem was Dir von Dir noch unbewusst ist, wach werden. Sage bewusst „Ja“ und „Nein“ und lasse Dein „Ja“ und „Nein“ getragen sein von Respekt und Akzeptanz, Dir selbst gegenüber und allem, was Dir im Außen begegnet gegenüber. Dies befreit Dich aus Verwicklungen und hilft Dir, statt auf Autopilot durchs Leben zu sausen, wieder Dein Steuer in der Hand zu halten.

So geht es in diesem neuen Erdenjahr um Bewusstsein und dadurch Verwicklungen aufzulösen. Dabei ist es egal, was im gesellschaftlichen Leben geschieht. Dies ist der kollektive Ausdruck und eine Jede/ein Jeder trägt zu diesem kollektiven Ausdruck bei.

Es geht in diesem neuen Erdenjahr auch um Verbindung. Wann hast Du das letzte Mal bewusst Verbindung zu mir, Gaia aufgenommen? Kannst Du mich fühlen, mich hören? Ich bin lebendig genau wie Du. Mache Dir wieder bewusst, dass alle Menschen, Tiere, Pflanzen miteinander verbunden sind. Und dann lasse aus dieser Verbindung Gedanken zum Wohle aller – von dem Du ein Teil bist – entstehen. Je mehr Du diese Verbindung fühlst, vielleicht noch ausdehnst über diesen Planeten hinaus, umso kraftvoller und klarer wirst Du Dich in Deinem Körper fühlen. Deine Gedanken – wie auch die Gedanken aller Lebewesen – beeinflussen alles Geschehen. Das, was Deine physischen Sinne wahrnehmen, ist der Ausdruck all dieser Gedanken, nicht die Ursache.

Tak v tomto pozemskom roku ide o  vedomie a tým o rozpustenie zapletení. Pritom je jedno čo sa deje v spoločenskom živote. To je kolektívny výraz a každý k nemu prispieva.

V tomto pozemskom roku ide o prepojenie. Kedy si naposledy prevzal vedome spojenie so mnou, Gaiou? Môžeš ma cítiť, počuť? Som živá, presne tak ako ty. Priveď znova do tvojho vedomia, že všetci ľudia, zvieratá a rastliny sú medzi sebou prepojené. A z toho prepojenia vytvor myšlienky pre blaho všetkých – ktorého časť si aj ty. O čo viac dokážeš cítiť to prepojenie o to viac môžeš to roztiahnuť cez celú planétu a mimo – o to silnejší sa budeš cítiť v tvojom tele. Tvoje myšlienky, tak ako každá myšlienka všetkých bytostí – ovplyvňujú všetko dianie. To čo vnímajú tvoje fyzické zmysly je výrazom tých myšlienok – nie dôvod.

Buď vedome na Zemi v tomto tele v tejto dobe. Predtým než z tej situácie, ktorú chceš zmeniť odídeš tak najprv príď. Vytvor hlbolo v tebe miesto kľudu, kde si prepojený s tvojimi vnútornými vedomosťami a nechaj to vyrásť k presvedčeniu. Zbav sa všetkých zapletení so spoločenskými štruktúrami, odpoj sa v rešpekte a akceptancii.

Sei bewusst auf Erden in diesem Körper in dieser Zeit. Bevor Du aus einer Situation, die Du verändern möchtest, gehst, komme erst einmal an. Erschaffe tief in Dir einen Ort von Stille, wo Du mit Deinem inneren Wissen verbunden bist und lasse es zur Gewissheit werden. Löse Dich aus den Verwicklungen mit den gesellschaftlichen Strukturen, löse Dich mit Respekt und Akzeptanz.

Dieses Erdenjahr wird zu mancher Zeit Dich einladen, weiter dazu beitragen, Dramen zu erschaffen und Dich wieder zu verwickeln. Es wird kein ruhiges Jahr werden. Doch finden immer mehr Menschen den Weg hinaus aus den Verwicklungen darin und somit wird das einst stabile kollektive Gedankenfeld immer löchriger. Es werden immer mehr Menschen den Weg hinaus aus den alten Verwicklungen finden und an dem neuen kollektiven Gedankenfeld – das bereits seit einiger Zeit gewoben wird – mitweben. Es wird weiterhin Naturkatastrophen geben, denn dies ist eine große Zeit der Reinigung. Doch trägt auch dies dazu bei, den Halt und die Sicherheit immer mehr im Inneren zu finden, statt im Außen. Es ist ein Jahr, wo es viel Druck geben wird, auch politisch und wirtschaftlich. Doch trägt auch dies dazu bei, das alte System zu verlassen. Trägheit wird nicht mehr möglich sein.

Tento rok ťa v istých časoch pozve aby si prispel k vytvoreniu drám a znovu ťa zapletú. Nebude to kľudný rok. A predsa mnohí ľudia nájdu cestu preč z tých zapletení a „spolu-pletú“ to čo sa už dlho pletie – nové kolektívne myšlienkové pole. Naďalej budú prírodné katastrofy, lebo je čas veľkej očisty. Ale to tiež prispieva k hľadaniu a nájdeniu udržania a bezpečia vo vlastnom vnútri. Je to rok, v ktorom bude veľa tlaku, tiež politicky a hospodársky. A predsa to prispieva k opusteniu starého systému. Lenivosť/pomalosť nebude možná.

Počas tohto pozemského roku bude tebe a všetkým ľuďom vedomé čo sa skrýva za tými štruktúrami a systémami. Ešte zretelnejšia bude motivácia za tým. To sa zosilní, podporované vstupujúcimi kozmickými energiami. Tak bude podporované spoznanie, ale vedz, že každá pravda je len časť veľkej pravdy.

Budú mnohé sklamania – súkromne a tiež spoločensky. Tak sa teš z každého sklamania, ktoré si uvedomíš a skúmaj čo viedlo k tomu, že si mohol byť klamaný.

Während dieses Erdenjahres wird Dir und allen anderen Menschen immer mehr bewusst werden, was hinter allen Strukturen und Systemen steht. Noch deutlicher wird es, welche Motivation dahinter steht. Dies wird auch durch weiterhin verstärkt einfließende kosmische Energien gefördert. So wird die Erkenntnis in Dir gefördert. Wisse aber, dass jede Wahrheit nur ein Teil einer größeren Wahrheit ist.

Ent-Täuschungen wird es viele geben, privat und auch gesellschaftlich. So freue Dich über jede Täuschung, die Dir dadurch bewusst wird und erforsche, was dazu geführt wird, dass Du getäuscht werden konntest.

Erinnere Dich immer wieder daran, dass ein Zeitalter zu Ende geht. Und nicht nur ein Zeitalter, sondern eine lange Reihe von Zeitaltern. Es geht nicht nur um Deine jetzige Inkarnation. Es geht um einen so großen Schritt in Deiner Entwicklung und Wachstum, der über Deine irdische Erfahrung hinaus gehen kann.

Spomeň si znova a znova, že sa končí jedno časové obdobie. A nie len jedno časové obdobie ale rada časových období. Nejedná sa len o tvoju terajšiu inkarnáciu. Jedná sa o obrovský krok v tvojom vývoji a raste, ktorý môže viesť nad tvoju pozemskú skúsenosť.

Tak ti želám v tomto roku dobrú a liečivú cestu a mysli na to, že obaja sme na tej ceste prepojení.

Gaia

So wünsche ich Dir in diesem Jahr eine gute und heilsame Reise und denke daran, dass wir Beide auf dieser Reise verbunden sind.

Gaia

 

Gaia durch Blandina Gellrich, Januar 2016, www.licht-der-seele.net

Quelle: http://licht-der-seele.net/news-service/botschaften-aus-der-geistigen-welt/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Spirit 2015...


2012spirit: 2015 ist das Jahr der elektrischen Begeisterung? (von Martin Strübin) - 03.Februar 2015

von erst-kontakt @ 2015-02-03 – 09:56:46

2015 ist das Jahr der elektrischen Begeisterung

2015 je rok elektrického nadšenia

Beschreibung: eltenbaum Alex Grey

2015, na základe jej časovej energie označujeme ako rok elektrického nadšenia a silného uskutočnenia jeho snov. Založené na Tzolkin-matrixe zodpovedá medzi iným KIN3, modrej elektrickej noci vedenou modrou rukou. V Čínskom kalendári začína vo februári rok drevenej-kozy. V Tarote sa 1.1.2015 zaraďuje X – kolo šťastia alebo osudu. Astrológia označuje 2015 ako Jupiter-rok so silnným oheň-element-znakom. Tak poukazujú rôzne kultúrne časové filozófie na aktívnu a dynamickú časovú kvalitu v tomto slnečnom obehu, čomu sa veľmi tešíme po veľmi intenzívnom a vyzývajúcom roku 2014. Ale to šťastie nám nepadne do lona. Posledný kolobeh Slnka bol rok skúšok a polárneho trenia.

2015 bezeichnen wir aufgrund seiner Zeitenergie als ‚das Jahr der elektrischen Begeisterung und der tatkräftigen Verwirklichung seiner Träume’. Basierend auf der fraktalen Tzolkin-Zeitmatrix entspricht es u.a. KIN 3, der blauen elektrischen Nacht, geführt durch die blaue Hand. Im Chinesischen Kalender beginnt im Februar das Jahr der Holz-Ziege. Im Tarot wird dem 1.1.2015 die X – das Glücksrad oder Schicksalsrad zugeordnet. Und die Astrologie bezeichnet 2015 als Jupiter-Jahr mit einer starken Betonung des Feuer-Elementes. So weisen unterschiedliche kulturelle Zeitphilosophien auf eine positive, aktive und dynamische Zeitqualität in diesem Sonnenumlauf hin, worüber wir uns alle nach dem doch überaus intensiven und herausfordernden 2014 sicherlich sehr freuen. Doch das Glück wird uns nicht so einfach in den Schoss gelegt. Der letzte Sonnenumlauf war ein Jahr der Prüfung und der polaren Reibung.

Die Jahrhunderte, ja die Jahrtausende des vergangenen absteigenden Weltenzyklus prallen regelrecht auf die Qualitäten des zukünftigen aufsteigenden Äons. Man könnte es auch als Kampf der Titanen bezeichnen, so extrem sind die Unterschiede dieser beiden Zeitalter. War es im Alten die Absicht und Aufgabe des Lebens, aus den geistigen Welten kommend immer tiefer in die Physikalität abzusteigen, und sich dabei immer weiter horizontal innerhalb des Schöpfungsraumes auszudehnen, so steht jetzt die völlige Umkehr dieser Bewegungs- und Entwicklungsrichtung an. Das Leben hat den tiefsten und weitesten Raum eingenommen, der innerhalb der RaumZeit-Schöpfung überhaupt möglich war. Es ist förmlich am Rande des Universums angelangt, sowohl astrophysikalisch als auch quantenphysikalisch.

Storočia, dokonca tisícročia klesajúceho svetového cyklu doslova narážajú teraz do kvality budúceho stúpajúceho Äonu. Dalo by sa to označiť ako boj titánov – tak rozličné sú rozdiely tých dvoch časových dôb. V starom cykle bolo úmyslom a úlohou života, pochádzajúceho z „ duchovna klesať stále hlbšie“ do fyzikality a rozširovať sa horizontálne v priestore stvorenia, tak teraz ide o úplný návrat/zvrat toho pohybu a smeru vývoja. Život sa nachádza na najnižšom a najširšom čas-priestoru stvorenia vôbec možného. Je teraz quantofyzicky a astrofycky doslova na okraji vesmíru.

A teraz chce začať spätnú cestu z toho krištaliného stavu materiálnej/hmotnej bytosti a tým spojenými identifikáciami/stotožňovaním, svetového pohľadu a pravdy povzdvihnúť sa von z hmoty do jemnohmoty a multidimenzionality/mnohostranosti v priestore stvorenia. To samozrejme nejde bez dramatických zmien a transmutácií, lebo koniec koncov – v súvislosti s nami – sa nemôže tisícročná kultúrna cesta so všetkými spôsobmi zmeniť stlačením gombíka. A práve to budeme pociťovať na všetkých úrovniach tejto časovej fázy/odseku. Na jednej strane pád našej starej spoločnosti, ktorý sa skutočne deje a na druhej strane proces vzostupu, ktorý sa neustále silnejšie pozoruje.  Aj keď mnohí myslia, že tie predpovede 2012 sú ukončené a boli nezmysel, ten transmutačný proces ide ďalej už desaťročia a bude trvať ďalšie desať- alebo storočia. Zimný slnovrat 2012 je symbolom alebo ihlovým uchom času, okolo ktorého sa dejú tie skutočné procesy zmeny. Také obrovské udalosti sa predsa nemôžu vybaviť za jeden deň, ale musí sa rozpoznať ten nadpriemerný časový cyklus a synchrónne časové spletenia, ktoré také obrovské evolutívne smery sprevádzajú.

Und nun will es sich wieder aus diesem kristallisierten Zustand des materiellen Geschöpfes und allen damit verbundenen Identifikationen, Weltbilder und Wahrheiten erheben, und den Rückweg seiner langen Reise antreten, hinaus aus der Materie in die Feinstofflichkeit und Multidimensionalität der höherschwingenden Schöpfungsräumen. Dies geht natürlich nicht ohne dramatische Veränderungen und Transmutationen einher, denn schließlich kann man – auf uns bezogen – einen Jahrtausende lang gelebten Kulturweg mit all seinen Konzepten nicht einfach auf Knopfdruck verkehren. Und gerade dies bekommen wir in dieser Zeitphase auf allen Ebenen zu spüren. Einerseits den Weltenuntergang unserer alten Gesellschaft, der tatsächlich stattfindet, und andererseits der Aufstiegsprozess, der sich überall immer stärker bemerkbar macht. Auch wenn viele meinen, dass sich die alten Prophezeiungen mit dem ‚Überleben’ von 2012 allesamt erledigt und als Unfug dargelegt haben, läuft dieser Transmutationsprozess doch schon seit Jahrzehnten ab, und wird noch Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte andauern. Die Wintersonnenwende 2012 ist das Symbol bzw. das Nadelöhr der Zeit, um das herum die eigentlichen weltenverändernden Prozesse stattfinden. Man kann solch gewaltige Ereignisse jedoch nicht an einen Tag dingsfest machen, sondern muss die übergeordneten Zeitzyklen und synchronen Zeitverflechtungen erkennen, die eine solch gewaltige evolutive Richtungsverkehrung wie begleitend steuern.

Betrachten wir einfach mal die erstaunlichen sozialen, wirtschaftlichen, technologischen, psychologischen, gesundheitlichen, energetischen und ökologischen Veränderungen der letzten 100 Jahre, wie sich unsere Welt und Gesellschaft in diesem winzigen Bruchteil ihres Bestehens in allen Bereichen komplett und unvorhersehbar verändert hat. Im Wissen um diese grenzenlosen Möglichkeiten des Lebens (auch oder gerade im Menschen), und im Erleben der unglaublichen Intensität und Veränderungen der aktuellen Zeitphase müssten wir doch erkennen, dass die Welt und die Menschheit gerade dabei ist, sich vollkommen zu wandeln und dass wir uns gar nicht vorstellen können, wohin uns die nächsten 100 Jahre bringen werden.

Pozorujme jednoducho tie sociálne, hospodárske, technologické, psychologické, zdravotné, energetické a ekologické zmeny posledných 100 rokov, ako sa náš Svet a spoločnosť nepredvidateľne kompletne zmenila vo všetkých oblastiach. S vedomím tých bezhraničných možností života (aj práve teraz v človeku) a prežívanie tej neuveritelnej intenzity a zmien tej aktuálnej časovej fázy musíme rozpoznať, že Svet a ľudstvo je práve v úplnej zmene a že si vôbec nemôžeme predstaviť kam nás to vedie.

Aj keď nás to klesanie starého časového obdobia prinieslo mnoho vedomosti o materiálnej strane stvorenia – tak teraz stojíme v jednej slepej uličke a vidíme ten dramatický stav našej milovanej Zeme spôsobený materializmom, vo všetkých ríšach a tiež v našej globálnej spoločnosti. Všetkoobsahujúcim dedičstvom sme neustále konfrontovaní. A pokiaľ sme zajatí v programe vedomia rozdelenia, čo bolo Äony základným kameňom tej „ilúzie“, budeme naďalej zajatí v tej umelej matrix tých starých panovníkov, ktorí k vlastnému úžitku posledné storočia perfekciovali vojnu o energiu“....

Auch wenn uns unser Abstieg des alten Zeitalters unglaublich viel Wissen über die materielle Seite der Schöpfung gebracht hat, stehen wir nun doch in einer Sackgasse und sehen uns dem durch den Materialismus verursachten dramatischen Zustand unserer geliebten Erde, allen Naturreichen und auch unserer globalen Gesellschaft gegenüber. Wir werden nun allumfassend mit dem Erbe unseres Abstieges konfrontiert. Und solange wir noch im Bewusstseinsprogramm der Trennung gefangen sind, was eine der grundlegendsten ‚Illusionen’ des alten Äons war, werden wir weiterhin in der künstlichen Matrix der alten Weltherrscher gefangen sein, die den ‚Krieg um Energie‘ in den letzten Jahrhunderten perfektioniert haben, hauptsächlich für ihre eigene Zwecke....

Quelle und weiter: http://www.2012spirit.de/2015/02/2015-jahr-der-elektrischen-begeisterung/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52