Vitajte na stránke 

  INTROITUS.EU

 

INTROITUS je iný názov pre VSTUP.

V NAŠOM ZMYSLE VSTUP DO VYŠŠIEHO VEDOMIA

Vstúpiť do vyššieho vedomia je vždy možné bez výnimky pre každého, v dosiahnutí toho nás však môže denná routina, povinosti... rozptýliť.

Krátky odstup od takzvanej „reality“ môže prispieť k tomu, že pozorujeme život z vyššej perspektívy.

Vnútorná rovnováha, zdravie, sebavedomie a predovšetkým pravdivé informácie o tom v akom svete žijeme sú predpokladom – TU:

https://www.introitus.eu/BF-TYZDENNA-OBNOVA-.html

htmlhttps://www.introitus.eu/LIECBA-.html  

https://www.introitus.eu/Zakon-matky-Zem.html

https://www.introitus.eu/Tajomstvo-alchemie.html

https://www.introitus.eu/Pripomienky.html

 

Záhada stvorenia, zmysel života pohybuje ľudstvom od nekonečna časov. Veda sa pokúša rozlúštiť túto záhadu na základe rozličných smerov: prostredníctvom fyziky, biológie, chémie, botaniky ...

Niektoré, nimi objavené zákony prírody sú časom nahradené novými. V jednotlivých obdobiach doslova z ničoho „vystrelí“ výnimočná osobnosť, ktorá na základe nových odhalení mnoho zmení. Dnes je dokázané, že to nie je len náhoda, alebo len výsledok mimoriadneho intelektu.

Náboženstvá sa pokúšajú viesť ľudstvo duchovnou cestou k odhaleniu záhady stvorenia a života. Medzičasom vzniká dojem, že sa všetko sa len viac skomplikovalo. 

Len z času na čas sa výnimočným jednotlivcom podarilo na krátko nahliadnuť za clonu temnoty:

Zostáva stále mnoho nezodpovedaných otázok. Z toho vyplývajúca neistota spôsobí odvrat od náboženstva a od viery v Boha. Následkom je bezmocnosť, ktorá vedie k zlu.

Na ceste, ktorá nás vedie od embrya ku hviezdam sa niektorý pokúšali preskúmať rozličné tváre písmena PI . Niekedy môže zlatý rez dosť pomätene vyzerať, čo v nás ale prekvapivo vyvoláva otázku, čo to má byť. A divíme sa prečo sme to neobjavili skôr (božská špirála). Keď dáme viac významu a presnosti tej proporcii, zistíme, ako veci proporcionálne medzi sebou fungujú. Jedná sa o základný prvok stvorenia vývoja života naprieč vesmírom. Dnes chápeme, že matematika je dôležitým prvkom stvorenia a vývoja vesmíru, ľudstva, života a je tiež komunikačným prvkom - rečou - hudbou. JE ZÁKLAD BOŽSKEJ GEOMETRIE.

Nemecký mystik Heinrich Suso povedal: „Neexistuje nič príjemnejšie ako byť v súlade najhlbšími hĺbkami našej božskej prírody.“

Keď sa nad tým poznatkom zamyslíme, zistíme, že to tak jednoduché nie je. Všetci sme nadšený prírodou, obdivujeme a užívame si jej bohatstvo. Intuitívne cítime, že prechádzka v lese nám dá silu, uvoľní od stresu a tým rozžiari naše srdce. Ten dôvod tejto psychickej premeny však nechápeme. Len pomocou nášho mozgu nie je možné pochopiť základné zákony prírody, ku ktorej patríme aj my. Sme neoddeliteľnou súčasťou prírody a v podstate nie sme si toho plne vedomí.

Súčasný život sa odohráva v rámci matérie (hmotná podstata), čo vedie k závislosti a nedostatku.

Dôstojnosť je nahradzovaná prevyšovaním, hrdosť pýchou, blahobyt chamtivosťou, sebavedomie tvrdosťou... dôsledkom čoho je človek stále bezmocnejší, pretože zistí, že táto cesta nemá trvanlivosť, že je potrebné vynaložiť stále viac snahy na udržanie tak získaného úspechu. Z toho vyplývajúci pocit straty toho dosiahnutého núti strach používať akékoľvek prostriedky, často aj nezákonné. Tento životný postup oddeluje od podstaty, od zdroja vedomosti a skutočného blahobytu.

Po tejto analýze by bolo možno nutné zamyslieť sa nad tým akým spôsobom by bolo možné pochopiť hĺbku prírody, spojiť sa s ňou a užívať si jej dokonalosti na psychickej aj fyzickej úrovni.

Posledný výskum dokazuje, že naše vedomie podstatne ovplyvňuje, nie len náš osobný pokrok, ale má vplyv aj na naše okolie (naše elektromagnetické pole je merateľné). Elektromagnetické pole srdca je oveľa silnejšie ako elektromagnetické pole mozgu. Dá sa povedať, že sme dokázateľne tvorcovia nášho a všeobecného osudu. 

Nastal čas prebrať zodpovednosť za svoje myšlienky a konania, keď túžime po živote v radosti, šťastí a blahobyte a to pre všetkých. Tak na zemeguli by nemala existovať žiadna myšlienka strachu, nenávisti, závisti....

Spirituálny vývoj ponúka riešenie už stáročia, možno tisícročia. Bol utláčaný, zosmiešňovaný v prospech málo jednotlivcov, ktorý nás doteraz ovládali. Odrezaný od Boha sme boli ľahkou korisťou. Základom každého náboženstva sú etické pravidlá, dodržiavanie ktorých je cestou do „neba“, k poznaniu. Tých dôležitých je desať (v každom náboženstve). Ich porušenie psychicky zaťažuje, čím je porušený spirituálny proces prepojenia so zdrojom stvorenia. Chápajúci a vidiaci ľudia sú nepohodlní. Za účelom ľudskej manipulovateľnosti sa nedodržiavanie božích prikázaní na Zemi trestalo. Nevedomosť nechráni. 

Zneužívali sa ako prostriedok na vytváranie strachu, viny, sebanenávisti, nenávisti a všetkych človeka oslabujúcich vlastností, za účelom manipulovateľnosti ľudstva.

Pravdou by bolo, že dodržiavanie etických pravidiel udržiava čistotu psychiky, duše, čo je základom možnosti pripojenia sa k vyšším „sféram“ vedomia, ku zdroju stvorenia. 

Stať sa neoddeliteľnou súčasťou vesmírnych znalostí a zákonov.

Stať sa stvoriteľom.

Takáto vysokohodnotná osobnosť nie je manipulovateľná, nezotročitelná a v tomto svete preto nežiadajúca.

Čomu sa nevyhneme je prieskum vlastnej hĺbky aby sme pochopili hĺbku prírody a hĺbku celého vesmíru. Jediná cesta, ktorá tam vedie je láska. Je najmocnejšou silou vesmíru. Táto sila udomácnená v srdci prekoná všetko a z človeka vytvorí stvoriteľa. Tou silou sme stvorený, takto „vyzbrojení“ sme sa narodili. Výchovou a školským výcvikom bolo všetko presunuté do zabudnutia, čiastočne vymazané. Orientancia na vonkajšich udalostiach, pravidlách odpúta pozornoť od vnútornej sily.

Nastal čas spomenúť, obnoviť pamäť meditáciou, ponoriť sa do vlastnej hĺbky, kde sú uložené všetky vedomosti. Obnoviť vlastné, skutočné JA, a tým stať sa za seba a svet zodpovednými silnými, šťastnými stvoriteľmi v žiariacom svetle vesmíru. 

Tento proces sa nemusí javiť pre mnohých ako jednoduchý, no po krátkom čase zistíme, že je možný a ľahký. Prvým krokom je uvedomiť si, že vedomie rozhoduje o našom prechode životom. Uvedomiť si, že stačí rozhodnúť sa.

Práve na týchto stránkach chceme poskytnúť informácie a dať k dispozícii pomocné kroky pre novú cestu, cestu poznania.

Metaforicky vnímaný Egypt ako materialny svet, symbol otroctva a predstavíme si Israel ako zdroj duchovných schopností/slobody ducha, môžeme prehlásiť, že dnes, dodržiavaním základných etických princípov je dosiahnuteľná možnosť skončiť EXODUS, prestať putovať púšťou a vsúpiť do „sľúbenej zeme“ -INTROITUS-. Všetci spoločne. Každá zmena začína zmenou vnútra každeho.

Bhagavad gita:

Milovať znamená, mňa poznať,

moju najvnútornejšiu prírodu,

pravdu, ktorá som.

 

Hussein ibn Mansur al Halladsch:

Videl som môjho pána okom môjho srdca.

Povedal som: kto si?

On povedal: ty.

Vnútorný a vonkajší svet: ŠPIRÁLA
Patricia Patiz
 

 

PODOBNÉ STRÁNKY:

(Read in new window, full size)

Federation of Light: WHERE-EVER YOU ARE ... WHOEVER YOU ARE ... YOU ARE OF THE DIVINE AND YOU ARE HERE TO MAKE THE CHANGES HAPPEN

Federation of Light: WELCOME TO YOUR NEW WORLD!

All that you have is THIS very moment, and every moment, regardless how it looks, is the moment of Perfection

The Multilateral/Multipolar New World Order will seem like heaven… at first

Bilderbergers announce New World Order of the Illiminati and Single World Empire

In gross violation of The Universal Declaration of Human Rights, blocking of many pages of this site via Google search engine has begun!

·     Download and automatic update of your copy of this site

Destroy this site!
- Order ZioNazi satanists

Brothers and sisters: The main thing now - is not to waver!
But to stand like a rock - Until the end of all evil all-pervading. 

Föderation des Lichts: WO SIE SIND ... WER SIND SIE ... SIE SIND GÖTTLICH UND SIE SIND HIER, UM DIE VERÄNDERUNGEN ZU FÜHREN
Föderation des Lichts: WILLKOMMEN IN IHRER NEUEN WELT!
Alles, was du hast, ist DIESER Moment, und jeder Moment, egal wie er aussieht, ist der Moment der Perfektion.
Die Multilaterale / Multipolare Neue Weltordnung wird wie der Himmel erscheinen ... zuerst
Bilderberger kündigen neue Weltordnung der Illiminati und des Weltimperiums an
In grober Verletzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat die Sperrung vieler Seiten dieser Seite über die Google-Suchmaschine begonnen!

Download und automatische Aktualisierung Ihrer Kopie dieser Website
Zerstöre diese Seite!
- ZioNazi Satanisten bestellen
Brüder und Schwestern: Die Hauptsache ist jetzt - nicht zu wanken!
Aber wie ein Fels zu stehen - Bis zum Ende alles Übels, das alles durchdringt.

Federácia svetla:  KDEKOĽVEK STE ... KTOKOĽVEK STE ... VY STE BOŽSKÝ A STE TU, NA ZEMI, ABY STE VIEDLI TIE ZMENY
Federácia svetla: VITAJTE V NOVOM SVETE!
Všetko, čo máte je TENTO okamih a každá chvíľa, bez ohľadu na to, ako to vyzerá, je moment Perfekcie/DOKONALOSTI
Viacstranný / multipolárny nový svetový poriadok sa bude na prvý pohľad javiť ako nebo.
Bilderbergeri oznamovali nový svetový poriadok Illuminati - jednotného svetového impéria
Za hrubého porušenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa začalo blokovanie mnohých
podobných stránok prostredníctvom vyhľadávača Google! - 
Bratia a sestry: Hlavná vec teraz - nie je aby sa to zmietlo!
Ale postaviť sa ako skala - až do UKONČENIA všetkého všadeprítomného zla.

 

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52