Súbory KGB o vnútornrj Zemi...

Mystery X: Die Hohlwelt – die KGB-Akten aus Russland über die Innere Erde (22.Oktober 2019)

Tajomstvo X: Dutý svet - súbory KGB z Ruska o vnútornej Zemi

Veröffentlicht am Oktober 22, 2019von erstkontakt blog

KGB, tajná služba Sovietskeho zväzu, teraz opäť vydala celú hromadu súborov pre verejnosť, ktoré teraz môžu vidieť všetci. Medzi nimi bolo dobytie Rusov, keď v roku 1945 zaútočili na Dachau v Nemecku a zhabali spisy tamojších dôstojníkov.

Nižšie bola podivná mapa a modrá kniha, ktorá slúžila na navigáciu ponoriek na dosiahnutie Inner Earth ... Samozrejme, existuje veľa kópií tejto mapy a tejto modrej brožúry na internete. Ruský známy a skeptický novinár Nikolai Subbotin súhlasil s tým, že tieto dokumenty zo spisu Orion skontroluje na autentickosť a uvedie, či ide o falšovanie.

V malej modrej brožúre nájdete podrobného sprievodcu, ako sa dostať pod ľad a ďalej s ponorkou na zem. Najskôr si okamžite všimol, že pre túto dobrodružnú plavbu pod vodou sa musí ponoriť až do hĺbky 400 m.

Nemecké ponorky však v tom čase spravovali iba 150 až 250 m. Ak sa ponoríte hlbšie, vonkajšie steny ponorky budú rozdrvené a preniká voda. To bolo len znamenie, že táto karta a príručka boli falošné. Takže nechal dokumenty skontrolovať.

Ukázalo sa, že papier, na ktorý bola príručka vytlačená, skutočne pochádzal od tej doby. Takže, ak to bol falošné, tak to bolo z obdobia Tretej ríše. Okrem toho jeho výskum odhalil, že nacisti údajne vlastnili určitú triedu ponoriek, ktoré žartom nazývala „kravy“ a bola schopná sa potápať až do 400 metrov.

Takéto služby boli v tom čase sotva možné a pokračoval vo výskume. Zistil, že tieto „kravy“ mali mať dvojitú stenu a priestor medzi stenami sa plnil etanolom aby sa kompenzoval vysoký tlak vody. Teraz je tento spôsob kompenzácie tlaku vody etanolom celkom dobrodružný a nepotvrdený.

Nikolai sa však stal podozrievavým, keď zistil, že nacisti začali zhabať zemiakové polia v Nemecku od roľníkov hneď po vydaní ponorkových pokynov, iba na vojenské účely. A etanol môže byť vyrobený zo zemiakov. Zdá sa teda, že sa plánovalo vybudovanie rozsiahlej škály ponoriek, ktoré by mohli dosiahnuť takú hĺbku.

Nikolai teda musel dospieť k záveru, že niektoré body hovorili za pravosť dokumentov. Jediným spôsobom, ako bol posledný v miestnosti, bolo to, že nacisti použili tento projekt na vybudovanie vojnovej diverznej taktiky aby podráždili svojich nepriateľov. Táto možnosť by si však určite nevyžadovala také veľké úsilie, ako je výstavba ponoriek dosahujúcich hĺbku 400 m a konfiškácia zemiakových polí na výrobu etanolu.

Určite by existovali menej pôsobivé riešenia. Nikolai tiež potvrdzuje, že Rusi zabavili nielen tieto dokumenty po skončení druhej svetovej vojny, ale aj niektoré nemecké základne v Antarktíde. Prečo nacisti založili tajné základne v Antarktíde, keď tam nebolo nič, kam by sa tam dostali? Oprávnená otázka.

Potvrdilo sa tiež, že nacisti poslali výpravy do Antarktídy už v roku 1938 a následne vybudovali pod ľadom podzemné základne. Nezdalo sa, že by to Spojencom bolo známe, aspoň pokiaľ ide o USA, pretože po druhej svetovej vojne niektorí nacisti utiekli do Antarktídy. Tam chceli zistiť, či to tak skutočne je a istý admirál Byrd bol v roku 1946 poslaný do Antarktídy pod tajnou operáciou „Highjump“.

V jeho batožine bolo niekoľko vojnových lodí a lietadiel, ktoré boli dobre vybavené na to aby prelomili akýkoľvek odpor - ak sa v Antarktíde skutočne stretli, utiekli nacistickým silám. Admirál Byrd však utrpel veľkú porážku a hlásil, že nacisti mali neuveriteľné zbrane, ktoré zničia polovicu jeho sily behom niekoľkých minút. Preto musel požiadať o odstúpenie. Vo svojej správe znie: „Pokročilé vzducholode napadli naše sily a v krátkom čase ich zničili.

USA museli prijať obranné opatrenia proti nepriateľským leteckým bojovníkom, ktorí pochádzajú z polárnych oblastí. “Okrem toho sa objavila výprava veľkého admirála Karla Doenitza z nemeckého námorníctva z roku 1943, ktorá znie:„ Moji podmorskí vodiči objavili Prepojenie Antarktídy so skutočným pozemským rajom. Nemecká ponorková flotila je hrdá na to, že v krajine vybudovala Shangri-La pre vodcu v inej časti sveta, nedobytnú pevnosť. ““

Shangri-La, tiež známa ako Shambhala, je v Tibetských legendách známa ako jedno z hlavných miest vnútornej krajiny. Hovorí sa tiež, že Dalajlámu pri jeho návšteve ministerstva prijali niektorí ľudia z vnútornej krajiny, ktorí mu poskytli kľúč pre Shangri-La len v prípade mimoriadnych udalostí týkajúcich sa Tibeťanov.

Staroveká legenda o tom, že Zem je skutočne prázdna a že sa vo vnútri vytvorili celé kontinenty, je omnoho staršia, ako môžu byť naše prírodné vedy. V nich je absolútne popierané, že Zem by mohla byť dutá, aj keď experimenty nezávislých vedcov, ktorí analyzovali rotujúce gule porovnateľné so Zemou v modeli, potom analyzovali, že to môže byť spôsobené dlhotrvajúcou rotáciou vo vnútri gule.

Potvrdilo sa, že hmota vo vnútri gule sa značne inklinuje na vnútornom povrchu a vytvára medzeru. V tomto modeli sa tak táto možnosť mohla potvrdiť. Možnosť, že Zem je dutá a dá sa dosiahnuť severným a / alebo južným pólom a že v nej existujú staroveké, tajné civilizácie, veľmi podnietila ľudskú fantáziu, najmä v posledných rokoch. Tieto karty vydané KGB teraz skomplikovali existujúce špekulácie.

Nakoniec by sa mohlo stať, že existuje niekde prístup, ktorý vedie k úplne inému svetu, ktorý bol utajovaný z dôvodov, ktoré sa práve objavujú. Starí Gréci, tibetskí budhisti a kresťania našli stopy v podzemných jaskyniach. Pútnici chodili na stanicu Island pri pobreží grófstva Donegal, kde verili, že existuje vchod do očistca, zatiaľ čo starodávne legendy v Mexiku opisujú horskú jaskyňu neďaleko Ojinaga, v ktorej „diabolské bytosti“ z hlbín rieky Živá cesta.

Astronóm Royal Edmond Halley z osemnásteho storočia veril, že neobvyklé merania kompasu je možné vysvetliť skutočnosťou, že planéta je dutá škrupina. Je zaujímavé, že v Sprievodcovi kapitánom ponorky, aby sa dostal do vnútra Zeme, sú poznámky: Obrázky spomenutého súboru a pokyny na ponorenie sa nachádzajú TU/HIER.

(Poznámka pre mňa: Som si vedomý, že fašistické skupiny radi osobne špekulujú o dutom svete alebo vnútornej Zemi ako o útočišti utečencov nacistov a Adolfa Hitlera, ako aj o teórii, že na vnútornej Zemi bude „nováčik“, v ktorej Nacisti teraz žijú šťastne navždy a ja sa od tohto pohľadu dištancujem a teóriu dutého sveta považujem za vnútorný svet, ktorý ešte nebol ľuďmi preskúmaný. “Nacisti o vnútornom svete vedeli v čase vojny, ale nevyhnutne ho nezískali. pretože ich obyvatelia chcú iba mier.

Teória sveta kontinentov a obyvateľov vo vnútri Zeme bola už dávno pred existenciou akýchkoľvek nacistických alebo politicky radikálnych postojov, na ktoré sa zameriavam svoj výskum. Nie som teda súčasťou žiadnej politickej skupiny ani ľavicového alebo pravicového pohľadu, iba nestranný a zvedavý výskumník týkajúci sa tejto vzrušujúcej legendy.)
Tento článok bol napísaný Matrixblogger.de
Autor: Jonathan Dilas (Matrix Blogger).

 

Mystery X: Die Hohlwelt – die KGB-Akten aus Russland über die Innere Erde (22.Oktober 2019)

Das KGB, Geheimdienst der Sowjetunion, hat nun wieder einen ganzen Stapel Akten für die Öffentlichkeit freigegeben, die nun jeder einsehen kann. Darunter befand sich eine Eroberung der Russen, als sie 1945 Dachau, Deutschland, stürmten und die Akten der dortigen Offiziere beschlagnahmten.

Darunter befand sich eine seltsame Karte und ein blaues Buch, das zur Navigation für U-Boote diente, um in die Innere Erde zu gelangen… Natürlich sind nun eine Menge Kopien dieser Karte und dieses blauen Büchleins im Internet unterwegs. Russlands bekannter und skeptischer Journalist namens Nikolai Subbotin hat sich dann bereiterklärt, diese Dokumente aus der Akte “Orion” auf ihre Authentizität zu überprüfen und danach auszusagen, ob es sich hierbei um eine Fälschung handelt oder nicht.

In dem kleinen blauen Büchlein konnte man eine genaue Anleitung entdecken, wie man mit einem U-Boot unter dem Eis und weiter ins Innere der Erde gelangen konnte. Zunächst fiel ihm sogleich auf, dass für diese abenteuerliche Unterwasserfahrt auf eine Tiefe von 400 m hinuntergetaucht werden musste.

Die damaligen deutschen U-Boote schafften jedoch maximal nur 150-250 m. Würde man tiefer tauchen, dann werden die Außenwände des U-Bootes zerdrückt und Wasser dringt ein. Dies war erst einmal ein Indiz, das darauf hindeuten könnte, dass diese Karte und Anleitung eine Fälschung war. Also ließ er die Dokumente prüfen.

Es stellte sich heraus, dass das Papier, auf dem die Anleitung gedruckt wurde, tatsächlich aus der damaligen Zeit stammte. Wenn es also eine Fälschung war, dann aus der Zeit des Dritten Reichs. Im Weiteren ergaben seine Recherchen, dass die Nazis damals tatsächlich eine ganz bestimmte Klasse an U-Booten besessen haben sollten, die scherzhaft “Die Kühe” genannt wurden, und in der Lage waren, bis zu 400 m tief zu tauchen.

Derartige Leistungen waren damals kaum möglich und er recherchierte weiter. Dabei musste er feststellen, dass diese “Kühe” eine Doppelwand besessen haben sollten und in dem Raum zwischen den Wänden wurde Ethanol gefüllt, um den hohen Wasserdruck auszugleichen. Nun ist diese Variante, Wasserdruck mit Ethanol zu kompensieren, ziemlich abenteuerlich und nicht bestätigt.

Doch wurde Nikolai stutzig, als er entdeckte, dass die Nazis unmittelbar nach Herausgabe der U-Bootanleitung anfingen, Kartoffelfelder in Deutschland bei den Bauern zu beschlagnahmen, nur für militärische Zwecke. Und Ethanol lässt sich aus Kartoffeln herstellen. Es scheint somit, dass geplant wurde, eine ausgiebige Reihe an U-Booten zu bauen, die eine solche Meerestiefe erreichen konnten.

So musste Nikolai zu dem Schluss gelangen, dass einige Punkte für die Authentizität der Dokumente sprachen. Die einzige Möglichkeit, die er als letzte in den Raum stehen ließ, war, dass die Nazis mit diesem Projekt ein Ablenkungsmanöver zu den Kriegszeiten aufgebaut hatten, um deren Feinde zu irritieren. Diese Möglichkeit hätte jedoch sicherlich nicht einen derart riesigen Aufwand erforderlich gemacht, wie den Bau von U-Booten, die 400 m Tiefe erreichen sowie die Beschlagnahmung von Kartoffelfeldern zur Herstellung von Ethanol.

  

Gewiss hätte es weniger spektakuläre Lösungen gegeben. Nikolai bestätigt ebenfalls, dass die Russen nicht nur diese Dokumente nach Beendigung des zweiten Weltkrieges beschlagnahmt hätten, sondern auch einige deutsche Basen in der Antarktis. Warum hatten die Nazis in der Antarktis Geheimbasen aufgebaut, wenn es dort nichts zu holen gab? Eine berechtigte Frage.

Zudem wurde ebenfalls bestätigt, dass die Nazis bereits im Jahre 1938 Expeditionen zur Antarktis schickten und im Weiteren Untergrundbasen unter dem Eis errichteten. Den Alliierten schien dies nicht unbekannt zu sein, zumindest was die USA betreffen, denn nach dem zweiten Weltkrieg sollen einige Nazis zur Antarktis geflohen sein. Dort wollte man einmal nachschauen, ob sich dies wirklich so verhält und es wurde ein gewisser Admiral Byrd im Jahre 1946, unter dem geheimen Operationsnamen “Highjump“, zur Antarktis gesandt.

In seinem Gepäck befanden sich mehrere Kriegsschiffe und Flugzeuge, bestens ausgerüstet, um jeden Widerstand zu brechen – falls man in der Antarktis tatsächlich auf geflohene Nazikräfte treffen würde. Doch Admiral Byrd musste eine große Niederlage einstecken, denn er berichtete, dass die Nazis über unglaubliche Waffen verfügt hätten, mit denen innerhalb von Minuten seine halbe Streitkraft vernichten wurde. Er musste daher zum Rückzug auffordern. In seinem Bericht liest es sich wie folgt: “Hochentwickelte Luftschiffe griffen unsere Streitkräfte an und vernichteten sie innerhalb kurzer Zeit.

Die USA müssen Verteidigungsmaßnahmen gegen feindliche Luftkämpfer ergreifen, die aus den Polarregionen stammen.” Darüber hinaus ließ sich auch eine Depesche des Großadmirals Karl Dönitz der deutschen Marine aus dem Jahre 1943 entdecken, in dem es hieß: “Meine U-Boot-Fahrer entdeckten beim Durchkämmen der Antarktis ein echtes irdisches Paradies. Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz darauf, für den Führer in einem anderen Teil der Welt ein Shangri-La auf dem Land gebaut zu haben, eine uneinnehmbare Festung.”

Shangri-La, auch bekannt unter der Bezeichnung Shambhala, ist in den Legenden von Tibet als eine der Hauptstädte der inneren Erde bekannt. Es heißt zudem, dass der Dalai Lama, bei seiner Berufung in sein Amt Besuch, von einigen Personen aus der inneren Erde erhielt, die ihm einen Schlüssel zu Shangri-La übergaben, nur für den Fall, wenn es zu Notfällen käme, die die Tibeter betrafen.

Die uralte Legende, dass die Erde in Wirklichkeit hohl sei und sich im Inneren ganze Kontinente gebildet haben, ist weitaus älter als unsere Naturwissenschaften es jemals sein können. In diesen wird absolut verneint, dass die Erde hohl sein könne, auch wenn Experimente  unabhängiger Wissenschaftler, die drehende Kugeln, vergleichbar mit der Erde im Modell, daraufhin analysierten, was durch eine lang andauernde Rotation im Inneren der Kugel entstehen kann.

Dabei wurde bestätigt, dass die Masse im Inneren der Kugel stark dazu neigt, sich an der Innenfläche zu sammeln und einen Hohlraum zu bilden. In diesem Modell konnte also die Möglichkeit bestätigt werden. Die Möglichkeit, dass die Erde hohl ist und über den Nord- und/oder Südpol erreicht werden könne und alte, geheime Zivilisationen darin existieren, hat die Phantasie der Menschen insbesondere in den letzten Jahren stark beflügelt. Diese von der KGB freigegebenen Karten haben die bestehenden Spekulationen jetzt noch verstärkt.

Es könnte sich irgendwann als wahr herausstellen, dass es irgendwo einen Zugang gibt, der zu einer völlig anderen Welt führt, die aus Gründen, die gerade ans Licht kommen, geheim gehalten wurde. Die alten Griechen, tibetischen Buddhisten und Christen fanden ihre Hinweise in Höhlen unter der Erde. Früher reisten die Pilger nach Station Island vor der Küste von County Donegal, wo sie glaubten, es gäbe einen Eingang zum Fegefeuer, während die alten Legenden von Mexiko eine Berghöhle in der Nähe von Ojinaga beschreiben, in der “teuflische Wesen” aus den Tiefen des Weges leben.

Der Astronom Royal Edmond Halley, aus dem 18. Jahrhundert, glaubte, dass ungewöhnliche Kompassmessungen durch die Tatsache erklärt werden könnten, dass der Planet aus einer hohlen Hülle bestehe. Interessanterweise befindet sich in dem Dokument zur Anleitung für U-Boot-Kapitäne, um das Innere der Erde zu erreichen, die Bemerkung: Bilder zu dem erwähnten Akte und U-Boot-Tauchanleitung lassen sich HIER finden.

(Anmerkung in eigener Sache: Mir ist bewusst, dass faschistoide Gruppierungen gern über die Hohlwelt bzw. innere Erde als Zufluchtsort geflohener Nazis und Adolf Hitler persönlich spekulieren, wie auch die Theorie, dass es ein “Neuschwabenland” in der inneren Erde gäbe, auf denen die Nazis nun glücklich und zufrieden leben. Ich distanziere mich hiermit von dieser Ansicht und betrachte die Hohlwelttheorie als eine innere Welt, die der Mensch noch nicht erkundet hat. Die Nazis haben zu Kriegszeiten zwar von der inneren Welt gewusst, aber erhielten nicht unbedingt Zugang, da deren Bewohner ausschließlich den Frieden wünschen.

Die Theorie über eine Welt mit Kontinenten und Bewohnern im inneren der Erde gab es bereits weit vor der Existenz irgendwelcher Nazis oder politisch-radikaler Gesinnungen und darauf konzentriere ich meine Nachforschungen. Somit bin ich nicht Teil irgendeiner politischen Gruppe oder links- oder rechtsradikaler Betrachtung, sondern nur ein unparteiischer und neugieriger Forscher bezüglich dieser spannenden Legende.)

Dieser Artikel wurde verfasst von Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger).

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 21.10.2019

Share this:

 

aktualizované: 27.11.2023 17:51:54