Prečo je tu Sphere-Being Alliance?

Sphere-Being Aliance bojuje proti súčasnej ovládajúcej elite, známej ako Kabal alebo Illuminati, ktorí v tejto chvíli na tejto zemi existujú. Nad našou atmosférou xistujú udalosti a bitky, ktoré sa týkajú tajného vesmírneho programu a kontroly zlomenej civilizácie. Ľudia na Zemi boli v dlžobnom otroctve, kabali kontrolovali mysel, spôsobovali choroby a lhali, aby tým ovládli masy. My máme technológie, ktoré by zmenili náš život. Aliancia je tu preto aby pomohla ľudstvu vyvíjať sa z tejto nižšej frekvencie. Je čas zoznámiť sa s našimi právami, s tým kto skutočne sme a s tým čo proti tomu musíme urobiť. Tieto technológie by okamžite zrútili svetové ekonomiky a zrútil by sa  Babylonian Money Magic Slave systém/babylonský peňažný otrocký systém. Znamená to stratu kontroly .01% (Elite) nad ľudstvom a úplnú zmenu Paradigmu.
Prvýkrát v histórii ľudstva môžeme mať slobodu

Warum ist die Sphärenwesen-Allianz hier?

Die Sphärenwesen-Allianz kämpft gegen die aktuelle kontrollierende Elite, bekannt als die Kabale oder Illuminaten, die in diesem Moment auf der Erde existieren. Über unserer Atmosphäre gibt es Ereignisse und Schlachten, die die Geheimen Weltraumprogramme und die Zerbrechenden Zivilisationen betreffen. Die Menschen auf der Erde waren in Schuld Sklaverei, Geist kontrolliert, angewidert und belogen, um die Massen zu kontrollieren. Wir haben Technologien unterdrückt, die unser Leben verändern würden. Die Allianz ist hier, um der Menschheit zu helfen, sich aus dieser niedrigeren Frequenz zu entwickeln. Es ist Zeit, unsere Rechte zu kennen, wer wir wirklich sind und was wir dagegen tun müssen. Diese Technologien würden die Weltwirtschaften sofort zum Einsturz bringen und das Babylonische Money Magic Slave System nicht mehr nützlich machen. Es bedeutet den Verlust der Kontrolle der .01% (Elite) über die Massen und

Wir können zum ersten mal in der Geschichte der Menschheit Freiheit haben

Why is the Sphere-Being Alliance here?

The Sphere-Being Alliance is fighting the current controlling elite known as the Cabal or Illuminati who exist on Earth at this very moment. There are events and battles occurring above our atmosphere involving the Secret Space Programs and Break Away Civilizations. The people of Earth have been in debt slavery, mind controlled, sickened, and lied to in order to control the masses. We have had technologies suppressed from us that would change our lives. The Alliance is here to help humanity evolve out of this lower frequency. It’s time to know our rights, who we truly are, and what we need to do about it. These technologies would immediately collapse the world economies and make the Babylonian Money Magic Slave System of no use anymore. It means the Loss of Control of the .01% (Elite) over the Masses and a complete Paradigm Change.

We can have freedom for the first time in humanity's history

https://spherebeingalliance.com/

Prvý kontakt NEWS... 10.10


Erstkontakt-News: Unsere Milchstraße erwacht! + Spaceweather Aktuell (08.Oktober 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-08 – 11:42:31

Beschreibung: rstkontakt-NEWS

Unsere Milchstraße erwacht!

Von Zen Gardner; übersetzt von Taygeta

Wenn jemand eine offizielle Bestätigung braucht für die energetischen Veränderungen, die wir gegenwärtig erleben und von denen noch mehr kommen werden, dann bekommt er sie nun von den Wissenschaft geliefert:

Ak niekto potrebuje oficiálne potvrdenie energetických premien, ktoré v súčasnosti zažívame, a ktoré ešte prídu – tak ich teraz dostane od vedy:

Tri rentgenové teleskopy nachádzjúce sa na obežnej dráhe zistili/potvrdili dlhodobými pozorovaniami zvýšený počet výbuchov/erupcií rentgenových žiarení v „kľudnom“ pásme gigantickej čiernej diery v strede našej Mliečnej dráhy. Vedci sa pokúšajú zistiť či to je normálne správanie, ktoré jednoducho doteraz nebolo pozorované, lebo celý čas pozorovaní je príliš krátky, alebo či tie výbuchy boli spôsobeneé nedávno prechádzajúcou pasážou tajuplného mraku prachu.

Drei sich auf Umlaufbahnen befindende Röntgen-Raumteleskope haben in Langzeitbeobachtungen erhöhte Raten von Eruptionen von Röntgenstrahlung festgestellt, die vom normalerweise ‚ruhigen’, gigantischen Schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße kommen (Röntgenstrahlen sind sehr kurzwellige und sehr energiereiche elektromagnetische Strahlen; Anm.d.Ü.). Wissenschaftler versuchen herauszufinden, ob dies ein normales Verhalten sein könnte, das einfach bisher noch nicht beobachtet werden konnte, weil die bisherige Gesamtbeobachtungszeit zu kurz war, oder ob diese Ausbrüche ausgelöst wurden durch die kürzlich erfolgte nahe Passage einer geheimnisvollen Staubwolke.

Beschreibung: ilchstrasse erwacht 1

Durch kombinierte Informationen aus Langzeitbeobachtungen vom Chandra Röntgenobservatorium der NASA, der XMM-Newton-Sonde der ESA und des Swift-Satelliten konnten Astronomen die Aktivitäten des supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße über die letzten 15 Jahre hinweg sehr genau verfolgen. Das supermassive Schwarze Loch, in der Astronomie bekannt als Sagittarius A* (kurz Sgr A*), hat eine Masse die mehr als 4 Millionen mal grösser ist als die Masse unserer Sonne. Röntgenstrahlen werden durch Gasströme produziert, die in Richtung des Schwarzen Lochs fließen.
Studien belegen, dass Sagittarius A* normalerweise einen hellen Röntgenstrahl-Ausbruch etwa alle zehn Tage produzierte, während im vergangenen Jahr eine zehnfach höhere Rate registriert wurde, das heißt etwa jeden Tag einen hellen Ausbruch von Röntgen-Strahlung.

Kombinované informácie dlhodobých pozorovaní Chandra rentgenovým observatóriom NASA, XMM-Newton-sonda ESA a Swift-Satelit-om mohli astrómovia zistiť a presne pozorovať posledných 15 rokov aktivitu supermasívnej čiernej diery v strede mliečnej dráhy. Tá supermasívna čierna diera, ktorú nazývajú astronómovia Sagitarius A má 4 milióny viac masy/obsahu ako naše Slnko. Rentgenové lúče sú vyrábané plynovými tokmi, ktoré „tečú“ smerom čiernej diery.

 Výsledky pozorovaní dokazujú, že normálne vytvára Sagitarius A každých 10 dní bledý rentgenový lúč, pokiaľ posledný rok boli pozorované desaťnásobné  výbuchy, to znamená približne každý deň jeden bledý výbuch.

To zvýšenie aktivity začalo úzkym priblížením jedného mysteriózneho objektu/predmetu, nazývaný G2 na Sagitarius A.

Diese Erhöhung erfolgte kurz nach der engen Annäherung eines mysteriösen Objektes, genannt G2, an Sagittarius A*. (Wir haben über die interstellare Wolke G2 bereits früher im Zusammenhang mit einem Blogeintrag von Cobra berichtet, s. den Beitrag Eostres Geschenk)

„Wir haben die Röntgenstrahl-Emissionen von Sagiattarius A* seit vielen Jahren verfolgt. Dies betrifft auch die nahe Passage des wolkigen Objekts“, sagte Gabriele Ponti vom Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik in Garching, Deutschland. „Noch vor einem Jahr glaubten wir, dass es keinen Effekt auf Sgr A* habe, aber unsere neuen Daten könnten auf die Möglichkeit hinweisen, dass dem nicht so ist.“ (Über die Bedeutung von Beobachtungen im Röntgen-Spektralbereich findet man hier eine allgemein verständliche Darstellung des Max Planck Instituts.)

„Už dlho sme pozorovali tie rentgenové emísie na Sagitarius A. To sa týka aj prechodu toho záhadného mrakového predmetu“ povedala Gabriela Ponti z Max Plank inštitútu pre mimozemskú fyziku v Garchingu – Nemecko. „Ešte pred rokom sme mysleli, že to nemá žiaden vplyv na Sagitarius A, ale naše nové dáta poukazujú na možnosť, že to tak nie je“.

Pôvodne verili astronómovia, že G2 je mrak z plynu a prachu a po jej prechode to vyzeralo tak, že to nič zvláštne nezmení okrem, že ten mrak sa nepatrne roztiahol vplyvom gravitácie čiernej diery. To viedlo k novej teórii, že sa nejedná o plynový mrak ale o novú hviezdu zabalenú do roztiahnutého, mračného Kokonu: Kokon.Quelle hier.

Ursprünglich glaubten die Astronomen, dass G2 eine ausgedehnte Wolke aus Gas und Staub sei, und nach der nahen Passage von G2 an Sgr A* Ende 2013 schien es, dass sich nichts Besonderes verändern würde, außer dass die Wolke ein bisschen gedehnt wurde durch den Gravitationseinfluss des Schwarzen Lochs. Dies führte zur neuen Theorie, dass G2 nicht einfach eine Gaswolke ist, sondern ein Stern der eingehüllt ist in einen ausgedehnten, wolkigen Kokon.Quelle hier.

Beschreibung: ilchstrasse erwacht 2

Ein verhüllter Stern? – Zabalená hviezda?

To je zaujímavá myšlienka: Do Kokonu (kukla) zabalená hviezda, ktorá prechádza blízko masívnej čiernej diery v strede mliečnej dráhy. Z toho stredu „vytekajú“, ako vieme, energetické sily, ktoré oživujú hviezdy a iné telesá a ovplyvňujú všetky prepojené aspekty v našej mliečnej dráhe.

Dies ist eine interessante Idee: ein in ein Kokon gehüllter Stern, der unerklärlich nahe am massiven Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße vorbei zieht. Aus diesem Zentrum strömen, wie wir wissen, die energetischen Kräfte welche die Sterne und anderen Körper beleben und alle energetisch miteinander verbundenen Aspekte in unserer Milchstraße beeinflussen.

Wir wissen, dass die Positionen der Sterne und Planeten einen direkten Einfluss haben auf unser Leben. Wie viel mehr werden das die massiven energetischen Impulse und Veränderungen tun, die vom gigantischen Zentrum unserer Galaxis kommen?

Vieme, že pozície hviezd a planét majú priamy vplyv na náš život. O koľko viac zmeny spôsobia tie masívne energetické impulzy, ktoré prichádzajú z gigantického centra Galaxie?

Existujú myšlienky o prírode tých zmien, ktoré už nejaký čas všetci cítime. David Icke ich nazval už pred desaťročiami vibrácie pravdy a pred nedávnom boli nazvané „Vlna X“. Sú to energie, ktoré podporujú náš spirituálny rast a posilňujú naše JA tým, že pomáhajú zvýšiť našu vibráciu a naše vedomé vnímanie.

Es gibt viele Ideen über die Natur dieser Veränderungen, die von vielen von uns seit einiger Zeit verspürt werden. David Icke nannte sie schon vor Jahrzehnten die Wahrheits-Vibrationen, während sie kürzlich die „Welle X“ genannt wurden. Es sind Energien, die unser spirituelles Wachstum und die Stärkung unseres Selbst fördern, indem sie helfen unsere Schwingung und damit unsere bewusste Wahrnehmung zu erhöhen, und sie erleichtern damit unseren Aufstieg.

Die Welle, das CERN und Geo-Engineering - Tá vlna, Cern a Geo-ižinierstvo

Pred nami utajená veda iste už dávno vedela o tej veci a podobných fenoménoch.  Že tie informácie budú teraz sprístupnené je očividné, pokúsime sa zložiť tie posledné kúsky mozaiky pred globálnym prevzatím.

Vieme, že Geo-inžinierstvo sledovalo mnohé ciele (úmyselné a veľkoplošné útoky s technickými prostriedkami do geochmických a biochemických kolobehov ako tiež do atmosféry a geologických priebehov). Pomyslime na Chemtrail-y, ktoré sú vsadené za účelom zabránenia toho, že tie energetické zmeny by nás mohli dosiahnuť/prísť. To samozrejme nemôže mať úspech, ale môže rušiť nejaký vplyv – neviem. Pomyslime aj na Cern, ktorý môže vytvárať magnetické polia, ktoré sú 100.000 krát silnejšie ako prirodzené magnetické pole zeme, podľa ich vlastnej web-strany. Sú to gewaltické/mohutné sily a môžu byť ničitelné, pričom by sa muselo zistiť aké efekty dosiahnu.

Gewiss wusste die vor uns verborgen gehaltene Wissenschaft von dieser Sache und von anderen, ähnlichen Phänomenen schon seit langem. Dass diese Informationen genau jetzt zugänglich werden ist ziemlich naheliegend, sehen wir doch den Versuch noch die letzten Mosaikstückchen vor der globalen Übernahme zurechtzurücken.
Wir wissen, dass Geo-Engineering („vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen Mitteln in geochemische oder biochemische Kreisläufe sowie atmosphärische oder geologische Abläufe der Erde“) viele Ziele verfolgt. Viele denken, dass Chemtrails dazu eingesetzt werden um zu verhindern, dass diese energetischen Veränderungen uns erreichen können. Dies kann natürlich keinen Erfolg haben, aber es könnte doch einige Einflüsse behindert, ich weiß nicht. Denken wir auch an das CERN, das Magnetfelder erzeugen kann, die 100.000 mal stärker sind als das natürliche Magnetfeld der Erde, gemäß ihrer eigenen Webseite. Dies sind gewaltige Kräfte und können extrem zerstörerisch sein, wobei es sich noch herausstellen muss, welche Effekte sie erzielen werden.

To jeden z cielov CERN-u – je manipulovať s magnetickými polami v pokuse o zablokovanie tých prichádzajúcich a nás posilňujúcich frekvencií? Aspoň budú ovplyvňovať tie najdôležitejšie vibrácie na planéte a každého jedného z nás. Jedným si môžeme byť istí, ich bláznivé úmysly/predsavzatia nie sú v prospech ľudstva.

Ist es eines der Ziele des CERN, bewusst mit diesen Magnetfeldern herumzumanipulieren in einem Versuch, diese hereinkommenden, unser Selbst stärkenden Frequenzen zu blockieren? Zumindest werden sie die wichtigen Resonanzen auf unserem Planeten und jeden von uns beeinflussen. Eines können wir sicher sein, ihre verrückten Absichten sind nicht zum Vorteil der Menschheit.

Kopf hoch! – Hlavu hore

Akékoľvek môžu byť tie energetické zmeny, ktoré prichádzajú z centra Mliečnej dráhy – my budeme potrebovať pomoc posilnenia- osobnosti a je isté, že vesmír nám ju poskytne. Ale pripomeňme si, že to je niečo celkom iné ako, že príde nejaká kavaléria alebo niečo, čo nás príde zachrániť. Zavisí od každého jedného z nás aby sme individuálne boli užitoční tým čo máme k dipozícii. To iné vplyvy, ktoré sú už pre nás hmatatelné. Závisí všetko od nás, zaktivovať ich.

Uvidíme čo príde!

Hlavu hore! Užívajme si to cestovanie, všímajme si tei manifestácie/prejavy v našom vlastnom živote a nechajme to vyvíjsa.

S veľa láskou Zen

Welches auch immer diese energetischen Veränderungen, die vom Zentrum der Milchstraße ausgesandt werden sind, wir werden bestimmt weitere Persönlichkeitsstärkung brauchen können, und es ist sicher, dass uns das Universum dies ermöglichen wird. Aber erinnern wir uns, weder dies noch irgend etwas anderes ist irgendeine Art von Kavallerie, die kommt um uns zu retten. Es liegt an jedem von uns selbst, dass wir individuell uns das zunutze machen, was für uns erhältlich ist. Dies und andere Einflüsse, die schon greifbar sind, werden nichts von sich aus erreichen. Es liegt an uns, sie in unserem Leben aktiv werden zu lassen.

Sehen wir also, was kommen wird!

Kopf hoch! Genießen wir die Reise, halten wir Ausschau nach den Manifestationen in unserem eigenen Leben und lassen wir es sich entfalten.

Mit viel Liebe
Zen

Quelled deutsch: http://transinformation.net/unsere-milchstrasse-erwacht/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spaceweather Aktuell - 08.Oktober 2015

MORNING SKY SHOW: Planets are aligning in the morning sky. Look east before sunrise for a beautiful conjunction of Venus and the crescent Moon in the constellation Leo. Mars and Jupiter are there, too. [sky map]

Úkaz na rannej oblohe: Planéty rannej oblohy sa zoraďujú za seba, takže keď sa ráno prebudíš, pozri sa na východ a vychutnaj si pohľad na krásne prepojenie Venuše s kosákom Mesiaca v konštelácii Leva. Uvidíš aj Mars a Jupiter.

Solárny víchor rozpútava geomagnetické búrky: NOAA predpovedá, že 8. októbra vzniká až 80% predpoklad vzniku geomagnetických búrok, lebo magnetické pole Zeme zasiahne solárny víchor. Pôjde o tretí deň geomagnetckých búrok za sebou a okolo Polárneho kruhu sa vytvoria jasné aury. Počas predchádzajúcej noci 

P-M Hedén vyfotografoval výbuch nad svojou záhradou vo švédskom meste Vallentuna. SOLAR WIND SPARKS GEOMAGNETIC STORMS: NOAA forecasters estimate an 80% chance of geomagnetic storms on Oct. 8th as a high speed solar wind stream buffets Earth's magnetic field. This marks the third day in a row of geomagnetic storms and bright auroras around the Arctic Circle. Last night, P-M Hedén photographed this outburst over his backyard in Vallentuna, Sweden:

Beschreibung: http://www.spaceweather.com/images2015/08oct15/outburst_strip.jpg

Hedén is a veteran observer of auroras and not easily impressed. "Woooooow!" he says. "This was a very impressive display."

At their peak on Oct. 7th, the storms registered 7 (strong) on the 0-to-9 Kp scale of geomagnetic activity. A repeat performance is possible on Oct. 8th as the solar wind continues to blow. High-latitude sky watchers should remain alert for auroras after nightfall...

Quelle und weiter: http://www.spaceweather.com/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Infos zum galaktischen Erstkontakt finden Sie hier: http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37