Spiritualität & Erwachen: Lebe (als) dein Höheres Selbst / 5-dimensionales Bewusstsein“(von L’Aura Pleiadian)

ŽI (ako) TVOJE VYŠŠIE JA /5-DIMENZIONÁLNE VEDOMIE

Veröffentlicht am Mai 12, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://pleiadiandelegate.files.wordpress.com/2016/05/magicalconsciousness2.jpg?w=720&quality=80&strip=info

 

Lebe (als) dein Höheres Selbst ~ 5-dimensionales Bewusstsein

Ži (ako) tvoje vyššie JA – 5-dimenzionálne vedomie

Život v šťastlivej úžasnosti – sa deje cez tvoje vyššie JA – tvoje božské JA – a je 5-dimenzionálne vedomie. Žijúc vedome priamu transmísiu/prenos svätej prítomnosti Boha. To je to vzostúpené TY. Tá/ten jeden, o ktorom si sníval – BYŤ.

Das Leben in glückseliger Herrlichkeit ~ geschieht durch dein Höheres Selbst ~ Dein Göttliches Selbst ~ und ist 5-dimensionales Bewusstsein. Bewusst die direkte Transmission der Heiligen Gottespräsenz lebend. Das ist das aufgestiegene DU. Die/der EINE, von der/dem du geträumt hast ~ zu SEIN.

Lebend und wartend auf diesen einen Moment ~ wo du FREI SEIN würdest. Der Moment, an dem du wissen wirst, dass deine Freiheit dein natürlicher SEINs-zustand ist. Der Moment, an dem du dich der Göttlichen Führung deiner Göttlichkeit hingibst und ihr/dir erlaubst, dein ganzes Wesen zu erfüllen ~ Göttlich zu SEIN.

Deine wahre Essenz. Deine Präsenz. Deine Gegenwart. Deine Göttlichkeit. Dein Gott-Selbst.

Sich aus den Wünschen und Forderungen des Egos zu befreien, kann heftige Trotzreaktionen (des Egos) nach sich ziehen. Beobachte. Liebe ~ das Ego ~ auch wenn dir sein Gebaren missfällt.

Žijúc a čakajúc na tento okamih – kde budeš VOĽNÝ. Ten okamih, v ktorom budeš vedieť, že sloboda je prirodzený stav BYTIA. Okamih, v ktorom sa oddáš božskému vedeniu tvojej božskosti a jej/jemu dovolíš naplniť celú tvoju bytosť – BYŤ BOŽSKÝ.

TVOJA PRAVDIVÁ ESENCIA. TVOJA PREZENCIA. TVOJA PRÍTOMNOSŤ. TVOJ BOH SÁM.

Oslobodiť sa od želaní a výziev ega môže za sebou pritiahnuť trucovité reakcie (ega). Pozoruj, miluj – to ego – aj keď sa ti jeho správanie nepáči.

Oveľa presnejšie ako tie chvílkové pocity – keď sa ego nafúkne, cíti sa nerozumené, opustené, nechcené a bolestivé – je BLAHO, ktoré na teba čaká. Keď sa prebudíš do slobody, ktorá je návrat domov k tvojej pôvodnej dokonalosti. Všetko Boh-sám, ktorý/á SI TY.

Nazvi to tvoje vyššie JA. Nazvi to tvoja prezencia/prítomnosť. Nazvi to tvoja duša. Nazvi to tvoje božské JA. Tvoje predpovedané TY nemá meno ani titul. Je to tvoje pôvodné svetlo. Odkedy si začal BYŤ duša.  TY – tvoja matrix duše.

Weitaus übertreffender als die temporären Gefühle dieses Übergangs ~ wenn sich das Ego aufbläst, sich unverstanden, verlassen, nicht gemocht und schmerzvoll fühlt/anfühlt ~ ist die SELIGKEIT, die dich erwartet. Wenn du in die Freiheit erwachst, die die Heimkehr zu deiner ursprünglichen Vollkommenheit ist. Als das Gott-Selbst, die/der DU BIST.

Nenne es dein Höheres Selbst. Nenne es deine Präsenz. Nenne es deine Seele. Nenne es dein Göttliches Selbst. Dein prophezeites DU hat weder Namen noch Titel. Es ist dein ursprüngliches Licht. Seit du begonnen hast, Seele zu SEIN. Als Gott-Selbst. Du ~ Deine Seelensternmatrix.

„Oh ty nesmierne milovaná božská duša. Tvoja prítomnosť mi spôsobuje ešte viac blaha ako som si vedel predstaviť. Ty rozsvietiš moje vedomie a oslobodíš ma od všetkej bolesti. Tvoja jemnosť ma objíma a drží.

Oh, du unermesslich geliebte Göttliche Seele. Deine Gegenwart macht mich noch glückseliger, als ich mir jemals vorgestellt habe.

Du erleuchtest mein Bewusstsein und befreist mich von allem Schmerz.

Deine Sanftheit umfasst und hält mich.

ICH BIN getröstet.    –  JA SOM ukľudnený/á

ICH BIN getragen.  –  JA SOM nesený/á.

ICH BIN geführt.     – JA SOM vedený/á

ICH BIN geliebt.     -  JA SOM milovaný/á

ICH BIN in deinen immer währenden Armen der Göttlichen Liebe zuhause. “

Das ~ diese Präsenz im Herzen (deiner Seele) ~ ist deine Liebe, dein Ursprung, deine Wiege, deine Heimat. Deine LIEBE.

JA SOM doma v tvojom večnom náručí  tvojej božskej lásky“. To – tá prezencia v srdci (tvojej duši) – je tvoja láska, tvoj pôvod, tvoja kolíska, tvoj domov. Tvoja LÁSKA.

Moja milá, môj milý ty si držaný/á – v tom priestore. Cíť to TERAZ. Vdychuj to – teraz a v každom jedinom okamihu. Nechaj sa padnúť – do tej božskej kolísky tvojej liečivej prezencie a lásky – nechaj sa kolísať. Uvoľni sa a roztiahni sa v tom. Cíť to – v tvojom srdci. Tuná/tam sa môže uvoľniť a premeniť tvoja bolesť na pôvab. Prítomnosťou tvojho vedomia – ktoré je božské. Pistis Sophia vedomie – rozpustené do svätého ohňa Boha.

Meine Liebe, mein Lieber, du bist gehalten ~ in diesem Raum. Fühle es. Fühle es JETZT. Atme es ein. Atme es ein ~ jetzt und jeden einzelnen Augenblick. Lass‘ dich fallen ~ in die Göttliche Wiege deiner Heilenden Präsenz und Liebe ~ lass‘ dich wiegen. Entspanne dich und dehne dich darin aus. Fühle es ~ in deinem Herzen. Hier kann sich all‘ dein Schmerz in Anmut wandeln und sich lösen. Durch die Anwesenheit deines Bewusstseins ~ das Göttlich ist. Christus Bewusstsein. Pistis Sophia* Bewusstsein ~ verschmolzen in / und als Heiliges Gottes Feuer.

Das ist Schicksal. –         To je osud

Das ist Zelebration.     –    To je oslava.

Das ist die Jubelfeier. –     To je oslava víťazstva.

Das ist ausgemacht ~ Das ist selbst-ernannt. – To je dohodnuté - samo/sebazvolené

Es IST WUNDERVOLL.      To je ÚŽASNÉ.

Ja ťa držím v tej božskej kolíske lásky. V srdci božskosti. Oslobodený/á od všetkej tvojej bolesti, utrpenia, nedostatku. Žehnaný – vo svetle večnej božskosti. Venované večnej božskosti. Láska – do tvojej dokonalosti. Držím ťa – teraz tuná. Cíť, dýchaj a prijímaj – večný pôvab, večnú milosť, večné blaho a večnú lásku. Tvoja duša. Tvoje JA SOM. Tvoje večné BYTIE.

Večne-trvajúc – nebo na Zemi!

L^aura Plejadian

Ich halte dich in dieser Göttlichen Wiege der Liebe. Im Herzen der Göttlichkeit. Befreit von all‘ deinem Schmerz, deinem Leid, deinem Mangel. Gesegnet ~ im Licht der ewigen Göttlichkeit. Dem Licht der ewigen Göttlichkeit gewidmet. Liebe ~ in deine Vollkommenheit. Ich halte dich ~ hier und jetzt. Fühle, atme und empfange ~ ewige Anmut, ewige Gnade, ewige Glückseligkeit und ewige Liebe. Deine Seele. Dein ICH BIN. Dein ewiges SEIN.

Ewig während ~ Himmel auf Erden!

L’Aura Pleiadian

Pistis Sophia* / siehe Wiedergeboren im Licht Gottes ~ Die große Leere / vom 09.05.2016 / * [ (gr. πίστις: „Glaube“ und σοφία: „Weisheit“ ist einer der wichtigsten koptisch-gnostischen Texte. Er gibt Lehrgespräche wieder, die Jesus noch nach seiner Auferstehung mit den Jüngern gehalten haben soll].

http://www.pleiadiandelegate.com/

https://thenewdivinehumanity.com/

https://thenewdivinehumanity.com/2016/05/11/living-as-your-higher-self-5th-dimensional-consciousness/

 

Stündlich 11 ~ 33, also von Minute 11 bis Minute 33 jeder Stunde kannst du dich auf meine Energie (zur Aktivierung / oder zur Absicht der Aktivierung) einlassen … hier der entsprechende Link dazu:

https://www.facebook.com/laurapleiadiandivineascendedbeing

Ich freue mich auf dich!

Quelltext: Alchemistische Transformation / von L‘Aura Pleiadian / vom 11.05.2016 / Pleiadische Delegation / Übersetzung Roswitha /

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2016/05/11/lebe-als-dein-hoeheres-selbst-5-dimensionales-bewusstsein/

 

ODPORÚČANÉ...

von erst-kontakt @ 2015-06-11 – 11:57:44

Beschreibung: http://licht-der-seele.net/s/cc_images/cache_2456810457.jpg?t=1431236879 

Jeshua - zur aktuellen Zeitqualität
durch Blandina Gellrich

Geliebte Schwestern und Brüder auf Erden, Milí bratia a sestry na Zemi,

Tu hovorí Jeshua, na Zemi sa stále viac otvárajú brány do vyšších dimenzií. Niekedy to je to krátky okamih, niekedy dokonca videný na oblohe ako zjavenie. Zrýchlene sa rozširuješ a sa novo-štrukturuješ, obraciaš sa viac k tvojmu kozmickému JA a vkladáš to do tvojej karmickej skúsenosti tuná a teraz. A tak je to aj so Zemou, ktorá sa teraz masívne rozťahuje a venuje sa energii, ktorá pre teba bude v budúcnosti. Pri tom budúcnosť nie je napísaná. Sú to potenciály z budúcnosti, ktoré teraz, v súčasnosti spôsobujú zmeny – osobné a globálne. Ešte sa nejedná o konkrétne formy. Jedná sa o semená vo forme energetických potenciálov. Forma/tvar sa z toho samostatne vytvára. To spôsobuje hlbšie pochopenie súvislostí, ktoré sú nad tými, ktoré boli doteraz žité na Zemi. Nasleduje nové masové-prebudenie.

hier spricht Jeshua. Immer mehr öffnen sich die Tore zu den höheren Dimensionen auf Erden. So manches Mal ist es sogar am Himmel als Erscheinung für einen kurzen Moment sichtbar. Beschleunigt dehnst Du Dich aus und strukturierst Dich neu, wendest Dich verstärkt Deinem kosmischen Selbst zu und integrierst es in Deine Inkarnationserfahrung im Hier und Jetzt. So ist es auch die Erde, die sich gerade massiv ausdehnt und sich der Energie zuwendet, die für Dich in der Zukunft liegt. Wobei die Zukunft nicht festgeschrieben ist. Es sind die Potenziale aus der Zukunft, die eine Veränderung in der Gegenwart bewirken, die ins Hier und Jetzt geholt werden. Die Erde und immer mehr Menschen holen diese Potenziale ins Hier und Jetzt um eine Veränderung – persönlich und global – bewirken zu können. Noch geht es nicht um konkrete Formen. Es geht um die Samen in Form von Energiepotenzialen. Die Form kreiert sich selbständig daraus. Dies bewirkt ein vertieftes Verständnis von Zusammenhängen, die über das bisher gelebte Verständnis auf Erden hinausgehen. Es folgt ein erneutes Massen-Erwachen.

Erwachen geschieht Schritt für Schritt. Nach einem Erwachen folgt ein weiteres Erwachen. Wenn die Erde und Menschen erwachen, kommt es zu einem Gefühl, dass alles ein Traum ist. Das bisher gelebte Leben wird als ein Traum empfunden. Und so ist es auch. Und jeder Traum, der verkörpert wird, wird zu einer Wirklichkeit, wenn er konkrete Formen annimmt. Dann erwacht Jemand und erkennt in der Tiefe den Traum und wie er in eine Erfahrung von Wirklichkeit geformt wurde. In diesem Moment öffnet sich die Möglichkeit, den bisher gelebten Traum zu verlassen. All dies ist keine Methode oder Technik. Die neuen Potenziale, die sich öffnen, ermöglichen neue Wege zu gehen im Denken, Fühlen, Sehen, Hören und Tun.

Prebudenie sa deje krok za krokom. Po jednom prebudení nasleduje ďalšie prebudenie. Keď sa Zem a ľudia prebudia vkradne sa pocit, že všetko je len sen. A každý sen, ktorý je stelesnený sa stane skutočnosťou, keď nadobudne konkrétne formy. Vtedy sa niekto prebudí a rozpozná ten sen v jeho hĺbke a ako bol preformovaný do skúsenosti reality/skutočnosti. V tomto okamihu sa otvára možnosť opustiť ten doteraz prežívaný sen. To všetko nie je žiadna metóda ani technika. Tie nové potenciály, ktoré sa otvárajú umožňujú ísť novými cestami myslenia, cítenia, videnia, počúvania a konania.

Možno si čítal alebo počul, že si bol snívaný inými bytosťami a že tvoj život vznikol cez ten sen iných bytostí. Tak je to správne a súčasne nie. Začiatkom stvorenia boli stvorené bytosti, ktoré boli niečo ako pôvod stvorenia. Oni snívajú a keď snívajú vznikajú ďalšie bytosti v rôznych formách. Tieto bytosti, keď prebrali ich tvar – jedno či ako planéta, hviezda alebo ľudskú formu – po istom čase začali mať tie vysnené bytosti ich vlastné sny. Aj keď sú ešte v prapôvodnom-sne majú napriek tomu slobodu snívať vlastné sny. A z toho sa vytvárajú tie protiklady a pravidlá, štruktúry a ďalšie formy. V tvojich snoch vidíš tomu zodpovedajúce bytosti a situácie. Tie potom ovplyňujú tvoje sny ako ty ovplyvňuješ tie ich sny.

Vielleicht hast Du gelesen oder gehört, dass Du von anderen Wesen erträumt wurdest und dass Dein Leben durch den Traum anderer Wesen entstanden ist. Dies ist so richtig und stimmt gleichzeitig nicht. Mit Beginn der Schöpfung sind Wesen erschaffen wurden, die so etwas wie der Ursprung der Schöpfung sind. Sie träumen und während sie träumen sind weitere Wesen in verschiedenen Formen entstanden. Diese Wesen haben nachdem sie eine Form angenommen haben – egal ob als Planet, als Stern oder menschliche Form – nach einiger Zeit begonnen, eigene Träume zu haben. Sie sind zwar immer noch im Ursprungstraum, haben aber innerhalb dessen die Freiheit, eigene Träume zu haben. Und daraus entstehen dann die Gesetze und Regeln, die Strukturen und weitere Formen. Du ziehst entsprechende Wesen und Situationen in Deinen Traum. Diese beeinflussen dann Deinen Traum genauso wie Du deren Traum beeinflusst.

Wenn Du jetzt erwachst und über die physischen Sinne hinaus wahrnimmst, öffnet sich ein tieferes Verständnis um Zusammenhänge. Diesen Weg gehen jetzt immer mehr Menschen auf Erden. Auch in Euren Wissenschaften ist es sichtbar. Alles dehnt sich aus. Dies hat zur Folge dass sich auch Grenzen von Raum und Zeit ausdehnen. So erlebst Du Dich und Dein Leben immer mehr als zeitlos. Dies sind die neuen Dimensionen.

Keď sa prebudíš  a vnímaš nad fyzické zmysly von, otvorí sa ti hlbšie pochopenie o súvislostiach. Tú cestu ide na Zemi stále viac ľudí. Aj vo vašej vede je to viditelné. Všetko sa rozširuje. To má za následok, že sa rozťahujú/zväčšujú aj hranice času a priestoru. Tak prežívaš tvoj život stále viac ako bezčasový. To sú tie nové dimenzie.

Sú aj ľudia, ktorí celou silou a mocou sa pokúšajú udržať na Zemi živý ten starý sen. Ich najsilnejším prostriedkom je strach. Celou ich silou a mocou vsádzajú strach. Strach do myšlienok a pocitov ľudí. Keď je v tebe láska silnejšia ako strach začneš sa z toho sna prbúdzať, „rozpúšťať“. Tie cesty na rozpustenie toho sna sú rozličné. V tomto momente sú pioniermi na Zemi tí, ktorí sú v tom procese. Oni otvárajú cesty aby iní im mohli nasledovať. To sa môže prejaviť protestom, v informáciách o tom, v nových liečebných technikách a podobne. Ešte sa ti to zdá jednotlivé a rozdelené po Zemi. Ale predsa nasleduje v budúcich rokoch zjednotenie všetkých pionierov do energetickej siete. Tú sieť kedysi začali tí skorí pionieri, ktorí už dávno opustili pozemskú skúsenosť a zdržiavajú sa v iných oblastiach vesmíru a spojili sa s inými snami. Ale predsa sú ešte stále energeticky so Zemou prepojení a prítomní. Teraz tie cesty, ktoré oni kedysi otvorili budú zretelnejšie poznatelné aby tí, ktorí sa prebúdzajú neskôr ich mohli nasledovať. Máš slobodnú voľbu toho kam vedie tvoja cesta keď si dosnil (zo sna prebudil) tvoju pozemskú skúsenosť. V momente keď mnohí opustia pozemskú skúsenosť, lebo sa v tom tvare nemôže udržať tak sa tie tebou zvyknuté formy a štruktúry na Zemi skončia a začne nový sen.

Es gibt aber auch Menschen, die mit aller Kraft und Macht versuchen, den alten Traum auf Erden am Leben zu halten. Ihr stärkstes Mittel dafür ist die Angst. Mit all ihrer Kraft und Macht säen sie Angst. Angst in die Gedanken und Gefühle der Menschen. Wenn die Liebe in Dir stärker ist als die Angst, dann beginnst Du Dich aus dem alten Traum zu lösen. Die Wege, die dann Jeder geht, um sich aus dem alten Traum zu lösen, sind unterschiedlich. Im Moment sind Diejenigen die in diesem Prozess sind, die Pioniere auf Erden. Sie öffnen Wege, dass andere ihnen folgen können. Dies kann sich in Protest, in Informationen darüber, in neuen Heiltechniken und ähnlichem, in der Bildung von neuen Gemeinschaften, die einen anderen Sinn leben und vielem mehr äußern. Noch erscheint es Dir vereinzelt und versplittert über die Erde verteilt. Doch folgt jetzt für die nächsten Jahre die Zusammenführung aller Pioniere in Form von einem energetischen Netz. Dieses Netz haben einst die Pioniere begonnen, die schon vor einiger Zeit die Erderfahrung verlassen haben und sich jetzt in anderen Bereichen im Universum aufhalten sich mit anderen Träumen verbunden haben. Doch sind auch diese frühen Pioniere energetisch nach wie vor präsent auf Erden. Deutlicher werden jetzt die Wege erkannt, die sie einst geöffnet haben, damit andere, die zu einem späteren Zeitpunkt erwachen, ihnen folgen können. Es steht Dir frei, wohin Dein Weg, nachdem Du den alten Traum der Erderfahrung verlassen hast, führt. In dem Moment, wenn so viele Menschen auf Erden den alten Traum verlassen haben, das dieser sich in einer Form nicht mehr halten kann, lösen sich die Dir gewohnten Formen und Strukturen auf Erden auf und es beginnt ein neuer Traum.

Werde Dir bewusst, was Angst bedeutet. Angst hält Dein Denken und Fühlen gefangen. Du bist nicht frei zu denken, was Du möchtest, zu sagen was Du möchtest, zu fühlen, was Du möchtest. Angst ist ein Mittel der Kontrolle. Angst ist eine dichte Energie, die manipuliert. Sie erzeugt Fesseln.

Liebe ist das Gegenüber der Angst. Liebe zu Dir und allem was Dir begegnet, öffnet neue Sichtweisen. Liebe fördert Kreativität. Liebe ist die stärkste Heilkraft in allen Universen. Liebe verbindet. Angst trennt. Angst wird geboren aus dem rationalen Verstand und erschafft Grenzen. Angst manipuliert Dich und Deine Umgebung. Angst schließt Türen und Wege und Angst lehnt ab. So hat Dich lange Zeit auf Erden die Angst von Deinem reinen Geist und Seele getrennt. Sie hat verhindert, dass Du Dich in andere Dimensionen ausdehnen kannst. Liebe verbindet Dich wieder mit Deinem reinen Geist und Seele und mit anderen Dimensionen. Liebe öffnet neue Türen und Wege. Liebe hilft Dir, das was Dir als Erfahrung nicht mehr dienlich ist zu verlassen. Liebe ist der Weg, der Dich aus dem alten Traum hinausführt. Diese Liebe ist in Dir, Du wirst sie im Außen erst dann finden wenn Du sie in Dir gefunden hast. Wenn Du die Liebe in Dir gefunden hast, strukturierst Dich neu. Es geschieht von selbst. Die Liebe fließt in Deine Gedanken, in Deine alten Erfahrungen. Du beginnst alles neu zu sehen. Und mit dieser neuen Sichtweise dehnst Du Dich immer mehr und mehr aus. Das ist Erwachen. Und Dein Erwachen ist Deine Erlösung. Der Geist alleine reicht nicht aus. Erst wenn die Liebe in Deine Erkenntnisse fließt, kannst Du Dich bewegen. 

Láska je protiklad strachu. Láska k tebe a všetkému čo potkáš ti otvára nový pohľad. Láska vyžaduje kreativitu. Láska je najsilnejšia liečebná sila vo všetkých vesmíroch. Láska prepája. Strach rozdeľuje. Strach je zrodený z racionálneho rozumu a vytvára hranice. Strach manipuluje teba a tvoje okolie. Strach zatvára dvere a cesty a rozdeluje. Strach teba veľmi dlhú dobu na Zemi oddelil od tvojho čistého ducha a duše. Zabránil aby si sa mohol rozšíriť/roztiahnuť do iných dimenzií. Láska otvára dvere a cesty. Láska ťa prepojí znova s tvojim čistým duchom a dušou a s inými dimenziami. Láska ti pomáha opustiť to čo ti už neslúži. Láska je tá cesta, ktorá ťa vyvedie z toho sna. Tá láska je v tebe, vonku ju nájdeš až potom keď si ju našiel v tvojom vnútri. Keď lásku v tebe nájdeš – budeš sa znova novo-štrukturovať. To sa udeje samé. A tým novým pohľadom/spôsobom videnia ťa rozšíriš stále viac a viac. To je prebudenie. A tvoje prebudenie je tvoje oslobodenie. Duch sám na to nestačí. Až keď láska vteká do tvojich poznatkov, môžeš sa pohybovať.

Existuje čas na snívanie a čas tie sny žiť. V momente sa roztápa životom tá snová-úroveň. Tak tiež pre/zažiješ práve, že medzi nocou a dňom nie sú hranice. To má následok na tvoj spací-rytmus. Keď máš cez deň pocit, že by si chcel snívať tak si ten čas vezmi. O čo viac sa vynoríš/vyjdeš z tých umelých štruktúr – aj z času snov a žitia sny – o to viac sa prebudíš.

Es gibt eine Zeit zu träumen und es gibt eine Zeit die Träume zu leben. Im Moment verschmilzt die Traumebene mit dem Leben. So erlebst Du gerade auch, dass es zwischen Nacht und Tag keine Grenzen mehr gibt. Dies hat Folgen auf Deinen Schlafrhythmus. Wenn Du tagsüber das Gefühl hast, Du möchtest träumen, so nimm Dir diese Zeit. Je mehr Du Dich aus den künstlichen Strukturen – auch von der Zeit für Träume und Träume leben – löst, desto mehr erwachst Du.

So löst sich die Menschheit gerade aus einem Traum, den andere für sie erdacht haben und beginnt eigene Träume zu haben. Es ist eine gesegnete Zeit, wo neue Samen gesät werden. So bin auch ich gerade mit meiner Energie sehr präsent auf Erden, auch wenn ich physisch die Erderfahrung verlassen habe. So ist meine Liebe – die nicht in den Träumen der Kirchen und Religionen zu finden ist, da dies andere Träume sind – gerade auf Erden sehr präsent. Möge Dich meine Liebe tragen, um den alten Traum zu verlassen und Deinen eigenen Traum zu finden, der Dich dann mit ähnlichen Träumen anderer Universen, Planeten und Wesen verbindet. Diese Verbindung schenkt Dir dann Kraft und Klarheit.

Tak sa vypúšťa/vychádza ľudstvo z jedného sna, ktorý pre nich vymysleli iní a teraz začína mať vlastné sny. Je to žehnaná doba, v ktorej sa vsádzajú semená. Tak som aj ja s mojou energiou veľmi prezentný na Zemi aj keď som fyzickú skúsenosť na Zemi opustil. A tak je moja láska - ktorá sa nenájde v snoch cirkve a náboženstvách, lebo sú to iné sny – na Zemi veľmi prítomná/prezentná. Nech ťa moja láska nesie aby si mohol opustiť ten starý sen a nájsť tvoj vlastný sen, ktorý ťa prepojí s inými snami vo vesmíroch, planetách a bytosťami. To prepojenie ti daruje potom jasnosť a silu.

Všetky tie informácie o stvorení, snoch a skutočnosti sú len malá časť jednej väčšej, presietenej a rozmanitej vedomosti. Nech ti to pomáha otvoriť tvoje vnútorné vedomosti, ktoré toho to vedia a ešte viac.

Nech je moja láska, ktorú som ti priniesol touto správou tvojim zrkadlom, ktoré ti ukáže lásku, ktorá vždy v tebe bola a vždy bude.

All diese Informationen über Schöpfung, Traum und Wirklichkeit sind nur ein Teil eines größeren, vernetzten und umfangreichen Wissens. Möge es Dir helfen, Dein inneres Wissen, das um all dies und noch mehr weiß, zu öffnen.

Möge meine Liebe, die ich Dir mit dieser Botschaft entgegen gebracht habe ein Spiegel sein, der Dir die Liebe zeigt, die immer in Dir war, ist und sein wird.

Jeshua

Jeshua durch Blandina Gellrich, 10.06.2015, http://licht-der-seele.net/
http://licht-der-seele.net/Quelle:
 http://licht-der-seele.net/news-service/botschaft-aus-der-geistigen-welt/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

ŤAŽKÝ PREKLAD - DÚFAM, ŽE ASPOŇ TROCHU POROZUMITELNÉ

 

{

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52