HISTORICKÉ ODHALENIE 16.07.2016...

Wissenswertes – Neues & Co:

Russische Wissenschaftler verkünden eine historische Entdeckung, die ALLES ändern wird! (14.Juli 2016)

Ruskí vedci oznamujú historické odhalenie, ktoré VŠETKO zmení!

Veröffentlicht am Juli 15, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: issenswertes Neues&Co

Russische Wissenschaftler verkünden eine historische Entdeckung, die ALLES ändern wird!

Ruskí vedci oznamujú historické odhalenie, ktoré VŠETKO zmení!

 

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2016/07/ffd30-russian-scientists-gold-transmutation.jpg?w=640

Eine neue Herausforderung für die Khazarische Mafia und ihr babylonisches Papier-Finanzsystem bilden jetzt zwei russische Wissenschaftler, die eine bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckung, angekündigt haben, die das gesamte System mit einem Schlag vernichten könnte.

Nová výzva pre khasarskú mafiu a ich babylonský papierový-finančný systém sú teraz dvaja ruskí vedci, ktorí oznámili prelomové vedecké odhalenie, ktoré by mohlo jednou ranou zničiť celý ten/ich systém.

Chemické premeny, predovšetkým olova do zlata sa prejavili najprv v okultných vedách, tiež známe ako alchémia. Potom to bol tiež okultizmus, ktorý na základe „národnej bezpečnosti“ bol prenasledovaný, tiež aktivist voľnej-energie John Bedini. Úspešne dosiahol meniť meď do zlata pri teplote 5.000’ celzius. To vysvetľuje aj prečo zeme v oblasti prsteňa ohňa ako Filipíny majú tak obrovské výskyty zlata a prečo majú veľké zásoby.

Jednoducho povedané, existuje viacero možností vyrábať zlato prirodzeným alebo umenlým spôsobom. Ten drahý element plní súčasne viac účelov, nie len v oblasti elektronického priemyslu. Aj v oblasti, ktorá slúži nášmu zdraviu má zlato významný účel.

Chemische Umwandlungen, insbesondere die von Blei in Gold, tauchten zuerst in der okkulten Wissenschaften, auch bekannt als Alchemie auf. Dann war es der gleiche Okkultismus, der aufgrund von „nationaler Sicherheit“ gegen den  Freie-Energie-Aktivisten John Bedini vorging. Er hatte es erfolgreich geschafft, Kupfer in Gold mit 5000 Celsius Hitze umzuwandeln. Dies erklärt auch, warum Länder die an einem sogenannten Feuering, wie die Philippinen liegen, derart riesige Goldvorkommen und dementsprechend auch Vorräte haben.

Um es einfach auszudrücken, gibt es mehrere Möglichkeiten, Gold, natürlich und künstlich herzustellen. Dieses wertvolle Element erfüllt gleich mehrere Zwecke nicht nur im Bereich der Elektronik-Industrie. Auch in Bereichen, die unserer Gesundheit dienen erfüllt Gold einen wesentlichen Zweck.

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2016/07/1683a-110907132044_1_540x360.jpg?w=800&h=600

Also, warum ist das Wissen rund um alle oben genannten Verfahren bis heute nicht verfügbar?

Die Antwort ist kurz und knapp: Kapitalismus.

Teda prečo nie je dostupné to vedomie okolo všetkých menovaných metód ?

Odpoveď je krátka: Kapitalizmus.

Zisk-orientovaný kapitalizmus prepojený s peňažným hospodárskym systémom nedovolil ľudstvu dostať sa do smeru skutočného vesmírneho veku, nás to len zdržiavalo/zabránilo vyvíjať náš úplný potenciál.

Všetky technológie, ktoré boli odhalené boli šikovne patentovým systémom potláčané a znova zmizli. Mnohé z tých odhalení by ale mohli jednou ranou vyradiť terajší systém. Tí, ktorí sú závisllí od kontrolného systému musia byť neutralizovaní keď chceme vystúpiť do nasledujúceho stupňa evolúcie, ktorá bola odsunutá o viac ako 100 rokov.

Der Profit orientierte Kapitalismus, in Verbindung mit dem monetären wirtschaftlichen System, hat es der Menschheit nicht erlaubt in Richtung eines wirklichen Weltraumzeitalters zu gelangen, es hat uns tatsächlich bisher daran gehindert unser gesamtes Potential zu entfalten.

Alle Technologien, die entdeckt worden sind, wurden geschickt durch das Patent-System unterdrückt und verschwanden so wieder. Viele von diesen Entdeckungen könnten jedoch unser bestehendes System mit einem Schlag obsolet machen. Diejenigen, die süchtig nach diesen Kontrollsystemen sind müssen neutralisiert werden, wenn wir auf die nächste Stufe unserer Evolution, die seit mehr als 100 Jahren verzögert worden ist, aufsteigen wollen.

Anmerkung von Max: Den Teil über die BRISC habe ich nicht übersetzt. Er kann aber im Original-Artikel nachgelesen werden:  https://geopolitics.co/2016/07/14/russian-scientists-announce-historic-discovery-rendering-the-entire-system-obsolete/

Vor ein paar Wochen auf einer Konferenz in Genf, verkündeten Wissenschaftler die Entdeckung einer Methode, die jedes beliebige Element in ein anderes Element im Periodensystem und darüber hinaus umwandeln kann.

Pred niekoľkými týždňami, na jednej konferencii oznámili vedci odhalenie jednej metódy, ktorou sa môže akýkoľvek element premeniť na iný element v periodickom systéme a nad to.

To odhalenie sa uskutočnilo dvomi ruskými teoretickými a experimentálnymi vedcami, ktorí sa pokúsili o pohon vesmírnych lodí akýmkoľvek elementom, ktorý sa vyskytuje v priestore ako pohonná látka. To je dobrá vedecká výhovorka...

Ten hlásený transmutacion/premenný systém nepotrebuje podľa ich tvrdenia žiadnu jadernú reakciu ani znečistenú vodu ako vedľajší produkt.

„Vedecké následky takého procesu si teraz ešte nevieme ani namaľovať...“ hovoria tí vedci. Vedec Vladislav Karabanov povedal: „Dnes a tuná v Genfe verejne hlásime odhalenie a technológiu, ktoré by bez preháňania môžu byť historickou dôležitosťou“.

Esencia hospodárskych následkov a technológie je vývoj priemyselnej metódy pre premenu akéhokoľvek chemického elementu do iného elementu a jeho izotopov.

Diese Entdeckung wurde von zwei russischen theoretischen und experimentellen Wissenschaftlern gemacht, die versucht haben herauszufinden, wie ein Raumschiff, mit jedem Element, das im Raum vorhanden ist als Kraftstoff angetrieben werden kann. Nun, das ist eine gute wissenschaftliche Ausrede…

Der von den Wissenschaftlern angekündigte Transmutations Prozess benötigt nach Aussage keinerlei Kernreaktion und oder belastetes Wasser als Nebenprodukt.

„Die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Prozesses können wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht im geringsten ausmalen“… so die beiden Wissenschaftler.

Vladislav Karabanov einer der Wissenschaftler sagte: „Heute und hier in Genf, kündigen wir öffentlich eine Entdeckung und Technologie an, die ohne Übertreibung von gewaltiger historischer Bedeutung sein könnte.“

Die Essenz dieser Entdeckung und der Technologie ist die Entwicklung eines industriellen Verfahrens für die Umwandlung von beliebigen chemischen Elemente in andere Elemente und ihrer Isotope.

„Was müssen wir euch heute präsentieren, ist die Umwandlung ohne Kernreaktoren, ohne belastetes Wasser oder etwas in der Art, bisher eine Transmutation von Elementen zu erreichen. Unser Ansatz für die Transmutation chemischer Elemente ist biochemisch und kommt so in der Natur vor!“

„Čo vám dnes musíme predstaviť je premena bez jadernej reakcie, bez znečistenej vody alebo niečoho toho druhu, čo doteraz bolo nutné. Náš náznak pre transmutáciu chemických elementov je biochemický a vyskytuje sa v prírode!“.

Ešte je skoro úplne pochopiť plný hospodársky a civilizačný význam tej technológie. Ale nie je prehnané, že to odhalenie je skutočná revolúcia. Bude to nová kapitola v našom technologickom pokroku. Ako neuveritelné to môže znieť – je to skutočnosť.

Vedúci vedci toho odhalenia a technológie sú ruskí chemici: Tamara Sahno a Vicktor Kuraschov. Sú teoretickí a experimentálni vedci, ktorí sú na špičke dynastie bádateľov, ktorí sa podielajú už dlho na skúmaní a rozvoji odhalenia tejto metódy –  premena chemických elementov.

Es ist noch zu früh, um die wirtschaftliche und zivilisatorische Bedeutung dieser Technologie vollständig zu erfassen. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass diese Entdeckung eine wahre Revolution ist! Sie wird ein neues Kapitel in unserem technologischen Fortschritt. So unwahrscheinlich es auch klingen mag, es ist eine Tatsache.

Die führenden Wissenschaftler dieser Entdeckung und Technologie sind die beiden russischen Chemiker, Tamara Sahno und Victor Kurashov. Sie sind theoretische und experimentelle Wissenschaftler, die an der Spitze einer Dynastie von Forschern stehen, die über einen langen Zeitraum der Forschung und Entwicklung maßgeblich an der Entdeckung dieser Methode für die Umwandlung von chemischen Elementen beteiligt sind.

Diese Entdeckung von transmutierender Materie wird das Gesicht unserer Welt so wie wir sie kennen grundlegend verändern. Wie etwa die Entdeckung von Strom, oder noch sehr viel tiefgreifender. 

To odhalenie transmutujúcej/meniacej sa energie základne zmení tvár nášho sveta ako ho pznáme. Ako napríklad odhalenie elektriny alebo ešte hlbšiesiahajúc.

Vplyv toho revolučného odhalenia budeme cítiť v oblasti energie, medicíny a priemyslu a možno sa vyvinú z toho nové oblasti a možnosti.

V každom prípade bude mať to odhalenie humanitárne účinky.

Dôležité je zohľadniť, že tu hovoríme o širokoplošnom používaní, ktoré je v stave vyrábať cieľové produkty v priemyselných množstvách v priebehu mesiacov.Victor Kuraschov vysvetlil počas prezentácie v Genfe: „Moje dámy a páni, naša práca k vývoju technológie pre transmutáciu chemických elementov siaha až do 90-tich rokov. Prvé výsledky sme dosiahli v roku 1998. Ale väčšina tej snahy a bádania, ako tiež stovky úspešných experimentov sme mali v roku 2013.

„Naša snaha o patentovanie tejto práce niečo trvali a z toho dôvodu a z iných dôvodov sme doteraz ešte nemohli zverejniť naše výsledky – dokedy nám nebol udelený patent. Patent-prioritu sme dostali 15.mája. 2014 – pokiaľ ten patent bol udelený až 25.augusta. 2015.

Die Auswirkungen dieser revolutionären Entdeckung werden wir als erstes im Energiesektor, der Medizin und der Industrie spüren und vielleicht werden sich dann, nach und nach neue Branchen und Möglichkeiten ergeben.

Aber auf jeden Fall wird diese Entdeckung enorme humanitäre Auswirkungen haben.

Wichtig zu berücksichtigen ist, dass wir hier von einem einsatzbereiten industriellen Ansatz sprechen, der in der Lage ist, Zielprodukte in industriellen Mengen innerhalb von Monaten herzustellen.

Victor Kurashov erklärte während der Präsentation in Genf: „Meine Damen und Herren, unsere Arbeit zur Entwicklung der Technologie für die Transmutation chemischer Elemente reicht zurück bis zu den frühen 90er Jahren. Die ersten Ergebnisse wurden im Jahr 1998 gemacht. Aber der Großteil dieser Bemühungen und Forschung, sowie Hunderte von erfolgreichen Experimenten haben wir im Sommer und Herbst 2013 gemacht.

„Unsere Bemühung einer Patentierung dieser Arbeit dauerten etwas, und aus diesem und einigen anderen Gründen, haben wir unsere Ergebnisse bisher nicht veröffentlichen können, bis das Patent tatsächlich erteilt wurde. Wir erhielten eine Patent-Priorität am 15. Mai 2014, während das Patent selbst am 25. August 2015 erteilt wurde.“

„Gehen wir auf den Prozess selber kurz ein: Die erste Komponente im Prozess ist Erz oder nukleare Abfälle. Die zweite Komponente des Prozesses sind Metalle wie Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink und andere. Diese Metalle funktionieren, aber wir neigen dazu, Eisen als das kostengünstigstes Element zu verwenden. Die dritte Komponente und ein Faktor in diesem Prozess sind Bakterien. In der Regel verwenden wir Eisen und Schwefel reduzierende Bakterien-Spezies die wir entlang eine bestimmte Liste von Kriterien, wie auswählen, z.B. dass sie resistent gegen Strahlung, sind, und dass sie an eine stark gesalzene Lösung angepasst sind.“

„Sústreďme sa krátko na ten proces: prvým komponentom/časťou je ruda alebo nukleárny/rádioaktívny odpad. Druhou časťou toho procesu sú kovy ako Vanád, chróm, kobalt, nikel, meď, zinok a iné. Tie kovy fungujú ale my máme sklon používať železo ako lacný element. Treťou časťou a faktorom v tom procese sú baktérie. V norme používame železo a fosfor redukujúce baktérie – špécie, ktoré volíme podľa istých kritérií, napríklad, že sú odolné proti žiareniu a že sú prispôsobené vydržať veľmi slaný roztok.“

„Ruda alebo rádioaktívny odpad (nie je v tom žiaden rozdiel)  sa spracováva v uzatvorených nádobách v prítomnosti iných prídavkov/kovov. Premenný proces začína hneď a krok za krokom môžu byť získané cieľové elementy/druhy kovov za dva alebo tri týždne“.

Vyrábať  správne elementy je jedna vec, pracovať s ním je druhá vec. V spojení s tým odhalením zverejňuje Rusko aj dosah na jeho prvú 3D kovovú tlačiareň...

„Erz oder Atommüll (es gibt keinen Unterschied) wird durch Bakterien in Gegenwart von weiteren wertvollen Elementen/Metallen  (siehe oben) in einem geschlossenen Gefäß verarbeitet. Der Transmutations Prozess startet sofort, und Schritt für Schritt, in zwei oder drei Wochen, können die Zielelemente gewonnen werden.“

Das richtige Element zu produzieren ist eine Sache, mit ihm zu produzieren ist eine andere. In Verbindung mit dieser Entdeckung veröffentlicht Russland auch die Verfügbarkeit seines ersten 3D Metalldruckers…

Quellen: 
http://www.theeventchronicle.com/editors-pick/russian-scientist-announce-historic-discovery-rendering-entire-system-obsolete/
https://geopolitics.co/2016/07/14/russian-scientists-announce-historic-discovery-rendering-the-entire-system-obsolete/ 

Quelle deutsch: http://liebe-das-ganze.blogspot.co.at/2016/07/russische-wissenschaftler-verkunden.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19