SÚHRN TECHNOLÓGIÍ... pre vlastnú výrobu free energy-generátora

Kliknúť: I can see pixels 

HYBRID MAGRAV GENERÁTOR:

Kliknúť a stiahnuť: I can see Pixels 

 

MAGRAV-BLUEPRINT

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Krok za krokom-návod

Version 1.3

Erstellt von Thomas Lorentz, 01.11.2015

Aktualisiert am 11.11.2015

Wissensquellen: Keshe BluePrint-Workshops

Ergänzungen-/Fehler bitte an t@t-4.de melden.

 

 

 

 

So sieht das fertige System aus, wenn es am Stromsystem im Haus angeschlossen wurde:

Tak vyzerá hotový systém keď bol zapojený do elektrického systému v dome

 

 

 

Spulen erstellen – vyhotovenie špúly/cievky

 

 

 

Benötigte Materialien- Potrebné materiály

Medený drôt 1,6 (14Gauge?) v priemere bez izolácie – zatočené do struny používa Európa 1,5 mm priemer – 144 otáčok proti smeru ručičiek pozorovaná z predu

 

Kupferdraht 1,6 mm (14 Gauge) Durchmesser (ohne Isolierung) – in Spulen gewickelt Europa verwendet als alternative 1,5 mm Drahtdurchmesser 

Große Spule – 144 Wicklungen gegen den Uhrzeigersinn gewickelt ergeben eine im Uhrzeigersinn verlaufende Spule von vorne betrachtet

 

 

 

Kleine Spule – 81 Wicklungen gegen den Uhrzeigersinn

 

Planänderung: äuseren Windungsanzahl hat sich von 162 auf 144 (Fibonacci) geändert.

162 obrátok proti smeru hodiniek sa zmenil na 144 (fibonači)

tá krátka špúla zostáva – 81 obrátok proti smeru hodiniek

vsaďte/vložte špúlu s menším priemerom do tej väčšej

Setzen Sie die Spule mit dem kleineren Durchmesser in die größere Spule.

 

Spulen berühren sich einander, haben aber immer noch Raum für Bewegungen

Tie špúle/cievky sa dotýkajú ale majú priestor pre pohyb

Hier kann man die Wickelrichtung sehen. Gegen den Uhrzeigersinn gewickelt ergibt diese Spule

Tuná je vidno smer otáčok proti smeru ručičiek

 

Biegen Sie das längere Ende der inneren Spule so, dass es in die eigene Spule durchgezogen werden kann

Zohnite dlhší koniec vnútornej  struny tak aby mohol byť pretiahnutý do vlastnej struny

 

Setzen Sie das längere Ende der inneren Spule auf die andere Seite (durch die eigene Spule durchziehen)

Položte dlhší koniec vnútornej struny na druhú stranu (pretiahnuť cez vlastnú strunu)

 

 

Ziehen Sie alle Kabel, das aus dem anderen Ende kommt und  bilden Sie eine Schleife

Vytiahnite všetky káble, ktoré prídu z iného konca a urobte mašľu

 

Von jeder Schleife ein Kreis

 

Die kleinere Schleife, sollte in der Mitte der größeren Schleife platziert werden können, bevor die einzelnen Drähte angeordnet werden

Menšia mašľa by mala byť umiestnená v strede tej väčšej mašle predtým než sa zaradia jednotlivé drôty

 

Spulen miteinander verbinden – Siehe Schaltplan „MG-Energy-Coils-Schematics" am Ende dieser Seite

Struny medzi sebou prepojiť – pozri plán „MG-Energy-Coils-Schematics“ na konci tejto strany

 

 

 

Nanobeschichtung mit dem Buthangasbrenner 

Nano-povlak s buthan-plynom-horiakom

 

 

Starten Sie am Drahtübergang (Temperatur ist ok, bevor das Kupfer rot glüht!) Keine Regenbogenfarben danach

Štartujte na prechode drôtu (teplota je správna predtým než drôt začne červenať) potom nemá duhové farby

 

 

 

ank">Schau dir dieses Video auf www.youtube.com</a> an oder aktiviere JavaScript, falls es in deinem Browser deaktiviert sein sollte.</div></div>

 

MAGRAV Power Unit:

Erstellung und Entstehung - Výroba a vznik

 

Keshe Foundation R&D Group

Übersetzt von Thomas Lorentz 01.11.2015

Version  1.2

Letzte Änderung: 12.11.2015

Bei Fehlern und-/oder Ergänzungen bitte per Mail: t@t-4.de kontaktieren.

 

Benötigte Artikel: nutné materiály:

1.    Medený drôt 1,6mm (14 gauge) – približne 20-30 m pre výrobu troch sád MAGRAW- slučiek/strún

2.    Nanopovlak sadu (Kit) na vídeu v You Tube

3.    Vŕtačku s dvomi tyčami pre vnútorné a vonkajšie formovanie struny alebo dva otáčače (?) šróbov s rozličnými priemermi, ktoré môžu formovať tie slučky/struny

4.    Gans-mix pre povlak strún a pre uniestnenie do stredu GANS-nádoby

5.    Plasma-kondezátor – dve až tri jednotky

6.    Veľa trpezlivosti, modlitby a lásky

 

•   1.)  Kupferdraht 1,6 mm (14 Gauge) – ca. 20 bis 30 m um drei Sätze von MAGRAVs-Spulen zu erstellen.

•   2.)  Nanobeschichtungs-Kit (siehe Videos auf YouTube)

•   3.)  Handbohrmaschine mit zwei Stangen für innere und äußere Spulenformungen ODER zwei Schraubendreher mit unterschiedlichen Stangendurchmesser, die innere und äußere Spulen formen können.

•   4.)  Gans Mix für die Beschichtung der Spulen und platzieren in das Zentrum des GANS-Behälters.

•   5.)  Plasma Kondensator – Zwei bis drei Einheiten.

•   6.)  Eine Menge Geduld, Gebete und Liebe, um deine MAGRAV-Stromeinheit zu erstellen.

 

 

 

GaNS-Erzeugung – GaNS-výroba

GaNS je uložená v strede špirál

GaNS-Erzeugung – GaNS-výroba

Entstehung von GaNS. Quelle: Keshe Foundation SSI, 2015

GaNS ist die Abkürzung für "Gas in Nano-State". Die Keshe Foundation hat ein Verfahren entwickelt, durch das Kohlenstoffdioxid (CO2)aus der Luft mit einfachen Mitteln extrahiert und in einen festen Zustand (Nano- State) umgewandelt werden kann. Des Weiteren hat die Keshe Foundation entdeckt, dass dieses GaNS, sowohl getrocknet, als auch gebunden in Wasser, ein nützlicher Energielieferant ist.

GaNS je skratka pre „Plyn v Nano-stave“. Keshe nadácia vytvorila spôsob ktorým uhlíkdioxid (CO2) je získaný zo vzduchu jednoduchým spôsobom a môže byť premenený do pevného stavu. Okrem toho odhalila Keshe nadácia, že GanS je užitočný dodávač energie v suchom stave ako tiež zmiešaný s vodou.

Ten vyvinutý proces Keshe-nadáciou funguje nie len k výrobe CO2-GaNS ale tiež pre iné „GaNS druhy“.  Vedľajší obrázok schémticky ukzuje vznik GaNSu. Ako základad sa požije „surová“ meď, má kompaktnú atómovú štruktúru. V prvom kroku sa meď coatuje, tým vznikajú už spomenuté priestory medzi atómami, vytvárajú sa nano-vrstvy s nano-vírusmi. Tá coatovaná meď vytvára CO2-GaNS na dne so spojením s cinkovou platňou v slanej vode, ktoré sa ukladá na dne nádoby.

Das von der Keshe Foundation entwickelte Verfahren funktioniert nicht nur zur Erzeugung von CO2-GaNS, sondern auch für andere "GaNS-Arten". Nebenstehende Abbildung zeigt schematisch die Entwicklung von GaNS. Als Basis wird "rohes" Kupfer verwendet, abgebildet ist die kompakte Atomstruktur. Das Kupfer wird im ersten Schritt gecoatet. Durch das Coating entstehen die bereits erwähnten Lücken zwischen den Atomen, es bilden sich Nanoschichten mit Nanowires (siehe Kapitel Coating). Dieses gecoatete Kupfer erzeugt in Reaktion mit einer Zinkplatte in Salzwasser das CO2-GaNS, das sich am Boden absetzt.

GaNS wird zum Betrieb von den Keshe-Magravs benötigt. Einerseits werden die gewickelten und gecoateten Spulen damit beschichtet, andererseits befinden sich GaNS-Behälter in der Mitte der Spulen. Bei den von uns gezeigten Anleitungen werden drei GaNS-Arten eingesetzt, diese sind CO2-GaNS, CH3-GaNS und CuO- GaNS. Hergestellt werden in unserem Falle alle drei Arten durch Eintauchen von gecoateten Kupferkabeln und verschiedenen Metallen in 10%iges Meersalzwasser (100Gramm Meersalz in 1l destilliertes Wasser aufgelöst). Somit benötigen Sie zur GaNS-Gewinnung:

GaNS sa potrebuje k prevádzke Keshe-magrav-u. Na jednej strane sa tým robí povlak na tie točené a coatované špúle/cievky, na druhej strane sa GaNS-nádoba nachádza v strede tých špúl/cievok. Nami ukázaný návod poukazuje na tri druhy GaNS: namočením coatovaných medených drôtov a rôznymi inými kovmi v 10%-nej morskej vode (100 gr. Morská soľ na 1L destilovanej vody) tým potrebujete na získanie GaNS:

·      Plastovú nádobu

·      Destilovanú vodu

·      Nerafinovanú morskú soľ alebo kamennú soľ

·      Coatované medené drôty pre skrat/prepojenie kovov

·      Kovovú platňu bez povlaku na základe ktorej vznikajú tie rôzne druhy GaNS (zinok, meď, železo)

 

 

·       Kunststoffbehälter

·       destilliertes Wasser

·       umraffiniertes, Naturbelassenes Meer- oder Steinsalz

·       gecoatete Kupferdrähte zum Kurzschließen der Metalle

·       gecoatetes Kupfer (wir nehmen Spulen)

·       Metallplatte unbeschichtet aufgrund dessen dann die unterschiedlichen GaNS-Arten entstehen (Zink, Kupfer, Eisen)

Destilliertes Wasser Meersalz, unraffiniert Kunststoffwanne mit Deckel

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entstehung von unterschiedlichen GaNS-Arten unter Verwendung unterschiedlicher Materialien:

GaNS Farbe Beschichtetes Material Unbeschichtetes Material Salzanteil

Co2(ZnO+Co2) Weiß GecoatetesKupfer Zink 10% CH3 (FeO + CH3) Rotbraun Gecoatetes Kupfer Eisen 10% CuO (CuO + Cu) Türkis Gecoatetes Kupfer Kupfer 10%

CO2-GaNS – C02-GaNS

Gewaschenes CO2-GaNS
Anschlüsse einer LED, bitte aber eine grüne LED
verwenden!

Vyprané C02_GaNS

Prípojky pre LED, prosím použiť len zelenú LED!

Táto GaNS sa vyrába ponáraním cínových platní a coatovaných cievok do morsko-slanej vody. Pritom sú tie kovy medzi sebou prepojené medeným drôtom a sú pripojené na jednu LED. Tie konce kovov sa nemajú dotýkať dna nádoby. Rozpustite dobre 100 gr morskej soli v jednom litri destilovanej vody a vlejte ten roztok do tej nádoby. Dávajte pozor aby nevnikli do tej nádoby žiadne zbytky. Na získanie CO2-GaNS  sa nepoužíva elektrina. Nastavte jednu LED medzi tie platne, tým sa zaručí výroba 90% C02-GaNS, bez LED sa vyrobí podľa Keshe len cink-oxyd. Spojte anódu (dlhší kúsok) tej LED s coatovanou platňou/cievkou, katódu (zárez na LED obale). Po niekoľkých hodinách sa začne na dne nádoby ukladať vrstva C02-GaNS. Teda: ŽIADNA ELEKTRINA (ani z baterky, ani z elektrických prístrojov!!)

Potrebujeme:

·       Plastovú vaňu alebo odrezanú fľašu

·       Cínovú platňu

·       Coatovanú medenú cievku

·       Zelenú LED

·       100 gr morskej soli

·       1L destilovanej vody

Dieses GaNS wird durch das Eintauchen von Zinkplatten und gecoateten Kupferspulen im Meersalzwasser erzeugt. Dabei werden die beiden Metalle mit einem Kupferdraht verbunden, auf der eine LED befestigt ist, die Enden der Platten bzw. Spulen sollen nicht den Boden berühren. Lösen Sie 100 Gramm Meersalz in einem Liter destilliertem Wasser gut auf und gießen Sie die Lösung in den Behälter. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände vom aufgelösten Salz in das Gefäß kommen. Im Gegensatz zur CH3 und CuO GaNS-Ereugung sollte bei der CO2-GaNS Gewinnung auf den Einsatz von Strom verzichtet werden. Positionieren Sie auch eine grüne LED zwischen den beiden Platten, dadurch wird gewährleistet, dass zu etwa 90% CO2-GaNS erzeugt wird, ohne die LED wird laut Keshe hauptsächlich Zinkoxyd erzeugt. Verbinden Sie die Anode (längeres Drahtstück) der LED mit der gecoateten Platte/Spule, die Kathode (Einkerbung am LED-Gehäuse) mit der Zinkplatte. Nach einigen Stunden beginnt sich am Boden des Gefäßes eine weiße Schicht abzusetzen, das CO2-GaNS, also: KEINEN STROM (weder von Batterien, noch von Netzgeräten) bei Co2-GaNS zuführen und eine grüne LED verwenden!!

Wir benötigen:

·       Plastikwanne oder abgeschnittene Flasche

·       Zinkplatte

·       gecoatete Kupferspule

·       grüne LED

·       100Gramm Meersalz

·       1l destilliertes Wasser

•

Co2-GaNS-Produktion in abgeschnittenen Flaschen

•

•

Schematischer Aufbau CH3-GaNS-Produktion ohne Strom, statt dem Kurzschluss kann Gleichstrom angeschlossen werden, Quelle: Keshe Foundation

Dieses GaNs wird durch die Verwendung von einer Eisenplatte und einer gecoateten Kupferspule in Meersalzwasser erzeugt. Dabei werden die beiden Metalle mit einem Kupferdraht verbunden. Im Gegensatz zur CO2-GaNS Erzeugung ist es hier auch möglich einen geringen Strom und die Luft einer einfachen Aquariumpumpe einzusetzen, um den Prozess zu beschleunigen. Wir verwenden dazu ein herkömmliches, regelbares DC (Gleichstrom)-Netzgerät, das einen ungefähren Strom von 15mA zwischen den beiden Platten (statt der Verbindung mit dem Kupferdraht) erzeugt, dabei wird der Minuspol auf dem gecoateten Material angeklemmt und der Pluspol auf dem nicht gecoatetem Material. Sobald Strom eingesetzt wird, sollte unbedingt Sauerstoff in Form einer Aquariumpumpe hinzugefügt werden. Nach einigen Stunden, beginnt sich eine rotbraune Schicht am Boden des Gefäßes abzusetzen, das ist das CH3-GaNS.

Optional: Anbringung einer LED zwischen den beiden Platten

Optional: Zuführung von Sauerstoff regt die Produktion an

 

 

CH3-GaNS

 

Wir benötigen:

·       Plastikwanne

·       Eisenplatte

·       gecoatete Kupferspule

·       100Gramm Meersalz

·       1l destilliertes Wasser

·       optional DC-Netzgerät und Aquariumpumpe

CuO-GaNS

Dieses GaNs wird durch die Verwendung von einer Kupferspule (oder Platte) und einer gecoateten Kupferspule (oder Platte) in Meersalzwasser erzeugt. Dabei werden die beiden Metalle mit einem Kupferdraht verbunden. Wie bei der CH3-GaNS Erzeugung ist es auch hier möglich einen geringen Strom und die Luft einer einfachen Aquariumpumpe einzusetzen, um den Prozess zu beschleunigen. Wir verwenden dazu wiederum ein herkömmliches, regelbares DC (Gleichstrom)-Netzgerät, das einen ungefähren Strom von 15mA zwischen den beiden Platten (statt der Verbindung mit dem Kupferdraht) erzeugt,

. Sobald Strom eingesetzt wird, sollte unbedingt Sauerstoff in Form einer Aquariumpumpe hinzugefügt werden. Nach einigen Stunden,

beginnt sich eine türkise Schicht am Boden des Gefäßes abzusetzen, das ist CuO-GaNS. Wir benötigen:

·       Plastikwanne

·       Kupferspule (oder Platte)

·       gecoatete Kupferspule

·       100Gramm Meersalz

·       1l destilliertes Wasser

·       optional DC-Netzgerät und Aquariumpumpe

Vom flüssigen GaNS über die GaNS-Paste zum Nano-GaNS-Pulver

Das GaNs wird in den verschiedensten Zuständen benötigt, die GaNS-Paste zum Beispiel für die Herstellung der Kondensatoren, die GaNS-Paste zum Befüllen der GaNs-Behälter in der Mitte der Magravs oder das GaNS- Pulver zum Herstellen der Plasma-Batterien. Je weniger Wasser sich im GaNS befindet, desto fester wird das Gemisch, bis hin zum Pulver. Zuvor sind allerdings noch ein paar Schritte notwendig:

1. Waschen des GaNSes

Bevor der sanfte Trocknungsprozess beginnt, muss das GaNS gewaschen werden, um den Salzanteil zu reduzieren, dies geschieht in folgenden Schritten:

·       Flüssiges GaNS in ein möglichst hohes Glas geben

·       Mit einer Spritze oder Absaugpumpe das Wasser über dem GaNS absaugen

·       Den Rest wieder mit destilliertem Wasser auffüllen

Dieser Vorgang wird 5 bis 6 Mal wiederholt, dann ist das GaNS gewaschen.

dabei wird der Minuspol auf dem

gecoateten Material angeklemmt und der Pluspol auf dem nicht gecoatetem Material

2. Trocknen des GaNSes

Optional: Trocknen des GaNSes mit Ventilator Trocknen des GaNSes auf dem Heizkörper

Ziel der Trocknung ist das schonende Entziehen des Wassers, die Trocknung darf auf keinen Fall durch Erhitzen unter Feuer oder auf einer Herdplatte durchgeführt werden, je natürlicher die Trocknung, desto besser. Möglich zur Beschleunigung der Trocknung ist das Stellen auf einen Heizkörper oder das Einschalten einer Lampe in der Nähe des GaNS-Behälters. Wenn sich beim Trocknen Kristalle bilden, wurde das GaNS zu wenig gewaschen und es handelt sich um Salzkristalle. Im Laufe der Zeit erhalten Sie dann GaNS-Paste bzw. nach dem Verstreichen weiterer Stunden GaNS-Pulver.

Da nach der Herstellung von GaNS auch immer etwas Oxyd dabei sein kann, ist es möglich, das GaNS-Pulver noch einmal mit NaOH zu mischen (1/3 GaNS mit 2/3 NaOH), heißes Wasser dazuzugeben und als Resultat ergibt sich das so genannte Nano-GaNS, eine sehr reine Form.

CO2-GaNS-Pulver CuO-GaNS-Pulver CH3-GaNS-Pulver CuO-GaNS-Paste und CH3GaNS- Pulver

Wird das CH3-GaNS nicht gewaschen, bilden sich Salzkristalle

 

PRÍKLAD: Ešte neukončený generátor pri skúške. Neovplyvňuje ho silnejšia záťaž, ani sa nemení teplota... ten "stvoriteľ" je veľmi spokojný...

 

Iný príklad výroby GaNS:

 

 

aktualizované: 26.02.2024 17:53:55