Potlačené vynálezy: Energia zadarmo ...

Unterdrückte Erfindungen: Freie Energie von Tesla, Bedini, Trombly und Co. – der Magnetmotor funktioniert, doch die Welt will ihn nicht haben (13.September 2020)

Potlačené vynálezy: Energia zadarmo od spoločností Tesla, Bedini, Trombly a Co. - magnetický motor funguje, ale svet to nechce

Veröffentlicht am September 13, 2020von erstkontakt blog

 

Nikola Tesla bol jedným z najväčších géniov minulého storočia. Vynálezca, fyzik a elektrotechnik bol v predstihu. Tesla žil v rokoch 1856 až 1943 a požiadal o viac ako 111 patentov.

Navrhoval technológie, ktoré položili základ mnohých vecí, ktoré v dnešnej dobe používame ako samozrejmosť každý deň, ako napríklad rádio, striedavý prúd, radar, žiarivky.

Rok 1924 bol však pre Nikolu Teslu mimoriadne tragickým rokom. Pretože potom, čo podal žiadosť o patent na stroj na výrobu bezplatnej energie, všetci investori mu to náhle odmietli a on stratil objednávky a finančné prostriedky. Nakoniec zomrel zbedačený a zadĺžený v newyorskej hotelovej izbe.

Hneď po jeho smrti vnikli do jeho laboratória vládne organizácie a zhabali mu záznamy a denníky. Nikola Tesla sníval o voľnej energii pre všetkých.

O niekoľko desaťročí neskôr začal americký elektrotechnik a vynálezca John Bedini pracovať na Teslových teóriách radiačnej energie. Vynašiel sortiment nabíjačiek batérií, ktoré generujú viac energie, ako je potrebné na jej prevádzku.

Oznámil, že tieto ponúkne na predaj za nízku cenu. Krátko nato prepadli jeho laboratórium a bol upozornený, aby tieto stroje nevyrábal. Kvôli svojej bezpečnosti musel prestať inzerovať svoje zariadenia na bezplatnú energiu.

Bohužiaľ to nestačilo, dokonca aj americká administratíva zastavila Free Energy Generators. Moderný vynálezca Adam Trombly sa inšpiroval Teslovou prácou a zostrojil dynamo, takpovediac jednosmerný generátor, ktorý pristupoval elektrickú energiu priamo zo vzduchu.

Tromble bol vyzvaný, aby demonštroval činnosť svojich generátorov v Senáte OSN a USA. Týmto demonštráciám však bránili a nakoniec ich americká vláda za vlády Georga W. Busha zastavila. Výsledkom bolo skonfiškovanie zariadenia počas vládnej razie.

Obrovský zisk pre pár verzus obrovský prínos pre všetkých. Vo svojom neúnavnom výskume pomocou rádiových vĺn a elektrostatiky John Hutchison znovu vytvoril niektoré experimenty fyzika Nikolu Teslu. So svojimi prístrojmi robí objekty vyrobené z najrôznejších materiálov plávajúce s malou energiou.

V iných experimentoch kovy menia svoju kryštalickú štruktúru tým, že sa stávajú rôsolovitými alebo praskajú. Tiež sa mu podarilo spojiť kov s drevom bez toho, aby drevo spálil.

Sám nevie, aké obrovské sily sú za tým. Ak by sa však dali vyvinúť, ich výhody by boli obrovské. S materiálmi z prírody, ako naprkamene, údajne mal Hutchison zabudované energetické batérie s nulovým bodom, ktoré sa nikdy nevybijú.

Energia nulového bodu, známa tiež ako vesmírna energia, znamená energiu, ktorá je vo vákuu vesmíru neobmedzene dostupná. Podľa vlastných vyhlásení svojimi vynálezmi bojuje proti znečisťovaniu životného prostredia a ponúka pomoc pre tretí svet.

Takéto batérie si môže dovoliť každý alebo si ich sám vyrobiť.

Ale práve tomuto rozšíreniu v súčasnosti bránia vedecké kruhy, pretože ide o obrovský zisk pre energetický priemysel.

Magnetický motor funguje - ale svet to nechce

Magnetický motor beží na uskladnenú energiu, bez nabíjania, bez doplňovania paliva, jednoducho uvoľnite brzdu a nechajte bežať.

Magnetický motor inštalovaný v motorovom vozidle poháňa generátor, ktorý vyrába elektrinu a dodáva ju do batérií. Inak by vozidlo bolo úplne bežným elektrickým vozidlom, aké sa v súčasnosti masovo vyrábajú v automobilovom priemysle. Takéto vozidlá nemajú žiadne výfukové plyny a emisie pevných častíc a nízku hladinu hluku, ale majú nekonečný rozsah. Nikdy by ste nemuseli natankovať.

Magnetický motor v každej domácnosti

Ako generátor energie pre domácnosť by magnetický motor mohol znamenať nezávislosť od spoločnosti dodávajúcej energiu. Ale presne tam je králik v paprike. To sa nechce. „Kam by ste mali pripojiť merač?“ Opýtal sa Thomas Alva Edison Nikola Tesla, keď predstavil úplne iné riešenie zásobovania sveta elektrickou energiou. Edison bol obchodník.

 

Rovnako ako vtedy, aj dnes sú takéto technické riešenia všetkými prostriedkami potlačované. Ľudstvo by si malo udržiavať závislosť a niekoľko by z toho malo zbohatnúť. To je plán. A to má určitú cenu. Zhoršenie životného prostredia, využívanie surovín, otroctvo, chudoba a vojny sú len niekoľkými príkladmi tohto myslenia. Cena je príliš vysoká. Magnetický motor by bol revolúciou.

 Stará myšlienka: magnetický motor Lülings

Veľmi dobrý príklad vývoja magnetického motora môžeme vidieť na príklade strojného inžiniera Šlezvicka-Holštajnska Friedricha Lülinga, ktorý v roku 1954 zostrojil plne funkčný magnetický motor. Ale tento vynález bol vtedy odmietnutý a bojoval proti nemu, takže nikdy nemohol dobyť svet. Feritové magnety boli v tom čase pomerne slabé. Dnes existujú super magnety vyrobené zo „vzácnych zemín“, takzvaného neodýmu.

Nerovnováha medzi odporom a príťažlivosťou

Myšlienka vytvárania alternatív s magnetickými motormi nikdy nezmizla. Súkromným výskumníkom a vynálezcom sa opakovane darí budovať funkčný magnetický motor. Ako napr B. Troy Reed, Mike Brady a Muammer Yildiz, stačí spomenúť tri. Hnacou silou je magnetizmus, ktorého umenie spočíva v použití odpudivých a príťažlivých síl takým spôsobom, že určité usporiadanie vytvára rotačný pohyb.

Tienenie alebo zneužitie

Permanentný magnet má vždy dva póly, severný a južný. Magnetické pole sa šíri vo vzdušnom priestore v tvare húb alebo gule, pričom zakrivené čiary magnetického poľa začínajú od severu k juhu. Pre rotačný pohyb potrebujete odpudivé vlastnosti magnetickej sily vedené cez dva póly rovnakého mena, ktoré sú proti sebe.

Pretože však opačný pól má vždy atraktívny účinok s rovnakou silou, musí sa pól v pravý okamih pre rotačný pohyb zoslabiť. To sa dá dosiahnuť železom alebo feritom. Magnetické pole sa chce stiahnuť do železa. Dá sa teda hovoriť o akomsi tienení stĺpa.

Základy a výroba magnetického motora

Permanentný magnet môže byť vyrobený z feromagnetických kovov v práškovej forme. Kobalt, nikel a železo sú feromagnetické. Zliatiny pozostávajúce z neodýmu, železa a bóru možno použiť na výrobu obzvlášť silných magnetov. Magnetizácia sa aplikuje počas lisovania vo forme s extrémne silným magnetickým poľom generovaným elektromagnetom. Lisovaná časť sa potom speká pri teplote viac ako 1 000 stupňov Celzia.

Spotreba energie je nielen pomerne veľká pri výrobe, ale aj pri ťažbe surovín. S týmito výdavkami na zdroje sa však porovnáva iba ropný priemysel a spaľovací motor. Ekologicky aj ekonomicky je magnetický motor pre ľudstvo požehnaním.

 

Videáhttps://www.youtube.com/watch?v=JtkPTRoDZnE&feature=emb_logo

 

 

 

Beschreibung: https://www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2020/09/titel-mgntmtr100920.jpg

Nikola Tesla war eines der größten Genies des letzten Jahrhunderts. Er war ein Erfinder, Physiker und Elektroingenieur und war seiner Zeit weit voraus. Tesla lebte von 1856 bis 1943 und meldete mehr als 111 Patente an.

Er entwarf Technologien, welche den Grundstein für viele Dinge legten, die wir heute ganz selbstverständlich täglich nutzen wie etwa das Radio, den Wechselstrom, Radar, Leuchtstoffröhren.

1924 war für Nikola Tesla jedoch ein äußerst tragisches Jahr. Denn nachdem er ein Patent für eine Freie Energiemaschine anmeldete, kündigten ihm plötzlich alle Investoren und er verlor daraufhin seine Aufträge und Fördermittel. Schließlich starb er verarmt und verschuldet in einem New Yorker Hotelzimmer.

Sofort nach seinem Tod drangen Regierungsorganisationen in sein Labor ein und beschlagnahmten seine Aufzeichnungen und Tagebücher. Nikola Tesla träumte von kostenloser Freier Energie für alle.

Dennoch – einige Jahrzehnte später begann der US-amerikanische Ingenieur für Elektrotechnik und Erfinder, John Bedini, seine Arbeit mit Teslas Theorien der Strahlenenergie. Er erfand ein Sortiment von Akkuladegeräten, die mehr Energie erzeugen, als diese brauchen um zu laufen.

Er kündigte an, dass er diese für geringe Kosten zum Verkauf anbieten werde. Bald darauf wurde sein Labor überfallen und er wurde davor gewarnt, diese Maschinen zu produzieren. Wegen seiner Sicherheit musste er die Werbung für seine Freie Energie-Geräte aufgeben.

Dem leider nicht genug, stoppte sogar die US-Verwaltung Freie Energie-Generatoren Der moderne Erfinder, Adam Trombly, wurde von Teslas Arbeiten inspiriert und baute einen Dynamo, sozusagen einen Gleichstromgenerator, der auf elektrische Energie direkt aus der Luft zugriff.

Trombly wurde eingeladen, die Wirkungsweise seiner Generatoren vor den Vereinten Nationen und dem US-Senat zu demonstrieren. Aber diese Vorführungen wurden von der US-Verwaltung unter George W. Bush behindert und schließlich gestoppt. Daraufhin wurde das Gerät bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3981740750&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Gigantischer Profit für wenige kontra gigantischer Nutzen für alle. John Hutchison hat in seinen unermüdlichen Forschungen mit Radiowellen und Elektrostatik einige Experimente des Physikers Nikola Tesla nachgestellt. Mit seinen Geräten bringt er Gegenstände aus unterschiedlichsten Materialien mit wenig Energieaufwand zum Schweben.

In anderen Experimenten verändern Metalle ihre kristalline Struktur, indem sie geleeartig werden oder zerplatzen. Auch gelang ihm Metall mit Holz zu verschmelzen, ohne dass das Holz versengt wurde.

Er selbst weiß nicht, welche enormen Kräfte dahinter stecken. Wenn sie aber erschlossen werden könnten, wäre deren Nutzen gigantisch. Mit Materialien aus der Natur, wie z.B. Steinen, soll Hutchison Nullpunktenergiebatterien gebaut haben, die sich nie erschöpfen.

Mit Nullpunktenergie, auch Raumenergie genannt, ist die im Vakuum des Weltalls unbeschränkt zur Verfügung stehende Energie gemeint. Laut eigenen Angaben wirkt er mit seinen Erfindungen der Umweltverschmutzung entgegen und bietet Hilfe für die Dritte Welt an.

Jeder könne sich solche Batterien leisten oder selbst herstellen.

Doch genau diese Weiterverbreitung wird derzeit von Wissenschaftskreisen behindert, da ein gigantischer Profit für die Energiebranche auf dem Spiel steht.

Der Magnetmotor funktioniert – doch die Welt will ihn nicht haben

Ein Magnetmotor läuft mit gespeicherter Energie, kein Aufladen, kein Nachtanken, einfach die Bremse lösen und laufen lassen.

In einem Kraftfahrzeug verbaut würde der Magnetmotor einen Generator antreiben, der elektrischen Strom produziert und in Batterien einspeist. Ansonsten wäre das Fahrzeug ein ganz normales Elektrofahrzeug, wie es derzeit von der Kfz-Industrie in Serie hergestellt wird. Solche Fahrzeuge haben keine Abgas- und Feinstaubemissionen und eine geringe Geräuschentwicklung, jedoch eine unendliche Reichweite. Man müsste niemals tanken.

Der Magnetmotor in jedem Haushalt

Als Stromgenerator für den Haushalt könnte der Magnetmotor Unabhängigkeit von einem Energieversorgungsunternehmen bedeuten. Doch genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist nicht gewollt. „Wo soll man denn da den Zähler anschließen?“ fragte Thomas Alva Edison Nikola Tesla, als der eine ganz andere Lösung für die Versorgung der Welt mit elektrischem Strom vorstellte. Edison war Geschäftsmann.

Genau wie damals werden noch heute solche technischen Lösungen mit allen Mitteln unterdrückt. Die Menschheit soll in Abhängigkeit gehalten werden und einige wenige sollen daran reich werden. Das ist der Plan. Und der hat einen gewissen Preis. Umweltschädigungen, Rohstoffausbeutung, Sklaverei, Armut und Krieg sind nur ein paar Beispiele als Folge dieses Denkens. Der Preis ist zu hoch. Viel zu hoch. Der Magnetmotor wäre eine Revolution.

Beschreibung: https://www.pravda-tv.com/wp-content/uploads/2020/09/bild2-19.jpg

Eine alte Idee: Lülings Magnetmotor

Ein sehr gutes Beispiel für den Werdegang eines Magnetmotors sehen wir am Beispiel des Schleswig-Holsteinischen Maschinenbauers Friedrich Lüling, der im Jahre 1954 einen voll funktionsfähigen Magnetmotor gebaut hat. Doch diese Erfindung wurde damals abgelehnt und bekämpft, so dass sie nie die Welt erobern konnte. Zu der Zeit gab es relativ schwache Magnete aus Ferrit. Heute gibt es Supermagnete aus „Seltenen Erden“, dem sogenannten Neodym.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3746722829&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Das Ungleichgewicht zwischen Abstoßung und Anziehung

Der Gedanke mit Magnetmotoren Alternativen zu schaffen ist nie untergegangen. Immer wieder schaffen es private Forscher und Tüftler einen funktionierenden Magnetmotor zu bauen. Wie z. B. Troy Reed, Mike Brady und Muammer Yildiz, um nur drei zu erwähnen. Die treibende Kraft ist dabei Magnetismus, wobei die Kunst darin besteht, abstoßende und anziehende Kräfte so auszunutzen, dass man durch eine bestimmte Anordnung eine Drehbewegung bekommt.

Abschirmung oder Umleitung

Ein Permanentmagnet besitzt immer zwei Pole, Nordpol und Südpol. Das Magnetfeld breitet sich im Luftraum pilzförmig bzw. kugelförmig aus, wobei die Magnetfeldlinien gekrümmt, ausgehend von Nord nach Süd verlaufen. Für eine Drehbewegung benötigt man also die abstoßenden Eigenschaften der Magnetkraft durch zwei gleichnamige Pole, die sich gegenüberstehen.

Da jedoch immer auch der Gegenpol mit gleicher Kraft auch anziehend wirkt, muss für eine Drehbewegung ein Pol im richtigen Moment geschwächt sein. Dies erreicht man mit Eisen oder Ferrit. Ein Magnetfeld möchte sich in Eisen zurückziehen. Man kann deshalb von einer Art Abschirmung eines Pols sprechen.

Beschreibung: https://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=3898455173&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format=_SL250_&tag=pt0e-21

Grundlagen und Herstellung des Magnetmotors

Ein Permanentmagnet kann aus ferromagnetischen Metallen in Pulverform hergestellt werden. Cobalt, Nickel und Eisen sind ferromagnetisch. Legierungen bestehend aus Neodym, Eisen und Bor können für die Herstellung besonders starker Magnete verwendet werden. Die Magnetisierung wird während des Pressens in eine Form mit einem extrem starken Magnetfeld aufgebracht, das mit einem Elektromagneten erzeugt wird. Anschließend wird der Pressling mit über 1000 Grad Celsius gesintert.

Energieaufwand ist nicht nur bei der Herstellung relativ groß, sondern auch bei der Rohstoffgewinnung nicht unerheblich. Dennoch stehen diesem Ressourcenaufwand für den Vergleich nur die Ölindustrie und der Verbrennungsmotor gegenüber. Sowohl ökologisch, als auch ökonomisch bedeutet der Magnetmotor ein Segen für die Menschheit.

Videos:

Quellen: PublicDomain/drogeriewarenzeitung.de/gehtanders.de am 10.09.2020

Share this:

 

aktualizované: 26.02.2024 17:53:55