ET.Nachricht: “Wir sind Hier” – ET-správa: „My sme tu“

Prosím široko rozšírte to vídeo a predávajte ďalej všetkým ľuďom a webovým stránkam, ktoré sa snažia o pozitívnu a svetla-plnú budúcnosť celej Zeme a o všetky na nej žijúce druhy.

Ďakujeme, že si to vídeo „my sme tu“ pozriete.

Bitte verteilt das Video weit und breit und leitet es an alle Menschen und Webseiten weiter, die sich für die positive und lichtvolle Zukunft der gesamten Erde mit allen auf ihr wohnenden Lebensformen einsetzen.

Vielen Dank, dass ihr das Video „Wir sind hier“ anschaut. Version WSH3..

Dieses Video wurde von einer anonymen Quelle erstellt. Wir möchten dieses Video mit Euch teilen, weil weil wir dessen Botschaft unterstützen.
Wenn ihr möchtet, dass eure Namen am Ende des Videos hinzugefügt werden, klickt bitteHIER (Sendet die Daten per E-Mail)

Während das Verzeichnis in erster Linie für Einzelne ist, gibt es drei Kategorien – für Webseiten, Organisationen und YouTube-Namen. Dieses Video wird in den nächsten vier Monate häufig aufgefrischt werden: immer dann, wenn 400 neue Namen zusammengekommen sind oder alle 14 Tage, je nachdem, was zuerst eintritt.

To vídeo bolo spravené anonýmnym zdrojom. My sa s vami chceme o to podeliť lebo podporujeme to oznámenie. Keď si želáte aby sa uložilo vaše meno na konci tak klinite: tuná (Pošlite dáta E-Mailom) - ten zoznam platí v prvom rade jednotlivcom ale existujú tiež tri verzie: pre webové stránky, organizácie a You Tube. To vídeo bude v nasledujúcich štyroch mesiacoch občerstvené, vždy vtedy keď pribudne 400 nových mien, alebo každých 14 dní, podľa toho čo sa splní skorej.
 
ŽIVOT PODĽA GALAKTICKÉHO KÓDEXU :
film je v japonštine ale zábery a hudba úplne stačia na pochopenie obsahu - odporúčané:
 
 
 

Je to vaša šanca získať uznanie príspevkom na planetárnom prebudení. Ak chcete vaše meno preložiť do inej časti alebo odstrániť tak stačí poslať via E-mail na E-Mail na smaly7@tutanota.com tuná (Pošlite dáta E-mailom) napíšte change/zmena do predmet-u. 

Potrebujeme širokú účasť/reprezentáciu kultúr preto sprístupnite tú listinu všetkým národom - ten fenomén patrí celému svetu. Ak máte návrhy do niektorých alebo nových  kategórií tak nám ich pošlite. Môžete si tými obsahmi vašich návrhov predstaviť ako vytvárate vy a iní vašou snahou možnosť prebudenej spoločnosti, ktorá ich energiou, obeťou zvláda výzvy a  rozpozná a potvrdí vplyv a účinok tej snahy na sebe a vzájomný medzi všetkými. Je to cesta potvrdenia vašej mísie a uctievania a nájdenie nádeje a solidaritu s tými, ktorí pracujú teraz na oslobodení Zeme.

Pokiaľ je vám jasné prečo sa tie mená môžu nájsť v tom vídeu, tak špecifikácia mena je známa len žiadatelovi. Prebudená spoločnosť je obrovská vo veľkosti a objeme a je to inšpirujúce keď sa týmto spôsobom zverejní.... a bude jasné prečo evolúcia je nezastavitelná.

Keď myslíte, že isté meno by nemalo byť v tej listine tak zvážte: hlavným účelom toho vídea je naše povzbudenie na „prekonanie rozdielov v prospech spolupráce“. S istotou môžeme povedať, že najdôležitejším náradím tmavých bolo „rozdel a vládni“. Možnosť robiť to tak mali pomocou ich metód, ktoré boli rafinované a veľmi komplexné/rozsiahle a často obsahujú fyzické a tiež spirituálne (duchovné) technológie. V tom prostredí je vedieť hodnotiť dôležitejšie ako posudzovanie. Keď všetko príde na svetlo tak to bude jasné. Medzičasom je najdôležitejšie rozhodnúť sa pre vašu frekvenciu a pripomenúť si a zdokonaliť vašu vlastnú mísiu/úlohu.

Byť prebudený ... čo to znamená? Vedomie – je krátka odpoveď. Ale čo to je? Môže byť zahrnuté do iného slova: Vnímanie. Vedomiu/vnímaniu nasleduje súcit: v okamihu, keď si to všetko uvedomíme – tak sa prebudíme pre všetko to utrpenie čo nás obklopuje. Môže to byť bolestivá cesta a preto ju nenasledujú všetci a len málo-kto dobrovolne. To je motivácia toho vídea pre zverejnenie mena: či si spomeniete alebo nie, vy ste boli duše, ktoré zdvihli ruku keď prišla výzva o dobrovolníkov. Mnohí nájdu v tom zozname ich meno v špeciálnej oblasti ich práce. Dúfame, že ten zoznam bude slúžiť k rozšíreniu vedomia v tej špeciálnej oblasti. Ďakujeme, že ste pozreli „My sme tu“. Moja nádej je, že to podporí prebudenú spoločnosť.

 

 

Poznámka zodpovednej za stránku:

Tá správa sa snaží vzbudiť pozornosť k realite, ktorá vedie k pozitívnej zmene planéty a ľudstva. Všeobecne sú všetkým známe nedostaky v hospodárstve, politike, rodine a v iných oblastiach života. Už všetci sme zistili, že kritizovanie a odsudzovanie tie nedostatky len podporuje a ruší vnútorný kľud človeka. Snahou tejto stránky je sprostredkovať poznatky a vedomosti v slovenskej reči vedúce k želaným zmenám na fyzickej a tiež nefyzickej úrovni. Avšak nie vždy to je snadné, tých „nových“ poznatkov je veľa a niekedy to prekračuje hranice zvládania a vyčerpanie, ako vieme nepodporuje duchovné sily. Následkom toho sa vyskytnú niekedy chyby v gramatike a preklade. (Čo nemení zmysel obsahu) Prosím o pochopenie a ako už v preloženom texte spomenuté – nahradiť odsudzovanie s hodnotením by prospelo nám všetkým.

Som v tom sama. Ak sa medzi čitatelmi nájde ochotná duša schopná lepšieho prekladu tak sa môže aktívne zapojiť do spoločnej snahy nás všetkých.

 

Preposlať: smaly7@tutanota.com

Thank you for watching the video "We Are Here", version WAH3. This video was created by an anonymous source. I chose to publish this video in support of its message.

As stated by the source of the video:

If you'd like to have your name added onto the end of the video, you may add it on this web site:
www.wah10000.blogspot.com

While the credits are primarily for individuals, there are three categories for web sites, organizations and YouTube names.

This video will be refreshed often over the next four months: whenever there are 400 new names, or every 30 days, whichever comes first.

This is your chance to acknowledge yourself and others for contributing to your planetary awakening.

 

If you'd like to have your name moved to another section or removed, please indicate that in an email to wah@tutanota.com. Put "change" in the subject line.

We need a wider representation of cultures, as this phenomena is worldwide: please expand this list to include all the peoples of your world. Also if you have suggestions for additional categories, please send those.

You can think of the personal credits as a way for the awakened community to acknowledge the energies, sacrifices and impacts of yourselves and each other.
It is a way to acknowledge and honor your missions and find solidarity and hope in how many of you are working to free the Earth at this time.

While it is clear why many of the names found in the video are included, the criteria for addition of a particular name is often known only to the requester. The awakened community is vast in size and scope, and when the community is published in this form, it is inspirational... and it becomes clear why it is impossible to stop your evolution.

If you believe that a particular name should not be on this listing, remember this: a major purpose of the video is to encourage us to "overcome our differences in favor of cooperation." We can say with certainty that the primary tool of the Dark has been to "divide and conquer". Their methods of doing so are cunning and extremely sophisticated, and often involve technology, both physical and spiritual. In this type of environment, discernment is a more beneficial tool than judgement. When it all comes to Light, it will become clear. In the meantime, the most important choice you can make is to mind your own frequency and complete your own mission.

Being Awake… what does it mean? Consciousness, is the short answer. But what is that? It can be boiled down to another word: Awareness. Compassion soon follows Awareness: as we become aware, we wake up to the suffering around us. It can be a painful journey, and so is not undertaken by all, and very few, willingly. This is the motivation for posting the names on the video’s credits: whether you remember or not, you are the souls who raised your hand when the call for volunteers went out. We are honored to acknowledge you in this way.

Many names will find their way to this list because of their work in a specific domain of knowledge: We hope that the credits will also serve to expand your awareness into these domains.

Thank you for watching "We Are Here". My hope is that it supports the awakened community in our common purpose.

 

  

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19