Myšlienky ku Keshe-foundácii... 03.11.2015

Erstkontakt INFOs: Gedanken zur Keshe-Foundation – Weltfriedenskonferenz (von Colleen Marshall)

von erst-kontakt @ 2015-11-03 – 11:23:59

Beschreibung: rstkontakt INFOS LOGO

Gedanken zur Keshe-Foundation – Weltfriedenskonferenz

​Myšlienky ku Keshe-foundation - Svetová mierová konfercia

Grüße von Galactic Heart (Colleen Marshall)
(http://www.paoweb.com)

(Übermittlung vom 10.Oktober 2015)
Ich befinde mich mit einigen meiner Sternen-Schwestern auf einer Wochenend-Klausur. Wir erleben gerade eine Schwingungs-Erhöhung, ein "Fest der LIEBE",
und haben sehr viel Freude damit! – Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, in den nächsten Tagen irgendetwas zu posten, aber die aufregenden Neuigkeiten von
der Keshe Foundation dürfen nicht warten. Ich bin mehr als aufgeregt, ich bin geradezu ekstatisch angesichts der kühnen Fortschritte, die sie darin machen, die
Welt zu befreien, indem sie die freie Energie-(Plasma-Energie-)Technologie verfügbar machen. Ein Video dazu dauert über 2 Stunden, und bisher habe ich es
mir noch nicht in voller Länge ansehen können. Einige Leute haben mir jedoch schon eine Zusammenfassung von dem geschickt, um was es da geht. Ich
ermuntere euch, eure eigenen Nachforschungen dazu zu machen.

Práve sa nachádzam na weekendovej klauzúre s niektorými mojimi hviezdnymi sestrami. Zažívame práve zvýšenie vibrácie, „oslavu lásky“ a máme s tým veľa radosti! – vlastne som neplánovala niečo zverejňovať ale tie vzrušujúce novosti z Keshe foundation nemôžu čakať. Som veľmi vzrušená, skoro v extáze tvári v tvár tým odvážnym pokrokom, ktoré sa dejú smerom oslobodenia Sveta tým, že dávajú k dispozícii voľnú (plasma-energia) technológiu. Vídeo-záznam k tomu trvá 2 hodiny a doteraz som ho nevidela celý. Niektorí ľudia mi ale už poslali súhrn toho obsahu. Podporujem vás, mať odvahu robiť vlastné skúmania.

Tému Workshopu 24.09.2015: „80-ty Workshop hľadačov-vedomosti“

  • Pán Keshe ukazuje najnovší prototyp Power unit/jednotka sily Keshe foundácie.
  • Novosti o mierovej konferencii 16.Októbra
  • Alexz ukazuje ako sa dajú zásobovať masy. Podľa pána Keshe sa jeho vynálezom menom

„plasma energy unit“ uzatvoril kruh. V jednom vídeo-zázname hovorí ako je plasma na hranici katapultovať nás do budúcnosti, ktorú sme už mali vo výhľade a ktorá nás čaká. A tu hovorím o budúcnosti, na ktorej prahu stojíme. Keshe prakticky uzatvára kompletne kruh medzi prítomnosťou a budúcnosťou. To znamená: my už nemusíme čakať!

Thema des Workshops vom 24.September 2015: "80ster Workshop der Wissen-Sucher
(publiziert am 25.September 2015)
▪ Mr. Keshe zeigt den neuesten Prototyp der Keshe Foundation Power Unit.
▪ Neuigkeiten über die Weltfriedenskonferenz am 16.Oktober.
▪ Alexz zeigt, wie man die Massen versorgen kann. Laut Mr. Keshe hat sich mit seiner Erfindung namens 'Plasma Energy Unit' sozusagen "der Kreis geschlossen". In einem Video erläuter er, wie Plasma im Begriff ist, uns in jene Zukunft zu katapultieren, die uns bereits in Aussicht gestellt worden war und die uns erwartet.
Und ich spreche hiervon jener Zukunft, an deren äußerster Schwelle dahin wir jetzt stehen. Keshe schließt praktisch komplett die Kluft zwischen Gegenwart und
Zukunft. Das heißt: Wir müssen nun nicht länger warten!

Hier einige Highlights der 3-stündigen Konferenz, die ihr euch wahrscheinlich wohl immer wieder gern anhören würdet. Sie beginnt mit dem Thema Weltfrieden, schließt auch Reisen durch den Weltraum sowie das künftige Verkehrswesen auf unserer Welt mit ein, wo es sich
buchstäblich um Reisen innerhalb weniger Minuten und ohne jegliche Ländergrenzen handelt.
Mr. Keshe hat diese 'Plasma Energy Power Unit' erfunden, und diese Technologie arbeitet sogar schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Keshe
plant, das Plasma-Aggregat auch als "Hebel" zu nutzen, um auf der Welt-Friedens-Konferenz am 16.Oktober in Rom (Italien) für den Weltfrieden zu
werben. Dabei soll die einzige Möglichkeit für die Repräsentanten eines jeden Landes, eine solche Plasma-Apparatur persönlich in Empfang nehmen zu können, die sein, dass sie dem Welt-Frieden zustimmen und ein entsprechendes Dokument für dieses Abkommen unterzeichnen.
Ich denke, dies könnte sehr gut eine Kulmination all der Gebete, der Meditationen und des Rufs der Welt-Bevölkerung nach WELT-FRIEDEN im Laufe all dieser Jahre sein, die durch diese Erfindung Keshes in Erfüllung gehen.

Tuná niektoré High Ligts tej trojhodinovej konferencie: je spravená tak, že každý na tejto planéte ju môže mať.  Začína témou svetvý mier, zahrňuje cestovanie vesmírom a premávku budúcnosti v našom svete, kde sa jedná o cestovanie za niekoľko minút a to bezhranične. Pán Keshe vyvinul ten „plasma power unit“ a tá technológia pracuje rýchlejšie ako rýchlosť svetla. Keshe plánuje ten plasma-agregát použiť ako páku na mierovej konferencii v Ríme. Reprezentanti štátov majú možnosť osobne prebrať taký aparát keď budú súhlasiť a podpísšu dokument dohody Svetového mieru. Myslím, že by to mohla byť kulminácia/súhrn všetkých modlitieb obyvateľstva sveta pre SVETOVÝ MIER, ktoré sa dejú vo všetkých tých rokoch a vynálezom Keshe kráčajú do splnenia. Niektoré z tých vynálezov sú dostupné  za 200 dolárov, môžu byť v každom dome a vyrábať energiu, ktorá nie je závislá od žiadnej elektrárne. A tým, ktorí si ten aparát nemôžu dovoliť bude daná k dispozícii všade na Svete od nadácie. Tým budú všetci v stave udržiavať v dome konstantnú/stabilnú teplotu – kúrenie ako tiež chladenie. Tiež budú agregáty pre naše vozidlá, ktorými sa ušetria výlohy na pohonné tekutiny. Tým sa vymaže nutnosť ropy a obchodovanie s ňou – nebude nutná. Ale tiež nebude nutný Back-up generrátor. Neexistuje „Kopyright“ a nemôže byť vytvorený. To je odpoveď na snahy o klimatické zmeny, ktoré budú upravené rýchlejšie a čistejšie.
Einige der Nutzanwendungen der 'Plasma Power Unit' sind: Sie ist so beschaffen, dass jede Person auf diesem Planeten sie erwerben kann. Für 200 Dollar kann in jedem Haus Energie erzeugt werden, die nicht von irgendwelchen Kraftwerks-Unternehmen abhängig ist.
Und für diejenigen, die sich diese Apparatur nicht leisten können, wird sie überall auf der Welt über eine Stiftung bezogen werden können.
Damit werden wir in der Lage sein, sowohl Heizung als auch Kühlung in unserem Haus aufrechterhalten zu können. Es wird eine konstante
Raumtemperatur aufrechterhalten, und ein zusätzliches Kühlsystem (Klimaanlage) wird dann auch nicht mehr nötig sein.
Ebenso wird es Aggregate für unsere Fahrzeuge geben, durch die sich Tausende von Dollars für Treibstoff einsparen lassen werden. Somit wird
keine Notwendigkeit mehr bestehen, auf Roh-Öl zurückgreifen zu müssen! Mr. Keshe drängt auf ein Ende des Handels mit Roh-Öl, das nicht länger
gebraucht werden wird. – Aber es wird auch keine Notwendigkeit für einen 'Backup-Generator' geben. Es existiert kein 'Copyright', und ein solches kann auch nicht erstellt werden.
Dies ist die Antwort auf das Bemühen, den Klimawandel schneller und sauberer zu gestalten.

Seit Jahren haben wir durch Menschen wie Sheldan Nidle gehört, dass wir zu Galaktischen Bürgern werden sollen, die in der Lage sein werden, das Universum zu bereisen. Und bis jetzt konnte ja niemand erläutern, wie sich das abspielen könnte.
Sheldan erläuterte auch spezifisch, dass wir in der Lage sein werden, mittels 'Teleportern' buchstäblich innerhalb weniger Minuten unsere Welt
zu bereisen. Die entsprechende Apparatur ähnelt in gewisser Weise einem 'Fernseh-Schrank'. Und wie Sheldan die Funktionsweise beschrieb, wies schon präzise darauf hin, wie auch Mr. Keshe nun die Funktionsweise der Plasma-Apparatur beschreibt.

Už roky sme počúvali od ľudí ako Sheldan Nidle, že sa staneme galaktickými obyvateľmi, ktorý budú v stave cestovať vesmírom. A doteraz nikto nepovedal ako to bude prebiehať. Sheldan Nidle povedal, že za niekoľko minút precestujeme svet prostredníctvom „teleportérov“. Ten aparát sa podobá na TV-skrinku. A ako Sheldan Nidle popísal jeho fungovanie – poukázal precízne ako tiež Keshe spôsob fungovania plasma-aparátu.

Keď tie bádania o téme plasma pokročia tak zistíte, že hrajú dôležitú úlohu v našom vlastnom tele ako tiež v celom vesmíre. Pán Keshe nám pripomína, že výsledok našej interakcie s plasmou je závislá od výšky našej vlastnej frekvencie a frekvencie okolia. Vo všeobecnosti môžeme s tým aparátom komunikovať.

Tým je dátum 16.október 2015 veľmi dôležitý pre ľudstvo. Mohol by označiť bod v „čase“, na ktorom sa udeje tá zmena, na ktorej sme už storočia pracovali – ktorý je konečne dosiahnutý; lebo my sme pripravení!

Keshe ale zdôrazňuje a opakuje, že koniec koncov nehraje žiadnu úlohu či nejaká Zem tú mierovú zmluvu podpíše, lebo tie prístroje budú aj bez toho šírené Svetom. Hovorí, že v priebehu budúcich 6-12 mesiacov sa dramaticky zlepší Svet, lebo výroba tých aparátov bude dostatočná pre celý Svet.

Teda tešme sa! To je naša budúcnosť. My sme skutočne tí, na ktorých sme čakali. Mnohé galaktické bytosti opakovane zdôrazňovali, že pre nás tú prácu nemôžu robiť.

Vďaka z celého srdca pán Keshe!


Falls ihr Nachforschungen über das Thema Plasma anstellt, werdet ihr feststellen, dass es eine sehr wichtige Rolle sowohl in unserem eigenen Körper als auch im gesamten Universum spielt. – Mr.Keshe erinnert uns daran, dass das Resultat unserer Interaktion mit Plasma von der Höhe unserer Eigen-Frequenz und der jeweiligen Umgebungs-Frequenz abhängig ist. Im Allgemeinen können wir mit der Apparatur kommunizieren.
Somit ist der 16.Oktober 2015 ein sehr wichtiges Datum für die Menschheit. Es könnte jenen Punkt in der 'Zeit' markieren, an dem sich der Wandel vollzieht, für den wir seit Jahrhunderten gearbeitet haben – und der dann endlich erreicht ist; denn wir sind bereit!
Keshe betont aber auch wiederholt, dass es letztlich keine Rolle spielt, ob ein Land den Friedensvertrag unterzeichnet, denn die Apparaturen werden ohnehin eine weltweite Verbreitung finden. Keshe sagt, dass unsere Welt innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate sich dramatisch zum Besseren verändern kann, denn die Herstellung dieser Apparaturen wird eine genügende Zahl davon für die gesamte Welt bereitstellen können.
Jubel also! Das ist unsere Zukunft. Wir sind tatsächlich diejenigen, auf die wir gewartet haben. Viele Galaktische Wesen haben kontinuierlich
betont, dass sie nicht unsere Arbeit für uns machen können. – Danke aus tiefstem Herzen, Mr. Keshe!

(Quelle meiner Zusammenfassung: )

Selamat Ja!
Colleen

Deutsche Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1115/Keshe_10%2010%2015.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19