Práve som dostala nasledujúcu správu. čo myslíš? Nemôžem tomu uveriť!

NEMECKO: VYHLÁŠKA PRECHODNEJ VOJENSKEJ VLÁDY.

Nemecko bolo vyhlásené za zónu bez očkovania a testov. To znamená, že všetky očkovania, injekcie a testy PCR musia byť s okamžitou platnosťou ukončené. Potvrdil to vrchný veliteľ špeciálnych síl pre Nemecko.

Vyhlásenie bolo urobené v spolupráci so Svetovými spojeneckými silami, Federáciou špeciálnych síl Zemskej obrany a Intergalaktickými špeciálnymi jednotkami na ochranu Zeme ako biele klobúky. Zodpovedajúce vyhlásenia o zastavení a upustení sa teraz posielajú po celom Nemecku e-mailom, poštou atď.

Po celom svete sú na ochranu ľudstva rozmiestnené dočasné vládne sily. Zriaďujú vojenské súdy, ktoré môžu okrem iného odsúdiť na smrť ľudí, ktorí porušia túto vyhlášku. Výnimky nebudú existovať ani v Nemecku. Všetci nemeckí politici dostali list, v ktorom ich žiadajú, aby zastavili svoju činnosť.

Nemecko v tomto kontexte neznamená len právne pokračujúcu Nemeckú ríšu, ale aj všetky subjekty tam sídliace, ako je Weimarská republika alebo Spolková republika Nemecko. Hlavný veliteľ neberie ohľad na štátne hranice. Nemecká ríša naďalej existuje, pretože po prvej svetovej vojne bolo iba jedno prímerie. Od roku 1968 je suverénny, ale mohol by sa stať nespôsobilým kvôli štruktúram, ktoré dnes už neexistujú.

Nemecko sa v súčasnosti už nepovažuje za okupované, preto naďalej platia zákony prechodnej vojenskej vlády s názvom SHAEF na podporu.

Všetky nemecké parlamenty sú orgánmi korporácií so sídlom v Nemeckej ríši. Preto ani Bundestag, ani krajinské parlamenty nemôžu prijímať zákony alebo nariadenia.

Podľa správy sa akékoľvek očkovanie alebo testovanie považuje za genocídu. Predstavujú zločin proti ľudskosti podľa prirodzeného zákona, najvyššieho zákona vo vesmíre.Očkovanie a násilné testovanie navyše porušuje Norimberský kódex z roku 1947 a Ženevskú konvenciu.

 

Zu schön, um wahr zu sein

 

Habe gerade folgende Nachricht bekommen. Was meint Ihr? Ich kann es nicht glauben

DEUTSCHLAND: ERLASS DER MILITÄRISCHEN ÜBERGANGSREGIERUNG.

Deutschland ist zur impf- und testfreien Zone erklärt worden. Das bedeutet, dass alle Impfungen, Injektionen und PCR-Tests mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müssen. Dies wurde vom Oberbefehlshaber der Spezialkräfte für Deutschland bestätigt.

Die Erklärung wurde in Zusammenarbeit mit den World Allied Forces, der Federation of Earth Defense Special Forces und den Intergalactic Earth Protection Special Forces als White Hats abgegeben. Entsprechende Unterlassungserklärungen werden nun deutschlandweit per E-Mail, Post etc. verschickt.

Überall auf der Welt werden Kräfte der Übergangsregierung zum Schutz der Menschheit eingesetzt. Sie richten Militärgerichte ein, die u.a. Menschen, die gegen diesen Erlass verstoßen, zum Tode verurteilen können. Auch in Deutschland wird es keine Ausnahmen geben. Alle deutschen Politiker haben einen Brief erhalten, in dem sie aufgefordert werden, ihre Aktivitäten einzustellen.

Mit Deutschland ist in diesem Zusammenhang nicht nur das rechtlich fortbestehende Deutsche Reich gemeint, sondern auch alle dort ansässigen Gebilde, wie die Weimarer Republik oder die BRD. Der Oberbefehlshaber nimmt dabei keine Rücksicht auf eine Staatsgrenze. Das Deutsche Reich besteht weiter, weil es nach dem Ersten Weltkrieg nur einen Waffenstillstand gab. Es ist seit 1968 souverän, könnte aber aufgrund von heute nicht mehr existierenden Strukturen handlungsunfähig werden.

Deutschland gilt derzeit nicht mehr als besetzt, so dass die Gesetze der Militär-Übergangsregierung, zur Unterstützung SHAEF genannt, weiterhin gelten.

Alle deutschen Parlamente sind Organe von Körperschaften mit Sitz im Deutschen Reich. Daher können weder der Bundestag noch die Landesparlamente Gesetze oder Verordnungen erlassen.

Dem Bericht zufolge gelten alle Impfungen oder Tests als Völkermord. Sie stellen nach dem Naturgesetz, dem höchsten Gesetz des Universums, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Darüber hinaus verstoßen Impfungen und Gewalttests gegen den Nürnberger Kodex von 1947 und die Genfer Konvention. 

Diesen Post per E-Mail versenden

BlogThis!

In Twitter freigeben

In Facebook freigeben

Auf Pinterest teilen

Labels: Politik und Gesellschaft

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58