Ľudské práva

Menschenrechte vs. Personenrechte – Workshop

Ľudské práva-osobné práva

Veröffentlicht von crae´dor am 17. September 2014 in Bewusstes SeinSEIN und TUNVerantwortung

Či v základnom práve, Ústave EU alebo všeobecnom vysvetlení ľudských práv organizácie spojených národov, na prvom mieste je vážiť si a chrániť dôstojnosť človeka. Krátko potom sa číta o osbných právach a slobodách.

Ako sa to dá rozumieť?

Ako môžem moje vrodené, nezmenitelné, nepredatelné ľudské práva uplatniť?

Otázky nad otázkami, ktroré aj ja som si robil a po niekoľkých hodinách s Claudiou som sa dostal k novému porozumeniu toho. Na jednej strane je to tak jednoduché a na druhej strane, qvoli PREUČENIU tak ťažké...krok za krokom, pri praktickom prevedení to zrazu klikne!!!

Tento E-mail chcem vám preposlať.

CraE’dor

 

Ob im Grundgesetz, in der EU Verfassung oder der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, an der ersten Stelle bezeugen die Staaten, dass sie die Würde des Menschen achten und schützen.

Kurz danach liest man nur von Personenrechten und Freiheiten.

Wie ist es zu verstehen?
Wie kann ich meine angeborenen, unveränderbaren, unveräußerlichen Menschenrechte ausüben?
Fragen über Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, und nach unzähligen Stunden mit Claudia* bekam ich ein neues Verständnis dazu. Es ist auf der einen Seite so einfach und auf der anderen Seite, aufgrund unserer VERBILDUNG so schwierig…. Doch nach und nach, beim praktischen Umsetzen macht es auf einmal Klick!!!

Diese E-Mail von Claudia möchte ich an Euch weiter geben.
Crae´dor

*********

Beschreibung: laudia und cliff_1

Workshop!!!

Ako človek narodený a aj v súčasnosti? To znamená byť narodený s nedotýkateľnými právami.

Aké práva mám? Ako ich prevediem? Ktoré práva ma presadia do nepráva a urobia ma dotýkateľným?

Ako zabránim neprávo pre všetkých a tým aj pre mňa?

Jedna cesta existuje!

ÚCTA A OCHRANA života vnímaním a správnym vykonávaním vrodených práv.

 

Als Mensch geboren und auch gegenwärtig? Das bedeutet, mit unantastbaren Rechten geboren zu sein.

Welche Rechte habe ich? Wie übe ich meine Rechte aus? Welche Rechte setzen mich dem Unrecht aus und machen mich antastbar?
Wie vermeide ich Unrecht für alle und somit für mich?

Es gibt einen Weg!

Achtung und Schutz des Lebens durch die Wahrnehmung und die richtige Ausübung der Geburtsrechte!!!

Len vrodené práva sú nedotknuteľné a nepredatelné a nediskutovatelné (zák. 1(2)GG.

Einzig die Geburtsrechte sind unverletzlich, unveräußerlich und unverhandelbar (vergl. Art. 1 (2)GG). 
Ako jediné nedotknutelné a nepredatelné práva sú to najvyššie postavené právo všeobecneho právneho poriadku ako tiež právneho poriadku všetkých štáátov a zmluvných partnerov Organizácie spojených národov a Európskej únie.

Vrodené práva vyplývajú z prírodného zákona.

Všetky, z iných zákonov vyvodené práva sú podradené vrodeným nedodotknutelným zákonom. Preto sa nemôže zo žiadneho zákona vyvádzať právo, ktoré by podriadilo nosiča vrodených práv podriadeným zákonom.

Iné práva nie sú ľudské práva! Nemajú zákonný podklad života.

Treba sa pred nimi chrániť.

INÉ PRÁVA?

Tak ako pre zlodeja je právom kradnúť tak je právo tej osoby ten jeho zákon ignorovať. (inými slovami, ten okradnutý nemusí brať ohľad na vymyslené "právo" zlodeja).

Žiadne z týchto práv nie je v zmysle ľudskej spoločnosti v pravde a v práve. Jedná sa len o jednotlivé neprávo z rôznej perspektívy.

Človeku je od prírody dané nie vôlou (nechce) vnímať práva, ktoré v skutočnosti sú nepráva a nie vôlou (nechce) a nie je v stave vnímať alebo rozoznať neprávo v podstatnej ani právnej ústave.

Als einzig unantastbare und unveräußerliche Rechte sind sie das ranghöchste Recht in der allgemeinen Rechtsordnung sowie in der Rechtsordnung aller Rechtsstaaten und Vertragspartner der Vereinten Nationen und der Europäischen Union.

Die Geburtsrechte gehen aus dem Naturgesetz hervor.
Alle, aus sonstigen Gesetzen hervorgehenden Rechte sind den Geburtsrechten als den unantastbaren Menschenrechten nachrangig. Es kann daher aus keinem Gesetz ein Recht abgeleitet werden die Geburtsrechte oder einen seiner Träger einem nachrangigen Gesetz zu unterwerfen. 

Sonstige Rechte sind nicht das Recht des Menschen! Sie haben keine gesetzliche Entsprechung mit dem Leben!
Man hüte sich vor ihnen!

SONSTIGE RECHTE?

So wie das Recht des Diebes ist zu stehlen, so ist es das Recht der Person, das Geburtsrecht zu missachten.

Keines dieser Rechte ist im Sinne der menschlichen Gemeinschaft in Wahrheit ein Recht. Es handelt sich hier jeweils nur um Unrecht aus unterschiedlicher Perspektive.

Der Mensch ist naturgegeben nicht willens, Rechte wahrzunehmen, die in Wahrheit Unrechte sind und nicht willens und nicht in der wesentlichen oder rechtlichen Verfassung, Unrecht wahrzunehmen oder auszuüben.

Ale nevedomosť nechráni pred trestom!!!

Ako funguje praktizovanie skutočného práva?

Všetci ľudia majú prírodou dané a vrodené právo seba a ich rovných v ich vrodenou právnou bytosťou uctievať a chrániť. Človek – vykonávaj tvoje právo!

Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!!!
Wie geht die praktische Umsetzung wahren Rechtes?

Alle Menschen haben das naturgegebene und angeborene Recht sich und ihresgleichen in ihrem angeborenen Rechtswesen zu achten und zu schützen. Mensch – Übe Dein Recht aus!

 

Vom
19. – 21. Sept
und vom
26. – 28. Sept.

Als einzig unantastbare und unveräußerliche Rechte sind sie das ranghöchste Recht in der allgemeinen Rechtsordnung sowie in der Rechtsordnung aller Rechtsstaaten und Vertragspartner der Vereinten Nationen und der Europäischen Union.

Die Geburtsrechte gehen aus dem Naturgesetz hervor.
Alle, aus sonstigen Gesetzen hervorgehenden Rechte sind den Geburtsrechten als den unantastbaren Menschenrechten nachrangig. Es kann daher aus keinem Gesetz ein Recht abgeleitet werden die Geburtsrechte oder einen seiner Träger einem nachrangigen Gesetz zu unterwerfen. 

Sonstige Rechte sind nicht das Recht des Menschen! Sie haben keine gesetzliche Entsprechung mit dem Leben!
Man hüte sich vor ihnen!

SONSTIGE RECHTE?

So wie das Recht des Diebes ist zu stehlen, so ist es das Recht der Person, das Geburtsrecht zu missachten.

Keines dieser Rechte ist im Sinne der menschlichen Gemeinschaft in Wahrheit ein Recht. Es handelt sich hier jeweils nur um Unrecht aus unterschiedlicher Perspektive.

Der Mensch ist naturgegeben nicht willens, Rechte wahrzunehmen, die in Wahrheit Unrechte sind und nicht willens und nicht in der wesentlichen oder rechtlichen Verfassung, Unrecht wahrzunehmen oder auszuüben.

Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!!!
Wie geht die praktische Umsetzung wahren Rechtes?

Alle Menschen haben das naturgegebene und angeborene Recht sich und ihresgleichen in ihrem angeborenen Rechtswesen zu achten und zu schützen. Mensch – Übe Dein Recht aus!

 

Vom
19. – 21. Sept

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58