AKASHA-KRONIKA...

"Akasha~Chronik~Zugang zu deinem eigenen Universum" (von Esmeralda)

von erst-kontakt @ 2015-09-11 – 09:50:33

 

Akasha ~Chronik~Zugang~zu deinem eigenen Universum~

PRÍSTUP K TVOJMU VLASTNÉMU VESMÍRU

 

Beschreibung: http://u.jimdo.com/www400/o/s34ae589608ec4489/img/i2539a792b08b808f/1441914789/std/image.jpg

Was bedeutet Akasha? – Čo znamená Akasha?

Akasha je slovo zo sankritskej reči a znamená „Éter“. Zahrňuje elementálne- teda hmotné zmysly ako tiež metafyzické, nehmotné zmysly. Podľa antickej a materialistickej vedy a svetového názoru je Éter to čo vyplňuje oblasť vesmíru nad pozemskou sférou.

Energia a esencia všetkého je obsahom v poli Akasha-kroniky. Materiálne, teda veci s formou a tvarom, ako ľudia, stromy, knihy a dokonca peniaze k tomu teda patria tak isto ako nehmotné veci, ako naše myšlienky, pocity energia, vibrácia alebo kreatívne návrhy ako energia všetkých hmotných vecí. Inými slovami: Všetko je v Akasha-kronike zaznamené, je jej obsahom. Nič sa nestratí alebo prehliadne. Pole Akasha-kroniky je podklad a esencia všetkých vecí.

Akasha ist ein Wort aus der altindischen Sanskritsprache und bedeutet "Äther". Es umfasst sowohl alle elementale, also materiellen Sinne, als auch die metaphysischen, nicht materiellen Sinne. Nach der antiken und mittelaterlichen Wissenschaft und Weltanschaung ist Äther, das Material, das den Bereich des Universums oberhalb der irdische Sphäre erfüllt. 

Die Energie und die Essenz von allem ist im Feld der Akasha~Chronik enthalten. Materielles, also Dinge mit einer Form und Gestallt, wie Menschen, Bäume, Bücher, und sogar Geld, gehören ebenso dazu, wie nicht materielle Dinge wie unsere Gedanken, Gefühle, Energie, Schwingung, oder kreative Entwürfe sowie die Energie alle materiellen Dinge. In anderen Worten: Alles ist im Feld Akasha~Chronik enthalten. Nichts geht verloren oder wird übersehen. Das Feld der Akasha~Chronik ist die Grundlage und Essenz aller Dinge. 

 

Bist du bereit eine neue Sprache zu lernen? – Si ochotný učiť sa novú reč?

Zvuk je vibrácia a ty budeš s Akashou komunikovať cez vibrácie. Predstav si napríklad, že sedíš v jednej miestnosti s inými ľuďmi. Každý hovorí inú reč. Všetci počujete štekať vonku psa. Toho psa nevidíte, ale počujete ho štekať lebo hlasové membrány toho psa vysielajú vibrácie. Tie vibrácie vstrebávate membránami vo vašich ušiach. Vaše uši vedú tie vibrácie ďalej do mozgu. Mozog pochopí na základe jeho programovania alebo predošlej skúsenosti čo tie vibrácie znamenajú. Tak preloží ten zvuk do reči, ktorú rozumiete.

Klang ist Schwingung, und du wirst mit der Akasha auch über Schwingungen kommunizieren. Stell dir z.b. vor, das du mit neun anderen Menschen in einem Raum sitzt. Jeder spricht eine andere Sprache. Ihr alle hört draussen einen Hund bellen. Ihr könnt den Hund nicht sehen, aber ihr könnt ihn bellen höre, weil die Stimmbänder des Hundes Schwingungen aussenden. Diese Schwingungen nehmt ihr mit dem Membranen in euren Ohren auf. Eure Ohren leiten diese Schwingungen an das Gehirn weiter. Das Gehirn begreift auf Grund seiner Programierung oder früherer Erfahrung, was diese Schwingungen bedeuten. So übersetzt er den Klang in einer Sprache, die ihr versteht.

Alle zehn Menschen nehmen diesselbe Schwingungen auf, aber jedes Wesen wird sie in unterschiedliche Worte übersetzen, je nachdem welche Sprache sie spricht. Darum ist es wichtig, sofern du dich auf diese Reise zu Akasha-Chronik begibst, eine neue Sprahe zu erlernen. Du wirst erlernen, Schwingungen aufzunehmen, - in diesem Fall jedoch nicht, mit Hilfe deiner Ohren, sondern durch dein achtes Chakra auch Alpha Chakra genannt. Und du wirst diese Schwingungen dann in etwas übersetzen, was du verstehst und womit du arbeiten/dienen kannst. 

Všetkých desať ľudí vstrebe tú istú vibráciu ale každá bytosť ju preloží do rozličných slov, podľa toho akú reč hovorí. Preto je dôležité naučiť sa novú reč keď sa rozhodneš pre cestu k Akasha-kronike. Budeš sa učiť vstrebať vibrácie – v tomto prípade ale nie pomocou uší, ale cez ôsmu čakru, tiež nazývaná Alfa-čakra. A ty budeš tie vibrácie potom prekladať do niečoho čo rozumieš a s čím môžeš pracovať/slúžiť.

My si Aksha-kroniku môžeme predstaviť ako nádobu, ktorá obsahuje všetko. Je to matrix, sieť a kozmická knihovňa, v ktorej sa všetko rozvíja, základ alebo ponúka štruktúru, ktorá dovolí existovať všetkému. Akasha-energia je v nás všetkých, v každom z nás, vo všetkom čo je živé.

Na základe našej prepojenosti a presietení so všetkým sme v stave vniknúť do dimenzií Akasha-kroniky a zachytiť akúkoľvek informáciu o akejkoľvek téme.

Balíky vĺn, ktoré sa tiež nazývajú A-pole ukladajú nie len informácie odpovedajúceho momentu, ale tiež obsahujú informácie, každú myšlienku, každé konanie, každý vývoj, všetko čo sa dialo od existencie tohto vesmíru. Akasha-kronika vytvára trvalo-zostávajúce záznamy všetkého, čo sa deje a dialo v rámci  času a priestoru.

Wir können uns die Akasha~Chronik als ein rießiges Gefäß vorstellen, das alles enthällt. Es ist die Matrix, das Netzwerk, und Kosmische Bibliothek in dem sich alle Dinge entfalten, das ein Fundament, oder eine Struktur bietet, die allem anderen erlaubt zu existieren. Akasha~Energie gibt es in jedem von uns, in allem, was lebendig ist.

Auf Grund unserer Verbundenheit und Vernetzung mit allem Leben, sind wir in der Lage, in die Dimensionen der Akasha~Chronik zu gelangen und Informationen über jedes beliebige Thema abzufragen.

Die Wellen Pakete, die auch das A-Feld genannt werden, speichern nicht nur die Informationen des jeweiligen Augenblicks, sondern sie enthalten alle Informationen, jeden Gedanken, jede Handlung, jeede Entwicklung, die jemals seit der Existenz dieses Universums stattgefunden hat. Die Akasha~Chronik bildet die bleibenden Aufzeichnungen von allem, was im Rahmen von Raum und Zeit geschieht und jemals geschehen ist. 

 

Zugang zu Akasha~Chronik kann jeder üben! – vstup do Aksha.kroniky môže každý cvičiť!

Prevziať spojenie s tvojou Akasha-kronikou je proces úmyslu. Musíš byť schopný povzdvihnúť tvoje energie na úroveň ôsmej čakry (Alfa) a udržať počas komunikácie tvoje vibrácie na tej úrovni. Zneje to možno ťažšie ako je. Ten celý deň robíš vedomé rozhodnutia. Ideš k telefónu aby si hovoril s priateľom, pripravuješ jedlo aby si živil tvoje telo, oddychuješ pri dobrej knihe alebo hudbe. To sú len niektoré veci (príklady) na to ako robíš veci s jasným úmyslom. Presne tak robíš úmysel povzdvihnúť do ôsmej čakry tvoje vnútorné a vonkajšie energie. Pokiaľ sa prepájaš s tvojou Akasha-kronikou tak usmerňuješ tvoj úmysel pravdepodobne na vedenie a prijatie odpovede aby si lepšie prechádzal životom.

Die Verbindung mit deiner Akasha~Chronik aufzunehmen ist ein Absichtvoller Vorgang. Du musst fähig sein, deine Energie auf die Ebene des achten Chakras (Alpha) zu heben und deine Schwingungen auf dieser Ebene für die Dauer der Kommunikation aufrechtzuerhalten. Es klingt vielleicht schwieriger als es ist. Den ganzen Tag über triffst du bewusste Entscheidungen. Du gehst ans Telefon mit einer Freundin zu srechen, bereitest ein Essen vor um den Körper zu ernähren, entspannst dich beim guten Buch oder Musik. Das sind nur einige Dinge (Beispiele) wie du Dinge mit klarer Absicht tust. Genau so triffst du die Absicht ebenfalls die Energie in deinem Inneren und Äusseren an die achte Chakra (ca. 10 cm. über deinem Kopf) zu heben. Während du die Verbindung mit deiner Akasha~Chronik auffnimmst, richtest du deine Absicht sehr wahrscheinlih darauf aus, Führung und Antworten zu erhalten, damit du auf deiner Reise durch das Leben besser vorankommst.

Akasha-kronik motlitba (to sa zverjní v druhej časti) ti pomôže prispôsobiť tvoju energiu na vibráciu tvojej Akasha-kroniky. Nehrá to žiadnu úlohu čo je tvojim úmyslom pokiaľ sú úprimné a vyjadrené s plným úmyslom. Často chcú mnohí zažiť cestu duše a ich úlohu v tomto živote alebo cítiť viac mieru vo svojom živote. Čo platí je úprimnosť a jasný úmysel ako tiež vôľa tvojho otvoreného srdca. Tá motlitba bude slúžiť k možnosti prepojenia sa s tvojou Akasha-kronikou na každom mieste a v akomkoľvek čase bez toho, že by to vyžadovalo zvláštne prípravy alebo mystické rituály.

Das Akasha~Chronik Gebet (dies wird in zweiten Teil veröffentlicht) wird dir dabei helfen, deine Energie auf die Schwingung deiner Akasha~Chronik einzustimmen. Es spielt dabei keine Rolle, was deine Intentionen sind, solange sie aufrichtig sind und mit vollem Bewusstsein geäusert werden. Sehr oft möchten manche, Seelenweg und die Aufgabe in diesen Leben erfahren, oder eben mehr Frieden in eigenen Leben spüren. Was zählt ist die Aufrichtgkeit und klare Absicht, sowie Wille deines offenes Herzens. Das Gebet wird dir dazu dienen, dich an jedem Ort und zu jeder beliebigen Zeit mit deiner Akasha~Chronik zu verbinden, ohne dass es zusätzlicher Vorbereitungen oder mystische Rituale bedarf. 

 

Planetarische und Galaktische Akasha~Chronik - Planetárna a Galaktická Akasha-kronika

Od roku 2006 bolo otvorené v strede Mliečnej dráhy nové centrum stvorenia. Tým bola planéta Zem povzdhnutá do 5. Dimenzie a všetko čo na nej žije do transformácie a to spôsobilo, že vznikol nový vesmír a tým tiež nové pole Akasha-kroniky. Planetárna Akasha-kronika obsahuje informácie týkajúce sa vášho pozemského života a kooperuje s galaktickou-kozmickou Akasha-kronikou. Je jedno s ktorým polom Akasha-kroniky sa pokúsiš prepojiť, lebo všetko je medzi sebou prepojené.

Seit Jahr 2006 ist ein neues Schöpfungszentrum, mitten in Milchstrasse Galaxie eröffnet worden. Dadurch das die Planet Erde in eine neue Ebene der Dimension 5 angehoben worden ist, und alles was auf ihr lebt zu Transformation sorgt, ist ein neues Universum entstanden, und somit auch ein neuer Feld der Akasha~Chronik. Die Planetarische Akasha~Chronik enthält alle Informationen bzgl. eures Irdischen Leben, die gleichzeitig mit Galaktische~Kosmische Akasha~Chronik kooperiert. Es ist gleichgültig mit welchen Feld der Akasha~Chronik ihr euch verbindet, da alles miteinander verbunden und verknüpft ist. 

V druhom diele zverejním praktické návrhy a tú motlitbu na prepojenie s Akasha-kronikou. Fakt je, že každý má možnosť prepojiť sa s tou nádhernou sieťou a mal by to považovať za samozrejmé

In Teil 2 werde ich euch die praktische Hinweise und das Gebet um sich mit Akasha~Chronik zu verbinden veröffentlichen. Fakt ist, jeder von uns hat die Möglichkeit mit diesen wundervollen Netzwerk in die Verbindung zu tretten und soll dies als selbstverständlich betrachten.

In Liebe, Licht, und Einheit 

Esmeralda 

Quelle und mehr: http://esmeralda-heilung.jimdo.com/2015/09/10/akasha-chronik-leitfaden/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
erstkontakt-events.jimdo.com

Vnútorné a vonkajšie svety: AKASHA

https://youtu.be/aXuTt7c3Jkg?list=PLD8E5F0D70B62BEFE

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19