HERMETICKÝ ZÁKON...

Die Hermetischen Prinzipien (von Taygeta)

von erst-kontakt @ 2015-07-12 – 09:42:42

Die Hermetischen Prinzipien – Hermetické princípy

Oder – alebo sedem kozmických zákonov
Die sieben Kosmischen Gesetze

Hier zuerst eine schöne Videoproduktion über die sieben kosmischen Gesetze, und im Anschluss ein Text mit einer kurzen Zusammenfassung des Büchleins Kybalion, in dem diese Gesetze erläutert werden (Zusammenfassung gefunden aufwww.hermetik.ch ).

Die hermetischen Prinzipien – Hermetické princípy

Pery múdrosti sú zamknuté,

len nie pre uši porozumenia. - Kybalion

Die Lippen der Weisheit sind verschlossen,
nur nicht für die Ohren des Verständnisses.
~ Kybalion

Hermes Trismegistos,
den alten Ägyptern bekannt unter dem Namen «Der ganz Grosse»
oder «Der Meister aller Meister» ist das kleine Werk Kybalion
über die Hemetischen Prinzipien ehrfurchtsvoll gewidmet.

Hermes Trismegistos, egypťanom známy pod menom „ten úplne veľký“ alebo „majster všetkých majstrov“ je to malé, jemu je ctihodne venované to dielo Kybalion o Hermetických princípoch.

V decembri 1908 bola v Chicagu v: „The yogi Publikacion society, Masonic Temple, Chikago, Illinois“ publikovaná malá knižka pod titulom „Kybalion“: A Study oft he Hermetic Philozophy of ancient Egypt and Greece“, ktorá v esoterike a okultnej-scéne až dodnes vyvolala veľkú pozornosť a obdiv. Ten obdiv siahal až tak ďaleko, že Kybalion bol priradený k hermetickým spisom. 1919 bola po prvýkrát preložená do nemčiny.

Im Dezember 1908 wurde in Chicago von “The Yogi Publication Society, Masonic Temple, Chicago, Illinois” ein kleines Büchlein unter dem Titel “Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece” herausgegeben, das in der Esoterik- und Okkultszene, bis in die Gegenwart hinein, grosses Aufsehen und überschäumende Bewunderung hervorgerufen hat. Die Bewunderung reichte sogar soweit, dass das Kybalion in den Corpus der hermetischen Schriften eingereiht worden ist. 1919 wurde es zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt.

Das Wort Kybalion bezieht sich vermutlich auf die beiden Wörter Kybele und Kabbala (= jüdische Geheimlehre, nicht zu verwechseln mit Kabale für die noch herrschenden Dunkelkräfte/Illuminati; Anm. v. T.).

Slovo Kybalion sa pravdepodobne vzťahuje na slová Kybele a Kabbala (židovstá tajná výuka, čo sa nesmie porovnávať s Kabalmi, ešte vládnucou tmavou silou/Illumináti).

Autorstvo nie je doriešené lebo autori zostali anonýmni a tá kniha poukazuje na „troch zasvetených“. Predpokladajú sa za tým pseudonymom autori ako Wiliam Walker Atkinson, Paul Foster Case, Michael Whitty a Mabel Collins.

Die Autorenschaft ist nicht ganz geklärt da die Urheber anonym blieben, und das Buch selbst nur auf “drei Eingeweihte” verweist. Verschiedene Autoren werden hinter diesem Pseudonym vermutet, so William Walker Atkinson, Paul Foster Case, Michael Whitty und Mabel Collins.

Hier also die in diesem Büchlein erwähnten sieben hermetischen Prinzipien.

1. Das Prinzip der Geistigkeit – princíp duchovnosti

“Das All ist Geist, das Universum ist geistig.” „Priestor je duch, vesmír je duchovný“

Ten princíp obsahuje: „Všetko je duch“. Vysvetluje, že priestor – teda substaciálna realita, ktorá sa prejavuje vo všetkých vonkajších javoch, ktoré poznáme pod menom „materiálny/hmotný vesmír“, „fenomény života“, „hmota“, „energia“ je vlastne duch – ktorý nie je uznaný a nie je definovaný ale, ktorý si môžeme predstaviť ako univerzálny, nekonečný živý duch.

Ďalej spomína, že „fenomény“ Sveta a vesmíru sú len stvorenia ducha priestoru, ktoré podliehajú zákonom vytvorených vecí, že vesmír je celok ako tiež, že existuje svojimi čiasťami v duchu priestoru a že my v tom duchu „žijeme, konáme a sme MY sami“. Tým, že ten Axion reprezentuje prirodzenosť vesmíru nám dodáva vysvetlenie pre všetky duchovné a fyzické fenomény/javy, ktoré dosiahnu veľkú pozornosť a predsa protirečia akémukoľvek vedeckému vysvetleniu a zostávajú nepochopitelné.

Dieses Prinzip beinhaltet: “Alles ist Geist.” Es erläutert, dass das All, also die substantielle Realität, die sich in allen äußeren Erscheinungen manifestiert, die wir unter der Bezeichnung “Materielles Universum”, “Phänomene des Lebens”, “Materie”, “Energie” kennen, eigentlich Geist ist – der selbst nicht erkannt und nicht definiert werden kann, aber den man sich als einen universellen, unendlichen, lebendigen Geist vorstellen kann.

Es erläutert weiterhin, dass die “Phänomene” der Welt und des Universums nur Geistesschöpfungen des Alls sind, die den Gesetzen der geschaffenen Dinge unterliegen, dass das Universum sowohl als Ganzes als auch in seinen Teilen im Geist des Alls existiert und dass wir in diesem Geist “leben, handeln und wir selbst sind”. Indem dieses Axiom die geistige Natur des Universums postuliert, liefert es die Erklärung für sämtliche geistige und psychische Phänomene, die große öffentliche Aufmerksamkeit erlangen, doch jeglicher wissenschaftlicher Erklärung trotzen und sonst unverständlich blieben.

2. Das Prinzip der Entsprechung – Princíp

“Wie oben, so unten, wie unten, so oben.” – „Ako hore, tak dole - ako dole, tak hore“.

Ten princíp obsahuje to, že existuje vzťah medzi zákonmi a fenoménmi rozličných úrovní bytia a života. Starý hermetický Axion zahŕňa tú pravdu do slov: „Ako hore, tak dole – ako dole, tak hore“. Kto ten princíp rozumie dokáže rozlúštiť neporozumitelné paradoxy a odhaliť schované tajomnstvá prírody. Existujú úrovne života, o ktorých nevieme nič ale keď na ne uplatníme princíp analógie naše porozumenie sa oveľa rozšíri. Ten princíp sa prejavuje na rozličných úrovniach hmotného, duchovného a spirituálneho vesmíru – je to teda univerzálny/vesmírny zákon.

Dieses Prinzip beinhaltet, dass es eine Beziehung zwischen den Gesetzen und Phänomenen der unterschiedlichen Ebenen des Daseins und des Lebens gibt. Das alte hermetische Axiom fasst diese Wahrheit in die Worte: “Wie oben, so unten; wie unten, so oben.” Wer dieses Prinzip versteht, vermag unverständliche Paradoxe aufzulösen und verborgene Geheimnisse der Natur zu lüften.

Es gibt Ebenen des Lebens, über die wir nichts wissen, doch wenn wir das Prinzip der Analogie auf sie anwenden, reicht unser Verständnis viel weiter als vorher. Das Prinzip manifestiert sich auf den verschiedenen Ebenen des materiellen, geistigen und spirituellen Universums; es ist also ein universelles Gesetz.

3. Das Prinzip der Schwingung – Princíp vibrácie.

„Nič nie je v kľude, všetko sa pohybuje, všetko je vibrácia“.

“Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, alles ist in Schwingung.”

Dieses Prinzip beinhaltet die Wahrheiten: “alles ist in Bewegung”, “alles schwingt”, “nichts befindet sich im Ruhezustand”, alles von der modernen Wissenschaft akzeptierte Tatsachen, die mit jeder neuen Entdeckung bestätigt werden. Die Weisen des alten Ägypten haben dieses hermetische Prinzip vor Tausenden von Jahren gefunden. Es erklärt die Unterschiede zwischen den Manifestationen der Materie, der Energie, der Seele und sogar des Geistes also Folge einer ungleichen Schwingungsverteilung. Alles schwingt, angefangen von dem All, das der Reine Geist ist, bis hin zu den alltäglichsten Erscheinungsformen der Materie; je stärker die Schwingung ist, desto höher ist die Stellung der Erscheinungsform auf der Stufenleiter des Daseins. Der Geist schwingt unendlich schnell, sodass er sich praktisch in Ruhe befindet, so wie ein Rad, das sich sehr schnell dreht, stillzustehen scheint. Am anderen Ende der Stufenleiter befinden sich die alltäglichen Erscheinungsformen der Materie. Deren Schwingungen sind so langsam, dass sie nicht wahrnehmbar sind. Zwischen diesen beiden entgegengesetzten Polen gibt es Millionen und Abermillionen von unterschiedlichen Schwingungsgraden.

Ten princíp obsahuje pravdy: „Všetko je pohyb“, „všetko vibruje“, „nič sa nenachádza v stave kľudu“ - všetko od modernej vedy akceptované skutočnosti, ktoré sú potvrdzované každým novým odhalením. Mudrci Egypta našli ten hermetický princíp už pred tísícročiami. Vysvetľuje rozdiely medzi javom/manifestáciou hmoty, energie, duše a dokonca ducha ako následok nerovnomerného rozdelenia vibrácie. Všetko vibruje, začaté priestorom, ktorý je čistý duch až po denné prejavy hmoty – čím silnejšia je vibrácia o to vyššie je miesto prejavu hmoty na rebríku života. Duch vibruje nekonečne rýchlo, takže sa prakticky nachádza v kľude ako koleso, ktoré sa veľmi rýchlo točí dáva dojem, že stojí. Na konci toho rebríka sa nachádzajú tvary prejavu hmoty. Ich vibrácie sú tak pomalé, že nie sú vnímatelné. Medzi tými protipólmi  existujú milióny a mnohomilióny rozličných stupňov vibrácie.

Od elementárnych častíc ako elektróny cez atómy a molekuly až po Svety a vesmíry je všetko v pohybe, vo vibrácii. To platí aj pre energiu a silu, ktoré predstavujú len rozličné stupne vibrácie – okrem toho aj pre duchovnú úroveň, ktorej vibrácie určujú stav aj pre samotnú spirituálnu úroveň.

Von den Elementarteilchen wie Elektronen über die Atome und Moleküle bis hin zu den Welten und Universen befindet sich alles in Bewegung, in Schwingung. Das gilt auch für die Energie und die Kraft, die nur unterschiedliche Schwingungsgrade darstellen; außerdem für die geistige Ebene, deren Schwingungen den Zustand bestimmen, und selbst für die spirituelle Ebene.

4. Das Prinzip der Polarität – princíp polarity

“Alles ist zwiefach, alles hat zwei Pole, alles hat sein Paar von Gegensätzlichkeiten, gleich und ungleich ist dasselbe, Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad. Extreme berühren sich, alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten, alle Widersprüche können miteinander in Einklang gebracht werden.”

„Všetko je dvojrazné, všetko má dva póle, všetko má svoj pár protikladov, rovné a nerovné je to samé, v prírode sú protiklady identické – majú len rozličné stupne. Extrémy sa dotýkajú, všetky pravdy sú len polovičné pravdy, všetky protiklady sa dajú priniesť do súladu“.

Ten princíp obsahuje pravdy: „Všetko je dvojrazné“, všetko má dva póly, „všetko má dva extrémy“, vety, ktoré sú staré hermetické Axiómy. Vysvetľujú staré paradoxy, o ktorých sa ľudstvo diví odvždy. „Téza a antitéza sú v prírode identické rozlišujú sa len v stupňoch. Protiklady sú podobné a lýšia sa len v stupňoch“, protikladné póly môžu prísť do súladu“, „extrémy sa dotknú“, „všetko existuje a neexistuje súčasne“, „všeky pravdy sú len polovičné pravdy“, „každá pravda je napoly falošná“, „každá vec má dve strany“....

Dieses Prinzip beinhaltet die Wahrheiten: “alles ist zweifach”, “alles besitzt zwei Pole” ; “alles hat zwei Extreme”; Sätze, die alte hermetische Axiome sind. Sie erklären die alten Paradoxa, über die sich die Menschen seit jeher wundern: “These und Antithese sind ihrer Natur nach identisch, nur im Grad verschieden”; “Gegensätze sind ähnlich und unterscheiden sich nur im Grad”; “entgegengesetzte Pole können in Einklang kommen”; “Extreme berühren sich”; “alles existiert und existiert gleichzeitig nicht”; “alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten”; “jede Wahrheit ist zur Hälfte falsch”; “Jede Sache besitzt zwei Seiten”, etc.

Das Prinzip der Polarität erklärt, dass alles zwei Pole besitzt, zwei entgegengesetzte Aspekte, und dass “Gegensätze” eigentlich nur die durch Abstufungen verbundenen beiden Extreme derselben Sache sind. Zum Beispiel: Wärme und Kälte sind, obschon Gegensätze, eigentlich ein und dieselbe Sache; sie unterscheiden sich nur in ihrem Grad. Versuchen Sie an Ihrem Thermometer festzustellen, wo “warm” endet und “kalt” beginnt! Es gibt kein “absolutes Warm” und kein “absolutes Kalt”, die beiden Begriffe “warm” und “kalt” geben einfach nur einen unterschiedlichen Grad derselben Sache an, und eben diese Sache, die sich als “warm” und “kalt” manifestiert, ist auch nur eine Form der Schwingung. So sind “warm” und “kalt” nur die “beiden Pole” dessen, was wir “Wärme” nennen, und ihre Begleiterscheinungen sind Manifestationen des Prinzips der Polarität. Dasselbe Prinzip gilt für “Licht” und “Dunkelheit”, die eigentlich ein- und dieselbe Sache, doch graduell unterschiedlich weit von den beiden Polen des Phänomens entfernt sind. Wann endet die “Nacht” und wann beginnt der “Tag”? Was ist der Unterschied zwischen “gross und klein”? Zwischen “einfach und schwierig”? Zwischen “weiss und schwarz”? Zwischen “scharf und stumpf”? Zwischen “ruhig und unruhig”? Zwischen “hoch und tief”? Zwischen “positiv und negativ”?

Princíp polarity vysvetľuje, že všetko má dva póly, dva protikladné aspekty a že „protiklady“ sú vlastne len dva stupňovo prepojené extrémy tej istej veci. Napríklad „teplo a chlad“ – aj keď protiklady – vlastne tá istá vec, sa rozlišujú len v stupňoch. Pokúste na termometri zistiť kde „teplo“ končí a začne „chlad“. Neexistuje „absolútne teplo“ a žiadnen „absolútny chlad“, tie údaje „teplo“ a „chlad“ určujú stupeň tej istej veci a teda tá vec, ktorá sa javi ako „teplo“ a „chlad“ je len forma vibrácie. Tak  „teplo“ a „chlad“ sú len dva póly toho čo my nazývame teplota a jej sprevádzajúci prejav je manifestácia/prejav princípu polarity. Ten istý princíp platí pre „temno“ a „svetlo“, ktoré sú vlastne tá istá vec a predsa stupňovo rozličné lebo sú veľmi vzdialené od oboch pólov toho fenoménu. Kedy začína „deň“ a končí „noc“? čo je rozdiel medzi „malý“ a „veľký“? medzi „jednoduché“ a „ťažké“? medzi „čiernou“ a „bielou“? medzi „ostré a „tupé“? medzi „kľudom“ a „nekľudom“? medzi „vysoko“ a „nízko“? medzi „pozitív“ a „negatív“?

Axion polarity vysvetľuje tie paradoxy tak dobre ako žiaden iný. Ten princíp je platný aj pre duchovnú úroveň. Extrémnym príkladom je „nenávisť a láska“, dve, na prvý pohľad rozličné citové stavy. A predsa existujú stupne od nenávisti k láske a dokonca emocionálne odstupňovania. „Sympatia“ a „antipatia“, ktoré sa tak silne prekrývajú, že nevieme či niekto nám je sympatický alebo nesympatický alebo nás nezaujíma. Tie protikladné pocity sú len odstupňovania jedného jediného pocitu.

Das Axiom der Polarität erklärt diese Paradoxa so gut wie kein anderes. Auch auf geistiger Ebene kommt dieses Prinzip zum Tragen. Ein extremes, aber grundlegendes Beispiel ist das von “Hass und Liebe”, zwei auf den ersten Blick vollkommen unterschiedliche Gemütsverfassungen. Und dennoch gibt es Abstufungen von Hass und Liebe, und sogar emotionale Zwischenstufen: “Sympathie” und “Antipathie”, die sich oft so stark überlagern, dass man nicht weiss, ob einem jemand sympathisch, unsympathisch oder gleichgültig ist. Diese gegensätzlichen Gefühle sind nur Abstufungen eines einzigen Gefühls.

5. Das Prinzip des Rhythmus – princíp rytmu

„Všetko vteká a vyteká, všetko má prílyv a odlyv, všetky veci stúpajú a klesajú, pohyb kývadla sa ukazuje všade, vo všetkom. Miera tej vibrácie vpravo je miera toho výkyvu do ľava. Rytmus kompenzuje“.

“Alles fließt aus und ein, alles hat seine Gezeiten, alle Dinge steigen und fallen, das Schwingen des Pendels zeigt sich in allem. Das Maß des Schwunges nach rechts ist das Maß des Schwunges nach links, Rhythmus kompensiert.”

Dieses Prinzip beinhaltet die Wahrheit, dass sich in allem eine gemäßigte Hin- und Her-bewegung zeigt, ein Aufwallen und Abfließen, ein Ausschlag nach vorne und nach hinten, eine Bewegung ähnlich wie die eines Pendels, etwas, das den Gezeiten, das Flut und Ebbe ähnelt. Diese Pendelbewegung vollzieht sich zwischen den beiden Polen, deren Existenz in dem eben erläuterten Polaritätsprinzip festgelegt ist.

Ten princíp obsahuje pravdu o tom, že vo všetkom sa javí pomalý sem a tam pohyb, jendno napuchnutie a odtok, jeden pohyb/vyrazenie vpred a dozadu, podobný pohyb ako u kývadla, niečo čo sa podobá prílyvu a odlyvu. Ten kývadlový pohyb sa uskutočňuje medzi pólmi, ktorých existencia je ustanovená/uložená v tom spomenutom princípe polarity.

Vždy existuje akcia a reakcia, pokrok a krok späť, vysoký a nízky bod. To platí pre všetky súčasti vesmíru, pre Slnká a Svety, pre ľudí a zvieratá, pre ducha, energiu a hmotu. Ten zákon sa ukazuje vo vzniku a zániku národov, v živote všetkých kreatúr a koniec koncov v pocitoch človeka. Posledné bola pre Hermetikov najdôležitejšia užívacia oblasť toho princípu. Tento a princíp polarity mohli byť  podkopané a neutralizované a boli Hermetikmi do detailu študované. Ich použitie je základ pre hermetickú alchémiu na výskum a usmernenie citov.

Es gibt immer Aktion und Reaktion, Fortschritt und Rückschritt, einen Hoch- und einen Tiefpunkt. Das gilt für alle Bestandteile des Universums, die Sonnen und Welten, die Menschen und Tiere, den Geist, die Energie und die Materie. Dieses Gesetz zeigt sich in der Entstehung und im Untergang von Welten, im Fortschritt und Niedergang von Nationen, im Leben aller Kreaturen und schliesslich in den Gefühlen des Menschen. Letzteres war für die Hermetiker der wichtigste Anwendungsbereich des Prinzips. Dieses Prinzip und das Prinzip der Polarität wurden zusammen mit den Methoden, wie diese unterlaufen und neutralisiert werden können, von den Hermetikern auf das Genaueste studiert. Ihre Verwendung ist grundlegend für die hermetische Alchemie zur Erforschung und Steuerung der Gefühle.

6. Das Prinzip von Ursache und Wirkung – princíp príčina a následok

„Každá príčina má následky/účinky, každý účinok má svoju príčinu, všetko sa dej podľa zákona, náhoda je len meno pre neznámy zákon. Existuje mnoho úrovní príčin ale nič neunikne zákonu“

“Jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung ihre Ursache, alles geschieht gesetzmäßig, Zufall ist nur der Name für ein uns unbekanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Ursächlichkeit, aber nichts entgeht dem Gesetz.”

Dieses Prinzip beinhaltet die Tatsache, dass es eine Ursache für jede Wirkung gibt und eine Wirkung zu jeder Ursache. Es erklärt: “Alles geschieht gemäß+ dem Gesetz.” “Nichts geschieht ohne Grund.” Ausserdem beinhaltet es, dass der Zufall nicht existiert; und dass, da es verschiedene Ebenen von Ursache und Wirkung gibt, von denen die jeweils höhere Ebene die jeweils niedrigere Ebene bestimmt, nichts gänzlich dem Gesetz entgehen kann.

Tento princíp obsahuje skutočnosť, že existuje jedna príčina pre každý účinok a účinok pre každú príčinu. Vysvetľuje: „Všetko sa deje podľa zákona“. „Nič sa nedeje bez dôvodu“. Okrem toho obsahuje, náhoda neexistuje a keďže existujú rôzne úrovne príčiny a účinku, z ktorých tie vyššie úrovne určujú/riadia tie nižšie, nič nemôže uniknúť tomu zákonu.

Hermetici ale poznajú do istého bodu umenie povzniesť sa do istého bodu nad úroveň príčiny. Tým, že sa povzdvihnú do vyššej úrovne stanú sa príčinou – miesto aby boli podriadení účinku. Obyčajní ľudia sa nechajú pokorne viesť, poslúchajú tie vplyvy, ktorým sú vystavení, želaniam a vôli tých, ktorí majú viac moci ako oni, ich vrodených vlastnostiam – ako im je hovorené – a všetkým vonkajším vplyvom, ktorými sú vedení ako pešiaci po šachovnici života. Múdri proti tomu sa povzdvihnú na najbližšiu vyššiu úroveň, majú moc nad ich pocitmi, charakterom, nad ich vlastnosťami a schovanými silami a tiež ich okolím. Stanú sa mudrcmi miesto aby zostali pešiakmi. Oni sami hrajú hru života miesto aby boli loptou iných a vonkajších vplyvov. Využívajú ten princíp miesto aby sa stali náradím.

Die Hermetiker kennen aber, bis zu einem gewissen Punkt, die Kunst, sich über die gewöhnliche Kausalitätsebene zu erheben. Indem sie sich geistig auf eine höhere Ebene erheben, werden sie zur Ursache, statt der Wirkung unterworfen zu sein. Die gewöhnlichen Menschen lassen sich fügsam leiten, sie gehorchen allen Einflüssen, denen sie ausgesetzt sind, dem Willen und den Wünschen derjenigen, die mehr Macht besitzen als sie, ihren Erbanlagen, dem, was man sie glauben macht – und allen anderen äusseren Einflüssen, von denen sie gelenkt werden wie Bauern auf dem Schachbrett des Lebens. Die Weisen hingegen erheben sich auf die nächsthöhere Ebene und haben Macht über ihre Gefühle, ihren Charakter, ihre Eigenschaften und verborgenen Kräfte und auch über ihre Umgebung. Sie werden zu Weisen anstatt zu Bauern. Sie spielen selbst das Spiel des Lebens statt zum Spielball der anderen und der äußeren Einflüssen zu werden. Sie machen sich das Prinzip zunutze statt zu seinen Werkzeugen zu werden.

7. Das Prinzip des Geschlechts – Princíp pohlavia

„Pohlavie je vo všetkom, všetko má ženské a mužské princípy, pohlavie sa javí/je na všetkých úrovniach“.

“Geschlecht ist in allem, alles hat männliche und weibliche Prinzipien, Geschlecht offenbart sich auf allen Ebenen.”

Dieses Prinzip beinhaltet die Wahrheit, dass alles ein Geschlecht hat; Das maskuline und das feminine Prinzip sind ständig aktiv. Das gilt nicht nur für die körperliche, sondern auch für die geistige und sogar die spirituelle Ebene. Auf der körperlichen Ebene manifestiert sich das Prinzip in Form des Geschlechts, auf der höheren Ebene nimmt es höhere Formen an, doch es bleibt im Grunde immer dasselbe.

Tento princíp obsahuje pravdu, že všetko má pohlavie. Masculínny a feminínny princíp sú neustále aktívne. To neplatí len pre telesnú, ale aj pre duchovnú a dokonca spirituálnu úroveň. Na telesnej úrovni sa javí vo forme pohlavia, na vyšších úrovniach prijíma vyššie formy a predsa zostane v podstate vždy to isté.

Bez pohlavia nie je možný žiaden telesným duchovný alebo spirituálny proces stvorenia. Jeho zákony prinášajú svetlo do mnohých oblastí, v ktorých ľudia doteraz tápali v temnote. Princíp pohlavia je tu preto aby tvoril niečo nové a regeneroval/opravoval niečo staré. Každá vec a každé individuum obsahuje oba elementy/častice – masculine a feminine - alebo sám ten veľký princíp. Ku každému mužskému elementu/častici patrí jeden ženský element. Ženský princíp obsahuje vždy mužský princíp.

Ohne Geschlecht ist kein körperlicher, geistiger oder spiritueller Schöpfungsvorgang möglich. Seine Gesetze bringen Licht in viele Bereiche, in denen die Menschen bisher im Dunkeln tappten. Das Prinzip des Geschlechts ist dazu da, Neues zu schaffen und Altes zu regenerieren. Jede Sache und jedes Individuum enthält beide Elemente, das maskuline und das feminine, oder das große Prinzip selbst. Zu jedem maskulinen Element gehört ein feminines Element; das feminine Prinzip enthält immer das maskuline Prinzip.

Mehr zum Büchlein Kybalion:
http://www.amazon.de/Kybalion-Die-hermetischen-Gesetze-Original/dp/3937392173

Quelle und mehr: http://transinformation.net/die-hermetischen-prinzipien/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19