Sternenbotschaft: Die Arkturianer (durch Suzan) – 16.12.2015

Veröffentlicht am Dezember 29, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Arkturianer

” Geburt der Neuen Erde ~ Teil 2“ –„Zrodenie novej Zeme“ – 2.diel

V TERAZ sa pohybuje viacdimenzionálne svetlo z piatej dimenzie a pokúša sa deliť so všetkým životom. Preto zažije to svetlo každá bytosť – planetárna, galaktická, univerzálna, vesmírna – a dokonca ľudská – vedome alebo nevedome.

Predtým sme sa dozvedeli len o fragmentovaní troj-, štvordimenzionálneho svetla. To svetlo, ktoré teraz vstupuje do nás prichádza bez fragmentácie v siedmych rozličných oktávach. Zbor bezpodmienečnej lásky a fialového plameňa sprevádzajú to viacdimenzionálne svetlo. Bytosti Gaii, to znamená nie len ľudí ale aj Cetacäeny a členovia zvieracieho a rastlinného sveta vytvárajú neustále tunel svetla. Tie tunely svetla sú tiež tunely nádeje a bezpodmienečnej lásky. Bezpodmienečná láska je prostriedok proti strachu a temnote.

Innerhalb dieses JETZT bewegt sich das mehrdimensionale Licht aus der fünften Dimension und versucht sich mit allem Leben zu teilen. Deshalb wird jedes Wesen ~ planetarisch, galaktisch, universell ~ und ja, sogar menschlich ~ bewusst oder unbewusst dieses Licht erleben.

Vorher erfuhren wir nur die Fragmentierung des drei- und vierdimensionalen Lichts, das Licht, das jetzt in uns eintritt, kommt ohne Fragmentierung in den sieben unterschiedlichen Oktaven. Ein Chor von bedingungsloser Liebe und Violettem Feuer begleiten dieses mehrdimensionale Licht. Die Wesen von Gaia, d. h. nicht nur die Menschen, sondern auch die Cetacäen und die Mitglieder der Tier- und Pflanzen-Welt, schaffen konstant Tunnel des Lichts. Diese Tunnel des Lichts sind auch Tunnel der Hoffnung und der bedingungslosen Liebe. Bedingungslose Liebe ist das Gegenmittel bei Furcht und Dunkelheit.

Während diese Licht-Tunnel vom Körper Gaias sich öffnen und weit über die dritte Dimension reisen, um das fünfdimensionale Licht und die Liebe zu sammeln, dienen sie auch dazu, eine heilende Kraft gegen die Furcht zu schaffen, die immer versucht ihre Wirkung zu verstärken. So beginnen diese Frequenzen der Furcht sich unter dem Einfluss des mehrdimensionalen Lichts aufzulösen. Jene, die gelebt und regiert haben durch die Dunkelheit fürchten dieses Licht, weil sie befürchten, dass es ihr Leben beenden könnte.

Pokiaľ sa tie tunely svetla Gaii otvárajú a cestujú ďaleko nad tretiu dimenziu aby zbierali päťdimenzionálne svetlo a lásku, slúžia zatiaľ ako liečebná sila proti strachu, ktorý sa pokúša zosilniť jeho účinok. Tak sa pod viacdimenzionálnym svetlom začínajú rozpúšťať tie vibrácie strachu. Tí, ktorí žili a vládli temnotou sa toho svetla boja, lebo sa obávajú, že by to ich život mohlo ukončiť.

Lebo nerozmýšľali, nemeditovali a lebo nedovolili pripomenúť si ich sny – tak nemajú vedomie svetla a lásky, ktorá existuje len mimo štvordimenzionálnej astrálnej úrovne v ríši víl a nad to. Preto myslia tí stratení, že môžu žiť len v trojdimenzionálnej realite a obávajú sa, že prichádza ich koniec. Vlastne obklopujú tunel svetla, ale ich vibrácia je tak nízka, že to nevnímajú.

Weil sie nicht nachgedacht, nicht meditiert haben und weil sie sich nicht erlaubt haben, sich an ihre Träume zu erinnern, haben sie kein Bewusstsein vom Licht und der Liebe, die nur jenseits der vierdimensionalen unteren Astralebene im Land der Feen und darüber hinaus existiert. Deshalb glauben diese Verlorenen, dass sie nur innerhalb der dreidimensionalen Realität leben und befürchten, dass es zu ihrem Ende kommt. Eigentlich umgeben sie Tunnel des Lichts, aber ihre Frequenz ist so niedrig, dass sie diese nicht wahrnehmen können.

Diese Tunnel des Lichts wurden von den Mitgliedern Gaias geöffnet, um in der Ganzheit und dem Einssein bedingungsloser Liebe und Lichts willkommen geheißen zu werden. Dieses mehrdimensionale Licht und die Liebe bewegen sich zuerst in die Gebiete, die die Portale geöffnet haben. Während jenes mehrdimensionale Licht sich durch die Portale in den Kern der Erde bewegt, akzeptiert und vergrößert Gaia es, damit sie es hinaus zur Oberfläche zu ALLEN ihren planetaren Gebieten senden kann. Auf diese Weise kann Gaia ihr ausgedehntes Licht mit ALLEN Wesen auf der GANZEN Oberfläche teilen.

Tie tunely svetla boli otvorené členmi Gaii aby privítali celistvosť a jednotu bezpodmienečnej lásky a svetla. To viacdimenzionálne svetlo a láska sa pohybujú najprv do oblastí, ktoré otvorili portály. Pokiaľ sa viacdimenzionálne svetlo pohybuje do jadra Zeme tak Gaja ho akceptuje a zväčšuje aby ho mohla posielať ku VŠETKÝM planetárnym oblastiam. Tým spôsobom sa môže Gaia podielať o jej rozšírené svetlo so VŠETKÝMI bytosťami na jej CELOM povrchu.

Pokiaľ to vyššie svetlo vychádza nie len z vyšších dimenzií ale tiež z jadra Gaii tak ho posiela bytostiam, ktoré nie sú šťastné v nejakej oblasti aby zažili tiež to vyššie svetlo. Tým spôsobom môže každý zažiť vyššie svetlo, ktoré bolo veľkoryso rozdelené cez nespočetné otvorené portály. Počas prebúdzania sa mnohí začínajú spomínať na ich viacdimenzionálne JA a môžu začať volať vyššie výrazy ich viacdimenzionálneho JA nebeských a galaktických Svetov. Naozaj zdravia a volajú podporu od Arkturiánov, Plejáďanov, Sírianov a Andromedánov, ako tiež všetkých pozemských členov a Gaiu.

Während dieses höhere Licht nicht einfach nur von den höheren Dimensionen ausgeht, sondern auch vom Kern von Gaia, sendet sie es Wesen, die nicht glücklich in einem Gebiet sind, in dem es geöffnete Portale gibt, damit auch diese das höhere Licht erleben. Auf diese Weise kann jeder das Höhere Licht erleben, das so großzügig mit Gaia über unzählige offene Portale geteilt wurde. Während des Erwachens beginnen jene  sich an ihre mehrdimensionalen Selbst zu erinnern, und sie können ihre höheren Ausdrücke des SELBST der himmlischen und galaktischen Welten rufen. In der Tat begrüßen und laden die Unterstützung der Arkturianer, Plejadier, Sirianer, Antareaner und Andromedaner ein, ebenso wie alle Erden-Mitglieder und Gaia.

Weil Gaia ein “Ursache und Wirkung-Planet” ist, muss der Prozess der Umwandlung der Dunkelheit in Licht von den Wesen initiiert werden, die zuerst die Dunkelheit aussandten. Diese Wesen sind nur innerhalb des menschlichen Königreiches, sowie den Tieren, Pflanzen- und ätherischen Königreichen, die innerhalb der Einheit von Liebe für ihren Planeten leben. Deshalb werden jene Erden-Gefäße benötigt, um das Gegenmittel auszusenden. Der Grund, warum so viele höhere Wesen eine menschliche Form annahmen war, um der Erde zu helfen.

Gaia ist auch ein Ursache und Wirkung-Planet, deshalb müssen die Dunklen, die diese Furcht in Gaias Realität gesetzt haben, diese Furcht empfangen und sie durch die bedingungslose Liebe und sich selbst und anderen Verzeihen umwandeln. Wenn sie fähig sind dies zu tun, wenn sie fähig sind, die Auswirkung ihrer Ursache anzunehmen und jene Auswirkungen mit ihrer eigenen bedingungslosen Liebe umzuwandeln, werden sie auch fähig sein, am großartigen Ereignis der planetaren Umwandlung teilzunehmen. Keiner ist zu dunkel oder zu ängstlich um zu vergeben und in Liebe zu leben.

Keďže Gaia je „Príčina-effekt planéta“ tak musí začať proces premeny temnoty do svetla osobami, ktoré najprv temnotu vysielali. Tie bytosti sú len v ľudskom kráľovstve ako tiež vo zvieracích, rastlinných a éterických kráľovstvách, ktoré žijú v jednote lásky pre ich planétu. Preto budú nutné pozemské nádoby, ktoré vysielajú protiklad. Dôvodom prečo tak mnohí prevzali ľudský tvar bola pomoc Gaii. Gaia je  príčina-effekt planéta – preto musia tí tmaví, ktorí vsadili strach do Gaii teraz prijímať ten strach a premeniť ho, nahradiť bezpodmienečnou láskou a musia odpustiť sebe a iným. Keď sú v stave urobiť to, keď sú v stave prijať ich príčinu a premenia ich efekty v ich vlastnú bezpodmienečnú lásku, tak budú schopní zúčastniť sa najúžasnejšej udalosti planetárnej premeny. Nikto nie je príliš tmavý alebo vystrašený na to aby mohol odpustiť a žiť v láske.

Tí, ktorí používajú ich slobodnú vôľu a volia pomáhať planéte pri jej premene rozšíria značne ich vedomie. To zozšírenie vedomia sa udialo lebo zvolili prispieť k tej úžasnej udalosti planetárneho vzostupu. Preto určili príčinu: „urobíme planetárny vzostup“ aby priniesli späť efekt: „byť členom planetárneho vedomia“. V tom rozšírenom vedomí môžu vytvoriť portály, ktoré sa otvoria portály, ktoré pohybujú do vyšších a vyšších dimenzií. Tie portály svetla môžu  prijímať viacej viacdimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky.

Jene, die ihren freien Willen benutzen und wählten dem Planeten bei seiner Umwandlung zu helfen, werden ihr Bewusstsein sehr erweitern. Diese Ausdehnung des Bewusstseins geschah, weil sie wählten zu diesem großartigen Ereignis des planetaren Aufstiegs beizutragen. Deshalb haben sie die Ursache “wir schaffen planetaren Aufstieg” festgelegt um die Auswirkung “Mitglied des planetaren Bewusstseins” zu sein, zurückzubringen. Innerhalb dieses erweiterten Bewusstsein können sie Portale schaffen, die sich öffnen und in höhere und höhere Frequenzen und Dimensionen bewegen werden. Diese Portale des Lichts können mehr und mehr mehrdimensionales Licht und bedingungslose Liebe annehmen. Tatsächlich kann sich dieser erweiterte Fluss von Licht effizienter bewegen:

V skutočnosti sa rozšírený tok svetla môže pohybovať eficientnejšie/účinnejšie:

Nadol do krištáľ-jadra Gaii,

potom z jadra na celý povrch Zeme/Gaii

do aury/atmosféry Gaii

cez auru von a

do a cez štvrtú dimenziu

Hinunter in den Kern-Kristall von Gaia,

dann aus dem Kern auf die ganze Oberfläche von Gaia

in Gaias Aura/Atmosphäre,

über die Aura hinaus und

in und durch die vierte Dimension

Wenn dieses höhere Licht sich in den Kern von Gaia bewegt, dann hinaus in die drei-/vierdimensionale Zeit-gebundene Realität, werden im JETZT dieses Licht die Konzepte von “Vergangenheit und Zukunft” freigegeben, ebenso die Trennung und Beschränkungen, die von der drei-/vierdimensionalen Zeit geschaffen wurden. Mit dem Loslassen des Konzepts von Trennung vermischen sich die dritte und vierte Dimensionen mit dem JETZT von Gaia im Prozess der Umwandlung zu einem fünfdimensionalen Planeten des höheren Lichts und bedingungsloser Liebe. Auf diese Weise werden die Illusion der Trennung zwischen Leben, das wahrgenommen wurde als weiterleben auf dem physischen Welt und dem Tod, der wahrgenommen wurde als eine vierdimensionale Astral-Welt, freigegeben.

Keď sa to vyššie svetlo pohybuje do jadra Gaii, potom von do troj-, štvordimenzionálnej časom-pútanej reality tak budú uvolnené v TERAZ-svetle rozdelenia a obmedzenia, ktoré boli vytvorené troj- a štvordimenzionálnym časom. Pustením konceptu rozdelenia sa zmiešajú tretia a štvrtá dimenzia s TERAZ Gaii v procese premeny k päťdimenzionálnej planéte vyššieho svetla a bezpodmienečnej lásky. Tým spôsobom sa rozpustí ilúzia rozdelenia medzi životom, ktorý sme vnímali ako žiť ďalej vo fyzickom svete a smrť, ktorú sme vnímali ako štvordimenzionálny astrálny svet.

Pokiaľ tie ilúzie budú uvolňované tak tou vedomosťou sa nahradí vedomím, že „život“ je večný a smrť je trojdimenzionálna ilúzia. Aj štvrtá dimenzia nebude ovládaná ilúziou smrti, lebo tam ľudia idú keď pre ich „trojdimenzionálnu realitu“ zomreli. Keď ale prídu do štvrtej dimenzie tak odhalia, že nie sú mŕtvi. Vtedy vedia, že život pokračuje aj mimo fyzického stelesnenia.

Während diese Illusionen losgelassen werden, werden sie durch das Wissen ersetzt, dass“Leben” ewig ist und Tod eine dreidimensionale Illusion. Auch die vierte Dimension wird nicht von der Illusion des Todes beherrscht, da es dort ist, wohin die Menschen gehen, wenn sie für ihre “dreidimensionale Realität gestorben” sind. Sobald sie jedoch in der vierten Dimension ankommen, entdecken sie, dass sie nicht tot sind. Dann werden sie, dass das Leben jenseits ihrer physischen Verkörperung fortgesetzt wird.

Pokiaľ sa Gaia stále viac rozširuje do päťdimenzionálneho vedomia tak rozpoznajú tí, ktorí sa vrátia do inkarnácie, že neexistuje rozdelenie medzi životom a smrťou. Spomenú si, že neexistuje rozdelenie medzi treťou a štvrtou dimenziou. S tou spomienkou rozpoznajú, že akékoľvek rozdelenie je Ilúzia tretej a nižšej štvrtej dimenzie. Spomenú si, že nie sú oddelení od iných ľudí a od planéty. Vtedy rozpoznajú aj tí, ktorí prevzali inkarnáciu ako bytosti temnoty na Zemi vedieť, že nemôžu udržať vzorec moci nad inými – pretože žiadni iní neexistujú.

Während Gaia sich mehr und mehr in fünfdimensionales Bewusstsein ausdehnt, werden jene erkennen, die in die Inkarnation zurückgehen, dass es KEINE Trennung zwischen Leben und dem Tod gibt. Sie werden sich daran erinnern, dass es keine Trennung zwischen der dritten und der vierten Dimension gibt. Mit diesen Erinnerungen werden sie erkennen, dass jegliche Trennung eine Illusion der dritten und unteren vierten Dimension ist. Sie werden sich daran erinnern, dass sie nicht von anderen Menschen getrennt sind, und dass sie nicht vom Planeten getrennt sind. Dann werden sogar jene erkennen, die anfänglich eine Inkarnation auf der Erde als Wesen der Dunkelheit verbrachten, um ein Muster der Macht-über-andere zu halten, dass es KEINE  Muster der Macht-über-andere gibt, denn es gibt keine anderen.

Während Gaia schneller und schneller mit der fünften Dimension mitschwingt, werden jene von der “dunklen Verführung” keine schädlichen, ängstlichen und schadende Gedanken aussenden können, weil diese Gedanken sofort wieder zurück zu Absender kommen werden.

Dann wird der Absender von Furcht und Dunkelheit sagen: “Warte, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann die Dunkelheit nicht aussenden, weil sie zu mir zurück kommt. Jemand schickte jene Dunkelheit in mich.” Dann könnte der Absender der Furcht und Dunkelheit sagen: “Wenn ich die Dunkelheit nicht versenden kann, kann ich sie jetzt freigeben.” Könnt ihr euch vorstellen ~ in der Tat TUT ES bitte ~ stellt euch eine Realität vor, in der all jene, die je Dunkelheit innerhalb ihrer erlitten, die sie verdarb um Mitglieder der Dunkelheit zu werden, spontan geheilt wurden.

Tí z „tmavého zvádzania“ už nebudú môcť vysielať žiadne škodlivé, vystrašujúce  myšlienky pokiaľ Gaia stále viac vibruje s piatou dimenziou – lebo tie sa hneď vrátia späť k odosielatľovi.

Vtedy povie odosielateľ strachu a temnoty: „počkaj, už to nemôžem robiť. Nemôžem temnotu vysielať lebo sa ku mne vráti. Niekto poslal do mňa tú temnotu“. Vtedy by odosielateľ temnoty mohol povedať: „keď nemôžem temnotu a strach vysielať, tak ju môžem uvolniť/pustiť“. Dokážete si predstvaiť – a urobte to – predstavte si realitu, v ktorej všetci, ktorí zažili temnotu v sebe, ktorá ich pokazila aby sa stali členmi temnoty - budú spontánne vyliečení.

Spomeňte si, že všetko od Gaii, všetok život na Gaii, všetok život na celej planéte, všetko čo prišlo na tretiu dimenziu z vyšších frekvencií svetla bolo filtrom fragmentované do rozličných oktáv. Potom boli tie oktávy vnímané ako rozdelené. Dokonca boli niektoré cítené ako lepšie alebo horšie. Potom vstúpilo to vnímanie – ktoré bolo posudkom/úsudkom – do ľudstva. Tým spôsobom boli niektorí ľudia lepší a iní zlí. Potom spôsobili tí zlí aby iní sa cítili zle. Ale čo keď tí dobrí rozpoznali, že nie sú od tých zlých oddelení? Čo sa stane keď tí „dobrí ľudia“ rozpoznajú, že sú to milovaní ľudia, ktorí si spomínajú , že sú jeden so svetlom a jeden s láskou? Čo sa stane keď sa delíte o svetlo a lásku so všetkými ľuďmi, ktorých ste kedysi označili zlých? Čo keď nikdy neexistovalo rozdelenie? Čo keď tí, ktorí sa identifikovali ako zlí rozpoznajú, že sú nejako schopní pustiť to naprogramovanie a akceptujú svetlo a bezpodmienečnú lásku, takže bezpodmienečne odpustia a môžu sa bezpodmienečne prijať? Spomenú si potom, že sú jeden so všetkým životom? Čo sa stane keď sa podelia so všetkými o svetlo a lásku, ktorú kedysi považovali za zlú? Aká úžasná liečba! Čo keď celé ľudstvo bude vyliečené vo svetle a pustí temnotu?

Erinnert euch, dass alles von Gaia, alles Leben auf Gaia, alles Leben auf dem ganzen Planeten auf die dritte Dimension aus den höheren Frequenzen des Lichts kamen, das durch Filter in verschiedene Oktaven fragmentiert wurde. Dann wurden diese Oktaven als getrennt wahrgenommen. Von diesen Oktaven wurden sogar einige als besser und manche als schlechter empfunden. Dann ging diese Wahrnehmung ~ die wirklich ein Urteil war ~ in die Menschen über. Auf diese Weise waren einige Menschen gut und einige Menschen waren schlecht. Dann ließen die schlechten Menschen andere Menschen sich schlecht  fühlenAber was, wenn die guten Menschen erkannten, dass sie nicht von den schlechten Menschen getrennt waren? Was geschieht, wenn die “guten Menschen” erkennen, dass sie geliebte Menschen sind, die sich erinnert haben, dass sie EINS mit dem LICHT und EINS mit der LIEBE sind? Was geschieht, wenn sie ihr Licht und die Liebe mit ALLEN Menschen teilen, die sie früher als schlecht identifiziert haben? Was, wenn es keine Trennung gab? Was, wenn jene, die sich als schlecht definiert haben, irgendwie fähig sind, jene Programmierungen loszulassen und das Licht der bedingungslosen Liebe akzeptieren, so dass sie bedingungslos verzeihen und sich selbst bedingungslos annehmen könnten? Würden sie sich dann erinnern, dass sie EINS mit ALLEM LEBEN sind? Was für eine herrliche Heilung! Was, wenn die ganze Menschheit im Licht geheilt würde und die gesamte Dunkelheit loslassen würde?

Es seid ihr, die Mitglieder von Gaia, die ihr die Fähigkeit habt, diese Realität mit eurer eigenen bedingungslosen Liebe, bedingungslosem Verzeihen und der Macht eurer eigenen Umwandlung über das Violette Feuer zu schaffen. Wir sagen euch allen, gut, schlecht, dazwischen, gleich welche Bezeichnung auch immer ihr nehmt, waren mit eurem Bewusstsein des Selbst verbunden.

Ste to vy, členovia Gaii, ktorí majú tú schopnosť vytvoriť realitu s vašou bezpodmienečnou láskou, bezpodmienečným odpustením a mocou vašej vlastnej premeny cez fialový plameň/oheň. My vám povieme, že dobro, zlo, medzitým, rovnaké, jedno ako to nazvete – vždy bolo prepojené s vedomím vášho JA.

Posielame vám všetkým bezpodmienečnú lásku, pokiaľ prosíme ten fialový oheň: hor, hor, hor.

Žehnanie, my sme to jedno – tí, ktorí vytvárajú prebudenie mnohých ako JEDEN.

V KAŽDOM je nesená nová Zem.

Wir senden euch ALLEN bedingungslose Liebe, während wir das Violette Feuer bitten, Brenne, Brenne, Brenne.

Segen, wir sind das EINE ~ die das Erwachen vieler als EINS schaffen.

Innerhalb jenes EINEN wird die Neue Erde getragen.

Die Arkturianer

Die Arkturianer durch Suzanne Lie, 16.12.2015, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch:  http://torindiegalaxien.de/arkturia16/121215neu-erde-1.html#2

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http

 

Zrodenie novej Zeme...

Sternenbotschaft: Die Arkturianer (durch Suzan) – 12.Dezember 2015

Veröffentlicht am Dezember 17, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: ie Arkturianer

“Geburt der Neuen Erde ~ Teil 1”

Was ist die Neue Erde? Wie schaffen wir die Neue Erde? Wie leben wir auf der Neuen Erde? Dies sind Fragen, die wir uns stellen, weil wir fühlen, dass etwas sehr anders ist. Gleichzeitig gibt es viel was gleich dem ist, wie es immer war. Leider sind einiges von dem was das Gleiche ist, Dunkelheit und Indoktrination. Glücklicherweise leuchtet ein Licht von dem was der Anfang ist zwischen der Dunkelheit und der Indoktrination, die am Rand des Endes sind. Der Anfang ist, dass unsere drei- und vierdimensionale Erde sich in ihren Ausdruck des fünfdimensionalen Licht-Körpers der Erde ausdehnt.

„Zrodenie novej Zeme – 1.diel“

Čo je nová Zem? Ako vytvoríme novú Zem? Ako žijeme na Zemi? To sú otázky, ktoré si robíme lebo cítime, že niečo je inak. Súčasne je toho viac čo je tak ako bolo. Bohužiaľ je temnota a indokrinácia to čo zostáva rovnaké. Na šťastie žiari svetlo do temnoty a to je začiatok toho, že temnota a indokrinácia sa blížia ku koncu. Začiatok je, že naša troj-a štvordimenzionálna Zem sa rozširuje do jej výrazu päťdimenzionálneho svetlo-tela Zeme.

My, členovia ľudstva sa snažíme o rozšírenie do päťdimenzionálneho svetlo-tela aby sme sa mohli stať obyvateľstvom, ktoré obýva tú prepracovanú a aktualizovanú verziu našej milovanej planéty Gaia. Ale predtým než sa pohneme do nového tak si vezmeme trochu času a vrátime sa do času keď sa Gaia stala trojdimenzionálnou planétou.

Presne tak ako je ľudstvo viacdimenzionálne bytosti, tak aj planéta, na ktorej žijeme. Keďže mnohí znovukalibrujú naše vedomie aby sme sa vrátili do stavu viacdimenzionálnej bytosti – čím pomáhame k návratu Gaii do jej svetlo-tela. My pomáhame Gaii a ona nám. Tým spôsobom vytvárame duchovnú pomoc: „človek pomáha planéte“ a „planéta pomáha ľuďom“. Kvôli vzájomnej pomoci môžeme naše ľudské trojdimenzionálne skúsenosti tej premeny do piatej dimenzie prepojiť a Gaia sa môže prepojiť a deliť s nami. Tým spôsobom spolupracuje človek a Gaia ako tím a tak premenia planétu do reality piatej dimenzie - svetelné telá, človek.

Wir, die Mitglieder der Menschheit, sind bestrebt uns in unsere eigenen fünfdimensionalen Licht-Körper auszudehnen, damit wir die Bevölkerung werden können, die diese wunderbare überarbeitete und aktualisierte Version unseres geliebten Planeten Gaia bewohnt. Aber bevor wir uns in das Neue bewegen, nehmen wir uns einen Moment Zeit und gehen zurück in die Zeit, als Gaia ein dreidimensionaler Planet wurde.

Genau wie die Mitglieder der Menschheit mehrdimensionale Wesen sind, ist der Planet auf dem wir leben auch ein mehrdimensionales Wesen. Weil viele Menschen unser Bewusstsein wiederkalibrieren, um zu unserem fünfdimensionalen Selbst zurückzukommen, helfen wir Gaia dabei, zu Ihrem Licht-Körper-Planeten zurückzukehren. Wir helfen Gaia und Gaia hilft uns. Auf diese Weise schaffen wir eine gegenseitige Hilfe von “Mensch hilft Planet” und “Planet hilf Menschen”. Wegen dieser gegenseitigen Hilfe können wir unsere menschlichen Erfahrungen der Umwandlung in die fünfte Dimension mit Gaia vereinen, und Gaia kann Ihre Erfahrungen mit uns teilen. In dieser Weise arbeiten Menschen und Planet als ein Team, um unsere Realität in eine fünfdimensionale Resonanz umzuwandeln, Licht-Körper, Menschen, die die Wirklichkeit mit einem fünfdimensionalen Licht-Körper-Planeten teilen.

Ebenso wie wir, die Menschen, mehrdimensionale Wesen sind, die unsere Frequenz zurückgeschraubt haben, um unseren dreidimensionalen Ausdruck des SELBST sowie unseren vierdimensionalen Astral-Körper und unsere Aura zu sein, hat Gaia das gleiche getan. Tatsächlich hat die fünfdimensionale Erde immer existiert, weil sie jenseits von Zeit innerhalb des JETZT des EINEN in Resonanz ist.

Alle Freiwilligen, die in die drei- und vierdimensionale Erde gingen, entschieden das Bewusstsein und die Wahrnehmungen in die Projektion der drei- und vierdimensionalen Erde herunter zu senken. Die drei- und vierdimensionale Erde ist wie ein Hologramm.

Tak ako my sme viacdimenzionálne bytosti, ktoré zmenšili ich frekvenciu aby boli trojdimenzinálnym výrazom SEBA SAMÉHO ako tiež štvordimenzionálne astrálne telo a naša aura – tak to robila aj Gaia. V skutočnosti vždy existovala päťdimenzinálna Zem lebo je v rezonancii toho TERAZ toho JEDNÉHO mimo času.

Všetci dobrovolníci, ktorí vstúpili do/na trojdimenzionálnu Zem sa rozhodli znížiť ich vedomie a vnímanie do projekcie troj- a štvordimenzionálnej Zeme. To je hologram.

Obraz viacdimenzionálneho svetla Gaii je filtrované trojdimenzionálnou prismou aby vytvorilo ilúziu, realitu, ktorá sa hodí na éter života aby sa vytvorila trojdimenzionálna Zem. V skutočnosti je Zem trojdimenzionálna, vzduch, oheň a voda a štvordimenzinálny éter. Lebo sme doteraz prijali toľko veľa inkarnácií veríme, že sme na Zemi – miesto v holografickej projekcii. Naše nespočítatelné inkarnácie nám umožnili zabudnúť, že sme v našej viacdimenzionalite nekonečne JEDEN so zdrojom.

Rozhodli sme sa vstúpiť do ilúzie troj/štvordimenzionálnej Zeme pokiaľ sme boli v našej najvyššej frekvencii v rezonancii. Aby sme mohli vstúpiť museli sme naše vedomie tak veľmi znížiť, že sme zabudli, že sme JEDEN ZDROJ – lebo Zdroj JE VŠETKO VO VŠETKOM. My sme zdroj a tým je zdroj všetko vo všetkom.

Das Bild von Gaias mehrdimensionalen Licht wird durch ein dreidimensionales Prisma gefiltert, um eine Illusion zu schaffen, eine Realität, die auf den Äther des Lebens geworfen wird, um den dreidimensionalen Planeten, genannt die Erde, zu schaffen. Tatsächlich ist die Erde dreidimensionale Erde, Luft, Feuer und Wasser und der vierdimensionale Äther.  Da wir so viele Inkarnationen im Realitäts-System der Erde eingenommen haben glauben wir, dass wir auf der Erde sind, statt IN einer holographischen Projektion. Unsere unzähligen Inkarnationen haben uns auch vergessen lassen, dass wir innerhalb unserer Mehrdimensionalität unendlich EINS mit der Quellesind.

Während wir innerhalb unserer höchsten Frequenz von Resonanz waren, haben wir uns entschieden, die Illusion der drei-/vierdimensionalen Erde zu betreten. Um diese Illusion zu betreten, mussten wir unser Bewusstsein so sehr senken, dass wir vergaßen, dass wirEINE QUELLE sind, weil die Quelle ALLES IN ALLEM IST.

Daher können wir nicht von der Quelle sein, weil wir die Quelle nicht verlassenkönnen. Die Quelle zu verlassen ist nur eine dreidimensionale Illusion. In Wirklichkeit gibt es keine Trennung von der Quelle, außer auf der holographischen Projektion eines dreidimensionalen Planeten. Die Erde wurde in ihrer planetaren Zeit so sehr mit Dunkelheit und Furcht durchsetzt, dass wir, die Wächter von Gaia vergessen haben, dass Gaia von der Quelle ist, wie wir ~ ALLES ist von der Quelle, da ALLES QUELLE IST. Wir sind die Quelle, damit ist die Quelle ALLES in ALLEM.

Allerdings ist die holographische Projektion der physischen Erde so eingelegt, dass wir in das Konzept indoktriniert wurden, dass die Erde real und unsere Phantasie/Erinnerung an unsere höhere Wirklichkeit nicht real ist.

Lasst uns jetzt das Konzept dessen betrachten, was real ist. Real ist eine dreidimensionale Sicht. Auch die vierdimensionale Astral-Ebene ist bekannt als eine Projektion der dreidimensionalen Erde. Die Mitglieder der vierten Dimension wissen dies, weil sie “gestorben” sind oder meditierten, um in jene vierdimensionale Realität zu treten. Vielleicht seid ihr euch während eures Traum-Zustandes hineingegangen. In all diesen Szenarien habt ihr euer Bewusstsein über die dreidimensionale holographische Projektion der Illusion der Erde erweitert, um die tatsächliche Wirklichkeit bedingungsloser Liebe und mehrdimensionalen Lichts zu sehen.

Innerhalb dieser bedingungslosen Liebe und mehrdimensionalen Lichts kann man sehen, wahrnehmen und erleben, wie das mehrdimensionale Licht auf der Erde in sieben separate, unterschiedliche Frequenzen von Farben/visuell und Töne/auditiv fragmentieren. Diese Fragmentierung beginnt, sobald das höhere Licht in die höchste vierdimensionale Sub-Ebene tritt und sich erhöht, während das Licht sich durch die zunehmend niedrigeren Sub-Ebenen bewegt.

Ale holografická projekcia Zeme je urobená tak, že sme boli indokrinovaní do tej projekcie tak, že Zem je reálna a naša fantázia/spomienka nie je reálna.

Nechajte nás teraz pozorovať čo je reálne. Reálny je náš trojdimenzionálny pohľad. Aj štvordimenzionálna astrálna úroveň je reálna, známa ako trojdimenzionálna projekcia Zeme. Členovia štvrtej dimenzie to vedia lebo „umreli“ alebo meditujú aby vstúpili do štvrtej dimenzie. Možno ste už vstúpili doštvrtej dimenzie v spánku, vo sne. Vo všetkých tých scenáriách ste rozšírili vaše vedomeie nad trojdimenzionálnu holografickú projekciu ilúzie Zeme aby ste videli skutočnú realitu a viacdimenzionálne svetlo.

V bezpodmienečnej láske a vo viacdimenzionálnom svetle sa dá vidieť, vnímať a zažiť ako fragmentuje to viacdimenzionálne svetlo Zeme do sedem separátnych, rôznych frekvencií farieb (vizuálne) a tónov (auditívne). Tá fragmentácia začne keď to vyššie svetlo vstúpi do najvyššej štvordimenzionálnej sub-úrovne a zvýši sa, pokiaľ sa to svetlo pohybuje cez tie nížiace sa sub-úrovne.

Keď to vyššie svetlo sa pohybuje do nižšieho astrálneho sveta, ktorý má najnižšiu frekvenciu štvordimenzionálnej reality – tak sa roztaví temnota strachu Zeme z dlhej násilnej minulosti s najniššou frekvenciou astrálneho svetla. Na prahu medzi štvrtou dimenziou k tretej dimenzii je niečo také ako filter, ktorý je vlastne Prisma. Tá prisma delí všetky ostatné frekvencie svetla a tak to vyzerá, že sa delí z jednej frekvencie farby/tónu k nasledujúcej frekvencii. Napríklad keď naplníte sito cez tie malé dieky pieskom. Najprv, keď opatrne plníte to sito alebo misku tak mohol ten piesok zostať v jednote toho piesku. Ale keď podložíte uterák alebo papier a trasiete tým sitom tak zistíte/vidíte ako padajú rozličné zrnká piesku do vzorca, ktorý vyzerá rozdelený. Tým istým spôsobom sa delí trojdimenzionálne svetlo keď prechádza prismou do trojdimenzionálnej Zeme – v siedmych rozličných farbách ako červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo a fialová.

Wenn das höhere Licht sich in die niedrigere Astral-Welt bewegt, die die niedrigste Frequenz vierdimensionaler Realität ist, verschmilzt die Finsternis der Furcht von der Erde aus der langen gewalttätigen Vergangenheit mit der niedrigsten Frequenz des astralen Lichts. An der Schwelle zwischen der vierten Dimension zur dritten Dimension gibt es so etwas wie einen Filter, der eigentlich ein Prisma ist. Dieses Prisma trennt alle anderen Frequenzen des Lichts, so dass es scheint, dass es eine Trennung von einer Frequenz von Farbe/Ton zur nächsten Frequenz von Farbe/Tone. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ihr vorsichtig ein Sieb oder eine Schüssel mit vielen kleinen Löchern mit Sand füllt. Zuerst, wenn ihr das Sieb füllt, könnte der Sand innerhalb der Einheit des Sandes bleiben. Wenn ihr jedoch ein Handtuch oder ein Blatt hinlegt und das Sieb schüttelt, würdet ihr erkennen, wie die unterschiedlichen Sandkörner in einem Muster fallen, das getrennt zu sein scheintIn der gleichen Weise trennt sich das mehrdimensionale Licht, wenn es durch das Prisma (Sieb) in die dreidimensionale Erde fließt, in sieben unterschiedliche Farben wie Rot, Orange, Geld, Grün, Blau, Indigo und Violett.

Wenn also die Einheit des EINEN mehrdimensionalen Lichts durch das Prisma(Sieb) der vierten Dimension fließt, trennt es sich zunehmend vom mehrdimensionalen Licht in sieben unterschiedliche Oktaven der Realität, die dann in die dreidimensionale Matrix der physischen Erde Gaias projiziert werden, die auf Trennung basiert.

Eure Erfahrung dreidimensional zu sein, geschieht eigentlich durch das Prisma der vierten Dimension, durch das ihr geht, um euch in der Illusion eines dreidimensionalen Planeten projiziert zu finden. Was JETZT innerhalb von euch geschieht ist, dass dieses dreidimensionale Objekt der physischen Erde seine Frequenz in die fünfte Dimension ausdehnt. Die Erde macht diese Anpassung durch das Loslassen ihrer Verbundenheit mit der dreidimensionalen Matrix, die auf die Illusionen der Trennung von allem Leben basiert, und noch wichtiger, auf die große Illusion der Trennung von der Quelle. Da Gaia unzählige Jahre der Verbundenheit mit der Matrix als dreidimensionaler Planet verbrachte, auf dem viele Menschen eine dreidimensionale Realität haben, wurde ihr planetarer Übergang schwierig.

Keď teda jednota toho JEDNÉHO viacdimenzionálneho svetla tečie cez prismu (sito) štvrtej dimenzie tak sa zväčšujúc delí od viacdimezionálneho svetla do sedem rôznych oktáv reality, ktorá je potom projektovaná do trojdimenzionálnej Matrix fyzickej Zeme, Gaii, ktorá je založená na rozdelení. Vaša pozemská skúsenosť sa zdá trojdimenzionálna a deje sa pomocou prismy štvrtej dimenzie – cez ktorú prechádzate aby ste sa našli v ilúzii trojdimenzionálnej planéty. To čo sa teraz deje vo vás je, že sa rozširuje frekvencia trojdimenzinálneho objektu fyzickej Zeme do piatej dimenzie. Zem sa prispôsobuje tým, že púšťa jej prepojenie s trojdimenzionálnou Matrix, ktorá je založená na ilúzii oddelenia od Zdroja. Keďže Gaia strávila nespočetne veľa rokov v prepojení s Matrixou ako trojdimenzionálna planéta, na ktorej mnohí ľudia majú trojdimenzionálnu realitu – preto bol jej prechod obtiažny.

Na šťastie sa štvrtá dimenzia pohybuje v tom TERAZ do frekvencie piatej dimenzie a tak už neslúži ako sito alebo prisma aby mohla fragmentovať/kúskovať život do siedmych rozličných oktáv trojdimenzionálnej reality.

V skutočnosti kalibruje  Gaia priberajúc jej trojdimenzionálny výraz v jej štvor- a päťdimenzionálnom výraze.

Gaia bola vždy predurčená byť obyvatelná prostredníctvom jej mnohých frekvencií reality pre nespočítatelné verzie života. Ale strach zmenšil jej viacdimenzionálne svetlo a tak nemôže byť ukončený jej návrat k viacdimenzionálnej planéty bez pomoci jej mnohých obyvateľov.

Glücklicherweise bewegt sich die vierte Dimension innerhalb dieses JETZT in die Frequenz der fünften Dimension, so dient sie nicht mehr als ein Sieb oder Prisma, um das mehrdimensionale Leben in die sieben unterschiedlichen Oktaven einer dreidimensionalen Realität zu fragmentieren.

In der Tat kalibriert Gaia zunehmend ihren dreidimensionalen Ausdruck in ihren vier- und fünfdimensionalen Ausdruck. Aber um diese Neu-Kalibrierung zu vervollständigen, muss sie die 3D-Matrix verlassen und ihre sich ausdehnenden Energiefelder auf ihr angeborenes mehrdimensionales Energie-Feld übertragen.

Gaia war immer dafür vorgesehen, durch alle ihre vielen Frequenzen der Realität für viele unzählige Versionen des Lebens bewohnbar zu sein. Allerdings verminderte die Furcht, die sich auf ihrem Planeten angesammelt hat, ihr mehrdimensionales Licht, so dass ihre Rückkehr zu ihrem mehrdimensionalen Planeten nicht ohne Hilfe ihrer vielen Bewohner abgeschlossen werden kann.

ALLE Pflanzen- und Tier-Reiche unterstützen sie, aber auch sie sind unter der Herrschaft des menschlichen Königreichs. Weil das mehrdimensionale Licht sich glücklicherweise nicht mehr durch den Filter des Prisma ihrer niedrigeren vierdimensionalen Astral-Ebene bewegt, kommt es in der dritten Dimension nicht als getrennt in sieben Oktaven, sondern als ein Fluss vereinigten mehrdimensionalen Lichts an. Dieses mehrdimensionale Licht tritt in die Herzen und Sinne der Menschheit, um sie von ihrer langen Verbannung von ihrem mehrdimensionalen SELBST zu befreien. Während die Menschheit sich zunehmend an ihr mehrdimensionales SELBST erinnert, werden sie sich auch darin verbinden, um Gaia bei ihrer planetaren Umwandlung zu helfen.

VŠETKY rastlinné a zvieracie ríše ju podporujú, ale aj oni sú pod nadvládou ľudského kráľovstva. A keďže sa svetlo už našťastie nepohybuje cez filter Prismy jej nízkej štvordimenzionálnej úrovne, tak neprichádza už ako rozdelené do siedmych oktáv – ale ako tok spojeného viacdimenzionálneho svetla. To viacdimenzionálne svetlo vstupuje do sŕdc a zmyslov ľudstva a tak ho oslobodzuje z vyhnania od jeho viacdimenzinálneho JA. Pokiaľ ľudstvo sa pribúdajúc spomína na jeho viacdimenzionálne JA – tým sa budú sa prepájať aby Gaii pomohli pri jej premene.

Pokiaľ ľudia sa na ich viacdimenzionálne Ja spomínajú tak tým vytvárajú portále svetla čím sa premení temnota, ktorá sa nahromadila na Gaii a pomocou svetla, ktoré prichádza priamo z piatej dimenzie sa zmení. Keďže proces vyššieho svetla, ktorý sa pohybuje cez štvordimenzionálnu Prismu tak sa začína presúvať tretia a štvrtá dimenzia Gaii – sú JEDEN.

A tak už neexistuje ten filter, ktorý delí rôzne frekvencie svetla. V tom TERAZ sa pohybuje viacdimenzionálne svetlo z piatej dimenzie a pokúša sa deliť so všetkým životom.

Während die Menschen auf Gaia sich an ihr wahres mehrdimensionales Selbst erinnern, schaffen sie Portale des Lichts, durch die die Dunkelheit, die sich in Gaias Aura angehäuft hat, von diesem mehrdimensionalen Licht umgewandelt wird, das direkt von der fünften Dimension fließt. Weil der Prozess des höheren Lichts, der sich durch jenes vierdimensionale Prisma bewegt, nun beginnt die dritte und vierte Dimension von Gaia zu verschieben, sind sie EINS.

So gibt es nicht mehr diesen Filter, die die unterschiedlichen Frequenzen von Licht teilt. Innerhalb dieses JETZT bewegt sich das mehrdimensionale Licht von der fünften Dimension und versucht sich mit allem Leben zu teilen.

Die Arkturianer durch Suzanne Lie, 12.12.2015, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/arkturia16/121215neu-erde-1.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19