COBRA - aktualizácia situácie

Činnosti v galaktickom centre pokračujú. Galaktické svetelné sily odstránili posledné zvyšky kvantového podpisu obrovskej kvantovej Dysonovej gule s priemerom 4 svetelné roky, ktorý obklopoval našu slnečnú sústavu a bránil procesu vzostupu našej slnečnej sústavy.

Aby sa zabránilo tomu, že tieto materské lode budú vystavené povrchovej populácii, NASA nriadila "slepé oči na oblohe":

https://spacenews.com/nasa-addressing-problems-with-hubble-and-chandra-space-telescopes/

Všetky zostávajúce plazmatoplontové bomby sú už 30 metrov od povrchu planéty.

Plasmatoplatné bomby sú napojené na sieť plazmatických implantátov prostredníctvom plazmových vlákien, tzv. Tunelov.

Plazmové implantáty sú čierne diery, ktoré sa otáčajú v silnom elektromagnetickom poli. Toto elektromagnetické pole slúži na vymazanie našich spomienok a oddelenie nás od našej duše. Fyzikálny biochip (vyrobený spoločnosťou Siemens), ktorý sa nachádza vedľa implantátu každej inkarnovanej ľudskej bytosti posiela konštantný audio-video zdroj Centrálnemu riadiacemu centra Chimera umiestnenému na povrchu planéty:

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Innovation_Office

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsystems_Technology_Office

Plazmové implantáty a fyzikálne biočipy sú tuleňmi, ktoré pokrývajú všetky úrovne programovania, ktoré dostala povrchová populácia:

http://eventreference.org/2018/09/02/human-programming-101-emotions-memories-implants/

V časovom rámci 1996-2001 bola veľká väčšina pracovníkov svetla a ľahkých bojovníkov vystavená programovaniu myslenia na základe traumy v podzemných vojenských základniach. Mnohí nájdu spomienky na toto programovanie, pretože implantáty začínajú strácať svoju silu.

Mnohí z týchto pracovníkov svetla a ľahkých bojovníkov sú naprogramovaní pre Svetové mocnosti galaktickej konfederácie a mnohé boli naprogramované proti mne a niekoľkým ďalším kľúčovým osobám, ktoré sa podieľajú na procese planetárneho oslobodenia.

Sily svetla pracujú s plnou rýchlosťou na to, aby prelomili zablokovanie, ktoré stále drží povrch planéty ako rukojemníkov tmavých síl.

Zostávajúcim hlavným problémom sú stále plazmové bomby a nakoniec masové médiá pomaly začínajú vedieť o nebezpečenstve cudzích a zväzkov:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/29/earth-could-shrink-330ft-across-particle-accelerator-experiments/

http://www.shtfplan.com/headline-news/astronomer-warns-earth-could-be-crushed-by-particle-accelerator_10012018

To je hlavný dôvod, prečo sily svetla stále nezasahujú na povrchu planéty.

Z tohto dôvodu hnutie odporu nemôže chrániť niektoré vyčerpané Lightwarriory v podzemí a vám nemôžu priniesť žiadne zlato alebo hotovosť, ani vás kontaktovať prostredníctvom Skype.

Ak agent odporu príde do priameho kontaktu s osobou na povrchu, tmavé sily by okamžite zabili túto osobu.

Tmavé sily používajú rovnakú stratégiu na to aby ma izolovali, aby mi zabránili v plnení mojej misie. Niektorí kľúčoví ľudia, ktorí ma chceli kontaktovať dostali hrozby smrti.

Napriek tomu je čas rozšíriť môj tím. Tento blog nebol určený ako posledná nádejná destinácia pre zúfalých ale miesto kde by najviac zmobilizovaní mohli obrátiť príliv v prospech planetárneho oslobodenia.

Z tohto dôvodu pozývam nových ľudí, aby sa pripojili k môjmu tímu. Pre tím sa zaujímam len pre ľudí, ktorí sú duševne, emocionálne, fyzicky a finančne stabilní a vedia, aké je ich poslanie. Vyzývam predovšetkým zástupcov pozitívneho draka, bielej šľachty, tajného vesmírneho programu, tajomnej školy, spravodajskej služby alebo iných podobných pozitívnych skupín pracujúcich na plánovaní oslobodenia. Vyzývam tiež ľudí, ktorí môžu šíriť informácie pre masmédiá, ľudí, ktorí dokážu financovať veľké projekty a ženy, ktoré sú schopné ukotviť energiu bohyne čistým a silným spôsobom.

Noví ľudia, ktorí ma chcú kontaktovať, potrebujú otvoriť vlastnú zašifrovanú e-mailovú adresu na adrese https://tutanota.com a potom kontaktovať e-mailovú adresu Tutanota na project501@tutanota.com a uviesť kto sú a ako môžu prispievať k projektom elektronickej pošty. Neposielajte všeobecné e-maily "Čo môžem pomôcť", ale uveďte, čo môžete pomôcť.

Ľudia, ktorí sa už podieľajú na projektoch oslobodenia planéty, sa musia zdržať komunikácie na Facebooku pretože táto platforma je veľmi infiltrovaná. Musíte používať  end-to-end použitie alebo protonmail (dobrý), alebo zašifrované telefónne aplikácie ako je signál (výborne) alebo Whatsapp (dobrý) šifrované e-mailové služby, ako je Tutanota (vynikajúci).

Ľudia tiež potrebujú pochopiť, že komunita pracovníkov svetla a ľahkých bojovníkov je silne infiltrovaná a mnohí ľudia, ktorí  sú bojovník SVETLA alebo prednášajúci na svete majú v noci tajný život ako komorný agent:

 http://www.greatdreams.com/political/media03.html

Mnohí z týchto ľudí sú a budú v sieti kabalov proti svojej vôli a chcú utiecť, ak by len mohli. Môžete využiť silu meditácie a vizualizácie, aby ste vizualizovali všetkých bojovníkov  b Svetla a Pracovníkov Svetla, ktorí sú očistení fialovým plameňom, obklopený láskou Pružného tečúceho Svetla EELA (Sirian Angel of Love) a akéhokoľvek programovania, kontroly alebo útlaku Z AN je vypálený biely požiar. Táto nočná mora sa čoskoro skončí. Spravodlivosť prichádza: https://www.youtube.com/watch?v=4WMTFGjigCA

 Víťazstvo svetla!

Ľudia tiež potrebujú pochopiť, že komunita Ľudí vo Svetle a svetlo bojovníkov je silne infiltrovaná

Situationsaktualisierung

Die Aktivitäten im Galaktischen Zentrum gehen weiter. Galaktische Lichtkräfte haben die letzten Reste der Quanten-Signatur einer riesigen Quantenschwankungs-Dyson-Kugel mit 4 Lichtjahren Durchmesser entfernt, die unser Sonnensystem umgab und den Aufstiegsprozess unseres Sonnensystems behinderte.

 

 

 

 

Diese Quanten-Dyson-Kugel war ein sehr fortgeschrittenes quantenhyperdimensionales Portal, das 1996 von der Chimera-Gruppe erschaffen wurde und nun für immer komplett verschwunden ist.

 

Infolgedessen ist unsere Sonne dem galaktischen Netzwerk des Lichts als letzter Stern beigetreten, der in diesem Netzwerk verbunden ist, und ist jetzt ein voll funktionsfähiges Lichtportal.

 

Nun sind alle erwähnenswerten primären Anomalien in der primären Anomalie konzentriert, weniger als ein planetarer Durchmesser entfernt von der Oberfläche des Planeten Erde.

 

Die Flotte der Galaktischen Kräfte ist verborgen in unserem Sonnensystem, aber diejenigen, die empfindlich auf Energien reagieren, können es definitiv fühlen.

 

 

Situationsaktualisierung

Die Aktivitäten im Galaktischen Zentrum gehen weiter. Galaktische Lichtkräfte haben die letzten Reste der Quanten-Signatur einer riesigen Quantenschwankungs-Dyson-Kugel mit 4 Lichtjahren Durchmesser entfernt, die unser Sonnensystem umgab und den Aufstiegsprozess unseres Sonnensystems behinderte.

 

 

 

 

Diese Quanten-Dyson-Kugel war ein sehr fortgeschrittenes quantenhyperdimensionales Portal, das 1996 von der Chimera-Gruppe erschaffen wurde und nun für immer komplett verschwunden ist.

 

Infolgedessen ist unsere Sonne dem galaktischen Netzwerk des Lichts als letzter Stern beigetreten, der in diesem Netzwerk verbunden ist, und ist jetzt ein voll funktionsfähiges Lichtportal.

 

Nun sind alle erwähnenswerten primären Anomalien in der primären Anomalie konzentriert, weniger als ein planetarer Durchmesser entfernt von der Oberfläche des Planeten Erde.

 

Die Flotte der Galaktischen Kräfte ist verborgen in unserem Sonnensystem, aber diejenigen, die empfindlich auf Energien reagieren, können es definitiv fühlen.

 

 

 

 

Um zu verhindern, dass diese Mutterschiffe der Oberflächenpopulation ausgesetzt sind, hat die NASA "blinde Augen am Himmel" angeordnet:

 

https://spacenews.com/nasa-addressing-problems-with-hubble-and-chandra-space-telescopes/

 

Alle verbleibenden Plasmatoplettbomben befinden sich jetzt innerhalb von 30 Metern von der Planetenoberfläche.

 

Plasmatoplettbomben sind über Plasmafilamente, so genannte Tunnel of Set, mit einem Netzwerk von Plasmaimplantaten verbunden.

 

Plasmaimplantate sind schwarze Löcher, die sich in einem starken elektromagnetischen Feld drehen. Dieses elektromagnetische Feld dient dem Zweck, unsere Erinnerungen zu löschen und uns von unserer Seele zu trennen. Der physikalische Biochip (hergestellt von Siemens), der sich neben dem Implantat jedes inkarnierten Menschen befindet, sendet einen konstanten Audio-Video-Feed an das Chimera-Hauptkontrollzentrum, das sich auf der Oberfläche des Planeten befindet:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Innovation_Office

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsystems_Technology_Office

 

Plasma-Implantate und physikalische Biochips sind die Siegel, die alle Ebenen der Programmierung abdecken, die die Oberflächenpopulation erhalten hat:

 

http://eventreference.org/2018/09/02/human-programming-101-emotions-memories-implants/

 

Während des Zeitrahmens 1996-2001 wurde die überwiegende Mehrheit der Lichtarbeiter und Lichtkrieger einer traumabasierten Gedankenprogrammierung in unterirdischen Militärbasen unterzogen. Für viele werden Erinnerungen an diese Programmierung auftauchen, wenn Implantate anfangen, ihre Kraft zu verlieren.

 

Viele dieser Lichtarbeiter und Lichtkrieger sind auf die Lichtkräfte der Galaktischen Konföderation programmiert, und viele sind gegen mich und einige andere Schlüsselpersonen programmiert worden, die am planetaren Befreiungsprozess beteiligt sind. 
 

Die Lichtstreitkräfte arbeiten mit voller Geschwindigkeit daran, den Stillstand zu lösen, der die Oberfläche des Planeten noch immer als Geisel der dunklen Kräfte hält.

 

Das verbleibende Hauptproblem sind immer noch die Plasma-Toplet-Bomben und schließlich werden sich die Massenmedien langsam der Gefahr von Strangelets und Toplets bewusst:

 

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/29/earth-could-shrink-330ft-across-particle-accelerator-experiments/

 

http://www.shtfplan.com/headline-news/astronomer-warns-earth-could-be-crushed-by-particle-accelerator_10012018

 

Dies ist der Hauptgrund, warum die Lichtkräfte immer noch nicht auf der Oberfläche des Planeten intervenieren.

 

Aus diesem Grund kann die Widerstandsbewegung einige erschöpfte Lightwarriors nicht im Untergrund retten, deshalb können sie dir weder Gold oder Bargeld bringen noch dich über Skype anrufen.

 

Wenn ein Resistance-Agent direkt mit einer Oberflächenperson in Kontakt kommt, würden die dunklen Kräfte diese Person sofort töten.

 

Dunkle Mächte benutzen dieselbe Strategie, um mich zu isolieren, um mich daran zu hindern, meine Mission zu erfüllen. Bestimmte Schlüsselpersonen, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten, haben Morddrohungen erhalten, wenn sie Kontakt aufnehmen würden.

 

Trotzdem ist es Zeit, mein Team zu erweitern. Dieser Blog war nicht als letztes Hoffnungsresort für die Verzweifeltsten gedacht, sondern als ein Ort, an dem die am meisten ermächtigten Menschen die Gezeiten zugunsten der planetaren Befreiung wenden konnten.

 

Aus diesem Grund fordere ich neue Leute auf, sich meinem Team anzuschließen. Für das Team bin ich nur an Menschen interessiert, die mental, emotional, physisch und finanziell stabil sind und wissen, was ihre Mission ist. Ich fordere insbesondere Vertreter des positiven Drachen, des Weißen Adels, des geheimen Weltraumprogramms, der Mysterienschule, der Intelligenz oder anderer ähnlicher positiver Gruppen, die auf die planetare Befreiung hinarbeiten. Ich fordere auch Menschen auf, die Informationen in die Massenmedien verbreiten können, Menschen, die große Projekte finanzieren können (1M und mehr) und Frauen, die fähig sind, die Energie der Göttin auf eine reine und kraftvolle Weise zu verankern. 
 

 

 

 

Neue Leute, die sich mit mir in Verbindung setzen möchten, müssen ihre eigene verschlüsselte E-Mail-Adresse unter https://tutanota.com öffnen und dann mit ihrer Tutanota-E-Mail unter project501@tutanota.com Kontakt aufnehmen und angeben , wer sie sind und wie sie zur E-Mail beitragen können Projekte. Bitte senden Sie keine generischen E-Mails "Was kann ich tun um zu helfen", sondern geben Sie an, was Sie tun können, um zu helfen.

 

Menschen, die bereits an Projekten zur planetaren Befreiung beteiligt sind, müssen von der Kommunikation auf Facebook absehen, weil diese Plattform stark infiltriert ist. Sie müssen Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail-Dienste wie Tutanota (ausgezeichnet) oder Protonmail (gut) oder verschlüsselte Telefon-Apps wie Signal (ausgezeichnet) oder Whatsapp (gut) verwenden. 

 

Die Leute müssen auch verstehen, dass die Gemeinschaft der Lichtarbeiter und der Lichtkrieger stark infiltriert ist und viele Menschen, die eine Lichtkämpfer- oder Lichtarbeiterfront haben, nachts ein geheimes Leben als Kabalenagenten haben:

 

http://www.greatdreams.com/political/media03.html

 

Viele dieser Leute sind gegen ihren Willen in den Netzwerken der Kabalen und würden fliehen, wenn sie nur könnten.

 

Du kannst die Kraft der Meditation und Visualisierung nutzen, um alle Lichtkämpfer und Lichtarbeiter zu visualisieren, die mit einer Violetten Flamme gereinigt werden, umgeben von der Liebe des rosa Flüssigen Lichts von EELA (Sirianischer Engel der Liebe) und von jeglicher Programmierung, Kontrolle oder Unterdrückung befreit werden ein weißes Feuer von AN.

 

Dieser Alptraum wird bald vorbei sein. Die Gerechtigkeit kommt:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WMTFGjigCA

 

 

 

Um zu verhindern, dass diese Mutterschiffe der Oberflächenpopulation ausgesetzt sind, hat die NASA "blinde Augen am Himmel" angeordnet:

 

https://spacenews.com/nasa-addressing-problems-with-hubble-and-chandra-space-telescopes/

 

Alle verbleibenden Plasmatoplettbomben befinden sich jetzt innerhalb von 30 Metern von der Planetenoberfläche.

 

Plasmatoplettbomben sind über Plasmafilamente, so genannte Tunnel of Set, mit einem Netzwerk von Plasmaimplantaten verbunden.

 

Plasmaimplantate sind schwarze Löcher, die sich in einem starken elektromagnetischen Feld drehen. Dieses elektromagnetische Feld dient dem Zweck, unsere Erinnerungen zu löschen und uns von unserer Seele zu trennen. Der physikalische Biochip (hergestellt von Siemens), der sich neben dem Implantat jedes inkarnierten Menschen befindet, sendet einen konstanten Audio-Video-Feed an das Chimera-Hauptkontrollzentrum, das sich auf der Oberfläche des Planeten befindet:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Innovation_Office

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsystems_Technology_Office

 

Plasma-Implantate und physikalische Biochips sind die Siegel, die alle Ebenen der Programmierung abdecken, die die Oberflächenpopulation erhalten hat:

 

http://eventreference.org/2018/09/02/human-programming-101-emotions-memories-implants/

 

Während des Zeitrahmens 1996-2001 wurde die überwiegende Mehrheit der Lichtarbeiter und Lichtkrieger einer traumabasierten Gedankenprogrammierung in unterirdischen Militärbasen unterzogen. Für viele werden Erinnerungen an diese Programmierung auftauchen, wenn Implantate anfangen, ihre Kraft zu verlieren.

 

Viele dieser Lichtarbeiter und Lichtkrieger sind auf die Lichtkräfte der Galaktischen Konföderation programmiert, und viele sind gegen mich und einige andere Schlüsselpersonen programmiert worden, die am planetaren Befreiungsprozess beteiligt sind. 
 

Die Lichtstreitkräfte arbeiten mit voller Geschwindigkeit daran, den Stillstand zu lösen, der die Oberfläche des Planeten noch immer als Geisel der dunklen Kräfte hält.

 

Das verbleibende Hauptproblem sind immer noch die Plasma-Toplet-Bomben und schließlich werden sich die Massenmedien langsam der Gefahr von Strangelets und Toplets bewusst:

 

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/29/earth-could-shrink-330ft-across-particle-accelerator-experiments/

 

http://www.shtfplan.com/headline-news/astronomer-warns-earth-could-be-crushed-by-particle-accelerator_10012018

 

Dies ist der Hauptgrund, warum die Lichtkräfte immer noch nicht auf der Oberfläche des Planeten intervenieren.

 

Aus diesem Grund kann die Widerstandsbewegung einige erschöpfte Lightwarriors nicht im Untergrund retten, deshalb können sie dir weder Gold oder Bargeld bringen noch dich über Skype anrufen.

 

Wenn ein Resistance-Agent direkt mit einer Oberflächenperson in Kontakt kommt, würden die dunklen Kräfte diese Person sofort töten.

 

Dunkle Mächte benutzen dieselbe Strategie, um mich zu isolieren, um mich daran zu hindern, meine Mission zu erfüllen. Bestimmte Schlüsselpersonen, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten, haben Morddrohungen erhalten, wenn sie Kontakt aufnehmen würden.

 

Trotzdem ist es Zeit, mein Team zu erweitern. Dieser Blog war nicht als letztes Hoffnungsresort für die Verzweifeltsten gedacht, sondern als ein Ort, an dem die am meisten ermächtigten Menschen die Gezeiten zugunsten der planetaren Befreiung wenden konnten.

 

Aus diesem Grund fordere ich neue Leute auf, sich meinem Team anzuschließen. Für das Team bin ich nur an Menschen interessiert, die mental, emotional, physisch und finanziell stabil sind und wissen, was ihre Mission ist. Ich fordere insbesondere Vertreter des positiven Drachen, des Weißen Adels, des geheimen Weltraumprogramms, der Mysterienschule, der Intelligenz oder anderer ähnlicher positiver Gruppen, die auf die planetare Befreiung hinarbeiten. Ich fordere auch Menschen auf, die Informationen in die Massenmedien verbreiten können, Menschen, die große Projekte finanzieren können (1M und mehr) und Frauen, die fähig sind, die Energie der Göttin auf eine reine und kraftvolle Weise zu verankern. 
 

 

Situationsaktualisierung

Die Aktivitäten im Galaktischen Zentrum gehen weiter. Galaktische Lichtkräfte haben die letzten Reste der Quanten-Signatur einer riesigen Quantenschwankungs-Dyson-Kugel mit 4 Lichtjahren Durchmesser entfernt, die unser Sonnensystem umgab und den Aufstiegsprozess unseres Sonnensystems behinderte.

 

 

 

 

Diese Quanten-Dyson-Kugel war ein sehr fortgeschrittenes quantenhyperdimensionales Portal, das 1996 von der Chimera-Gruppe erschaffen wurde und nun für immer komplett verschwunden ist.

 

Infolgedessen ist unsere Sonne dem galaktischen Netzwerk des Lichts als letzter Stern beigetreten, der in diesem Netzwerk verbunden ist, und ist jetzt ein voll funktionsfähiges Lichtportal.

 

Nun sind alle erwähnenswerten primären Anomalien in der primären Anomalie konzentriert, weniger als ein planetarer Durchmesser entfernt von der Oberfläche des Planeten Erde.

 

Die Flotte der Galaktischen Kräfte ist verborgen in unserem Sonnensystem, aber diejenigen, die empfindlich auf Energien reagieren, können es definitiv fühlen.

 

 

 

 

Um zu verhindern, dass diese Mutterschiffe der Oberflächenpopulation ausgesetzt sind, hat die NASA "blinde Augen am Himmel" angeordnet:

 

https://spacenews.com/nasa-addressing-problems-with-hubble-and-chandra-space-telescopes/

 

Alle verbleibenden Plasmatoplettbomben befinden sich jetzt innerhalb von 30 Metern von der Planetenoberfläche.

 

Plasmatoplettbomben sind über Plasmafilamente, so genannte Tunnel of Set, mit einem Netzwerk von Plasmaimplantaten verbunden.

 

Plasmaimplantate sind schwarze Löcher, die sich in einem starken elektromagnetischen Feld drehen. Dieses elektromagnetische Feld dient dem Zweck, unsere Erinnerungen zu löschen und uns von unserer Seele zu trennen. Der physikalische Biochip (hergestellt von Siemens), der sich neben dem Implantat jedes inkarnierten Menschen befindet, sendet einen konstanten Audio-Video-Feed an das Chimera-Hauptkontrollzentrum, das sich auf der Oberfläche des Planeten befindet:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Innovation_Office

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsystems_Technology_Office

 

Plasma-Implantate und physikalische Biochips sind die Siegel, die alle Ebenen der Programmierung abdecken, die die Oberflächenpopulation erhalten hat:

 

http://eventreference.org/2018/09/02/human-programming-101-emotions-memories-implants/

 

Während des Zeitrahmens 1996-2001 wurde die überwiegende Mehrheit der Lichtarbeiter und Lichtkrieger einer traumabasierten Gedankenprogrammierung in unterirdischen Militärbasen unterzogen. Für viele werden Erinnerungen an diese Programmierung auftauchen, wenn Implantate anfangen, ihre Kraft zu verlieren.

 

Viele dieser Lichtarbeiter und Lichtkrieger sind auf die Lichtkräfte der Galaktischen Konföderation programmiert, und viele sind gegen mich und einige andere Schlüsselpersonen programmiert worden, die am planetaren Befreiungsprozess beteiligt sind. 
 

Die Lichtstreitkräfte arbeiten mit voller Geschwindigkeit daran, den Stillstand zu lösen, der die Oberfläche des Planeten noch immer als Geisel der dunklen Kräfte hält.

 

Das verbleibende Hauptproblem sind immer noch die Plasma-Toplet-Bomben und schließlich werden sich die Massenmedien langsam der Gefahr von Strangelets und Toplets bewusst:

 

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/29/earth-could-shrink-330ft-across-particle-accelerator-experiments/

 

http://www.shtfplan.com/headline-news/astronomer-warns-earth-could-be-crushed-by-particle-accelerator_10012018

 

Dies ist der Hauptgrund, warum die Lichtkräfte immer noch nicht auf der Oberfläche des Planeten intervenieren.

 

Aus diesem Grund kann die Widerstandsbewegung einige erschöpfte Lightwarriors nicht im Untergrund retten, deshalb können sie dir weder Gold oder Bargeld bringen noch dich über Skype anrufen.

 

Wenn ein Resistance-Agent direkt mit einer Oberflächenperson in Kontakt kommt, würden die dunklen Kräfte diese Person sofort töten.

 

Dunkle Mächte benutzen dieselbe Strategie, um mich zu isolieren, um mich daran zu hindern, meine Mission zu erfüllen. Bestimmte Schlüsselpersonen, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten, haben Morddrohungen erhalten, wenn sie Kontakt aufnehmen würden.

 

Trotzdem ist es Zeit, mein Team zu erweitern. Dieser Blog war nicht als letztes Hoffnungsresort für die Verzweifeltsten gedacht, sondern als ein Ort, an dem die am meisten ermächtigten Menschen die Gezeiten zugunsten der planetaren Befreiung wenden konnten.

 

Aus diesem Grund fordere ich neue Leute auf, sich meinem Team anzuschließen. Für das Team bin ich nur an Menschen interessiert, die mental, emotional, physisch und finanziell stabil sind und wissen, was ihre Mission ist. Ich fordere insbesondere Vertreter des positiven Drachen, des Weißen Adels, des geheimen Weltraumprogramms, der Mysterienschule, der Intelligenz oder anderer ähnlicher positiver Gruppen, die auf die planetare Befreiung hinarbeiten. Ich fordere auch Menschen auf, die Informationen in die Massenmedien verbreiten können, Menschen, die große Projekte finanzieren können (1M und mehr) und Frauen, die fähig sind, die Energie der Göttin auf eine reine und kraftvolle Weise zu verankern. 
 

 

 

 

Neue Leute, die sich mit mir in Verbindung setzen möchten, müssen ihre eigene verschlüsselte E-Mail-Adresse unter https://tutanota.com öffnen und dann mit ihrer Tutanota-E-Mail unter project501@tutanota.com Kontakt aufnehmen und angeben , wer sie sind und wie sie zur E-Mail beitragen können Projekte. Bitte senden Sie keine generischen E-Mails "Was kann ich tun um zu helfen", sondern geben Sie an, was Sie tun können, um zu helfen.

 

Menschen, die bereits an Projekten zur planetaren Befreiung beteiligt sind, müssen von der Kommunikation auf Facebook absehen, weil diese Plattform stark infiltriert ist. Sie müssen Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail-Dienste wie Tutanota (ausgezeichnet) oder Protonmail (gut) oder verschlüsselte Telefon-Apps wie Signal (ausgezeichnet) oder Whatsapp (gut) verwenden. 

 

Die Leute müssen auch verstehen, dass die Gemeinschaft der Lichtarbeiter und der Lichtkrieger stark infiltriert ist und viele Menschen, die eine Lichtkämpfer- oder Lichtarbeiterfront haben, nachts ein geheimes Leben als Kabalenagenten haben:

 

http://www.greatdreams.com/political/media03.html

 

Viele dieser Leute sind gegen ihren Willen in den Netzwerken der Kabalen und würden fliehen, wenn sie nur könnten.

 

Du kannst die Kraft der Meditation und Visualisierung nutzen, um alle Lichtkämpfer und Lichtarbeiter zu visualisieren, die mit einer Violetten Flamme gereinigt werden, umgeben von der Liebe des rosa Flüssigen Lichts von EELA (Sirianischer Engel der Liebe) und von jeglicher Programmierung, Kontrolle oder Unterdrückung befreit werden ein weißes Feuer von AN.

 

Dieser Alptraum wird bald vorbei sein. Die Gerechtigkeit kommt:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WMTFGjigCA

 

 

 

Neue Leute, die sich mit mir in Verbindung setzen möchten, müssen ihre eigene verschlüsselte E-Mail-Adresse unter https://tutanota.com öffnen und dann mit ihrer Tutanota-E-Mail unter project501@tutanota.com Kontakt aufnehmen und angeben , wer sie sind und wie sie zur E-Mail beitragen können Projekte. Bitte senden Sie keine generischen E-Mails "Was kann ich tun um zu helfen", sondern geben Sie an, was Sie tun können, um zu helfen.

 

Menschen, die bereits an Projekten zur planetaren Befreiung beteiligt sind, müssen von der Kommunikation auf Facebook absehen, weil diese Plattform stark infiltriert ist. Sie müssen Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail-Dienste wie Tutanota (ausgezeichnet) oder Protonmail (gut) oder verschlüsselte Telefon-Apps wie Signal (ausgezeichnet) oder Whatsapp (gut) verwenden. 

 

Die Leute müssen auch verstehen, dass die Gemeinschaft der Lichtarbeiter und der Lichtkrieger stark infiltriert ist und viele Menschen, die eine Lichtkämpfer- oder Lichtarbeiterfront haben, nachts ein geheimes Leben als Kabalenagenten haben:

 

http://www.greatdreams.com/political/media03.html

 

Viele dieser Leute sind gegen ihren Willen in den Netzwerken der Kabalen und würden fliehen, wenn sie nur könnten.

 

Du kannst die Kraft der Meditation und Visualisierung nutzen, um alle Lichtkämpfer und Lichtarbeiter zu visualisieren, die mit einer Violetten Flamme gereinigt werden, umgeben von der Liebe des rosa Flüssigen Lichts von EELA (Sirianischer Engel der Liebe) und von jeglicher Programmierung, Kontrolle oder Unterdrückung befreit werden ein weißes Feuer von AN.

 

Dieser Alptraum wird bald vorbei sein. Die Gerechtigkeit kommt:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WMTFGjigCA

 

 

 

 

 

Update zur Situation im Sonnensystem

Veröffentlicht am 15. September 2015 von Taygeta1 Kommentar ↓

end of .post-meta

Geposted von Cobra am 13.9.2015 auf  2012portal.blogspot.com; übersetzt von Taygeta

Die Beseitigung der Chimera-Gruppe geht weiter. Die Chimera hält immer noch eine kleinere Anzahl von Schlüsselpersonen der Plejadier, Sirianer, Andromedaner und anderen Rassen von Sternen des Lichts als Geiseln, tief im Inneren ihrer Festungen von Implantat-Stationen verteilt über das Sonnensystem hinweg. Dieses Geisel-Haltungs-Instrument ist ein äusserst wirksames Instrument, um die vorgenannten Sternen-Rassen von weiteren Fortschritten bei der Befreiung dieses Planeten zurückzuhalten.

Viele der Geiseln sind während der Operationen der Lichtkräfte in den letzten Wochen schon befreit worden, und es wird erwartet, dass die verbleibenden sehr bald befreit werden.

Odstránenie skupiny Chimera pokračuje. Hlboko v ich pevnostiachmajú majú ako rukojemníkov ešte malú skupinu kľúčových osôb Plejáďanov, Síriánov, Andromedánov a iné rasy z planét Svetla. Ten inštrument/náradie rukojemníctva je veľmi účinný ako zdržiavanie tých uvedených hviezdnych-rás pri pokrokoch oslobodenia tejto planéty. V posledných týždňoch boli svetelnými silami oslobodení mnohí z tých rukojemníkov a očakáva sa, že tí zbývajúci budú čokoro tiež oslobodení.

Proces Disclosure (odhalenie) sa zrýchluje. Niektoré informácie, ktoré boli obmedzené len na alterntívne médiá sa teraz dostávajú Mainstream-médií.

Der Prozess des Disclosure (Offenlegung) beschleunigt sich. Einige Informationen, deren Veröffentlichung bisher auf die Alternativmedien beschränkt waren, können nun bereits in Mainstream-Medien gefunden werden:

http://humansarefree.com/2015/08/the-russian-media-is-talking-about-what.html?m=0

(siehe auch in deutsch:  http://www.rtdeutsch.com/29377/meinung/kommt-im-september-der-super-crash-wachsende-zahl-von-prognosen-sagt-finanz-apokalypse-voraus/ )

Vedci začínajú konečne odhalovať dôležitosť torziových-polí, ktoré sú zodpovedné za konvertovanie/premenu z primárnej anomálie do čas-priestor kontinuum. To dovolí navrhovať presnejšie kozmologické modely, ktoré drasticky zvýšia naše pochopenie vesmíru.

Wissenschaftler beginnen endlich die Wichtigkeit von Torsionsfeldern, welche für die Konvertierung von Primäranomalie in das Raumzeit-Kontinuum verantwortlich sind, zu verstehen. Dies erlaubt ihnen, präzisere kosmologische Modelle vorzuschlagen, die unser Verständnis des Universums drastisch verbessern werden:

http://in5d.com/study-every-black-hole-contains-another-universe/

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Der Whistleblower Corey Goode hat eine recht gute Beschreibung des LOC (Lunar Operations Command; Operations-Kommandozentrum des Mondes) gegeben, so wie es vor 2012 war:

Whistleblower Corey Goode dal dosť dobrý popis LOC-u – ako to bolo pred rokom 2012:

http://sitsshow.blogspot.si/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic.html#more ,

a tiež o živote vo vesmírnych programoch:

und ebenso über das Leben innerhalb der geheimen Weltraumprogramme vor 2012:

http://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-life-on-the-research-vessel.html

(Wir sind bestrebt, in Bälde Übersetzungen oder Zusammenfassungen dieser beiden Artikel auf unserer Seite zu veröffentlichen)

Tuná by som chcel povedať, že od nedávna je silná aktivita svetelných síl na Mesiaci, špeciálne na strane, ktorá smeruje k Zemi. Stavajú/budujú mesačné-stanice, ktoré budú slúžiť podpore konečnej operácii oslobodenia Zeme. Skupina odporu postavila v blízkosti Mersenius-krátera strategicky dôležitú základňu. Ten nasledujúci záber toho kráteru som spravil pred niekoľkými týždňami a tá energia sa dá cítiť:

Hier möchte ich nun sagen, dass es seit kurzem eine starke Aktivität der Lichtkräfte auf dem Mond gibt, speziell auf der der Erde zugewandten Seite des Mondes. Es werden Mondstationen gebaut, welche die abschliessenden Befreiungs-Operationen der Erde unterstützen werden. Die Widerstandsbewegung hat eine strategische wichtige Basis in der Gegend des Mersenius-Kraters erbaut. Die folgende Aufnahme der Umgebung des Mersenius-Kraters habe ich vor ein paar Wochen gemacht, und man kann die Energie fühlen:

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Die Lichtkräfte haben mitgeteilt, dass wir in die nächste Phase des Enthüllungs-Prozesses eintreten und dass es sehr wichtig ist, dass Insider mit ihren Informationen hervortreten und sie in den Alternativ-Medien veröffentlichen. Obwohl sich einige dieser Insider vor den Konsequenzen des an die Öffentlichkeit-Tretens fürchten sollten sie doch verstehen, dass die Freigabe der Informationen ihnen eine Menge zusätzlichen Schutzes durch die Lichtkräfte geben wird, denn das Äussern von Wahrheit erhöht den Lichtfluss in ihrem Energiesystem.

Die Veröffentlichung von zuverlässigen Informationen ist ein entscheidender Schritt im Prozess zur der Befreiung des Planeten.

Die Archons versuchen noch immer den Samarra Göttinnen Vortex in der Syrien/Irak-Gebiet zu unterdrücken, indem sie die IS-Söldner benutzen um Palmyra zu zerstören, eine wunderschöne Römische Stadt in Syrien:

Svetelné sily oznámili, že vstupujeme do ďalšej fázy procesu-odhalenia a že je veľmi dôležité zverejňovať to v alternatívnych médiách. Aj keď niektorí z insiderov sa obávajú následkov zverejnení a ich odhalenia – tak by mali porozumieť, že zverejnenie tých informácií  im dáva dodatočnú ochranu svetelnými silami, lebo vyslovenie pravdy zvyšuje tok svetla v ich energetickom systéme.

Zverejnenie dôveryhodných informácií je rozhodujúci krok v precese oslobodenia planéty. Archoni sa ešte stále pokúšajú potlačovať Samarra-Bohýň-Vortex v sýrsko/irákskej oblasti tým, že používajú IS-žoldnierov na zničenie Palmýri, krásne rímske mesto v Sýrii:

http://www.euronews.com/2015/09/01/satellite-images-show-isil-destruction-in-palmyra/

Viele jener Söldner sind nun daran Europa zu infiltrieren, versteckt in den Flüchtlingswellen. Es sind dies Reptiloide, die während der Archon-Invasion im Jahr 1996 in menschliche Körper hinein geklont worden waren. Der Plan der Archons ist es zu wiederholen, was im 4. Jahrhundert mit dem Römischen Reich geschah, als die Römische Zivilisation von Wellen von Invasoren zerstört wurde:

http://www.veteranstoday.com/2015/09/12/isis-trojan-horse-in-migrant-scandal/

(siehe auch in deutsch: http://de.sputniknews.com/panorama/20150908/304208918.html )

Ihr Plan wird dieses Mal NICHT gelingen!

Tentokrát sa ich plán nevydarí!

Očakáva sa, že tie energie budú veľmi intenzívne v druhej polovici septembra – aj keď svetelné sily neočakávajú žiadne drastické zmeny v tom období. Zostaňte bdelí, ale uzemnení a kľudní.

Víťazstvo Svetla!

Es wird erwartet, dass die Energien in der zweiten Hälfte des Septembers sehr intensiv sein werden, obwohl die Lichtkräfte keine drastischen Veränderungen in diesem Zeitraum erwarten. Bleibt wachsam, aber geerdet und ruhig.

Sieg dem Licht!

 

 

Cobra 14.12.2014...

Interview Cobra&Rob vom 25.November 2014

Dies ist die Zusammenfassung des Interviews von Rob Potter mit Cobra, übersetzt von Elvira und Antares

Cobra berichtet, dass eine bestimmte Operation der Lichtkräfte vor sich geht und eine Phase abgeschlossen ist und erfolgreich war. Das ist alles, was er im Augenblick sagen kann. Die Erläuterungen zu den EGG-Postings (für die RM) können jetzt nicht mitgeteilt werden.

Cobra zverejňuje, že sa deje istá operácia svetelných síl a jedna fáza bola úspešne ukončená. To je všetko čo zatiaľ môže povedať.

IS:IS Portal aktivácia je 15.Dez. v Egypte a sú ešte voľné miesta. Cobra prosí každého byť u toho. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne môžu tú aktiváciu podporovať z domu, alebo kdekoľvek sa na planéte nachádzajú. Obe aspekty pomáhajú ďalšiemu prerazeniu v smere oslobodenia.

Es sind noch Plätze für die IS:IS-Portal Aktivierung am 15. Dezember in Ägypten verfügbar. Cobra bittet jeden und lädt alle ein, dabei zu sein. Diejenigen, die nicht persönlich mit dabei sein können, werden diese Aktivierung von Zuhause aus unterstützen oder von ihren individuellen Plätzen, wo auch immer sie sich auf dem Planeten befinden. Beide Aspekte gemeinsam tragen derzeit zum nächsten Vorstoss in Richtung Befreiung bei.

Das Universum ist aktuell geschätzt 13,7 Milliarden Jahre alt, was sehr nahe am wahren Wert liegt, wobei es nur um diesen kosmischen Zyklus geht. Es gab vorhergehende kosmische Zyklen. Dieser, in dem wir uns momentan befinden, ist sehr wichtig, weil er letztendlich die Situation zwischen dem Licht und der Finsternis lösen wird. Diese Polarität wird geklärt, geheilt und entfernt.

Vesmír je aktuálne hodnotený ako 13,7 miliárd rokov starý, čo je veľmi blízke skutočnému hodnoteniu. Už bolo viac predošlých kozmických cyklov. Ten, v ktorom sa nachádzame je veľmi dôležitý, lebo koniec koncov vyrieši situáciu medzi svetlom a temnotou. Tá polarita bude vyčistená, vyliečená a odstránená.

Na začiatku stvorenia sa zdroj ako Boh a blíženec Bohyňa rozšíril. Cobra myslí, že to je dobrý spôsob toho popisu. Prvá projekcia toho jedného do mnohých - vo vesmíroch boli ženské/mužské polarity na veľmi vysokej úrovni.

Am Beginn der Schöpfung hat sich die Quelle als Gott und Zwillingsgöttin ausgeweitet. Cobra meint, dass dies eine geeignete Weise der Beschreibung ist. Die erste Projektion des Einen in viele Facetten in den Universen waren männlich/weibliche Polaritäten auf einer sehr hohen Ebene.

Beschreibung: eimatloser Planet

Der Heilige Geist in universellen oder Aufstiegs-Begriffen ist der Aspekt der Quelle, der jenseits der männlichen und weiblichen Polarität liegt, der tatsächlich beide Aspekte in sich vereint.

Svätý duch v univerzálnom alebo vo výrazoch vzostupu je aspekt zdroja, ktorý leží mimo ženskej/mužskej polarity a skutočne spája v sebe oba aspekty.

Pri stvorení slnečných systémov je centrálne plynové Slnko, ktoré keď sa začne otáčať a potom pomaly spomalovať vyhadzuje nejaké kvapky. Tie zostanú v magnetickej príťažlivosti Slnka a začnú sa točiť ako jeden Geode. V strede každej planéty existuje hviezdna brána. To nie je Slnko ako to niektorí rozumia. Je to trochu inak. Je to veľmi hustá matéria/hmota, ktorá na základe rôznych fyzických procesov vydáva/vylučuje množstvo energie

Bei der Erschaffung von physischen Sonnensystemen gibt es eine gasförmige Zentralsonne, die, wenn sie beginnt, sich zu drehen und sich dann verlangsamt, einige Tropfen auswirft. Diese bleiben dann innerhalb des magnetischen Einflusses der Anziehungskraft der Sonne und beginnen, sich zu drehen, in der Art wie eine Geode. Im Zentrum eines jeden Planeten gibt es ein Sternentor. Dies ist keine Sonne, wie einige Menschen es verstehen. Es ist ein wenig anders. Es ist eine sehr dichte Materie, die aufgrund von verschiedenen physischen Prozessen eine Menge an Energie abgibt.

Jeder Planet im Sonnensystem, nicht nur in diesem, hat Höhlensysteme in seinen Krusten. Dies gilt für die festen Planeten. Die Gasplaneten haben eine andere Struktur. In der höheren Dimension hat jeder Planet ein bestimmtes Licht und eine bestimmte Struktur der höheren Dimension, die Licht durch den Planeten sendet.

Každá planéta, nie len v tejto slnečnej sústave má jaskyňové systémy. To platí aj pre túto planétu. Tie plynové planéty majú inú štruktúru. Vo vyššých dimenziách má každá planéta určité svetlo a určitú štruktúru vyššej dimenzie, ktorá vysiela svetlo cez tú planétu.

Ten NOVÝ JERUZALÉM z Biblie je kód(meno) materskej lode. Keď čítame ten popis, tak skutočne vidíme, že 12 rôznych vrstiev tej materskej lode sú 12 rôznych energetických aspektov. Zjavenie skutočne bola vízia, ktorá popísala pred 2000 rokmi tie časy, do ktorých my teraz vstupujeme, do doby prvého kontaktu a čas zdokonalenia duality.

Das Neue Jerusalem, von dem in der Bibel die Rede ist, ist der Codename für ein Mutterschiff. Wenn man die Beschreibung liest, sieht man tatsächlich, dass es 12 verschiedene Schichten des Mutterschiffs gibt mit 12 verschiedenen Energieaspekten. Die Offenbarung war tatsächlich eine Vision, welche ungefähr 2000 Jahre alt ist und in der Tat die Zeiten beschreibt, in die wir eintreten, die Zeiten des Erstkontakts und die Zeiten der Vollendung der Dualität.

Hauptsächlich ist "Neues Jerusalem” ein Codename für ein Mutterschiff, aber es gibt dieses 12-Punkt Sternenmuster auf unterschiedlichen Schichten der Schöpfung, und der ganze Planet wird Teil dieses 12-Punkt-Energiemusters zu der Zeit sein, wenn die Mutterschiffe sichtbar werden. Dies wird an einem bestimmten Punkt in der Zukunft geschehen und ist ein Teil innerhalb des Plans.

Hlavne je „Nový Jeruzalém“ kód pre materskú loď, ale existuje 12-bodový hviezdny vzor na rozličných vrstvách stvorenia a celá planéta bude súčasťou 12-bodového energetického vzoru, keď sa tie lode uvidia. To sa stane na určitom bode v budúcnosti a je jednou časťou toho plánu.

Bude to konkrétny časový rám, ktorý prejde medzi tou udalosťou a spôsobmi manifestácie, aby ľudstvo-masové-vedomie prežilo bez štresu a musí byť na ten proces pripravené. Pre človeka je skutočne nutné ten priebeh prijať spôsobom, ktorý vedomiu prospeje. Nebude to len „Show“. Je to skutočný prechod, ktorý spôsobí transformáciu vedomia ľudstva. Preto bude potrebný nejaký čas na nájdenie optimálnej cesty pre vytvorenie/umožnenie Božského plánu

Es wird einen konkreten Zeitrahmen geben, der zwischen dem Event und diesen Arten von Manifestationen vergehen wird, weil das Massenbewusstsein der Menschheit ohne zu erheblichen Stress zu erfahren dazu offen und bereit sein muss. Für die Menschen ist es in der Tat notwendig, diesen Übergang auf eine Art aufzunehmen, die ihrem Bewusstsein zu Gute kommt. Es wird nicht nur eine "Show” sein. Es ist wahrhaftig ein Übergang, der eine Transformation des Bewusstseins der Menschheit beinhaltet. Deshalb wird einige Zeit dafür benötigt, damit sich der optimalste Weg des göttlichen Planes entfalten kann.

Pri tej udalosti budú odbudované/odbúrané skalárne-vlny a celý elektronický plot, čo spôsobí drastické zlepšenie energetických podmienok na planéte. Ľudia budú skutočne schopní cítiť to zvýšenie a to veľmi intenzívne. Všetci sa budú cítiť ľahší, optimistickí. Na začiatku možno nebudú rozumieť prečo, ale definitívne pocítia, že sa deje niečo veľké...

Beim Event werden das Skalarwellen-Netzwerk und der ganze elektronische Zaun abgebaut werden, und dies wird in eine drastische Verbesserung der Energiebedingungen auf dem Planeten resultieren. Die Menschen werden eindeutig fähig sein, diese Erhöhungen zu fühlen und zwar ziemlich intensiv. Jeder wird bemerken, dass etwas vor sich geht. Alle werden sich viel besser fühlen, viel leichter, viel optimistischer. Sie verstehen vielleicht zunächst nicht, warum, aber sie werden definitiv fühlen, dass etwas Grosses vor sich geht...

Quelle und weiter: http://transinformation.net/interview-cobrarob-vom-25-november-2014/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spaceweather Aktuell - 13.Dezember 2014

GEOMAGNETIC STORM: Earth is entering a fast-moving stream of solar wind, and this is causing minor geomagnetic storms around the poles. "We are seeing Northern Lights against a dark blue afternoon sky in the Lofoten Islands of Norway," reports Eric Fokke. Arctic sky watchers should be alert for auroras after local nightfall on Dec. 12-13. Aurora alerts: textvoice

GEMINID METEOR SHOWER: Geminid meteor activity is picking up as Earth moves deeper into the debris stream of rock comet 3200 Phaethon. During the past 48 hours, NASA's network of all-sky cameras have detected 40 Geminid fireballs over the USA. Last night, this one disintegrated inside a Moon halo over the Kitt Peak National Observatory in Arizona:

Beschreibung: http://www.spaceweather.com/images2014/12dec14/geminid_strip2.gif

Geminids range in brightness from nearly-invisible specks to shadow-casting fireballs. In recent nights, lunar glare has interfered with the visibility of fainter meteors. This will change over the weekend as the Moon wanes and Earth moves even deeper into the Geminid debris stream. Forecasters expect the shower to peak on Dec. 13-14 with as many as 120 meteors per hour. Wherever you live, the best time to look is during the hours between midnight and dawn on Saturday and Sunday...

Quelle und mehr: http://www.spaceweather.com/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Informationen zum galaktischen Erstkontakt finden Sie hier: http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37