Ako mocní sme...02.02.2015


Bewusst-Sein & Gesundheit: Theta Healing/liečba - wie machtvoll wir sind... (von Claudia Shkato)

von erst-kontakt @ 2015-03-02 – 10:26:46

Wie machtvoll wir sind- Ako mocní sme

Beschreibung: 50x400_Artikel_WieMachtvollWirSind

Theta Healing als Brücke zu uns selbst

Theta liečba ako most knám samým

„ Diese Welt ist nicht von uns getrennt. Aufgabe unserer Zeit ist es, dies zweifelsfrei zu beweisen. Ist dies einmal getan, wird sich kein Sandkorn in einem Stundenglas jemals mehr auf eine Weise bewegen, die dir nicht gefällt.“
Rumi

Ttento Svet nie je od nás oddelený. Úlohou našej doby je dokázať to. Keď to raz je spravené tak už sa nebude žiadne zrnko piesku v pohári pohybovať tak ako sa ti to nepáči“  -  Rumi

Theta liečba je inštrument energetickej liečby – ako iné tiež. A neboli by sme všetko zabudli, čo sme, vieme a dokážeme – tak by sme tie inštrumenty vôbec nepotrebovali. Ale predsa sú na šťastie tu ako mosty, ktoré nám pomáhajú vynoriť sa z tých obmedzení nášho racionálneho Sveta aby nám nás pripomenuli. Pomáhajú nám znova dôverovať v naše pra-schopnosti a v to čo sme: mocné, bytosti plné svetla. Pri téme Theta liečba sa ponorím do hlbokého meditatívneho stavu, do ktorého vezmem so sebou automaticky mojich klientov tým, že sa s ním prepojím od srdca k srdcu a od ducha k duchu. Naše mozgové vibrácie vibrujú v meditácii na Theta-frekvencii, ktorá tej metóde dala meno. V tom stave je naše vedomie široko otvorené. Sústredenie/pozornosť leží na vetách viery, ktoré sú/driemu nepoznané/skryté v našom podvedomí. Lebo ako jeden kurs zázrakov hovorí: „Svet, ktorý vidíme  odzrkadluje len naše vnútorné vzťahové rámy: tie hlavné/vládnuce, nás ovládajúce nápady, želania a city v našom duchu“.

Theta Healing ist ein Instrument der Energieheilung – wie viele andere auch. Und hätten wir nicht alles vergessen, was wir sind, wissen und können, so bräuchten wir diese Instrumente gar nicht. Doch so sind sie nun glücklicherweise da wie Brücken, die uns helfen, hinauszureichen durch die Begrenzungen unserer rationalen Welt und uns zu erinnern. Sie helfen uns, wieder Vertrauen zu fassen in unsere ureigenen Fähigkeiten und in das, was wir sind: machtvolle, lichtvolle Geschöpfe.
Beim Theta Healing begebe ich mich in einen tiefen meditativen Zustand, in den ich meinen Klienten automatisch mitnehme, indem ich mich bewusst von Herz zu Herz und von Geist zu Geist mit ihm verbinde. Unsere Gehirnwellen schwingen in Meditation auf der Theta-Frequenz, die dieser Methode den Namen gab. In diesem Zustand ist unser Unterbewusstsein weit geöffnet. Der Fokus liegt im Theta Healing auf der Arbeit mit Glaubens­sätzen, von denen die meisten still und unerkannt in unserem Unterbewusstsein schlummern. Denn, wie es Ein Kurs in Wundern so treffend formuliert, „Die Welt, die wir sehen, spiegelt lediglich unseren eigenen inneren Bezugsrahmen wider: die vorherrschenden Ideen, Wünsche und Gefühle in unserem Geist.“

Hinter allem, was geschieht, steht eine Entscheidung

Za všetkým čo sa deje stojí jedno rozhodnutie

Tak sa zaoberáme v Theta liečbe urobiť to nevedomé vedomým. To sa stane niekedy za pár minút, niekedy potrebuje priniesť na svetlo jednu tému jednu hodinu, niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov. A každý raz sa to darí rýchlejšie. A každý raz keď sa podarí odhaliť jednu vetu viery, blokádu alebo traumu pustiť a zmeniť pohybujeme sa v smere väčšieho vedomia toho čo sme. Každým malým alebo veľkým krokom tej zmeny a liečby si viac uvedomujeme to čo myslíme, cítime a robíme – a prečo to robíme. Odhalíme vlastné rozhodnutia, ktoré za tým všetkým čo zažívame stoja – či sú pekné, nudné alebo strašné. Dôverujeme viac a viac tomu všetko-prepojeniu, do ktorého patríme. A získame späť dôveru v nás a tým moc na vytvorenie nových rozhodnutí a žiť náš život tak ako si to plne vedome želáme.

So befassen wir uns also im Theta ­Healing damit, das Unter- und Unbewusste bewusst zu machen. Dies geschieht manchmal innerhalb von wenigen Minuten, manchmal braucht es eine Stunde, einige Tage, ein paar Wochen oder Monate, um ein Thema abschließend ans Licht zu bringen. Und es geschieht immer schneller. Und jedes Mal, wenn es uns gelingt, ein altes Verhaltensmuster, einen alten Glaubenssatz, eine Blockade oder ein Trauma aufzu­decken, loszulassen und zu verändern, bewegen wir uns in Richtung eines größeren Bewusstseins dessen, was wir sind. Uns wird mit jedem kleinen oder größeren Schritt der Veränderung und Heilung bewusster, was wir denken, fühlen und tun – und daher auch, warum wir es tun. Wir entdecken die eigenen Entscheidungen, die hinter all dem stehen, was wir erleben – ob wunderschön, langweilig oder entsetzlich. Wir vertrauen mehr und mehr der All-Verbundenheit, der wir angehören. Und wir gewinnen das Vertrauen in uns selbst zurück und somit die Macht, neue Entscheidungen zu treffen und unser Leben so zu leben, wie wir es uns bewusst wünschen. 

V súvislosti s pohladom na nás a naše všetko-prepojenie a rozumieme tomu, že nie sme od ničoho oddelení – rastie náš život jednoduchšie, kľudnejšie a jasnejšie budú naše vzťahy a celý náš život. Lebo aký zmysel by mala hádka s našim partnerom keď ako sa zdá je v rozpore s nami? Kde v podstate ide skutočne o to, že v nás sú čiastice, ktoré sú protikladné. A náš partner nám to len odzrkadluje a dáva nám vysokohodnotné upozornenie na to čo sa v našom vnútri deje...
Je mehr unser Bewusstsein im Hinblick auf uns selbst und unsere All-Verbundenheit und das Verstehen, dass wir von nichts getrennt sind, wächst, um so einfacher, ruhiger und klarer werden unsere Beziehungen und unser Leben insgesamt. Denn welchen Sinn macht es, mit dem eigenen Spiegelbild zu streiten? Welchen Sinn würde es also machen, mit unserem Partner zu streiten, weil er scheinbar im Gegensatz zu uns steht? Wo es doch tatsächlich ­darum geht, dass zwei Anteile in uns selbst im Widerspruch zueinander ­stehen. Und unser Partner spiegelt uns dies lediglich und gibt uns damit einen wertvollen Hinweis auf das, was in ­unserem Inneren vor sich geht...

Quelle und weiter: https://www.sein.de/wie-machtvoll-wir-sind/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58