spiritualita 21.09....

Spiritualität & Erwachen: Die Macht des ICH BIN in Heilung, Vergebung und beim Meistern schwieriger Situationen (von Lance Johnson)

von erst-kontakt @ 2014-09-21 – 11:34:06

Die Macht des ICH BIN in Heilung, Vergebung und beim Meistern schwieriger Situationen Lance Johnson

MOC toho JA SOM pri liečbe, odpustení a zvládnutí ťažkých situácií

Ľudia sú talentovaný, žehnaný druh, vybavený spirituálnou slobodou, ktorá v dnešnej spoločnosti zostáva nevyužitá. Ľahko cítime pochybnosti, cítime sa neschopní, nechávame okolo nás plynúť čas.

Menschen sind eine begabte, gesegnete Gattung, ausgestattet mit spiritueller Freiheit, die in unserer heutigen Gesellschaft viel zu oft ungenutzt bleibt. Leicht empfinden wir Zweifel, wir fühlen uns unfähig, lassen die Zeit an uns vorüberziehen.

Beschreibung: http://info.kopp-verlag.de/data/image/Lance%20Johnson/2014-09/Die%20Macht%20des%20ICH%20BIN%20in%20Heilun/shutterstock_155855582.jpg

Ale Ľudia majú viac sily, ako sa im dáva veriť. To veľké JA SOM pulzuje vo všetkom čo nás obklopuje. Realita jedného človeka je neustále vytváraná magickou, synergetickou zmesou z presvedčení, pokusov, myšlienok a skutkov. Negaívne skúsenosti minulých časov môžu skresliť budúcu realitu, lebo pretvoria/pretočia/skreslia/vytvoria presvedčenia.

Tie presvedčenia, ktoré ľudia nosia v sebe dajú do pohybu budúcu realitu alebo aj nie. Aby to staré odišlo a nové mohlo byť prijaté musíme staré skúsenosti zabudnúť a prebrať nové nádejeplné myslenie. U známeho Rockera Rockband Rush to zneje takto:

„Budúcnosť zmizne do pamäti, medzitým leží len krátky okamih. To večné leží v tom okamihu, nádej zostáva v očakávaní“.

 

Aber Menschen haben mehr Kraft, als man sie glauben macht. Das große ICH BIN pulsiert in allem, was uns umgibt. Die Realität eines Menschen wird ständig und stetig durch eine magische, synergistische Mischung aus Überzeugungen, Intentionen, Gedanken und Handlungen erzeugt. Negative Erfahrungen aus früherer Zeit können das Bild der zukünftigen Realität verzerren, weil sie die Überzeugungen verdrehen.

Die Überzeugungen, die Menschen in sich tragen, setzen in Gang, was in Zukunft Realität wird oder auch nicht. Um das Alte fahren zu lassen und das Neue anzunehmen, muss man frühere Erfahrungen vergessen und ein neues, hoffnungsvolles Denken annehmen. Bei der weltbekannten Rockband Rush klingt das so:

»Die Zukunft verschwindet ins Gedächtnis, dazwischen liegt nur ein kurzer Moment. Das Ewige liegt in dem Moment; die Hoffnung bleibt abzuwarten.«

Unbewusste Bestätigungen leiten unsere Weltsicht und bestimmen, was auf uns wirkt

To nevedomé každého človeka sa skladá z potvrdení, ktoré ticho ale stále účinkujú v hlave. Tieto myšlienky istým spôsobom nechávajú človeka cítiť a ovplyvňovať jeho pohľad na svet. Potvrdenia môžu byť pozitívne alebo negatívne a môžu u človeka zostať pokiaľ sú do jeho myšlienok zakorenené sú časťou jeho JA, pokiaľ to dovolí. Také potvrdenia majú korene často v skúsenostiach z minulých časov alebo sú uložené, lebo ten dotyčný sa na nich drží.

Das Unbewusste jedes Menschen besteht aus Bestätigungen, die still, aber stetig in seinem Kopf wirken. Diese Gedanken lassen einen Menschen auf bestimmte Weise fühlen, sie beeinflussen seine Weltsicht. Bestätigungen können negativ oder positiv sein, und sie können bei einem Menschen bleiben, solange er diese, in seine Gedanken verwurzelt, Teil seiner selbst sein lässt. Solche Bestätigungen haben ihre Wurzeln oft in Erfahrungen aus früherer Zeit oder sie werden gespeichert, weil der Betreffende an der Meinung anderer festhält.

Was wir für uns tun, das tun wir auch für andere

To čo robíme pre seba, robíme aj pre iných

Každý skutok, ktorý robíme, každé slovo, ktoré dýchame, každý úmysel, ktorý prisaháme bude zaznamenané v čase a priestore, zasielané do vesmíru. Týmto spôsobom je ľudstvo prepojené. Kto druhých ohovára, prináša ohováranie o sebe do svojej reality a vsadí tým cyklus negatívnych emócií. Keď niekto inému spôsobí bolesť, tá obeť sa môže rozhodnúť odpustiť a tým skončiť ten cyklus bolesti. Preto je pre ľudí tak dôležité ujasniť si čo od života očakávajú, že v svojich vlastných myšlienkach s každým zaobchádzajú Umsicht???? A úctou. Platí zlaté pravidlo: „to, čo nechceš, aby sa ti stalo, to nerob nikomu inému“.

Jede Handlung, die wir begehen, jedes Wort, das wir atmen, jede Absicht, die wir beschwören, wird in Zeit und Raum in unser Wachuniversum gesendet. Auf diese Weise ist die Menschheit verbunden. Wer über andere tratscht, bringt nur weiteren Klatsch über sich selbst, in seine Realität, und setzt damit einen Zyklus negativer Emotionen fort. Wenn jemand einem anderen wehtut, kann sich das Opfer entscheiden, zu vergeben und damit den Zyklus des Schmerzes zu beenden. Deshalb ist es für Menschen so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was sie von ihrem Leben erwarten, dass sie jeden mit seinen eigenen Gedanken und Handlungen mit Umsicht und Respekt behandeln. Es gilt die goldene Regel: »Was du nicht willst, das man dir tu, das füg‘ auch keinem andern zu«.

Die Kraft des ICH BIN und ICH KANN in Heilung, Vergebung und Leistung

Sila toho JA SOM a JA MÔŽEM v liečbe, odpustení a výkone

Dve naúčinejšie potvrdenia vo vesmíre sú vety „JA SOM“ a“JA MÔŽEM“. Tieto jednoduché vety ako hlavné princípy majú schopnosť človeka liečiť, zlepšiť vzťahy, odpustiť a prekonať ťažké časy, posilniť....

 

Zwei der wirkungsmächtigsten Bestätigungen im Universum sind die Sätze »ICH BIN« und »ICH KANN«. Diese einfachen Sätze können zu Leitprinzipien gemacht werden, die die Fähigkeit eines Menschen, zu heilen, Beziehungen zu verbessern, zu vergeben und schwere Zeiten durchzustehen, stärken...

Quelle und weiter: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/spiritualitaet-und-weisheitslehren/lance-johnson/die-macht-des-ich-bin-in-heilung-vergebung-und-beim-meistern-schwieriger-situationen.html;jsessionid=2A5F0A0B87C9EE65FD17C26CA1FE1D17

Das könnte Sie auch interessieren:

Heil-Energieübertragung mit Erzengel Raffael und Erzengel Zadkiel am 24.September 2014 (Neumond)

Beschreibung: http://u.jimdo.com/www31/o/sadee7a5c58ef7c36/img/i0468125dbd0a0651/1382685107/std/image.jpg

Mehr Informationen: Heil-Energie-Übertragung zum Thema: Loslassen alter Gedankenmuster und Rückverbindung in die ICH BIN-Gegenwart

Kommender Termin: Mittwoch 24. September 2014 - 21 Uhr (Neumond)
Hier kannst Dich anmelden...

http://erst-kontakt.jimdo.com/

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37