V SEKCII "DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE" JE ĎALŠÍ PRÍSPEVOK K TÉME
Spiritualität & Erwachen: Die Aktivierung und Reinigung deiner Zirbeldrüse (von Eden Shetiyah)

von erst-kontakt @ 2015-01-15 – 11:37:08

Die Aktivierung deiner Zirbeldrüse

Aktivácia šišinky

Gefunden/nájdené auf In5D, von Eden Shetiyah,
 übersetzt von Trinidad.

Hast du Probleme beim Meditieren oder der Erinnerung an deine Träume, oder einfach nur das Gefühl von verloren sein und getrennt sein von der Quelle? Das Problem kann eine blockierte oder verkalkte Zirbeldrüse sein.

Máš problém pri meditácii alebo so spomienkami na tvoje sny alebo jednoducho len ten pocit byť stratený a oddelený od zdroja? Tým problémom môže byť blokovaná alebo zvápnená šišinka.

Šišinka sa vysvetľuje v prepojení s tretím okom, okom Boha Hora, alebo sídlom duše. Ona je malým orgánom vo forme borovicovej šišky v tvojom mozgu, ktorý vypudzuje hormón Melatonín, Serotonín a DMT, je tiež známa ako spirituálna molekula.

Melatonín a Serotonín sú zodpovední za spánok alebo meditatívne a emocionálne stavy pohody, šťastia a eufórie. DMT-efekty siahajú od diletácie času/spomalenie času, časové cestovanie, cestovania do paranormálnych oblastí a stretnutie s paranormálnymi bytosťami z iných dimenzií.

Die Zirbeldrüse wird mit dem dritten Auge in Verbindung gesetzt, dem Auge des Horus, oder dem Sitz der Seele. Sie ist ein kleines Tannenzapfen-förmiges Organ in deinem Gehirn, welches Hormone absondert wie Melatonin, Serotonin und DMT(Dimethyltryptamin), auch bekannt als das spirituelle Molekül.

Melatonin und Serotonin sind verantwortlich für den Schlaf oder für meditative und emotionale Zustände von Wohlbefinden, Glück und Euphorie. DMT Effekte reichen von Zeit-Dilatation (Verlangsamung der Zeit), Zeitreisen, Reisen bis zu paranormalen Bereichen um spirituellen Wesen aus anderen Dimensionen zu begegnen.

Beschreibung: enschliches Gehirn

Auf der Energie-Ebene ist die Zirbeldrüse die physische Manifestation des 6. Chakra (Ajna), ist verbunden mit echtem mystischen Potenzial, mit Wahrnehmung von nicht-physischer Realität und spiritueller Weisheit.

Na energetickej úrovni je šišinka fyzickou manifestáciou 6. čakry, je prepojená s pravým mystickým potenciálom, vnímaním nefyckej reality a spirituálnej múdrosti.

Kvôli jej forme borovicovej šišky sa zobrazuje ako borovicová šiška.

V skutočnosti ju spojujú mnohé náboženstvá a tradície celého Sveta so symbolikou borovicovej šišky   Kiefernzapfen-Symbolik

 

Wegen seiner Tannenzapfen-Form wird die Zirbeldrüse oft durch einen Tannenzapfen symbolisiert.

In der Tat bringen viele Religionen und mystischen Traditionen der ganzen Welt die Zirbeldrüse mit in Verbindung: Kiefernzapfen-Symbolik

Beschreibung: uerschnitt durch Hirn

der Stab des ägyptischen Gottes Osiris hat zwei ineinander verschlungene Kobras, die sich beim Tannenzapfen treffen (die Kundalini-Energie steigt bis zum dritten Auge), auch der Stab des Papstes zeigt einen Konus, die heiligen Ruinen von Angkor Wat in Kambodscha sind ebenfalls kegelförmig, und zahlreiche andere Beispiele.

Tyč egypkého Boha Osiris má dve do seba pretočené kobry, ktoré sa stretnú v borovicovej šiške (kundalini-energia stúpa až do tretieho oka), aj pápežova tyč ukazuje konus, tie sväté ruiny Angkor Wat v Kambodži sú tiež kuželovitej formy a mnohé iné príklady

 

Was verursacht die Blockade der Zirbeldrüse?

Čo spôsobí blokovanie šišinky?

Ten orgán je tvoje spirituálne vízie-náradie, tvoj most medzi dvoma svetmi – fyzickým a metafyzickým.

Ale je od veku 12-rokov vypnutá.

Pravdepodobne si sám už spozoroval, že deti sú od prírody intuitívne a my to vekom stratíme. Prečo?

Dieses Organ ist dein spirituelles Visions-Werkzeug, deine Brücke zwischen zwei Welten – der physischen und der metaphysischen. Es ermöglicht dir, mystische und luzide Traum-Erfahrungen zu haben, die wesentlich sind für deine spirituelle Entwicklung. Sie sind die Nachrichten von deiner Seele, und die Zirbeldrüse ist als Antenne entwickelt, um diese zu empfangen.

Doch die Zirbeldrüse der meisten Menschen ist vom 12. Lebensjahr an ausgeschaltet.

Du hast dies wahrscheinlich selbst bemerkt: Kinder sind alle intuitiv und von Natur aus spirituell, aber wir verlieren diese Fähigkeit, wenn wir aufwachsen. Warum?

 

Problémom je zvápnenie šišinky. Tá žľaza má v skutočnosti vodou plnený obsah a to znamená, že vekom zvápni, ale tiež z iných dôvodov. Čo spôsobuje jej zvápnenie?

 • Fluorid v zubnej paste
 • Spracované „junk“ (smetie) potraviny
 • Limonáda a iné bublinkové nápoje
 • Rafinovaný cukor, tuky, múka
 • Obmedzený postoj viery
 • Nedostatok spirituálnej praxe

Das Problem ist die Verkalkung der Zirbeldrüse. Diese Drüse hat tatsächlich einen mit Wasser gefüllten Inhalt, und das bedeutet, dass sie mit dem Alter verkalkt, aber auch aus anderen Gründen. Was genau bewirkt, die Verkalkung?

·       Fluorid in Zahnpasta und im Wasser

·       verarbeitete "Junk”-Lebensmittel

·       Limonade und andere kohlensäurehaltige Getränke

·       
raffinierter Zucker, Fette, Mehl

·       
beschränkte Glaubenshaltungen

·       
Mangel an spiritueller Praxis

Schritt 1: Sage Bye-Bye zu Fluorid

Krok1: odlúč sa od fluoridu

Fluorid je najväčší nepriateľ tvojej šišinky! Je neškodný vo veľmi malých množstvách – skutočne sa vyskytuje vo vode. Ale v našej potrubnej vode a zubnej paste nie je prirodzený fluorid a tie množstvá prekračujú ďaleko hranice istoty/bezpečnosti. Šišinka akumuluje/hromadí fluorid, a tak má najvyššiu koncentráciu fluorídu v tele a to je primárny dôvod jej zvápnenia.

Fluorid ist der größte Feind deiner Zirbeldrüse! Es ist harmlos in sehr geringen Mengen – tatsächlich kommt es natürlich im Wasser vor. Allerdings ist das Fluorid in unserem Leitungswasser und unserer Zahnpasta überhaupt nicht ein natürlich vorkommendes Fluorid, und die Mengen davon übertreffen die Sicherheitsgrenzen bei weitem.

Die Zirbeldrüse akkumuliert Fluorid, so hat sie die höchste Konzentration von Fluorid im menschlichen Körper und das ist die primäre Ursache der Zirbeldrüsen-Verkalkung.

Beschreibung: http://transinformation.net/wp-content/uploads/2015/01/Dr-Burk-1024x505.png

Je to skutočnosť/pravda, že fluorid spôsobuje viac rakovinových prípadov a to aj rýchlejšie ako iné chemické látky“ – Dr. Dean Burk (34 rokov na nacionálnom intnštitúte rakoviny).

70% US-potrubnej vody je fluorizovaná (dnes aj vo väčšine európskych zemí).  Boli sme učení, že fluorid je bezpečný a že zabraňuje karies, a to je lož. Skúmanie vedou ukazuje, že nie je rozdiel medzi krajinami, ktoré fluorid používajú a tými, ktoré ho nepoužívajú.  A čo sa týka bezpečnosti... každý rok je viac ako 20 000 hlásení kvôli otráveniu používaním fluoridu v zubnej paste v jedových kontrolných centrálach. Z toho dôvodu sa vyžaduje upozornenie na tubách fluorid-obshujúcej zubnej pasty, na zabránenie zhltnutia: je to známy jed. V skutku bol fluorid účinnou látkou v potkanovom jede.

"Es ist eine Tatsache, dass Fluorid mehr Krebstodesfälle erzeugt, und dies schneller als andere chemische Substanzen", Dr. Dean Burk PHD (34 Jahre am Nationalen Krebsinstitut)

70 Prozent der US-Wasserversorgung ist fluoridiert (heute wird in den meisten europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, das Trinkwasser nicht fluoridiert; Details können bei der lokalen Wasserversorgung nachgefragt werden; Anm.d.Ü). Es wurde uns beigebracht, dass Fluorid sicher ist und dass es Karies vorbeugt, aber dies ist eine Lüge. Die Forschung zeigt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Ländern die Fluorid benutzen oder nicht benutzen. Und was die Sicherheit betrifft … jedes Jahr werden mehr als 20'000 Anrufe gemacht an die Gift-Kontroll-Zentren in den USA wegen akuten Vergiftungen durch die Aufnahme von Fluorid aus Zahnpasta. Aus diesem Grund wird eine Warnung gefordert für alle Fluorid-Zahnpasta Tuben, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden: es ist ein bekanntes Gift. In der Tat, bis vor kurzem war Fluorid ein Wirkstoff in Rattengift.

Ich werde mich nicht über die Gründe äußern, weshalb die US-Regierung (und einige andere Länder) beschlossen unser Wasser, Nahrung und Zahnpasta mit Fluorid anzureichern – ziehe deine eigenen Schlüsse.

Aber ob du es glaubst oder nicht, die Tatsache ist: Fluorid ist giftig, und es zerstört unser wichtigstes spirituelles Organ. Wenn du interessiert bist, der Dokumentarfilm "DMT: The Spirit Molecule” erklärt, warum Menschen mit spirituellen Erfahrungen möglicherweise nicht gut für die herrschende Klasse sind.

Nebudem zmieňovať dôvody prečo USA (tiež niektoré iné krajiny) sa rozhodli obohacovať fluoridom našu vodu, potravu a zubnú pastu – urob si vlastné závery.

Ale či veríš alebo nie: fluorid je jedovatý a ničí náš najdôležitejší spirituálny orgán. Ak ťa zaujíma, pozri si film DMT: the spirit molecule, vysvetľuje prečo spirituálne skúsenosti ľudstva možno nie sú vítané vládnúcou triedou.

So ist das Wichtigste, was du tun kannst, um die Zirbeldrüse zu aktivieren: reduziere die Aufnahme von Fluorid.

A tak to najdôležitejšie, čo môžeš urobiť pre aktiváciu tvojej šišinky: zníž príjem fluoridu:

 • používaj len prirodzené, neobsahujúce fluorid zubné pasty a odmietni Fluorid-ošetrenia u zubného lekára.
 • Pi čistenú alebo filtrovanú vodu a pamätaj: voda vo fľašiach tiež môže byť fluoridovaná.
 • Jedz čerstvé bio-potraviny – o čo viac je jedlo pripravované, o to viac fluoridu obsahuje
 • Vyhni sa pripraveným/spracovaným nápojom ako limonáda, ovocné šťavy, instatné-čaje a športové nápoje.
 • Nevar v „nelepiacich“ panviciach – zvyšujú fluoridobsah v potravinách.
 • Pi bio-víno. Je dokázané, že víno (predovšetkým červené) je dobré pre tvoje zdravie, ale kvôli vysokému užívaniu antipesticídov vo vinohradoch – je hlavným zdrojom fluoridu.
 • Vyhni sa spracovanému mäsu – mechanický proces spracovania kontaminuje, nakazí to mäso väčším obsahom fluoridu.
 • Pi čaje urobené z čerstvých listov
 • Vyhni sa kalciu pridanému potravinám, lebo ten sa nevloží do kostí a len zacpe orgány, predovšetkým šišinku

·       Verwende nur natürliche, nicht fluoridhaltige Zahnpasta und lehne Fluorid-Gel Behandlungen beim Zahnarzt ab.

·       Trinke gereinigtes oder gefiltertes Wasser und merke: das Wasser in Flaschen kann auch fluoriert sein.

·       Esse frische Bio Lebensmittel – je mehr verarbeitet das Essen ist, desto mehr Fluorid enthält es.

·       Vermeide verarbeitete Getränke wie Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Instant-Tees und Sportgetränke.

·       Koche nicht mit Antihaft-Pfannen, sie erhöhen den Fluoridgehalt von Lebensmitteln.

·       Trinke Bio-Wein. Es ist erwiesen, dass Wein (vor allem roter Wein) in Maßen getrunken gut für dich ist, aber wegen dem starken Gebrauch von fluoridhaltigen Pestiziden in den Weinbergen der Vereinigten Staaten sind Weine aus US-angebauten Trauben eine Hauptquelle von Fluorid.

·       Vermeide jede Art von verarbeiteten Fleischwaren (z.B. Chicken Fingers, Chicken Nuggets) – ein mechanischer Verarbeitungsprozess kontaminiert das Fleisch mit einem höheren Fluorgehalt.

·       Trinke Tees, die aus jungen Blättern hergestellt werden (z.B. "Weißer Tee”) oder Yerba Matte – ein Tee aus Südamerika.

·       Vermeide Kalzium als Nahrungsergänzung, da es nicht in die Knochen eingelagert wird, sondern nur die Organe verstopft, insbesondere die Zirbeldrüse.

Schritt 2: Den Abfall beseitigen

Krok 2: odstrániť odpad

Očista je ďalším dôležitým krokom v aktivácii šišinky. To znamená odstránenie fluoridu, ktorý sa už v tvojom tele nahromadil v priebehu rokov.

·      Tamarinde-plod alebo pastu. Nedávno som počul na jednom spirituálnom seminári ako niekto povedal, že tamarinde-pasta je najlepšia cesta na odvápnenia šišinky. Tak som bádal. Vyjavilo sa, že je to pravda. Najnovšie štúdie ukazujú, že tamarinda je vysokoefektívna pri odstraňovaní vápnika v tele a dokonca môže mobilizovať aj vápnik v kostiach. Vylučuje sa potom močom.

·      Borax je ďalším prostriedkom na odstránenie fluoridu. Čajová lyžička denne na liter vody sa môže užívať počas dňa.

·      Očista pečene je rozhodujúca pre našu telesnú a duševnú pohodu. Dobrá očista pečene môže v tele odstrániť ťažké kovy, jedy, zahrňujúc fluorid. Čo môžem odporúčať je kávový klistír  alebo vypláchnutie čreva kávou. Samozrejme by sa to malo urobiť po očiste čreva, lebo inak idú tie jedovaté látky ďalej a môžu znova vniknúť do krvného obehu.

·      Sauna a iné potové kúpele pôsobia veľmi dobre pri odstránení fluoridu a iných jedovatých látok cez póry/pokožku - potom sa to vyplaví. Odstráňte často ten pot z pokožky, čím sa zabráni spätnému vstrebaniu a pite veľa vody. Pridávanie vody je veľmi dôležité, keď sa rozhodnete pre túto metódu.

Die Reinigung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Aktivierung der Zirbeldrüse. Dies bedeutet die Entfernung des Fluorids, das sich bereits in deinem Körper im Laufe der Jahre angesammelt hat.

·       Tamarinden-Frucht oder -Paste. Vor kurzem hörte ich an einem spirituellen Seminar, wie jemand sagte, dass Tamarinden-Paste der beste Weg sei, um die Zirbeldrüse zu entkalken. So begann ich nachzuforschen. Es stellte sich heraus, dass es wahr ist. Jüngste Studien zeigen, dass die Tamarinde hocheffektiv ist im Entfernen von Fluoriden aus dem Körper und sogar das in den Knochen abgelagerte Fluorid mobilisieren kann. Dieses wird dann über den Urin ausgeschieden.

·       Borax (Bor) ist ein weiteres, bekanntes Mittel gegen Fluoridbelastung. Ein Teelöffel Borax in einem Liter Wasser kann in kleinen Mengen über den Tag eingenommen werden.

·       Leberreinigungen sind entscheidend für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. Eine gute Leberreinigung kann Schwermetalle und zahlreiche Giftstoffe, einschließlich Fluorid, aus unserem Körper entfernen. Was ich empfehlen kann, ist ein Kaffee-Einlauf oder eine Kaffee Darmspülung. Natürlich sollte dies erst nach einer Darmreinigung durchgeführt werden, da sonst die Giftstoffe nicht weiterkommen und deshalb wieder in die Blutbahnen zurück fließen.

·       Sauna oder eine Schwitzhütten-Zeremonie wirken sehr gut für das Entfernen von Fluorid und anderen Giftstoffen aus (über) der Haut, da es über den Schweiß ausgeschieden wird. Wische dabei den Schweiß öfters ab, um eine Rückresorption zu verhindern und trinke viel Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig, falls du diese Methode wählst.

Schritt 3: Spirituelle Praxis

Krok 3: spirituálna prax

Tretím krokom je spirituálna prax pri aktivácii tvojej šišinky. Niektorí hovoria, že je to najdôležitejší krok.

Aj keď stravovanie a udržiavanie zdravého tela hraje dôležitú úlohu, nič nenahradí dennú spirituálnu prax, ktorá aktivuje prirodzenú liečbu a cvičí ducha nájsť pokoj a pripravuje ťa na vyššie stavy vedomia.

·      Meditovať. Meditovať. Meditovať. Existuje rada meditácií, ktoré môžeš použiť na zasiahnutie tvojej šišinky. Napríklad meditovať so slovom „láska“. Posaď sa s rovným chrbátom, zatvor oči a polož jazyk medzi zuby. Opatrne kúš na špičke jazyka. Vibruj slovo „láska“ pokiaľ vydychuješ našpúlenými perami.

·      Dýchať cez tretie oko je ďalšia technika, ktorú môžeš použiť pre aktiváciu šišinky: dýchaj žiarivé svetlo cez tvoje tretie oko, drž ho a predstavuj si tvoju šišinku ako žiarivý orgán plný svetla. Pokús sa vidieť ako vibruje s tým strieborným svetlom a viď ako sa tá vápna škrupina rozpadá. Cvič to 10-15 minút denne.

·      Aj jednoduché sústredenie sa na tretie oko je veľmi účinné pri štimulácii šišinky. Keď to robíš môže vzniknúť ľahký tlak na čele, ktorý je dobrým znamením. Usmerňuj jednoducho tvoju pozornosť na to a na tvoje telo a ducha.

·      Šišinka sa tiež môže aktivovať kundalini-yogou. Kundalini-energia je symbolizovaná hadom. Môže vystupovať zo základnej čakry chrbticou do tretieho oka a vyššie. Tá myšlienka za meditovaním a kundalini-yogou je vytváranie energie, ktorá pomáha prirodzeným spôsobom aktivovať čakry jednu za druhou.

·      Môžeš použiť tiež drahé kamene a krištály. Drahé kamene, ktoré pracujú s tretím okom sú lapislazuli, safír alebo sodalit. Komunikuj s tým kameňom. Popros ho aby ti pomohol k prebudeniu a vyliečil tvoju šišinku. Počas meditácie môžeš ten kameň položiť na čelo, čím zvýšiš jeho účinok.

Der dritte Schritt bei der Aktivierung deiner Zirbeldrüse ist spirituelle Praxis. Einige argumentieren, dass dies der wichtigste Schritt sei.

Obwohl die Ernährung und die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpers eine wichtige Rolle spielen, ersetzt nichts eine tägliche spirituelle Praxis, die eine natürliche Heilung anregt und den Geist trainiert, um zur Ruhe zu kommen und dich auf höhere Zustände des Bewusstseins vorbereitet.

·       Meditieren, Meditieren, Meditieren. Es gibt eine Reihe von Meditationen die du anwenden kannst, um deine Zirbeldrüse zu erreichen. Zum Beispiel meditieren mit dem Wort "Liebe". Setze dich mit geradem Rücken, schließe die Augen und lege die Zunge zwischen die Zähnen. Beiße vorsichtig auf die Spitze der Zunge. Vibriere das Wort "Liebe” durch die Zähne, indem du mit gespitzten Lippen ausatmest.

·       Atmen durch das dritte Auge ist eine weitere Technik, die du einsetzen kannst, um deine Zirbeldrüse zu aktivieren: Atme brillantes Silber-Licht durch dein drittes Auge ein, halte es, und dann visualisiere die Umgebung deiner Zirbeldrüse. Siehe wie sie vibriert mit dem silbernen Licht, sieh, wie die Kalkschale zerbricht und zerfällt. Visualisiere nun deine Zirbeldrüse als leuchtendes, lichtvolles Organ. Übe dies für etwa 15 bis 20 Minuten pro Tag.

·       Auch einfach dein Bewusstsein auf das dritte Auge zu richten ist wirksam bei der Stimulierung der Zirbeldrüse. Wenn du dies tust, kann ein Gefühl von leichtem Druck im Stirnbereich auftreten, welches ein gutes Zeichen ist. Richte einfach deine Aufmerksamkeit darauf und sei achtsam auf Körper und Geist.

·       Die Zirbeldrüse kann auch durch Kundaliniyoga aktiviert werden. Die Kundalini-Energie wird durch das Symbol der Schlange dargestellt. Kundalini kann vom Wurzel-Chakra, an der Basis der Wirbelsäule, aufsteigen bis hin zum Kronen-Chakra und darüber hinaus. Die Idee hinter Kundaliniyoga und Meditation ist ein allmählicher Energieaufbau der hilft, die Chakren auf natürliche Weise eines nach dem anderen zu aktivieren.

·       Du kannst auch Edelsteine und Kristalle verwenden. Edelsteine, die mit dem Drittauge-Chakra arbeiten sind tiefblaue Steine wie Lapislazuli, Saphir oder Sodalith. Kommuniziere mit dem Stein. Bitte ihn, dir zu helfen dich zu wecken und deine Zirbeldrüse zu heilen. Du kannst den Stein während einer Meditation halten oder auf die Stirn legen um die Wirkung zu erhöhen.

Quelle und mehr: http://transinformation.net/die-aktivierung-deiner-zirbeldruese/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/spiritualit%C3%A4t-erwachen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58