von erst-kontakt @ 2015-05-08 – 09:58:59

Gegen Rückfall in Depression: Meditation hilft besser wie Medikamente

Proti znovaspadnutiu do depresie: meditácia pomáha lepšie ako medikamenty

Beschreibung: editation-gesundheit

Wenn es darum geht, Depressionen zu behandeln, denken viele an Medikamente wie Antidepressiva. Jetzt finden Forscher heraus, dass sich solche psychischen Krankheiten etwas besser mit einer natürlichen Methode überwinden lassen – ohne Nebenwirkungen.

Keď ide o liečbu depresie myslia mnohí na medikamenty ako napr. antidepresívy. Teraz zistili bádatelia, že psychické choroby sa lepšie prekonajú prirodzenými prostriedkami – bez vedľajších účinkov.

„Všetky ťažkosti človeka prichádzajú z toho, že nie je schopný sedieť sám, v kľude v jednej miestnosti“, tvrdil franzúzsky filozof Blaise Pascal

“Alle Schwierigkeiten des Menschen kommen daher, dass er nicht fähig ist, alleine still in einem Raum zu sitzen”, hat der französische Philosoph Blaise Pascal einmal behauptet.

Eine Art Meditation schützt Patienten vor einem Rückfall in eine Depression besser wie herkömmliche Medikamente der Pharmalobby. Zu diesem Schluss kommt eine großangelegte Vergleichsstudie mit 424 Teilnehmern, die im britischen Fachmagazin “The Lancet” veröffentlicht wurde. Während des zweijährigen Versuchs bekam die eine Hälfte der Probanden, die in der Vergangenheit unter Depressionen gelitten hatten, Antidepressiva. Die andere Hälfte wurde mit der sogenannten Achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie behandelt, die nach ihrer englischen Bezeichnung “Mindfulness-Based Cognitive Therapy” mit MBCT abgekürzt wird.

Akýkoľvek druh meditácie chráni pacienta pred znovu-spadnutím do depresie lepšie ako konvenčné farmaceutické medikamenty. K tomu záveru priviedlo veľké porovnávacié pozorovanie 424 účastníkov, ktoré zverejnil britský odborný časopis „The Facet“. Počas dvojročných pokusov dostávala polovica tých účastníkov, ktorý trpeli depresiou proti/antidepresíva. Druhá polovica bola liečená takzvanou „na pozornosti založenou kognitívnou terapiou“, ktorá sa nazýva podľa anglickým názvom „Mindfullness-based cognitive therapie“.

Pri tej metóde sú pacienti školení rozpoznať negatívne myšlienky a pocity, akceptovať ich a zaobchádzať s nimi – miesto stiecť znova do depresie. Pri tom pokuse sa zúčastnili tí účastníci na ôsmych skupinových sedeniach a museli robiť doma každý deň robiť tie cvičenia. Okrem toho im boli ponúknuté štyri mesiace ďalšie skupinové sedenia. Počas dvoch rokov dostávai všetci účastníci otázky, podľa ktorých sa skúmal ich stav mysle.

Bei der Methode werden Patienten darin geschult, negative Gedanken und Gefühle zu erkennen, zu akzeptieren und mit ihnen umzugehen, anstatt in neue Depressionen abzugleiten. Bei dem Versuch nahmen die Teilnehmer in Großbritannien an acht Gruppensitzungen teil und mussten zudem jeden Tag Übungen zu Hause machen. Außerdem wurden in den folgenden Monaten vier weitere Sitzungen angeboten. Über zwei Jahre wurden alle Versuchsteilnehmer regelmäßig befragt, um ihren Gemütszustand zu erfahren.

Meditation etwas besser – Meditácia o niečo lepšia

Podľa tej štúdie bolo spätné-vrátenie, znovuochorenie u pacientov, ktorý boli liečení meditatívnou terapiou 44% a u pacientov, ktorí boli liečení antidepresívami 47%.

Der Studie zufolge gab es bei den Patienten, die sich der meditativen Therapie unterzogen hatten, eine Rückfallrate von 44 Prozent. Bei den mit Antidepressiva behandelten Versuchsteilnehmern lag die Rückfallrate bei 47 Prozent.

Die Therapie sei eine “neue Alternative für Millionen von Menschen”, erklärte Studienleiter Willem Kuyken von der Universität Oxford. Seinen Angaben zufolge werden ohne jede Behandlung vier von fünf Depressions-Patienten rückfällig.

Tá terapia je „nová alternatíva pre milióny ľudí“ prehlásil vedúci Willem kuyken z univerzity Oxford. Podľa jeho údajov sa vracajú do nemoci bez akejkoľvek liečby štyria z piatich pacientov.

Psychoóg Roger Mulder z univerzity Otago na Novom Zélande vysvetlil nezávislým komentárom k tej štúdii, že kognitívna terapia na základe pozornosti je „účinná alternatíva“ pre pacientov, ktorí antidepresíva neznášajú.

Der Psychologe Roger Mulder von der Otago-Universität im neuseeländischen Christchurch erklärte in einem unabhängigen Kommentar zu der Studie, die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie sei eine “wirksame Alternative” für Patienten, die Antidepressiva nicht vertragen.

Antidepressiva können Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit und Verstopfungen haben, machen abhängig. “Wir haben eine vielversprechende neue Behandlungsmethode, die relativ günstig ist und bei einem großen Teil der Menschen mit Depressionsrisiko angewandt werden kann”, schrieb Mulder.

Anti depresíva majú vedľajšie účinky ako nespavosť a zácpu a vytvárajú závislosť. „Máme mnohosľubujúce metódy liečby, ktoré sú relatívne lacné a môžu byť uplatnené u väčšiny ľudí s rizikom depresie“ – písal Mulder.

Meditatívne techniky sa berú západnou medicínou vážne: tie, pôvodne budhistické techniky môžu byť používané/pomáhať nie len proti depresii ale tiež proti chronickým bolestiam a ADHS.

Meditationstechniken werden in der westlichen Medizin zunehmend ernstgenommen: Die ursprünglich buddhistischen Techniken können nicht nur gegen Depressionen, sondern auch gegen chronische Schmerzen und ADHS helfen.

Quelle und mehr: http://www.pravda-tv.com/2015/05/gegen-rueckfall-in-depression-meditation-hilft-besser-wie-medikamente/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Nové poznatky vplyvu meditácie na ľudský mozog...

Studie: Meditation verlangsamt altersbedingten Verlust grauer Hirnsubstanz

Beschreibung: https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-8kSz6bRmxx0%2FVNaX9pPUXyI%2FAAAAAAABKlE%2Fh3HjZFJGCp4%2Fs1600%2F00332.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
Meditierende (unten) weisen deutlich weniger von Alterungsprozessen beeinträchtige Hirnareale (rot) auf als Personen, die nicht meditieren (oben). | Bild: Dr. Eileen Luders

medtujúci (dole) ukazujú oveľa menej zostárňújúcim procesom postihnuté oblasti mozgu (červené) ako osoby, ktoré nemedituj

Los Angeles (USA) - Obwohl sich die durchschnittliche menschliche Lebenserwartung seit den 1970er Jahren um fast 10 Jahre verlängert hat, geht diese deutlich erhöhte Lebensspanne aber auch mit einem biologischen Problem einher: Ab Mitte 20 beginnt unser Gehirn zusehends abzubauen und mit dem Rückgang von Volumen und Inhalt verliert es nach und nach funktionale Fähigkeiten. Das Risiko mentaler und neurodegenerativer Krankheiten steigt. In einer neuen Studie zeigen US-Forscher nun jedoch, dass Meditation dem Verlust der sogenannten grauen Hirnsubstanz entgegenwirken kann.

Los Angeles (USA) – aj keď sa život od roku 1970 o 10 rokov predĺžil, napriek tomu sprevádza zvýšené očakávanie života biologický problém: od veku 20 rokov začne náš mozog odbúravať a stratou volumenu/obsahu stráca pomaly aj jeho funkcionálne schopnosti. Riziko mentálnych a neurologických chorôb pribúda. V jednom skúmaní poukazujú US-bádatelia, že meditácia pracuje proti strate tej takzvanej šedej mozgovej hmoty.

Ako tím okolo Dr. Floriána Kurth na Brain Mapping Center der University of California in Los Angeles (UCLA) aktuálne v časopise "Frontiers in Psychology" (DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01551) prehlasuje, zakladá sa ich teória na predchádzajúcich vyšetreniach, ktoré pripomínajú, že ľudia , ktorí pravidelne meditujú majú vekom menšiu stratu šedej mozgovej hmoty.

V ich novej štúdii poukazujú, že meditáciou aj šedá mozgová hmota, teda to tkanivo, v ktorom sa nachádzajú takzvané neuróny tie  mozgové buňky sú chránené pred degeneráciou.  
Wie das Team um Dr. Florian Kurth vom Brain Mapping Center der University of California in Los Angeles (UCLA) aktuell im Fachjournal "Frontiers in Psychology" (DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01551) berichtet, gründet die aktuelle Studie auf früheren Untersuchungen, die nahelegen, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, weniger altersbedingte Schwund der weißen Hirnsubstanz aufweisen.

In Ihrer neuen Studie zeigen die Forscher um Kurth nun, wie durch Meditation auch die graue Hirnsubstanz, also jenes Gewebe, in dem sich mit den sogenannten Neuronen die Hirn-Nervenzellen befinden, vor der Degeneration geschützt werden kann...

Quelle und weiter: http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2015/02/studie-meditation-verlangsamt.html

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58