Svetová meditácia očisty vody...


Aufruf zur gemeinsamen Meditation: World Water Day - 20.März 2015

von erst-kontakt @ 2015-03-18 – 09:39:03

JOIN US IN WORLD WATER DAY
This Equinox - rovnodennosť
March 20, 21, 22, 2015

Globale Meditation zur Reinigung, Klärung und Harmonisierung der weltweiten Gewässer vom 20-22.März 2015...

Globálna výzva k meditácii očisty, objasneniu aharmonizácii svetových vôd od 20-22. Marca 2015 – svetový deň vody

 

 
 
S jarnou rovnodennosťou sa pridávame k projektu Gaiafield napomáhajúcemu hromadne sa "naladiť", čo ešte viac prehlbuje naše prepojenie s vodným živlom, ktorý preteká našimi telami a Zemou. Táto udalosť nás pripravuje na globálny posun Detí Slnka smerujúci k obnove harmónie pozemských vodných ekosystémov prostredníctvom otvárania portálov svetla v niektorých najväčších priemyselných odvetviach zodpovedných za znečistenie vodných zdrojov. 
Ide o veľmi účinné uctenie si medzinárodne uznávaného Svetového dňa vody, ktorý bude v nedeľu 22. marca, kedy sa evoluční vodcovia, The Shift Network, UNIFY a Uplift Connect stanú hostiteľmi virtuálnej udalosti a globálne synchronizovanej meditácie, aby zvýšili povedomie o dôležitosti našich posvätných zdrojov vody...
 

Starting on the March Equinox, we join with The Gaiafield Project who will facilitate a collective “attunement” that guides us into greater coherence with the water element flowing through our bodies and the Earth. This event prepares us for Children of the Sun Foundation‘s global transmission to restore harmony to the Earth’s freshwater ecosystems while opening the portals of light at some of the top industries responsible for water pollution.

This is a potent lead-in to the internationally celebrated World Water Day on Sunday, March 22, where evolutionary leaders, The Shift Network, UNIFY and Uplift Connect will host a live virtual event and global synchronized meditation to raise awareness on the importance of our sacred freshwater sources...

Quelle und mehr: https://childrenofthesun.org/march-equinox-transmissions/

 
 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58