AKTUALIZÁCIA 03.02.2017...

Weekly geo-political news and analysis [Sample Report]

By Benjamin Fulford

Trvalá finančná vojna dosahuje konečnú fázu. Viaceré dôveryhodné zdroje z troch kontinentov hlásia teraz, že stojíme pred prerazom vo finančnom logo. Z našich vlastných zdrojov (vrátane MI6 a japonskej vojenskej inteligencie) môžeme potvrdiť, že posledný týždeň pristála vo Washington DC veľká delegácia. Informovali, že Federal Reserve Board musí byť hneď vypnutá a musí byť zavedený nový finančný systém alebo inak Amerika zostane odrezaná od sveta. Vojsko je tiež blízko tej revolty s viac ako polovicou armády aby mohli byť nápomocní pri vyprataní Washington DC, podľa CIA-zdroja. Washingtonská pobočka stojí teda pred voľbou medzi výstupom, vytvorení komísie pravdy alebo aj zatýkania, občianská vojna, chaos a možnej smrti všetkých panujúcich kabalov. Avšak ešte to neskončilo –  pokiaľ sa nestalo.

Váš nový pozitívny postoj a jeho mnnohostranný vplyv sa v tejtpo  ríši javí.

Minulý týždeň boli číňania na okraji zabitia podporovateľov nového finančného systému US-vlády, japonská vláda však intervenovala a ponúkla pomoc. Nasledovali rokovania s číňanmi kde sa vysvetlilo fungovanie nového medzinárodného finančného systému. Tiež dostali ponuku. Bolo im povedané, že 90% doteraz vyrobených dolárov nie je vo vlastníctva američanov. Ľudia, ktorí majú doláre nechcú aby ich peniaze boli papier bez hodnoty keď imploduje Federal Reserve Banka. Miesto toho budú všetky doláre, ktoré boli čestne zarobené (nie derivátmi alebo inými druhmi podvodu) podporené zlatom. Tie zlato-doláre budú potom premenované. Číňania ho chcú nazývať Renminbi. Rothschildovia ho chcú nazvať Hong-Kong-dolár. Náš návrh je Hong-Kong-Yen. – mnohé detaily musia byť ešte vypracované expertmi. Ale isté je, že už nikdy nebude možné aby peniaze vyrábali súkromné osoby za účelom manipulovania sveta. Číňania trvajú na tom, že výroba peňazí je prácou vlády a na tom sa dohodli všetky strany.

Koncom roka pôjde na Filipíny japonská vládna delegácia pre zlato, tam uložené v 1930-tich rokoch a prinesú ho do Číny aby slúžilo k podpore dolár-prostriedkov. Japonská delegácia vedená mužom číslo 2 japonskej vlády Hajime Ishii bude tiež robiť prednášky o potláčaných technológiách.

Ja tam tiež pôjdem aby som robil návrhy niekoľkými myšlienkami o globálnom vládnutí.

Číňania chcú OSN preložiť do Laosu lebo sa jedná o najstaršiu a nepoškvrnenú aziátsku kultúru. Zdá sa byť pekná myšlienka. Samozrejme je OSN teraz nefunkčná organizácia a musí byť kompletne novo-organizovaná. Slúži len ako globálny kontrolný mechanizmus pre víťazov 2. Svetovej vojny a to sa od základu zmení.

Okrem toho sa do Číny preložia funkcie svetovej banky, pravdepodobne do Hong-Kongu. Všetci doterajší zamestnanci Svetovej Banky budú skúmaní/vyšetroavaní a tí, ktorí vplývali pozitívne na planétu budú znova zamestnaní.

IWF sa rozpustí lebo spôsobili len utrpenie a chudobu po celom svete tým, že kradli zásoby a majetok ľudí na celom svete. Na jej miesto založia japonci novú organizáciu, ktorá zaručí bezpečnosť a stabilitu globálneho finančného systému. Dúfam, že hlavným sídlom bude  Osaka. Všetrky tie inštitúcie budú zariadené meritokraticky. Každému bude dovolené urobiť preverenia. Okrem toho je zabezpečné viacero miest na špičke pre osoby s etnickým zákulisím.

Tie nové organizácia budú mať veľmi veľa práce lebo celá komerciálna/hospodárska štruktúra planéty musí byť zmenená. Mnohé priemyselné oblasti sa scvrknú alebo zmiznú - napr. Ropný, vojnový, jaderný a farmaceutický a automobilový. Podniky v tých oblastiach potrebujú značnú pomoc aby sa mohli zmeniť. Ropný priemysel by mohol napríklad byť premenený na gen-technologický. Zbrojný priemysel na vesmirny výskum. Automobilový začne s výrobou anti-gravitačných skútrov. Zmena zostárlych priemyslov musí byť prevedená spôsobom, ktorý nespôsobí, alebo málo sociálnych rušení a presunov.

Okrem toho všetky krajiny musia súhlasiť s Medzinárodným Súdnym Dvorom. Hádky medzi krajinami by sa mali riešiť rokovaniami alebo pred súdom.

Avšak bolo by možné, že krajiny budú súhlasiť s riešením hádky rituálnou vojnou. Napríklad by mohli poslať na nejaký opustený ostrov 10 z ich najlepších bojových umelcov – zabíjanie nebude povolené. Víťazná krajina by potom dostala väčšinu toho, čokoľvek bolo predmetom tej hádky.

V každom prípade je ľudstvo na prahu oslobodenia z pazúrov hrozného kultu, ktorý v minulosti na celom svete zabil stovky miliónov ľudí. Tých 800 US-vojenských základní by mohlo byť odstavených. US-armáda musí byť zmenená na organizáciu, ktorá sa venuje ochrane planéty a veľkým projektom pre ľudstvo.

 

Ideme smerom do bezprecedentnej/neporovatelnej transformácii. Zaveste si to na klobúk.

Der anhaltende globale Finanzkrieg erreicht seine Endphase. Mehrere zuverlässige Quellen in drei Kontinenten berichten nun, dass ein großer Durchbruch im Finanzlogo unmittelbar bevorsteht. Wir können aus unseren eigenen Quellen (einschließlich MI6 und japanischer militärischer Intelligenz) bestätigen, dass eine große Delegation auf Washington letzte Woche abstieg und die Aufstandhandlung zur Washington D.C.-Einrichtung las. Sie wurden informiert, dass die Federal Reserve Board sofort abgeschaltet werden muss und das neue Finanzsystem umgesetzt werden muss oder sonst die Vereinigten Staaten völlig von der Welt abgeschnitten würden. Das Militär ist auch in der Nähe der offenen Revolte mit mehr als der Hälfte des Militärs Unterstützung einer totalen Aufräumung von Washington D.C., nach einer CIA-Quelle. Die Washingtoner Niederlassung steht daher vor einer Wahl zwischen dem Aufstieg und der Bewältigung einer Wahrheitskommission oder auch der Verhaftung, des Bürgerkrieges, des Chaos und des eventuellen Todes für alle Mitglieder der herrschenden Kabale. Wir glauben, dass in einer solchen Situation gesunde Köpfe herrschen und dass eine friedliche Auflösung unmittelbar bevorsteht. Allerdings ist es noch nicht vorbei, bis es vorbei ist.

Eure neue Einstellung sich positiv auf dieses Reich auswirkt

Mannigfaltige Wirkung auf

Letzte Woche waren die Chinesen am Rande der Unterstützung der US-Regierung töten die Unterstützer des neuen Finanzsystems in Washington, bis die japanische Regierung interveniert, um Schutz zu bieten. Es gab dann Gespräche mit den Chinesen, wo sie eine Erklärung für das innere Funktionieren des internationalen Finanzsystems gegeben wurden. Sie wurden auch ein Angebot gemacht.

Was ihnen erzählt wurde, war, dass über 90% der jemals geschaffenen Dollars nicht im Besitz von Amerikanern waren. Die Leute, die diese Dollars besitzen, wollen nicht, dass sie wertloses Papier werden, wenn das Federal Reserve Board implodiert. Stattdessen würden alle Dollars, die durch ehrliche Arbeit verdient wurden (d. H. Nicht durch Derivate und andere Arten von Betrug), durch Gold unterstützt werden. Diese Gold-Dollars würden dann umbenannt.  Die Chinesen wollen es den Renminbi nennen. Die Rothschilds wollen es den Hongkong-Dollar nennen. Unser Vorschlag ist, es den Hong Kong Yen (ausgeprägter Yuan auf Chinesisch) zu nennen. Viele Details müssen von Experten ausgearbeitet werden. Allerdings ist es sicher, dass es niemals möglich ist, dass Privatpersonen die Welt durch die Schaffung von Geld manipulieren können. Die Chinesen bestehen darauf, dass die Schaffung eines neuen Geldes eine von der Regierung geleistete Arbeit sein sollte, und dies wurde von den betroffenen Parteien vereinbart.
Eine hoch angetriebene japanische Regierungsdelegation wird auf die Philippinen gegen Ende des Jahres gehen, um dort chinesisches Gold in den 1930er Jahren nach China zu bringen, um für die Zwecke der Unterstützung ihrer Dollar-Bestände verwendet zu werden. Die japanische Delegation, angeführt von der japanischen Regierung & rsquo; s Nummer zwei Mann, Hajime Ishii wird auch Vorträge über unterdrückte Technologie gegeben werden.
Ich werde auch dort hingehen, um ihnen einige Ideen über eine neue Struktur der globalen Governance zu geben.
Die Chinesen wollen das UN-Hauptquartier nach Laos verlegen, weil es sich um eine der ältesten und unberührtesten asiatischen Kultur handelt. Das scheint eine schöne Idee zu sein. Natürlich ist die UNO jetzt eine äußerst dysfunktionale Organisation und muss komplett neu gestaltet werden. Es dient nun als globaler Kontrollmechanismus für die Sieger des Ersten Weltkriegs 2. Das wird sich grundlegend ändern.

Darüber hinaus werden die Funktionen der Weltbank nach China verlegt, wahrscheinlich nach Hongkong. Alle derzeitigen Mitarbeiter der Weltbank haben ihre

Track-Aufzeichnungen untersucht und nur diejenigen, die positiv auf den Planeten beigetragen haben, werden wieder eingesetzt.

Der wird aufgelöst, weil er nur Elend und Armut in der ganzen Welt verursacht hat. Es hat vor allem dazu beigetragen, Ressourcen und Eigentum von den Menschen der Welt zu stehlen. An ihrer Stelle werden die Japaner eine neue Institution gründen, die die Sicherheit und Stabilität des globalen Finanzsystems sicherstellen wird. Hoffentlich wird es seinen Hauptsitz in Osaka haben.

Alle diese Institutionen werden als Meritokratien eingerichtet. Jedermann wird erlaubt, die Prüfung zu nehmen, um sie zu verbinden. Darüber hinaus gibt es nicht mehr Orte an der Spitze für Personen mit bestimmten ethnischen Hintergründen vorbehalten.

Die neuen Organisationen werden alle sehr beschäftigt sein, weil die gesamte kommerzielle Struktur des Planeten geändert wird. Die Industrien, die erwartet werden, verschwinden oder schrumpfen drastisch gehören: Erdöl, Krieg, Kernenergie und Pharma und Automobile. Unternehmen in diesen Branchen benötigen erhebliche Hilfe, um sich zu verwandeln. Die Erdölindustrie könnte zum Beispiel in eine Geotechnik verwandelt werden. Die Rüstungsleute werden in die Weltraumforschung umziehen. Die Automobilindustrie wird mit der Herstellung von Anti-Gravity-Scootern beginnen. Die Umwandlung aller veralteten Industrien muss in einer Weise durchgeführt werden, die so wenig soziale Störungen und Verlagerungen wie möglich verursacht.

Darüber hinaus müssen sich alle Länder dem internationalen Gerichtshof zustimmen. Streitigkeiten zwischen den Ländern sollten durch Verhandlungen oder auch vor Gericht abgewickelt werden.

Allerdings könnte es möglich sein, dass sich die Länder auch einverstanden erklären, Streitigkeiten durch Ritualkrieg zu beenden. Sie könnten zum Beispiel jeweils 10 ihrer besten Kampfkünstler zu einer Wüsteninsel schicken, um sie zu verführen, aber kein Töten wird erlaubt. Das Siegerland bekommt dann eine vorteilhaftere Abwicklung von dem, was auch immer der Streit war.

In jedem Fall ist die Menschheit im Begriff, von den Griffen eines schrecklichen Kultes befreit zu werden, der Hunderte von Millionen Menschen im Laufe der Jahre getötet hat. Die meisten der 800 US-Militärbasen weltweit können gut heruntergefahren werden. Das US-Militär muss in eine ganz andere Organisation verwandelt werden, die der planetarischen Verteidigung und großen Projekten für die Menschheit gewidmet ist.

 

Wir gehen auf eine beispiellose historische Transformation. Hängen Sie an Ihre Hüte.

The ongoing global financial war is reaching its final stages. Multiple reliable sources in three continents are all now reporting that a major breakthrough in the financial logjam is imminent. We can confirm from our own sources (including MI6 and Japanese military intelligence) that a large delegation descended on Washington last week and read the riot act to the Washington D.C. establishment. They have been informed the Federal Reserve Board must be shut down immediately and the new financial system must be implemented or else the United States would be totally cut off from the world. The military is also close to open revolt with more than half of the military supporting a total clean up of Washington D.C., according to a CIA source. The Washington establishment therefore faces a choice between stepping aside and facing a truth commission or else arrest, civil war,chaos and eventual death for all members of the ruling cabal. We believe that sane minds will prevail in such a situation and that a peaceful resolution is imminent. However, it is not over until it is over.

Last week the Chinese were on the verge of helping the US government kill the supporters of the new financial system in Washington until the Japanese government intervened to provide protection. There were then discussions with the Chinese where they were given an explanation of the inner workings of the international financial system. They were also made an offer.

What was told to them was that over 90% of the dollars ever created were not owned by Americans. The people who own those dollars do not want them to become worthless paper when the Federal Reserve Board implodes. Instead, all dollars earned through honest work (i.e. not through derivates and other types of fraud) would be backed by gold. These gold backed dollars would then be renamed. The Chinese want to call it the Renminbi. The Rothschilds want to call it the Hong Kong dollar. Our proposal is to call it the Hong Kong yen (pronounced yuan in Chinese). Many details will have to be worked out by experts. However, it is certain that never again will it be possible for private individuals to manipulate the world through the creation of money. The Chinese insist the creation of new money should be a job run by the government and this was agreed to by the concerned parties.

A high powered Japanese government delegation will be going to the Philippines towards the end of the year to deliver Chinese gold taken there in the 1930’s to China to be used for the purposes of backing up their dollar holdings. The Japanese delegation, led by the Japanese government& rsquo;s number two man, Hajime Ishii will also be given presentations about suppressed technology.

I will also be going there to give them some ideas about a new structure of global governance.

The Chinese want to move the UN headquarters to Laos because it is the site of some of the most ancient and pristine Asian culture. This seems like a nice idea. Of course the UN is now an extremely dysfunctional organization and will have to be totally revamped. It now serves as a global control mechanism for the victors of World War 2. This will be fundamentally changed.

In addition, the functions of the World Bank will be moved to China, probably to Hong Kong. All current World Bank employees will have their

track records examined and only those who have contributed positively to the planet will be re-employed.

The IMF will be disbanded because it has only caused misery and poverty throughout the world. It has functioned mainly to steal resources and property from the people of the world. In its place the Japanese will set up a new institution that will function to ensure the safety and stability of the global financial system. Hopefully it will be headquartered in Osaka.

All of these institutions will be set up as meritocracies. Anybody will be allowed to take the exam to join them. In addition, there will no longer be places at the top reserved for people of specific ethnic backgrounds.

The new organizations will all be very busy because the entire commercial structure of the planet will be changed. The industries that are expected to vanish or shrink dramatically include: petroleum, war, nuclear power and pharmaceuticals and automobiles. Companies in these industries will need substantial help to transform themselves. The petroleum industry, for example, could be changed into a geo-engineering industry. The armaments folk will move into space exploration. The automobile industry will start to manufacture anti-gravity scooters. The transformation of all the obsolete industries needs to be carried out in a manner that causes as little social disruption and dislocation as possible.

In addition all countries will have to agree to submit to the international court of Justice. Disputes between countries should be settled through negotiations or else in court.

However, it might be possible for countries to also agree to settle disputes through ritual warfare. They could, for example, each send 10 of their best martial artists to a desert island to duel it out but no killing will be allowed. The winning country will then get a more advantageous settlement of whatever the dispute was.

In any case, humanity is about to be freed from the grips of a horrific cult that has killed hundreds of millions of people over the years. Most of the 800 US military bases world-wide may well be shut down. The US military will have to be transformed into an entirely different organization dedicated to planetary defense and big projects for humanity.


Die Zulassung zweier neuer Währungen am Montag, den 6.3.17, bringen uns den Nesara Auszahlungen näher !

Povolenia dvoch nových peňažných mien v pondelok 6.03.2017 prinášajú bližšie Nesara-výplaty.

Erstellt am 10. März 2017 von einfachemeditationen

.

Liebe Lichtwesen,

dies ist einer der neuesten Texte vom:  http://operationdisclosure.blogspot.de/, aus welchem hervorgeht, welch große Anstrengungen im Banksystem weltweit in den letzten Jahren durchgeführt wurde, um die „Nesara Auszahlungen voran zu bringen „, wobei die Reformen sehr tiefgreifend waren und sind.

Milé bytosti svetla

To sú najnovšie texty z

Z ktoých vyplýva aké veľké námahy boli v posledných rokoch zvládané aby sa pohli vpred „ NESARA-výplaty“ pričom tie reformy boli hlbokosiahajúce.

Podľa tohto textu je prebieh výplaty celosvetových „NESARA peňazí“ možný len mimo bánk lebo ešte stále nie je bezpečné robiť to prostredníctvom bánk. To pochádza z toho, že tí tmaví znova a znova po celom svete odstraňujú darované peniaze (predovšetkým u blogerov, ktorí sú s nimi kritickí).

Tá skutočnosť vedie k tomu, že doteraz sa humanitárne balíky ešte nemohli vyplácať prostredníctvom bánk a preto sme v tomto texte, zvolili variantu ktorou je možné tie peniaze vyplatiť tak rýchlo ako možné – v okamihu keď všetky krajiny spravili hlbokosiahajúce reformy v bankovom systéme.

Mojim vedením som bola upozornená preložiť titulky textu, v ktorom sa zverejňuje novo-povolenie novej Zimbabve-meny a kde sa oznamuje zavedenie novej americkej meny znova ustanovenej republiky Amerika.

Link: Offizieller Rücktritt von Trum… in der 2. März Woche und offizieller Neuantritt von Paul Ryan als Präsident in den USA ?

Tuná ďalšie vodítko toho, že stojíme krátko pred tým, že čoskoro budú prúdiť „NESARA-peniaze“, v každom prípade generál Dunford a viceprezident Novej Republiky oznámili čínskym najstarším, že nová republika je pripravená.

Chýba ešte niekoľko štátov, aj Európa, ktoré ešte nie sú tak ďaleko.

Spoločne manifestujme najrýchlejšie možné zmeny v Európe so všetkými k tomu patriacimi krajinami aby sme boli pre NESARA pripravení.

 

Aus aktuellen Anlaß habe ich es heute übersetzt, um aufzuzeigen, dass vor allem die Sicherheit, dass von den Dunklen keine Gelder mehr abgezogen werden können, wie auch eine Geldvermehrung betrieben werden kann, bei den Reformen an erster Stelle steht.

.

.Veröffentlicht am 10.03.2017

Text und Links: https://einfachemeditationen2.wordpre…
Danke für eure Spende: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

.Laut diesem Text werden die Auszahlungsstellen der weltweiten „Nesara Gelder“  außerhalb der Banken durchgeführt, weil es immer noch nicht so sicher ist, es durch Banken auszuzahlen. Dies kommt daher, weil die Dunklen vor allem Spendengelder weltweit immer wieder entwendet haben ( vor allem bei Blogbetreiber, die ihnen zu kritisch sind, wie es auch bei mir der Fall ist) und dies heute noch geschieht.

.Dieser Punkt, hat dazu beigetragen, dass es bis heute nicht stattgefunden hat, daher hat man die hier in diesem Text beschriebene Variante gewählt, um so auf diese Weise so schnell als möglich die Gelder auszuzahlen zu können, sobald alle Länder in ihrem Bankensystem tiefgreifende Reformen durchgeführt haben.

Ich wurde am Montag von meiner göttlichen Führung angewiesen, die Überschriften eines Textes zu übersetzen, worin die Neuzulassung der neuen Zimbabwe Währung und der neu erstellten Währung der wieder eingeführten Republik von Amerika angesagt wurde, LINK:

Die Neue Republik und die neue USN ( Währung) ist bereit in die Öffentlichkeit zu treten

Offizieller Rücktritt von Trum… in der 2. März Woche und offizieller Neuantritt von Paul Ryan als Präsident in den USA ?

.Hier nun ein weiterer Hinweis, dass wir kurz davor stehen, dass die „Nesara Gelder fließen können „, auf alle Fälle hat General Dunford, der Vicepräsident der Neuen Republik den chines. Ältesten mitgeteilt, dass die neue Republick von Amerika bereit ist.

.Jetzt fehlen noch einige Staaten, auch Europa, die noch nicht soweit sind, weshalb ich vor Wochen einen Text dazu schrieb:

.Manifestieren wir gemeinsam schnellst mögliche Änderungen in Europa mit den dazu gehörigen Ländern um bereit zu sein für „Nesara“ !

Gerade vor dem Vollmond sollten wir dies immer wieder denken, denn damit unterstützen wir diesen Prozeß  sehr stark !!!

.Ich bedanke mich bei allen, die sich hier einbringen und wünsche Euch viele Erkenntnisse durch diesen Text, in Liebe zu Euch von Charlotte

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52