Výkonný príkaz prez. USA 21.12.2017...

Zablokovanie majetku osôb zapojených do vážneho porušovania ľudských práv alebo do korupcie
Výkonný príkaz prezidenta USA - vydaný 21. decembra 2017Orgánom, ktorý mi ako predsedovi ústavou a zákonmi Spojených štátov amerických, vrátane zákona o hospodárskej mocností International Emergency (50 USC 1701 a nasl.) (IEEP), a (prostredníctvom Národnej mimoriadnej situácie zákona 50 USC 1601 a nasl. ) (NEA), zákon o vyjednávaní Globalneho ľudského práva (Public zákon 114 až 328) (ďalej len "zákon") a časť 212 (f) zákona o prisťahovalectve a národnosti 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), oddiel 301 z hlavy 3, kód Spojených štátov bol prevedený:

Ja, Donald J. Trump, prezident Spojených štátov amerických eriem na vedomie, že prevalencia a závažnosti porušovania ľudských práv a korupcie, ktoré pochádzajú čiastočne alebo úplne mimo územia Spojených štátov dopustil či kontrolované osobami, ktoré ich prílohou tohto nariadenia dosiahli takú mieru a závažnosť, že ohrozujú stabilitu medzinárodných politických a hospodárskych systémov. Porušovanie ľudských práv a korupcia podkopávajú hodnoty, ktoré tvoria základ pre stabilnú, bezpečnú a fungujúcu spoločnosť; majú zničujúce účinky na jednotlivcov; oslabujú demokratické inštitúcie; znížujú právny štát; umožňujú pokračovať v násilných konfliktoch; uľahčiť činnosť nebezpečných osôb; a podkopávajú hospodárske trhy. Spojené štáty sa snažia uvaliť hmatateľné a zmysluplné dôsledky pre tých, ktorí sa dopúšťajú závažného porušovania ľudských práv alebo páchajú korupciu; a tým chrániť americký finančný systém pred zneužívaním tými istými ľuďmi.


Z toho usudzujem, že vážne porušovanie ľudských práv a korupcia na celom svete predstavujú nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a ekonomiku Spojených štátov a prehlasujem stav národnej núdze za účelom  vysporiadať sa s touto hrozbou.

 

 

Týmto vydám tieto príkazy:

Oddiel 1. a) Všetky tovary a akcie nehnuteľností so sídlom v Spojených štátoch, ktoré neskôr prechádzajú do Spojených štátov amerických alebo sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou americkej osoby vrátane osôb uvedených v prílohe sú vylúčené a nemožno ich prevádzať, platiť, vyvážať, odoberať alebo inak zaobchádzať; to platí pre:

I) osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu;

(Ii) každá zahraničná osoba určená ministrom financií po konzultácii s ministrom zahraničných vecí a s generálnym prokurátorom;

A. osoby zodpovedné za, zapojené priamo alebo nepriamo do vážneho porušovania ľudských práv;

(B) osoby, ktoré sú alebo boli predtým vládnymi úradníkmi alebo osoby konajúce v mene alebo v mene tohto dôstojníka, ktorý je zodpovedný za alebo sa priamo alebo nepriamo podieľa na:

(1) korupcia vrátane sprenevery majetku štátu, vyvlastnenia súkromného majetku na osobný zisk; Korupcia v súvislosti so štátnymi zmluvami alebo využívaním prírodných zdrojov alebo podplácaním; alebo

(2) prevod alebo uľahčenie prevodu príjmov z korupcie;

(C) osoby, ktoré sú alebo boli vedúcimi pracovníkmi alebo štátnymi zamestnancami:

(1) spoločnosť vrátane vládnej inštitúcie, ktorej členovia v období zamestnania s jedným z pododsekov ii) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) (2) ) tejto časti; alebo

(2) podnik, ktorého vlastníctvo a podiely sú pozastavené na základe tohto príkazu z dôvodu činností súvisiacich s funkčným obdobím manažérov alebo úradníkov;alebo

(D) každá osoba, ktorá sa pokúsila o vykonanie ktorejkoľvek z činností opísaných v odsekoch (II) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) (2) tohto oddielu; a

(III) Každá osoba, ktorú určí minister financií po konzultácii so štátnym tajomníkom a generálnym prokurátorom:

A) Každá osoba, ktorá poskytuje finančnú, materiálnu alebo technickú podporu alebo sprístupňuje, financuje alebo podporuje tovar alebo služby:

(1) akákoľvek činnosť opísaná v pododsekoch (II) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) (2) tejto časti vykonávaná zahraničnou osobou;

(2) každá osoba, ktorej majetok a záujmy sú zablokované v súlade s týmto uznesením; alebo

(3) Ktorýkoľvek podnik vrátane verejného podniku alebo ktoréhokoľvek z jeho zamestnancov má akékoľvek ustanovenia pododsekov (II) (A), (II) (B) (1) alebo (II) (B) práca vykonávaná zahraničnou osobou;

(B) každá osoba, ktorá priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje majetkové a majetkové záujmy, ktoré sú podľa tohto nariadenia zakázané, alebo

(C) Každá osoba, ktorá sa pokúsila vykonať ktorúkoľvek z činností uvedených v odsekoch (III) (A) alebo (B) tohto oddielu.

(B) Zákazy uvedené v odseku (a) tohto oddielu platia s výnimkou ustanovení obsiahnutých v právnych a správnych predpisoch, poriadkoch, smerniciach alebo licenciách, ktoré môžu byť vydané v súlade s týmto cieľom bez ohľadu na uzavretej zmluve alebo akejkoľvek licencie alebo povolenia vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto príkazu.

Oddiel 2. neobmedzený prístup prisťahovalcov a non-prisťahovalcov do Spojených štátov, cudzinci, ktorí spĺňajú jednu alebo viac z vyššie uvedených v § 1 kritériá by poškodili záujmy Spojených štátov a vstup týchto ľudí v Spojených štátoch a to ako prisťahovalci alebo prisťahovalcov sa týmto pozastavuje.  Ako ľudia s týmito osobami podľa ustanovení sa bude zaobchádzať podľa § 1 proklamácie 8693 z 24. júla 2011 na jeseň (odklad vstupu cudzincov, ktorí podliehajú zákazu cestovania v Bezpečnostnej rade OSN a medzinárodných sankcií).

Oddiel 3. Vyhlasujem, že dary v § 203 (b) (2) IEEP (50 USC 1702 (b) (2)) ako je uvedené, že  typy položiek do alebo v prospech osoby, ktorej majetok a majetkové záujmy v súlade s mojou schopnosťouy vyrovnať sa s vnútroštátnou núdzou vyhlásenou v tejto vyhláške by bola podstatne ovplyvnená a týmto zakazujem takéto dary podľa oddielu 1 tohto rozhodnutia.


Oddiel 4. Zákazy v oddiele 1 zahŕňajú:

a) poskytovanie príspevkov alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovarov alebo služieb osobou, ktorej majetková a majetková účasť bola pozastavená v súlade s týmto uznesením alebo v prospech tejto osoby; 

a.)príspevky alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb od takejto osoby. Oddiel b) prijatie príspevkov alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovarov alebo služieb takou osobou.

5. (a) Každá transakcia, ktorá obchádza alebo zabraňuje akémukoľvek zo zákazov uvedených v tomto nariadení, predstavuje porušenie a je zakázané. To sa týka aj pokusu o vyhnutie sa alebo zabránenie. (b) Akékoľvek sprisahanie vytvorené na porušenie ktoréhokoľvek zo zákazov v tomto poradí je zakázané.

Oddiel

6. Účely tejto dohody:

a) výraz "osoba" znamená fyzickú alebo právnickú osobu;

b) "podnik" znamená partnerstvo, združenie, trust, spoločný podnik, spoločnosť, skupinu, podskupinu alebo inú organizáciu;

(C) výraz "United States osoba" je občan Spojených štátov, stále rezidentných cudzincov, čI organizáciE, ktorá je organizovaná podľa zákonov Spojených štátov alebo akejkoľvek jurisdikcie v Spojených štátoch (vrátane zahraničných pobočiek) alebo Osoba v Spojených štátoch.

Sekcie sú 7. Pre tie osoby, ktoré sú legálne prítomné v Spojených štátoch amerických s ich majetkom a majetkových účastí v súlade s týmto príkazom sú zamknuté/zablokované, uvedomujem si, že vzhľadom na možnosť finančných prostriedkov alebo iných aktív, ktoré majú byť prevedené bezodkladne predchádzajúcim upozornením na tieto osoby aby tieto opatrenia boli neúčinné. Vyhlasujem preto, že tieto opatrenia sú uplatniteľné bez predchádzajúceho oznámenia alebo rozhodnutia podľa tohto uznesenia s cieľom riešiť vnútroštátnu núdzovú situáciu.

Oddiel 8. Minister financií je oprávnený po konzultácii s ministrom zahraničných vecí aby prijali také opatrenia, vrátane použitia pravidiel a predpisov a použiť môžu všetky právomoci, ktoré IEEP a právo a to v rozsahu potrebnom na vykonávanie tohto nariadenia , ako aj § 1263 písm. a) zákona na základe uplatnenia daných ustanovení. Minister financií môže v súlade s platnými zákonmi delegovať ktorúkoľvek z týchto funkcií na iných úradníkov a orgány Spojených štátov. Všetky agentúry a orgány by mali prijať všetky potrebné opatrenia v rámci svojich právomocí na vykonávanie tohto mandátu.

Oddiel 9. Minister je oprávnený prijať/robiť opatrenia vrátane uplatňovania pravidiel a predpisov pre všetky právomoci a to v rozsahu potrebnom na vykonanie § 2 tohto nariadenia IEEP, INA a zákona sú poskytované a môžu sa uplatňovať; v koordinácii s ministrom financií na požiadavky na podávanie správ v sekcii 1264 (a) uvedeného zákona ako aj za predpokladu, vzhľadom k oddielu 1264 (b) (2) zo správy tohto zákona. Štátny tajomník môže v súlade s platnými právnymi predpismi oznámiť ktorúkoľvek z týchto funkcií ostatným dôstojníkom a agentúram Spojených štátov.

Oddiel 10. Minister financií je oprávnený prijať v spolupráci s ministrom a generálnym prokurátorom vymedziť, za akých okolností sa môže oprávňovať zablokovanie majetku a majetkových účastí osoby uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu a nevyhnutné opatrenia na vykonanie tohto zistenia.

Financie úsek 11 je oprávnený po dohode s ministrom, konvencie pravidelných a záverečných správ o stave národnej núdze, podľa sekcie 401 (c) NEA (50 USC 1641 (c)) a § 204 (c ) IEEPA (50 USC 1703 (c)).

Časť 12. Táto dohoda nadobúda účinnosť o 12:01 ráno vo východnom štandardnom čase 21. decembra 2017.

Sekcia 13. Toto usporiadanie nie je určené na vytvorenie práva ani vecná a procesná výhoda, právne vymožiteľné, vymáhateľné podľa vlastného rozhodnutia ktoroukoľvek stranou proti Spojeným štátom, ich oddelením, agentúrou, úradom alebo subjektom, ich úradníkmi, Zamestnanci, agentmi alebo akoukoľvek inou osobou.

 

DONALD J. TRUMP

Text of a Letter from the President to the Congress of the United States

 

Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act, as amended (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), I hereby report that I have issued the enclosed Executive Order (the “order”) declaring a national emergency with respect to the unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States posed by serious human rights abuse and corruption around the world. In addition to taking action under IEEPA, the order implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Public Law 114-328) (the “Act”) and delegates certain of its authorities.

The order blocks the property and interests in property of persons listed in the Annex to the order. It also blocks the property and interests in property of any foreign person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General:

(1) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged in, serious human rights abuse;

(2) to be a current or former government official, or a person acting for or on behalf of such an official, who is responsible for or complicit in, or has directly or indirectly engaged in:

(a) corruption, including the misappropriation of state assets, the expropriation of private assets for personal gain, corruption related to government contracts or the extraction of natural resources, or bribery; or

(b) the transfer or the facilitation of the transfer of the proceeds of corruption;

(3) to be or have been a leader or official of:

(a) an entity, including any government entity, that has engaged in, or whose members have engaged in, any of the activities described in (1), (2)(a), or (2)(b) above relating to the leader’s or official’s tenure; or

(b) an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to the order as a result of activities related to the leader’s or the official’s tenure; or

(4) to have attempted to engage in any of the activities described in (1), (2)(a), or (2)(b) above.

The order also blocks any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General:

(5) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of:

(a) any activity described in (1), (2)(a), or (2)(b) above that is conducted by a foreign person;

(b) any person whose property and interests in property are blocked pursuant to the order; or

(c) any entity described in (3)(a) above where the activity is conducted by a foreign person;

(6) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to the order; or

(7) to have attempted to engage in any of the activities described in (5) or (6) above.

In addition, the order suspends entry into the United States of any alien listed in the Annex or determined to meet one or more of the criteria above.

I have delegated to the Secretary of the Treasury the authority, in consultation with the Secretary of State, to take such actions, including adopting rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and the Act, as may be necessary to implement the order and relevant provisions of the Act. I have delegated to the Secretary of State the authority to take such actions, including adopting rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and the Act, as may be necessary to implement the provisions of the order and the Act suspending entry into the United States of certain aliens. All executive departments and agencies are directed to take all appropriate measures within their authority to implement the order.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,
December 20, 2017.

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58