Obnovená republika...

Restoder Republic via a GCR Update as of Dec. 30 2017

 

Obnovená republika prostredníctvom aktualizácie GCR k 30. decembru 2017

Príspevok zostavený 10:49 pm EDT 29. decembra 2017 od Judy Byington, MSW, LCSW, ret, generálny riaditeľ, zotavenie zneužívania detí "Dvadsať dve tváre", www.22faces.com www.ChildAbuseRecovery.com; Author, "Twenty Two Faces," www.22faces.com

Poznámka Judy: Domnievam sa, že čierne operácie CIA, vrátane financovania ISIS a experimentov s kontrolou mysle, ktoré páchali, mučili a zavraždili deti od začiatku druhej svetovej vojny a spustili doláre amerických daňových poplatníkov prostredníctvom banky pre medzinárodné zúčtovania (BIS) v Bazileji vo Švajčiarsku.

BIS bolo známe aj tým, že spravovalo 60 centrálnych bánk, ktoré boli zodpovedné za 95% svetového HDP, čím sa stáva jediným predchodcom svetovej peňažnej zásoby.

Jednou z centrálnych bánk bola US Federal Reserve Bank, ktorá kontrolovala americké daňové poplatníky. Prostriedky alokované Obamovou administratívou pre syrských rebelov (t. J. ISIS) boli priamo spojené s Federálnou rezervou - BIS.

Využívanie/donútenie osôb v Kongrese k hlasovaniu za takéto zločiny sa uskutočnilo prostredníctvom medzinárodného kruhu obchodu s drogami a detského zneužívania, ktoré založené na amerických dolároch daňových poplatníkov spolu s peniazmi princov zo Saudskej Arábie (23 z nich bolo zatknutých v novembri).

Zdá sa, že Obama propagoval takúto korupciu prostredníctvom Kongresu USA, takže v prípade biologickej pandémie vyvolanej ISIS postihujúcou stovky miliónov ľudí by USA vzali vinu na seba za to čo
zodpovedná bola nakoniec CIA vo Švajčiarsku.   

https://truthernews.wordpress.com/2015/05/25/isis-endgame-how-and-why-the-cia-inswitzerland-created-isis-as-cover-for-nuclear-and-biological-terror-attacks/

Od začiatku amerického menového systému na začiatku osemdesiatych rokov boli tieto ťažko získané doláre amerických daňových poplatníkov vyplatené prostredníctvom Vatikánu a britských korunných bánk, z ktorých obidve z nich zarobili veľké peniaze. Britská koruna a Vatikán sa zdajú byť nielen prepojené, ale aj zodpovední za medzinárodné únosy a vykorisťovanie detí.


Bývalý pápež Benedikt Joseph Ratzinger je predmetom vyšetrovania a kráľovná Alžbeta odsúdená Medzinárodným súdnym dvorom spoločného práva v Bruseli za  zmiznutie desiatich kanadských rodákov z rezidenčnej školy Kamloops v Britskej Kolumbii v roku1964.

ITCCS, ktorá strávila roky stíhaním prípadov s viac ako 50 000 chýbajúcimi kanadskými domorodými deťmi (a 40 masovými hrobmi na rezidenčnej škole v Kanade), uviedla v bulletine, že v poslednom mesiaci sedem sudcov ICLCJ "skúmali početných očitých svedkov a dokumentácia archívu Vatikánu , ktorá jasne spája čierneho pápeža Pachona, pápeža Františka, bývalého pápeža Ratzingera a Canterburského arcibiskupa Justina Welbyho s rituálom znásilnenia a zabíjania detí od roku 2010. ":" Pápež, čierny pápež rezignuje z Vatikánu po odhalení zneužívania detí

Dúfajme, že udalosti z posledných mesiacov a cez tento víkend by mohlo znamenať začiatok ukončenia korupcie.

len krátky prehľad....

------------------------------------------------

Restored Republic via a GCR Update as of Dec. 30 2017

Compiled 10:49 pm EDT 29 Dec. 2017 by Judy Byington, MSW, LCSW, ret, CEO, Child Abuse Recovery www.ChildAbuseRecovery.com; Author, "Twenty Two Faces," www.22faces.com

Judy Note: It is my opinion that the CIA's black operations including their funding of ISIS and mind control experiments that have raped, tortured and murdered children since the beginnings of the agency at the end of World War II, funneled US Taxpayer dollars through the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland.

The BIS was also known to run 60 Central Banks that were responsible for 95% of the world's GDP, making it the sole progenitor of the world's fiat money supply.

One Central Bank was the US Federal Reserve Bank which controlled the US taxpayer monies. Funds allocated by the Obama administration for the Syrian Rebels (i.e., ISIS) were directly wired to the Federal Reserve from the BIS.

Blackmailing those in Congress to vote for such henious acts was accomplished through an international drug-gun running and child kidnapping exploitation ring also funded by our US taxpayer dollars, along with monies from Saudia Arabian princes (23 of whom were arrested last Nov.).

Obama appeared to promote such corruption via the U.S. Congress so that in the event of an ISIS-spawned biological pandemic affecting hundreds of millions of people, the US would take blame for what the CIA in Switzerland was ultimately responsible. https://truthernews.wordpress.com/2015/05/25/isis-endgame-how-and-why-the-cia-inswitzerland-created-isis-as-cover-for-nuclear-and-biological-terror-attacks/

Since the beginning of the US monetary system in the early 1800s these hard earned US taxpayer dollars-turned-blood-money has been paid through the Vatican and British Crown Banks, both of which made big bucks off the deal. The British Crown and Vatican appeared to not only be connected to, but ran an international child kidnapping and exploitation ring.

Former Pope Benedict Joseph Ratzinger has been under investigation and Queen Elizabeth convicted by the International Common Law Court of Justice in Brussels for the 1964 disappearance of ten Canadian native children from the Kamloops Residential School in British Columbia.

The ITCCS which has spent years prosecuting cases of over 50,000 missing Canadian native children (and 40 mass gravesites on Residential School grounds across Canada), stated in a bulletin that in the last month, the seven ICLCJ judges have "examined numerous eyewitnesses and Vatican archival documentation that clearly linked the Black Pope Pachón, Pope Francis, former Pope Ratzinger and Archbishop of Canterbury Justin Welby to the ritual rape and killing of children since 2010.": 'Black Pope' Pachon Resigns From Vatican After Child Abuse Charge

Hopefully events of the past few months and through this weekend would begin to bring an end to some of the corruption.

A. Dec. 29 2017 10:02 pm EST Intel Update, Tank: "Breaking Just Now" - GCR/RV SPEAK Intel Update - Tank - 12.29.17

1. UST and Banking sources all stated the RV would be finished before Christmas 2017, though checks and other materials at Exchange Centers were already predated for 2018.

2. HSBC and Wells Fargo have been calling clients in to do exchanges today Dec. 29.

3. AIIB has stated that the Release for Tier 4 will be today Dec. 29.

4. Banks have notified their clients holding exotic currencies that they will be exchanged within the next 24 hours.

5. At 7:30 pm EST Dec. 29 the military Pentagon ordered the US Treasury and Wells Fargo to start exchanges and release the numbers.

B. Dec. 29 2017 5:16 pm EST, Tank: "ZIM is Live" - GCR/RV SPEAK Intel Update - Tank - 12.29.17 The Zim went live as of 4 pm EST Friday Dec. 29.

C. Dec. 29 2017 3:22 pm EST Intel Update, Tank: "800#'s Come out Today" - GCR/RV SPEAK Intel Update - Tank - 12.29.17

1. Allegedly at 4 pm EST today Dec. 29 the ZIM goes live.

2. The 800#s come out today Dec. 29.

3. Our Bank appointments begin Jan. 1 2018.

D. Dec. 29 2017 4:10 pm EST RV Intel Alert: Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert for Decemeber 29, 2017 https://operationdisclosure.blogspot.com/

1. The Cabal continue to abandon ship with their life boats. Only those willing to aid the Alliance are rescued, the rest perish.

2. The mass indictment event is happening behind the scenes at this very moment.

3. Exchanges via invitation are being set up in Zurich by HSBC and in Reno by Wells Fargo.

4. HSBC and Wells Fargo are working their way through Tier 4 currency holders by inviting them to exchange early at lower rates.

5. Wells Fargo agreed to be bought out by HSBC.

6. Tier 4 currency holders who exchange via 800# appointment will be given much higher rates.

7. Pentagon sources have reported the 800#'s have been released. They would not elaborate further as to whom were given the numbers. Possible Alliance military deception?

8. The RV (with the release of the 800#'s to Tier 4) begins once victory is officially declared.

9. Watch for posts from government insiders.

E. Dec. 29 2017 TNT Call RayRen98: TNT Showtime CC w/ RayRen98 Cliff Notes by Sunny 12-29-17

1. Expectation was that on Jan 2 you should see it on Forex.

2. Have heard of possible rate caps to keep the dinar from running crazy so to speak.

3. Currencies:

Dinar: $3 +

Dong: $.47

ZIM: $.12 to $.15

Afghani: $2.30 +

Rial: $3.20 to $.3.22

4. Don’t hold me to it, but the cap to the Dinar could be in the $8.00 range.

F. Dec. 29 2017 3:02 pm EST ZAP Update: "Funds will Make it out Today" - ZAP Update - The Office of POOFness - 12.29.17

1. I just got a call that our funds will make it out today Dec. 29 and into the system and arrive after the New Year.

2. The RV will be going full speed next year.

3. Another friend of a friend received a payment. This is the third real confirmation I have had.

4. A very interesting piece of paper came to my attention: https://www.docdroid.net/zmVDhA4/d2-peter-munk-george-soros-cheney-paul-wolfowitz-hwbush-gwbush-john-kerry-clinton-september-11-attack.pdf

G. Dec. 29 2017 Special Intel Update, Tank: "Put on Notice" - GCR/RV Special Intel Update - Tank - 12.29.17

1. I was given permission to share this excluding key names: MILITARY CONTROL REPORT

2. Three days ago on Dec. 26 X, X, X and the other Joint Chiefs of Staff ordered that the new 800 numbers be issued and put under complete control of the Pentagon.

3. They wanted the new order of things to be ready and in place by midnight last night Dec. 28 or there would be Hell to pay.

4. When they said GO and were told that somebody dropped the ball, they all decided that it was time to hand massage the whole release, which they are now doing.

5. It goes down the line and when it hits any snag they want the names of the parties who are causing the delay, whether it's in the White House or anywhere else.

6. The US Treasury was just notified to expect a security detail with some important documentation in hand.

7. Tank: The names excluded are definitely people I know can get things done. I generally trust them.

H. Dec. 29 2017 12:47 pm EST Intel Update, Tank: "Quick Report" - GCR/RV SPEAK Intel Update - Tank - 12.29.17

1. The 800# has been released from the Pentagon according to 9 different sources.

2. At this time we have no idea who has it.

3. Multiple confirmations of people going to Reno to exchange via invite.

4. Certain SKRs were given Black Cards and told they could start spending after 3am EST this morning Dec. 29.

I. Dec. 29 2017 10:19 am EST Intel Update, Tank: "Lite it up" - GCR/RV SPEAK Intel Update - Tank - 12.29.17

1. They issued a new 800# and it's in the hands of the Pentagon to release.

2. The UST gave the go ahead to release the numbers two days ago.

3. We heard the USN went live digitally last night Dec. 28, finally connected in the system and was Gold-Backed.

4. They said notices and exchanges would begin at Wells Fargo after 10:00 am EST today Dec. 29.

J. Dec. 29 2017 4:12 pm EST HAS Intel Report, Yosef: "Masacre" - GCR/RV HAS Intel Report - Yosef - 12.29.17

1. New Years Day as recorded on the Julian Calendar comes this Monday at midnight. Most to all nations start the new fiscal year at this time. It would then make sense to begin any new gold backed financial system also at this time. All redemptions would then fall in 2018, in accordance with the recently passed tax reforms (aka GESARA).

2. Private redemptions could begin as early as Sun. midnight Dec. 31 because both Sunday and Monday are Federal holidays.

3. Thus no new accounts would technically be active or functional until Tues, Jan. 2, 2018 - just in time for the public release of new FOREX rates.

4. Technically, everyone would go together, private and public, even though the privates would get a slight processing head start due to pent up volume.

K. Dec. 29 2017 2:16 am EST ZAP Report & Warning in Signing NDAs: ZAP's Mid-Week Report -- December 28, 2017

1. Yesterday Dec. 27 I received a note from a dear one who I know well and was told that a good friend had just received $200 million from a paymaster on a currency deal.

2. I do not know if it was Zim or Dinar, but this was the second confirmation that I have received within a week.

3. All other intel sources say similar things, so I have 100% confidence that payouts have started.

4. I received permission to publish this from Judge Anna Von Reitz in respect to NDAs on the currency:

a. NDAs should not be signed for a currency exchange. Currency exchanges that are legitimate are perfectly legal and if they are gold or silver based currencies, lawful as well.

b. (By signing an NDA) they have "captured" your unwitting signature on a water-marked or otherwise trademarked or "enclosed" legal document. Just as they do with house mortgages.

c. This gives them the power to exercise your signature as if it belonged to them and they use it just like a rubber stamp to create assets for themselves and debts for you. It's a form of counterfeiting, but if you allow them to do it, they will.

d. My advice: Serve them with a Notice of Liability and Copyright Notice. Inform them that you own the copyright to your Given Name in all its styles, orders, punctuation, and forms and they are foreclosed from using your signature on an NDA or any other paperwork for any use or purpose not fully disclosed, including the issuance of any orders or securities or receipts.

e. What I see a lot of is cheating by lawyers operating as "Paymasters". They are the only ones getting paid. They take the money into trust accounts and then block the funds and trade on them, benefiting themselves while the actual owners of the assets wait and wait and wait some more.

f. They roll these assets every 45 days so there is always some big "stir" every 45 days and nothing ever comes of it. Once in a while somebody gets fat enough to drop off the vine or gets forced to pay off by a Strong Arm and then a few people actually get paid - only a small pittance compared to what the lawyer already made off their money.

g. Most Paymasters are intrinsically dishonest and you have to beat them with sticks. Once they get scared enough, they pay. Not until.

5. Jedi Trump and his efforts were all culminating in the releases.

6. My take on the RV Release schedule would be the second week in Jan. for things to really come alive. The first week some of the initial payments would be done, but in the second week the dam would burst and there would be no going back.

7. We were told to be ready in the first part of Jan. for all things to begin for all of us. I just do not know the timing yet.

L. Dec. 29 2017 3:05 am EST Zim Bond Trading: Zimbabwe: Christmas Cheer for Bond Note

1. Yesterday Dec. 28 traders at the usual points in Harare Zimbabwe were paying between $1,10 and $1,15 of the local unit for every US $1, while demanding between $1,15 and $1,20 bond for every US $1.

2. The transfer rate was hovering between 55 and 70 percent.

3. The continued firming of the bond note towards the initial $1 bond for every US $1 rate under which the former was introduced by the RBZ as an export incentive, was set to restore savings value, as well as salaries.

M. Dec. 29 2017 12:59 pm EST Treasonous Acts Filed Against Bushes, Obama, Clinton, Soros, plus 17 others Carry the Death Penalty: Criminal Action Filed for Northern District of Nevada NOTE: The below information was sent anonymously, as is often the case with matters serious as this, with a request to publish for the American people. http://nesaranews.blogspot.com/2017/12/criminal-action-filed-in-united-states.html

1. A Memorandum and Order dated Dec. 22 2017 for formal prosecution for the Black-Op Attack of Sept. 11 2001 before the Honorable Jim Hardesty, Federal District Court, Northern District of Nevada.

2. The wider context this had with regard to URANIUM ONE was also explored.

3. Named in the Criminal Action were: George W. Bush, George H.W. Bush, Barak Obama, Hillary Rodham Clinton, George Soros, Condaleeze Rice, John Kerry, John McCain, Kevin Spacey, David Rockefeller, Richard Cheney, John Kerry, John Brennan, John Ashcroft, Robert Mueller, James Baker, Edgar Bronfman Sr., Paul Wolfowitz, Richard Perle, Peter Munk, Brandar Bin Sultan, Brent Snowcroft. (Cheney, Brennan et. all with prejudice)

4. The alarming allegations in relation to the purported black-op attacks of SEPTEMBER 11, 2001 (9/11) are enough to warrant yet another superseding indictment concerning only those events.

5. In the wider context of this issue, each of the accused parties including RICHARD CHENEY and BRENT SNOWCROFT will face the death penalty.

6. Others who have already passed on, are likewise named for military authorities to recognize every part they played in this modern atrocity.

7. Accordingly, offenses will be directly against RICHARD CHENEY, GEORGE W. BUSH and JOHN BRENNAN in their public and private capacities rather than only public for all venues.[latin for commerce.]

8. Many of this nation have suffered tremendous emotional and physical scars from the loss of life of friends and loved ones due to the treasonous actions of the named traitors.

9. Many who committed the treasonous actions were entrusted to represent the American people in 'government' offices, while others were considered as the privileged 'elites.'

10. The American people needed closure and healing of the horrendous wounds, and thus deserved to know who was involved, their roles and the punishment to be carried out on each one for their acts of Treason against this nation and it's people.

N. Dec. 28 2017, Cal. Upholds Right for Pedophiles to Marry Ten year-olds, Native American News: California Upholds 'Right' For Pedophiles To Marry 10 Year Old Kids

O. Dec. 29 2017 3:59 pm EST: Trump's EO Targets Deep State and Opens Door to Full Disclosure Something very profound happened in the U.S. on December 21 with the passage of President Donald Trump's Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption. The order declared a state of national emergency concerning human rights and corruption, and named specific individuals and organizations that would have their bank accounts and assets frozen.

P. Dec. 29 2017 3:40 pm EST: (Video) Huma's Cousin Jailed for Deleting Hillary's Emails

This guy (on video) has / had above top secret I.T. Clearance. Huma's cousin Jailed for deleting Hillary's emails. Huma's mother is editor for Jihadist News.

Q. Dec. 29 2017 2:57 pm EST: Deep State Takedown in Progress: Trump to Begin Arrests of Top Officials When Donald Trump gets hit, he always hits back even harder. So when the deep state decided to conduct a legal witch hunt against President Trump and his family, they should have expected that Trump would return the favor.

R. Dec. 29 2017 2:54 pm EST: Sean McLaughlin CBS5 on Twitter: @AZNationalGuard 850th Military Police Battalion Deploying Tomorrow Arizona National Guard 850th Military Police Batallion are deploying tomorrow for nine months at #GTMO - on the Friday between Christmas & New Year's.

S. Dec. 29 2017 2:53 pm EST: Something is Happening: Guantanamo Bay Flight Records Guantanamo Bay flight records from 7:26am 12/18/17 thru 9:33am 12/28/17 via @flightaware.

T. Dec. 29 2017 2:51 pm EST: Philadelphia CPA Caught Running Pedophile Ring Source: Eco News Media. Philadelphia Child Protection Agency Caught Running Pedophile Ring. The Camden County Prosecutor’s Office in New Jersey has charged 55-year-old Charles Borrelli, a senior employee of the Philadelphia Department of Human Services, with third-degree possession of child pornography.

U. Dec. 29 2017 2:04 pm EST: (Video) Chronological List of CEO's Resigning from September-December 2017

V. Dec. 29 2017 9:01 pm EST, Heneghan: (Video) Tom Heneghan, Stew Webb Intel Briefing -- December 28, 2017

W. Dec. 29 2017 8:31 pm EST Pedogate: (Video) Child Sex Abuse Victim Tells About Abuses from Hempstead Christ Church Pizzagate connected to The Hempstead Christ Church Cover Up Sex Abuse Child Victim tells about the abuses.

X. Dec. 29 2017 8:17 pm EST: New Clinton Emails Reveals Additional Mishandling of Classified Information Sept. 14 2017 Judicial Watch:

1. New Clinton Emails reveal additional mishandling of classified information.

2. Documents also show more instances of pay to play with Clinton Foundation donors.

3. Abedin's controversial mother advised Clinton speechwriter to exclude references to democracy/elections/freedom and empowerment of women for Clinton speech in Saudi Arabia.

4. Judicial Watch today released 1,617 new pages of documents from the U.S. Department of State revealing numerous additional examples.

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58