Benjamin Fulford 16.12.2014...

Benjamin Fulford - Blogeintrag 15. Dezember 2014: "Der Folterbericht ebnet den Weg für die Verhaftung der Nazionisten"

Tá, viac ako 500 stranová správa o Bushovej éry-mučenia, ktorá bola pred US-Senátom predložená naznačuje dôležitý bod zmeny US-moci. Pokiaľ veľká časť tej správy je väčšine vedomých ľudí známa, predsa znamená tá skutočnosť toho súhlasu zverejnenia tajnou službou US-Senátu, že je todôležitá  a veľmi dôležitá skutočnosť, že to bolo zverejnené propaganda-médiami. Dokazuje sa, že tá Naci-frakcia Kabalov stratila kontrolu nad firemnými médiami. Potvrdzuje to informácie, ktoré som už dostal, že Cohen-Frakcia Kabalov zrušila vzťah k Bush-Frakcii.

Podľa pravidiel tej inštitúcie je ešte dôležitejšie, že v okamihu keď jeden priebeh už je v „správach“ musia byť podniknuté opatrenia. Keďže USA je podpisovateľom Genfer-konvencie znamená to, že ich vláda je zákonom viazaná prenasledovať vojnových zločincov. To znamená, že George Bush Jun. a jeho Naci (Neocon) Frakcia Kabalov budú prinesení do väzenia (zatknutí)...
Der über 500 Seiten starke Bericht der Folter-Ära von Bush, der vom US-Senat bereit gestellt wurde, markiert einen wichtigen Wendepunkt der US-Macht. Während der größte Teil dieses Berichtes für die meisten der bewussten Menschen bekannt ist, ist die Tatsache, dass die Veröffentlichung durch den Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats gebilligt wurde und die Tatsache, dass das über die Propagandamedien verbreitet wurde, sehr wichtig. Zum einen zeigt sich, dass die Nazi-Fraktion der Kabale die Kontrolle über die Firmenmedien verloren haben. Es bestätigt die Informationen, die ich früher erhalten habe, dass die Cohen-Fraktion der Kabale die Beziehung zur Bush-Fraktion abgebrochen hat.
Nach den Regeln des Establischment ist es aber noch wichtiger, dass sobald ein Vorgang bereits „in den Nachrichten“ ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Da die Vereinigten Staaten Unterzeichner der Genfer Konventionen ist, bedeutet das, dass ihre Regierung gesetzlich verpflichtet ist, Kriegsverbrecher zu verfolgen. Das bedeutet, dass George Bush jun und seine ganze Nazi (Neocon) Fraktion der Kabale ins Gefängnis gebracht werden...
Quelle deutsch und weiter: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58