NESARA REPORT 02.06.2015...

von erst-kontakt @ 2015-06-03 – 00:04:24

Beschreibung: ESARA Report

Benjamin Fulford - Blogeintrag 2. Juni

übersetzt v. Dream-soldier

Wird die Revolution schließlich im Herbst kommen?

Es gibt wachsende Hinweise, dass dem Weltgeschehen erlaubt ist, bis zu diesem Herbst weiter zu köcheln, wenn es im Westen endlich zur Revolution kommt und ein Ende der Kabale-Herrschaft erreicht. In der Tat ist es eine moralische Pflicht für alle bewussten Menschen, sicherzustellen, dass dies geschieht, um den Westen aus der Schuldensklaverei im babylonischen Stil zu befreien.

Existujücu rastüce n8znaky, že svetovému dianiu sa dovolí naďalej povárať/variť do tejto jesene, kedy na západe príde k revolúcii a dosiahne koniec panovníctva Kabalov. Skutočne je to morálna povinnosť pre všetkých vedomých ľudí, zaistiť, že sa to stane aby bol západ oslobodený od otroctva dlžoby v babylonskom štýle.

Tá pravdepodobná iskra pre tú revolúciu by mohlo byť Grécko. Tie najnovšie správy z toho bojového pola sú, že Grécko chce tie splátky na IWF v júni „zviazať“. To znamená britskej podľa tajnej služby MI5, že „keď Grécko tie splátky che v júni „viazať“ tak od júla budú neschopní platieb. To bude oznámené šéfom IWF po 30 dňoch, čomu budú nasledovať 3-4 týždne jednaní v IWF“. Inými slovami, to praskanie príde v septembri.

Der wahrscheinlichste Auslöser für die Revolution könnte Griechenland sein. Die neuesten Nachrichten an dieser Front sind die, dass Griechenland die Zahlungen an den IWF im Juni „bündeln“ wollen. Dies bedeutet nach dem britischen Geheimdienst MI5, dass „wenn Griechenland die Zahlungen im Juni „bündeln“ wollen, sie dann Anfang Juli zahlungsunfähig sind. Dies wird dann vom IWF Chef berichtet nach 30 weiteren Tagen gefolgt von 3 bis 4 Wochen Verfahrensverhandlung innerhalb des IWF.“ Mit anderen Worten, das Knirschen wird im September kommen.

Tatsache ist, dass das westliche Bankensystem, insbesondere die Megabanken, bereits bankrott sind. Sie sind bankrott auf Grund der Tatsache, dass die westlichen Länder als Ganzes Importe aus dem Rest der Welt bezogen haben, insbesondere aus Asien in den letzten 30 Jahren, in dem sie ihre Kreditkarten eingesetzt und ihre Karten ausgereizt haben. Die westlichen Banken heucheln, dass dies nicht der Fall ist, weil sie Hunderte von Billionen in Dollarwerten Derivate erschaffen haben. Diese Derivate haben sehr dürftige Verbindungen zu realen Dingen wie das Einkommen der griechischen Bevölkerung, sowas wie ein griechischer Zahlungsausfall würde ausreichen, dass System in ein finales Trudeln zu bringen.

Skutočnosťou je, že západný bankový systém, predovšetkým megabanky sú už bankrot. Sú v bankrote na základe skutočnosti, že západné krajiny ako celok posledných 30 rokov privážajú importy zo zvyšku sveta, obzvlášť z Ázie – tým založili/riskovali ich kreditné karty a vydáždili ich karty. Západné banky lžú, že to tak nie je, lebo vytvorili derváty v stovkách Billiónov dolarovej hodnoty. Tie deriváty majú nedostatočné spojenie s reálnnymi vecami ako platy gréckeho obyvateľstva, niečo také ako grécky výpadok platby by stačil aby ten systém sa dostal do varu.

Najnovšie vysvetlenia gréckyh vládnych úradníkov poukazujú, že už nechcú nechať grécke obyvateľstvo aby tým pomáhali bankám Kabalov. Tuná to čo grécky hovorca z domu Zoe Konstantopoulos hovorí o tej dlžobe:

„existujú silné náznaky o ilegalite, hnuse a chýbajúcej ..... o väčšine toho, čo údajne je grécke zadĺženie“

Die jüngsten Erklärungen von griechischen Regierungsbeamten machen sehr deutlich, dass sie die griechische Bevölkerung nicht mehr ausbluten lassen wollen, um Banken der Kabale zu helfen. Hier kommt, was der griechische Sprecher aus dem Hause von Zoe Konstantopoulos über die Schulden zu sagen hat:

„Es gibt starke Hinweise über die Illegitimität, Abscheulichkeit und fehlende Nachhaltigkeit über einen großen Teil dessen, was angeblich die griechische Staatsverschuldung sei.“

http://blogs.channel4.com/paul-mason-blog/greeces-syriza-party-sticking-script-imf-deal/3717

Die griechische Regierung dahin zu bekommen, die EU zu verlassen und der BRICS Bank beizutreten und russisches Geld zu akzeptieren, könnte die Strategie sein, die Kontrolle der Kabale in Europa zu beenden. Die Griechen haben eine historische Chance, um die Demokratie wieder herzustellen, ihre Erschaffung für den Westen. Wir werden das im Herbst herausfinden.

Priniesť grécku vládu k tomu aby opustili EU a pripojili sa k BRICS banke a akceptovali ruské peniaze, by mohla byť stratégia na ukončenie kontroly Kabalov v Európe. Gréci majú historickú šancu/nádej na znovuvytvorenie demokracie jej stvorenie pre západ. Na jeseň na to prídeme.

Vysokopostavené indonézske vládne zdroje kontaktujú medzičasom White Dragon society, aby informovali, že bol nájdený hlavný sklad zlata v jednej vojenskej základni, bližšie ako jeden kolometer od US-konzulátu v Jakarte. To presné množstvo nebolo zistené, ale tie zdroje hovoria, že je to viac ako 100.000 ton.

Hovoria, že tie zlato-bunkry budú v septembri otvorené, čím sa uskutoční nezávislá kontrola, akýsi druh finančnej „udalosti“ – plánévané na jeseň. Tie indonézske zdroje neboli v stave dať k dispozícii aktuálne totky pokiaľ tvrdia, že osobne to zlato videli. Sľúbili priniesť čoskoro jeden obrázok. Hovorili, že ten zlato-sklad môže byť vládami identifikovaný pomocou satelitou.

Hochrangige indonesische Regierungsquellen kontaktierten inzwischen die White Dragon Society, um sie zu informieren, dass das größte Hauptlager für Gold innerhalb einer Militärbasis weniger als einen Kilometer von der US-Botschaft in Jakarta gefunden wurde. Die genaue Menge wurde nicht bekannt gegeben, die Quellen sagen aber, dass es mehr als 100.000 Tonnen sein sollen.

Sie sagen, die Gold-Bunker werden im September geöffnet, wodurch eine unabhängige Überprüfung, eine Art finanzielles „Ereignis“, für diesen Herbst geplant ist. Allerdings waren die indonesischen Quellen nicht in der Lage, nachprüfbare, aktuelle Fotos bereitzustellen, während sie behaupten, persönlich das Gold gesehen zu haben. Sie versprachen, ein Bild bald nachzuliefern. Sie sagten, dass Goldlager kann durch Regierungen mittels Satelliten identifiziert werden.

Die Indonesier teilten auch mit, dass der kürzlich gewählte Präsident Joko Widodo nicht das tat, was er versprach und deshalb werde er bis zum Ende des Jahres entfernt werden. Die Amerikaner, Russen und Chinesen haben in einem Stellvertreterkrieg über die Kontrolle über Indonesien und um das indonesische Gold gekämpft, sagen die Quellen. Sie sagen auch, dass Beamte des US-Außenministeriums und einige indonesische Generäle kürzlich die Provinz von Nord Sulawesi besucht haben, wo es eine signifikante christliche Minderheit gibt.

Indonézania hovoria tiež, že nedávno zvolený prezident Joko Widodo neurobil to čo sľúbil a preto bude do konca roka odstránený. Američania, Rusi a Číňania bojovali v zastupiteľskej vojne o kontrolu nad Indonéziou a indonézske zlato, hovoria zdroje. Tiež hovoria, že úradníci US-zahraničného ministerstva a niektorí indonézsky generály nedávno navštívili provinciu v severnej Sulawesi, kde sa nachádza značná kresťanská menšina.

Úradníci sa pýtali tých generálov či to v prípade  nepokojov medzi moslemmi a kresťanmi vystačí aby mohla byť ustanovená vojenská vláda v prospech khasarskych Kabalov. Teda, keď nebudú zastavení tak Kabalisti pristanú v Indonézii s Jumbo-lietadlami plnými falošných dolárov aby si mohli najať nepokojníkov a aktérov krízy a Indonézia potom bude zahrnutá ku krajinám ako Ukrajina, Sýria, Irak, líbia.... – ako ďalšie krízové ohnisko Kabalov.

Beamte aus dem Außenministerium fragten die Generäle, wenn sie Unruhen beginnen würden zwischen Christen und Muslime, würde es genug geben, um eine Militärregierung zu errichten zu Gunsten der khasarischen Kabale. Also, sollten sie nicht aufgehalten werden, würden Kabalisten mit Jumbo-Flugzeugen voll von gefälschten US-Dollar in Indonesien landen, um Randalierer und Krisenakteure zu mieten und Indonesien würde dann dem Kreis von Ländern wie Ukraine, Syrien, Irak, Libyen etc beitreten als weiteren Krisenherd der Kabale.

Die Russen ihrerseits versorgten die WDS mit einer Ladung von Finanzdaten, über die sie sagen, sie seinen das wichtigste Instrument der Kontrolle der Kabale: die Vanguard Corporation. Die russischen Dokumente zeigen, dass sich Vanguard im Besitz von den Rothschilds, den Rockefeller, den Bush, den Clintons, Donald Rumsfeld, Dick Cheney und anderen hochrangigen, khasarischen Gangstern befindet. Vanguard selbst lenkt die meisten großen US-Unternehmen, vor allem die bösen wie Monsanto und Greystone (früher Blackwater, Academi, Xe etc.)

Z ich strany Rusi dodali WDS finačné Dáta, o ktorých hovoria, že je to najdôležitejší inštrument kontroly Kabalov: Vanguard Corporation. Ruské dokumenty ukazujú, že Vanguard je vo vlastníctve Rothschildov, Rockefellerov, Bushovcov, Klintonov, Donald Rumsfelda, Dick Cheney a iných khasarských gangsterov. Vanguard riadi väčšinu najväčších US-podnikov, predovšetkým tie zlé ako Monsanto a Greystone (predtým Blackwater, Academy, Xe...).

Spoločné rusko, nemecko, a fracúzsko-kontroly Vanguard prinieslo zatknutie jedného asistenta US-vice/bývalej ministerky zahraničia Victoria Nuland v Nemecku tento rok. Ten zatknutý bol prichytený keď transportoval Miliárdy falošných Dolárov do Ukrajiny. Spolupracuje s európskou Task Force.

Eine gemeinsame russische, deutsche und französische Geheimdienstuntersuchung von Vanguard löste die Verhaftung eines Assistenten von US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland in Deutschland früher in diesem Jahr aus. Der Verhaftete wurde gefangen, als er versuchte, Milliarden von Dollars als Falschgeld in hoher Qualität in die Ukraine zu transportieren. Er arbeitet vollständig mit der europäischen Task Force zusammen.

Er erzählte den Ermittlern, dass Nuland, Senator John McCain, US-Außenminister John Kerry, CIA-Direktor John Brennan und andere Mitarbeiter von Vanguard wären. Den Russen zu Folge sagte er aus, dass Vanguard „Milliarden gefälschte Dollars in hoher Qualität gedruckt hatten und damit ihre Söldner in Syrien, Irak, Ukraine, Libyen usw bezahlt hätten“. Darüber hinaus sei ISIS eine Vanguard-Tochter, heißt es von dieser Quelle.

Vypovedal, že Nuland, senátor John McCain, US-minister zahraničia John Kerry, CIA-riaditeľ John Brennan a iní sú spolupracovníci Vanguardu. Podľa rusov tiež vypovedal, že Vanguard „vytlačila miliárdy falošných Dolárov vo vysokej kvalite a tým platia ich žoldnierov v Sýrii, Iráku, Ukrajine Líbii ...“. okrem toho je ISIS dcéra Vanguardu – hovorí zdroj.

Začiatočné hodnotenia ruských dát britskou tajnou službou MI5 hovoria:“tie financie sú veritelné“.

Briti hovoria, že Vanguard podporuje dcéru-spoločnosť-Monsanto-vu snahu o celosvetovú produkciu potravín a ich rozdelenie a že je to časť „stratégie Vanguardu o Geo-inžinierstvo na obyvateľstve“.

Rusi si všimli tiež, že jedna firma Gilead Science spolu s Farma-koncermom Pficer (výrastok IG-farby nacistov) a Bill & Melinda Gates nadácia sú všetci podielaní na pripravení rozšírenia Eboly, ako tiež na predaji Ebola-liekov.

Anfängliche Bewertungen der russischen Angaben durch den britischen Geheimdienst MI5 sagen: „Die Finanzen sind glaubwürdig.“

Die Briten sagen, dass Vanguards Tochtergesellschaft Monsanto's Bemühen, die weltweite Nahrungsmittelproduktion und dessen Verfügbarkeit seien Teil der „Strategie von Vanguard's Geo-Engineering der Weltbevölkerung.“

Die Russen bemerkten auch, dass eine Firma namens Gilead Science gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer (ein Ableger der IG Farben von den Nazis) und die Bill & Melinda Gates Stiftung alle beteiligt waren an der Verbreitung von Ebola, wie auch bei der Vermarktung der Ebola Medikamente.

In jedem Fall verursachte die Veröffentlichung der Vanguard Geheimnisse, dass sich ihre Top-Investoren von der bösen Tochtergesellschaft wie ISIS trennten. Das Ergebnis ist, dass ISIS nun Geldprobleme hat und nun von nordafrikanischen Dorfbewohnern $3000 pro Kopf kassierte, um sie nach Italien zu bringen, heißt es vom MI5.

V každom prípade toho Vanguard tajomstva, že ich top-investori sa od ISIS oddelili. Výsledkom je, že ISIS má teraz finančné problémy a teraz od každého severoafrického obyvateľa kasírovala 3000 $ za hlavu aby ich priniesli do Talianska – hovorí MI5.

Časť ruskej správy je priložený na konci. Dúfajme, že to povedie k prenasledovaniu a zatýkaniu tých niektorých neuveritelných podnikov/podnikateľov.

V každom prípade existujú ďalšie náznaky, že Kabaly sú v ťažkostiach. Veľkou udalosťou bol odchod bývalého britského premiéra tony-ho Blaira - ako zvláštny „Blízkovýchodný Konzul mieru“.

Ein Teil des russischen Berichts wurde am Ende dieses Blogeintrags angehängt. Hoffentlich wird dies zu einigen ernsthaften Strafverfolgungen gegen diese ungeheuerlichen Unternehmen führen.

Auf jeden Fall gibt es es noch andere Anzeichen, dass sich die Kabale in Schwierigkeiten befindet. Ein großes Ereignis war der Rücktritt des ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair als besonderer „Nahost-Friedensbotschafter“.

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/11633511/Tony-Blair-resigns-as-Middle-East-peace-envoy.html

Dies bedeutet, dass er seine diplomatische Immunität verliert und nun als Kriegsverbrecher für die Beteiligung an der Zerstörung des Irak verfolgt werden kann. Blair ist ein bekannter Denunziant und man kann sicher sein, dass er über die Bush und andere khasarischen Nazis singen wird wie ein Kanarienvogel. Wollen wir hoffen, dass die Briten den Mut haben, die anständigen Sachen zu tun und diese Massenmörder und ihre anderen Verräter zu Fall zu bringen.

To znamená, že stratil jeho diplomatickú imunitu a teraz za zúčastnenie na zničení Iráku môže byť stíhaný ako vojenský zločinec. Blair je známy denunciant/zrádca a môžeme si byť istí, že bude o Bushovi a iných khasarských nacistoch spievať ako kanársky vtáčik. Chceme dúfať, že Briti majú odvahu robiť slušné veci a prinesú k pádu tých masových vrahov a iných zradcov.

Ďalším zaujímavým prípadom je skutočnosť, že si US-minister zahraničia John Kerry „zlomil nohu pri jazde na bicikli“ a všetky jednania s Iránom musel odvolať. Nemôžeme  to zatiaľ potvrdiť ale skúsenosti z minulosti dovolia veriť, že Kerry bol kolegom-gangstrom vedome napadnutý, ktorý bol o jeho jednaniach s Iránom nahnevaný.

Ein weiterer interessanter Zwischenfall war die Tatsache, dass sich der US-Außenminister John Kerry „das Bein brach bei einem Fahrradunfall“ und alle Verhandlungen mit dem Iran absagen musste. Wir können das bis jetzt noch nicht bestätigen, aber Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen uns glauben, dass Kerry von Kollegengangster bewusst angegriffen wurde, die über seine Iranverhandlungen wütend waren.

Asiatische Quellen sagen, dass die Nuklearverhandlungen mit dem Iran nichts zu tun haben mit den iranischen Atomwaffen, weil der Iran bereits seit der Zeit des Shahs Atomwaffen besitzt. Ein Cousin des Shahs vom Iran hat dies bereits bestätigt. Es geht bei den iranischen Nuklearverhandlungen eher darum, die russische Versorgung mit Uran zu beenden und zu wechseln auf das vom Westen kontrollierte Thorium, sagen die asiatischen Quellen. Die Iraner werden am Ende wahrscheinlich beides nutzen.

Aziátske zdroje hovoria, že nukleárne jednania s Iránom nemajú nič spoločné s iránskymi atómovými zbraňami – lebo Irán má atomové zbrane ešte z doby Shaha. Jeden bratranec iránskeho Shaha/Šejka to potvrdil. Pri tých jednaniach sa jedná skorej o ukončenie ruského zásobovania uránom a zmenu na západom kontrolované Thorium, hovoria aziátske zdroje. Iráni budú pravdepodobne nakoniec používať obe.

V každom prípade musia patrioti z US-vojska Kerryho odstrániť od moci, znovu-vytvoriť US-republiku a firmy-Kabalov tak rýchlo ako možné zatvoriť. Keď nie tak Spojené Štáty budú naďalej tretí-svet štát. Dáta o reálnej inflácii v USA, ktoré zverejnil Chapwood investment ukazujú, že US-hospodárstvo sa o 21,4% scvrklo od roku 2011.

In jedem Fall müssen Patrioten aus dem US-Militär die Gangster wie Kerry von der Macht entfernen, die US-Republik wieder herstellen und die Firmen-Kabale so schnell wie möglich schließen. Wenn nicht, werden die Vereinigten Staaten weiterhin zu einem Dritte-Welt-Staat werden. Daten über die realen Inflationsraten in den USA, herausgegeben von Chapwood Investment, zeigen, dass die US-Wirtschaft seit 2011 um 21,4% geschrumpft ist.

http://www.chapwoodindex.com/

Nedávne zníženie svetového obchodného obsahu naznačuje, že ten tohočasný západ-dominujúci finančný systém je stále nestabilnejší. US-vojsko musí vmašírovať, vstúpiť do Washingtonu a New Yorku aby ich vyčistili od khasarského Kabalského hniezda. Kanadské vojenské skupiny sú ochotné pomáhať, keď sa ich budú pýtať. Je čas pre druhú americkú revolúciu.

Das kürzliche Absinken des Welthandelsvolumen machen auch deutlich, dass das gegenwärtige vom Westen dominierte Finanzsystem zunehmend dysfunktional wird. Das US-Militär muss nun nach Washington und New York marschieren, um das khasarische Kabalistennest zu reinigen. Kanadische Truppen sind bereit zu helfen, wenn sie gefragt werden. Es ist Zeit für eine zweite amerikanische Revolution.

Anhang:

Russian research on the Vanguard corporation, the secret controller of the much of the Western corporate power structure.

The four companies that are present in all cases below and in all decisions: Vanguard, Fidelity, BlackRock and State Street. All of them “belong together”, but if to check out carefully the balance of shares, it turns out that in reality all these companies controlled by Vanguard. So, all of these partners or “competitors” of Fidelity, BlackRock and State Street belong to Vanguard Group.

Please, look at the largest, companies in various industries, controlled by the “Big Four”, and upon closer inspection control by Corporation Vanguard: Alcoa Inc. Altria Group Inc., American International Group Inc., AT & T Inc., Boeing Co., Caterpillar Inc., Coca-Cola Co., DuPont & Co., Exxon Mobil Corp., General Electric Co., General Motors Corporation, Hewlett- Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp., International Business Machines Corp., Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co., McDonald’s Corp., Merck & Co. Inc., Microsoft Corp., 3M Co., Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon Communications Inc., Wal-Mart Stores Inc. Time Warner, Walt Disney, the corporation «Halliburton», Viacom, Rupert Murdoch’s News Corporation, CBS Corporation, NBC Universal …

To date, tens of trillions of dollars are controlled by these investors, and all of the major global corporations controlled by the group of investors that own asset management group Vanguard: Dick Cheney, the Rothschilds, the Bushes, the Rockefellers, Clintons, Donald Rumsfeld and many other influential people and owners of the Federal Reserve. They virtually monopolized foreign and US defense policy and almost all of the major defense corporations.

Group Vanguard, itself, also controls the major world media. In addition, Corporation Vanguard is working on a number of key figures of the Central Intelligence Agency, including the namesake of a President of Vanguard , the CIA Director John Brennan.

It is important to know who really controls the major banks, and we will start from the United States.

In the first place - JP Morgan Chase with 2.39 trillion dollars of assets. Its large institutional investor is Vanguard Group, Inc. Between the top ten investors the Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund and the Vanguard 500 Index Fund.

In second place – Bank of America with assets 2.17 trillion. Its large institutional investor is Vanguard Group, Inc. The top ten investors – investment funds – Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund, Vanguard 500 Index Fund and Vanguard / Windsor II.

The third place — Citigroup with assets 1,88 trillion. The biggest investor — Vanguard Group, Inc. First ten: Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund, Vanguard 500 Index Fund, Vanguard/Windsor II, Vanguard/Wellington Fund, Inc. и Fidelity Contra Fund, Inc. We should consider that some of them, for example, «Fidelity» – this is also Vanguard, and some others, for example, «JPMorgan», is fully controlled by Vanguard, as well. «Fidelity» and its structures belong to Vanguard…

And finally, Warren Buffett’s favorite–Wells Fargo. Assets: 1.44 trillion, deposits: 1.01 trillion. The list of the largest institutional investors: Vanguard Group, Inc. is only in second place, but this is offset by the top ten investors – investment funds: Vanguard Total Stock Market Index Fund, Fidelity Contra Fund, Inc., Vanguard Institutional Index Fund, Vanguard 500 Index Fund and Vanguard / Wellington Fund, Inc. (All of them are Vanguard’s “daughters”)

That’s what the picture of the investigation loomed today. The largest companies in the world- are banks Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, and Morgan Stanley. Let’s see who their major shareholders. Bank of America, State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY, Mellon.

JP Morgan: State Street Corp., Vanguard Group, FMR (it is Fidelity), BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp. and Bank of Mellon.

Citigroup: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR, Capital World Investor, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt and Bank of NY Mellon.

Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe and Davis Selected Advisers

Check yourself again: As I mentioned above, the leading financial company is fully controlled by ten institutional and/or stock shareholders of which are the nucleus of the four companies that are present in all cases and in all decisions: Vanguard, Fidelity, BlackRock and State Street.

All of them “belong together”, but if to check out carefully the balance of shares, it turns out that in reality all these companies controlled by Vanguard. So, all of these partners or “competitors” Fidelity, BlackRock and State Street belong to Vanguard Group.

Monsanto

The corporation «Monsanto» hated by millions of people around the world, and especially in the US, but its owners did not care about it for a simple reason: no one thought about its real hosts. August 26, 2014. As the owners of «Monsanto» public perceives individuals: William U. Parfet, owning, 284,642 shares of the company, Hugh Grant – 253715, Robert T. Fraley - 95212, Brett D. Begemann – 103523 and David F. Snively to 62072 shares. Impressively, all of them – are very rich and influential people. Total all individuals – the owners of the corporation «Monsanto» have 799,164 shares.

However, the first in the list of institutional shareholders is (who would you think ?) Vanguard Group, Inc. from 31201773 shares, that is 39 or more times greater than the leading “owners” of the company in total.

Let’s see another list of shareholders «Monsanto» – mutual funds: Vanguard Total Stock Market Index Fund – 8118741 action, Vanguard / Primecap Fund – 6663460, Vanguard Institutional Index Fund – 5226511 and Vanguard 500 Index Fund – 517,086.

At this point, there are not any of the new players, but one new company involved: Fidelity Grows Company Fund with 4072871 shares. The trick is that the mutual fund Fidelity Investment Services working closely with Vanguard Group.

Go down to the list: Vanguard Specialized-Dividend Appreciation Index Fund – More shares 3641513. Do your eyes dazzle by Vanguard? But there is no questions for regulatory agencies: the shares are distributed among the different funds, and all of them are different legal entities!

As a leading figure of «Monsanto» known by the public is Mr. Hugh Grant with the aforementioned 253,715 shares of the corporation. He served as a President, Chairman and Chief Executive Officer. Mr. Grant does not explain to any nobody, in whose hands are the reins of Monsanto’s power in reality!

Google

Google!?! You search, and you guess that Google owns by a Russian Jew, Mr. Sergey Brin.

First, find a list of the owners. There are Eric E. Schmidt - 1,240,463 shares, John L. Doerr - 2767 shares, Sergey Brin - 75,000 shares, David C. Drummond - 21332 stocks and shares Paul S. Otellini - 643. Tough Guys.

Go down below to the most important institutional investors, and in the first place is State Street Corporation with 22,757,690 shares, constituting 6.73% of the company as much as Google. So who is the real owner ?!

In second place with a certain abbreviation is FMRLLC with its 20368861 shares and 6.02%. Nothing mysterious. This is Fidelity Management and Research.

The third – Vanguard Group, Inc. with 14624137 shares and 4.32%. At this stage of counting the total share of Vanguard and Fidelity is already 10.34%. Big Boys.

Important!

However, we go further: among the most important investment funds of the investors of Google: first is Fidelity Contra fund Inc. with 6925967 shares or 2.05%, on the fourth – Fidelity Growth Company Fund (1,809,678, 0.54%) and on the sixth - Vanguard / Primecap Fund (1,417,843, 0.42%).

Total aggregate Vanguard and Fidelity Corporations shares of Google on August 28, 2014 is 45,146,486 (forty-five million one hundred forty-six thousand four hundred eighty-six shares), while the whole world “knows” that Mr. Sergey Brin owns the Google. Mr. Brin has seventy five thousand shares. I informed you already that Vanguard owns the Fidelity

In contrast to the Vanguard and Fidelity, holding voting shares, Brin interests in income rather than in control, so all of his shares belong to the category B that filed under section 14 (A) of the Act of 1934 “On Securities Exchanges ” declaration signed by Eric Schmidt. The number of category A shares that owned by Sergey Brin is 0.

However, Brin as a Director, who voting by proxy uses not his shares, but information about the owners of these shares I did not find, and it is possible that among owners of these shares would be the same Vanguard.

Microsoft

Please, see who controls Microsoft. To do this again we will use “boring” German data, this time on

https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=MSFT

List of Direct owners — individuals as of on August 28, 2014: Steven A. Ballmer c 333,254,734 shares, William H. Gates III - c 297,992,934, Mason G. Morfit - 827 shares, Brian Kevin Turner - 12,95,454, and Steven J. Sinofsky to 11,76,195 shares.

List of major institutional investors opens Vanguard Group, Inc. to 386749214 shares, and in fourth place here FMR (Fidelity!), LLC to 272,942,627. In the first place on the list of the most important foundations Vanguard Total Stock Market Index Fund with 115,585,047 shares, and below there are Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund - 75,214,603 and Vanguard 500 Indexm Fund - 74,414,992.

AT&T

Now, we will take a quick look at the AT&T. The top ten institutional investors it looks like: The Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Evercore Trust Company, NA, BlackRock Institutional Trust Company, NA, Bank of New York Mellon Corporation, BlackRock Fund Advisors, Northern Trust Corporation, Dimensional Fund Advisors LP, Capital Research Global Investors and BlackRock Group Limited. Only the owners of Evercore Trust Company are not recognized, but the other nine are Vanguard.

The Top Ten institutional investors – investment funds

The top ten institutional investors – investment funds: Vanguard Total Stock Market Index Fund, Vanguard 500 Index Fund, SPDR S & P 500 ETF Trust, Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund, Capital Income Builder, Inc., Franklin Custodian Funds - Income Fund, Spartan 500 Index Fund, Shares Core S & P 500 ETF, DFA US Large Cap Value Series and Vanguard Index - Value Index Fund. From this list it is not clear to me who owns the Shares Core S & P 500 ETF and the DFA US Large Cap Value Series. Other eight out of ten are Vanguard.

https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=T%2C+&ql=1

Comcast

Please ask me about Comcast and its purchase of 100% shares of Time Warner Cable, of a “daughter” of its alleged largest competitor, media conglomerate AT&T Cable. This “daughter”, Time Warner Cable controls 60% of both the Internet and cable television in the United States.

96.69% stake in Comcast is in the hands of institutional investors. Here are the first five: STRS Ohio – 150,105,674, Capital World Investors – 134,729,551, Vanguard Group, Inc. – 125 644 169, State Street Corp. – 104 763 362, and FMR LLC -73 866 510.

http://www.nasdaq.com/de/symbol/cmcsa/ownership-summary

I show to you above, but not many of other Americans know that State Street and Fidelity (FMR) are Vanguard, too.

Facts on Ebola

Gilead Sciences,
I do not remember if the FBI agents requested me to investigate transmitted contactless Virus Ebola, which was developed in CIA’s secret laboratory in Guinea by specialists of the American biotechnology company «Gilead Sciences», after which the epidemic was spread covering several countries.

The Headquarter of «Gilead Sciences» is located in Foster City, California. If the FBI agents requested me to investigate Ebola, I inform you below about the real owners of the «Gilead Sciences»! If the FBI did not request me to investigate Ebola, please, delete the information below.

The nominal owners — individuals: Dr. John C. Martin (President, Chief Executive Officer), Norbert W. Bischofberger, John F. Milligan, Etienne Davignon and James M. Denny.

The real control of major institutional shareholders of «Gilead Sciences» belongs to Vanguard Group, Inc. Other major shareholders of mutual investments: Vanguard Total Stock Market Index Fund; Vanguard Institutional Index Fund, and Vanguard 500 Index Fund.

http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html#Will_the_revolution_finally_come_2015_06_02

Mehr über NESARA und die Wohlstandsprogramme erfahren Sie hier:

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19