Bude Us-prezidentom?...

Disclosure: Wird ein ’Jump Room to Mars’ – Whistleblower nächster US-Präsident?

Odhalenie: bude prezidentom poukazovateľ  „skoku k Marsu“

Veröffentlicht am Januar 2, 2016von erstkontakt blog

Am 19. Dezember hat Andrew D. Basiago offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2016 der USA bekannt gegeben. Er hat angekündigt, dass er auf der Webseite seiner Kampagne (http://andy2016.com)  bald 100 Vorschläge veröffentlichen werde, welche die Grundlage seiner Kampagne bilden werden. Zu den Kernanliegen sollen folgende Programmpunkte gehören:

19. decembra oznámil Andrew D. Basiago jeho kandidatúru v USA prezidentských voľbách 2016. Oznámil, že zverejní na jeho stránke 100 návrhov, ktoré budú základom jeho kampaňe. K tým jadrovým majú patriť:

·      Iniciatíva pre všetky oblasti vlády obsahujúca odhalenia o mimozemských aktivitách

·      Sponzorstvo zahájené v USA pre techniky planetárnej teleportácie a uvoľnenie Tesla-teleportačných-technológií, ktoré vyvinulo USA v  60-tich rokoch

·      Prevod US-tajných služieb do prístupných informačných služieb

·      Zdôvodnenie a zakotvenie procesu pravdy a znášanlivosti v US-vláde podľa juhoafrického príkladu.

§  eine Initiative für ein alle Regierungsbereiche umfassendes Disclosure über ausserirdische Aktivitäten

§  eine durch die USA angeführte Patenschaft für Techniken zu planetaren Teleportationen, und eine Freigabe der Tesla-Teleportations-Technologie, welche die USA in den 1960er-Jahren entwickelt hatten

§  die Überführung der US-Geheimdienste in frei zugängliche Informationsdienste

§  das Begründen und Verankern eines Prozesses für Wahrheit und Versöhnung innerhalb der US-Regierung nach dem Vorbild von Südafrika

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Basiago-2-300x258.png

Alfred Lambremont na jeho stránke robí nasledujúce údaje k novému kanditátovi:

„Právnik Andrew D. Basiago, bývalý US-chrononaut (cestujúci časom) a Mars-bádateľ-cestovateľ, s IQ v hodnote 168 bol CIA-dôstojníkmi prepojený s tajným časovocestacím-programom DARPA (a s tým v tom obsajúcom projekt Pegasus). Bol tým časom-cestujúcím programom v 60-tich rokoch identifikovaný ako budúci US-prezident, tak ako Georg H.W. Bush, Bill Clinton, Georg w. Bush a Barack Obama“.

Andy Basiago v rozhovore 19.decembra s Jimmy Church v Coast to Coast rádio povedal: inak ako US-prezidenti Bush, Clinton a Barack Obama, ktorí tiež boli tým programom identifikovaní ako budúci prezidenti, boli o ich budúcom osude informovaní – potom tie informácie ale utajovali aby získali politický náskok – on urobil vedomé morálne rozhodnutie, že US-vláda používala časom-cestovacie technológie na vyhľadávanie budúcich prezidentov a že tá technológia tiež jeho identifikovala ako budúceho prezidenta.

Dazu meint Andy Basiago selbst, im Interview am 19. Dezember mit Jimmy Church von Coast To Coast Radio:  Anders als die US-Präsidenten George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama, welche ebenfalls alle im Projekt Pegasus als zukünftige Präsidenten identifiziert wurden und über ihr zukünftiges Schicksal unterrichtet wurden, dann allerdings diese Informationen verborgen hielten um daraus politischen Gewinn zu ziehen, habe er die bewusste moralische Entscheidung gefällt öffentlich bekannt zu geben, dass die US-Regierung Zeitreisen-Technologien benutzt habe, um die zukünftigen Präsidenten zu finden, und dass diese Methode auch ihn als zukünftigen Präsidenten identifiziert hätte.

Seine Behauptung, als zukünftiger Präsident in einem Zeitreise-Programm identifiziert worden zu sein, hat er nicht erst mit der Ankündigung vom 19. Dezember zum ersten Mal in der Öffentlichkeit geäußert. Basiago trat bereits 2008/2009 als Whistleblower hervor und hat seither in vielen Vorträgen und Veröffentlichungen seine Behauptungen beweiskräftig und mit Details zu untermauern versucht.

Jeho tvrdenie, že bol identifikovaný/videný ako budúci US-prezident časovo-cestovným programom nezverejnil 19.decembra po prvý krát. Už v rokoch 2008/2009 vystúpil na verejnosť ako Whistleblower a odvtedy sa pokúšal v mnohých prednáškach a zverejneniach s dôkazmi a detailmi podporiť to.

My sme to zverejnili v našom článku“:Wie viele Whistleblower braucht es noch … ? Tei II“, - koľko Whitstleblower to ešte potrebuje?

„V roku 2007 sa verejnosti predstavil Arthur Neumann, vysokostojaci fyzik a v roku 2009 Andrew D. Basiago. Obaja tvrdia, že boli súčasťou experimentov/pokusov, pri ktorých spolupracovali s mimozenšťanmi na Marse.

In unserem Artikel „Wie viele Whistleblower braucht es noch … ? Tei II“, schrieben wir dazu:

„Im Jahr 2007 trat Arthur Neumann, ein hochgestellter Lawrence Livermore Labs Physiker, an die Öffentlichkeit und 2009 Andrew D. Basagio. Beide behaupten, dass sie Teil der Experimente waren, bei denen auf den Mars mit außerirdischen Wesen zusammengearbeitet wurde.

Ab 1968 diente Andrew D. Basiago als Kind-Teilnehmer im US Zeit-Raum-Erforschungs-Programm ‚Projekt Pegasus’. Basiago machte geltend, dass die US-Regierung eine geheime Teleportations-Technologie hat, die den Transport auf unserem Planeten revolutionieren kann: das Mars Jumproom-Programm („Absprungraum-Programm“).

Od roku 1968 slúžil Basiago ako dieťa-účastník v US-čas-priestor-výskumnom „programe Pegasus“. Povedal, že US-vláda má tajnú tele-portačnú technológiu, ktorá môže zrevolučniť transport/dopravu na našej planéte: Mars Jumproom-program (odskakovací program)

Arthur Neumann, AKA Henry Deacon zvýraznil, že už krátko po druhej svetovej vojne bol začatý alternatívny vesmírny program. Potvrdil americkú prítomnosť na Marse, časové cestovanie, Montauk Mars Jumproom program, dosažitelnosť zariadení na výrobu voľnej energie, plán drastického zníženia počtu obyvateľstva a iné veci...

Arthur Neumann, AKA Henry Deacon, betonte, dass ein alternatives Weltraumprogramm bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg initiiert wurde. Er bestätigte die amerikanische Präsenz auf dem Mars, Zeitreisen, das Montauk Mars-Jumproom-Programm, die Verfügbarkeit von Freie-Energie-Geräten, die Agenda der drastischen Senkung der Weltbevölkerung und zahlreiche andere Dinge … .“

Weiter oben im gleichen Artikel kann man dazu auch lesen:

Ďalej sa v tom článku môže čítať:

„V El Segundo v Kalifornii má CIA jedno laboratórium, v ktorom je „výťah“, ktorý ľudí transportuje/prenesie na Mars alebo aj na inú planétu s pevným povrchom. Tá technika vznikla zo „spätných-analýz“ spadnutých UFO, ktoré pochádzali z Alfa Centauris (konštelácia známa z filmu „Avatar“

„In El Segundo, Kalifornien, betreibt die CIA ein Laboratorium, in dem es einen ‚Lift’ gibt, der Menschen auf den Mars transportiert, oder auch einen anderen Planeten mit festem Grund. Die Technik dazu entstand aus ‚Rückwärtsbau-Analysen’ von abgestützten UFOs, die von Alpha Centauri kamen (die Konstellation, die bekannt wurde durch den Film ‚Avatar’).“

Basiago s tým programom nenavštívil len Mars a v jeho prednáškach udáva k tomu presné údaje. Okrem iného tiež tvrdí, že jednu s tých návštev urobil s Barackom Obamom. Popisuje ako sa ešte šesťročný zúčastnil spolu s jeho otcom teleportácií v Amerike. Jeho otec bol vedec a CIA-spolupracovateľ, ktorí sa podielali na vývoji teleportačných komôr. (Basiago hovorí, že jeho otec bol „White Hats“-CIA-príslušník, ktorý sa snažil o zverejnenie tých tajných technológií).

Basiago hat nicht nur mit diesem Mars Jump Room Programm mehrfach den Mars besucht und macht in seinen Vorträgen genauere Angaben dazu. Er stellt auch unter anderem die brisante Behauptung auf, dass er einen dieser Besuche zusammen mit Barak Obama gemacht habe. Er beschreibt auch, wie er bereits als Sechsjähriger mit seinem Vater zusammen an Teleportationen innerhalb Amerikas teilgenommen habe. Sein Vater war ein Wissenschaftler und CIA-Mitarbeiter, der massgeblich an der Entwicklung dieser Teleportationskammern beteiligt gewesen war. [Andy Basiago meint, dass sein Vater ein ‚White Hat’-CIA-Angehöriger war, der eigentlich für eine Veröffentlichung der Geheimtechnologien eingetreten sei.]

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Basiago-1-300x165.png

 

 

Seine Behauptung, als zukünftiger Präsident in einem Zeitreise-Programm identifiziert worden zu sein, hat er nicht erst mit der Ankündigung vom 19. Dezember zum ersten Mal in der Öffentlichkeit geäußert. Basiago trat bereits 2008/2009 als Whistleblower hervor und hat seither in vielen Vorträgen und Veröffentlichungen seine Behauptungen beweiskräftig und mit Details zu untermauern versucht.

Jeho tvrdenie, že bol identifikovaný/videný ako budúci US-prezident časovo-cestovným programom nezverejnil 19.decembra po prvý krát. Už v rokoch 2008/2009 vystúpil na verejnosť ako Whistleblower a odvtedy sa pokúšal v mnohých prednáškach a zverejneniach s dôkazmi a detailmi podporiť to.

My sme to zverejnili v našom článku“:Wie viele Whistleblower braucht es noch … ? Tei II“, - koľko Whitstleblower to ešte potrebuje?

„V roku 2007 sa verejnosti predstavil Arthur Neumann, vysokostojaci fyzik a v roku 2009 Andrew D. Basiago. Obaja tvrdia, že boli súčasťou experimentov/pokusov, pri ktorých spolupracovali s mimozenšťanmi na Marse.

In unserem Artikel „Wie viele Whistleblower braucht es noch … ? Tei II“, schrieben wir dazu:

„Im Jahr 2007 trat Arthur Neumann, ein hochgestellter Lawrence Livermore Labs Physiker, an die Öffentlichkeit und 2009 Andrew D. Basagio. Beide behaupten, dass sie Teil der Experimente waren, bei denen auf den Mars mit außerirdischen Wesen zusammengearbeitet wurde.

Ab 1968 diente Andrew D. Basiago als Kind-Teilnehmer im US Zeit-Raum-Erforschungs-Programm ‚Projekt Pegasus’. Basiago machte geltend, dass die US-Regierung eine geheime Teleportations-Technologie hat, die den Transport auf unserem Planeten revolutionieren kann: das Mars Jumproom-Programm („Absprungraum-Programm“).

Od roku 1968 slúžil Basiago ako dieťa-účastník v US-čas-priestor-výskumnom „programe Pegasus“. Povedal, že US-vláda má tajnú tele-portačnú technológiu, ktorá môže zrevolučniť transport/dopravu na našej planéte: Mars Jumproom-program (odskakovací program)

Arthur Neumann, AKA Henry Deacon zvýraznil, že už krátko po druhej svetovej vojne bol začatý alternatívny vesmírny program. Potvrdil americkú prítomnosť na Marse, časové cestovanie, Montauk Mars Jumproom program, dosažitelnosť zariadení na výrobu voľnej energie, plán drastického zníženia počtu obyvateľstva a iné veci...

Arthur Neumann, AKA Henry Deacon, betonte, dass ein alternatives Weltraumprogramm bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg initiiert wurde. Er bestätigte die amerikanische Präsenz auf dem Mars, Zeitreisen, das Montauk Mars-Jumproom-Programm, die Verfügbarkeit von Freie-Energie-Geräten, die Agenda der drastischen Senkung der Weltbevölkerung und zahlreiche andere Dinge … .“

Weiter oben im gleichen Artikel kann man dazu auch lesen:

Ďalej sa v tom článku môže čítať:

„V El Segundo v Kalifornii má CIA jedno laboratórium, v ktorom je „výťah“, ktorý ľudí transportuje/prenesie na Mars alebo aj na inú planétu s pevným povrchom. Tá technika vznikla zo „spätných-analýz“ spadnutých UFO, ktoré pochádzali z Alfa Centauris (konštelácia známa z filmu „Avatar“

„In El Segundo, Kalifornien, betreibt die CIA ein Laboratorium, in dem es einen ‚Lift’ gibt, der Menschen auf den Mars transportiert, oder auch einen anderen Planeten mit festem Grund. Die Technik dazu entstand aus ‚Rückwärtsbau-Analysen’ von abgestützten UFOs, die von Alpha Centauri kamen (die Konstellation, die bekannt wurde durch den Film ‚Avatar’).“

Basiago s tým programom nenavštívil len Mars a v jeho prednáškach udáva k tomu presné údaje. Okrem iného tiež tvrdí, že jednu s tých návštev urobil s Barackom Obamom. Popisuje ako sa ešte šesťročný zúčastnil spolu s jeho otcom teleportácií v Amerike. Jeho otec bol vedec a CIA-spolupracovateľ, ktorí sa podielali na vývoji teleportačných komôr. (Basiago hovorí, že jeho otec bol „White Hats“-CIA-príslušník, ktorý sa snažil o zverejnenie tých tajných technológií).

Basiago hat nicht nur mit diesem Mars Jump Room Programm mehrfach den Mars besucht und macht in seinen Vorträgen genauere Angaben dazu. Er stellt auch unter anderem die brisante Behauptung auf, dass er einen dieser Besuche zusammen mit Barak Obama gemacht habe. Er beschreibt auch, wie er bereits als Sechsjähriger mit seinem Vater zusammen an Teleportationen innerhalb Amerikas teilgenommen habe. Sein Vater war ein Wissenschaftler und CIA-Mitarbeiter, der massgeblich an der Entwicklung dieser Teleportationskammern beteiligt gewesen war. [Andy Basiago meint, dass sein Vater ein ‚White Hat’-CIA-Angehöriger war, der eigentlich für eine Veröffentlichung der Geheimtechnologien eingetreten sei.]

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Basiago-4-600x320.png

„Die Aufgabe des Projekt Pegasus bestand darin Methoden zu entwickeln, um fähig zu sein ‚zeitliches Fernfühlen“ zu erreichen, um Informationen über die Vergangenheit und die Zukunft zu erhalten, … die der US-Regierung, dem Präsidenten, den Geheimdiensten und dem Militär bessere Möglichkeiten in die Hände gab, um Entscheide die Zukunft betreffend zu fällen.“

Úlohou projektu Pegasus bolo vyvynúť met’pdy na dosiahnutie „časového cítenia na dialku“ pre získanie informácií o minulosti a budúcnosti, ... ktoré dávali do rúk lepšie podmienky/možnosti US-vláde, prezidentovi, tajným službám a vojsku aby mohli robiť lepšie rozhodnutia.“

Medziným používaná bola technológia zvaná „Chronovisor“, elektro-optický nástroj, ktorý „prostredníctvom elektromagnetického podpisu vytvára cez spektrum krištáľu hologram, ktorý vysiela do laboratória ne-lokálnu/miestnu udalosť. Chronovisory  boli v plnom užívaní v technických tajných oblastiach US-ministerstva obrany už od roku 1967“.

Unter den verwendeten Technologien [oft mit dem Sammelbegriff “Looking Glass“ beschrieben] befand sich auch ein so genannter “Chronovisor“, ein elektro-optisches Gerät, „das mittels einer elektro-magnetischen Signatur durch das Spektrum eines Kristalls ein Hologramm erzeugt, dass im Laboratorium ein nicht-lokales Ereignis projiziert. Chronovisoren waren in den technischen Zirkeln innerhalb der geheimen Reiche im US-Verteidigungsministerium schon 1967-69 in vollem Einsatz.“

Ebenfalls von hoher Brisanz ist die Behauptung von Basiago, dass die Ereignisse vom 11. September mit dem Einsturz der Twin-Towers schon von seinem Vater und anderen Teilnehmern vom Projekt Pegasus vorausgesehen wurden, und dass Donald Rumsfeld, der damals das Verbindungsglied zwischen dem Projekt Pegasus und dem Pentagon war, ebenfalls von den bevorstehenden Attacken wusste. Basiago hatte deshalb auch eine eidesstattliche Aussage gegen Rumsfeld hinterlegt, die dem Vancouver Tribunal zu 9/11 von Mitte 2012 zur Verfügung gestellt wurde. Zwar sind die Aussagen „genau gemäss meinen besten Fähigkeiten mich zu erinnern“, aber Basiago kann natürlich keine handfesten Beweise zur Untermauerung seiner Aussagen liefern.

Veľmi dôležité je tvrdenie Basiaga, že udalosti 11. Septembra s pádom Twin-Towers boli videné vopred jeho otcom a inými účastníkmi projektu Pegasus a že Donald Rumsfeld o tých udalostiach vedel. Preto Basiago zložil prísahu proti Dunaldovi Rumsfeldovi, ktorá je predložená u Vancouver tribunálu. Tie výpovede sú „podľa mojich najlepších spomienok“ ale samozrejme nemôžem dodať dôkazy.

Taktiež nemôže predložiť konkrétne dokumenty, ktoré dokazujú, že skutočne boli Looking-Glass-metódou identifikovaní/poznaní budúci prezidenti od Georga W. Busha. Či sa to verí závisí od toho ako dôveryhodná je hodnotená tá osoba. A ponúka sa otázka ako dôveryhodne je videný Basiago ako celok. A tiež otázka, ako myslí Salla, čo je kandidatúra Basiaga vážna vec alebo len časť psychologickej operácie CIA – alebo urobí CIA z Basiaga disclosure/odhalenie-prezidenta USA.

Ebenso wenig kann er konkrete Belege dafür vorlegen, dass tatsächlich alle Präsidenten seit George H.W. Bush und auch er selbst durch eine der Looking-Glass-Methoden der CIA als zukünftige Präsidenten erkannt wurden. Ob man also dies glaubt hängt ganz davon ab, wie glaubwürdig man die Person Basiago als Ganzes einstuft. Und es stellt sich zusätzlich die Frage, wie Salla meint, ob denn die Kandidatur Basiago tatsächlich eine ernsthafte Sache sei (“a real deal“) oder nur Teil einer psychologischen Operation der CIA – oder ob allenfalls die CIA Andrew Basiago aufbaut, um ihn zum Disclosure-Präsidenten der USA zu machen.

Im dritten Teil seiner ausführlichen Analyse zur Kandidatur Basiago untersucht Salla die mögliche Rolle der CIA in den kommenden Präsidentschaftswahlen sehr genau.

 

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Basiago-5-450x450.png

Wir werden im folgenden seine Ausführungen in einer Zusammenfassung wiedergeben.

Falls die Behauptungen stimmen die besagen, dass die CIA bereits 1980 begonnen hatte Barack Obama als zukünftigen Präsidenten der USA aufzubauen und sie dasselbe tun mit Andrew Basiago als Präsident in einem späteren Zeitpunkt, dann geschehe das nun unter ganz anderen Voraussetzungen und auf anderen Wegen. Während Obama den traditionellen Weg durchlief innerhalb des politischen Systems der USA als Mitglied einer der beiden grossen Parteien, so würde Basiago nun durch die “White Hats“ der CIA als Whistleblower von zwei geheimen Programmen – dem Programm Pegasus und dem Jump Room Program to Mars – in einer “Wahrheitskampagne“ mit teilweisem Disclosure zum US-Präsidenten gemacht werden.

Damit stellt sich dann auch die Frage, welches die letztendliche Agenda dieser “White Hats“ der CIA ist, um diese in ihren Programmen als zukünftige Präsidenten eruierten beiden Personen zur Präsidentschaft zu verhelfen, und wieso dann die beiden zum Mars geschickt wurden. Nach Salla und basierend auf Aussagen von Basiago und weiteren Quellen, seien die beiden möglicherweise nur dorthin geschickt worden um zu sehen und gesehen zu werden – und trotz der dort lauernden Gefahren zu überleben. Und dass sie so „die Macht ihrer CIA-Handler [‚Betreuer’] fürchten lernen und diese Erfahrungen sie zugänglicher machen würden für den Einfluss der CIA, wenn sie dann in das politische Amt gewählt worden sind“.

Aber wieso wurden dann diesen beiden Ausgewählten Teile der Geheimprogramme bekannt gegeben, während den Präsidenten Kennedy, Carter und Clinton der Zugang zu entsprechenden Informationen verwehrt wurde?

Im Falle von Präsident Kennedy waren seine Bemühungen, Zugang zu bekommen zu geheimen UFO-Akten, ein mit entscheidender Faktor bei seiner Ermordung durch die CIA, wie im Buch ‚Kennedy’s Last Stand’ dargelegt wurde. Dem Präsidenten Carter wurde, wie glaubhaft bezeugt wurde, vom damaligen CIA Direktor George H.W. Bush der Zugang zu UFO-Geheimakten schlankweg verweigert. Und auch Clinton unternahm Spezialanstrengungen, um solche Informationen zu bekommen, und war dabei offenbar wenig erfolgreich.

In einem Vortrag von Basiago aus dem Jahr 2013, von dem es ein Videotranscript gibt, räumt er ein, dass „die Menschen, die in solche Projekte eintreten oder sie verlassen, einer Gehirnwäsche unterzogen werden“.

Muss dann nicht angenommen werden, dass auch Basiago einer solchen Gehirnwäsche unterzogen wurde? Könnte es dann nicht auch sein, dass Basiagos Erinnerungen an die Teilnahme von Obama am ‚Mars Jump Room Program’ das Produkt einer Gehirnwäsche sind, ausgedacht von seinen CIA-Betreuern?

Salla weist darauf hin, dass bereit 2010 Wayne Madsen in einem investigativen Report darauf hingewiesen hatte, dass Obama von der CIA als zukünftiger Präsident aufgebaut wurde, und dass es weitere Beweise gibt, welche Basiagos Version unterstützen. Unter anderem erwähnte Basiago, dass Obama unter dem Namen Barry Soetoro am Mars Programm teilnahm, was durch Nachforschungen belegt wurde die zeigen, dass Obama in seiner Studienzeit am Occidental College in Los Angeles diesen Namen verwendete. Das Occidental College liegt nur 40 km entfernt vom Jump Room, der damals benutzt wurde, und die behaupteten Marsbesuche fanden in der Zeit statt, in der Obama/Soetoro dort studierte.

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Pegasus-Chronovisor-600x185.png

Die Teilnahme von Obama am ‚Mars Jump Room Program’ unter dem Namen Barry Soetoro wurde auch noch von zwei weiteren Whistleblowern, Brett Stillings und Bernard Mendez bestätigt. [In diesem Bericht gibt es weitere aufschlussreiche Angaben über die Jump Room Technologie und die Erfahrungen, die mit den Jump Rooms gemacht wurden.]

Es ist kaum denkbar, aber immerhin möglich, dass die Teilnehmer an diesen geheimen Programmen nur zum Glauben geführt wurden, dass sie an diesen Teleportationen teilgenommen hätten, ohne dass sie es auch wirklich taten.

Salla meint, dass bestimmt eines aus den Mitteilungen von Basiago klar werde. Es gäbe innerhalb der CIA wichtige Personen, die für einen Disclosure eintreten würden, die Basiago unterstützten in seinem Glauben, als zukünftiger Präsident ausersehen zu sein, und die ihn ermuntern würden, den Weg bis zum Ende zu gehen.

Zur Präsidentschafts-Kandidatur von Andrew Basiago schreibt Salla:

„Er wird ein Write-In Kandidat sein in jenen 43 Staaten, die dies erlauben [d.h. sein Name erscheint nicht vorgedruckt auf den Stimmzetteln, aber der Wähler darf trotzdem für den entsprechenden Kandidaten stimmen, indem er dessen Namen auf den Stimmzettel schreibt]. Um auf den Stimmzetteln aller 50 Staaten zu erscheinen müsste man geschätzte 5 Millionen Dollar aufwenden. Basiago lehnt es ab, diese exorbitante Summe zu bezahlen, nur damit er der amerikanischen Bevölkerung eine Alternative präsentieren kann, aber er betont die Ernsthaftigkeit seiner Kandidatur …  Wenn auch die Präsidentschaftskampagne 2016 von Basiago zum jetzigen Zeitpunkt als sehr abenteuerlich erscheinen mag, so könnte doch eine Teil-Enthüllung über die Vertuschung der Ausserirdischen-Präsenz durch die Regierung zu einer kraftvollen Reaktion der Bevölkerung gegen die grossen politischen Parteien führen. Solch eine Reaktion könnte der Kandidatur von Basiago Schub und mehr Ernsthaftigkeit verleihen, für 2016 oder vielleicht für 2020, angetrieben durch den Wunsch der Bevölkerung nach der Aufdeckung der Wahrheit …  So wie angeblich die CIA Barack Obama zum Präsidenten aufgebaut hat, so könnten auch “White Hats“ in der CIA Andrew Basiago präpariert haben, um die Whistleblower-Rolle im gegenwärtigen Spiel zu spielen.“

Basiago hat angekündigt, dass er eine “Kampagne der Wahrheit“ führen werde, und er ist überzeugt davon, dass er in dieser Kampagne die Unterstützung der “White Hats“ hat.

Es gibt aber gute Gründe dafür, dass man den “White Hats“ nicht vollumfänglich traut. Zwar glaubt Andrew Basiago ehrlich, dass sein Vater und andere CIA-Weiss-Hüte ihm die Wahrheit erzählt hatten, aber es ist auch wahrscheinlich, dass er Mind-Control-Prozeduren unterworfen wurde, um gewisse seiner Erinnerungen an die Vergangenheit und an zukünftige Ereignisse zu verändern.

Der riesige Umfang an Details und Informationen über die beiden Geheimprojekte, in die er eingebunden war, ist sehr eindrücklich, und die nachfolgenden Untersuchungen mit zusätzlichen, unterstützenden Zeugen lassen den Schluss zu, dass ein grosser Teil seiner Aussagen stimmen. Aus diesem Grund darf Basiago als authentischer Whistleblower eingestuft werden und seine Kandidatur als echt gemeint. Es scheint aber auch, dass seine Enthüllungen Teil einer psychologischen Operation innerhalb einer Langzeit-Strategie der CIA sind, die diese in einem vorteilhaften Licht darstellen soll.

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/transinformation.net/wp-content/uploads/2015/12/Basiago-7-600x372.png

Obwohl also die „Wahrheitskampagne“ Basiago von der CIA sanktioniert wurde, um beschränkte Informationen über ausserirdisches Leben und geheime Weltraumprogramme freizugeben, so gibt es doch eine sehr grosse Menge an zusätzlichen Informationen über diese Geheimbereiche, die von Basiago unberücksichtigt bleiben.

Salla erwähnt im Speziellen, dass Basiago nie über die deutschen Geheimgesellschaften, die Nazi SS und ihre Pionierrolle bei Raumflug und Zeitreisen gesprochen habe und auch nicht über deren Infiltration des US-amerikanischen ‚Militärisch Industriellen Komplexes’ in den 50er Jahren. „Es gibt signifikante Unterschiede zwischen „begrenzter“ und „vollständiger“ Offenlegung!“

Auch wenn man anerkennt, das Basiago wertvolle Informationen über die Themen Zeitreisen und Teleportation veröffentlicht hat, so kann es durchaus angebracht sein, gewisse Vorsicht walten zu lassen bei der Unterstützung der „Wahrheitskampagne“ von Basiagos Präsidentschaftskandidatur. Man darf jedoch dankbar dafür sein, dass Basiago diese Themen in einer Kampagne an die breite Öffentlichkeit bringt, denn dies könnte sehr wohl der erste Schritt sein zu einem umfassenden Disclosure, losgelöst von irgendwelchen Fesseln, die von der CIA angelegt wurden.

Hier noch der Link zu einer deutschen Seite mit Informationen zum Projekt Pegasus und Andrew Basiago: http://www.fallwelt.de/mars/ProjektPegasus.htm

Quelle deutsch: http://transinformation.net/wird-ein-jump-room-to-mars-whistleblower-naechster-us-praesident/

Mehr zu Andrew D.Basiago: Die Entdeckung von Leben auf dem Mars

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58