Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Khazarská mafia plánuje genocídu proti Khoi-San vedeniu v Južnej Afrike

By Benjamina Fulforda listy pre redaktora

Vážený pán Fulford:

Píšem vám, lebo nevieme kde by sme mohli vzniesť naše obavy a požiadať o ochranu a zásah. Máme dôvody domnievať sa, že Deep State / kabali plánuje vyhladzovať nás 21. marca 2019 alebo neskôr. Budú sa snažiť spôsobiť dostatok nepokojov v krajine aby vyvolali výnimočný stav (kde budeme vyzdvihnutí a zmiznutí) a / alebo začali občiansku vojnu v Južnej Afrike.

Použijú falošného Khoi-San Kráľa na meno Calvin Cornelius, ktorý podvodne predstiera, že je kráľom všetkých ľudí Khoisandov. On ukradol totožnosť človeka na obrázku nižšie, kráľ Abrahám Január, legitímny kráľ Koranského kmeňa, keďže máme päť uznaných kmeňov a každý kmeň má vlastného kráľa.

Kráľ Abrahám má všetky doklady, ktoré dokazujú jeho legitímnosť, vlastníctvo pôdy, listy od kráľovnej Viktórie a doklady a fotografie jeho Veľkého dedka, známeho tiež ako kráľ Abrahám Január a kráľ Koranského kmeňa, ktorý zomrel v roku 1845. Ten chudobný človek nikomu nestojí za to aby mu pomohol finančne alebo v čomkoľvek a my sa obávame o jeho bezpečnosť, pretože falošní vodcovia chcú umlčať ho a nás všetkých natrvalo.

Falošný kráľ Goab Khoebaha Calvin Cornelius tretí dostal juhoafrickú vládu na súd (pozri nižšie). Pokúšajú sa znova vytvoriť metódy nemeckého nacistického koncentračného tábora tým, že ohrozujú ľudí, ktorí sa nezaregistrovali v "novej krajine" a nemajú potrebné papierovanie, aby mohli zatýkať. Calvin Cornelius uviedol niektoré tajuplné posolstvá Ezechiel 40: 1, kde sa hovorí o 25 rokoch zajatia (2019 - 1994 = 25 rokov po tom, ako Mandela a politická strana ANC prevzala krajinu). Hovorí tiež o meste, ktoré bolo zničené. Potom sa číta o vypálenej obeti.

Je zrejmé, že hlboký štát sa teraz rozhodol rozlúčiť sa s vládou ANC a snaží sa postaviť dve radikálne frakcie; konkrétne Calvin Cornelius pre ľudí Khoi a San a / alebo Julius Malema z radikálnej politickej strany EFF, ktorá chce zabaviť všetku Zem od ľudí a dať ju do rúk štátu pretože verí, že ide o víťazstvo voľby dňa 8. mája 2019. Súčasný štát nemôže dokonca prevádzkovať štátny podnik (pozri Zondo komisiu pre štátny záchyt) v mene čiernej väčšiny.

Deep State nechce aby kráľ Abrahám bol milujúci kráľ na svojom mieste. Plánujú občiansku vojnu (pozri odkaz nižšie). Jeden z našich vedúcich predstaviteľov Khoi-San sa zúčastnil stretnutia, na ktorom nemal byť a zistil ako bieli vodcovia a čierne vodcovstvo rozdelili pôdu medzi sebou (za zatvorenými dverami) bez toho aby sa na týchto rozhodnutiach nezúčastňovalo žiadne vedenie Khoi alebo San. Mohlo by sa to stretnutie týkať rozdelenia pozemkov po ich vytvorenej občianskej vojne?

Kto prevádzkuje Južnú Afriku? Zistili sme vo vašom článku z 2019/03/06, že bolo spomenuté pokrvné rodiny s názvom Farnese, ktorí v roku 1540 postavili svoj prvý Pentagon v Caprarola neďaleko Ríma. Verím, že ovládajú rodiny Oppenheimerovcov a Rupertovcov, ktoré v súčasnosti kontrolujú Južnú Afriku , Veríme, že máme dôkaz o tom, že druhý pentagón bol založený v Kapskom Meste v Južnej Afrike v roku 1666 Jan Van Riebeeckom. To znamená, že Pentagon v USA je tretí    Taliansko v roku 1540:

postavený v JAfrike 126 rokov po talians:

 

 

Takisto nie je prekvapením, že v roku 1666 v Londýne počas čierneho plameňa a veľkého ohňa v Londýne parlament schválil konanie za zatvorenými dverami s názvom "The Cestui Que Vie Act 1666", kde každý (tj my) bol vyhlásený za mŕtveho a jeho vlastníctvo bolo prevzaté.

 

http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11/introduction

 

 

Dúfame, že nás budete môcť viesť ku kanálom, ktoré môžu zasiahnuť a zachrániť našich ľudí a krajinu pred týmito masovými vrahmi. Veľmi si to cením.

 

S priateľským pozdravom,

-RH

Khazarian Mafia’s planned Genocide against Khoi-San Leadership in South Africa

By Benjamin Fulford Letters to the EditorWeekly Reports  0 Comments

Dear Mr. Fulford:

I’m writing to you because we don’t know where else to raise our concerns and ask for Protection and Intervention.  We have reasons to believe that the Deep State / Cabal is planning to exterminate us on or after March 21, 2019.  They are going to try to cause enough unrest in the country to call a state of emergency (where we will be picked up and disappeared) and/or start a civil war here in South Africa.

They will use a False Khoi-San King by the name of Calvin Cornelius who fraudulently pretends to be the King of all the Khoisand people.  He is stealing the identity of the man in the picture below, King Abraham January, the Legitimate King of the Korana Tribe, as we have five recognized Tribes and each Tribe has its own King.

King Abraham has all the documents to prove his legitimacy, of land ownership, letters from Queen Victoria, and proof and photographs of his Great Grandfather, also known as King Abraham January and King of the Korana Tribe, who passed away in 1845.  This poor man doesn’t get anyone to assist him financially or in anything, and we fear for his safety because the false leaders want to silence him and all of us permanently.

The False King, Goab Khoebaha Calvin Cornelius 3rd, took the South African Government to Court (see below).  They are trying to re-create the German Nazi concentration camp methods, by threatening people who didn’t register with his “new country” and don’t have the necessary paperwork, to be arrested.  Calvin Cornelius gave some cryptic messages of Ezekiel 40:1, where it speaks about 25 years of captivity (2019 – 1994 = 25 years after Mandela and the ANC political party took over the country).  It also speaks about a city that was smitten.  Then one reads about burned offerings.

It becomes clear that the Deep State has now decided to part ways with the ANC Government and they are trying to put two radical factions in place;  namely, Calvin Cornelius for the Khoi and San people, and/or Julius Malema of the radical EFF political party who wants to confiscate all land from the people and put it in the hands of the state, because he believes he is going the win the elections on May 8, 2019.  The current State can’t even run a state-owned enterprise (see the Zondo Commission on State Capture) on behalf of the black majority.

The Deep State does not want a peace-loving King like King Abraham January in place.  They are planning a civil war (see link below).  One of our Khoi-San leaders attended a meeting he was not supposed to be at and discovered how the white leaders and the black leadership were dividing the land amongst themselves (behind closed doors) without any Khoi or San leadership participating in these decisions.  Could this meeting be about the allocation of land after their created civil war (the spoils of war)?

Who is running South Africa?  We discovered in your article dated 2019/03/06, it was mentioned about the cabal family named the Farnese who built their first Pentagon in Caprarola near Rome in 1540.  I believe that they control the Oppenheimer and Rupert families that are currently controlling South Africa.  We believe we have evidence of their second Pentagon being established in Cape Town, South Africa in 1666 by Jan Van Riebeeck.  This means that the Pentagon in the USA is their third.

Italy in 1540:

This one was built in South Africa 126 years after their one in Italy:

It also comes as no surprise that in 1666, in London, during the Black Plague and great fire of London, the Parliament enacted an act behind closed doors called “The Cestui Que Vie Act 1666,” where everyone (i.e., we the sheeple) was declared dead and their properties taken.

http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11/introduction

We hope you will be able to guide us to channels who can intervene and save our people and country from these mass murderers.  Much appreciated.

Kind regards,
—RH

Enthüllungen Aktuell: “Monumentaler Stoff” – Kim Dotcom kündigt Entlarvung des Tiefen Staates an (11.Januar 2019)

Veröffentlicht am Januar 11, 2019von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

“Monumentaler Stoff”: Kim Dotcom kündigt Entlarvung des Tiefen Staates an – die kontrollierte Opposition

Monumentálny materiál": Kim Dotcom oznamuje demaskovanie hlbokého štátu - kontrolovanej opozície

"

Či už ide o teroristické útoky z 11. septembra 2001 alebo britskú tajnú sieť, aby oklamali verejnosť: Hackeri vyvolali zmätok s ich zjavením na prelome roka. Ale veľké odhalenie ešte príde - hovorí Kim Dotcom.

Internetový podnikateľ Kim Dotcom (pravé meno: Kim Schmitz), firma založená na Novom Zélande, hovorí o "monumentálnom materiáli". Na Twitteru ohlásil nemecky o víkendu "nové kolo únikov". "2019 odhalí oveľa viac," sľubuje Kim Dotcom. V ďalšom tweetu sa píše:

V tomto roku budú vystavení zločinci, ktorí vedú hlboký štát. Akcionári, ktorí profitujú z vojny a chaosu. Miliardári, ktorí premieňajú demokraciu na ilúziu. Máte politikov, sudcov a všetky údaje. Sú najväčšími pirátmi v histórii. Chcete vedieť, kto sú? (Budovy boli vyfúknuté: právnici z 9/11 poskytujú rozsiahle dôkazy - teraz kancelária amerického zástupcu reaguje prvýkrát). ? (Gebäude wurden gesprengt: 9/11-Anwaltskomitee legt umfangreiche Beweise vor – jetzt reagiert erstmals die US-Staatsanwaltschaft).

44-ročný, ktorý vyšetruje v FBI údajné porušenie autorských práv, v priebehu americkej prezidentskej kampane v roku 2016 požiadal:

Hackeri ovplyvnia prezidentské voľby v USA a zabránia Hillary Clintonovej? #wikileaks

Záznam sa objavil desať dní predtým než WikiLeaks začal publikovať e-maily z ústredia Demokratickej strany (známe tiež ako "DNC hack"). To odhalilo zaujímavú internú akciu poprednej kandidátky demokratickej strany Hillary Clintonovej.

Demokrati a americké spravodajské agentúry sa domnievajú, že ruskí hackeri vzali e-maily na pokyn Kremľa a odovzdali ich WikiLeaks. Podľa platformy na odhalenie prichádzajú zo strany informátora (Illuminati-Numerology: The Occult Importance of Number 11 (Videos) (Illuminati-Numerologie: Die okkulte Bedeutung der Zahl 11 (Videos)).

Aj Kim Dotcom už nie je hackerským útokom. Už vo februári 2018 napísal:

Uisťujem vás, že DNC hacker nebol ani útokom hackerov. Bol to zasvätenec s pamäťovou tyčou. Viem to preto, že viem, kto to urobil a prečo. Špeciálny vyšetrovateľ (Robert) Mueller sa nezaujíma o moje dôkazy. Moji právnici mu dvakrát napísali. Nikdy neodpovedal.

Vo svojom nedávnom tweetu Kim Dotcom vyjadril radosť z toho, že Clintonová sa nestala prezidentom USA: "Každý deň sa usmievam a sledujem následky Hillaryovej prevencie."

Čo je v prípade ohláseného úniku obsiahla, "monumentálna látka", dovoľuje nechať Kim Dotcom otvoreného. Minulý týždeň videl skupinu hackerov, ktorý hrozili vydať viac výbušných dokumentov v súvislosti s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 (ďalej len "9/11") - a táto hrozba už vytvára čiastočnú pravdu.

Koncom novembra odhalil hackerský kolektív Anonymous celoeurópsku tajnú psychologickú psychologickú vojenskú sieť, ktorá konšpiratívne proti Rusku pod britským vedením.

Webová stránka hmartinvrijland.nl  ponúka ďalšie zaujímavé hľadisko:

Kim Dotcom "odmaskovanie Deep State", "Dark Overlord" a viac opozície

Nedávno sme videli správy o "The Dark Overlord", v ktorých uviedli, že odcudzili a publikovali dokumenty o 9/11, ktoré chcú vyplatiť milióny v bitkoin. Zároveň je to znamenie, že ide o absolútnu silu, pretože každý bitcoin je zrozumiteľný prostredníctvom blokov. To znamená, že konečné miesto určenia bitkoinu je vždy možné zistiť a hackeri prepadnú košom.

Nie je v tomto svete vážny novinár, ktorý sa zaoberá touto témou? Nie, to je jediný správny záver. Pozornosť je zameraná na ďalšiu sfingu a nikto sa nepýta ani najjednoduchšie otázky. Alternatívne médiá chcú vyzdvihnúť taký nezmysel, pretože údajne zasiahli zábery zavedeného poriadku.

Ďalším príkladom sú príbehy o Wikileaks a Julian Assange. Masy si neuvedomujú, že je to všetko v kategórii kontrolovanej opozície, pretože je tak dôveryhodná. Assange sa od júla 2012 ukryl na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne a odvtedy získal status hrdinu. Dokonca aj Pamela Anderson by bola jeho osobným priateľom. Skoro to stojí za román!

Aká kontrolovaná opozícia zvyčajne robí, je konať tak dôveryhodne, ale konať, že masy začnú v to veriť. Najjednoduchšie otázky sa nepýtajú alebo ich ignorujú. Napríklad v prípade, že hacker-skupina bude vyplatená v Bitcoins, jediný a najdôležitejšia otázka znie: Ako sa vôbec chcú zbierať peniaze a použiť v prípade, že podstata Bitcoin prostriedkov xxxxxxx Napríklad v prípade, že hacker skupina bude vyplatená v Bitcoins Millionen in Bitcoins  , je jedným z najdôležitejších problémov nasledujúce: Ako sa vôbec môžu prevziať tie peniaze a použiť v prípade, že podstatou Bitcoin znamená, že každá transakcia je sledovateľná a hackeri by by boli odhaleni.

To je jasný dôkaz, že "The Dark Overlord" je ďalším príkladom toho, že sa musí objaviť dôveryhodný. A čo pozornosť médií okolo Juliana Assangea? " Keď to znie príliš dobre, aby to bola pravda .."

Známe opozične riadené spravodajstvo Xander Nieuws prišiel včera s nasledujúcou správou:

Známy hacker Kim Dotcom: Tento rok budú odhalení zločinci Deep štátu

"Politici a sudcovia vo vrecku akcionárov a quadrilliony, ktoré ťažia z vojny a chaosu a transformovajú demokraciu do ilúzie" - hacky v Nemecku - veľmi tesné väzby medzi politikmi a médiami

Prečítajte si celú správu tu .... Lesen Sie die gesamte Nachricht hier ….

Vzhľadom k tomu, 2015 Kim Dotcom zanechal stopu digitálnych "strúhaniek" vo vzťahu k WikiLeaks publikácií e-mailov Hillary Clintonovej počas volieb v roku 2016. Vo februári vysvetlil, že takzvaný ruský hack Demokratickej strany, z ktorých vyplýva celý "ruský zásah do volebného histórie", je holý nezmysel. "Dovoľte, aby som vás uistil, že DNC-hack nie je ani hack. Bol to zasvätený s USB kľúčom. Viem to preto, že viem, kto to bol a prečo. "

Je na čase, aby ľudia vidieli skrz falošné dno a vidia že alternatívne médiá sú používané zrejme na to aby médiá hlavného prúdu boli čiastočne odhalené. Avšak toto je vykonané novou rotáciou, ktorá loď nakoniec odkloní od brehu.

Naozaj si myslíte, že fenomén "známy hacker" môže vôbec existovať? Keď John F. Kennedy mohol byť ľahko verejne zavraždený v aute, ako sedí za jasného dňa vedľa jeho manželky a pred kamerou – môže tento druh "známych hackerov," jednoducho hovoriť niečo? Nie, samozrejme nie. Môžete to urobiť sám, pretože masy musia byť vedené okolo záhrady a vytvoriť dojem/zdanie , že existujú ľudia, ktorí vzburu podporujú a starajú sa o veci (aby sa nevzbúril sám).

Ak naozaj máte čo povedať v tomto svete, tak to bude cenzurované a určite nedostane žiadnu pozornosť mainstreamových médií. Zostane ignorované a zapuzdrené (spôsob, akým som to skúsil) a ak niečo je príliš veľké, tam je vždy možnosť „upratať '.

Pozornosť riadenej opozície je vždy zameraná na zdanlivo nízky stav, takže skutočný hlboký stav neprichádza k svetlu, na verejnosť. Predstavujú sa hrdinovia, ktorí sa odvážia riskovať svoje životy pre "veľké odmaskovanie", na ktorých čakajú všetci. Zatiaľ existuje dvojitá hra, v ktorej všetky formy opozície budú odložené dlhodobo. Je to naozaj hlboký stav, ktorý úplne ovláda verejný vzhľad opozície.

Oni tiež umiestnili Donald Trumpa v pravom rohu a spojili ho s kontrolovanou opozíciou. Cestou veľkého prípadu USA čoskoro sa zruší akákoľvek forma opozície v jednom údere. Najlepší opis tohto procesu možno nájsť v tomto článku diesem Artikel od analysta Brandon Smith Website alt-market.com. Vyzývam vás, aby ste ten článok pozorne prečítali.

Ako veľmi chceme počuť, že existujú hackeri, ktorých ako takých si vysvetľujú masy a odhalia tie falošné vlajky. Je to všetko vec ľudí. Moja rada je: nenechajte sa oklamať. Hra opozície je veľmi rafinovaná a má byť dôveryhodná, ale to neznamená, že by nemala byť odhalená sila skutočného hlbokého štátu.

Mala by silnejšie podporovať silové pole v sedle. Najväčšou hrozbou pre naše vedomie je naša tendencia veriť v mýty, najmä ak sú urobené dôveryhodne.

Nie, tento článok som úplne nevysvetlil/nepodložil. Odvolávam sa iba na váš zdravý rozum.

 

Enthüllungen Aktuell: “Monumentaler Stoff” – Kim Dotcom kündigt Entlarvung des Tiefen Staates an (11.Januar 2019)

Veröffentlicht am Januar 11, 2019von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

 

 

Ob zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 oder einem britischen Geheimnetzwerk zur Täuschung der Öffentlichkeit: Hacker sorgten mit ihren Enthüllungen zum Jahreswechsel für Aufsehen. Doch die große Enthüllung kommt erst noch – sagt Kim Dotcom.

Der in Neuseeland ansässige Internetunternehmer “Kim Dotcom” (bürgerlicher Name: Kim Schmitz) spricht von “monumentalem Stoff”. Auf Twitter kündigte der gebürtige Deutsche am Wochenende “eine neue Runde von Leaks” an. “2019 wird so viel mehr enthüllen”, verspricht Kim Dotcom. In einem weiteren Tweet heißt es dazu:

In diesem Jahr werden die Kriminellen entlarvt, die den tiefen Staat führen. Die Aktionäre, die von Krieg und Chaos profitieren. Die Milliardäre, die die Demokratie in eine Illusion verwandeln. Sie besitzen Politiker, Richter und all eure Daten. Sie sind die größten Piraten der Geschichte. Wollt ihr wissen, wer sie sind? (Gebäude wurden gesprengt: 9/11-Anwaltskomitee legt umfangreiche Beweise vor – jetzt reagiert erstmals die US-Staatsanwaltschaft).

Der 44-Jährige, gegen den das FBI wegen mutmaßlicher Verletzungen von Urheberrechten ermittelt, hatte während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 in einem Tweet gefragt:

Werden Hacker die Präsidentschaftswahlen in den USA beeinflussen und Hillary Clinton verhindern? #WikiLeaks

Der Eintrag erschien zehn Tage, bevor WikiLeaks mit der Veröffentlichung von E-Mails begann, die aus der Parteizentrale der Demokraten stammten (auch bekannt als “DNC-Hack”). Diese legten das intrigante innerparteiliche Vorgehen der demokratischen Spitzenkandidatin Hillary Clinton bloß.

Die Demokraten und US-Geheimdienste sind der Ansicht, russische Hacker hätten die E-Mails auf Geheiß des Kremls erbeutet und an WikiLeaks weitergegeben. Laut der Enthüllungsplattform stammen sie von einem Whistleblower aus den Reihen der Partei (Illuminati-Numerologie: Die okkulte Bedeutung der Zahl 11 (Videos)).

Auch Kim Dotcom geht nicht mehr von einem Hackerangriff aus. Bereits im Februar 2018 schrieb er:

Ich versichere euch, der DNC-Hack war nicht einmal ein Hackerangriff. Es war ein Insider mit einem Speicherstick. Ich weiß das, weil ich weiß, wer es getan hat und warum. Sonderermittler (Robert) Mueller ist nicht an meinen Beweisen interessiert. Meine Anwälte haben ihm zweimal geschrieben. Er antwortete nie.

In seinem aktuellen Tweet brachte Kim Dotcom seine Freude zum Ausdruck, dass Clinton nicht US-Präsidentin wurde: “Ich lächle jeden Tag und beobachte die Folgen der Verhinderung von Hillary.”

Worum es bei dem von ihm angekündigten Leak, der “monumentalen Stoff” enthalte, geht, ließ Kim Dotcom offen. Vergangene Woche hatte eine Hackergruppe für Aufsehen gesorgt, die mit einer Veröffentlichung brisanter Dokumente in Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 (“9/11”) gedroht hat – und diese Drohung bereits zum Teil wahrmachte.

Ende November hatte das Hackerkollektiv Anonymous ein europaweites Geheimnetzwerk zur psychologischen Kriegsführung aufgedeckt, das unter britischer Führung konspirativ gegen Russland agiert.

Die Website hmartinvrijland.nl bietet eine andere hochinteressante Sichtweise:

Die Kim Dotcom ‘Demaskierung des tiefen Staates’, ‘The Dark Overlord’ und mehr Opposition

Vor kurzem haben wir die Berichte über “The Dark Overlord” gesehen, die sagten, dass sie Dokumente über 9/11 gestohlen haben und diese veröffentlichen werden, mit Millionen in Bitcoins bezahlt werden wollen. Das ist gleichzeitig das Zeichen, dass es sich hier um eine absolute Kraft handelt, denn jedes Bitcoin ist über die Blockchain nachvollziehbar. Dies bedeutet, dass das endgültige Ziel der Bitcoins immer abgerufen werden kann und die Hacker durch den Korb fallen.

Gibt es keinen ernsthaften Journalisten auf dieser Welt, der dieses Thema anspricht? Nein, das ist die einzig richtige Schlussfolgerung. Die Aufmerksamkeit ist auf eine weitere Sphinx gerichtet und niemand stellt die einfachsten Fragen. Die alternativen Medien sticken gerne solchen Unsinn weiter, weil sie angeblich die Schüsse der etablierten Ordnung treffen.

Ein anderes Beispiel sind die Geschichten über Wikileaks und Julian Assange. Die Massen erkennen nicht, dass dies alles in die Kategorie der kontrollierten Opposition fällt, weil sie so glaubwürdig ist. Assange versteckte 2012 seit Juni in der ecuadorianischen Botschaft in London und hat inzwischen einen Heldenstatus erlangt. Sogar Pamela Anderson wäre ein persönlicher Freund von ihm. Es ist fast einen Roman wert!

Was kontrollierte Opposition normalerweise tut, ist, so glaubwürdig, aber gehandelt zu handeln, dass die Massen anfangen, daran zu glauben. Die einfachsten Fragen werden nicht gestellt oder ignoriert. Wenn zum Beispiel eine Hacker-Gruppe in Bitcoins bezahlt werden möchte, ist die einzige und wesentlichste Frage die folgende: Wie wollen sie das Geld jemals sammeln und verwenden, wenn die Essenz des Bitcoin bedeutet, dass jede Transaktion nachvollziehbar ist?

Das ist also ein deutlicher Hinweis darauf, dass” The Dark Overlord “ein weiteres Beispiel ist, das glaubwürdig auftauchen muss. Und wie wäre es mit der Aufmerksamkeit der Medien um Julian Assange? “Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein ..

Der bekannte kontrollierte Oppositionsstandort Xandernieuws kam gestern mit folgender Nachricht:

Bekannter Hacker Kim Dotcom: In diesem Jahr werden die Verbrecher von Deep State demaskiert

“Politiker und Richter in der Tasche von Aktionären und Billiarden, die von Krieg und Chaos profitieren und Demokratie in eine Illusion verwandeln” – Hacks in Deutschland zeigen sehr enge Verbindungen zwischen Politikern und Medien

Lesen Sie die gesamte Nachricht hier ….

Seit 2015 hat Kim Dotcom eine Spur digitaler “Brotkrumen” in Bezug auf die WikiLeaks-Veröffentlichungen von Hillary Clintons E-Mails während der 2016-Wahlen hinterlassen. Im Februar erklärte er, dass der sogenannte russische Hack der Demokratischen Partei, von dem die vollständige “russische Einmischung in die Wahlgeschichte” ausgeht, reiner Unsinn ist. “Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass der DNC-Hack nicht einmal ein Hack war. Es war ein Insider mit einem USB-Stick. Ich weiß das, weil ich weiß, wer das war und warum. “

Es ist an der Zeit, dass die Menschen durch die doppelten Böden sehen und dass die Einsicht entsteht, dass alternative Medien verwendet werden, um die Mainstream-Medien anscheinend teilweise freizulegen. Dies geschieht jedoch durch eine neue Drehung, die das Schiff letztendlich vom Ufer ablenken muss.

Glauben Sie wirklich, dass das Phänomen der “bekannten Hacker” überhaupt existieren kann? Wenn John F. Kennedy einfach in seinem Auto öffentlich ermordet werden könnte, an einem hellen Tag und vor der Kamera neben seiner Frau sitzt, kann diese Art von “bekannten Hackern” einfach etwas sagen? Nein, natürlich nicht. Sie können das alleine tun, weil die Massen durch den Anschein von Opposition um den Garten geführt werden müssen, um den Eindruck zu erwecken, dass es Menschen gibt, die sich revoltieren und sich um die Sache kümmern (damit sie sich nicht selbst revoltieren).

Wenn Sie wirklich etwas in dieser Welt zu sagen haben, werden Sie zensiert und Sie werden sicherlich keine Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien erhalten. Sie werden ignoriert und verkapselt (in der Art, wie ich es erlebe), und wenn etwas zu groß wird, gibt es immer die Möglichkeit, ‘aufzuräumen’.

Die Aufmerksamkeit der kontrollierten Opposition ist immer wieder auf einen scheinbar tiefen Zustand gerichtet, so dass der wirkliche tiefe Zustand nicht zum Vorschein kommt. Es werden Helden präsentiert, die es wagen, ihr Leben für “die große Demaskierung” zu riskieren, auf die alle warten. Mittlerweile gibt es ein Doppelspiel, bei dem jede Form von Opposition langfristig aufgehoben wird. Es ist der wirklich tiefe Zustand, der das Erscheinungsbild der Opposition vollständig kontrolliert.

Sie positionierten auch Donald Trump in der rechten Ecke und verbanden ihn mit dieser kontrollierten Opposition. Durch den großen Fall der USA wird bald jede Form der Opposition in einem Schlag aufgehoben. Die beste Beschreibung dieses Prozesses finden Sie in diesem Artikel von Analyst Brandon Smith von der Website alt-market.com. Ich bitte Sie dringend, diesen Artikel sorgfältig zu lesen.

Wie sehr möchten wir hören, dass es Hacker gibt, die es für die Massen halten und diese falschen Flaggen aufdecken. Es ist alles eine Volkssache. Mein Rat ist: lasst euch nicht täuschen. Das Spiel der Opposition ist sehr verfeinert und soll glaubwürdig sein, aber das bedeutet nicht, dass es die Macht des wirklichen tiefen Staates sein soll entlarvt werden.

Es soll genau das Kraftfeld im Sattel noch fester unterstützen. Die größte Bedrohung für unser Bewusstsein ist unsere Tendenz, an Mythen zu glauben, vor allem, wenn sie glaubwürdig gemacht werden.

Nein, ich habe diesen Artikel nicht gründlich begründet. Ich appelliere nur an Ihren gesunden Menschenverstand.

Quellen: PublicDomain/deutsch.rt.com am 11.01.2019

 

 

Enthüllungen: Neue Weltordnung – die illegitime königliche Rothschild-Blutlinie & die unantastbaren Bankster von Goldman Sachs (29.Dezember 2018)

Odhalenie: Nový svetový poriadok - nelegálna kráľovská Rothschild pokrvná línia a nedotknuteľný bankrón/bankster Goldman Sachs (29. december 2018)

Veröffentlicht am Dezember 29, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Neue Weltordnung: Die illegitime königliche Rothschild-Blutlinie & die unantastbaren Bankster von Goldman Sachs

Nový svetový poriadok - nelegálna kráľovská Rothschild pokrvná línia a nedotknuteľný bankrón/bankster Goldman Sachs

 

Rodina Rothschild urobila históriu ako jedna z najbohatších rodín na svete. Udržiavajú úzke väzby s kráľovskými rodinami Európy a s ich (zjavnými/údajnými) demokratickými vládami.

Sú kritizovaní za ich utajenie a často sa hovorí, že financovali vojny, ktoré v posledných 200 rokoch sužovali Európu.

Ďalšia významná banka, Goldman Sachs, si získala proslulosť prostredníctvom obrovských ziskov, ktoré urobila počas finančnej krízy v roku 2008, "stávkovaním" na zrútenie hypotekárneho trhu.

Dokumentárny film Goldman Sachs: Majster sveta? [Goldman Sachs: vládca sveta] tvrdil, že status zasvätených bánk s vládami, vrátane Spojených štátov, ktoré zaistia, že masívny globálny kolaps by nemal žiadne negatívne účinky a stále sú všetci rukojemníkmi svojich špekulatívnych transakcií predávajú (War(vojny-finančník Rothschild predáva obchod - bývalý Rothschildov bankár Macron šokuje Trumpa).  (Kriegsfinanzier Rothschild verkauft Treuhandgeschäfte – Ex-Rothschild-Banker Macron brüskiert Trump)

Kráľovské umelé konšpirácie: Britská monarchia sa prelína s Novým svetovým poriadkom

Rodina Rothschildovcov je centrom storočia v centre európskej moci a dokonca má spojenie s predkami kráľovnej Alžbety II.

Spoločnosť bola založená v šesťdesiatych rokoch 18. Storočia Mayerom Amschelom Rothschildom.

Od skromných začiatkov ako obchodník s mincami a medailou si urobil meno ako "zakladateľ medzinárodných financií".

Preniesol šťastie na svojich päť synov, ktorí sa stali najbohatšími mužmi na svete.

Založili pobočky v Londýne, Paríži, vo Frankfurte, vo Viedni a v Neapole a spoločnosť sa stala prvou nadnárodnou bankou.

Bratia predstavili vládne dlhopisy a financovali napoleonské vojny, o ktorých sa vie, že "podporujú obe strany". Nathan v Londýne sa stal najbohatším z bratov.

Historici hovoria: "Nathanova schopnosť znížiť ceny akcií pomocou siete agentov na šírenie povestí - pravdivé alebo nepravdivé - a potom kúpiť akcie po predaji v panike bola legendárna."

Týmto spôsobom dokázal počas napoleonských vojen ovládnuť britský akciový trh.

Neprekonateľná informačná sieť spoločnosti viedla k tvrdému mýtu o bitke pri Waterloo.

Napriek tomu, že to popierali historici, hovorí sa, že Nathan Rothschild skutočne vedel o porážke Napoleona 24 hodín pred zvyškom Londýna a využil svoje vedomosti na ovplyvnenie obchodu.

Kontroverzná citácia, ktorá mu bola pripísaná v tomto momente v histórii, znie: "Muž, ktorý ovláda britské peniaze, kontroluje Britskú ríšu a kontroluje britskú peňažnú zásobu."

V roku 1826 spoločnosť zachránila Bank of England.

Žiadna iná banka odvtedy nemohla súťažiť s bohatstvom, ktoré získala v devätnástom storočí, hoci presné počty sú ešte stále tajomstvom.

Hoci dnešný bankový dom je (údajne) len samým sebou v porovnaní s jeho predchodcami, odhady jeho majetku sú stále v biliónach.

Rodina bola nástrojom v britskej kráľovskej histórii odvtedy, čo Nathan sa stal bankárom princa Regenta, neskôr sa stal neúprosným hráčom a notoricky známym výtržníkom.

Kráľovský záväzok Rothschildov pokračoval keď sa oženil s princeznou Charlottou, dcéra Juraja IV., Leopolda zo Saxe-Coburgu a Gothu.

Pracovali pre Leopolda zo Saska-Coburgu a Goty a pre jeho synovca Alberta, ktorý sa mal stať Prince Consort kráľovnej Viktórie.

Dokument Dynastia Rothschildovcov [Rothschild dynastie] poznamenáva, že obaja Rothschildovci a Sasko-Coburg "boli dve veľké nemecké rodiny, ktoré sa objavili v priebehu 19. storočia z tmy ku sláve".

Počas celého storočia mali takmer "symbiotický" vzťah, čím sa stali dvoma najdôležitejšími rodinami na svete.

Rothschildovci dali samotným rodinám v období od 1837 do 1842 pôsobivých 3,5 milióna guldenov.

Navyše podporu, ktorú Rothschildovia poskytli kráľovskej rodine pri výstupe na trón v celej Európe, ktorá bola neoceniteľná.

Financovali otca Victorie, keď odišiel do Nemecka aby sa oženil s Victoriou Saxe-Coburg a Gotha.

Pri narodení budúcej kráľovnej Viktórie sa Nathan ponáhľal ponúknuť rodinné finančné poradenstvo a svoju exkluzívnu kuriérnu službu.

V dokumente sa uvádza, že mali "budúcnosť v očiach" keď sa britská postupnosť na trón dostala do ťažkej situácie. Prvý z nich je, že Leopold Rothschild, syn Nathana mohol byť v skutočnosti otec Victorie.

Victoriin pôvod bol sporný bola dedičom, ako jediné dieťa Georgea IV., Princezná Charlotte, zomrela bez priamych potomkov.

Teoretici poukazujú na neobvyklý výskyt hemofílie u kráľovského rodu, možný indikátor.

Hemofília sa objavila v kráľovskom súlade s narodením Victoriinho syna, ale dedičná choroba predtým zostala v rodine.

Neexistuje však žiaden dôkaz, že choroba sa vyskytuje v rodine Rothschildovcov.

Potom prišla povesť o Natty, Leopoldov syn a vnuk Nathan tvrdením, že v skutočnosti mal deti z Queen Victoriou, bol svedkom, že Albert toho nebol schopný.

Počas svojho pôsobenia Victoria Nathana synovia Antony a Lionel robila jej Baronet alebo baróna.

New World Order prezrádza: "nedotknuteľný Goldman Sachs je mocnejší než stáť"

Podľa USA-autora Goldman Sachs nemusí starať o žiadny negatívny vplyv, pretože jeho "trestné" činy z dôvodu svojho postavenia a dôverných informácií zo strany vlád sveta.

Dokumentácia Amazon Prime od roku 2011 sa zaoberá otázkou ako banka bola založená v roku 1869 podľa nemeckých prisťahovalcov do Spojených štátov a stala sa jednou z najsilnejších bánk na svete.

Chris Hedges, autor knihy The World ako to je [svet, ako to je] hovorí o tom, ako zamestnanci Goldman Sachs hrajú kľúčovú úlohu v politickom systéme Ameriky.

Hovorí, že v americkej politike existuje "veľký počet" bývalých partnerov spoločnosti Goldman Sachs.

"Môže sa naozaj povedať, že je nemožné v tejto krajine rozhodnúť v rozpore so záujmami Goldman Sachs," dodal.

Medzi bývalými zamestnancami Goldman Sachs v kľúčových globálnych pozíciách politiky v súčasnej dobe patrí americký minister financií Steven Mnuchin, guvernér Bank of England, Mark Carney a prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghiho (iba v štyroch krajinách bez Rothschild centrálnej banky zanechal (videá)).

Hedges pokračuje: "Goldman Sachs má silu priniesť, ekonomiky, ako je Grécko k pádu."

Banka vraj získala až 500 miliónov amerických dolárov [436] miliónov eur z radia gréckej vlády na komplexných investičných transakciách, aby sa dlh krajiny javil menší.

"Keď vyhlási určitá vláda úpadok, to znamená drastické následky, pretože nútia vládu k uloženiu takých úsporných opatrení, ktoré ochromili grécku spoločnosť a paralyzujú Spojené štáty -, aby aj naďalej brali od nich pôžičky," pokračuje Hedges pokračovanie (kartel: Morgans, Rockefellerovcov a Rothschildovcov - Ruský televízny kanál odhaľuje silu Rothschildovcov (videa)).

"Všetci sme rukojemníkmi tejto špekulatívnej hry."

Dokument tiež požiadal živé ploty o vypočutie amerického Senátu, boli účtované na manažérov Goldman Sachs pred vyšetrovacím výborom.

V roku 2010, generálny riaditeľ Lloyd Blankfein a Fabrice Tourre manažér vypovedal ako svedok o obchodných účtoch banky počas úverovej krízy 2018th

The New York Times vyznačuje Goldman Sachs 'transakcie počas krízy ako sériu komplexných transakcií, aby bolo možné ťažiť z kolapsu hypotekárneho trhu domácností.'

Avšak Hedges odmieta rokovania ako "politické divadlo", a dodáva: "Akonáhle zhasnú svetlá dolu a kamery opustia miestnosť, títo ľudia idú všetci spoločne na obed."

verejný obraz banky bol vážne poškodený po rokovaní v Senáte, a firma dostala pokutu 550 miliónov dolárov [480 miliónov EUR], pretože jeho akcií v priebehu finančnej krízy.

Avšak Hedges hovorí, že to nemalo žiadne skutočné dôsledky pre Goldman Sachs pretože budú naďalej sledovať ako obvykle ich podnikania.

"Od pádu roku 2008 sú tieto inštitúcie nedotknuteľné. Nemôžeme nič urobiť aby sme ich zastavili, "hovorí.

Oni vylúpili Ministerstvo financií USA a prevádzkovali rovnaký typ špekulatívnej transakcie - kasíno kapitalizmus -  urobili aby bublina praskla, a vymazali 17 biliónov dolárov mzdy a úspory malých investorov a bežných Američanov z (Rothschildovcov a Rockefellerovcov: Jediní miliardári na svete (videá)).

Títo ľudia sú zločinci. V 17. storočí boli takí speváci obesení.

Ďalej v pozadí zlúčeniny Rothschild-Hitler-Merkel a ďalšie pokrvné príbuznosti sa dozviete vo výbušnej knihe odhalení "Illuminatenblut: okultné obrady elity" Illuminatenblut: Die okkulten Rituale der Elite” von Nikolas Pravda, darunter einige von Suchmaschinen zensierte Texte.

 Nikolas Pravda, vrátane niektorých cenzurovaný vyhľadávačov textov.

 

 

 

 

 

Enthüllungen: Neue Weltordnung – die illegitime königliche Rothschild-Blutlinie & die unantastbaren Bankster von Goldman Sachs (29.Dezember 2018)

Die Familie Rothschild ist als eine der reichsten Familien der Welt in die Geschichte eingegangen. Sie unterhalten enge Verbindungen sowohl zu den Königsfamilien Europas als auch zu ihren (schein)demokratischen Regierungen.

Sie haben aufgrund ihrer Geheimhaltung Kritik auf sich gezogen, und es wird vielfach behauptet, sie hätten die Kriege finanziert, die Europa in den letzten 200 Jahren heimgesucht haben.

Ein anderes bedeutendes Bankhaus, Goldman Sachs, erlangte Bekanntheit durch die riesigen Gewinne, die es während der Finanzkrise von 2008 durch das „Wetten“ auf einen Zusammenbruch des Hypothekenmarktes erzielte.

Der Dokumentarfilm Goldman Sachs: Master of the World? [Goldman Sachs: Beherrscher der Welt?] behauptet, dass der Insider-Status der Bank bei Regierungen, einschließlich der USA, dafür gesorgt habe, dass der massive globale Zusammenbruch keine negativen Auswirkungen hatte und wir weiterhin alle Geiseln ihrer Spekulationsgeschäfte sind (Kriegsfinanzier Rothschild verkauft Treuhandgeschäfte – Ex-Rothschild-Banker Macron brüskiert Trump).

Königliche Verschwörung: Die britische Monarchie ist mit der „Neuen Weltordnung“ verflochten

Die Familie Rothschild steht seit Jahrhunderten im Zentrum der europäischen Macht und hat sogar Verbindungen zu den Vorfahren von Königin Elisabeth II.

Das Unternehmen wurde in den 1760er Jahren von Mayer Amschel Rothschild gegründet.

Aus bescheidenen Anfängen als Münz- und Medaillenhändler machte er sich als „Gründervater des internationalen Finanzwesens“ einen Namen.

Er gab sein Vermögen an seine fünf Söhne weiter, die zu den reichsten Männern der Welt werden sollten.

Sie gründeten Niederlassungen in London, Paris, Frankfurt, Wien sowie Neapel, und das Unternehmen wurde zur ersten multinationalen Bank.

Die Brüder führten Staatsanleihen ein und finanzierten die Napoleonischen Kriege, die bekanntermaßen „beide Seiten unterstützen“. Nathan in London wurde der reichste der Brüder.

Historiker stellen fest: „Nathans Fähigkeit, die Aktienkurse zu senken, indem er ein Netzwerk von Agenten dazu verwendete, um Gerüchte zu verbreiten – ob wahr oder falsch – und dann nach Panikverkäufen die Aktien aufzukaufen, war legendär.“

Auf diese Weise konnte er während der Napoleonischen Kriege den britischen Aktienmarkt kontrollieren.

Das unübertroffene Informationsnetzwerk des Unternehmens führte zu einem hartnäckigen Mythos über die Schlacht von Waterloo.

Obwohl von Historikern bestritten, wird erzählt, dass Nathan Rothschild tatsächlich 24 Stunden vor dem Rest Londons von Napoleons Niederlage wusste, und sein Wissen dazu nutzte, um den Handel zu beeinflussen.

Ein umstrittenes Zitat, das ihm zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte zugeschrieben wird, lautet: „Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium, und ich kontrolliere die britische Geldmenge.“

1826 rettete das Unternehmen die Bank von England.

Keine andere Bank kann sich seitdem mit dem Reichtum messen, den sie im 19. Jahrhundert angehäuft hat, obwohl die genauen Zahlen sowohl damals wie heute von einem Geheimnis umgeben sind.

Obwohl das Bankhaus von heute im Vergleich zu früher (angeblich) nur den Schatten seiner selbst darstellt, gehen Schätzungen seines Vermögens immer noch in die Billionen.

Die Familie war maßgeblich an der britischen Königsgeschichte beteiligt, seit Nathan zum Bankier des Prinzregenten wurde, dem späteren c, einem unnachgiebigen Spieler und berüchtigten Verschwender.

Das königliche Engagement der Rothschilds setzte sich fort, als Prinzessin Charlotte, die Tochter von Georg IV., Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha heiratete.

Sie arbeiteten für Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha und seinen Neffen Albert, der zum Prinzgemahl von Königin Victoria werden sollte.

Die Dokumentation The Dynasty of Rothschild [Die Rothschild-Dynastie] stellt fest, dass sowohl die Rothschilds als auch die Sachsen-Coburgs „zwei deutsche Großfamilien waren, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts aus der Dunkelheit zu Ruhm aufgestiegen sind“.

Sie hatten im Laufe des Jahrhunderts eine fast „symbiotische“ Beziehung, durch die sie zu zwei der wichtigsten Familien der Welt werden sollten.

Die Rothschilds liehen der Familie allein in der Zeit von 1837 bis 1842 beeindruckende 3,5 Millionen Gulden.

Darüber hinaus war die Unterstützung, die die Rothschilds den Mitgliedern des Königshauses gewährten, als sie in ganz Europa den Thron bestiegen, von unschätzbarem Wert.

Sie finanzierten den Vater von Victoria, als er nach Deutschland ging, um Victoria von Sachsen-Coburg und Gotha zu heiraten.

Bei der Geburt der künftigen Königin Victoria machte sich Nathan eilig daran, der Familie Finanzberatung und seinen exklusiven Kurierdienst anzubieten.

In der Dokumentation heißt es, sie hatten „die Zukunft im Blick“, als die britische Thronfolge in eine missliche Lage geriet.

Dies führte zu noch ungeheuerlicheren Theorien über die Familie, diesmal in Verbindung mit Königin Victoria.

Die erste ist, dass Leopold Rothschild, der Sohn von Nathan, in Wirklichkeit Victorias Vater sein könnte.

Victorias Abstammung war umstritten, indem überstürzt ein Thronerbe gebraucht wurde, als das einzige Kind von Georg IV., Prinzessin Charlotte, ohne direkte Nachkommen starb.

Theoretiker weisen auf das ungewöhnliche Auftreten der Hämophilie in der Königslinie als möglichen Hinweis hin.

Die Bluterkrankheit tauchte in der königlichen Linie mit der Geburt von Victorias Sohn auf, aber die Erbkrankheit war zuvor in der Familie ausgeblieben.

Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass die Erkrankung in der Familie Rothschild auftritt.

Dann entstand ein Gerücht über Natty, Leopolds Sohn und Nathans Enkel, indem er behauptete, dass in Wirklichkeit er die Kinder von Königin Victoria gezeugt hätte, da Albert dazu nicht in der Lage war.

Während ihrer Amtszeit machte Victoria Nathans Söhne Antony und Lionel zu Baronet bzw. Baron.

Neue Weltordnung enthüllt: „Unantastbares Goldman Sachs ist mächtiger als der Staat“

Laut eines US-amerikanischen Autors hat Goldman Sachs aufgrund seines Insider-Status durch die Regierungen der Welt keine negativen Auswirkungen wegen seiner „kriminellen“ Handlungen zu befürchten.

Die Dokumentation von Amazon Prime aus dem Jahr 2011 beschäftigt sich mit der Frage, wie das 1869 von einem deutschen Einwanderer in die USA gegründete Bankhaus zu einer der mächtigsten Banken der Welt wurde.

Chris Hedges, der Autor von The World as It Is [Die Welt, wie sie ist], spricht darüber, wie die Mitarbeiter von Goldman Sachs eine Schlüsselrolle im politischen System Amerikas spielen.

Er sagt, es gebe eine „große Anzahl“ ehemaliger Goldman Sachs-Partner in der US-Politik.

„Man kann wirklich sagen, dass es in diesem Land unmöglich ist, gegen die Interessen von Goldman Sachs zu entscheiden“, fügte er hinzu.

Zu den ehemaligen Goldman Sachs-Mitarbeitern in wichtigen globalen politischen Positionen zählen derzeit der US-Finanzminister, Steven Mnuchin, der Gouverneur der Bank von England, Mark Carney, und der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi (Nur noch vier Länder ohne Rothschild-Zentralbank übrig (Videos)).

Hedges fährt fort: „Goldman Sachs hat die Macht, Volkswirtschaften wie in Griechenland zu Fall zu bringen.“

Die Bank soll bis zu 500 Millionen US-Dollar [436 Millionen Euro] aus der Beratung der griechischen Regierung bei komplexen Anlagegeschäften verdient haben, um die Schulden des Landes geringer erscheinen zu lassen.

„Wenn sie eine bestimmte Regierung für zahlungsunfähig erklären, zieht dies drastische Konsequenzen nach sich, weil sie die Regierung zwingen, solche Sparmaßnahmen zu verhängen, die die griechische Gesellschaft lahmgelegt haben und die die USA lähmen – um weiterhin Kredite aufnehmen zu können“, fährt Hedges fort (Das Kartell: Die Morgans, Rockefellers & Rothschilds – Russischer Fernsehsender entlarvt Macht der Rothschilds (Videos)).

„Wir sind alle Geiseln dieses Spekulationsspiels.“

Der Dokumentarfilmer befragt weiterhin Hedges über die Anhörung des US-Senats, bei der Führungskräfte von Goldman Sachs vor einen Untersuchungsausschuss geladen wurden.

Im Jahr 2010 sagten der CEO Lloyd Blankfein und der Manager Fabrice Tourre als Zeuge über die Handelsabschlüsse der Bank während der Kreditkrise von 2018 aus.

Die New York Times charakterisierte Goldman Sachs’ Transaktionen während der Krise als „eine Reihe komplexer Geschäfte, um vom Zusammenbruch des Hypothekenmarkts für Privathaushalte zu profitieren.“

Hedges lehnt die Anhörung jedoch als „politisches Theater“ ab und fügt hinzu: „Sobald die Lichter ausgehen und die Kameras den Raum verlassen, gehen diese Leute alle zusammen Mittagessen.“

Das öffentliche Ansehen der Bank wurde nach der Anhörung im Senat schwer beschädigt, und dem Unternehmen wurde wegen seiner Maßnahmen während der Finanzkrise eine Geldstrafe von 550 Millionen US-Dollar [480 Millionen Euro] auferlegt.

Hedges sagt jedoch, dass es für Goldman Sachs keine echten Konsequenzen gab, indem sie wie üblich weiter ihren Geschäften nachgehen.

„Seit dem Zusammenbruch von 2008 sind diese Institutionen unantastbar. Wir können nichts tun, um sie aufzuhalten“, sagt er.

Sie haben das US-Finanzministerium geplündert und betreiben die gleiche Art von Spekulationsgeschäften – den Kasinokapitalismus –, die sie vor dem Platzen der Blase getätigt haben, und löschten 17 Billionen Dollar an Löhnen und Ersparnissen von Kleinaktionären und gewöhnlichen Amerikanern aus (Die Rothschilds und Rockefellers: Die einzigen Billionäre der Welt (Videos)).

Diese Leute sind Verbrecher. Im 17. Jahrhundert wurden Spekulanten gehängt.

Weitere Hintergründe zu der Verbindung Rothschild-Hitler-Merkel und anderen Blutlinien erfahren Sie im brisanten Enthüllungsbuch “Illuminatenblut: Die okkulten Rituale der Elite” von Nikolas Pravda, darunter einige von Suchmaschinen zensierte Texte.

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

.Enthüllungen Aktuell: Wettermanipulationen durch Geoengineering – Radaraufnahmen beweisen fabriziertes Winterwetter (15. Dezember 2018)

Aktuálne odhalenia: Manipulácie počasia prostredníctvom geoinžinieringu - Radarové snímky dokazujú zmanipulované zimné počasie (15. december 2018)

Veröffentlicht am Dezember 15, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

 

Manipulovanie počasia pomocou Geoengineering: radarové záznamy dokazujú vyrábanie zimného počasia(Video)

 

 

1946 bol General Electric ako prvý, ktorý sa pokúšal ovplyvňovať počasie vykonaním takzvaného " očkovania oblohy" bol objavený v poradí tvorby dažďa so strieborným prachom. Americké letectvo použilo túto metódu do environmentálneho boja z. B. veľké povodne pozdĺž nepriateľských vietnamských dodávateľských trás.

Vzhľadom na tieto meteorologické aplikácie boli niektoré vyhlásené za neplatné v roku 1977 v dodatku 2 k dohovoru UN-ENMOD o boji proti životnému prostrediu.

Citácia: "Nasledujúce príklady ilustrujú možnosti, ktoré môžu byť spôsobené použitím techník v oblasti životného prostredia manipuláciou: zemetrasenia, cunami, narušenie ekologickej rovnováhy v oblasti, zmeny v správaní počasia (mraky, zrážky, cyklóny a tornáda), zmeny klímy Vzory a oceánske prúdy, zmeny stavu ozónovej vrstvy a ionosféry. "

Bývalý americký minister obrany Cohen v roku 1997 v konferenčnom prejave potvrdil uplatnenie viacerých vyššie uvedených techník environmentálnej vojny. Niekoľko rokov sa tzv. GEOENGINEERING propagoval ako náprava pre kontroverzné globálne otepľovanie vrátane. a. tiež Aerosolrozpraašovanie zahŕňajúc lietadlá, ktoré sú súčasťou úpravy slnečného žiarenia na účely chladenia odrážajú žiarenie späť do priestoru (Chemtrails: Výskumníci navrhovali zacloniť Slnko (Video
 (Chemtrails: Forscher schlagen vor, die Sonne zu verdunkeln (Videos)).

Normálne kontúry môžu pochádzať iba z nadmorskej výšky nad 7500 m, minimálne 70% vlhkosti a viac ako mínus 40 stupňov Celzia od výfukových častíc z. B. ich tvoria prúdové motory. Častice pôsobia ako jadrové jadrá na pestovanie ľadových kryštálov. Tieto bežné kondenzáty sa zvyčajne rozpúšťajú v priebehu niekoľkých sekúnd až minút, ale nie sú spôsobené aerosolversprühungen pruhmi (chemtrails).

Aerosolrozprašovania obsahujú mimo paliva lietadiel (JP8 + 110) niektoré nebezpečné a karcinogénne chemické prísady a iné chemikálie, kovové prášky, polyméry, atď Chemtrails majú oveľa hustejší, viac reflexný vzhľad v závislosti od zloženia a môžu zostať na oblohe hodiny, vytvárajú čiastočne očné výhonky a pokrývajú celú oblohu s umelou bielou vrstvou spojením "bielych obloh", ktoré sú uvedené v správe IPCC z roku 2001.

Spektrum slnečného žiarenia môže takto tiež modifikovať  stlmenie UV žiarenia (riadenie slnečného žiarenia). Oficiálne je použitie chemtrails skutočne sporné, ale to bolo od roku 1990 ako súčasť geoinženýrskeho programu Edward Teller odporúča v tituloch New York Times ako "dáždnik pre Zem" od aerosól výstupných sadzieb hliníkového prachu, ktoré odrážajú slnečné žiarenie späť, reflexie propagované a oficiálne opísané IPCC ako účinné (Chemtrails: Eerie mraky tretieho druhu - otravy epifýzy!
(Chemtrails: Unheimliche Wolken der dritten Art – Vergiftung der Zirbeldrüse!).

V Chemtrail Fallout pred rokmi už obsahovali. Hliník, bárium, stroncium, mangán a titán vo veľkosti nanočastíc, rovnako ako polyméry a iné zmesi meraných, ktoré majú nepriaznivé účinky na zdravie (Skrytá história klimatických zmien spôsobených manipuláciou počasia).

Rôzne ochorenia dýchacích ciest, podráždenie sliznice, alergické reakcie, infekcie podobné chrípke, problémy s pamäťou a slovom, k určovaniu vzdialenosti, bolesti hlavy, strata rovnováhy, atď. Boli medzinárodne hlásené a potvrdené lekármi (z. B. Dr. Horowitz, Dr Dahlke, Dr Junge).

2013
sa konala v budove Európskeho parlamentu Sky Guard Geoengineeringkonferenz s (Critics) delegátmi zo 16 krajín, ktorej som sa zúčastnil a všetko zdokumentoval na film. Na Youtube je video: "Zelená" Werner Schulz (M.E.P.) hovorí, že geoengineering na oblohe je už aplikovaný! a cez môj kanál YouTube Werner Altnickel môžete sledovať celú konferenciu.

Okrem toho sa začal SkyGuards petícia proti manipulácii počasia geoengineering, ktoré bolo prijaté uznal Európskym parlamentom v roku 2014 je to relevantné, vrátane bývalého bývalýého šéfa FBI Los Angeles Ted Gunderson,. NATO generál Fabio Mini na konferencii Európskeho parlamentu 1999 potvrdil pokračujúce používanie chemických a elektromagnetických zbraňových systémov počasia (ak sa podnebie experimentom vymkne kontrole: Taliansko a účinky chemtrails a geoinženýrství (videá:
(Wenn ein Klimaexperiment außer Kontrolle gerät: Italien und die Folgen von Chemtrails und Geoengineering (Videos)).

Skupina Tuscan Nogeoingegneria organizovala v októbri 2012 (bez podpory miestnej správy) verejnú konferencii vo Florencii, ktorého súčasťou bol okrem iných aj generál Fabio Mini, ktorý bol pozvaný. Jeho poznámky boli zamerané na túto udalosť.  

Technické udalosti "zimného počasia" sú jednou z hlavných úloh klimatických inžinierov, pretože na planéte Zem pokračuje náhly scenár klimatického kolapsu (scenár, ktorý sa celkovo zhoršuje samotným klimatickým inžinierstvom).

Patentované procesy chemickej ľadovej nukleácie sú primárnym prostriedkom vedenia zimných technických udalostí. Prečo sú takzvaní experti počasia ochotní uznať masívne klimatické techniky a ich účinky? (HAARP: radarové anomálie nad Nemeckom - umelá aurora osvetľuje oblohu (videá)
 (Das globale HAARP-Netzwerk: Die neue Dimension des Schreckens (Videos)).

Prečo obyvateľstvo nie je vládami a médiami reálne informované? Len nečinnosť tých málo dobro-mysliacich dáva moc relatívne malej skupine so zlou vôľou aby tie deštrktívne veci mohli robiť.

Radarom nasnímané, fabrikované zimné počasie nad Atlantic City

Strana Geoengineering Watch znova nasnímala informácie z radaru, ktoré potvrdzujú, že Geoingineering vyrába „zimné počasie“ v určitých oblastiach. Tie stupňujúce sa zúfalé a ničivé operácie robičov počasia sú  viac ako alarmujúce.

Technické „zimné počasie“–udalosti sú hlavnou úlohou klíma-inžinierov, lebo na planétete Zem sa odohráva scenário náhleho zrútenia klímy (scenário, ktoré je vytvárané aj samotným climate Engineeringom).

Patentované procesy chemickej ľad-tvoriacej-buňky sú primárnym prostriedkom k prevedeniu technických zimy-udalostí. Prečo nie sú takzvaní experti počasia ochotní uznať tie masívne klíma-techniky a ich následky? (HAARP: Radar-Anomalien über Deutschland – künstliche Aurora erleuchtet den Himmel (Videos)

Keďže ich mzdy a dôchodky závisia od ich odmietnutia zverejnenia, ide o prípady nezákonného vládnutia gangsterov nad všetkými národnými meteorologickými službami (NWS) a národnými úradmi pre oceán a atmosféru (NOAA).

Nižšie 5-minútové video zobrazuje účinky prebiehajúcich technických zimných scenárov.

video:  

 


Warum wird die Bevölkerung durch die Regierung und Massenmedien nicht reell aufgeklärt? Nur die Untätigkeit der vielen Gutwilligen gibt den relativ wenigen böswilligen die Macht, diese destruktiven Dinge zu tun.

Auf Radar aufgenommen, fabriziertes Winterwetter über Atlantic City

Die Seite Geoengineering Watch hat wieder Radaranimationen aufgenommen, die beweisen, dass Geoengineering-“Winterwetter” in bestimmten Regionen hergestellt wird. Die zunehmend verzweifelten und zerstörerischen Operationen der Wettermacher sind weit mehr als alarmierend.

Technische “Winterwetter” -Ereignisse sind eine der Hauptaufgaben der Klimaingenieure, da sich das abrupte Szenario des Zusammenbruchs des Klimas weiter auf dem Planeten Erde abspielt (ein Szenario, das insgesamt durch das Climate Engineering selbst verstärkt wird).  

Patentierte Prozesse der chemischen Eiskeimbildung sind ein primäres Mittel zur Durchführung der technischen Winterereignisse. Warum sind so genannte Wetterexperten nicht gewillt, die massiven Klimatechniken und ihre Auswirkungen anzuerkennen? (HAARP: Radar-Anomalien über Deutschland – künstliche Aurora erleuchtet den Himmel (Videos))

Da ihre Gehaltsabrechnungen und Renten von ihrer Ablehnung abhängen, ist die rechtswidrige Anordnung der Regierungs-Gangster bei allen National Weather Service (NWS) und allen Mitarbeitern der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ein typisches Beispiel.

Das untere 5-Minuten-Video zeigt die Auswirkungen fortlaufender technischer Winterszenarien.

Enthüllungen Aktuell: 9/11-Anwaltskomitee legt umfangreiche Beweise vor – jetzt reagiert erstmals die US-Staatsanwaltschaft (10.Dezember 2018)

Veröffentlicht am Dezember 10, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Gebäude wurden gesprengt: 9/11-Anwaltskomitee legt umfangreiche Beweise vor – jetzt reagiert erstmals die US-Staatsanwaltschaft Budovy boli vyhodené: právnici z 11. septembra poskytujú rozsiahle dôkazy - teraz kancelária amerického prokurátora reaguje po prvýkrát

 

Útok na Svetové obchodné centrum 11. septembra 2001 v New Yorku šokoval svet. Odvtedy sa nezávislí experti snažili objasniť pravdu o páde veží.

17 rokov po útoku sa bude po prvýkrát konať Úrad pre právne zastúpenie USA, čo by mohlo viesť k úplnému vyšetrovaniu trestného činu.

11. septembra 2001 sa stalo niečo neuveriteľné. Svetové obchodné centrum v New Yorku sa stalo cieľom teroristického útoku. Po prvé, budovy boli zasiahnuté dvoma lietadlami a nakoniec sa zrútili oceľové veže WTC 1 a 2. WTC7 sa tiež zrútil - táto budova nebola zasiahnutá žiadnym lietadlom. "

Oficiálna vyšetrovacia správa komisie z 11. septembra o udalostiach v New Yorku v ten deň je ostro kritizovaná a spochybňovaná mnohými odborníkmi. Takmer 2000 architektov spojilo sily a založilo organizáciu: "Architekti a inžinieri za pravdu 9/11".

Vyzývajú k novému nezávislému vyšetrovaniu udalostí z 11. septembra - pretože z ich pohľadu sa veci nemôžu stať tak ako bolo oficiálne uvedené.

Teraz, 17 rokov po ničivom útoku s následkom tisícov amerických životov, úrad amerického zastupiteľstva prvýkrát podnikli kroky, ktoré by mohli viesť k úplnému prešetreniu incidentu 11. septembra 2001th

Členovia výboru a právnik rodín 9/11-obetí z 9/11 žiadajú úrad amerického zastupiteľstva predložiť svoj rozsiahly výskum pre špeciálnu porotu a skúmať nevysvetliteľné prípady 11. septembra 2001 a stíhať.

9/11 advokát výboru, nezisková organizácia verejného záujmu, v novembri obdržal list od Úradu amerického zastupiteľstva pre južný obvod New Yorku, oznámili, že v reakcii petície z 10. apríla 2018 a 30. júla 2018 boli prijaté. V známy ako "zmenenom návrhu výboru advokátov" petícia požadovala aby úrad amerického zastupiteľstva predložil špeciálnej porote rozsiahle dôkazy o federálnych trestných činoch v súvislosti so zničením veží Svetového obchodného centra (WTC1, WTC2 a WTC7) 11. septembra 2001.

Kancelária amerického prokurátora uviedla v liste zo 7. novembra 2018 advokátskej komore:

Dostali sme a preskúmali obavy Poradného výboru z 11. septembra a 30. júla 2018. Budeme dodržiavať ustanovenia [zákona] 18 U.S.C. § 3332, pretože to súvisí s vašou obavou. "(List amerického prokurátora je k dispozícii tu.)

List z prokuratúry neposkytuje informácie o krokoch, ktoré sú v súčasnej dobe vykonané v súlade so žiadosťou advokáta výboru, ale zákon 18 U.S.C. § 3332 objasňuje, čo tieto kroky zahŕňajú.

Zákon stanovuje v časti: "Každý advokát niekoho (osoba X)  o údajnom zločine dostane tieto informácie a musia sa preniesť pred veľkú porotu keď je požadované touto osobou (osoba X). Advokát musí tiež povedať porote, kto mu dal informácie - čo právnik urobil a odporučil. "

Tento zákon tiež stanovuje, že "to je povinnosťou každého z [osobitnej] poroty - určiť po porušení trestných zákonov Spojených štátov, sa tvrdí, že bol spáchaný v tomto okrese - ktorý sa nachádza v súdnom okrese ".

List z úradu amerického zastupiteľstva bol písaný náčelníkom "Jednotky proti terorizmu a medzinárodných narkotík" podpísaný Michael Ferrara a Ilan Graff. Dňa 24. novembra, advokát výboru prokuratúry dobrorečil a povedal, že dá plnú podporu pre dôkladné vyšetrovanie oznámených trestných činov v petíciách.

Poukázalo sa na používanie výbušnín

Okrem pôvodného návrhu z 10. apríla, ktorý predložil Bar výbor, boli poskytnuté rozsiahle dôkazy o tom, že na zničenie boli použité výbušniny v troch budovách WTC.

Tieto dôkazy zahŕňali nezávislé vedecké laboratórne analýzy vzoriek prachu WTC, ktoré preukazujú prítomnosť výbušnín špičkovej technológie a / alebo zápalných zariadení; početné vyhlásenia od prvých respondentov a tých, ktorí hovoria o výbuchoch na WTC; Expertná analýza seizmických dôkazov, ktoré jasne poukazujú na výbuch vežových budov pred ich kolapsom 11. septembra; a expertné analýzy architektov, inžinierov a vedcov, ktorí prišli k záveru, že rýchly a symetrický kolaps - takmer vo voľnom páde - WTC mrakodrapov 11. Septembra majú ako hlavné rysy riadenú demoláciu.

Advokát Výboru usporiadal v petíciách k záveru, že výbušné a zápalné zariadenia, ktoré boli inštalované vo WTC, boli vypálené z vonka a že detonácie viedli k úplnému zrúteniu dvojčiat WTC a zvýšili tragické straty na ľudských životoch.

Advokát a procesný manažér Mick Harrison povedal:"Nedostatok našej vlády starostlivo preskúma tieto znepokojujúce dôkazy, zhoršilo to dôveru našej inštitúcie. Barový výbor považoval za svoju povinnosť predložiť tieto dôkazy americkej prokuratúre na predloženie osobitnej veľkej porote. "

David Meis Winkle právnik, predseda predstavenstva advokátskeho výboru, povedal: "My sme ponúkli úradu amerického zastupiteľstva pomáhať pri predložení tohto dôkazu pred špeciálnou porotou.

Tiež sme požiadali aby architekti a inžinieri hnutia pravdy 9/11, že nám musia poskytnúť odbornú pomoc v nádeji, že naša organizácia bude vyzvaná aby špeciálnej porote predniesla prezentáciu všetkých relevantných dôkazov. "

Advokát William Jacoby, člen predstavenstva barového výboru, povedal:

"Vyzývame verejnosť a právne spoločenstvo aby nás kontaktovali a podporili naše úsilie v tomto procese pre veľkú porotu a sledovali dodržiavanie všetkých postupov zo strany ministerstva spravodlivosti a pre zaistenie."

Režisér a herec Edward Asner povedal: "Rozhodnutie úradu amerického zastupiteľstva, ktoré sú v súlade poroty štatút týkajúce sa našich petícií je dôležitým krokom smerom k väčšej transparentnosti a zodpovednosti vo vzťahu k tragickej udalosti z 11. septembra." 

Enthüllungen Aktuell: Geopolitisches Update über das geplante Armageddon und die okkulte Schlacht gegen die Kabale und den Tiefen Staat – Teil 1 + 2 (von Jason Mason) – 18.Juni 2018

Veröffentlicht am Juni 18, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Geopolitisches Update über das geplante Armageddon und die okkulte Schlacht gegen die Kabale und den Tiefen Staat – Teil 1

Geopolitická aktualizácia plánovaného Armagedonu a okultná bitka proti Kabalom a hlbokému štátu - časť 1

ttps://i0.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/06/Geopolitik-1024x495.jpg

Svetová situácia zostáva napätá a už existujú nové vzrušujúce a šokujúce odhalenia plánov na III. svetovú vojnu a predpovedanú bitku o Armageddon. Tu sú najdôležitejšie z príslušných alternatívnych spravodajských zdrojov z posledných týždňov:

Benjamin Fulford, aktualizácia 14. mája: Bitka o planétu Zem sa ešte raz zintenzívnila, s veľkým pohybom na Blízkom východe, Indonézii, Európe, USA a inde. Konečný test moci medzi kabalistickými fanatikmi, ktorí chcú svetovú vojnu III a zvyšok ľudstva, ktorý chce svetový mier a priateľstvo, sa rýchlo blíži. Odklon prezidenta prebíja od jadrovej Deal s Iránom objavia povrchne ako veľké víťazstvo kabalov, zdroje Fulford Pentagonu hovoria však, že koncovka je prinútiť Irán a Izrael k jadrovému odzbrojeniu. (I keď Izrael oficiálne neprevádzkuje žiaden program vývoja jadrových zbraní, oceniť cudziu inteligenciu, že krajina má stále asi 300 ostrých jadrových hlavíc). Až pokiaľ to obmedzenie nebude vynútené, nemôže existovať trvalý mier a nakoniec príde spoločný akčný plán obmedziť destabilizujúce a hegemonické ašpirácie Izraela na Blízkom východe.

Fulford píše, že sa kabali v súčasnosti pokúšajú opäť s falošnými vlajkovými útokmi, aby vyvolali konflikty a potom za to obvinil inú krajinu. Tieto provokácie a prekríženie červených línií sa prijímajú bez toho aby sa spochybňovali. Satanský režim izraelského premiéra preto napadol aj izraelskú pozíciu v okupovaných Golanských výšinách aby mali zámienku k útoku na ciele v Sýrii, povedal Fulfordov zdroj z Pentagonu. Toto zločinecké klamstvo opäť zlyhalo a dlho očakávaná tretia svetová vojna mohla byť opäť odvrátená, ale výzvy sa nezmenšujú.

Pokračuje s odhalením letu MH370 z Malajzie, ktorý zmizol bez stopy. Fulford vysvetľuje, že stroj bol unesený Mossadom diaľkovým ovládaním a pristál na vzdialenej vojenskej základni Diego Garcia a odletel z Tel Avivu. Cestujúci boli na palube a drogy, ich ďalšie miesto pobytu neznáme. Potom pokračoval na Floride, kde bol stroj externe prelakovaný do malajzijského lietadla s číslom MH17. Napokon, lietadlo na Ukrajine bolo v Rusku vyhodené do vzdzchu. Tieto informácie boli nedávno uverejnené na malajzijskej webovej stránke. Tieto odhalenia sú dôkazom značnej kriminálnej energie. Pravda o útoku na Fukušime čoskoro vyjde napovrch pretože Fulford a iné zdroje tvrdia, že tu nepôsobila ekologická katastrofa ale plánovaný zločin kabalov.

 

V Spojených štátoch odstránenie kabalov medzitým pokračuje, odhalenie o NXIVM-Sexkulte s jeho detskými otrokmi bol len začiatok, čoskoro majú byť odhalení vysokí demokrati. Ale aj samotný prezident Trump sa stále viac dostáva do kríža. Arabské zdroje teraz poskytujú dôkazy, že Trump je financovaný Rothschildovcami počas celej jeho kariéry! Novým vedúcim londýnskej pobočky rodiny Rothschildov je Nathaniel Rothschild a Benjamin Fulford hovorí, že by mohol byť prvým reformátorom klanu. To však možno potvrdiť iba vtedy ak naozaj prídu skutočné kroky. Údajne Nathaniel odovzdal americkej armáde dáta s tajnými pobytmi ostatných Rothschildovcov v Anglicku a Zürichu a v Zugu vo Švajčiarsku. To by sa mohlo stať kľúčom k oslobodeniu ľudstva. Fulford hovorí, že ak sa niektorí Rothschildovia skutočne stávajú pozitívnymi tak by mali kontaktovať spoločnosť White Dragon Society v Ázii priamo, aby ukončili pravidlo nespravodlivosti.

Pokračuje Správa  aliasBielych Klobúkov: The White Klobúky sú tiež zaneprázdnení prípravou na ďalšie zjavenie: Jedná sa predovšetkým o trestné činy Bush rodiny ako aj dôkazy proti Barry Soetoro, alias Barack Obama by teraz mali stačiť na to aby sa vzniesli obvinenia. Biele klobúky chcú ukončiť schému nekonečného dlhu nahromadeného na ramenách a životoch celej strednej triedy. Toto pravidlo by malo prísť skutočne demokratickými ľuďmi a nie megakorporáciou, ktorí vidia svojich pracovníkov len ako zabezpečenie gigantickej hory dlhov, ktoré nemôžu byť nikdy splatené. Biele klobúky hovoria, že títo blázni nikdy neočakávali odkryté ich zločiny, takže Vojenské tribunály budú čoskoro zorganizované a potom budú obvinení všetci hlavní zradcovia v USA. Tieto tribunály konečne urobia tie zlé procesy transparentné a založia skeptikov sprisahania.

CIA-ou ovládané médiá (Mockingbird) ďalej rozšírili propagandu a pokúšajú sa nevedomú verejnosť natoľko oklamať, že mnohí z tých zločincov sú zobrazovaní ako hviezdy a najviac nekompetentní z nich dokonca boli vsadení do dôležitých mocenských pozícií. Ak potom prejavia úplnú vernosť svojim kriminálnym šéfom tak vtedy stúpajú do vyšších a vyšších pozícií. Medzinárodní Zio-bankári, ktorí poznajú všetky zložitosti bankového obchodu manipulujú systém pre svojich sponzorov, čo sú mocné rodiny zločinu, ktorí tu ťahajú za nitky. Vydieraním, hrozbami a úplatkárstvom kontrolujú opovržlivých sluhov zločineckých rodín – ktorí dychtivo sledujú rozkazy svojich loutkárov! To všetko podporujú nevedomí voliči, ktorí ich rozhodne volia do funkcie. Kampaň Bielych klobúkov- #ARRESTTHEED bola úspešná a pokračujú v práci na útokoch proti a na ďalších rozpúšťaniach močiarov. Akonáhle kamufláž členov kabalov vybuchne tak ich ochrana je eliminovaná a ich zločiny môžu byť zverejnené - oni sa potom celkom rýchlo zrútia a opustia svojich bývalých majstrov a pánov, často z vlastného hnevu o ich bezmocnosť.

 

 

Správy o nových Infowars Insiders: Arthur tvrdí, že sa v poslednej dobe zo strany QAnon, že iba verejné informačné Q sám má kontakt salianciou. Všetci ostatní, ktorí tvrdia, že sú v priamom kontakte s Alianciou chcú zvýšiť nárok Q len na prístup k svojim online kanálom. Preto sa Arthur sám nepovažuje za aliančného zasvätenca ale objasňuje, že jeho informácie pochádzajú z černošskej komunity v americkej armáde. Arthur hovorí, že vlastenci v armáde konečne chcú vidieť zločincov Deep State/hlbokého štátu za mrežami. Dosiahli na osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť, spoločnosti, ústavy a porušenia osobných slobôd všetkých občanov, okrem toho, že sú pedofili. Každý deň, podľa Artura, sa objavuje čoraz viac ľudí, ktorí sú do toho všetkého zapletení. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že počet zapečatených obžalovaných sa zvýšil na viac ako 35 000!

Arthur potvrdil, že v notebooku Anthony Weinera bolo objavených veľmi veľa usvedčujúcich dôkazov proti kabalom, ISIS, molesters dieťatá, kanibalom, vydieračom a Hillary Clintonovej. Weiner vytvoril túto zložku ako istý druh životného poistenia ale tým dal orgánom najdôležitejšie dôkazy, ktoré sa čoskoro vyrovnajú so všetkými týmito druhmi! Toto sa v minulosti nestalo s potrebným dôrazom! Je to naozaj satanská občianska vojna, ktorá je väčšinou v zákulisí. Arthur hovorí, že tam sú povesti, že až 40.000 Marines budú umiestnení v zálive Guantánamo, ktorí boli vyškolení na zachytenie hlavných 10.000 členov kabalov. Je ťažké povedať kedy to všetko začne, aj keď malé zatýkanie už začalo. Občania na celom svete sa naplnili hysterickým pohŕdaním tejto satanskej peny a ich činov, ktorí nakoniec chcú vidieť akciu. Ale to nie je tak jednoduché pretože paralelne dochádza aj k útoku na našu kultúru a našu identitu.

 

 

Táto vojna sa zásadne líši od všetkých predchádzajúcich historických bitiek pretože to je predovšetkým tieň-vojna s nadnárodnými spoločnosťami, priemyslom, vymáhanie práva, verejných vzdelávacích inštitúcií, médií a sociálnych médií - verejnosť nemá tušenie, že v tejto vojne mnoho ľudí bude bojovať a zomrieť. Podľa Arthura sa hlavné zameranie v súčasnosti venuje udalostiam v Jeruzaleme, ktoré spôsobujú napätie a vojny už takmer 5000 rokov. To má čo do činenia s tým, že Izrael a obzvlášť Jerusalem predstavujú niektoré dôležité body na našej planéte, ktoré sú energeticky veľmi dôležité - pozemské, kozmické a náboženské. Tri najdôležitejšie náboženstvá bojujú o kontrolu nad Jeruzalemom ale v podstate sa jedná o horské špiny ( "kopček hliny"), hovorí Arthur. Keďže vláda Trumpa presúva americkú ambasádu do Jeruzalema tak tá energia sa ešte viac zamerala.

Arthur ďalej vysvetľuje, že Nemecko má veľký zisk s americkou technológiou pochádzajúcou z amerických základní v jeho krajine. Tvrdí, že táto technológia sa predáva mulahom v Iráne, pretože pre Nemecko je veľmi výnosná a Merkelová bude za to priamo zodpovedná. Všetky kmeňové oblasti existujúce pred rokom 1945 boli ľubovoľne prekročené hranicou aby neumožnili žiadnemu z kmeňov vlastniť vlastnú pôdu. Takže existuje technológia vojny a Merkel si myslí, že môže prevziať kontrolu nad Blízkym východom. e uskutočnila čistú vojenskú agresiu ako napríklad izraelský štát apartheidu. Najnovším príkladom je falošný útok na Sýriu. Správa tisícročia prichádza sem do tej miery a objasňuje, že moderný štát Izrael porovnáva alebo súvisí akýmkoľvek spôsobom s Izraelom Biblie! Ide skôr o čisto politický výtvor z prestavaného stredovekého Ashkenazi-sionismu (khazarov) a bol rozpustený. Kráľovstvo khazarov konvertovalo na Judaizmus v 8. storočí ale nemá žiadne priame (genetické) spojenie so starovekým ľudom Izraela v Biblii, aj keď to bolo vždy zachované. Preto nie je ani Ashkenazim ani Semit, naopak: Palestínčania sú potomkovia starovekých Židov, ktorí nakoniec konvertovali na islam. Historické záznamy jasne ukazujú, že krajina známa ako Palestína bola ukradnutá Rothschildovským bankovým kartelom a potom britská a americká vláda legitimovali túto krádež. Vznik Izraela bol začiatok desaťročia trvajúcej vlády teroru na Strednom východe, počnúc Talmud-slobodomurárstvom. Cieľom bolo pokračovať so známym projektom "Väčší Israel". Hoci Rothschild bankové kartely pre teraz darcov pre ten teraz zmätený projekt, stále existujú skryté sily v pozadí, ktoré sú oveľa mocnejšie a bohatší ako samotní Rothschildovci. Majú ešte väčší vplyv a sú bohatší než staré Black Nobility (čierna šľachta) rodiny Európy. Rozšírenie Izraela by sa malo uskutočniť nielen z politických dôvodov. Tieto krátke vyhlásenia ukazujú, že ohromujúce zhustnenie a celá reflexívna predsudková štruktúra proti židovskému štátu sú odôvodnené. Každodenné udalosti ľudstva sú skutočne riadené kryptickými alebo zašifrovanými textmi - dávne proroctvá a temnými astrologickými predpoveďami. Väčšina týchto tradícií pochádza z dávnych ústnych tradícií, ktoré boli neskôr zapísané na tablety alebo zvitky. Tieto spisy presvedčili budúce generácie o prorockej moci a pravdivosti prorokov. Ale všetky tieto predpovede nás zavádzajú do doby ukončenia, ktorá má byť dokončená Armageddonom v záverečných bojoch ľudstva. Ale je to jednoznačne predpovedané človekom, ktorí nemajú žiadnu súvislosť s pravými posvätnými proroctvami. Armageddon bol navrhnutý dávnymi kňazmi na vytvorenie poľa strachu a konflikt medzi tromi hlavnými náboženstvami (Judaizmus, kresťanstvo, islam). Trikom bolo dbať na to aby sa tieto falošné proroctvá stali. Každá z týchto troch náboženstiev bolo navrhnuté tak, aby podrobili svojich veriacich masovej manipulácii a ovládaniu mysle, ktorý mali po mnoho storočiach inventára pokročiť mimoriadne tajné projekty naozajstných projektantov, ktorí konali starostlivo ukrytí v zákulisí. Všetky tri náboženstvá mali svoj vlastný program, z ktorých každý vyústil do proroctva na konci času. S týmto trikom zostali skrytí manipulátori pri moci a mali obyvateľstvo pod kontrolou. Všetky tajné spoločnosti vznikli z pozadia na využívanie proroctva či zneužívanie a aplikovali okultné znalosti a mystické sily na dosiahnutie svojich cieľov. Výsledné sociálne napätie sa vyvinulo do stále prítomných polarít, ktoré nakoniec viedli k mnohým rôznym konfliktom a nekonečným vojnám. Až od tohto okamihu môžete vidieť vymyslel schému Armageddon v správnom svetle - je postavená metóda pre maximálnu ovládnutie sveta, nový svetový poriadok. Z tohto dôvodu ich motto: "poriadok z chaosu" Najviac populárne prostriedky k tomu sú vojenskej podnikania a sú samozrejme operácie pod falošnou vlajkou (Operation Gladio), pretože len týmto spôsobom sa podarilo predstierať národom na svete falošnú realitu "náhradný Izrael "Na to, aby bol naštartovaný. Celá umelo-vytvorená vojna Zio-anglicko-francúzsko-americká v osi Sýrie slúžil len rýchlejšiemu dosiahnutiu Armagedonu. Všetky tieto plány boli zamerané na úplné zničenie Sýrie, bez ktorého nemôže byť Armageddon spustený. Iba zničenie Sýrie uvoľňuje cestu ku konfrontácii s Iránom. V podstate to bude oveľa horšie predtým než sa konečne zlepší. Problém teraz pre kabalov je presunúť tieto plány dopredu pretože sa nevyvíjali tak ako dúfali. Svetová verejnosť si tieto skutočnosti uvedomuje a projekt Veľký Izrael nebude môcť pokračovať bez dôsledkov, konzekvencií pre Izrael.

 

Akékoľvek ďalšie eskalácie v Sýrii spôsobia úplné zničenie Izraela. Tel Aviv sa nebude môcť skrývať za raketovým štítom, hneď ako Izrael použije všetky svoje americké zbrane, ocitnú sa v situácii nevyhnutného protiútoku s najpokročilejšími vojnovými zbraňami. Bez ohľadu na to ako to bude pokračovať, Izrael má v boji o "svätú zem" najviac čo stratiť, jeho opovržlivé a barbarské správanie prináša ešte viac hnevu jehoprotivníkov a svetovej verejnosti. Platení demagógovia sa pokúšajú využiť teraz pomalé a oneskorené diskusie tým, že naznačujú, že antisemitizmus je výlučne problémom, ktorý vytvorili ne-Židia. Termín "Armageddon" je založený na starých konfliktoch, ktoré sa konali v mieste nazývanom Megiddo. To je staré mesto v severnom Izraeli. Megiddo-Mageddo-Har Megiddo-Armageddon (hora Megiddo - koniec sveta). "Iba vtedy, keď na Blízkom východe nastane mier tak vo svete bude mier," hovorí staré príslovie. Posledný spor o súčasnej ľudskej rase bol predpovedaný pred storočiami. Rozvíjajúca sa geopolitická šachovnica je doslova Armageddon, skutočný alebo imaginárny, ktorý pochádza z biblickej knihy Zjavenia. Posledná bitka sa teraz formuje pred našimi očami a len veľmi málo ľudí pochopilo obrovský vplyv tejto udalosti. Súčasťou tohto plánu je nútená migrácia miliónov konzervatívnych moslimov do európskej kultúry. Samozrejme, vysoko oslobodená kultúra v Európe sa im zdá zvláštne a tento masívny spoločenský experiment je kľúčový pre projekt konfliktov a vojen, ktoré sa vytvorili. Zloženie obyvateľstva v EÚ by sa malo zmeniť tak, aby sa kontinent mohol zmeniť na nadnárodný štátny subjekt - mimo homogénnych národných štátov. Dôraz sa kladie na Francúzsko a Nemecko, ktorých lídri vybrali totalitné nedemokratické inštitúcie EÚ na realizáciu tohto plánu agendy NWO. Historické polarity Blízkeho východu sa preto vyvážajú do eurozóny. Starý konflikt medzi sunnitmi a šíitmi sa tak môže šíriť po celom svete - požiar náboženských konfliktov by mal horieť všade. To je jediný účel tohto postupu - vytvoriť chaos! Tí, ktorí podporujú schému jednej svetovej vlády, vidia svetovú vojnu ako svoju poslednú šancu vytvoriť svoj dlho očakávaný nový svetový poriadok (NWO)! Teraz je čas požadovať vážnu a nie doteraz vždy povrchnú diskusiu. Globalizátori NWO potom chcú pripojiť globálnu ekonomiku pretože finančný systém je doslova na konci a ekonomiky sveta sú len jeden krok vzdialené od novej veľkej depresie. Vládnuci kabali plánujú systematicky spustiť ekonomický kolaps aby pripravil národy sveta na novú vojnu. V tomto chaose občania zabúdajú na potrestania svojich politických vodcov za svoje zločiny vrátane vysokej zrady vo vlastnej vláde. Neexistuje lepší spôsob ako začať novú svetovú vojnu, než rozviesť kultúrne a náboženské konflikty, počnúc 9/11 a falošná vojna proti terorizmu. Odvtedy os Zio-Anglo-Amerika organizovala jednu False-Flag-Black-Op/falošný útok po druhom. Vykonávacie agentúry CIA, MI6, DGSE, GID a MOSSAD boli hlavnými exekútormi - doslova chceli vytvoriť peklo na zemi. Celá ISIS agenda bola tiež plánovaná a financovaná tým aby pohla Armageddon dopredu. Iba vtedy keď Rusko zasiahlo, boli tieto skryté plány známe svetovej verejnosti. Celý svet a celá ľudská rasa sú teraz na pokraji celosvetovej katastrofy. Konečná bitka Armageddon sa môže uskutočniť iba vtedy keď sa na bojovom poli objavia všetci bojovníci. Ako sa rozhodnete? Ešte nie je možné predvídať čo sa bude diať ďalej. Pokúsi sa zapojiť Turecko a Saudská Arábia do tohto konfliktu? Rusko a Irán budú rozhodne namietať ak dôjde k ďalším útokom na Sýriu. Jedinou cestou z tejto biedy je božský zásah. Preto by ste mali vedome vybrať mier a modliť sa, rýchlo a meditovať aby ste vytvorili viac pozitívnej energie lásky. Ak sa s láskou všetci vedome zaoberáme tak sa môže zabrániť aj Armagedonu. Apokalypsa sa môže stať skutočnosťou len vtedy ak sa dosť inkarnovaných duší dobrovoľne prinesú do existencie. Preto by sme sa všetci mali zamyslieť a zamerať naše úsilie na svetový mier ... Zdroj a ďalšie: Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/06/11/geopolitisches-update-ueber-das-geplante-armageddon-und-die-okkulte-schlacht-gegen-die-kabale-und-den-tiefen-staat-teil-2/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

Dnes sú Bilderbergeri, Trilaterálna komisia, G8 a vplyvné tajné spoločnosti zodpovedné za udržiavanie sveta v stave neustálej vojny. Ak chcete zostať u moci a kontrole tak peniaze musia byť stále v toku. Bolo by tiež inak: Arthur tvrdí, že americký patentový úrad má viac ako 5 000 potlačených vynálezov zadržaných z dôvodov národnej bezpečnosti. Väčšina z nich sú vynálezy s nulovým bodom energie, antigravita, hojenie, čistenie vody atď. stroj na dozrievanie rastlín, ktorý môže zabíjať baktérie, vírusy a baktérie s určitými frekvenciami. Kabali chcú aby verejnosť nemala prístup k takýmto technológiám, pretože by úplne zničila zisky svojho ničivého priemyslu! Zvlášť veľa mladých ľudí chce bojovať za uvoľnenie týchto technológií.
Arthur si myslí, že v Číne prídu teraz iné spôsoby, ako napríklad lekári sú platení iba v prípade, že udržia svojich pacientov zdravých - akonáhle pacient bude chorý tak lekár už nebude vyplatený. Takže peniaze sú zarobené zdravím a nie chorobou! Naopak, náš západný "systém zdravotnej starostlivosti" je vlastne "systém choroby". Toto je zásadný rozdiel pretože je to v podstate farmaceutický smrtiaci cult! Nakoniec potrebujeme dramatický obrat aby sme sa vrátili k normálnosti ...
Zdroj a ďalšie
: http://jason-mason.com/2018/06/11/geopolitisches-update-ueber-das-geplante-armageddon-und-die-okkulte-schlacht-gegen-die-kabale-und-den- deep-state-part-1 /

Geopolitická aktualizácia plánovaného Armagedonu a okultná bitka proti kabalom a hlbokému štátu - 2. časť
Situácia národa máj 2015. Na stránke Webseite State of the Nation- Štát národa sa chystá zverejniť čoskoro štvordielnu správu veľmi bystrú o dlhoročnom sionistickom sprisahaní, ktorého vrchol má byť tretia svetová vojna. Súčasťou tohto plánu je získať úplnú kontrolu nad správou Trump, ktorá už dávno bola snahou neokonálnych kabalov.Nadchádzajúci článok zo štyroch častí odhalí ten plán ako skladačku na oveľa väčšej miléniovej agende, ktorá bola už dlho tvorená temnotou. Až keď sa odhalia všetky tajné aspekty Nového svetového poriadku, až vtedy sa môže tá zlá agenda zničiť raz a navždy. Tento prístup ukazuje ako hlboko sú anti-sionistické rezervácie teraz zakotvené v amerických armádnych kruhoch a tieto tvrdenia potvrdia, vlastne skoro všetko čo je v obehu, o zradných združeniach a konšpiračnej teórii v súčasnej dobe na verejnosti. Štyri časti nadchádzajúcej správy budú obsahovať tieto témy:
Sionizmus: khazarská mafia, čierna šľachta a Babylonské bratstvo
Cultizmus: Politické dynastie Ameriky, kráľovské rodiny a kandidáti z Manchúrie
Trumpizmus: Vytvorenie POTA
Fašizmus proti komunizmu: Tretia svetová vojna ako konečný konflikt
Všetky tieto články načrtnú aktuálnu situáciu v politickom svete a odhalia manévre a stratégie oboch strán. Dokonca aj Trump má dve strany: na jednej strane bol zdvihnutý do moci aby odkryl hlboký štát a globálnu kontrolu zákonnosti, ale potom tiež spolupracoval na vytvorení Veľkého Izraela. Trump bol jedinou nádejou pre amerických vlastencov, ktorí chcú kultivovať svoju krajinu z bezohľadných globalistov, prezident bol ochotný prvýkrát otvorene hovoriť o hlbokom štáte a jeho falošných správach, kde je CIA riadená drozdom médií, ktoré šíria propagandu a
dezinformáciu. Okrem toho sa podarilo odhaliť americkú spravodajskú komunitu ako sú: služby, ktoré dostávajú svoje pokyny od tieňovej vlády! Udalosti na zemi sa teraz blížia ku koncu a teraz je predpovedaná posledná bitka medzi:
 
Fašizmus a komunizmus
Kapitalizmus a marxizmus
Republikáni a demokrati
Vpravo a vľavo
Náboženstvo a ateizmus
Vlastenec a bolševik
Pravda a klamstvá
 
Toto sú extrémne protiklady, ktoré v dnešnej dobe postihujú našu planétu a našu civilizáciu, dominujú v každej sfére života či už na východe alebo na západe. Všetky tieto ideológie sa cynicky používajú na rozdeľovanie svetovej populácie - v každom národe na zemi. Toto je stará hra na rozdeľovanie a podmanenie, ktorá úspešne pôsobí po tisícročia na efektívne ovládanie globálnej populácie. Najdôležitejšia otázka je: kto je hlavným kontrolórom na vrchole pyramídy moci? Dozvieme sa čoskoro!

 

 

 

 

Die Weltlage bleibt weiterhin angespannt und es gibt bereits wieder neue spannende und schockierende Enthüllungen über die Pläne zum Dritten Weltkrieg und der prophezeiten Schlacht von Armageddon. Hier kurz das Wichtigste von den einschlägigen alternativen Nachrichtenquellen aus den letzten Wochen:

Benjamin Fulford Update vom 14. Mai: Der Kampf um den Planeten Erde hat sich noch einmal intensiviert, es gab viel Bewegung im Mittleren Osten, Indonesien, Europa, den USA und anderswo. Die letzte Machtprobe zwischen den kabbalistischen Fanatikern, die den Dritten Weltkrieg wollen und dem Rest der Menschheit, der Weltfrieden und Freundschaft will, nähert sich schnell. Die Abkehr Präsident Trumps vom Nukleardeal mit dem Iran erscheint oberflächlich wie ein großer Sieg der Kabale, Fulfords Pentagon-Quellen sagen allerdings, dass das Endspiel darin besteht, den Iran und auch Israel zur nuklearen Abrüstung zu zwingen. (Obwohl Israel offiziell kein Atomwaffenprogramm betreibt, schätzen ausländische Geheimdienste, dass das Land trotzdem ungefähr 300 scharfe Atomsprengköpfe besitzt.) Erst wenn dieser Zwang durchgesetzt wird, kann es permanenten Frieden geben, und zu guter Letzt geht es um einen gemeinsamen Aktionsplan zur Eindämmung der destabilisierenden und hegemonialen Bestrebungen Israels im Nahen Osten.

Fulford schreibt, die Kabale versuche derzeit wieder verstärkt mit ihren False-Flag-Attacken Konflikte zu schüren und danach ein anderes Land dafür zu beschuldigen. Diese Provokationen und das Überschreiten roter Linien werden hingenommen, ohne sie zu hinterfragen. Das seiner Ansicht nach satanische Regime des israelischen Premierministers attackierte demnach selbst die israelischen Positionen in den besetzten Golanhöhen, um einen Vorwand zu haben, Ziele in Syrien anzugreifen, sagen Fulfords Pentagon-Quellen. Dieses kriminelle Täuschungsmanöver versagte einmal mehr und der lang herbeigesehnte Dritte Weltkrieg konnte ein weiteres Mal abgewendet werden, die Herausforderungen werden aber nicht kleiner.

Weiter geht es mit den Enthüllungen zum Flug MH370 aus Malaysia, der spurlos verschwunden ist. Fulford erklärt, dass die Maschine vom Mossad mittels Fernsteuerung entführt und auf der entlegenen Militärbasis Diego Garcia gelandet worden war und von dort aus nach Tel Aviv weiterflog. Die Passagiere wurden von Bord gebracht und unter Drogen gesetzt, ihr weiterer Verbleib ist unbekannt. Dann ging es weiter nach Florida, wo die Maschine äußerlich zum Malaysia Flugzeug mit der Nr. MH17 umbemalt wurde. Schließlich wurde das Flugzeug in der Ukraine gesprengt, um Russland dafür verantwortlich zu machen. Diese Informationen wurden kürzlich auf einer malaysischen Webseite bekanntgegeben. Diese Enthüllungen zeugen von erheblicher kriminelle Energie. Auch die Wahrheit über den Angriff auf Fukushima soll bald herauskommen, denn Fulford und andere Quellen behaupten, dass es sich hier nicht um eine Umweltkatastrophe gehandelt hat, sondern um ein geplantes Verbrechen der Kabale.

 

 

In den Vereinigten Staaten geht unterdessen die Entfernung der Kabale weiter, die Enthüllung über den NXIVM-Sexkult und seinen Kindersklaven war nur der Auftakt, bald sollen auch hochrangige Demokraten enttarnt werden. Aber auch Präsident Trump selbst gerät jetzt immer mehr ins Fadenkreuz. Arabische Quellen lieferten jetzt Belege, dass Trump im Laufe seiner ganzen Karriere von den Rothschilds finanziert wurde! Der neue Leiter des Londoner Zweigs der Familie Rothschild ist Nathaniel Rothschild und Benjamin Fulford meint, er könnte der erste Reformer in dem Clan sein. Das kann aber erst bestätigt werden, wenn hier wirklich Taten folgen. Angeblich hat Nathaniel vor, Daten mit den geheimen Aufenthaltsorten anderer Rothschilds in England sowie Zürich und Zug in der Schweiz an das US-Militär auszuhändigen. Das könnte der Schlüssel zur Befreiung der Menschheit werden. Fulford meint, falls einige Rothschilds sich jetzt tatsächlich auf die positive Seiten schlagen, dann sollten sie direkt die White Dragon Society in Asien kontaktieren, um die Herrschaft des Unrechts endlich zu beenden.

Weiter geht es mit dem White-Hats-Report vom 11. Mai: Die White Hats sind auch dabei, die nächsten Aufdeckungen vorzubereiten: Es handelt sich hier in erster Linie um die kriminellen Hintermänner der Bush-Familie, und auch die Beweise gegen Barry Soetoro alias Barack Obama sollen mittlerweile ausreichen, um Anklage zu erheben. Die White Hats wollen das Schema der unendlich angehäuften Schulden auf die Schultern und Leben der gesamte Arbeiterklasse beenden. Die Herrschaft sollte wahrhaft demokratisch vom Volk ausgehen und nicht von Mega-Unternehmen, die ihre Arbeiter nur als Sicherheit gegen einen gigantischen Schuldenberg betrachten, der niemals zurückgezahlt werden kann. Die White Hats sagen, dass diese Dummköpfe wohl niemals damit gerechnet haben, dass ihre Verbrechen aufgedeckt werden, daher machten sie arglos damit weiter. Die Militärtribunale werden bald organisiert und dann kommt es zur Anklage gegen alle wichtigen Verräter in den USA. Diese Tribunale werden diese bösartigen Vorgänge endlich transparent machen und Verschwörungs-Skeptikern die Grundlage nehmen.

 

Die von der CIA kontrollierten Medien (Mockingbird) verbreiten weiter ihre Propaganda und versuchen die unwissende Öffentlichkeit soweit zu täuschen, dass sie viele dieser Kriminellen wie Stars betrachtet, und die unfähigsten von ihnen wurden sogar in wichtige Machtpositionen gesetzt. Wenn sie dann völlige Loyalität gegenüber ihren Verbrecherbossen demonstrieren, steigen sie in immer höhere Positionen auf. Internationale Zio-Banker, die alle Feinheiten des Bankenhandels kennen, manipulieren das System für ihre Hintermänner, die mächtigen Verbrecherfamilien, die hier die Fäden ziehen. Durch Erpressung, Bedrohung und Bestechung werden die verächtlichen Knechte der Verbrecherfamilien kontrolliert – sie folgen eifrig den Befehlen ihrer Puppenspieler! Das alles wird noch von den unwissenden Wählern unterstützt, die sie dann auch noch ins Amt wählen. Die #ARRESTTHEFED-Kampagne der White Hats war ein Erfolg und sie arbeiten weiter daran, die Angriffe auf die Kabale fortzusetzen und den Sumpf weiter trockenzulegen. Sobald die Tarnung dieser Kabale-Mitglieder auffliegt, ist ihr Schutz eliminiert und ihre Verbrechen können offengelegt werden – sie brechen dann ziemlich schnell zusammen und lassen ihre früheren Herren und Meister im Stich, oft aus Wut über ihre eigene Machtlosigkeit.

 

 

Neuigkeiten des neuen InfoWars-Insiders ArthurArthur kommt auf die Aussage zu sprechen, die kürzlich von QAnon getätigt wurde, nämlich dass nur Q alleine Informationen der Allianz veröffentlicht. Alle anderen, die behaupten, direkt mit der Allianz in Kontakt zu stehen, wollen Q´s Aussage nach nur die Zugriffe auf ihre Online-Kanäle erhöhen. Arthur bezeichnet sich deshalb nicht als Allianz-Insider sondern stellt klar, dass seine Informationen von der Black-Ops-Community im US-Militär stammen. Arthur meint, dass die Patrioten im Militär die Verbrecher des Tiefen Staates endlich hinter Gittern sehen wollen. Das sind immerhin Personen, die eine Gefahr für die Nationale Sicherheit, die Gesellschaft, die Verfassung und die persönlichen Freiheiten aller Bürger darstellen, abgesehen davon, dass sie pädophil sind. Jeden Tag werden laut Arthur mehr und mehr Personen entdeckt, die in all das verstrickt sind. Das kann dadurch bestätigt werden, dass die Zahl der versiegelten Anklageschriften nunmehr auf über 35.000 gestiegen ist!

Arthur bestätigt, dass auf dem Laptop von Anthony Weiner sehr belastendes Material gegen die Kabale, ISIS, Kinderschänder, Kannibalen, Erpresser und Hillary Clinton entdeckt wurde. Weiner hatte sich diesen Ordner quasi als Lebensversicherung angelegt, doch dadurch lieferte er den Behörden die wichtigsten Beweise, dass bald mit all diesen Typen abgerechnet werden kann! Das ist in der Vergangenheit nicht mit dem nötigen Nachdruck geschehen! Es ist tatsächlich ein satanischer Bürgerkrieg, der hauptsächlich hinter den Kulissen abläuft. Arthur sagt, es gibt Gerüchte, dass bis zu 40.000 Marines in Guantanamo Bay stationiert werden sollen, die dafür ausgebildet wurden, die wichtigsten 10.000 Kabale-Mitglieder einzufangen. Es ist schwer zu sagen, wann das alles richtig losgeht, obwohl die Verhaftungen im kleinen Maßstab schon begonnen haben. Die Bürger der Welt sind mittlerweile geradezu hysterisch in der Verachtung dieses satanischen Abschaums und seiner Taten, sie wollen endlich Taten sehen. Doch das ist nicht so einfach, denn parallel läuft auch ein Angriff auf unsere Kultur und unsere Identität.

 

 

Dieser Krieg unterscheidet sich grundlegend von allen vorhergegangenen historischen Schlachten, denn es ist hauptsächlich ein Schattenkrieg mit multinationalen Unternehmen, der Wirtschaft, den Strafverfolgungsbehörden, den öffentlichen Bildungsinstitutionen, den Massenmedien und den sozialen Medien – die Öffentlichkeit hat keine Ahnung, dass in diesem Krieg viele Menschen kämpfen und sterben. Im Hauptfokus liegen laut Arthur derzeit die Geschehnisse in Jerusalem, dieser Platz sorgt schon seit fast 5.000 Jahren für Spannungen und Kriege. Das hat damit zu tun, dass Israel und speziell Jerusalem gewisse wichtige Punkte auf unserem Planeten darstellen, die energetisch sehr wichtig sind – irdisch, kosmisch und religiös. Die drei wichtigsten Hauptreligionen kämpfen schon lange um die Kontrolle über Jerusalem, doch im Grunde genommen ist es ein Berg voll Schmutz („mound of dirt“), sagt Arthur. Indem die Trump-Administration die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, wurde diese Energie noch mehr fokussiert.

Arthur fährt fort zu erklären, dass Deutschland eine Menge Profit mit amerikanischer Technologie erzielt, die von den US-Basen im Land stammt. Er behauptet, diese Technologie wird an die Mullahs im Iran verkauft, weil das ein sehr profitables Geschäft für Deutschland darstellt und Merkel soll direkt dafür verantwortlich sein. Es gibt also einen Krieg um Technologie und Merkel denkt, sie kann mit diesem Vorgehen die Kontrolle über den Mittleren Osten erlangen. Das alles hängt mit dem Sykes-Picot-Abkommen von 1945 zusammen, das von den Franzosen und Briten entworfen wurde, um sicherzustellen, dass es im Mittleren Osten andauernden Krieg geben wird. Alle vor 1945 bestehenden Stammesgebiete wurden willkürlich mit einer Grenzlinie durchzogen, um ja keinem der Stämme sein eigenes Land zuzugestehen.

Heute sind vor allem die Bilderberger, die Trilaterale Kommission, die G8 und einflussreiche Geheimgesellschaften dafür verantwortlich, dass die Welt in einem ständigen Kriegszustand gehalten wird. Um an der Macht zu bleiben und Kontrolle auszuüben, muss das Geld am fließen gehalten werden. Dabei ginge es auch anders: Arthur sagt, das US-Patentbüro besitzt über 5.000 unterdrückte Erfindungen, die aus Gründen der Nationalen Sicherheit zurückgehalten werden. Die Mehrzahl davon sind Erfindungen für Nullpunkt-Energie, Antigravitation, Heilung, Wasserreinigung usw. Es gibt z.B. eine Reife-Maschine für Pflanzen, die Keime, Viren und Bakterien mit bestimmten Frequenzen abtöten kann. Die Kabale will, dass die Öffentlichkeit keinen Zugang zu solchen Technologien bekommen soll, weil es die Profite ihrer zerstörerischen Industrie völlig vernichten würde! Gerade viele junge Menschen wollen für die Freigabe dieser Technologien kämpfen.

Arthur meint, in China geht man inzwischen andere Wege, dort werden Ärzte nur bezahlt, wenn sie ihre Patienten gesund halten – sobald ein Patient krank wird, wird der Arzt nicht mehr bezahlt. Somit wird Geld mit Gesundheit und nicht mehr mit Krankheit verdient! Unser westliches „Gesundheitssystem“ ist daher im Gegenteil eigentlich ein „Krankheitssystem“. Das ist ein fundamentaler Unterschied, da es sich hier im Grunde um einen pharmazeutischen Todeskult handelt! Wir brauchen hier endlich eine dramatische Wende, um zur Normalität zurückzukehren…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/06/11/geopolitisches-update-ueber-das-geplante-armageddon-und-die-okkulte-schlacht-gegen-die-kabale-und-den-tiefen-staat-teil-1/

 

Geopolitisches Update über das geplante Armageddon und die okkulte Schlacht gegen die Kabale und den Tiefen Staat – Teil 2

State of the Nation Mai 2015: Die Webseite State of the Nation plant in Kürze einen sehr aufschlussreichen vierteiligen Bericht über die jahrhundertealte Zionisten-Verschwörung zu veröffentlichen, deren Gipfel der Dritte Weltkrieg werden soll. Ein Teil dieses Plans ist es, die völlige Kontrolle über die Trump-Administration zu erlangen, das war schon lange ein Vorhaben dieser Neocon-Kabale. Der bald erscheinende vierteilige Artikel wird diesen Plan als ein Puzzlestück einer viel größeren jahrtausendealten Agenda aufdecken, die vor langer Zeit von den Dunkelmächten geschmiedet wurde. Nur wenn alle geheimen Aspekte der Neuen Weltordnung aufgedeckt werden, kann diese bösartige Agenda ein für alle Mal zerstört werden. Dieses Vorgehen zeigt, wie tief antizionistische Vorbehalte mittlerweile in den amerikanischen Armeekreisen verankert sind, und diese Vorwürfe bestätigen in der Tat so ziemlich alles, was an perfiden Assoziationen und Verschwörungstheorien gegenwärtig in der Öffentlichkeit im Umlauf ist. Die vier Teile des kommenden Berichts werden folgende Themen behandeln:

Zionismus: Die Khasaren-Mafia, der Schwarze Adel und die Babylonische Bruderschaft

Kultismus: Die politischen Dynastien Amerikas, Königliche Familien und Manschurische Kanditaten

Trumpismus: Die Erschaffung des POTUS

Faschismus gegen Kommunismus: Der Dritte Weltkrieg als finaler Konflikt

Alle diese Artikel werden die reale gegenwärtige politische Weltlage skizzieren und Manöver und Strategien beider Seiten offenbaren. Auch Trump hat zwei Seiten: Einerseits wurde er in die Macht gehievt, um den Tiefen Staat und die globale Kontrollmatrix zu enttarnen, andererseits arbeitet er aber auch an der Erschaffung von Großisrael mit. Trump war die einzige Hoffnung für amerikanische Patrioten, die ihr Land von den skrupellosen Globalisten zurückerobern wollen, der Präsident war willens, erstmals offen über den Tiefen Staat und seine Fake News zu sprechen, bei denen es sich um die CIA-kontrollierten Mockingbird-Medien handelt, die Propaganda und Desinformation verbreiten. Außerdem hat er es geschafft, die US-Geheimdienst-Community als das offenzulegen, was sie sind: Dienste, die ihre Befehle von der Schattenregierung erhalten! Die Ereignisse auf dem Erdball spitzen sich jetzt zu und es kommt nun zum prophezeiten Endkampf zwischen:

 

Faschismus und Kommunismus

Kapitalismus und Marxismus

Republikanern und Demokraten

Rechts und Links

Religion und Atheismus

Patrioten und Bolschewiken

Wahrheit und Lüge

 

Das sind die extremen Gegensätze, die heutzutage unseren Planeten und unsere Zivilisation plagen, sie dominieren in jedem Lebensbereich, egal ob in Ost oder West. Alle diese Ideologien werden zynisch dazu benutzt, die Weltbevölkerung zu spalten – in jeder Nation der Erde. Das ist das alte Teile-und-Herrsche-Spiel, das seit Jahrtausenden erfolgreich betrieben wird, um die globale Bevölkerung effektiv zu kontrollieren. Die wichtigste Frage ist: Wer ist der Hauptkontrolleur an der Spitze der Pyramide der Macht? Wir werden es bald erfahren!

Millenium-Report 10.5.2018: Der Millenium-Report wird noch konkreter: In der ganzen modernen Geschichte gab es nie eine andere Nation, die so viele nicht provozierte Angriffe mit reiner militärischer Aggression ausgeführt hat, wie der Apartheid-Staat Israel. Das aktuellste Beispiel ist die False-Flag-Attacke auf Syrien. Der Millenium-Report kommt hier zum Punkt und stellt klar, dass der moderne Staat Israel in keinster Weise irgendwie mit dem Israel der Bibel verwandt oder gleichzustellen ist! Es handelt sich vielmehr um eine pure politische Schöpfung, die von im Mittelalter bekehrten Aschkenasen-Zionisten (Khasaren) ins Leben gerufen wurde. Das Königreich der Khasaren konvertierte im 8. Jahrhundert geschlossen zum Judaismus, hat aber keine direkte (genetische) Verbindung mit dem alten Volk Israel der Bibel, obwohl das immer behauptet wird. Darum handelt es sich bei diesen Aschkenasen auch nicht um Semiten, im Gegenteil: Die Palästinenser sind die Nachfahren der alten Hebräer, die irgendwann zum Islam konvertiert waren.

Die historischen Aufzeichnungen zeigen eindeutig, dass das Land, das als Palästina bekannt war, vom Rothschild-Bankenkartell gestohlen wurde und die damalige britische sowie amerikanische Regierung diesen Diebstahl noch legitimiert haben. Die Gründung des Staates Israel war der Beginn einer jahrzehntelangen Herrschaft des Terrors im Mittleren Osten, ausgehend von der talmudischen Freimaurerei. Das Ziel bestand darin, das notorische Projekt „Großisreal“ voranzutreiben. Obwohl das Rothschild-Bankenkartell der Geldgeber für dieses mittlerweile verfahrene Projekt war, gibt es bisher noch verborgene Kräfte im Hintergrund, die weit mächtiger und reicher sind als die Rothschilds selbst. Sie sind sogar noch einflussreicher als die alten Schwarzadels-Familien Europas. Die Erweiterung Israels sollte nämlich nicht nur aus politischen Gründen geschehen. Diese kurzen Erklärungen zeigen, dass die atemberaubende Verdichtung und die gesamte reflexhafte Voreingenommenheits- und Vorurteilsstruktur gegen den jüdischen Staat durchaus begründet sind.

Die alltäglichen Geschehnisse der Menschheit werden in der Tat oft von kryptischen bzw. verschlüsselten Schriften kontrolliert – antiken Prophezeiungen und obskuren astrologischen Vorhersagen. Die meisten dieser Traditionen stammen von uralten mündlichen Überlieferungen, die später auf Tafeln oder Schriftrollen niedergeschrieben wurden. Mit diesen Schriften wurden zukünftige Generationen von der prophetischen Macht und der Wahrhaftigkeit der Propheten überzeugt. Alle diese Vorhersagen führten uns in eine Endzeit hinein, die durch das Armageddon, die letzte Schlacht der Menschheit, beendet werden soll. Es handelt sich hier aber eindeutig um menschengemachte Vorhersagen, die keinerlei Verbindungen zu echten heiligen Prophezeiungen aufweisen. Armageddon wurde von antiken Priesterkasten entworfen, um Angst und Konflikt unter den drei Hauptreligionen zu erzeugen (Judaismus-Christentum-Islam). Der Täuschung dabei war, selbst dafür zu sorgen, dass diese falschen Prophezeiungen eintreffen werden. Jede dieser drei Religionen wurde dazu entworfen, ihre Gläubigen einer Massenmanipulation und der Gedankenkontrolle zu unterziehen, die viele Jahrhunderte lang Bestand hatte, um extrem geheime Vorhaben der wahren Planer voranzubringen, die sorgfältig versteckt hinter den Kulissen agierten.

Alle drei Religionen hatten ihre eigene Agenda, die jeweils in einer Endzeit-Prophezeiung mündeten. Mit diesem Trick blieben die versteckten Manipulatoren an der Macht und die Bevölkerung unter Kontrolle. Alle Geheimgesellschaften entstanden aus dem Hintergrund heraus, Prophezeiungen zu gebrauchen oder zu missbrauchen, sowie okkultes Wissen und mystische Kräfte anzuwenden, um ihre Ziele zu erreichen. Die daraus resultierenden gesellschaftlichen Spannungen entwickelten sich zu ständig präsenten Polaritäten, die schließlich zu vielen verschiedenen Konflikten und endlosen Kriegen führten. Erst unter diesem Gesichtspunkt kann man das fabrizierte Schema des Armageddon im richtigen Licht erkennen – es ist eine konstruierte Methode zur letztlichen Erlangung der Weltherrschaft, der Neuen Weltordnung. Daher auch ihr Motto: „Ordnung aus dem Chaos.“

Das beliebteste Mittel für dieses kriegerische Unternehmen sind natürlich die Operationen unter falscher Flagge (Operation Gladio), denn erst dadurch ist es gelungen, den Nationen der Welt die falsche Realität von „Ersatz-Israel“ unterzuschieben. Der ganze künstlich inszenierte Krieg der Zio-Anglo-Franko-Amerika-Achse in Syrien diente nur dazu, Armageddon schneller herbeizuführen. Alle diese Pläne zielten auf eine völlige Zerstörung Syriens ab, ohne die Armageddon nicht ausgelöst werden kann. Erst die Zerstörung Syriens macht den Weg zur Konfrontation mit dem Iran frei. Im Grunde genommen sollen die Dinge noch viel schlimmer werden, bevor sie sich endlich bessern.

Das Problem für die Kabale besteht nun darin, diese Pläne weiter voranzubringen, weil sie sich nicht so entwickelt haben, wie erhofft. Die Weltöffentlichkeit ist sich bereits dieser Tatsachen bewusst und das Projekt Großisrael wird sich nicht ohne grobe Konsequenzen für Israel weiter vorantreiben lassen. Jede weitere Eskalation in Syrien bedingt die völlige Zerstörung Israels. Tel Aviv wird sich nicht hinter seinem Raketenschirm verstecken können, denn sobald Israel alle seine amerikanischen Waffen abgefeuert hat, finden sie sich in einer Situation des unabwendbaren Gegenangriffs mit modernsten Kriegswaffen wieder. Egal, wie es auch weitergehen wird, Israel hat am meisten in der Schlacht um das „heilige Land“ zu verlieren, sein verächtliches und barbarisches Verhalten bringt ihm noch mehr Zorn seiner Gegner und der Weltöffentlichkeit ein. Bezahlte Demagogen versuchen die nun langsam in Gang kommende, überfällige Debatte darüber sogleich auszunutzen, indem sie die Suggestion erzeugen, beim Antisemitismus handele es ausschließlich um ein von Nichtjuden erzeugtes Problem.

 

 

 

Der Begriff „Armageddon“ ist angelehnt an uralte Konflikte, die an einem Ort namens Megiddo ausgetragen wurden. Es handelt sich hier um eine antike Stadt im Norden Israels. Megiddo-Mageddo-Har Megiddo-Armageddon (Berg von Megiddo – Das Ende der Welt). „Erst wenn es Frieden im Mittleren Osten geben wird, wird es Frieden in der ganzen Welt geben“, lautet ein alter Spruch. Die letzte Auseinandersetzung der gegenwärtigen menschlichen Rasse wurde schon vor Jahrhunderten prophezeit. Das sich entfaltende geopolitische Schachbrett ist buchstäblich ein Armageddon, echt oder nur eingebildet, das aus dem biblischen Buch der Offenbarung stammt. Die letzte Schlacht nimmt nun vor unseren Augen Gestalt an, und nur sehr wenige verstehen die enormen Auswirkungen dieses Geschehens.

Ein Teil dieses Plans ist die erzwungene Migration von Millionen von konservativen Moslems in die europäische Kultur. Die hochgradig freizügige Kultur in Europa wirkt natürlich befremdlich auf sie, und dieses massive soziale Experiment steht im Mittelpunkt des Vorhabens der selbst erschaffenen Konflikte und Kriege. Die Bevölkerungszusammensetzung in der EU soll dahingehend verändert werden, dass sich der Kontinent in eine supranationale staatliche Wesenheit verwandeln kann – weg von den homogenen Nationalstaaten. Im Mittelpunkt stehen hier Frankreich und Deutschland, dessen Führer von den totalitären undemokratischen EU-Organen dazu auserkoren wurden, diesen Plan der NWO-Agenda in die Tat umzusetzen. Die historischen Polaritäten des Mittleren Ostens sollen dadurch in die Eurozone exportiert werden. Der alte Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten kann so über den ganzen Globus verbreitet werden – das Feuer der religiösen Konflikte soll überall brennen. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieses Vorgehens – Chaos zu stiften! Diejenigen, die das Schema der Einen-Welt-Regierung voranbringen, sehen im Dritten Weltkrieg die letzte Chance, ihre lang ersehnte Neue Weltordnung (NWO) zu erschaffen! Es ist jetzt wirklich an der Zeit, eine ernsthafte, nicht immer nur an der Oberfläche kratzende Debatte darüber einzufordern.

 

 

Enthüllungen: Welche Mysterien verbergen sich in den verbotenen Archiven des Vatikans? (von Jason Mason) – 01.Juni 2018

Aké mystériá sa nachádzajú v zakázaných archívoch Vatikánu?

Veröffentlicht am Juni 2, 2018von erstkontakt blog

ttps://i2.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/06/Archive-768x514.jpg

 

Mnohé mýty obklopujú tajné archívy Vatikánu, ktorých pravé meno je Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Tieto archívy obsahujú historické záznamy a listy Svätej stolice z mnohých storočí. Všetky spisy sa nachádzajú v osobnom vlastníctve samotného pápeža. Archívy boli pápežom Pavlom V. oficiálne oddelené od oveľa väčšej Vatikánskej knižnice a boli neprístupné pre cudzincov až do roku 1881. Iba ten rok otvoril pápež Leo XIII. a odvtedy boli každoročne sprístupnené archívy pre výskumných pracovníkov a viac ako tisíc nezávislých osôb. Väčšina archívov však zostáva úplne pod zámkom a je zakázané vstúpiť, platí to najmä pre všetky dokumenty, ktoré sa po roku 1939 presťahovali do archívu. Sú tu aj súkromné ​​záznamy významných cirkevných postáv po roku 1922. Jeden sa nevyhnutne pýta, pre čo je celá vec?

Podľa cirkvi majú tajné archívy Vatikánu pokryť neuveriteľných 85 kilometrov policového priestoru s približne 35 000 dokumentmi. Ale to je len časť zbierky, ktorá je uvedená v špeciálnom katalógu. Zverejnenie indexu je úplne alebo čiastočne oficiálne zakázané! Hovorí sa, že najstarší existujúci dokument pochádza z konca 8. storočia nášho letopočtu a preto bude starší ako 1200 rokov. Pápež František teraz povedal, že zvažoval zverejniť všetky doteraz ešte stále tajné dokumenty týkajúce sa pápeža Pius XII. (1876-1958).

 

Existuje niekoľko autorov, ktorí sa zaoberajú príbehom pápeža Piusa XII. Jedným z nich je David Kertzer. Po sedem rokov preskúmal archívy a zistil, že Vatikán sa s najväčšou pravdepodobnosťou podieľal na vzostupe fašizmu v Európe. Kertzer, ktorý pracuje na univerzite Brown v Rhode Island má mnoho historických dokumentov od vlády Pius XI. (1922-1939) a dospel k záveru, že tento pápež sa dohodol s Mussolinim v záujme ochrany záujmov Cirkvi. Cirkev však mlčala o rastúcej propagande a štátom financovanom antisemitizme.

Iba vydanie dokladov pápeža Piusa XII., ktorého regentnosť trvala od roku 1939 do roku 1958 by mohlo poskytnúť ďalšie dôkazy o tom, že Vatikán bol tiež spojený s národným socializmom v Nemecku. Existujú tvrdenia, že Pius XII. bol silným podporovateľom Adolfa Hitlera a preto ho niektorí nazývajú "Hitlerov pápež". Až po druhej svetovej vojne sa rozšírili povesti, že Pius XII. pracoval proti nacistickým zločinom, hoci na holokaust neexistujú žiadne komentáre. Výskumníci ako David Kertzer, ktorí sa snažia zverejniť dokumenty o pápežovi Piovi XII. - aby ich získali, považujú cirkev za problém. Bolo zvláštnym javom, že sa tieto dokumenty pokúsia odstrániť katolícku cirkev.

Ďalšie tajomstvá súvisia s dokumentmi týkajúcimi sa bývalých neznámych ľudských civilizácií na zemi. Mnohí z nich boli predtým v starých knižniciach starovekého sveta, ako napr slávnej Alexandrijskej knižnice. Keď boli zničené tak veľká časť predmetných dokumentov údajne mala zmiznúť do Ríma. Existuje množstvo hlásení, že cirkevní misionári boli vyslaní po celom svete aby zbierali alebo zničili v prípade potreby všetky dôkazy o týchto civilizáciách. Veľká časť materiálu zachyteného týmto spôsobom je dnes v tajných archívoch.

Z týchto dokumentov by malo byť jasné, že Vatikán pozná existenciu mimozemšťanov a dôkazy sú v tajných archívoch. Ale nielen to, existovali aj živí mimozemšťania v tajných oblastiach pod Vatikánom! V roku 1998 počas výstavby v rámci Vatikánskej knižnice boli objavené pozostatky takzvaných dlhých lebiek, čo je zvláštny ľudský druh s predĺženými lebkami. Prístup do knižnice bol okamžite zablokovaný. Alternatívni vedci sa domnievajú, že členovia týchto neznámych ľudských druhov v určitom čase žili vo Vatikáne a môžo je to tak aj dnes. Okrem toho sú tam aj telá iných mŕtvych mimozemšťanov a technológie UFO.

Na rozdiel od týchto sporných vecí by malo byť v archíve umiestnených ešte viac tajomstiev, napríklad 60 metrov dlhý zvitok o štúdiách templárov, ktoré sa začalo v roku 1307 a trvala niekoľko rokov. Ďalším dôležitým dokumentom je pápežská bula pápeža Lea X z roku 1521, ktorou Martin Luther bol exkomunikovaný za preklad Biblie. Existujú aj listy siedmeho dalajlámu, ktoré hľadajú ochranu misionárov v Tibete.

Podľa zasvätencov by tajné archívy mali kontrolovať členovia Illuminati. Rôzne tajné spoločnosti ako je P2-slobodomurári by mali byť veľmi aktívni vo Vatikáne a teraz bolo zistené, že aj mnoho z najvyšších hodnostárov sú členmi tých tajných spoločností. Jedným z najväčších tajomstiev Vatikánu sú záznamy o spájaní sa s inými, je to korešpondencia medzi vládcom Nero a apoštolom Pavlom. Nero zrejme potvrdzuje existenciu Ježiša Krista a rozpráva o svojich biologických potomkoch. dlho Existuje špekulácia o Kristovej krvnej línii, pravdepodobne ide späť k mýtickému kráľovi Davidovi a Noemu. Merovingovská krvná línia sa skladá z priamych potomkov Ježiša Krista a táto linka naďalej existuje dodnes v niektorých európskych kráľovských domoch.

Ďalšie tajomstvo, ktoré sa má nachádzať pod zámkom a kľúčom, je zariadenie nazývané Chronovisor. Je vynálezom talianskeho kňaza Pellegrina Maria Ernettiho. S týmto prístrojom by malo byť možné vidieť udalosti z minulosti na obrazovke a Ernettimu sa údajne podarilo zaznamenať ukrižovanie Ježiša. Po jeho smrti bol stroj uložený kňazmi jezuitov niekde v archívoch. Okrem toho by tam mal byť dobrý dôkaz o existencii legendárnych náboženských artefaktoch, ako je Archa, Svätý grál, tŕňová koruna alebo Turínske plátno. Pravdepodobne niektoré z týchto relikvií sú dokonca niekde v archívoch alebo sú tam opisy toho, kde sú skryté.

Ďalšie dobre zachované tajomstvo Vatikánu je tretie tajomstvo Fatimy. V roku 1917 získali tri deti z Portugalska tajomné proroctvá a videli niekoľko vízií Panny Márie - o čom svedčia tisíce očitých svedkov. Posledné z troch tajomstiev ešte nie je zverejnené. Bolo zverejnené v roku 2000, ale väčšina kritikov tvrdí, že to nie je skutočné tretie tajomstvo. Jedná sa o rôzne výroky asi o hrozných udalostiach v posledných dňoch ako kataklyzmatu, priblíženie Nibiru alebo nukleárnej katastrofe - udalosti, ktoré sú opísané v biblickej Apokalypse.

Temné tajomstvá tiež sú tvrdené konšpiračnými teoretikmi, početné magické a okultné texty a kúzla a zaklínania a dôkaz o existencii démonov a tajné informácie o exorcizmu. V podzemných klenbách by mali hrať čiernu mágiu a systematické zneužívanie detí – čo je už vždy problémom. Podľa múzea Erotika v Kodani sa v tajných archívoch nachádza aj najväčšia zbierka pornografie.

Ak sa chcete dozvieť viac o tajných archívoch, o zapojení Vatikánu s nacionálnym socializmom, znalosť cirkvi o mimozemšťanoch, pravdivý príbeh Ježiša Krista, skutočné tretie proroctvo Fatimy a tajomstvo Chronovisora, tak môžete to urobiť všetko v detaile v mojej knihe. Prečítajte si knihu Mein Vater war ein MiB"Môj otec bol MiB" ...

 

 

 

Viele Mythen ranken sich um die geheimen Archive des Vatikans, deren wahrer Name Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum lautet. Diese Archive beherbergen historische Aufzeichnungen und Briefe des Heiligen Stuhls aus vielen Jahrhunderten. Alle Schriften befinden sich jeweils im persönlichen Besitz des Papstes selbst. Die Archive wurden offiziell von Papst Paul V. von der weit größeren Vatikanbibliothek abgetrennt und waren bis zum Jahr 1881 für Außenstehende unzugänglich. Erst in diesem Jahr öffnete Papst Leo XIII. die Archive für Forscher und mehr als eintausend Personen wird seitdem jährlich der Zugang zu bestimmten Dokumenten gewährt. Der größte Teil des Archivs bleibt jedoch vollständig unter Verschluss und es ist für Außenseiter verboten, sie zu betreten, das betrifft insbesondere alle Dokumente, die nach dem Jahr 1939 in die Archive wanderten. Auch private Aufzeichnungen von prominenten Kirchenfiguren nach 1922 gehören dazu. Man fragt sich unweigerlich, wozu das Ganze?

Die geheimen Archive des Vatikans sollen sich laut Angaben der Kirche über sagenhafte 85 Kilometer Regalfläche erstrecken, in denen sich rund 35.000 Schriftstücke befinden. Das ist aber nur ein Teil der Sammlung, die in einem speziellen Katalog aufgeführt sind. Die Veröffentlichung des Index, teilweise oder ganz, ist offiziell verboten!Angeblich stammt das älteste noch existierende Dokument aus dem späten 8. Jahrhundert nach Christus und wäre somit mehr als 1.200 Jahre alt. Papst Franziskus soll nun in Erwägung gezogen haben, alle noch immer geheimen Dokumente bezüglich Papst Pius XII. (1876-1958) zu veröffentlichen.

Es gibt verschiedene Autoren, die sich mit der Geschichte von Papst Pius XII. auseinandergesetzt haben, einer von ihnen ist David Kertzer. Dieser forschte sieben Jahre lang in den Archiven und kam dahinter, dass der Vatikan höchstwahrscheinlich mit dem Aufstieg des Faschismus in Europa zu tun hatte. Kertzer, der an der Brown University inRhode Island, USA, tätig ist, hat zahlreiche historische Dokumente von der Zeit der Regentschaft von Pius XI. (1922-1939) untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass dieser Papst Abmachungen mit Mussolini getroffen hatte, um die Interessen der Kirche zu wahren. Dafür blieb die Kirche stumm bei der aufkeimenden Propaganda und dem staatlich finanzierten Antisemitismus.

Erst die Freigabe der Dokumente von Papst Pius XII., dessen Regentschaft von 1939-1958 dauerte, könnte hier mehr Beweise liefern, dass der Vatikan auch mit dem Nationalsozialismus in Deutschland verbunden war. Es gibt Behauptungen, dass Pius XII. ein starker Unterstützer von Adolf Hitler gewesen sein soll, darum wird er von manchen auch „Hitlers-Papst“ genannt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Gerüchte verbreitet, dass Pius XII. gegen die Nazis gearbeitet hätte, obwohl es von ihm keinen Kommentar zum Holocaust gab. Forscher wie David Kertzer, die Druck ausüben, um die Veröffentlichung der Dokumente über Papst Pius XII. zu erwirken, werden von der Kirche als Störenfriede betrachtet. Es sei ein seltsames Phänomen, dass man mit diesen Dokumenten versuchten würde, die katholische Kirche auszuschalten.

 

Weitere Geheimnisse ranken sich um Dokumente, die frühere unbekannte menschliche Zivilisationen der Erde betreffen. Viele davon befanden sich ehemals in den antiken Bibliotheken der alten Welt, wie z.B. der berühmten Bibliothek von Alexandria. Bei deren Zerstörung soll ein Großteil der betreffenden Dokumente nach Rom verschwunden sein. Es gibt zahlreiche Berichte, dass kirchliche Missionare in die ganze Welt entsandt worden waren, um alle Beweise für diese Zivilisationen zu sammeln oder nötigenfalls zu vernichten. Ein Großteil des auf diese Weise erbeuteten Materials befindet sich heute angeblich in den geheimen Archiven.

Aus diesen Dokumenten soll auch hervorgehen, dass der Vatikan über die Existenz von Außerirdischen Bescheid weiß und sich Beweise dafür in den geheimen Archiven befinden. Aber nicht nur das, es sollen sich in geheimen Bereichen unter dem Vatikan sogar lebende Außerirdische aufhalten! Im Jahr 1998 wurden bei Bauarbeiten unter der Vatikanbibliothek die Überreste von sog. Langschädeln entdeckt, einer sonderbaren menschlichen Spezies mit verlängerten Schädeln. Der Zugang zur Bibliothek wurden daraufhin sofort gesperrt. Alternative Forscher glauben, dass Mitglieder dieser unbekannten menschlichen Spezies irgendwann im Vatikan gelebt hatten und es möglicherweise auch heute noch tun. Außerdem soll es auch Körper von anderen toten Außerirdischen und UFO-Technologie dort geben.

Außer diesen brisanten Dingen sollen sich auch noch weitere Geheimnisse in den Archiven befinden, zum Beispiel eine 60 Meter lange Schriftrolle über die Prozesse gegen die Tempelritter, die im Jahr 1307 begonnen hatten und mehrere Jahre dauerten. Ein weiteres wichtiges Dokument ist eine   von Papst Leo X. aus dem Jahr 1521, mit der Martin Luther exkommuniziert wurde, weil der die Bibel übersetzte. Es gibt auch Briefe an den siebten Dalai Lama, wobei um Schutz für Missionare in Tibet angesucht wurde.

Die geheimen Archive sollen Insidern zufolge von Mitgliedern der Illuminati kontrolliert werden. Diverse Geheimbünde wie die P2-Freimaurer sollen im Vatikan sehr aktiv sein, und viele der höchsten Würdenträger sind heute bestimmt Mitglieder dieser Geheimbünde. Eines der größten Geheimnisse des Vatikans soll andere Aufzeichnungen betreffen, es sind die Korrespondenzen zwischen dem Herrscher Nero und dem Apostel Paulus. Nero bestätigt darin anscheinend die Existenz von Jesus Christus und berichtet von seinen biologischen Nachkommen. Über die Blutlinie Christi gab es schon lange Spekulationen, sie geht wohl zurück bis auf den mythischen König David und Noah. Die Merowinger-Blutlinie soll sich aus den direkten Nachkommen von Jesus Christus zusammensetzen, und diese Linie soll bis heute noch in einigen europäischen Königshäusern weiterexistieren.

Ein weiteres Geheimnis, das sich dort unter Verschluss befinden soll, ist ein Gerät, das man den „Chronovisor“ nennt. Es handelt sich dabei um eine Erfindung des italienischen Priesters Pellegrino Maria Ernetti. Mit diesem Gerät soll es möglich gewesen sein, Geschehnisse der Vergangenheit auf einem Bildschirm sichtbar zu machen und Ernetti soll es angeblich gelungen sein, die Kreuzigung Jesu aufzuzeichnen. Die Maschine wurde nach seinem Tod von Jesuitenpriestern irgendwo in den Archiven eingelagert. Zusätzlich soll es authentische Beweise für die Existenz von legendären religiösen Artefakten wie der Bundeslade, dem heiligen Gral, der Dornenkrone oder dem Grabtuch von Turin geben. Angeblich befindet sich ein Teil dieser Relikte sogar irgendwo in den Archiven oder es gibt dort Beschreibungen, wo sie versteckt sind.

Ein weiteres gut gehütetes Geheimnis des Vatikans ist das dritte Geheimnis von Fatima. Im Jahr 1917 erhielten drei Kinder aus Portugal rätselhafte Prophezeiungen und erlebten mehrere Visionen der Jungfrau Maria – das wurde von tausenden Augenzeugen beobachtet. Das letzte der drei Geheimnisse wird nach wie vor nicht bekanntgegeben. Es wurde zwar im Jahr 2000 veröffentlicht, aber die meisten Kritiker meinen, es handelte sich dabei nicht um das echte dritte Geheimnis. Dabei handelt es sich verschiedenen Aussagen nach über schreckliche Geschehnisse der Endzeit, wie einem Kataklysmus, der Annäherung von Nibiru oder einem nuklearen Holocaust – Ereignisse die in der biblischen Apokalypse beschrieben werden.

Zu den dunklen Geheimnissen gehören laut Verschwörungstheoretikern auch zahlreiche magische und okkulte Texte und Zaubersprüche sowie Beschwörungsformeln und Beweise für die Existenz von Dämonen und geheimen Informationen über den Exorzismus. In unterirdischen Gewölben sollen sich schwarze Messen abspielen und auch systematischer Kindesmissbrauch ist immer wieder ein Thema. Laut dem Museum Erotika in Kopenhagen befindet sich in den geheimen Archiven auch die größte Sammlung von Pornografie.

Wenn sie mehr über die geheimen Archive, die Verstrickungen des Vatikans mit dem Nationalsozialismus, das Wissen der Kirche über Außerirdische, der wahren Geschichte von Jesus Christus, die wahre dritte Prophezeiung von Fatima und das Geheimnis des Chronovisors erfahren wollen, können Sie alles ausführlich in meinem Buch „Mein Vater war ein MiB“ nachlesen…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/06/01/welche-mysterien-verbergen-sich-den-verbotenen-archiven-des-vatikans/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity………die EK-REdaktion

Enthüllungen Aktuell: Das Geheimnis der verschwundenen deutschen U-Boote und deutsche Siedler in Südamerika (von Jason Mason) – 15.Mai 2018

Tajomstvo stratených nemeckých ponoriek a nemeckí osadníci v Južnej Amerike

Veröffentlicht am Mai 15, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Das Geheimnis der verschwundenen deutschen U-Boote und deutsche Siedler in Südamerika

Tajomstvo stratených nemeckých ponoriek a nemeckí osadníci v Južnej Amerike

ttps://i0.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/05/U-Boot-1024x633.jpg

Dňa 17. apríla 2018 sa v britskom denníku Express objavil dôležitý článok, ktorý opäť dokazuje, že britské médiá v súčasnosti vedú na ceste pri odhaľovaní určitých výbušných tajomstiev, ktoré už nemožno ignorovať. Posolstvo sa týkalo chýbajúcej nemeckej ponorky z druhej svetovej vojny - U-3523. Táto ponorka bola typu XXI a bola jednou z najsofistikovanejších ponoriek svojej doby. Podľa historických záznamov to bolo 6. mája 1945 a bola pred 73 rokmi potopená britskými bombardérmi. Ponorky typu XXI sa tiež nazývali "elektrické lode" a údajne len 118 bolo postavených počas vojny a iba štyri z nich boli úplne dokončené, pričom iba dve oficiálne zmizli. Tieto ponorky boli navrhnuté tak aby fungovali pod vodou celé týždne bez toho aby sa vynorili.

Článok odkazuje na možnosť, že jedna z týchto ponoriek bola použitá na prinesenie významných národných socialistov do Južnej Ameriky, technické podmienky existovali. Na konci vojny sa ponorka U-3523 nemohla nájsť a boli tam povesti, že mohla uniknúť. Len nedávno bol vrak objavený mimo mesta Skagen na dánskom pobreží, niekoľko kilometrov západne od britských bombardérov. Dánska vláda uviedla, že na lodi sa nenachádzajú žiadne náznaky, že by boli na palube štátni socialisti. Existujú však dôkazy, že aj po skončení vojny niektoré nemecké ponorky zmizli bez stopy, viac ako 40 sa stále považuje za nezvestné. Čo sa stalo? Vydaním amerických spravodajských dokumentov sa dokazuje, že povesti o úteku do Južnej Ameriky môžu byť niečím takým. V dokumentoch sú vyhlásenia očitých svedkov, že aj Adolf Hitler osobne v posledných dňoch vojny unikol do Argentíny! CIA aj FBI vydali niekoľko dokumentov, ktoré dokazujú, že po vojne bol vodcom v Kolumbii a Argentíne - je tu dokonca aj fotografia z roku 1954, v ktorej sa hovorí, že je na displeji.

Am 17. April 2018 erschien ein wichtiger Artikel in der britischen Zeitung Expressder wieder einmal beweist, dass britische Medien derzeit führend in der Offenlegung gewisser brisanter Geheimnisse sind, die nun nicht mehr länger ignoriert werden können. In der Meldung ging es um ein vermisstes deutsches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg – die U-3523. Dieses Unterseeboot war vom Typ XXI und gehörte zu den hochentwickeltsten U-Booten seiner Zeit. Laut den historischen Aufzeichnungen wurde es am 6. Mai 1945 von britischen Bombern versenkt, das war vor mittlerweile 73 Jahren. Die U-Boote des Typs XXI wurden auch „Elektroboote“ genannt und angeblich wurden während des Kriegs nur 118 gebaut und lediglich vier Stück davon ganz fertiggestellt, nur zwei liefen jemals offiziell aus. Diese U-Boote wurden so konzipiert, dass sie wochenlang unter Wasser operieren konnten, ohne aufzutauchen.

In dem Artikel wird darauf Bezug genommen, dass die Möglichkeit besteht, dass eines dieser U-Boote dazu benutzt wurde, wichtige Nationalsozialisten nach Südamerika zu bringen, die technischen Voraussetzungen waren vorhanden. Bei Kriegsende konnte man die versenkte U-3523 nicht lokalisieren und es gab Gerüchte, dass sie wirklich entkommen sein könnte. Erst kürzlich wurde das Wrack dann vor der Stadt Skagen an der dänischen Küste entdeckt, einige Kilometer westlich von den Angaben der britischen Bomber. Die dänische Regierung erklärte, es gäbe keine Anzeichen, dass ranghohe Nationalsozialisten an Bord waren. Es gibt aber Beweise, dass noch nach Kriegsende einige deutsche U-Boote spurlos verschwunden sind, über 40 gelten heute noch immer als vermisst. Was war geschehen? Freigegebene amerikanische Geheimdienst-Dokumente zeigen, dass an den Gerüchten über eine Flucht nach Südamerika durchaus etwas dran sein könnte. In den Dokumenten gibt es Aussagen von Augenzeugen, dass sogar Adolf Hitler persönlich in den letzten Tagen des Krieges nach Argentinien entkommen sein soll! Sowohl die CIA als auch das FBI gaben einige Dokumente frei, die belegen sollen, dass sich der Führer nach dem Krieg in Kolumbien und Argentinien aufgehalten hat – es gibt sogar ein Foto aus dem Jahr 1954, auf dem er angeblich zu sehen ist.

 

Ďalšie dokumenty v archíve FBI z 21. septembra 1945 opisujú, ako Adolf Hitler prišiel do Argentíny ponorkou - takmer tri týždne po páde Berlína. Rozhodne došlo k hnutiu úniku pretože aj v roku 1960 bol v Argentíne zatknutý Adolf Eichmann. Ale nielen Amerika ale aj antarktická oblasť boli cieľom nemeckého hnutia úniku – ktorým svedkom v neposlednom rade je neslávna operácia Highjump v roku 1947, kedy bol celý americký task force zničujúco porazený v krátkom čase. Dnes už pomerne dobre známy, ale stále záhadná história je podmorské prepojenie ponorkami v džungliach Amazonky, podľa Akakor, tajné mesto, ktoré bolo údajne obývané kmeňom bielych indiánov. Tento neuveriteľne znejúci príbeh povedal Karl Brugger , bývalý zahraničný korešpondent pre ARD. Brugger bol z neznámych dôvodov zastrelený v roku 1984 v Rio de Janeiro. Prečo bol tak nebezpečný?

XXXKarl Brugger hovoril o "Kronike Akakoru" a stretol sa s mužom menom Tatunca Nara - nemec, ako ho dnes poznáme a predstavil ako biely amazonský indián. Tento podivný muž, ktorého skutočné meno bolo Gunther Hauck a pochádzal z Coburgu, Brugger povedal v roku 1972 údajné legendárnych podzemných miest a zariadení ukryté v džungli Amazónie. Ale nielen to, mali by existovať aj staroveké kozmické lode a nemeckí vojaci, ktorí tam po vojne utiekli so svojimi ponorkami. Stručne načúvať tvrdeniamm, ktoré Karl Brugger neskôr publikoval vo svojej knihe: V niektorých rozhovoroch hlásil Tatunca Nara neuveriteľne znejúci príbeh svojho kmeňa, o Ugha Mongualala, ktorí boli zvolení spacefaring "bohmi", pred 15.000 rokmi. Podľa Tatuncu mal kmeň knihu alebo kroniku, v ktorej boli tieto starodávne tradície odovzdávané z generácie na generáciu. V dávnych dobách, pred obrovskou katastrofou mal byť povrch zeme úplne rovný a vyrovnaný. V tej dobe, pred mnohými tisíckami rokov sa na oblohe objavili lesklé zlaté lode. Cudzinci, ktorí prišli s týmito loďami povedali pozemťanom, že prišli na Zem z inej planéty. Varovali obyvateľov Zeme, že každých 6000 rokov prebieha katastrofálny kataklyzmus na zemskom povrchua zakaždým zničí pozemskú civilizáciu.

 

Im FBI-Archiv gibt es weitere Dokumente, die auf den 21. September 1945 datiert sind, in denen beschrieben wird, wie Adolf Hitler per U-Boot in Argentinien angekommen war – fast drei Wochen nach dem Fall von Berlin. Es gab bestimmt eine Absetzbewegung, denn sogar Adolf Eichmann wurde 1960 in Argentinien verhaftet. Aber nicht nur Südamerika, sondern auch die Antarktis soll ein Ziel der deutschen Absetzbewegung gewesen sein – davon zeugte nicht zuletzt die berüchtigte Operation Highjump im Jahr 1947, bei der ein ganzer amerikanischer Kampfverband innerhalb kurzer Zeit vernichtend geschlagen wurde. Eine inzwischen relativ bekannte, aber dennoch mysteriöse Geschichte ist eine U-Boot-Verbindung in den Dschungel des Amazonas, nach Akakor, einer geheimen Stadt, die angeblich von einem Stamm weißer Indianer bewohnt wurde. Diese unglaublich klingende Geschichte wurde von Karl Brugger erzählt, einem ehemaligen Auslandskorrespondenten der ARD. Brugger wurde aus unbekannten Gründen im Jahr 1984 in Rio de Janeiro erschossen. Warum war er so gefährlich?

Karl Brugger sprach von einer „Chronik von Akakor“ und Begegnungen mit einem Mann namens Tatunca Nara – einem Deutschen, wie man heute weiß, der sich als weißer Amazonas-Indianer ausgab. Dieser seltsame Mann, der eigentlich Günther Hauck hieß und aus Coburg stammte, erzählte Brugger im Jahr 1972 von angeblichen sagenhaften unterirdischen Städten und Anlagen, die verborgen im Dschungel des Amazonas liegen. Aber nicht nur das, dort soll es auch uralte Raumschiffe und deutsche Soldaten geben, die nach dem Krieg mit ihren U-Booten dorthin geflüchtet sein sollen. Lauschen wir kurz den Behauptungen, die Karl Brugger in seinem Buch später so veröffentlichte: In einigen Interviews berichtete Tatunca Nara von der unglaublich klingenden Geschichte seines Stamms, den Ugha Mongualala, die vor 15.000 Jahren von raumfahrenden „Göttern“ erwählt worden waren. Der Stamm besaß laut Tatunca ein Buch bzw. eine Chronik, in der diese uralten Überlieferungen von Generation zu Generation weitergegeben wurden. In uralten Zeiten, vor einer gewaltigen Katastrophe, soll die Erdoberfläche komplett flach und ebenmäßig gewesen sein. Zu dieser Zeit, die viele tausend Jahre zurückliegt, sollen glänzende goldene Schiffe am Himmel erschienen sein. Die fremden Götter, die mit diesen Schiffen gekommen waren, erklärten den Erdenmenschen, dass sie von einem anderen Planeten zur Erde gekommen waren. Sie warnten die Erdbewohner davor, dass sich alle 6.000 Jahre katastrophale Kataklysmen auf der Erdoberfläche abspielen, die jedesmal irdische Zivilisationen zerstören.

V tradíciách Ugha Mongualala sa ďalej píše, že vesmírni bohovia vyzerali ako ľudia so svetlou pleťou a mali modro-čierne vlasy, mali fúzy a úzkych šesť prstov na rukách a nohách. Táto funkcia sa dnes nachádza aj v niektorých juhoamerických kmeňoch, ako je napríklad Waorani v Ekvádore. Členovia tohto kmeňa sú vo všeobecnosti veľmi energickí a agresívni. Lekári si s úžasom všimli, že tento kmeň nemá stopy rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, hypertenzie, alergie alebo iné známe ochorenia. Bolo by možné, že tí ľudia pochádzajú priamo od starých vesmírnych bohov? Existujú legendy o prehistorických rasách bielych obrov, ktoré ovládli celú Zem a sú označovaní ako veľmi silní a násilní. Boli vykopané v rôznych častiach sveta kostry obrov, ktorí tiež mali šesť prstov na rukách a nohách - a to môžete vidieť aj na sumerských ilustráciach bohov, že majú šesť prstov!

Aus den Überlieferungen der Ugha Mongualala hieß es weiter, die raumfahrenden Götter hatten das Aussehen von Menschen mit weißer Haut und blauschwarzem Haar, sie hatten dichte Bärte und jeweils sechs Finger und Zehen an Händen und Füßen. Dieses Merkmal findet man auch heute noch bei bestimmten südamerikanischen Stämmen, wie den Waorani in Ecuador. Mitglieder dieses Stamms sind allgemein sehr kräftig und aggressiv. Mediziner haben mit Erstaunen festgestellt, dass bei diesem Stamm keine Spuren von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Allergien oder andere bekannte Leiden vorkommen. Stammen also bestimmte Menschenrassen direkt von den alten raumfahrenden Göttern ab? Es gibt Legenden über vorzeitliche Rassen von weißen Riesen, die über die gesamte Erde geherrscht haben sollen, auch sie werden als sehr stark und gewalttätig beschrieben. Es wurden in verschiedenen Teilen der Welt Skelette von Riesen ausgegraben, die ebenfalls sechs Finger und Zehen haben – auch auf sumerischen Abbildungen von Göttern sieht man, dass diese sechs Finger haben!

Tatunca Nara povedal Karlovi Bruggerovi ešte o týchto starých bohoch, ich starých majstroch, ktorí mali veľké vedomosti. Mali silné nástroje, ktoré pozemčania považovali za mágiu, technológia, s ktorou by mohli zdvihnúť aj tie najťažšie kamene, hádzať blesky a roztopiť kamene! Bieli bohovia civilizovali domorodé kmene a vybudovali svojimi nástrojmi veľké mestá z kameňa - Akanis, Akakor a Akahim! Tieto mestá sú dnes ešte stále neobjavené v hustej džungli Amazonky. Matka Tatunca je údajne nemecká žena menom Reinha, ktorá sa vydala za šéfa Ugha Mongualala. Podľa Tatunca pred koncom vojny odcestovala do Nemecka aby sa spojila s treťou ríšou a potom sa údajne vrátila do Akakoru s troma nemeckými vodcami. Po dlhých rokovaniach vedúci predstavitelia Nemecka a Akakoru vytvorili alianciu. V roku 1945 sa tisíce Nemcov dostali na ponorku do Akakoru, plánovali sa tam usadiť. V roku 1972, v čase Bruggerových rozhovorov s Tatuncou je v Akakore stále viac ako 2 000 Nemcov! Nie je známe, čo sa neskôr stalo s týmto kmeňom. Odchádzali do podzemných zariadení opísaných spoločnosťou Tatunca?

Tu je potrebné poznamenať, že celý príbeh je teraz považovaný za Tatunca Nara ako fiktívne raz v roku 1980 - a to aj prostredníctvom výskumu Rüdiger Nehberga – kde vyšlo najavo, že Tatunca Nara je rodák z Coburg menom Günther Hauck, ktorý kvôli ekonomickým Problémom zanechal Nemecko a neskôr ho hľadal BKA. Napriek tomu vzniká otázka, odkiaľ Günther Hauck alias Tatunca Nara mal celý tento príbeh. Poznal knihy Ericha von Däniken? Alebo sa stretol s nemeckým obchodníkom v Brazílii, ktorý mu to povedal? Nemyslíš len na niečo také ...

Môj nakladateľ a spoluautor Jan van Helsing mal nasledujúcu správu: "Príbeh Tatunca Nara by pravdepodobne bol považovaný výhradne za ríšu fantázie, keby nebol nasledujúci príbeh: Moja, bohužial marci 2018 zosnulá priateľka, známa novinárka Barbara Dyrschka, ktorá strávila mnoho rokov v Brazílii a stretla sa aj s Tatuncou Narou a robila s ním rozhovor o jeho príbehu a o obvineniach z úmrtí z iných spolucestujúcich. A v tom rozhovore hovoril o lietajúcich tanieroch, ktoré lietajú nemci a sú usadené v základniach uprostred džungle - to bolo na začiatku 90. rokov. Teda dlho pred prvými publikáciami z mojej strany, v ktorých sa spomínajú nemecké lietajúce disky. "

Bohužiaľ, sotva vieme, aký je skutočný príbeh, pokiaľ nenájdete uvedené podzemné zariadenia Akakors alebo nemecké lietajúce disky. Hoci Günther Hauck stále žije v Brazílii v regióne Barcelos tak nepridá nič viac ako to, čo už povedal. Nechajte tento príbeh odpočívať. Povesti o tunelových systémoch po celej Južnej Amerike už existujú pravdepodobne od 19. storočia a otvorili ich nemeckí emigranti a chystali sa preskúmať a kolonizovať tie tajomné tunelové systémy!

 

Leider werden wir kaum erfahren, was an der Geschichte wirklich dran ist, außer man findet die erwähnten unterirdischen Anlagen Akakors oder die deutschen Flugscheiben. Günther Hauck lebt zwar heute noch in Brasilien in der Region Barcelos, doch von ihm erfährt man nicht mehr als das, was er bereits von sich gegeben hat. Lassen wir diese Geschichte also ruhen. Gerüchte über Tunnelsysteme in ganz Südamerika gibt es jedenfalls schon lange und angeblich haben sich schon seit dem 19. Jahrhundert deutsche Auswanderer aufgemacht, um diese mysteriösen Tunnelsysteme zu erforschen und zu kolonisieren!

Ďalším dôkazom nemeckého hnutia úteku sú vyhlásenia a fotografie z Mar del Plata v Argentíne. Pravdepodobne to bola dobre koordinovaná cesta na pašovanie dôležitých osobností z Nemecka. Boli medzi nimi aj Adolf Hitler a Eva Braun? Kapitán U 997, Karl Heinz Schaeffler, bol s jeho ponorkou chytený a zajatý v Argentíne niekoľko mesiacov po skončení vojny. Hovoril vo svojich rozhovoroch o neúmyselnom úteku. Spojenci opakovane položili otázky o mieste pobytu Hitlera a o jeho úteku - vedeli, že unikol? V knihe "História ponorkovej vojny" napísal námorný historik Leonce Peillard, že asi 60 ponoriek typu XXI (elektrické lode) unikli z nemeckých prístavov medzi začiatkom apríla a začiatkom mája 1945 a nie dva ako oficiálne oznámené. Elektrické člny absolvovali kurz Nórsko a potom zmizli bez stopy. Tie ponorky boli neskôr pravdepodobne zaznamenané ako stratené alebo potopené. Existuje dôkaz, že nemecké hnutie úniku navrhlo plány vybudovať štvrtú ríšu po skončení druhej svetovej vojny. Ak sa verí vyhláseniam niektorých historikov tak niektoré z týchto plánov boli skutočne zavedené do praxe. Podľa argentínskych novín existujú správy, že nemecké ponorky boli v septembri 1946 ešte stále zakotvené v Argentíne.

Tatunca Nara erzählte Karl Brugger noch mehr von diesen antiken Göttern, ihren alten Meistern, die über ein großes Wissen verfügten. Sie hatten mächtige Werkzeuge, die den Erdenmenschen wie Magie erschienen, mit ihnen konnte man selbst die schwersten Steine anheben, Blitze werfen und Felsen schmelzen lassen! Die weißen Götter zivilisierten die eingeborenen Stämme und erbauten ihnen mit ihren Werkzeugen große Städte aus Stein – Akanis, Akakor und Akahim! Diese Städte sollen sich heute immer noch unentdeckt im dichten Dschungel es Amazonas befinden. Die Mutter von Tatunca soll eine deutsche Frau namens Reinha gewesen sein, die den Häuptling der Ugha Mongualala geheiratet hatte. Sie reiste laut Tatunca vor Kriegsende nach Deutschland, um mit dem Dritten Reich Kontakte zu knüpfen und kehrte dann angeblich mit drei deutschen Anführern nach Akakor zurück. Nach langen Verhandlungen sollen die Anführer von Deutschland und Akakor eine Allianz geschmiedet haben. Im Jahr 1945 machten sich tausende Deutsche per U-Boot auf den Weg nach Akakor, man hatte den Plan, sich dort anzusiedeln. Im Jahr 1972, zur Zeit der Gespräche von Brugger mit Tatunca, sollen sich immer noch mehr als 2.000 Deutsche in Akakor aufgehalten haben! Es ist unbekannt, was später aus diesem Stamm geworden ist. Haben sie sich in die von Tatunca beschriebenen unterirdischen Anlagen zurückgezogen?

Es sei hier angemerkt, dass die komplette Geschichte um Tatunca Nara heute als frei erfunden angesehen wird, nachdem in den 1980er-Jahren – unter anderem durch die Recherchen Rüdiger Nehbergs – herauskam, dass Tatunca Nara der aus Coburg stammende Günther Hauck ist, der aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten Deutschland verlassen hatte und später vom BKA gesucht wurde. Dennoch stellt sich die Frage, woher Günther Hauck alias Tatunca Nara diese ganze Geschichte hatte. Kannte er die Bücher von Erich von Däniken? Oder traf er in Brasilien einen Deutschen der Absatzbewegung, der ihm dies berichtete? So etwas denkt man sich ja nicht einfach mal so aus…

Mein Verleger und Co-Autor Jan van Helsing weiß Folgendes dazu zu berichten: „Die Geschichte von Tatunca Nara müsste man wohl gänzlich in das Reich der Fantasie verabschieden, wäre da nicht folgende Begebenheit: Meine leider im März 2018 verstorbene Freundin, die bekannte Journalistin Barbara Dyrschka, war viele Jahre in Brasilien tätig und traf sich auch mit Tatunca Nara und interviewte ihn zu seiner Geschichte und den Vorwürfen über Todesfälle von Mitreisenden. Und in diesem Gespräch erzählte er von sich aus von fliegenden Untertassen, die von Deutschen geflogen werden und auf Basen mitten im Urwald stationiert sind – das war Anfang der 1990er-Jahre. Also lange vor den ersten Publikationen meinerseits, in denen die deutschen Flugscheiben erwähnt werden.“

Leider werden wir kaum erfahren, was an der Geschichte wirklich dran ist, außer man findet die erwähnten unterirdischen Anlagen Akakors oder die deutschen Flugscheiben. Günther Hauck lebt zwar heute noch in Brasilien in der Region Barcelos, doch von ihm erfährt man nicht mehr als das, was er bereits von sich gegeben hat. Lassen wir diese Geschichte also ruhen. Gerüchte über Tunnelsysteme in ganz Südamerika gibt es jedenfalls schon lange und angeblich haben sich schon seit dem 19. Jahrhundert deutsche Auswanderer aufgemacht, um diese mysteriösen Tunnelsysteme zu erforschen und zu kolonisieren!

Weitere Indizien für eine deutsche Absatzbewegung liefern Aussagen und Fotos aus Mar del Plata in Argentinien. Es gab wohl eine genau koordinierte Route, um wichtige Persönlichkeiten aus Deutschland herauszuschmuggeln. Waren auch Adolf Hitler und Eva Braun darunter? Der Kapitän der U 997, Karl Heinz Schaeffler, wurde mehrere Monate nach Kriegsende mit seinem U-Boot in Argentinien geschnappt und gefangen genommen. Er sprach bei seinen Befragungen von einer ziellosen Flucht. Die Alliierten stellten mehrmals Fragen nach dem Verbleib und Fluchtversteck Hitlers – wussten sie, dass er entkommen war? Im Buch „Geschichte des U-Boot-Krieges“ schrieb der Marinehistoriker Leonce Peillard, dass zwischen Anfang April bis Anfang Mai 1945 ca. 60 U-Boote des Typs XXI (Elektroboote) aus deutschen Häfen ausgelaufen sind und nicht zwei, wie offiziell bekanntgegeben. Die Elektroboote hätten einen Kurs nach Norwegen genommen und sind danach spurlos verschwunden. Diese U-Boote wurden später vermutlich als verschollen oder versenkt vermerkt. Es gibt Belege, dass die deutsche Absatzbewegung Pläne ausgearbeitet hatte, um nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Viertes Reich zu errichten. Glaubt man den Aussagen einiger Historiker, so sind manche dieser Pläne tatsächlich in die Tat umgesetzt worden. Es gibt Meldungen von argentinischen Zeitungen, wonach noch im September 1946 deutsche U-Boote in Argentinien vor Anker lagen.

 

Dlho pred druhou svetovou vojnou získalo Nemecko v celej Južnej Amerike veľké plochy a dnes je v nemeckom vlastníctve. V argentínskych dokumentoch možno čítať, že v tom čase žilo v Latinskej Amerike minimálne dva miliónov nemecky hovoriacich osôb. Väčšina z nich je v Brazílii (50%), Argentíne (25%) a Čile (25%). Ešte v rokoch 1950-1975 bolo bežné vo vidieckych oblastiach hovoriť po nemecky, hoci portugalčina bola oficiálnym jazykom. Bývalí národní socialisti sú pravdepodobne viac v Paraguaji. Tam sa stretli s nemeckými prisťahovalcami, ktorí sa tam už usadili v priebehu 19. storočia - v tejto už zriadenej komunite nebolo žiadnym problémom ukryť sa. V Brazílii je dnes viac ako 5 miliónov Nemcov, Rakúšanov, z Luxemburska a Švajčiarska, v Argentíne najmenej tri milióny. Menšie komunity existujú aj v Čile, Peru, Uruguaji a Venezuele.

Napriek tomu, že len málo utečencov odišlo tak historici hodnotili počet uniknutých národných socialistov na aspoň 9000! Toto číslo bolo nedávno objavené po preskúmaní tajných dokumentov z Brazílie a Čile. Medzi utečencami boli Nemci, Chorváti, Ukrajinci, Rusi a ďalší západoeurópania, ktorí sa stali národnými socialistami. Z tých 9000 aspoň 5000 utieklo do Argentíny, Brazílie 2000 a 1000 do Čile, zvyšok rozdelený medzi Paraguaj a Uruguaj. Či je číslo 9 000 pochybné (?), podľa rôznych odhadov to mohlo byť dokonca až 300 000 mužov, ktorí odišli niekam do zahraničia. Z tajných dokumentov vyplynulo, že argentínsky prezident Juan Peron predal 10.000 prázdnych pasov ODESSE. Peron s potešením privítal tisícky dobre vzdelaných nemcov do Argentíny. S nemeckými ponorkami pravdepodobne do Argentíny prišli aj nemecké technológie a technika.

Bol to aj Juan Peron, ktorý nariadil spravodajským službám a diplomatom plánovať špeciálne únikové cesty - takzvané "krysy". Týmto spôsobom by tisíce dôstojníkov SS a členov strany mohli bezpečne opustiť Európu cez Španielsko a Taliansko. Podľa argentínskeho spisovateľa Uki Goni, ktorý napísal knihu "The Real Odessa" (ktorý bol možný cez pomoc Vatikánu), v Argentíne to bol predovšetkým kardinál Antonio Caggiano, ktorý tam bol na pomoc a v Európe biskup Alois Hudal. - Inštrukcie prišli podľa autora priamo od pápeža Pia XII., že nacisti boli schopní získať pasy Červeného kríža vydané Vatikánskymi úradmi v Argentíne, mohli bezpečne opustiť krajinu pred tým, než boli dokonca vybavení falošnými identitami. Aj Eichmann prišiel do Argentíny týmto spôsobom pod menom "Ricardo Klement". V Brazílskych národných archívoch sa napísalo, že 20 000 nových Nemcov sa usadilo v Brazílii v rokoch 1945 až 1959. Približne 800 úradníkov SS prišlo do Argentíny s týmito cestovnými pasmi, takže čo sa stalo neskôr?

V južnej Argentíne existujú provincie s väčšinou Nemcov, známe miesto je Villa General Belgrano, ktoré založili v roku 1930. Od roku 1960 je tu tiež Oktoberfest, ktorý je dnes jednou z veľkých atrakcií Argentíny. Okolo 660 000 argentínov dnes hovorí, že sú potomkami prvých nemeckých osadníkov, čo je asi 2% z celkovej populácie krajiny. Tu ešte nie sú Rakúšania, Švajčiari ani Rusi. V Bolívii je dnes okolo 375 000 obyvateľov s nemeckými koreňmi, čo predstavuje aspoň 3% z celkového počtu obyvateľov. V súčasnosti žije v Čile približne 500 000 ľudí s nemeckými koreňmi, čo je takmer viac ako 3% z celkovej populácie. V Paraguaji žije najmenej 300 000 obyvateľov narodených v Nemecku a v Peru viac ako 160 000 obyvateľov.

 

Schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg wurden von Deutschland große Flächen Land in ganz Südamerika erworben und befinden sich heute immer noch in deutschem Besitz. In argentinischen Dokumenten kann man nachlesen, dass damals mindestens zwei Millionen deutschsprachige Personen in Lateinamerika lebten. Die meisten von ihnen in Brasilien (50%), in Argentinien (25%) und Chile (25%). Noch in den Jahren 1950-1975 war es in ländlichen Gegenden üblich, deutsch zu sprechen, obwohl Portugiesisch die offizielle Landessprache war. Ehemalige Nationalsozialisten dürften sich verstärkt in Paraguay aufgehalten haben. Sie trafen dort auf deutsche Auswanderer, die sich bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts dort angesiedelt hatten – in dieser bereits gefestigten Gemeinschaft war es kein Problem, gefahrlos unterzutauchen. In Brasilien soll es heute mehr als 5 Millionen Deutsche, Österreicher, Luxemburger und Schweizer geben, in Argentinien immerhin drei Millionen. Kleinere Gemeinschaften existieren auch in Chile, Peru, Uruguay und Venezuela.

Obwohl man immer nur von wenigen Flüchtigen ausgegangen war, so beziffern Historikernun die Anzahl an geflohenen Nationalsozialisten auf mindestens 9.000! Auf diese Zahl kam man erst kürzlich, nachdem geheime Dokumente aus Brasilien und Chile geprüft wurden. Unter den Flüchtigen befanden sich neben Deutschen auch Kroaten, Ukrainer, Russen und andere Westeuropäer, die Nationalsozialisten geworden waren. Von diesen 9.000 entkamen mindestens 5.000 nach Argentinien, 2.000 nach Brasilien und ca. 1.000 nach Chile, der Rest verteilte sich auf Paraguay und Uruguay. Ob die Zahl 9.000 stimmt, ist zweifelhaft, laut verschiedenen Schätzungen könnten es sogar bis zu 300.000 Mann gewesen sein, die sich irgendwohin ins Ausland abgesetzt hatten. Die Geheimdokumente zeigten, dass der damalige argentinische Präsident Juan Peron 10.000 Blanko-Pässe an die ODESSA verkauft hatte. Peron freute sich, tausende gut ausgebildete Deutsche in Argentinien begrüßen zu dürfen. Mit den deutschen U-Booten gelangte wahrscheinlich auch deutsche Technik und Technologie nach Argentinien.

Es war auch Juan Peron, der Geheimdienstleuten und Diplomaten befahl spezielle Fluchtrouten zu planen – die sogenannten „Rattenlinien“. Auf diese Weise konnten tausende SS-Offiziere und Parteimitglieder über Spanien und Italien Europa sicher verlassen. Laut dem argentinischen Autor Uki Goni, der das Buch „The Real Odessa“ (verfasste, wurde das durch die Hilfe des Vatikans ermöglicht. In Argentinien war es vor allem Kardinal Antonio Caggiano der dabei behilflich war und in Europa Bischof Alois Hudal – die Anweisungen kamen laut dem Autor direkt von Papst Pius XII. Die Nationalsozialisten konnten durch vom Vatikan ausgestellte Reisepässe des Roten Kreuzes sicher nach Argentinien ausreisen, zuvor wurden sie noch mit falschen Identitäten ausgestattet. Auch Eichmann gelangte auf diese Weise als „Ricardo Klement“ nach Argentinien. In den brasilianischen Nationalarchiven ist niedergeschrieben, dass sich allein zwischen 1945-1959 20.000 neue Deutsche in Brasilien ansiedelten. Um die 800 SS-Funktionäre gelangten mit diesen Pässen nach Argentinien. Was passierte später mit ihnen?

Im südlichen Argentinien befinden sich heute die Provinzen mit den meisten Deutschen, es gibt einen berühmten Ort namens Villa General Belgrano, der von ihnen 1930 gegründet wurde. Seit 1960 gibt es dort auch das Oktoberfest, das heute eine der großen Attraktionen Argentiniens ist. Rund 660.000 Argentinier sollen heute noch Nachkommen der ersten deutschen Siedler sein, das sind ca. 2% der Gesamtpopulation des Landes. Hier sind noch keine Österreicher, Schweizer oder Russlanddeutsche eingerechnet. In Bolivien gibt es heute etwa 375.000 Einwohner mit deutschen Wurzeln, das sind immerhin 3% der Gesamtbevölkerung. In Chile leben derzeit offiziell rund 500.000 Menschen mit deutschen Wurzeln, das sind ebenfalls gut 3% der Gesamtbevölkerung. In Paraguay gibt es mindestens 300.000 deutschstämmige Einwohner und in Peru mehr als 160.000.

 

V Paraguaji je oblasť s názvom Nueva Germania (Nové Nemecko), ktorá bola založená v roku 1887 nemeckým osadníkom Bernhard Förster, bol ženatý s Elisabeth Förster-Nietzsche, sestra filozofa Friedricha Nietzscheho! Förster chcel demonštrovať v ešte novom svete, že by bolo možné zakotviť aj nemeckú spoločnosť a jej kultúru. Podľa vlastných vyhlásení založil tú osadu aby unikol vplyvu židov v Európe. Tam je ešte 2 500 potomkov prvých nemeckých osadníkov, z ktorých niektorí stále hovoria v nemčine a veľa miestnych pamätihodností je vystavených v miestnom múzeu. V Argentíne je najväčším nemecky hovoriacim miestom Villa General Belgrano, v Brazílii je Blumenau a Pomerode, a v Paraguaji je to Fernheim. Podľa novej štatistiky takmer 4000 Nemcov emigrovalo do Južnej Ameriky v roku 2016.

Hovorí sa tiež, že aj nemeckí politici sa chcú usadiť v Paraguaji a odísť do dôchodku keď všetko havaruje - iní ho nazývajú vyhnanstvom. Vydanie politických uprchlíkov z tejto krajiny je nemožné a preto Paraguaj už dlho východiskovým bodom pre získanie uprchlíkov z Nemeck, k emigrácii z politických dôvodov, pretože v Paraguaji sa nevyžaduje prihlásenie pobytu. Krajina má približne 7 miliónov obyvateľov, približne 6% občanov sú prisťahovalci nemeckého pôvodu a takmer všetci obyvatelia sú kresťania. Táto krajina je subtropická a často sa porovnáva s Floridou alebo Kaliforniou pretože je zelená po celý rok. Životné náklady sú pomerne nízke, od 600€  mesiačne tam môže malá rodina žiť dobre ...

 

In Paraguay gibt es ein Gebiet namens Nueva Germania (Neu Deutschland), das im Jahr 1887 vom deutschen Siedler Bernhard Förster gegründet wurde, er war mit Elisabeth Förster-Nietzsche verheiratet, der Schwester des Philosophen Friedrich Nietzsche! Förster wollte in der damals noch Neuen Welt demonstrieren, dass es möglich wäre, die deutsche Gesellschaft und ihre Kultur auch dort zu verankern. Nach eigenen Aussagen gründete er die Siedlung, um dem Einfluss der Juden in Europa zu entkommen. Es leben heute immer noch 2.500 Nachkommen der ersten deutschen Siedler dort, die auch teilweise noch immer deutsch sprechen, und im örtlichen Museum sind viele Erinnerungsstücke der Gründerzeit ausgestellt. In Argentinien ist Villa General Belgrano der größte deutschsprachige Ort, in Brasilien sind es Blumenau und Pomerode, und in Paraguay ist es Fernheim. Laut einer neuen Statistik wanderten im Jahr 2016 knapp 4.000 Deutsche nach Südamerika aus.

Es wird auch gemunkelt, dass sich auch deutsche Politiker gerne in Paraguay zur Ruhe setzen wollen, wenn hier alles kracht – andere nennen es auch ein Flucht-Exil. Politische Auslieferungen aus diesem Land sind unmöglich und daher ist Paraguay schon lange eine Anlaufadresse für flüchtige Deutsche, die aber auch aus politischen Gründen dorthin auswandern, denn in Paraguay gibt es keine Meldepflicht. Das Land hat eine Bevölkerung von ca. 7 Millionen Menschen, etwa 6% der Staatsbürger sind Einwanderer deutscher Herkunft und fast alle Bewohner sind Christen. Das Land ist subtropisch und wird oft mit Florida oder Kalifornien verglichen, da es das ganze Jahr begrünt ist. Die Lebenserhaltungskosten sind vergleichsweise niedrig und ab 600 Euro pro Monat kann eine kleine Familie dort gut leben…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/05/14/das-geheimnis-der-verschwundenen-deutschen-u-boote-und-deutsche-siedler-suedamerika/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-REdaktion

Enthüllungen Aktuell: Der kritische Moment in der Ausschaltung des Tiefen Staates ist gekommen (08.Mai 2018)

Prišiel kritický moment vo vypnutí Hlbokého štátu - 2.diel

Veröffentlicht am Mai 8, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

David Wilcock Mega-Update: Der kritische Moment in der Ausschaltung des Tiefen Staates ist gekommen – Teil 2

ttps://i1.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/05/wilcock-2-1024x576.jpg

David Wilcock naďalej informuje o nových informáciách týkajúcich sa odhalenej technológie kontroly myslenia. Mnohí ľudia sú dnes napadnutí takými zbraňami, ktoré sú prakticky nezistitelné a vlády alebo iné organizácie, ktoré ich používajú môžu jednoducho všetko popierať. Je ťažké si predstaviť, že tento únik prišiel náhodne a Wilcock naznačil, že zodpovedný bol ďalší aliančný insider, ktorý chce ukázať s akými škodlivými metódami hlboký štát pracuje.

Niektoré dôsledky útoku s tou technológiou riadenia mysle sú:

• Vymazanie pamäti alebo vyvolanie chybných akcií

• umelo vytvorené vízie

• nútená manipulácia s rukami

• nútené generovanie spánku

• nútené neodolateľné príkazy "ísť sem, ísť tam ... atď"

• Technológia Voice to Tear/hlas - manipulátor hovorí do mikrofónu a slová reproduktora sú posielané priamo do mozgu obete

 

David Wilcock fährt damit fort, von neuen Informationen bezüglich einer offengelegten Mind-Control-Technologie zu berichten. Viele Menschen werden heute mit solchen Waffen angegriffen, sie sind praktisch nicht zurückzuverfolgen und Regierungen oder andere Organisationen, die sie einsetzen, können daher einfach alles abstreiten. Es ist schwer vorzustellen, dass dieses Leck zufällig aufgetreten ist und Wilcock vermutet, dass ein weiterer Allianz-Insider dafür verantwortlich war, um aufzuzeigen, mit welchen bösartigen Methoden der Tiefe Staat arbeitet.

Einige der Folgen des Angriffs mit dieser Mind-Control-Technologie sind:

 • Auslöschung von Erinnerungen oder induzierte fehlerhafte Körperaktionen
 • künstlich erzeugte Visionen
 • erzwungene Manipulation der Hände
 • erzwungene Erzeugung von Schlaf
 • erzwungene unwiderstehliche Kommandos „geh hierhin, geh dorthin… usw.“
 • Voice-To-Skull-Technologie – ein Manipulator spricht ins Mikrophon und die Worte des Sprechers werden direkt ins Gehirn des Opfers geschickt

Rôzni zasvätenci tvrdia, že približne 15% postihnutých ľudí sú voči týmto útokom imúnni. Pete Peterson zistil a dokázal, že zodpovedné sú mozgové vlny obete. Je dôležité aby ste počas tých útokov zostali pokojní a bez negatívnych emócií. Najlepšie je praktizovať niečo čím by ste sa dostali do pokojného meditatívneho stavu pretože to umožní aby ste odolali tej manipulácii. Aj Deep State alebo Kabali / Illuminati nemajú právo vypnúť niekoho, koho chcú. Na zemi je duchovný boj a dokonca aj temnota musí dodržiavať pravidlá aby bola úspešná - na každej úrovni. Kabali musia čakať na správny okamih útoku na niekoho. Najlepším spôsobom ako to dosiahnuť je manipulovať obeť so sťahovateľom. Takýto "handler/vykonávač" sa objaví väčšinou úplne "náhodne" v živote cieľovej osoby a predstiera, že je priateľ alebo kolega, ale v skutočnosti sa jedná o dvojitého agenta, ktorý je platený za pozorovanie, manipulovanie a rušenie. Jeden by mal byť vždy pozorný na to, kto sú ľudia, ktorí vás obklopia, pretože mnohí vytvárajú priateľské správanie a mohol by mať v mysli presne opačný úmysel.

Poďme sa vrátiť k Emery Smithovi: Ktorý spolu s Dr. Steven Greerom vo filme SIRIUS študoval Atacama-humanoida a teraz dostal príležitosť zverejniť o ňom vedeckú prácu-Facharbeit . Názov práce naznačuje, že tím Smith prišiel k poznaniu, že ten humanoid je len znetvorená mutáciami človeka, pretože má väčšinou ľudské gény. Krátko pred zverejnením článku došlo k obnoveniu útoku na spoločnosť Emery Smith. V práci je objasnené, že Atacama-kostra nebola znetvorená "vrodenou vadou" pretože anomálie ďaleko presahujú ľudské genetické defekty tiež – všimnite si tvar hlavy. Je zrejmé prečo sa snažili v médiách práve v tomto okamihu zverejniť to, že sa jedná o ľudí s vrodenými vadami hoci Atacama kostra je už známa niekoľko rokov? Chceli zabrániť publikáciu článku Emery Smitha? Hlboký štát má zrejme obavy, že zverejnenie/Event bude čoskoro a to je verejný pokus o diskreditáciu humanoidov alebo múmie Nazca. To všetko znovu poukazuje na to, že kabali sa obávajú bezprostredného úplného zverejnenia.

Die verschiedenen Insider sagen aber, dass rund 15% der Betroffenen immun gegen diese Angriffe sind. Pete Peterson konnte herausfinden, dass die Gehirnwellen des Opfers dafür verantwortlich sind. Es ist wichtig, bei solchen Angriffen immer ruhig und frei von negativen Emotionen zu bleiben. Am besten sollte man üben, sich in einen friedlichen meditativen Zustand zu versetzen, denn auf diese Weise wird es möglich, der Manipulation zu widerstehen. Außerdem haben der Tiefe Staat bzw. die Kable/Illuminati nicht das Recht, einfach jeden auszuschalten, den sie wollen. Es herrscht ein spiritueller Kampf auf der Erde und auch die Dunkelmächte müssen sich an die Regeln halten, um erfolgreich zu sein – auf jeder Ebene. Die Kabale muss auf den richtigen Augenblick warten, um jemanden angreifen zu können. Die beste Möglichkeit, das zu erreichen ist, das Opfer durch einen Handlanger zu manipulieren. Ein solcher „Handler“ erscheint dann meist völlig „zufällig“ im Leben der Zielperson und täuscht vor, ein Freund oder Kollege zu sein, in Wahrheit handelt es sich aber um einen Doppelagenten, der dafür bezahlt wird, zu beobachten, zu manipulieren und zu stören. Man sollte immer darauf achten, mit welchen Leuten man sich umgibt, denn viele, die ein freundschaftliches Verhalten an den Tag legen, könnten genau das Gegenteil im Sinn haben.

Kommen wir wieder zurück zu Emery Smith: Da er bereits im Film Sirius gemeinsam mit Dr. Steven Greer den Atacama-Humanoiden untersucht hatte, wurde ihm nun die Möglichkeit gegeben, eine wissenschaftliche Facharbeit darüber zu veröffentlichen. Der Titel der Arbeit legt nahe, dass das Team von Smith zu der Erkenntnis gekommen sei, dass es sich bei dem Humanoiden lediglich um einen durch Mutationen entstellten Menschen handelt, weil er zum Großteil menschliche Gene aufweist. Kurz vor der Veröffentlichung des Fachartikels gab es einen erneuten Angriff auf Emery Smith. In der Arbeit wird klargestellt, dass der Atacama-Humanoid nicht durch einen „Geburtsdefekt“ entstellt wurde, denn die Anomalien gehen weit über menschliche genetische Defekte hinaus – beachten Sie nur die Form des Kopfes. Warum versuchte man in den Massenmedien gerade zu diesem Zeitpunkt klarzustellen, dass es sich um einen Menschen mit Geburtsdefekten handelt, obwohl der Atacama-Humanoid schon jahrelang bekannt ist? Wollte man die Veröffentlichung des Fachartikels von Emery Smith verhindern? Der Tiefe Staat ist wohl besorgt darüber, dass die Offenlegung bald erfolgen wird, darum soll versucht werden, den Humanoiden oder auch die Nazca-Mumien öffentlich zu diskreditieren. Das alles zeigt einmal mehr, dass die Kabale Angst vor einer kurz bevorstehenden vollen Offenlegung hat.

Zasvätenci tajného vesmírneho programu už dlho kolonizovali celý náš solárny systém s ich super pokročilou technológiou a tiež spolupracujeme s rôznymi cudzími skupinami na uvoľnení všetkých týchto informácií. Títo zasvätenci tiež hovoria, že v našej slnečnej sústave sa čoskoro stane veľká udalosť - sunburst -, ktorá dramaticky zmení našu DNA a naše vedomie. Toto splní staré predpovedané proroctvá v mnohých starých písmach.

Aliancia a bojovníci proti hlbokému štátu zistili, že sa naozaj jedná o záhadný kult, a je možné vypátrať jeho korene späť do Rímskej ríše a Babylonu. Príslušníci toho kultu veria v Lucifera, a že bol vyhnaný z neba hoci bol vlastne "dobrý chlapec". Rimská ríša v pravý čas prijala vtedajšie mladé kresťanstvo a začlenila svoje vlastné prvky do učenia aby zostali pri moci. Tieto kruhy vážne veria, že Lucifer im dáva múdrosť, vedomosti a slobodu. Skutočným Bohom je pre nich Demiurg, ktorý drží ľudstvo v zajatí prostredníctvom karmy a reinkarnácie. Morálka Lucifera je sloboda, stav nemravnosti a prinútiť deti k sexu sa nazýva sloboda. Ľudia, ktorí nie sú "osvietení" svetlom Lucifera sa stávajú non-osoby a Luziferani ho môžu zabiť bez obáv z následkov, pretože duša mŕtveho sa vráti  a môže dostať novú šancu obdržať osvietenie od Lucifera...

David Wilcock tiež poukazuje na to, že mnohí oddaní kultom sa už narodili do takýchto rodín a od detstva sa venovali vernosti a mlčanlivosti. Takí ľudia súrutinne  často mučení celé ich životy a ďalšie hrozné veci pohli k nim, takže mnohí z nich sú tiež veľmi nešťastní a nechcú nič viac, než opustiť ten kruh. Oni sa strašne boja smrti a dávajú pozor aby nikdy nepovedali slovo o tom čo zažívali. Wilcock píše, že aspoň starší členovia kultu veria, že sú "vyvolení" od Boha - všetci ostatní sú neľudskí/podľudskí a preto je potrebné odstrániť ich. Členovia tohto kultu nenávidia každého kto verí v tradície a monoteistického boha. V podstate tá celá organizácia prebieha z troch hlavných centier a každá stránka má veľký obelisk: Vatikánske mesto, City of London a Washington D.C.

Die Insider des geheimen Weltraumprogramms haben mit ihrer super-fortschrittlichen Technologie schon lange unser gesamtes Sonnensystem kolonisiert und man arbeitet auch mit diversen außerirdischen Gruppen zusammen, um all diese Informationen freizugeben. Diese Insider sprechen darüber hinaus davon, dass es in unserem Sonnensystem bald zu einem großen Ereignis kommen wird – einem Sonnenblitz –, der unsere DNA und unser Bewusstsein dramatisch verändern wird. Dadurch werden sich alte Prophezeiungen erfüllen, die in zahlreichen antiken Schriften vorhergesagt werden.

Die Allianz und die Kämpfer gegen den Tiefen Staat haben herausgefunden, dass es sich dabei eigentlich um einen Mysterien-Kult handelt, der seine Wurzeln bis zum Römischen Reich und nach Babylon zurückverfolgen kann.Anhänger dieses Kultes glauben an Luzifer und dass er aus dem Himmel verbannt wurde, obwohl er eigentlich der „Gute Junge“ war. Das Römische Reich hatte zum richtigen Zeitpunkt das damals noch junge Christentum übernommen und ihre eigenen Elemente in die Lehren eingefügt, um weiterhin an der Macht bleiben zu können. Diese Kreise glauben ernsthaft daran, dass Luzifer ihnen Weisheit, Wissen und Freiheit schenkt. Der echte Gott ist für sie der Demiurg, der die Menschheit durch Karma und Reinkarnation gefangen hält. Die Moral von Luzifer ist die Freiheit, ein Zustand ohne Moral, und man nennt es eine Freiheit, Kinder zu Sex zu zwingen. Menschen, die nicht vom Licht Luzifers „erleuchtet“ sind, werden zu Unpersonen und ein Luziferaner kann sie töten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, denn die Seelen der Toten kehren ja wieder zurück und bekommen eine neue Chance von Luzifer, Erleuchtung zu empfangen…

David Wilcock weist auch darauf hin, dass viele Anhänger des Kults bereits in solche Familien geboren werden und sie werden von Kindheit an auf Loyalität und Geheimhaltung trainiert. Solche Leute werden oft ihr ganzes Leben lang routinemäßig gefoltert und auch andere furchtbare Dinge werden ihnen angetan, darum sind viele von ihnen auch sehr unglücklich und wollen nichts lieber, als diesen Kreis zu verlassen. Sie haben fürchterliche Angst vor dem Tod und hüten sich davor, jemals ein Wort über das zu verlieren, was sie alles miterleben mussten. Wilcock schreibt, dass zumindest die älteren Mitglieder des Kults glauben, sie wären von Gott „auserwählt“ – jeder andere ist ein Untermensch und muss daher beseitigt werden. Die Mitglieder dieses Kults hassen jeden, der an Traditionen und einen monotheistischen Gott glaubt. Im Grunde genommen wird diese ganze Organisation von drei Hauptzentren aus geführt und an jedem dieser Standorte befindet sich ein großer Obelisk: der Vatikan, die City of London und Washington D.C.

So špeciálne len za tým účelom vyvinutými zbraňovými systémami boli vymyslené možnosti ako sa zbaviť nepríjemného chlapíka, a naozaj ticho decimovať populáciu Zeme. Riadené hlavné vedy o tom budú mlčať, alebo to všetko nazývajú "konšpiračné teórie":

• Fluorid vo vode alebo zubnej paste; fluorid zaútočí na epifýzu a znižuje IQ a spiritualitu

• Elektrické vedenia a veže mobilného prenosu spôsobujú rakovinu

• Smartfóny a slúchadlá vytvárajú nebezpečné elektromagnetické polia blízko mozgu

• Palivá pre motorové vozidlá šíria toxické výpary v našej atmosfére

• Chemtrails distribujú/rozprašujú hliník a iné toxické látky do ovzdušia

• Pesticídy ako Roundup spôsobujú rakovinu a oslabujú telo

• Hliník vo forme dezodorantov alebo iných výrobkov starostlivosti, ktoré sa používajú v podpazuší, spôsobujú rakovinu prsníka

• Ortuť vo vakcínach a zubných výplniach poškodzuje telo a spôsobuje otravu ťažkými kovmi a autizmus

• Chemické koktaily v cigaretách a spracovaných potravinách udržiavajú aktívnu populáciu nažive až do dôchodku a potom z nich robia ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú lekársku starostlivosť

• rastové hormóny a antibiotiká v mäse a mliečnych výrobkoch

• Geneticky modifikované organizmy v obilí, kukurici, sóji a pšenici

  Glutamát, ktorý sa nachádza v mnohých spracovaných potravinách

• Chemické koktaily v rýchlom jedle, ktoré spôsobujú závislosť, prírastok hmotnosti, letargiu a smrť

• Alkohol ako pomalá otrava, ktorá napadne každú bunku v tele

• Farmaceutické liečivá, ako napríklad lieky proti bolesti, ktoré sú toxickejšie a viac návykové než heroín

Dobrá správa: Väčšine tých nebezpečných zbraní je možné vyhnúť sa jednoducho zdravým stravovaním a zdravým životom!

Aliancia teraz našla spôsoby komunikácie priamo s ľuďmi, napríklad prostredníctvom príspevkov Q-Anon. David Wilcock je presvedčený, že podnikanie v zákulisí je veľmi komplikované a teraz sme naozaj blízko k niečomu veľkému. Podľa neho Aliancia presne nevie ako to všetko bude fungovať pretože plány zvyčajne nepostačujú na bojovom poli a vždy sú neočakávané obraty. Q-Anon napísal v novembri 2017, že kult dominuje svet, ale teraz svet odpudzuje a ničí kult. Tu však určitý vzťah musí byť zachovaný, na druhej strane by sa svet mohol úplne zrútiť: môže byť zverejnených 20% trestných činov a 80% musí zostať v súkromí, pretože keby niečo malo byť oznámené tak šok a trauma by doslova mohli zničiť celú spoločnosť. Preto je 80% vojny proti Deep State/hlbokému štátu vedená tajne.

Mit eigens dafür entwickelten Waffensystemen wurden Möglichkeiten ersonnen, sich der unliebsamen Mitmenschen zu entledigen, und zwar still und leise, um die Bevölkerung der Erde zu dezimieren. Die kontrollierte Mainstream-Wissenschaft wird darüber schweigen oder das Ganze als „Verschwörungstheorien“ bezeichnen:

 • Fluorid im Wasser oder Zahnpasta, das Fluorid greift die Zirbeldrüse an und verringert den IQ und die Spiritualität
 • Stromleitungen und Mobilfunktürme erzeugen Krebs
 • Smartphones und Kopfhörer erzeugen gefährliche elektromagnetische Felder nahe am Gehirn
 • Treibstoffe von Fahrzeugen verbreiten giftige Abgase in unserer Atmosphäre
 • Chemtrails verteilen Aluminium und andere toxische Stoffe in der Luft
 • Pestizide wie Roundup erzeugen Krebs und schwächen den Körper
 • Aluminium in Form von Deodorants oder anderen Pflegeprodukten, die in den Achseln aufgetragen werden, erzeugen Brustkrebs
 • Quecksilber in Impfstoffen und Zahnfüllungen schaden dem Körper und erzeugen Schwermetall-Vergiftungen sowie Autismus
 • Chemische Cocktails in Zigaretten und verarbeiteten Lebensmitteln erhalten die arbeitende Bevölkerung so lange am Leben, bis sie in den Ruhestand gehen und sorgen dann dafür, dass diese Leute zu Patienten werden, die dauerhaft medizinisch versorgt werden müssen
 • Wachstumshormone und Antibiotika in Fleisch und Milchprodukten
 • Genetisch veränderte Organismen in Korn, Mais, Soja und Weizen
 • Glutamat, das sich in vielen verarbeiteten Lebensmitteln befindet
 • Chemische Cocktails in Fast Food, die zur Abhängigkeit, Gewichtszunahme, Lethargie und Tod führen
 • Alkohol als langsame Vergiftung, die jede Zelle im Körper angreift
 • Pharmazeutische Drogen wie Schmerzmittel, die giftig und süchtig machender sind als Heroin

Die gute Nachricht: Die meisten dieser gefährlichen Waffen können einfach durch gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensführung vermieden werden!

Die Allianz hat nun Wege gefunden, direkt mit den Menschen zu kommunizieren, zum Beispiel über die Q-Anon Postings. David Wilcock glaubt, dass die Vorgänge hinter den Kulissen hochkompliziert sind und wir jetzt wirklich kurz vor etwas Großem stehen. Seiner Meinung nach weiß die Allianz nicht genau, wie das alles ablaufen wird, denn Pläne überleben für gewöhnlich kein Schlachtfeld und es gibt immer unerwartete Wendungen. Q-Anon schrieb im November 2017, dass der Kult die Welt beherrscht, aber die Welt jetzt zurückschlägt und den Kult zerstört. Dabei muss aber ein bestimmtes Verhältnis eingehalten werden, anderseits würde die Welt völlig kollabieren: 20% der Verbrechen können offengelegt werden und 80% müssen privat bleiben, denn wenn alles bekanntgegeben werden sollte, würden der Schock und das Trauma buchstäblich die gesamte Gesellschaft vernichten. Daher werden 80% des Krieges gegen den Tiefen Staat im Verborgenen geführt.

Presuňme sa k Davidovi Seamanovi, ktorý až donedávna bol rešpektovaným hlavným novinárom pre Huffington Post. Kvôli jeho nedávnym článkom v novinách sa stal čoraz nepohodlnejším keď začal kritizovať Hillary Clintonovú a Deep State, kým sa konečne zaoberal zapečatenými obvineniamiAnklageschriften

Nakoniec bol prepustený a všetky jeho profily odstránené zo sociálnych sietí - tak sa obľúbený v  médiách stal Whistlebowerom. V alternatívnych médiách mu to prinieslo veľkú úctu. Po chvíli, keď zo scény zmizol, Seaman sa vrátil s vlastným spravodajstvom a presťahoval sa do Washingtonu D.C. a založil Fulcrum News Service. V dobre zverejnenom Youtube-videu od začiatku apríla 2018 hovorí o tom, že má kontakt s Alianciou a uviedol, že zatýkania sa začínajú a Deep State/hlboký štát je hotový!

Dňa 24. apríla 2018 vyšlo nové video, v ktorom David Seaman predstavil dve otvorené obvinenia: je obvinená Keith Ranier, hlava sex-kultu s názvom NXIVM a herečka Allison Mack, ktorá je tiež zapojená do toho kultu. Obe obvinenia boli otvorené 20. apríla 2018 a FBI vykonala zatknutie. David Seaman potvrdzuje, že NXIVM je len malou časťou oveľa väčšieho sprisahania Deep State/hlbokého štátu v satanickej filmovej továrni Hollywood.

22.apríla Alex Jones zverejnil rozhovor s insiderom Zachom. Ten hovoril o tajnom kozmickom programe, a že sa jedná o galaktický zlatý dol, takže nás hlboký štát chce udržať nevedomých a so všetkými prostriedkami sa stavajú proti tomu aby sme boli multi-planetárna spoločnosť – ich moc nad nami by bola rozbitá a my by sme sa konečne mohli vyvinúť duchovne a konečne by sme dosiahli úroveň našich galaktických bratrancov. Samozrejme keď začneme ťažiť určité cenné rudy v priestore/vo vesmíre, tak to by bol koniec pre určité odvetvia. Zach oznamuje, že hlavné zverejnenie/Event je bezprostredné a Aliancia už má v rukáve mocné eso. David Wilcock vypočul svojho zasväteného Corey Goode-ho, ktorý potvrdil, že informácie Zacha sú autentické/pravdivé. Nedávno Q-Anon hovoril o "MOAB" - "matke všetkých bômb", ktorá čoskoro spadne na Deep State/hlboký štát!

Mier medzi Severnou a Južnou Kóreou je zlý vývoj pre Deep State, hovoria, že v masových médiách ľudia neustále potrebujú hrozbu a nepriateľský obraz. Po rokoch neustáleho podnecovania voči Severnej Kórei je Kim náhle dobrý! Aj v Sýrii sa situácia rýchlo mení a existujú dôkazy, že údajný útok jedovatým plynom je podvodom - deti boli prilákané do nemocnice sladkosťami a hadicou im polievali hlavy vodou. To sa potom zozbieralo filmovými posádkami a prezentovalo sa ako dôkaz jedovatého plynového útoku.

Kommen wir nun zu David Seaman, der noch bis vor Kurzem ein angesehener Mainstream-Journalist der Huffington Post war. In seinen letzten Artikeln für die Zeitung wurde er immer unbequemer und fing an, Hillary Clinton und den Tiefen Staat zu kritisieren, bis er sich zuletzt mit den versiegelten Anklageschriften beschäftigte. Dafür wurde er schließlich gefeuert und all seine Profile in den sozialen Netzwerken wurden gelöscht – so wurde ein Liebling der Medien zu einem Whistleblower. In den alternativen Medien brachte ihm das großen Respekt ein. Nachdem Seaman für eine kurze Zeit von der Bildfläche verschwunden war, kehrte er mit seiner eigenen Nachrichtensendung zurück, er zog nach Washington D.C. und gründete das Fulcrum News Service. In einem sehr bekannt gewordenen Youtube-Video von Anfang April 2018 spricht er davon, Kontakt mit der Allianz zu haben und erklärte, dass die Verhaftungen jetzt starten und der Tiefe Staat erledigt ist!

Am 24. April 2018 kam ein neues Video heraus, in dem David Seaman zwei geöffnete Anklageschriften präsentierte: Bei den Angeklagten handelt es sich um Keith Raniere, dem Kopf eines Sex-Kults namens NXIVM und die Schauspielerin Allison Mack, die ebenfalls in diesen Kult involviert war. Beide Anklageschriften wurden am 20. April 2018 geöffnet und das FBI führte die Verhaftungen durch. David Seaman bestätigt, dass NXIVM nur ein kleiner Teil einer viel größeren Verschwörung des Tiefen Staats in der satanischen Filmfabrik Hollywood ist.

 

Alex Jones veröffentlichte am 22. April sein Interview mit dem Insider Zach. Dieser sprach vom geheimen Weltraumprogramm und dass dieses eine galaktische Goldmine sei, darum will uns der Tiefe Staat mit allen Mittel davon abhalten, eine multi-planetare Gesellschaft zu werden – die Macht über uns wäre gebrochen und wir könnten uns endlich geistig und kulturell weiterentwickeln, bis wir schließlich das Niveau unserer galaktischen Cousins erreicht haben. Natürlich wäre das das Ende für bestimmte Wirtschaftszweige, wenn wir damit beginnen, bestimmte wertvolle Erze im All zu schürfen. Zach kündigt an, dass die große Offenlegung kurz bevorsteht und die Allianz bereits ein mächtiges Ass im Ärmel hat. David Wilcock befragte seinen eigenen Insider Corey Goode dazu und dieser bestätigte, dass die Informationen von Zach authentisch seien. Zuletzt sprach auch Q-Anon von einer „MOAB“ – einer „Mutter aller Bomben“, die bald auf den Tiefen Staat abgeworfen wird!

Der Frieden zwischen Nord- und Südkorea ist eine ärgerliche Entwicklung für den Tiefen Staat, weil man ständig eine Bedrohung und ein Feindbild in den Massenmedien braucht. Nach jahrelanger ununterbrochener Hetze gegen Nordkorea ist Kim nun plötzlich der Gute! Auch in Syrien ändert sich nun schnell die Lage und es gibt Beweise, dass die angebliche Attacke mit Giftgas ein Schwindel war – Kinder wurden mit Süßigkeiten in das Krankenhaus gelockt und haben sich dort Wasser über die Köpfe leeren lassen. Das wurde dann von den Filmteams aufgenommen und als Beweis eines Giftgasangriffs präsentiert.

Táto prax spôsobuje, že podvodné masové médiá sú čoraz zraniteľnejšie a Indonézia má teraz ďalší príbeh - ISIS šíri internetové hrozby proti satanským organizáciám ako OSN, FED, Universal Studios v Hollywoode, CNN, NATO a NASA! Hrozba zobrazuje džihádistu, ktorý striela na logá tých organizácií, ktoré volajú "Allah Akbar". ISIS je však tajná operácia západnej inteligencie a zasvätenci Aliancie sú presvedčení, že to je ďalší odklonný manéver Deep State/hlbokého štátu, ktorý sa prezentuje ako obeť ...

Diese Vorgehen bringt die betrügerischen Massenmedien immer mehr in Bedrängnis und aus Indonesien gibt es jetzt die nächste fabrizierte Geschichte – ISIS verbreitet Onlinedrohungen gegen satanische Organisationen wie die UN, die FED, die Universal Studios in Hollywood, CNN, die NATO und die NASA! Auf den Drohbildern sieht man einen Jihadisten, der mit einem Maschinengewehr auf Logos dieser Organisationen zielt und dabei „Allahu Akbar“ ruft. Bei ISIS handelt es sich aber um eine verdeckte Operation westlicher Geheimdienste, und die Allianz-Insider sind sich sicher, dass das alles ein weiteres Ablenkungsmanöver des Tiefen Staates darstellt, um sich selbst als Opfer präsentieren zu können…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/05/07/david-wilcock-mega-update-der-kritische-moment-der-ausschaltung-des-tiefen-staates-ist-gekommen-teil-2/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Enthüllungen Aktuell: Die Massenverhaftungen in den USA starten und die Elite bereitet sich auf ein Armageddon vor (von Jason Mason) – 15.April 2018

Veröffentlicht am April 15, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Die Massenverhaftungen in den USA starten und die Elite bereitet sich auf ein Armageddon vor

Štartujú Masové zatýkania v USA a elita sa pripravuje na Armagedon

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/04/Armageddon-768x512.jpg

V nedávnom videu vyšetrovací alternatívny novinár David Seaman oznamuje, že ohlásené masové zatýkanie v USA sa začína. Samotný námorník tvrdí, že videl otvorené obvinenia a povedal, že vládni úradníci a generáli mu to umožnili, a tvrdí, že obžalovaní zahŕňajú členov rôznych kráľovských rodín, celebrít, osobností a známych politikov. Počet zapečatených obvinení sa zvýšil takmer na 25 000! David Seaman píše na svojom Youtube kanáli, že elitistovia Kabbalisti sú už vystrašení a sú presvedčení, že teraz je čas, aby splatili všetky svoje zločiny. Táto udalosť môže skutočne zmeniť svet. David hovorí vo videu, že toto je "kult biednych bláznov, ktorí uctievajú Satana".

 

In einem aktuellen Video gibt der investigative Alternativ-Journalist David Seaman bekannt, dass die angekündigten Massenverhaftungen in den USA jetzt starten. Seaman will höchstpersönlich die geöffneten Anklageschriften gesehen haben und sagt, dass Regierungsangestellte und Generäle ihm das ermöglicht hatten, und seiner Aussage nach befinden sich unter den Angeklagten Mitglieder verschiedener königlicher Familien, Stars und Promis sowie bekannte Politiker. Die Anzahl der versiegelten Anklageschriften ist nunmehr auf fast 25.000 angestiegen! David Seaman schreibt auf seinem Youtube-Kanal, dass die elitären Kabbalisten sich bereits vor Angst in die Hosen machen und glaubt, dass die Zeit nun gekommen ist, wo ihnen all ihre Verbrechen heimgezahlt werden. Dieses Ereignis kann wahrlich die Welt verändern. David sagt im Video, dass es sich hier um einen „Kult von erbärmlichen Dummköpfen handelt, die den Satan anbeten“.

Beschreibung: https://i2.wp.com/stateofthenation2012.com/wp-content/uploads/2018/04/Sealed_Indictments_Mar_2018_Update.png

Vo videu sa spomína aj to, že prezident Qanon tento týždeň tvrdil, že sa očakáva, že vedúci Facebooku (Mark Z.) odstúpi a že sa chystá opustiť Spojené štáty. Zároveň sa v súčasnosti vyskytuje vzbura tisícov zamestnancov spoločnosti Google. Zamestnanci požadujú, aby spoločnosť Google prestala podporovať americký vojnový stroj. Je to hlavne o kontroverznom dron-programe Google "Project Maven". Drony používajú technológiu umelej inteligencie vyvinutú spoločnosťou Google na pomoc pri identifikácii vojenských cieľov. Spoločnosť vyvinula ten program v prísnom tajomstve a rozdelením zodpovednosti. Tisícky vývojárov netušili, že aktívne pracujú na vojnových technológiách. Iba teraz to zistili a požadujú aby spoločnosť okamžite prestala pracovať na tomto kontroverznom projekte. Viac než 3 100 zamestnancov spoločnosti Google podpísalo list odovzdaný novému CEO/generálnemu riaditeľovi Sundarovi Pichaiovi a v ktorom vysvetlili, že nesúhlasia s tým, že pracujú pre obranný priemysel.

Obáva sa, že tieto drony budú použité s umelou inteligenciou na aktívnu vojnu - takže by sa inštaloval prakticky "Skynet". Vo vyhlásení v New York Times Pichai povedal: "Akékoľvek vojenské využitie umelej inteligencie samozrejme vyvoláva oprávnené obavy a celá spoločnosť diskutuje o tej dôležitej otázke." Verejnosť sa obáva, že tieto zbrane by mohli byť použité proti ľuďom/na zabíjanie ľudí a iní veria, že to môže zvýšiť ich bezpečnosť v krajine ... To by samozrejme viedlo k vzniku nebezpečného policajného štátu, v ktorom je každý občan úplne nepretržite monitorovaný. Všetky veľké národy sveta pracujú na vývoji umelej inteligencie a na nových kvantových počítačoch, Čína je v súčasnosti vodcom! Celá tá vec sa už dávno vyvinula do pretekov v zbrojení s umelou inteligenciou, veľký Internet riadi to úsilie a kráča všetkou silou vpred a Google je teraz označovaná ako "AK podnikanie" a už nie ako dátová spoločnosť/podnikanie.

Navyše v posledných dňoch a týždňoch bolo niekoľko upozornení na nebezpečný vývoj v západnom svete a najmä v Spojených štátoch.

V priebehu masových zatýkaní členov hlbokého štátu a kabalov sa očakáva, že začnú bojovať s ťažkými protiopatreniami ako napríklad vo veľkom meradle EMP útok - elektromagnetické pulzy by mohli paralyzovať celú zásobovanie elektriny západného sveta. Denník Washington Examiner  minulý týždeň zverejnil článok, že kľúčoví vládni úradníci a zamestnanci všetkých hlavných spravodajských agentúr sa presúvajú do takzvaných "táborov zániku sveta". Tieto uzavreté/vzdialené oblasti hostia spoločnosti, ktoré v prípade EMP útoku, jadrovej vojny alebo biologickej vojny sa môžu stiahnuť do vzdialených prístreškov. Jedným z týchto systémov je Fortitude Ranch, amm môžu ísť ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť vlastné prístrešie, tam sú zásoby potravín po dobu jedného roka a vykonanávajú sa kurzy prežitia a školenia/tréning pre prepperov(?) na mieste.

Drew Miller, vedúci ranču, oznámil, že tam prišli členovia všetkých inteligentných služieb/agentúr (CIA, FBI, DIA). Miller, plukovník leteckých síl v dôchodku, hovorí, že sa nevyhnutne stane EMP útok a kolaps elektrickej siete! Miesto v takejto bezpečnej komunite by malo stáť okolo 1 000 EUR ročne - cenovo dostupné pre každého. Mnohé ďalšie správy z posledných mesiacov a rokov hovoria o tom, že aj svetová elita sa už pripravuje na tú mimoriadnu udalosť v špeciálnych super tajných podzemných základniach a odľahlých chránených súkromných nehnuteľnostiach. Toto všetko už nie je tajomstvom a stále viac a viac super bohatí ľudia otvorene hovoria o tom, ako plánujú prežiť koniec sveta.

Medzi príklady patrí Ted Turner, zakladateľ spoločnosti CNN, Philip Anschutz, generálny riaditeľ spoločnosti AEG a generálny riaditeľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos. Títo muži vlastnia rozsiahle odľahlé oblasti v rôznych štátoch Spojených štátov kde sa v núdzových situáciách ponúkajú autonómne sebestačné priestory, ktoré fungujú ako vlastné malé štáty. Iní bohatí ľudia robia to isté v Austrálii a najmä na Novom Zélande. V kríze ponúka Nový Zéland ideálnu ochranu pred nepokojmi a vojnami a krajina je úrodná a veľmi vzdialená. Ďalším dôvodom týchto opatrení by mohli byť pokusy o začatie III. Svetovej vojny.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa v súčasnosti snažia zapojiť Rusko do konfliktu.

Rusko v súčasnosti drží kľúč k svetovému mieru a prezident Putin tvrdo pracuje na zastavení všetkých vojen a na zastavení ďalšej eskalácie. Elitárske sily sa preto snažia démonizovať a pretlačiť ho všetkými prostriedkami, pretože západné mocnosti si pozorne prehliadli rozsiahlu pozemnú masu Ruska s obrovským nerastným bohatstvom. Už dlhé roky sa hraje veľká hra o ovládanie tej krajiny. Vedúcimi tej snahy sú Briti, Američania a Izrael. Časti americkej armády s jej základňami a NATO sa snažia dosiahnuť ten cieľ. Existuje os zla, ktorá zúfalo chce spustiť tretiu svetovú vojnu ale to sa môže stať len s Ruskom, ktoré však odmieta Nový svetový poriadok.

Kremeľ tvrdí, že dobre vie, že existuje obrovské sprisahanie na vytvorenie Armagedonu. Ruská vláda pozná všetkych duševne chorých vrahov v americkej vláde Trump. Až doteraz by BRICS-štáty mohli zabrániť scenáru Armagedonu a akýkoľvek pokus o začatie vojny. Kabali však nebudú odpočívať pretože je tu predpovedaný časový plán Armagedonu, ktorý má začať. Toto biblické proroctvo ešte nebolo splnené a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude! To spôsobuje paniku elity, pretože všetky ich plány sú založené na tom proroctve. Jedným z cieľov musí byť zmiernenie falošnou propagandou ovládanie hromadných mediálnych prostriedkov aby verejnosť mohla vidieť, že sú to len falošné správy a dezinformácie v apríli 2018, ktoré majú byť použité na intenzívne produkovanie toľkých konfliktov ako je to možné. Keď skončí apríl tak dôležité astrologické okno sa uzavrie a Armageddon môže byť raz a navždy odvrátený!

Teraz sme dosiahli veľmi kritické obdobie, lebo pokles/zánik elity je čoraz viac predvídateľný. Existuje niekoľko spôsobov ako sa môžu dostať von z tej nezvládnuteľnej situácie: To by bola jednak tretia svetová vojna alebo za druhé riadená deštrukcia globálnej ekonomiky a finančného systému. Druhou možnosťou by samozrejme bolo zrútenie elitných firemných ríš, ktoré by spustili domino efekt ...

 

Das wäre erstens ein Dritter Weltkrieg oder zweitens eine kontrollierte Zerstörung der globalen Wirtschaft und des Finanzsystems. Die zweite Möglichkeit würde natürlich die eigenen elitären Unternehmens-Imperien ebenfalls kollabieren lassen und das würde einen Domino-Effekt auslösen

Weiters wird im Video noch erwähnt, dass der Insider Qanon diese Woche behauptet hat, dass der Leiter von Facebook (Mark Z.) voraussichtlich zurücktreten wird und vor hat, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Gleichzeitig kommt es derzeit zu einer Revolte von tausenden Angestellten des Unternehmens Google. Die Angestellten verlangen, dass Google damit aufhören soll, die Kriegsmaschinerie der USA zu unterstützen. Es geht hauptsächlich um das von Google entwickelte kontroverse Drohnen-Programm „Project Maven“. Die Drohnen operieren mithilfe einer von Googleentwickelten Künstlichen Intelligenz (KI), die dabei helfen soll, militärische Ziele zu identifizieren. Das Unternehmen entwickelte das Programm unter strikter Geheimhaltung und Aufteilung der Aufgabenbereiche. Tausende Entwickler hatten keine Ahnung, dass sie aktiv an Kriegstechnologie arbeiteten. Erst jetzt sprechen sie darüber und verlangen, dass das Unternehmen sofort die Arbeit an diesem kontroversen Projekt beendet. Mehr als 3.100 Google-Mitarbeiter haben inzwischen einen Brief an den neuen CEO, Sundar Pichai, unterschrieben und wollen damit klarstellen, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass sie für die Rüstungsindustrie arbeiten.

Es wird befürchtet, dass diese Drohnen mit Künstlicher Intelligenz zur aktiven Kriegsführung eingesetzt werden sollen – damit würde man quasi „Skynet“ installieren. In einem Statement in der New York Times sagte Pichai: „Jede militärische Nutzung von Künstlicher Intelligenz ruft natürlich begründete Bedenken hervor und das ganze Unternehmen diskutiert gerade über dieses wichtige Thema.“ Die Öffentlichkeit hat Angst, dass diese Waffen dazu eingesetzt werden könnten, um Leute zu töten, andere glauben wiederum, dass damit die Sicherheit im Land erhöht werden kann… Das würde natürlich zur Entstehung eines gefährlichen Polizeistaats führen, in dem jeder Bürger rund um die Uhr komplett überwacht wird. Alle großen Nationen der Welt arbeiten gerade fieberhaft an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und neuen Quantencomputern, führend dabei ist derzeit China! Das Ganze hat sich längst zu einem Wettrüsten um Waffen mit künstlicher Intelligenz entwickelt, die großen Internetgiganten treiben diese Bemühungen mit aller Kraft voran und Google wird inzwischen als „KI-Unternehmen“ bezeichnet und nicht mehr als ein Daten-Unternehmen.

In den letzten Tagen und Wochen gab es außerdem bereits mehrere Warnungen vor bevorstehenden gefährlichen Entwicklungen in der westlichen Welt und speziell in den Vereinigten Staaten. Im Zuge der Massenverhaftungen von Mitgliedern des Tiefen Staates und der Kabale rechnet man mit schweren Gegenmaßnahmen wie einem großangelegten EMP-Angriff – die elektromagnetischen Pulse könnten die ganze Stromversorgung der westlichen Welt lahmlegen. In der Zeitung Washington Examiner erschien letzte Woche ein Artikel darüber, dass wichtige Regierungsmitglieder und Mitarbeiter aller großen Geheimdienste in sog. „Weltuntergang-Camps“ umsiedeln. Diese abgeschotteten Gebiete beherbergen Gemeinschaften, die sich im Falle einer EMP-Attacke, eines Atomkriegs oder eines Angriffs mit biologischen Kampfstoffen in abgelegene Schutzanlagen zurückziehen können. Eine dieser Anlagen ist die Fortitude Ranch, dort können Leute hingehen, die sich keinen eigenen Schutzbunker leisten können, es gibt dort Lebensmittelvorräte für ein Jahr und es werden vor Ort bereits Survival-Kurse und Trainings für Prepper durchgeführt.

Drew Miller, der Leiter der Ranch, hat bekanntgegeben, dass sich mittlerweile Mitglieder aller Alphabet-Geheimdienste dort eingefunden haben (CIA, FBI, DIA). Miller, ein pensionierter Oberst der Air-Force, sagt, dass ein EMP-Angriff und der Zusammenbruch der Stromversorgung unausweichlich geschehen wird! Ein Platz in einer solchen abgesicherten Gemeinschaft soll ungefähr 1.000 Euro pro Jahr kosten – das ist für jeden erschwinglich. Viele andere Meldungen der letzten Monate und Jahre sprechen davon, dass sich auch die Weltelite bereits in speziellen supergeheimen unterirdischen Bunkeranlagen und entlegenen bewachten Privatgrundstücken auf diesen Ernstfall vorbereitet. All das ist jetzt kein Geheimnis mehr und immer mehr Superreiche sprechen offen darüber, wie sie planen, den Weltuntergang zu überstehen!

Beispiele dafür sind Ted Turner, Gründer des Senders CNN, Philip Anschutz, CEO von AEG, oder Jeff Bezos, CEO von Amazon. Diese Männer besitzen riesige entlegene Ländereien in verschiedenen Bundesstaaten der USA, wo im Ernstfall wohl autonome selbstversorgende Gebiete entstehen werden, die als eigene kleine Staaten fungieren sollen. Andere reiche Personen machen das gleiche in Australien und speziell in Neuseeland. Im Krisenfall bietet Neuseeland den idealen Schutz vor Unruhen und Kriegen und das Land ist fruchtbar und sehr abgelegen. Ein anderer Grund für diese Vorkehrungen könnten die Versuche sein, doch noch den Dritten Weltkrieg zu starten. Es gibt mehrere Gründe, warum man gegenwärtig versucht Russland in einen Konflikt zu verwickeln.

Russland hält derzeit den Schlüssel für den Weltfrieden in der Hand, Präsident Putin arbeitet hart daran, alle Kriege zu stoppen und weitere Eskalationen zu unterbinden. Die elitären Kräfte versuchen deshalb, ihn mit allen Mitteln zu dämonisieren und unter Druck zu setzen, denn die Westmächte haben ein Auge auf die große Landmasse Russlands mit seinen riesigen Bodenschätzen geworfen. Es wird seit vielen Jahren ein großen Spiel gespielt, um dieses Land kontrollieren zu können. Federführend dabei sind die Briten, die Amerikaner und Israel. Teile des US-Militärs mit seinen Basen und die NATO versuchen alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um dieses Ziel zu verwirklichen. Es gibt eine Achse des Bösen, die unbedingt einen Dritten Weltkrieg starten will, das kann aber nur zusammen mit Russland geschehen, welches sich allerdings der Neuen Weltordnung widersetzt.

Der Kreml ist sich laut eigenen Aussagen sehr wohl darüber bewusst, dass eine enorme Verschwörung existiert, um ein Armageddon zu erschaffen. Die russische Regierung kennt alle wahnsinnigen Kriegstreiber in der amerikanischen Trump-Administration. Bis jetzt konnte das Armageddon-Szenario und jeder Versuch, einen solchen Krieg zu starten, von den BRICS-Staaten verhindert werden. Die Kabale wird aber nicht ruhen, weil es einen prophezeiten Zeitrahmen gibt, in dem Armageddon starten muss. Diese biblische Prophezeiung hat sich bis jetzt nicht erfüllt und wird es höchstwahrscheinlich auch nicht tun! Das versetzt die Elite in Panik, denn all ihre Pläne bauen darauf auf. Ein Ziel muss deshalb darin bestehen, die falsche Propaganda der kontrollierten Massenmedien abzuschwächen, damit die Öffentlichkeit sehen kann, dass es sich dabei nur um Fake News und Desinformation handelt, denn der April 2018 soll intensiv dafür genutzt werden, um so viele Konflikt wie möglich zu erzeugen. Wenn der April vorbei ist, schließt sich ein wichtiges astrologisches Zeitfenster und Armageddon kann möglicherweise ein für alle Mal abwendet werden!

Wir haben nun eine überaus kritische Zeitperiode erreicht, in der der Niedergang der Elite immer vorhersehbarer wird. Es gibt für sie nur wenige Möglichkeiten, sich aus dieser für sie unlösbaren Situation zu befreien: Das wäre erstens ein Dritter Weltkrieg oder zweitens eine kontrollierte Zerstörung der globalen Wirtschaft und des Finanzsystems. Die zweite Möglichkeit würde natürlich die eigenen elitären Unternehmens-Imperien ebenfalls kollabieren lassen und das würde einen Domino-Effekt auslösen…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/04/14/die-massenverhaftungen-den-usa-starten-und-die-elite-bereitet-sich-auf-ein-armageddon-vor/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-Redaktion

 

 

Enthüllungen Aktuell: Der Sturm ist hier – Der Niedergang des Tiefen Staates wird offensichtlich! Teil 1+ 2 (von Jason Mason) – 05.April 2018

Veröffentlicht am April 5, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Der Sturm ist hier – Der Niedergang des Tiefen Staates wird offensichtlich! Teil 1

Búrka je tu - pád Deep State sa stáva zrejmým! 1. Časť

 

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/04/Niedergang-1-768x511.jpg

 19. marca vydal Benjamin Fulford novú aktualizáciu o tajnom geopolitickom vývoji vo svete. Je presvedčený, že pozitívne sily v USA teraz prevzali najdôležitejšie kľúčové pozície v americkej vláde. Tieto tzv. Biele klobúky majú teraz kontrolovať Biely dom, CIA, NSA, FBI, Pentagon a ďalšie kľúčové agentúry, ktoré teraz umožňujú očistiť všetky nižšie úrovne týchto agentúr. Fulford je presvedčený, že v nadchádzajúcich mesiacoch zistíme, aké hrozné zločiny spáchali kabali proti svetovej populácii.

Plány tej satanskej elity zahŕňali zabíjanie/vyhubenie  90% svetovej populácie samo-vyrábanými  vytvorenými epidémiam, ako je SARS, vtáčia chrípka, Ebola, AIDS, atď. Donedávna sa elita opakovane snažila začať tretiu svetovú vojnu, aby podľa ich proroctva splnili svoju úlohu svetovej nadvlády. tiež povedal, že kabali sú za udalosťami z 11. septembra a Fukushima a existuje dostatok dôkazov, ktoré by to podporili. Ďalším krokom bielych klobúkov by malo byť konfrontovanie svetovej verejnosti s týmito dôkazmi. Fulfordove zdroje hovoria, že približne jeden milión Američanov je zapojený do sprisahania zabitia 90% zostávajúcich Američanov a zotročiť zvyšok. Tento milión tiež zhromažďuje satanistov predstierajúcich, že sú moslimami, Židmi alebo kresťanmi, ale v skutočnosti aktívne uctievajú Satana.

Satanisti teraz vedia, že ich plány sú zmarené a snažia sa nájsť bezpečnosť niekde vo svete, čomu sa podľa Fulforda skutočne zabránilo. Zdroje spoločnosti Fulford ďalej uvádzajú, že táto elita dokonca tvrdila, že sa pokúsili opustiť Zem. Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť sú portály, ktoré vedú k iným planétam, ako to pravdepodobne robí CERN. Ďalšou možnosťou bol útek s tajnými vesmírnymi loďami, ktoré sa vyvinuli v Antarktíde. Zdroje CIA Fulfordovi potvrdzujú, že všetky tieto únikové cesty boli odstránené, Satanisti nemôžu uniknúť, sú tu uviaznutí a teraz sú vylúčení. Jedným z dôvodov nedávneho rozsiahleho mediálneho útoku na Rusko, podľa zdrojov CIF, sú staroveké hviezdne brány nachádzajúce sa v Sýrii. Prezident Putin teraz kontroluje tieto miesta a preto zabráni tomu, aby sa kabali mohli vysporiadať so situáciou prostredníctvom týchto portálov. Potvrdzuje sa, že naša planéta je preto v karanténe. Jednou z najväčších zločinov v tejto skupine boli útoky z 11. septembra, v ktorých sa podľa rôznych vyhlásení uviedlo, že Saudská Arábia bola do tých útokov zapojená. So všetkými dostupnými dôkazmi sa veľa strán obáva, že budú súdení. Podľa Fulforda bývalý americký prezident Barack Obama sa údajne pokúšal získať azyl v Anglicku. Obama sa teraz snaží o ochranu po tom, čo ktokoľvek, kto by mu pomohol v americkej štruktúre moci bol buď prepustený, zatknutý alebo vylúčený.

Minulý týždeň bol minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson prepustený a nahradený Mikeom Pompeom z CIA. Toto všetko by malo súvisieť s programom riadenia mysle spoločnosti Google, ktorú vedú kabali, ktorá nazýva každého "ruským agentom", kto porušuje ich zamýšľaný program "nového svetového poriadku". Ďalší muž, ktorý bol vyhodenýnz Bieleho domu, je Steve Goldstein, podriadený Rex Tillersona. Dokonca samotná CIA by mala byť úplne pod kontrolou americkej armády. Tajná služba sa dlho zapája do nezákonného obchodovania so zbraňami a drogami, ako aj do prania špinavých peňazí, ktoré sa teraz zastavujú a mali by sa objasniť. Teraz môžete všade vidieť, že Kabalisti sú konečne predvedení pred spravodlivosť. Jedinou zostávajúcou mocenskou základňou sú v súčasnosti infiltrované hlavné médiá, ako je CNN. Z dôvodu prebiehajúcich detekcií/zatýkaní už bolo ukázané aký druh manipulácie a kontroly vedomia operáciou Mockingbird tu máme. Benjamin Fulford dospel k záveru, že udalosti sa naozaj začínajú blázniť, ale pozitívne.     

Ďalšou prekážkou pre Kabalov je znovuzvolenie prezidenta Putina a propagandistický stroj západných médií opäť zlyhal. Agenti novej svetovej objednávky nenávidia Putina za to, že zaujal postavenie, ktoré bráni ich cieľom. Putin povedal, že národy Západu pod kontrolou Kabalov stratili schopnosť reprodukovať sa. Všetky západné krajiny nemôžu takto prežiť, dokonca ani s pomocou migrantov. Bez pravidiel, morálky a zákonov, ktoré podporujú zdravých ľudí a ktoré sa vytvorili a založili viac ako tisícročia, sa civilizovaní ľudia stanú zvieratami. Tento vývoj je jasne viditeľný. Neoddeliteľnou súčasťou Nového svetového poriadku je úplné ignorovanie morálky. Agentúry agendy sa nestarajú koľko ľudí zomrie pri realizácii ich plánov, alebo koľko národov musia zničiť. Elitní satanisti chcú zničiť morálku aby podrobili ľudí svojej vôli. Prezident Putin chápe dôležitosť morálky a duchovnosti. Neomarxizmus, rodová agenda atď. sú prostriedkom na zničenie morálky, morálky a zdravého duchovenstva. Potreby väčšiny sú vždy dôležitejšie než potreby menšín. Samozrejme, pokles mocenských štruktúr v USA bude mať značný vplyv na tých istých ľudí v Európe a najmä v Nemecku.

President Donald Trump je v súčasnej dobe pravdepodobne hlavným protagonistom v boji za budúcnosť ľudstva a vytvára tiež, ako bolo sľúbené, vysušiť močiare a zvrhnúť hlboký štát, vrátane kabalov. Ľudia sa pýtajú, ako sa dostali týmto spôsobom a kto dal FEDu tú moc. Trump tiež zvíťazí v boji proti bývalým všadeprítomným masovým-médiám a proti operácii Mockingbird, ktorá má zaútočiť na masy. Tiež zasvätený "QAnon" je vždy novinka. Q píše, že najväčší strach zradných kabalov sa teraz stane skutočnosťou a že ľudstvo sa prebúdza z hlbokého spánku. Búrka je naozaj na obzore.

They think you are STUPID. They think you will follow the STARS. They openly call you SHEEP/CATTLE. THERE WILL COME A TIME NONE OF THEM WILL BE ABLE TO WALK DOWN THE STREET. BIGGEST FEAR. PUBLIC AWAKENING.

Myslia si, že si hlúpi. Myslis si, že budete nasledovať STARS. Oni vás nazývajú verejne OVCE/ DOBYTOK. Bude to obdobie, v ktorom nikto z NICH nebude schopný ÍSŤ PO ULICI. Najväčší strach. PREBUDENIE VEREJNOSTI. Q

Najmä v nemecky-hovoriacich krajinách sa od roku 1945 uskutočnilo rozsiahle preškoľovanie. Zaviedol sa nový povojnový poriadok a podporovali, sa odborníci z psychológie nútený ovplyvňovať povedomie o prevýchovu všetkých Nemcov, takže by mali pokračovať v tejto neskoršej prevýchove bez poučenie vlastnej vôle. Všetky poválečné noviny, ktoré pôvodne založili spojenci, sa až dodnes riadia týmto programom, rovnako ako ostatné médiá a univerzity. V médiách sa vyskytla skutočná "de-germanizácia" a celý vzdelávací systém od materskej školy po univerzitu je dnes ešte stále ovplyvnený. Tisícky vedeckých kníh vydala CIA na presadzovanie reedukácie. Týmto spôsobom po druhej svetovej vojne došlo ku kultúrnemu úpadku nemeckej kultúry.

Najsilnejšou psychologickou zbraňou, ktorá sa opakovane dostáva na pole, je niekoľko miliónov obetí národného socializmu. Preto sa šíril nebezpečný protifašizmus, čo je čoraz väčšia hrozba. Štúdie dokazujú, že až 120 miliónov ľudí počas 20. storočia stratili svoj život prostredníctvom komunizmu a antifašizmu. Avšak väčšina týchto ľudí sa nestala obeťou vojny, ale obeťou samotného systému. Zvláštnosťou tohto systému je nepriateľstvo voči tradícii a takzvanému "sociálnemu teroru". Patrí sem zavedenie feminizmu, takzvaná tolerancia, rodová ideológia atď. V zásade to všetko je založené na neznášanlivosti a dobrovoľnom odmietaní vedomostí alebo ignorovaní dlho známych faktov. Ďalšou črtou antifašizmu je etnická diskriminácia a kolektívne odsúdenie ľudu (nemcov).

Dôležitým prostriedkom na prevýchovu svetovej populácie dnes je, "sociálna" platforma Facebook. Minulý týždeň tam bol nedávny škandál, pretože to bolo oznámené, že Facebook mal súkromné ​​dáta 50 miliónov užívateľov a dal ich alebo predané rôznym organizáciám, ako sú Cambridge Analyticaweitergegeben, na študovani a analyzovanie ich správania pri používaní. V dôsledku toho došlo k vlne súdnych sporov proti spoločnosti. Mark Zuckerberg a generálny riaditeľ Sheryl Sandberg sa museli verejne ospravedlniť. Spoločnosť Facebook porušila svoje vlastné pravidlá a umožnila tretím osobám prístup k miliónom osobných používateľských údajov, ktoré by sa mali vymazať. Samozrejme, všetko sa to stalo bez súhlasu dotknutých. Krátko nato bola spustená akcia #DeleteFacebook (vymazať Facebook) a tisíce používateľov sa rozhodli nastaviť značku a vymazať svoj profil. Mnohí z nich prešli na iné sociálne siete ako Vkontakte a znova získali svoje súkromie.

Spoločnosť Facebook nie je obmedzená iba na registrované účty, pokiaľ ide o špehovanie používateľov, ale aj na sledovanie správania ľudí, ktorí nie sú zaregistrovaní na Facebooku, na internete. To sa deje s takzvanými sledovačmi, ktoré sa nachádzajú na najdôležitejších 10 000 webových stránkach. Tracker sú malé programy, ktoré sledujú návštevníkov týchto stránok a špehujú svoje surfovacie návyky. Tiež sú vyvolané údaje z vlastného operačného systému. To dáva týmto organizáciám prehľad o súkromných údajoch všetkých používateľov. Týmto spôsobom spoločnosť Facebook dosiahla údaje miliárd ľudí. Toto je prvýkrát v ľudskej histórii, keď súkromná organizácia metodicky zhromažďuje, ukladá, vyhodnocuje a predáva dáta od všetkých ľudí. Na Facebooku je nový nástroj na zistenie, aké osobné informácie boli nevedomky zdieľané na Facebooku s tretími stranami. Stačí navštíviť webovú stránku spoločnosti Supremo a prihlásiť sa na Facebook: https://www.supremo.tv/facebook-privacy/

Existujú aj spôsoby ochrany proti sledovateľom, ktoré sú takzvanými rozšíreniami prehliadača, ktoré zabraňujú sledovaniu a uloženiu správania pri surfovaní. Ghosteri je jedným z nich. Toto ľahko inštalovateľné bezplatné rozšírenie je k dispozícii pre všetky populárne prehliadače, ako sú Firefox, Chrome a mobilné aplikácie. Belgicko urobilo tento mesiac prvý krok a varovalo Facebook, aby zastavil sledovanie ľudí, ktorí nemajú účet v sociálnej sieti. V prípade porušenia sú okamžite platné sankcie vo výške až 250 000 EUR za deň. NSA informátor a bývalí zamestnanci CIA, Edward Snowden potom oznámil minulý týždeň, že spoločnosti, ako je Facebook, nie sú sociálne médiá, ale "kontrolná organizácia" klamajúca verejnosť. Facebook a iné "sociálne médiá" zarábajú svoje miliardy s dôvernými údajmi o ochrane súkromia používateľov, ktorých prezradia a predávajú. Všetky tieto monitorovacie organizácie sú spojené s hlbokým štátom, ktorý hodnotí tieto informácie a používa ich proti obyvateľstvu. Hlboký ŠTÁT alebo Illuminati ich používajú pre ich škodlivé účely Google, Facebook, Youtube a Twitter. Zastavme to, teraz existuje veľa alternatív ... Zdroj a ďalej:http://jason-mason.com/2018/04/04/der-sturm-ist-hier-der-niedergang-des-tiefen-staates-wird-offensichtlich-teil-1/

 

 

Búrka je tu - pád Deep State sa stáva zrejmým! Časť 2

 Okrem Q-Anonu existujú aj iní zasvätenci, ktorí odhaľujú svoje vedomosti o nadchádzajúcich udalostiach v Spojených štátoch. Jeden z nich sa nazýva Arthur, člen takzvanej Aliancie. Arthur pravidelne aktualizuje informácie o tajných operáciách. Tento týždeň oznámil spustenie Plánu 5. Arthur informuje o nadchádzajúcich masových zatýkaniach a vojenských tribunáloch pre iluminátov v zálive Guantánamo. Dá sa zaručiť maximálna bezpečnosť pri rokovaniach a zadržaní zločincov hlbokého štátu. Informátor si vybral meno Arthur na základe legendy o kráľovi Arthusovi a jeho rytieroch okrúhleho stola. Pri stole kráľa Artuša bolo množstvo známych čestných bojovníkov. Arthur už uviedol niekoľko rozhovorov a tu sú niektoré z jeho najnovších a najdôležitejších informácií.

Arthur: "Teraz sa deje veľa vecí. Okrem mňa možno skoro 100 ľudí vie to čo sa deje v zákulisí. Môžem tu uviesť len stručný prehľad. V roku 2015 spustila americká armáda prevrat. Obama chcel aby sme v tej dobe odovzdali do NATO 10 lietadlových dopravcov, admirál bol proti nemu a povedal mu, "zmizni sakra"-(„go fuck yourself“). Takže sme ich priviedli späť, to bol začiatok prevratu. Odvtedy sa to zhoršilo, Clintons a Obama chceli spolupracovať. Situácia sa zhoršila až k bodu, keď prezident Putin radil Donaldovi Trumpovi aby sa pokúsil stať prezidentom. Putin v tom čase povedal Trumpovi, že Obama a Clinton by vytvorili nový svetový poriadok. Preto sa niekto musel pokúsiť znovu získať Ameriku, inak by sa krajina stratila. "

Trump sa nakoniec dostal do Bieleho domu a okamžite si uvedomil, že asi 7 biliónov dolárov zmizlo. Obama zvýšil dlh Spojených štátov o 11 biliónov počas svojho funkčného obdobia ale Trump nemohol určiť na čo sa použilo 7 biliónov. Obama nevytvoril žiadne mosty, letiská, budovy, potrubia alebo čokoľvek iné. Takže kde boli všetky peniaze? Trump získal informácie od CIA, FBI a Interpolu. To bola pre Obamu samozrejme katastrofa pretože vedel, že keby bola zvolená Hillary Clintonová tak ten podvod by nikdy nebol odhalený. Samozrejme, že to bol veľký problém a niekoľko pokusov o odstránenie Trumpa dostal Blackwater, Navy SEALS, Delta Force a niektorých dôstojníkov spravodajských služieb CIA a Black Ops. Títo ľudia nie sú hlúpi a sú zvyknutí na víťazstvo! Trump bol napadnutý FBI a Illuminati, poslali niekoľko ľudí a povedali Trumpovi, že nebol prvým prezidentom, ktorý by sa vypol, Kennedy sa už pokúsil vypnúť Fed. Ak ako čitateľ neviete o tom, zistite si o založení FED na ostrove Jeckyll v roku 1913. "

"Takže Fed bol zapojený do celej veci a Obama vedel, že to bolo zneužitie jeho právomocí. Trump preto okamžite podpísal výkonný príkaz a vyhlásil celú vec za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Ak sa situácia zhorší tak stačí podpis Trumpa na vyhlásenie stanného práva. S vyhláškou boli zmrazené aktíva 9 000 ľudí a spoločností ako Deep State a jeho pedofili. So 7 miliardami dolárov v daňových poplatkoch si Obama kúpil 4000 spoločností v Afrike, Trump zmrazil všetky účty týchto spoločností. Potom sa Guantánamo ihneď začalo rozširovať a zatýkania už začali! "

Interviewer: "Očakával som to, pretožeže som počul, že už bolo zachytených niekoľko dôležitých ľudí. Noviny vymysleli iné titulky aby tie záležitosti nepriťahovali príliš veľa pozornosti. Zdá sa, že Guantánamo má až 13 000 väzňov, pôvodne sa tvrdilo, že väzenie bude slúžiť pre nelegálnych migrantov, ale už existuje viac ako 13 000 uzatvorených obvinení. Zdá sa teda, že Aliancia je v záverečnej fáze prípravy na masové zatýkanie. "

Arthur: "Neviem či ste niekedy videli vojenský súd pretože kvôli  národnej bezpečnosti nebudú žiadne občianske rokovania. Všetci obžalovaní predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť a navyše mnohí občianskí sudcovia sú skorumpovaní alebo patria do tých istých kruhov. Pre Illuminátov nebudú žiadne občianske rokovania. Máme 27 dôkazov o vysokej vlasteneckej zrade, ktoré spáchala Hillary Clintonová, ktorá nelegálne predávala uran do zahraničia. Bude to 90-dňové časové okno, v ktorom sa bude konať väčšina zatknutí, je veľa čo robiť. Naša armáda znova prevezme krajinu, zničíme Federálnu rezervnú banku. Príkaz bol vydaný a ak sa niečo stane s Trumpom tak ďalší deň to isté platí pre 4,760 ľudí v satanských kruhoch, ktorých máme na zozname. Preto žijú v strachu Illuminati, Bilderbergeri, Trilaterálna komisia, Skull and Bones, G8 a ďalší ľudia, boja sa, že Trump môže niečo zachytiť. V tomto 90-dňovom časovom okne by sa mohli vyskytnúť všetky druhy zlých vecí, pretože Satanisti sa tak ľahko nevzdajú a preto je dôležité aby sa civilisti naučili seba-zásobovať tri mesiace. "

"Neviem presne aký smer  pretrvá, ale sú na rade všetci, takže je to irelevantné. Každý z nich je preukázateľne nízky satanský odpad, máme o nich všetky informácie. Niektorí sú vinní z vlastizrady, iných zločinov na najvyššej úrovni alebo dokonca menej závažných trestných činov. Niektorí z nich sú zločinní, niektorí sa ospravedlnili ale všetci čoskoro budú na rade. "

Interviewer: "Myslím, že to ľahko nevzdajú, pravdepodobne budú mať v zálohe nejaké špinavé triky."

Arthur: "Koho to zaujíma? Ako som povedal, bude niekoľko anarchistov s maskami,  sprejmi a baseballové pálky, nebudú môcť robiť nič proti miliónom buranov a vlastencov, ktorí majú miliárdy nábojov, okolo 500 miliónov zbraní a. Ako dlho môžu títo idioti prežiť? "

Interviewer: "Vlastne som mal na mysli Deep State, nemohol by spôsobiť masívne falošné útoky?"

Arthur: "Čo by ešte mali robiť, čo ešte neurobili? Samozrejme, že budú klamať, podvádzať, kradnúť, popierať a robiť falošné vyhlásenia, ale už to očakávame. Ale nebojte sa, moji chlapci majú všetko pod kontrolou. Štát-hviezda bude znovu svietiť, dobre? Niet pochýb o tom. V blízkej budúcnosti sa objavia mnohé veci, noviny a spravodajské médiá sa zbláznia. Deep State/hlboký štát sa bude pokúšať o ďalšie vražedné útoky na prezidenta Trumpa. Tímy SEAL, tímy SWAT, Dark Ops, snipers, Rangers a Delta Force sú všetci za Trumpom a túžia poľovať! Akonáhle Deep State zdvihne hlavu z morásu tak na ňu dostane.... "

"Keď sa divoké zviera tlačí do rohu to urobí  niečo hlúpe. Nemajú žiadnu obranu a miesto na útek. Čoskoro podniknú niečo hlúpe. Akonáhle sa to stane, môžete sledovať americkú armádu ako rozdúpe Deep State ako hmyz. Hlboký štát môže buď elegantne ustúpiť a ísť do väzenia alebo začať bojovať a zomrieť. Bez ohľadu na to ako to bude prebiehať, my vyhráme! "

"Teraz sme prvýkrát získali kontrolu nad CIA. Najlepšie, čo môžete robiť nie je hľadieť ďaleko a nie čítať noviny! Trump našiel spôsob ako obísť Deep State/Hlboký štát a vyhnúť sa médiám. To je dôvod prečo používa Twitter, priamo (bez médií) dosahuje 200 miliónov Američanov. Pokúšajú sa ho zastaviť pretože proti nim používa ich vlastný nástroj kontroly. Kanály ako CNN, MSNBC, CBS a ich neúprosné falošné správy sú ešte stále ich najsilnejšími nástrojmi. Dezinformácia je silnejšia ako dohľad, ktorý je v súčasnosti najväčším problémom, pretože väčšina ľudí dostáva falošný pohľad na svet z televízie; liberálna propaganda je najhoršia zo všetkých. "

"Ovládajú hlavné médiá, Hollywood, verejné školy, univerzity, Silicon Valley, preto ich nazývame" hlasnou menšinou ". Ľudia si musia uvedomiť/pochopiť, že oni sa len zdajú byť väčšinou, pretože kontrolujú všetko! Jedna z prvých vecí, ktorých sa potrebujeme zbaviť je kartel výuky, nasledovaný farmaceutickým kartelom, univerzitné agendy a potom takzvanej politickej korektnosti, pretože to je najškodlivejšia vec, ktorá sa civilizácii môže stať a okrem toho je to urážka pre každého, kto má IQ viac ako 4! Ľudia už nemôžu rozumne komunikovať pretože by mohli ublížiť každému pocitu alebo byť označený za rasistu alebo homofóba. Ak poviete nezamaskovanú pravdu tak okamžite ste odsúdený ako fanatik, tak to nemôže pokračovať. Niektorí dospelí budú musieť zostať doma a hrať si s ich prstami, zvyšok z nás vyrieši svetové problémy! Len nám nechoďte do cesty! "

"Štát Star/hviezda štátu, ľudia pre ktorých pracujem, to sú Biele klobúky, rešpektujeme ústavu a sme skupina kresťanských vlastencov v armáde. Štát Star má už dlhú dobu všetky tieto inkriminujúce údaje. Chceli sme Trumpa ako prezidenta, pretože chceme priniesť tieto fakty verejnosti ....  .

Zdroj a ďalejhttp://jason-mason.com/2018/04/04/der-sturm-ist-hier-der-niedergang-des-tiefen-staates-wird-offensichtlich-teil-2/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-REdaktion

Enthüllungen Aktuell: Der Sturm ist hier – Der Niedergang des Tiefen Staates wird offensichtlich! Teil 1+ 2 (von Jason Mason) – 05.April 2018

Veröffentlicht am April 5, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Der Sturm ist hier – Der Niedergang des Tiefen Staates wird offensichtlich! Teil 1

 

 

Am 19. März veröffentlichte Benjamin Fulford ein neues Update zu den geheimen geopolitischen Entwicklungen auf der Welt. Er ist sich sicher, dass die positiven Kräfte in den USA nun die wichtigsten Schlüsselpositionen in der amerikanischen Regierung übernommen haben. Diese sogenannten White Hats sollen nun das Weiße Haus, den CIA, die NSA, das FBI, das Pentagon und weitere wichtige Agenturen kontrollieren, wodurch es jetzt möglich wird, alle niederen Ränge dieser Agenturen zu reinigen. Fulford glaubt, dass wir in den kommenden Monaten herausfinden werden, welche fürchterlichen Verbrechen der Kabale an der Weltbevölkerung begangen hat.

Die Pläne dieser satanischen Elite umfasste auch die Tötung von ca. 90% der Weltbevölkerung durch selbst erschaffene Seuchen wie SARS, die Vogelgrippe, Ebola, Aids usw. Bis zuletzt wurde von der Elite immer wieder versucht, einen Dritten Weltkrieg zu starten, um ihre Prophezeiungen zu erfüllen, die ihnen die Weltherrschaft sichern sollten. Die Kabale soll auch hinter den Geschehnissen von 9/11 und Fukushima stehen, und dazu liegen jetzt genügend Beweise vor. Der nächste Schritt der White Hats soll nun sein, die Weltöffentlichkeit mit diesen Beweisen zu konfrontieren. Fulfords Quellen sprechen davon, dass etwa eine Million Amerikaner in einen Plot verwickelt sind, 90% der restlichen Amerikaner zu töten und den Rest zu versklaven. Diese eine Million setzt sich auch Satanisten zusammen, die vorgeben, Muslime, Juden oder Christen zu sein, in Wirklichkeit beten sie jedoch aktiv den Satan an.

Die Satanisten wissen jetzt, dass ihre Pläne durchkreuzt werden und versuchen sich irgendwo im Ausland in Sicherheit zu bringen, was Fulford nach allerdings effektiv verhindert worden sein soll. Fulfords Quellen berichten weiter, dass diese Elite sogar versucht haben soll, die Erde zu verlassen. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, sollen Portale sein, die zu anderen Planeten führen, so wie angeblich CERN. Eine andere Möglichkeit war die Flucht mit geheimen Raumschiffen, die in der Antarktis entwickelt werden. Die CIA-Quellen von Fulford bestätigen, dass alle diese Fluchtmöglichkeiten ausgeschaltet wurden, es gibt für die Satanisten keine Möglichkeit mehr, zu entkommen, sie sind hier gefangen und werden jetzt ausgeschaltet. Ein Grund für den in letzter Zeit großangelegten medialen Angriff auf Russland sollen laut Fulfords CIA-Quellen antike Sternentore sein, die sich in Syrien befinden. Präsident Putin soll nun diese Orte kontrollieren und er wird demnach verhindern, dass sich die Kabale durch diese Portale absetzen kann. Es wird bestätigt, dass sich unser Planet daher unter Quarantäne befindet. Eines der größten Verbrechen dieser Gruppe waren die Anschläge von 9/11, an denen laut verschiedenen Aussagen auch Saudi Arabien beteiligt gewesen sein soll. Da jetzt alle Beweise vorliegen, fürchten viele Beteiligten, dafür vor Gericht gestellt zu werden. Laut Fulford versuchte angeblich der ehemalige US-Präsident Barack Obama in England Asyl zu bekommen. Obama sucht demnach nun Schutz, nachdem jeder, der ihm in der amerikanischen Machtstruktur geholfen hat, entweder gefeuert, verhaftet oder ausgeschaltet worden ist.

Vorige Woche wurde auch der amerikanische Staatssekretär Rex Tillerson gefeuert und durch Mike Pompeo von der CIA ersetzt. Das alles soll mit der Mind-Control-Agenda von dem von der Kabale geleiteten Unternehmen Google zu tun haben, die jeden als „russischen Agenten“ bezeichnen soll, der gegen ihre angestrebte Agenda zur „Neuen Weltordnung“ verstoßen sollte. Ein weiterer Mann, der vom Weißen Haus gefeuert wurde, ist Steve Goldstein, ein Untergebener von Rex Tillerson. Auch die CIA selbst soll sich nun bereits vollständig unter der Kontrolle des US-Militärs befinden. Der Geheimdienst soll seit langer Zeit in den illegalen Waffen- und Drogenhandel sowie in Geldwäscherei verstrickt sein, was nun aufhören und aufgeklärt werden soll. Man kann jetzt überall sehen, dass die Kabbalisten der Kabale nun endlich vor Gericht gestellt werden. Die einzige verbliebene Machtbasis sind derzeit noch die unterwanderten Mainstream-Medien wie CNN. Durch laufende Aufdeckungen hat sich nun schon gezeigt, mit welcher Art von Manipulation und Bewusstseinskontrolle durch die Operation Mockingbird wir es hier zu tun haben. Benjamin Fulford meint abschließend, dass die Ereignisse nun wirklich beginnen, verrückt zu werden, aber auf eine positive Art und Weise.

Beschreibung: https://theconservativetreehouse.files.wordpress.com/2018/03/trump-storm-3.jpg?w=474&h=357

Der nächste Rückschlag für die Kabale ist die Wiederwahl von Präsident Putin, und die Propaganda-Maschine der westlichen Medien hat ein weiteres Mal versagt. Die Agenten der Neuen Weltordnung hassen Putin, weil er eine Position einnimmt, die ihre Ziele verhindert. Putin sagte, dass die unter der Kontrolle der Kabale stehenden Völker des Westens die Fähigkeit zur Fortpflanzung verloren haben. Alle westlichen Länder können so nicht überleben, nicht einmal mit der Hilfe von Migranten. Ohne Regeln, Moral und Gesetzte, die einem gesunden Volk zugrunde liegen und sich über Jahrtausende geformt und etabliert haben, werden zivilisierte Menschen zu Tieren. Diese Entwicklung ist deutlich wahrzunehmen. Ein wesentlicher Bestandteil der Neuen Weltordnung ist die völlige Missachtung der Moral. Die Agenten der Agenda kümmern sich nicht darum, wie viele Menschen für die Umsetzung ihrer Pläne sterben oder wie viele Nationen sie zerstören müssen. Die elitären Satanisten wollen die Moral zerstören, um die Menschen ihrem Willen zu unterwerfen. Präsident Putin versteht die Wichtigkeit von Moral und der Spiritualität. Neo-Marxismus, Gender-Agenda usw. sind ein Mittel zur Zerstörung von Sitten, Moral und gesunder Spiritualität. Die Bedürfnisse der Mehrheit sind immer wichtiger als jene von Minderheiten. Der Niedergang der Machtstrukturen in den USA wird natürlich auch starke Auswirkungen auf die gleichen Leute in Europa und ganz besonders in der BRD haben.

Präsident Donald Trump ist derzeit wohl die Hauptfigur im Kampf für die Zukunft der Menschheit und schafft es auch, wie versprochen, den Sumpf trockenzulegen und den Tiefen Staat samt der Kabale zu entmachten. Die Menschen werden sich fragen, wie es so weit kommen konnte und wer der FED ihre Macht gab. Trump gewinnt auch den Kampf gegen die vormals allmächtigen Massenmedien und die Operation Mockingbird, die die Massen verdummen soll. Auch vom Insider „QAnon“ gibt es ständig Neuigkeiten. Q schreibt, dass die größte Angst der verräterischen Kabale nun wahr wird und es zu einem Erwachen der Menschheit aus ihrem Tiefschlaf kommt. Der Sturm ist nun wirklich schon am Horizont.

They think you are STUPID. They think you will follow the STARS. They openly call you SHEEP/CATTLE. THERE WILL COME A TIME NONE OF THEM WILL BE ABLE TO WALK DOWN THE STREET. BIGGEST FEAR. PUBLIC AWAKENING. Q

Sie denken, ihr seid DUMM. Sie denken, ihr werdet den STERNEN folgen. Sie nennen euch öffentlich SCHAFE/VIEH. ES WIRD EINE ZEIT KOMMEN, IN DER KEINER VON IHNEN FÄHIG SEIN WIRD, OFFEN AUF DIE STRASSE ZU GEHEN. GRÖSSTE ANGST. DIE ÖFFENTLICHKEIT ERWACHT. Q

Besonders im deutschsprachigen Raum kam es ab 1945 zu einer groß angelegten Umerziehung. Es wurde eine neue Nachkriegsordnung eingeführt und gefördert, wobei Experten der Psychologie eine Re-education ins Bewusstsein aller Deutschen erzwangen, sodass sie diese Umerziehung später auch ohne Anleitung aus eigenem Antrieb fortführen sollen. Alle ursprünglich von den Alliierten gegründeten Nachkriegszeitungen folgen bis heute diesem Programm, ebenso die anderen Medien und Universitäten. Es wurde in den Medien eine regelrechte „Entdeutschung“ durchgeführt und das gesamte Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Universität ist noch heute davon betroffen. Im Auftrag der CIA erschienen in Folge tausende wissenschaftliche Bücher, um die Re-Education durchzusetzen. Auf diese Weise kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem kulturellen Niedergang der deutschen Kultur.

Die mächtigste psychologische Waffe, die hier immer wieder ins Feld geführt wird, sind die mehreren Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Deshalb konnte sich ein gefährlicher Antifaschismus breitmachen, der eine zunehmende Bedrohung darstellt. Studien beweisen, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts bis zu 120 Millionen Menschen durch Kommunismus und Antifaschismus ihr Leben ließen. Die meisten dieser Menschen fielen aber keinen Kriegen zum Opfer, sondern dem System selbst. Ein besonderes Kennzeichen dieses Systems ist die Traditionsfeindlichkeit und der sogenannte „Gesellschaftsterror“. Das umfasst die Einführung des Feminismus, der sogenannten Toleranz, der Gender-Ideologie usw. Im Prinzip beruht das alles auf Intoleranz und freiwilligem Wissensverzicht bzw. dem Ignorieren lange bekannter Tatsachen. Ein weiteres Merkmal des Antifaschismus ist es, ein Volk (das Deutsche) ethnisch zu diskriminieren und kollektiv zu verurteilen.

Ein wichtiges Mittel zur Umerziehung der Weltbevölkerung stellt heute die „soziale“ Plattform Facebook dar. Vorletzte Woche kam es zu einem neuerlichen Skandal, weil bekannt wurde, dass Facebook die privaten Daten von mindestens 50 Millionen Nutzern an verschiedene Organisationen wie Cambridge Analyticaweitergegeben oder verkauft hatte, um deren Nutzungsverhalten zu studieren und zu analysieren. Infolge dessen kam es zu einer Welle von Klagen gegen das Unternehmen. Mark Zuckerberg und CEO Sheryl Sandberg mussten sich öffentlich entschuldigen. Facebook verletzte seine eigenen Richtlinien und erlaubte Dritten Zugang zu Millionen persönlicher Nutzerdaten, die eigentlich gelöscht werden sollten. Das alles geschah natürlich ohne Zustimmung der Betroffenen. Kurz darauf wurde die Aktion #DeleteFacebook (löscht Facebook) gestartet und tausende Nutzer entschlossen sich dazu, ein Zeichen zu setzen und ihr Profil zu löschen. Viele von ihnen wechselten auf andere soziale Netzwerke wie Vkontakte und besinnen sich plötzlich wieder auf ihre Privatsphäre.

Facebook beschränkt sich beim Ausspionieren der Nutzer nicht nur auf registrierte Konten, sondern überwacht auch das Internetverhalten von Personen, die nicht auf Facebook registriert sind. Das wird mit sogenannten Trackern gemacht, die sich auf den wichtigsten 10.000 Webseiten befinden. Tracker sind kleine Programme, die den Besuchern dieser Seiten folgen und ihr Surfverhalten ausspionieren. Auch Daten aus dem eigenen Betriebssystem werden abgerufen. Das gibt diesen Organisationen Einblick in die privaten Daten aller Nutzer. Auf diese Weise gelangte Facebook an die Daten von Milliarden von Menschen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, in der eine private Organisation methodisch Daten von allen Menschen sammelt, speichert, auswertet und verkauft. Es gibt ein neues Tool, um auf Facebook zu sehen, welche persönlichen Daten unwissentlich auf Facebook an Dritte weitergegeben wurden. Besuchen sie einfach die Webseite von Supremo und loggen sie sich auf Facebook ein: https://www.supremo.tv/facebook-privacy/

Es gibt auch Möglichkeiten, sich vor Trackern zu schützen, das sind sogenannte Browser-Erweiterungen, die verhindern, dass das Surfverhalten verfolgt und gespeichert werden kann. Ghostery ist eines davon. Diese einfach zu installierende kostenlose Erweiterung gibt es für alle gängigen Browser wie FirefoxChrome und mobile Anwendungen. Belgien hat diesen Monat den ersten Schritt gemacht und Facebook gewarnt, mit dem Tracking von Personen aufzuhören, die kein Konto bei dem sozialen Netzwerk haben. Bei Zuwiderhandlung sollen ab sofort Strafen von bis zu 250.000 Euro pro Tag fällig werden. Der NSA-Whistleblower und ehemaliger CIA Angestellte Edward Snowden gab letzte Woche dann auch noch bekannt, dass Unternehmen wie Facebookkeine sozialen Medien sind, sondern „Überwachungs-Organisationen“, die die Öffentlichkeit täuschen. Facebook und andere „soziale Medien“ verdienen ihre Milliarden mit den intimen Daten aus dem Privatleben von Nutzern, die sie offenlegen und verkaufen. Alle diese Überwachungs-Organisationen sind mit dem Tiefen Staat verbunden, der diese Informationen auswertet und gegen die Bevölkerung einsetzt. GoogleFacebookYoutube und Twitter werden von Tiefen Staat bzw. den Illuminati für ihre bösartigen Zwecke benutzt. Machen wir Schluss damit, es gibt inzwischen zahlreiche Alternativen…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/04/04/der-sturm-ist-hier-der-niedergang-des-tiefen-staates-wird-offensichtlich-teil-1/

 


Der Sturm ist hier – Der Niedergang des Tiefen Staates wird offensichtlich! Teil 2

Neben Q-Anon gibt es auch noch andere Insider, die ihr Wissen über die bevorstehenden Ereignisse in den USA offenlegen. Einer von ihnen nennt sich Arthur, ein Mitglied der sog. Allianz. Arthur gibt regelmäßig Updates über die geheimen Vorgänge. Diese Woche gab er den Start den „Stufe 5“ des Plans bekannt. Arthur berichtet dabei über die kommenden Massenverhaftungen und die Militärtribunale für die Illuminati im Gefängnis von Guantanamo Bay. Dort kann ein Maximum an Sicherheit für die Verhandlungen und die Inhaftierung der Kriminellen des Tiefen Staates garantiert werden. Der Informant hat den Namen Arthur an Anlehnung an die Legende von König Arthus und seinen Rittern der Tafelrunde gewählt. An der Tafel von König Arthus befanden sich viele namhafte ehrenwerte Krieger. Arthur gab bereits mehrere Interviews und hier sind einige seiner neuesten und wichtigsten Informationen.

Arthur: „Es gehen derzeit eine Menge Dinge vor sich. Außer mir wissen vielleicht noch knapp 100 Leute, was hinter den Kulissen vor sich geht. Ich kann hier nur einen kurzen Überblick geben. Im Jahr 2015 startete das amerikanische Militär einen Coup. Obama wollte damals, dass wir 10 Flugzeugträger an die NATO ausliefern, ein Admiral war dagegen und sagte zu ihm „go fuck yourself“. So holten wir sie zurück, das war der Beginn des Coups. Von da an wurden die Dinge schlimmer, die Clintons und Obama wollten zusammenarbeiten. Die Lage verschlechterte sich bis zu einem Punkt, an dem Präsident Putin Donald Trump riet, zu versuchen Präsident zu werden. Putin sagte damals zu Trump, Obama und die Clinton hätten vor, eine Neue Weltordnung zu etablieren. Darum musste schnell jemand versuchen, Amerika zurückzuerobern, andernfalls wäre das Land verloren gewesen.

Trump schaffte es schließlich ins Weiße Haus und bemerkte sofort, dass ungefähr 7 Billionen Dollar verschwunden waren. Obama vergrößerte die Schulden der USA in seiner Amtszeit um 11 Billionen, aber Trump konnte nicht feststellen, wofür 7 Billionen davon verwendet wurden. Obama hatte keine Brücken, Flughäfen, Gebäude, Pipelines oder irgendwas sonst damit gebaut. Wo war also das ganze Geld geblieben? Trump holte darum Informationen von der CIA, vom FBI und von Interpol ein. Das war natürlich eine Katastrophe für Obama, denn er wusste, wenn Hillary Clinton gewählt worden wäre, wäre der Betrug niemals aufgeflogen. Natürlich war das ein großes Problem und es gab bereits mehrere Versuche, Trump auszuschalten, deshalb holte er sich Blackwater, die Navy-SEALS, die Delta Force und einige Geheimdienstleute von der CIA und von den Black-Ops als Security. Diese Leute sind nicht zimperlich, und sie sind es gewohnt, zu gewinnen! Trump wurde vom FBI und von den Illuminati angegriffen, sie schickten einige Leute und diese sagten zu Trump, er wäre nicht er erste Präsident, den sie ausschalten würden, bereits Kennedy hatte versucht, die FED zu schließen. Wenn Sie als Leser nicht darüber Bescheid wissen, dann informieren Sie sich über die FED-Gründung auf Jeckyll Island im Jahr 1913.“

 

 

Die FED war also in die ganze Sache verwickelt und Obama wusste davon, es war ein Missbrauch seiner Befugnisse. Trump unterzeichnete deshalb sofort eine Durchführungsverordnung und erklärte das Ganze als eine Gefahr für die Nationale Sicherheit. Sollte sich die Lage verschlimmern, reicht eine Unterschrift von Trump, um das Kriegsrecht auszurufen. Mit der Verordnung wurden die Vermögen von 9.000 Leuten und Unternehmen eingefroren, es handelt sich hier um den Tiefen Staat und seinen Pädophilen-Ring. Mit den 7 Billionen Dollar Steuergeld hatte Obama 4.000 Unternehmen in Afrika gekauft, Trump hat alle Konten dieser Unternehmen eingefroren. Danach wurde sofort damit begonnen, Guantanamo zu erweitern, die Verhaftungen haben bereits begonnen!“

Interviewer: „Das habe ich erwartet, ich hörte, dass eine Reihe von wichtigen Personen bereits geschnappt wurden. In den Zeitungen hat man irgendwelche Schlagzeilen erfunden, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Guantanamo soll bis zu 13.000 Insassen fassen, man behauptete erst, das Gefängnis würde für illegale Migranten dienen, aber es gibt ja auch schon mehr als 13.000 versiegelte Anklageschriften. Es sieht also so aus, als ob die Allianz in der letzten Phase der Vorbereitung für die Massenverhaftungen steht.“

Arthur: „Ich weiß nicht, ob sie je ein Militärtribunal gesehen haben, wegen der Nationalen Sicherheit wird es keine zivilen Verhandlungen geben. Alle Angeklagten stellen eine Gefahr für die Nationale Sicherheit dar und außerdem sind viele Zivilrichter korrumpiert oder gehören ebenfalls diesen Kreisen an. Für die Illuminati wird es deshalb keine zivilen Verhandlungen geben. Wir haben 27 Beweise für Hochverrat begangen von Hillary Clinton, sie hat illegal Uran ans Ausland verkauft. Es wird ein Zeitfenster von 90 Tagen geben, an denen die meisten Verhaftungen durchführen werden, es gibt viel zu tun. Unser Militär wird das Land zurückerobern, wir werden die Federal Reserve Bank kollabieren lassen. Es wurde ein Befehl herausgegeben, sollte Trump irgendetwas passieren, dann passiert das Gleiche am nächsten Tag 4.760 Leuten in den satanischen Kreisen, die wir auf einer Liste haben. Darum leben die Illuminati, die Bilderberger, die Trilaterale Kommission, Skull and Bones, die G8 und weitere Personen in Angst, Trump könnte sich etwas einfangen. In diesem Zeitfenster von 90 Tagen könnten allerlei schlimme Dinge passieren, denn die Satanisten werden nicht so einfach aufgeben, darum ist es für Zivilpersonen wichtig, zu lernen sich für drei Monate selbst zu versorgen.“

Ich weiß nicht genau in welche Richtung es sich entwickeln wird, aber sie sind alle dran, darum ist es irrelevant. Jeder von ihnen ist nachweislich niederer satanischer Abschaum, wir haben alle Informationen über sie. Manche sind des Verrats schuldig, andere hochrangiger Verbrechen oder auch nur für kleinere Übertretungen. Einige sind kriminell, einige haben einen Meineid abgelegt, aber sie alle sind bald dran.“

Interviewer: „Ich glaube, sie werden nicht so einfach aufgeben, sie haben bestimmt noch ein paar schmutzige Tricks auf Lager.“

Arthur: „Wen interessiert es? Wie ich schon sagte, werden ein paar Chaoten mit Masken, Pfefferspray und Baseballschlägern nichts gegen Millionen von Rednecks und Patrioten ausrichten können, die zusammen 500 Millionen Waffen und dazu Milliarden Schuss Munition besitzen. Wie lange könnten diese Idioten durchhalten?“

Interviewer: „Ich meinte eigentlich den Tiefen Staat, könnte er nicht massenhaft False-Flag-Angriffe verursachen?“

Arthur: „Was sollen sie noch machen, was sie nicht bereits getan haben? Natürlich werden sie lügen, betrügen, stehlen, leugnen und falsche Aussagen machen, aber das erwarten wir bereits. Aber keine Sorgen, meine Jungs haben alles unter Kontrolle. Der Sternen-Staat wird wieder scheinen, okay? Es gibt keinen Zweifel daran. In Kürze werden viele Dinge ans Tageslicht kommen, die Zeitungen und Nachrichtenmedien werden verrückt spielen. Der Tiefe Staat wird versuchen, weitere Attentate auf Präsident Trump zu verüben. Die SEAL-Teams, die SWAT-Teams, die Dark-Ops, die Scharfschützen, die Rangers und die Delta Force stehen fest hinter Trump, und sie sind begierig darauf, auf die Jagd zu gehen! Sobald der Tiefe Staat seinen Kopf aus dem Morast erhebt, bekommt er eins drübergezogen.“

Wenn man ein wildes Tier in die Ecke drängt, macht es etwas Dummes. Sie haben keine Verteidigung und keinen Ort, an den sie flüchten könnten. Sie werden bald etwas Dummes unternehmen. Sobald das geschieht, könnt ihr das amerikanische Militär dabei beobachten, wie es den Tiefen Staat wie Ungeziefer platt macht. Der Tiefe Staat kann entweder würdevoll abtreten und ins Gefängnis wandern, oder einen Kampf beginnen und sterben. Egal, wie es ablaufen wird, wir werden gewinnen!“

Wir haben jetzt zum ersten Mal die Kontrolle über die CIA erlangt. Das Beste, was ihr da draußen tun könnt, ist nicht fern zu sehen und keine Zeitungen zu lesen!Trump hat einen Weg gefunden, den Tiefen Staat zu umgehen, indem er die Medien meidet. Darum benutzt er Twitter, so erreicht er direkt 200 Millionen Amerikaner. Sie versuchen ihn zu stoppen, weil er ihr Werkzeug der Kontrolle gegen sie verwendet. Sender wie CNN, MSNBC, CBS und ihre unbarmherzigen Fake News sind derzeit noch ihr mächtigstes Werkzeug. Desinformation ist mächtiger als Überwachung, das ist derzeit das größte Problem, weil die meisten Menschen ihre falsche Weltsicht aus dem Fernsehen beziehen, die liberale Propaganda ist die schlimmste von allen.“

Sie kontrollieren die Mainstream-Medien, Hollywood, die öffentlichen Schulen, die Universitäten, Silicon Valley, darum bezeichnen wir sie als die „laute Minderheit“. Die Leute müssen realisieren, dass sie nur wie eine Mehrheit erscheinen, weil sie das alles kontrollieren! Eines der ersten Dinge, die wir loswerden müssen, ist das Ausbildungs-Kartell, dann folgt das pharmazeutische Kartell, dann die Hochschul-Agenda und dann die sogenannte Politische Korrektheit, weil sie das schädlichste ist, was einer Zivilisation passieren kann, und außerdem ist sie eine Beleidigung für jeden, der einen IQ über 4 hat! Die Menschen können sich nicht mehr vernünftig austauschen, weil es die Gefühle von irgendjemandem verletzen könnte oder man als Rassist oder homophob bezeichnet wird. Wenn man die ungeschminkte Wahrheit berichtet, wird man sofort als Fanatiker angeprangert, so kann das nicht mehr weitergehen. Einige Erwachsene werden zu Hause bleiben und mit ihren Fingerfarben spielen müssen, der Rest von uns wird die Probleme der Welt lösen! Kommt uns bloß nicht in die Quere!“

„Der Sternen-Staat, die Leute, für die ich arbeite, sie sind die White Hats, wir achten die Verfassung und sind eine Gruppe von christlichen Patrioten im Militär. Der Sternen-Staat hat all diese belastenden Daten seit langer Zeit. Wir wollten Trump als Präsident, weil wir diese Fakten an die Öffentlichkeit bringen wollen….

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/04/04/der-sturm-ist-hier-der-niedergang-des-tiefen-staates-wird-offensichtlich-teil-2/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-REdaktion

 

Aktuálne odhalenia...


Enthüllungen Aktuell: Ukraine enteignet 1400km Öl-Pipeline des russischem Unternehmens Transneft + weitere Meldungen (27.November 2014)

von erst-kontakt @ 2014-11-27 – 17:08:06

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Neuer Energiekrieg? Ukraine enteignet Öl-Pipeline des russischem Unternehmens Transneft

Nová energetická vojna? Ukrajina vyvlastní majiteľov ropovodu ruského Transneft

Beschreibung: TD

ukraina sa zmocnila 1400 km pipeline, ktorá patrí podniku Transneft. Tým ropovodom sa transportuje ropa do Európy. Aké následky bude mať to rozhodnutie na zásobovanie Európy energiou sa ešte nedá odhadnúť.
Die Ukraine hat 1.400 Kilometer einer Pipeline beschlagnahmt, die dem russischen Pipeline-Betreiber Transneft gehören. Über eine dieser Pipelines wird Dieselkraftstoff aus Russland nach Europa geliefert. Welche Konsequenzen diese Entscheidung für die Energieversorgung mit Europa hat ist noch nicht absehbar.

Beschreibung: uelle: Ruptly

Quelle: Ruptly

Generálna prokuratúra Ukrajiny potvrdila v stredu, podľa spravodajstva Ria Novosti právoplatnosť rozhodnutia zoštátniť 1400 km ropovodu Samar-Westen a Grosny-Armawir-Trudowaja. Tým vedením sa pumpuje pohonná látka z Ruska do Európy.

Hovorca firmy Transneft Igor Djomin v stredu v Moskve povedal, že firma podnikne proti rozhodnutiu juristické kroky.

„U najvyššieho hospodárskeho súdu v Ukrajine podáme žalobu v momente keď oficiálne obdržíme to rozhodnutie“.

Transneft je najväčší potrubia-operátor sveta. Kontroluje ropovod celkovou dĺžkou 48 708 km. 78% kontrolného balíka vlastní štát. Tie uprednostnené akcie sú v súkromných rukách...

Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine hat am Mittwoch, laut der, Nachrichtenagentur Ria Novosti die Rechtmäßigkeit der Entscheidung bestätigt 1400 Kilometer der Leitungen Samara-Westen und Grosny-Armawir-Trudowaja zu verstaatlichen. Über eine dieser Pipelines wird Dieselkraftstoff aus Russland nach Europa gepumpt.

Transneft-Konzernsprecher Igor Djomin teilte am Mittwoch in Moskau mit, dass der Konzern die Entscheidung juristisch anfechten wird:

„Wir werden beim Höchsten Wirtschaftsgericht der Ukraine eine Klage einreichen, nachdem wir den Gerichtsbeschluss offiziell erhalten haben.“

Transneft ist der weltgrößte Pipelinebetreiber. Das Unternehmen kontrolliert Leitungen mit einer Gesamtlänge von 48.708 Kilometern. Das Kontrollpaket in Höhe von 78 Prozent der Anteile wird vom Staat gehalten. Die Vorzugsaktien des Unternehmens sind in privatem Streubesitz…..

Quelle und weiter: Neuer Energiekrieg? Ukraine enteignet Öl-Pipeline des russischem Unternehmens Transneft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58