NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitischen Entwicklungen (07.Februar 2018)

Veröffentlicht am Februar 7, 2018von erstkontakt blog

ESARA Report

Dirk Müller: "To prinesie najväčší pád v histórii"

Po mnohých rokoch neustále rastúcich cien sa akciové trhy po prvýkrát zhoršili. Dirk Müller z Cashkurs.com hodnotí aktuálnu situáciu.

Akcie včera ráno klesli. Aj v dnešnom utorku došli na burzách ďalšie cenové straty. Obavy z prudko rastúcich úrokových sadzieb a obavy z vyššej inflácie robia kolá.

Je však súčasný cenový chaos už začiatkom tržného medveďa alebo je to len dočasná korekcia trhu?

Dirk Müller hovoril na svojej platforme Cashkurs.com o nedávnych udalostiach na finančných trhoch. Hovorí: "Nakoniec to prinesie rastúce americké úrokové sadzby, ktoré spôsobia katastrofu." A "To prinesie najväčší nárast v histórii." Jeho odôvodnenie možno nájsť vo výňatku z jeho dnešného denného výhľadu v prepojenom videu.

 

Dirk Müller: „Das wird den größten Crash der Geschichte bringen“

Nach vielen Jahren mit kontinuierlich steigenden Kursen, sind die Aktienmärkte nun erstmals stärker eingebrochen. Dirk Müller von Cashkurs.com bewertet die aktuelle Lage.

Die Aktienmärkte sind am gestrigen Montag deutlich eingebrochen. Auch am heutigen Dienstag gab es an den Börsen weitere Kursverluste. Die Angst vor stark steigenden Zinsen und die Sorge um höhere Inflation machen die Runde.

Aber ist das aktuelle Kurs-Chaos bereits der Beginn eines deftigen Bärenmarktes oder handelt es sich nur um eine vorübergehende Marktkorrektur?

Dirk Müller hat sich auf seiner Plattform Cashkurs.com zu den jüngsten Ereignissen an den Finanzmärkten geäußert. Er sagt: „Am Ende werden es die steigenden US-Zinsen sein, die die Katastrophe auslösen.“ Und: „Das wird den größten Crash der Geschichte bringen“. Seine Argumentation entnehmen Sie dem Ausschnitt aus seinem heutigen Tagessausblick im verlinkten Video.

Quelle und mehr: http://www.goldreporter.de/dirk-mueller-das-wird-den-groessten-crash-der-geschichte-bringen/news/71867/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Der Sturm beginnt – Updates von David Wilcock, Benjamin Fulford und den White Hats

ttps://i0.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/02/flash-2568383_1920-768x424.jpg

 

Alternatívny prieskumník, autor a objaviteľ David Wilcock oznámil pred niekoľkými dňami, že udalosti v pozadí svetovej politiky sa zrýchlili do veľmi aktívnej fázy. Twitterský účet spoločnosti StormWatcher uverejnil nové aktuálne informácie o tom, že počet zapečatených obvinení obžaloby v Amerike sa zvýšil na 13 605 osôb, ktoré boli obvinené z rôznych závažných trestných činov! Takto sa počet zvýšil o 4,311 od konca decembra 2017. Bežný počet zapečatených obvinení bol v posledných rokoch okolo 1100. To znamená, že sa pripravuje niečo veľké. V Spojených štátoch vznikla aliancia, ktorá je zodpovedná za toto vyšetrovanie. Rôzne zasvätenci ako "Q" alebo "Biele klobúky" oznamujú dôležité informácie vopred. Vo februári konečne začnú najdôležitejšie kroky. David Wilcock verí, že čelíme vzrušujúcim a nebezpečným časom!

Aktuálna aktualizácia Benjamina Fulforda z 29. januára 2018 sa zaoberá tajnými mimozemskými technológiami, ktoré sa čoskoro uvoľnia v prospech celého ľudstva! Fulford tiež potvrdzuje, že sme na pokraji zásadnej zmeny, keďže kabali a ilumináti majú byť zastavení. Tieto tajné technológie sú zdravotnícke pomôcky schopné liečiť všetky ochorenia a omladiť telo. Existuje už technológia replikátorov, ako je známe z TV-Star Trek! Pomocou týchto replikátorov môžete napríklad vyrábať nápoje a hotové jedlá. Samozrejme, príde aj k uvoľneniu strojov, ktoré budú produkovať voľnú energiu. Fulford je presvedčený, že tieto technológie pochádzajú od rôznych pokročilých rás cudzincov, ktorí chcú v tomto kritickom čase pomôcť ľudstvu. Všetky tieto stroje sa majú na Zemi replikovať  - to je veľký zásah. Na začiatok výroby sa v súčasnosti hľadajú veľkí investori a spoločnosti vo vojenskom sektore, čo by ich malo rýchlo uviesť do činnosti. Časť tejto techniky údajne pochádza z Antarktídy, kde satelity nedávno objavili starobylú mimozemskú technológiu pod kilometrovou hrúbkou ľadového vrstvy! Prezident Donald Trump chce túto technológiu sprístupniť americkým spoločnostiam, a tak opäť posilní ekonomiku Spojených štátov ...

Zdroj a ďalšie: http://jason-mason.com/2018/02/03/der-sturm-beginnt-updates-von-david-wilcock-benjamin-fulford-und-den-white-hats/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Alternativforscher, Autor und Aufdecker David Wilcock gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sich die Vorgänge im Hintergrund der Weltpolitik in eine sehr aktive Phase beschleunigt haben. Auf dem Twitter-Account von „StormWatcher“ wurde die neue, aktuelle Information veröffentlicht, dass sich die Anzahl der versiegelten Anklageschriften in Amerika gegen Personen, die verschiedener schwerer Verbrechen beschuldigt werden, auf sage und schreibe 13.605 erhöht hat! Damit ist die Anzahl seit Ende Dezember 2017 um 4.311 Anklagen gestiegen. Die normale Anzahl an versiegelten Anklageschriften bewegte sich in den letzten Jahren um die 1.100. Das bedeutet, es wird etwas Großes vorbereitet. Es hat sich in den USA eine Allianz gebildet, die für diese Ermittlungen verantwortlich ist. Durch verschiedene Insider wie „Q“ oder die „White Hats“ werden einige wichtige Informationen schon vorab bekanntgegeben. Im Februar soll es dann endgültig mit den wichtigsten Aktionen losgehen. David Wilcock ist der Meinung, dass uns aufregende und gefährliche Zeiten bevorstehen!

Im aktuellen Update von Benjamin Fulford vom 29. Januar 2018 geht es um die geheim gehaltenen außerirdischen Technologien, die in Kürze zum Nutzen der ganzen Menschheit freigegeben werden sollen! Auch Fulford bestätigt, dass wir kurz vor einer großen Veränderung stehen, da die Kabale und die Illuminaten jetzt ausgeschaltet werden sollen. Es handelt sich bei diesen geheim gehaltenen Technologien um medizinische Geräte, die dazu fähig sind, alle Krankheiten zu heilen und den Körper zu verjüngen. Es existiert auch bereits eine Replikator-Technologie, wie man sie aus der TV-Sterie Star Trek kennt! Mit diesen Replikatoren kann man zum Beispiel Getränke und fertige Speisen herstellen. Natürlich kommt es auch zur Freigabe von Maschinen, die Freie Energie produzieren werden. Fulford meint, dass diese Technologien von verschiedenen fortschrittlichen Rassen von Außerirdischen kommen, die der Menschheit in dieser kritischen Zeit helfen wollen. All diese Maschinen sollen auf der Erde nachgebaut werden, das ist ein großes Unterfangen. Für den Start der Produktion werden derzeit große Investoren und Unternehmen im militärischen Bereich gesucht, die das alles schnell in die Tat umsetzten sollen. Ein Teil dieser Technik soll auch aus der Antarktis stammen, wo man vor kurzer Zeit durch Satelliten uralte, außerirdische Technologie unter der kilometerdicken Eisschicht entdeckt hat! Diese Technik will Präsident Donald Trump den amerikanischen Unternehmen zur Verfügung stellen und damit die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wieder massiv ankurbeln…

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/02/03/der-sturm-beginnt-updates-von-david-wilcock-benjamin-fulford-und-den-white-hats/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Finanzsystem: Der Tsunami nimmt Formen an

Niemand kann voraussagen, wie es in den kommenden Tagen weitergehen wird, doch die Zeichen stehen auf Sturm, denn die Zeiten, in denen wir leben, sind alles andere als normal.

von Ernst Wolff

Exekutívne podlažia medzinárodných finančných inštitúcií a veľkých korporácií, ako aj ministerstvá financií a ekonómie na celom svete v súčasnosti zažívajú hektickú aktivitu.

Zatiaľ čo všetci sa snažia zmierniť vývoj na finančnom trhu tak väčšina ľudí vie, že systém, ktorý je iba umelo udržiavaný nažive, sa môže kedykoľvek zrútiť.

Čo sa stalo? Minulý piatok sa akciový index Dow Jones znížil o 666 bodov, v pondelok tohto týždňa o 1175 bodov. Úplne stratil svoje zisky od začiatku roka. Na európskych a ázijských burzách cenných papierov boli zaznamenané aj výrazné straty cien.

Nikto nemôže predpovedať ako budú v najbližších dňoch pokračovať, ale príznaky sú na búrke, pretože časy, v ktorých žijeme, sú niečo iné ako normálne:

Za posledných deväť rokov poznajú akciové trhy sveta len jeden trend: nahor. Ale odkedy Donald Trump nastúpil do funkcie, Dow Jones vzrástol o 40 percent, čo je groteskný nesúlad s ekonomickým rastom.

Pozadie: extrémne vysoké ceny akcií nie sú výsledkom rastúcej americkej ekonomiky, ale výlučne výsledkom najväčších špekulácií a manipulačných orgií, ktoré svet kedy videl ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In den Chefetagen internationaler Finanzinstitute und Großkonzerne sowie in den Wirtschafts- und Finanzministerien rund um die Welt dürfte es derzeit hektisch zugehen.

Zwar versuchen alle Beteiligten, die Entwicklung an den Finanzmärkten nach außen herunterzuspielen, doch den meisten ist mit Sicherheit bewusst, dass das System, das nur noch künstlich am Leben erhalten wird, jederzeit kollabieren kann.

Was ist geschehen? Am Freitag vergangener Woche ist der Dow-Jones-Aktienindex um 666 Punkte gefallen, am Montag dieser Woche um sage und schreibe 1175 Punkte. Er gab damit seine seit Jahresbeginn erzielten Gewinne komplett ab. Auch an den europäischen und asiatischen Börsen kam es zu erheblichen Kursverlusten.

Niemand kann voraussagen, wie es in den kommenden Tagen weitergehen wird, doch die Zeichen stehen auf Sturm, denn die Zeiten, in denen wir leben, sind alles andere als normal:

Seit neun Jahren kennen die Aktienbörsen der Welt nur einen Trend: aufwärts. Allein seit der Amtsübernahme von Donald Trump ist der Dow Jones um 40 Prozent angestiegen, ein im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum groteskes Missverhältnis.

Der Hintergrund: Die extrem hohen Aktienkurse sind nicht das Ergebnis einer boomenden US-Wirtschaft, sondern einzig und allein die Folge der größten Spekulations- und Manipulationsorgie, die die Welt je gesehen hat…

Quelle und weiter: http://www.mmnews.de/wirtschaft/48118-finanzsystem-der-tsunami-nimmt-formen-an

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mehr Infos zu NESARA finden Sie hier: https://nesara.jimdo.com/

Peace, Love & Unity….die  EK-REdaktion

NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitischen Entwicklungen (11.Januar 2018)

Veröffentlicht am Januar 11, 2018von erstkontakt blog

Beschreibung: ESARA Report

Jason Mason: Die globale Elite soll in Guantanamo inhaftiert werden! Globálna elita má byť uväznená v Guantanáme!

Beschreibung: ttps://i2.wp.com/jason-mason.com/wp-content/uploads/2018/01/special-forces1-768x473.jpg

Tento týždeň boli rôzne správy od rôznych informátorov a od alternatívnych médií, že boj proti globálnej elite vstupuje do horúcej fázy. Na internete sa vyskytuje veľa povestí, že dôležití členovia globálnej elity (Illuminati, Kabale) by mali byť predvedení pred vojenské súdy za porušovanie ľudských práv a korupciu. Tí VIP-Illuminati boli presunutí špeciálnymi USA-silami do vojenského väzenia na Guantanamo Bay Naval Base (Gitmo), Kuba. Niekoľko týždňov sa v Spojených štátoch už pripravilo až 10 000 uzatvorených obžalovaní. Zapečatené obžaloby sú navrhnuté tak aby zabránili podozrivým osobám pred únikom, ničenie dôkazov alebo aby akýmkoľvek spôsobom sabotovali ich prípad.

Rôzne zdroje oznamujú, že tu treba odstrániť mnoho dôležitých kľúčových osôb. Zadržanie a odsúdenie týchto zločincov bude mať obrovské politické dôsledky a mohlo by spustiť uvoľnenie doteraz potlačených dôležitých informácií a technológií. V masových médiách o tom nie je hlásené. Bol vydaný online-článok známeho časopisu Epoch Times, ktorý bol však rýchlo odstránený.

Bývalý agent FBI Marc Ruskin potvrdzuje existenciu týchto zapečatených obvinení. Povedal, že nikdy doteraz nebol tak vysoký počet obvinení v jeho aktívnej kariére 27 rokov. Tieto obvinenia sú zapečatené sudcami a je zakázané zverejňovať ich obsah až do začiatku rokovaní.

Diese Woche gab es verschiedene Meldungen von diversen Whistleblowern und Alternativmedien, dass der Kampf gegen die globale Elite in die heiße Phase übergeht. Im Internet gibt es zahlreiche Gerüchte, dass wichtige Mitglieder der globalen Elite (Illuminati, Kabale) wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption vor Militärgerichte gestellt werden sollen. Diese Illuminati-VIPs sollen von U.S.-Special-Forces dafür in das Militärgefängnis in die Guantanamo Bay Naval Base (Gitmo) auf Kuba gebracht werden. Seit einigen Wochen wird bereits von bis zu 10.000 versiegelten Anklageschriften gesprochen, die in den Vereinigten Staaten bereits vorbereitet worden sind. Die versiegelten Anklageschriften sollen dafür sorgen, dass verdächtige Personen davon abgehalten werden zu fliehen, Beweise zu zerstören oder ihren Fall in irgendeiner Weise sabotieren zu könnten.

Verschiedene Quellen berichten davon, dass hier viele wichtige Schlüsselpersonen ausgeschaltet werden sollen. Die Inhaftierung und Verurteilung dieser Verbrecher wird enorme politische Auswirkungen haben und könnte die Freigabe von bisher unterdrückten wichtigen Informationen und Technologien bewirken. In den Massenmedien wird nicht darüber berichtet. Es gab einen Artikel in der Online-Ausgabe der bekannten Zeitschrift Epoch Times, der allerdings schnell wieder gelöscht wurde.

Der ehemalige FBI-Agent Marc Ruskin bestätigt die Existenz dieser versiegelten Anklageschriften. Er sagte, eine so hohe Anzahl hätte er in seiner aktiven Laufbahn von immerhin 27 Jahren noch niemals gesehen. Diese Anklageschriften werden von Richtern versiegelt, und es ist verboten ihren Inhalt bis zum Beginn der Verhandlungen zu enthüllen.

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2018/01/71da2-90002bsealed_indictments.jpg?w=508

 

 

Dr. Michael Salla na svojom  Blogu,  informuje, že jedným z jeho informátorov je David Todeschini. Ten muž je veteránom amerického letectva a publikoval informácie, ktoré dostal od FBI-zdroja/Quelle. Todeschini uviedol, že vojenská väznica v zálive Guantanamo bola znepokojená a že čoskoro prídu dôležití väzni. Generál Mattis na oplátku poslal do Guantanamo  ďalších 1000 amerických námorníkov aby sa postarali o špeciálnych väzňov! Ďalšie potvrdenie poskytol aj Brenden Dilley, rozhlasový hovorca Kongresu USA. Takisto dostal informácie  Informationen   od anonymného zasvätenca s názvom "QAnon". 

Dr. Michael Salla berichtet auf seinem Blog, dass einer seiner Informanten David Todeschini heißt. Dieser Mann ist ein U.S.-Air-Force-Veteran und veröffentlichte Informationen, die er aus einer Quelle vom FBI erhalten hatte. Todeschini sagte, dass das Militärgefängnis in Guantanamo Bay alarmiert und darüber wurde, dass sehr bald wichtige Gefangene eintreffen werden. Dafür sollen von General Mattis extra 1000 U.S.-Marines nach Guantanamo überstellt worden sein, die dann auf die speziellen Häftlinge aufpassen sollen! Eine weitere Bestätigung dafür liefert Brenden Dilley, ein Radiosprecher für den U.S.-Kongress. Er erhielt ebenfalls Informationen von einem anonymen Insider namens „QAnon“.

Beschreibung: https://i.redd.it/hg23s4zamv601.jpg

 

Tento e-mail oznamuje, že niektorí dôležití ľudia patria medzi prvých väzňov. Medzi nimi je Tony Podesta a členovia rodiny Bush ...

Quelle und weiter: http://jason-mason.com/2018/01/09/die-globale-elite-soll-guantanamo-inhaftiert-werden/

In dieser Email wird angekündigt, dass einige wichtige Personen unter den ersten Gefangenen sein sollen. Darunter sollen sich Tony Podesta und Mitglieder der Bush-Familie befinden…

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Schulden der Amerikaner erreichen neue Höchststände

Dlžoby američanov dosiahli nový najvyšší stav

Die Verschuldung der Amerikaner erreicht einen neuen Höchstwert, die Ersparnisse sind dagegen so gering wie zuletzt vor der Finanzkrise.

Beschreibung: reditkarten von Mastercard und Visa. (Foto: dpa)

Beschreibung: ie Zuwachsraten bei den Schulden seit Januar 2016. (Grafik: Federal Reserve System)

Beschreibung: ie Zuwachsraten bei den Kreditkarten-Schulden seit 2007. (Grafik: Federal Reserve System)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verschuldung der US-Bürger hat einen neuen Höchststand erreicht, der Umfang der Ersparnisse dagegen sinkt und ist derzeit so gering wie im Jahr 2007. Wie aus Daten der US-Zentralbank Federal Reserve hervorgeht, stiegen die gesamten Verbindlichkeiten in den Bereichen Kreditkarten, Auto- und Studentenkredite im November 2017 verglichen mit dem Oktober um 28 Milliarden Dollar auf insgesamt 3,827 Billionen Dollar.

Mit einem Anstieg von 8,8 Prozent verglichen mit November 2016 war dies der höchste Anstieg seit dem Jahr 2001. Die Schulden stiegen damit in etwa viermal so schnell wie die Wirtschaftsleistung der USA im gleichen Zeitraum, berichtet der Finanzblog Zerohedge.

Die Kreditkartenschulden der Amerikaner haben inzwischen ein neues Allzeithoch erreicht. Sie stiegen zwischen Oktober und November um 11,2 Milliarden Dollar auf 1,023 Billionen Dollar. Dies ist nicht nur der höchste jemals von der Fed gemessene Wert, sondern der Anstieg war auch der zweitgrößte jemals gemessene…

Quelle und weiter: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/01/09/schulden-der-amerikaner-erreichen-neue-hoechststaende/

§  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mehr Infos zu NESARA finden Sie hier: https://nesara.jimdo.com/

Peace, Love & Unity….die  EK-REdaktion

NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitischen Entwicklungen   

K súčasnej situácii svetového finančného systému a geopolitický vývoj

 (19.Dezember 2017)

Veröffentlicht am Dezember 19, 2017von erstkontakt blog

Beschreibung: ESARA Report

US-Auslandsverschuldung erreicht neues Rekordhoch

Americký zahraničný dlh dosahuje novú rekordnú výšku

Zahraniční investori vlastnili 6 349,4 miliárd amerických štátnych dlhopisov na konci októbra. Fed má aj americký dlh na rekordných úrovniach.
Koncom októbra 2017 boli USA zadlžené štátom dlhom vo výške 6 349,4 miliárd USD, čo je najvyššia úroková sadzba.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zahraničné vlastníctvo papiera americkej vlády zvýšilo o ďalších 0,4 percenta alebo 26,4 miliárd dolárov. To dokazujú najnovšie údaje vydané americkým ministerstvom financií.
Najväčším veriteľom v USA zostáva Čína. Krajina mala americké dlhopisy vo výške 1 189,2 miliárd USD ...
Beschreibung: ttps://i0.wp.com/www.goldreporter.de/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_27541635_XS-%C2%A9-John-Takai-Fotolia.com_-342x342.jpg

Zdroj a ďalejhttp://www.goldreporter.de/us-auslandsverschuldung-erreicht-neues-rekordhoch/marktdaten/70693/

 

Ausländische Investoren besaßen Ende Oktober US-Staatsanleihen im Wert von 6.349,4 Milliarden US-Dollar. Auch die Fed hält US-Schulden in Rekordhöhe.

Per Ende Oktober 2017 waren die Vereinigten Staaten über Staatsanleihen mit 6.349,4 Milliarden US-Dollar im Ausland verschuldet – so hoch wie nie.

Gegenüber Vormonat erhöhte sich der Auslandsbesitz an US-Staatspapieren noch einmal um 0,4 Prozent oder 26,4 Milliarden US-Dollar. Das zeigen die aktuellen vom US-Finanzministerium veröffentlichten Zahlen.

Größter Gläubiger der USA bleibt China. Das Land hielt US-Staatsanleihen im Volumen von 1.189,2 Milliarden US-Dollar…

Quelle und weiter: http://www.goldreporter.de/us-auslandsverschuldung-erreicht-neues-rekordhoch/marktdaten/70693/

§  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

"Bažina" bude odčerpaná
V Spojených štátoch, Prevolanie obchádzal cez víkend, aby tento večer významný počet členov Snemovne reprezentantov USA, aby predložili svoje rezignáciu potom alebo aspoň verejne oznámia, že už nestoja k dispozícii na znovuzvolenie. Samozrejme z času na čas niektorí politici odchádzajú z funkcie ale v ohlásenej aglomerácii to bude niečo úplne iné ako "normálne".
Ppodľa toho je pozadie medzičasom prezentované takmer každodenne s vehemenciou sámými americkými, krporátnymi médiami s obvineniami ako sexuálne napadnutia a niekedy – jemne povedané - o neobvyklých sexuálnych praktikách v utajenej prevádzke - prinajmenšom.
Hal Turner správy:
Škandál zamestnancov Kongresu je pripravený otvorene vybuchnúť a viac ako tucet členov Snemovne reprezentantov budú pravdepodobne otrasení a pravdepodobne odstúpia v priebehu nasledujúcich 72 hodín. Očakávam, že budeme čeliť rezignácii viac ako tuctu členov kongresu kvôli sexuálnemu obťažovaniu a kvôli tajným kompenzáciám/odškodneniam. Venujte pozornosť mojím slovám: Kongres sa bude otriasať v priebehu nasledujúcich 72 hodín ....

Zdroj a pokračovať: http://n8waechter.info/2017/12/der-sumpf-wird-trockengelegt/

 

“Der Sumpf“ wird trockengelegt

In den USA machte am Wochenende eine Ankündigung die Runde, nach der bis zum heutigen Abend eine maßgebliche Zahl an Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses ihren Rücktritt einreichen oder zumindest öffentlich kundtun werden, dass sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Selbstverständlich ziehen sich immer wieder einmal einzelne Politiker aus ihrem Amt zurück, doch in der angekündigten Ballung wäre dies alles andere als “normal“.

Der Hintergrund sollen demnach die inzwischen mit beinahe täglicher Vehemenz selbst von US-LeiDmedien vorgetragenen Vorwürfe in Sachen sexueller Übergriffe und bisweilen – gelinde gesagt – ungewöhnlicher Sexpraktiken im unehmlichen Verkehr sein.

Hal Turner berichtet:

Der Angestelltenskandal im Kongress steht davor offen auszubrechen und über ein Dutzend Mitglieder des Repräsentantenhauses werden innerhalb der nächsten 72 Stunden wahrscheinlich zurücktreten. Ich erwarte, dass wir den Rücktritt von mehr als einem Dutzend Kongressmitgliedern aufgrund von sexueller Belästigung und geheimen Entschädigungszahlungen erleben werden. Achtet meine Worte: Der Kongress wird in den kommenden 72 Stunden erschüttert werden….

Quelle und weiter: http://n8waechter.info/2017/12/der-sumpf-wird-trockengelegt/

 

 

NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitische Entwicklungen (18.April 2016)

Veröffentlicht am April 18, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ESARA Report

BRICS-Entwicklungsbank bestätigt erste Kredite

BRICS-vývojová banka potvrdila prvé pôžičky

Predsedníctvo novej vývojovej banky BRICS-štátov v sobotu potvrdila prvý pôžičkový balík rady projektov, hovorí bank v tlačovom prehlásení,

Ten pôžičkový „811 miliónový dolárov“ balík bude prevedený po čiastkach pre podporu projektov v oblasti obnovitelných energií s výkonom 2,37 Megawatt.

Der Vorstand der Neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten hat das erste Darlehenspaket für eine Reihe von Projekten am Samstag genehmigt, heißt es in einer Pressemittlung der Bank.

Das Darlehenspaket werde „in Höhe von 811 Millionen US-Dollar, die in einigen Tranchen überwiesen werden, für die Förderung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 2,37 Megawatt” bereitgestellt, heißt es in der Pressemittlung.

Beschreibung: RICS-Gipfel in Russland

Bild: Sputnik/ Photo Host Agency / Alexei Kudenko

BRICS-Entscheidungen: Entwicklungsbank als Alternative zu IWF und Weltbank?

BRICS-rozhodnutia: vývojová banka ako alternatíva k IWF a svetovej banke?

Nová vývojová banka povolila celkom financovanie štyroch vývojových projektov. Brazília dostane 300 miliónov US dolárov, Čína 81 miliónov, India 250 miliónov a Južná Afrika 180 miliónov. Podľa hodnotenia tej banky budú tie projekty prispievať v oblasti ochrany životného prostredia a obnovitelných energií a znížia tým emísie škodlivých látok o štyri milióny ton ročne.

Insgesamt hat die Neue Entwicklungsbank die Finanzierung von vier Investitionsprojekten genehmigt. So wird Brasilien 300 Millionen US-Dollar, China 81 Millionen, Indien 250 Millionen und Südafrika 180 Millionen US-Dollar erhalten. Nach der Einschätzung der Bank werden diese Projekte im Bereich der umweltfreundlichen und erneuerbaren Energien dazu beitragen können, die Schadstoffemissionen um vier Millionen Tonnen jährlich zu reduzieren..

Quelle und weiter: http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20160416/309245187/BRICS-entwicklungsbank-erste-kredite-erneuerbare-energie.html#ixzz46AWTBFNu

NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitische Entwicklungen (16.März 2016)

Veröffentlicht am März 16, 2016von erstkontakt blog

 

Deutsche und Londoner Börse einigen sich auf Fusion

Nemecká a Lonkýnska burza sa dohodli na fúzii

Nemecká burza a London Stock Exchange sa oficiálne dohodli spojiť. Tá spojená burza má mať dve hlavné sídla a bude podpisovať pod britským právom. Tou fúziou si sľubujú menšie výlohy.

Die Deutsche Börse und die London Stock Exchange haben sich offiziell auf einen Zusammenschluss geeinigt. Die fusionierte Börse soll zwei Hauptsitze haben und unter britischem Recht firmieren. Von der Fusion erwarten sich die Börsen deutliche Kosteneinsparungen.

Predsedovia nemeckej burzy a london Stock exchange (LSE) sa oficiálne dohodli na spojení, ako oba burzové obchody oznámili. Vo februári zverejnením prekvapili tie podniky plány fúzie/spojenia...

Die Vorstände der Deutsche Börse und der London Stock Exchange (LSE) haben sich offiziell auf einen Zusammenschluss geeinigt, wie beide Börsenbetreiber am Mittwoch bekanntgaben. Im Februar hatten die Unternehmen die Fusionspläne überraschend publik gemacht…

Quelle und weiter: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/16/deutsche-und-londoner-boerse-einigen-sich-auf-fusion/

§  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Und dann gab es keines mehr: Die Zentralbanken und das Gold

A potom nebolo žiadne: centrálne banky a zlato

Od roku 2010 kupujú centrálne banky viac zlata ako predávajú. Ale Kanada napriek medzinárodnému trendu všetky rezervy zlata predala. Pri zverejnení Bank of Kanada 23.februára bol stav ich rezervy meny na nule. To je absolútna novinka v dejinách. Kanada tým je z G7 jediný štát, ktorý nemá aspoň 100 ton zlata. Podľa štatistiky World Gold Councilu (WGC) je na 99, teda na predposlednom mieste, za Albánskom.

Kanadská banka poukazuje v poznámke na to, že majú ešte 77 uncí zlata, väčšna v mincách....

Seit 2010 kaufen die Zentralbanken unterm Strich wieder mehr Gold, als sie verkaufen. Doch Kanada hat sich diesem internationalen Trend widersetzt und seine gesamten Goldreserven verkauft. Als die Bank of Canada am 23. Februar den aktuellen Stand ihrer Währungsreserven veröffentlichte, lag der Wert der Goldbestände bei Null. Das stellt ein absolutes Novum in der Geschichte dar. Kanada ist damit das einzige Land der G7, welches nicht wenigstens 100 Tonnen Gold vorhält.

Den jüngsten Statistiken des World Gold Council (WGC) zufolge läge Kanada damit unter 100 Staaten auf dem allerletzten Platz, hinter Albanien auf Rang 99. In einer Fußnote weist die kanadische Zentralbank darauf hin, dass sie noch 77 Unzen Gold besitzt, größtenteils in Form von Goldmünzen…

Quelle und weiter: http://www.goldseiten.de/artikel/278097–Und-dann-gab-es-keines-mehr~-Die-Zentralbanken-und-das-Gold.html

 

NESARA-REPORT 02.12. 2014...


NESARA-Report: Zur momentanen Lage des Weltfinanzsystems und aktuelle geopolitische Entwicklungen (02. Dezember 2014)

von erst-kontakt @ 2014-12-02 – 11:39:31

Beschreibung: ESARA Report

Kreditgebühren zurück: Banken flippen aus nach BGH

Pôžičkové poplatky späť: Banky sa zbláznia po BGH

Vrátenie pôžičkových poplatkov – tak reagujú banky po rozsudku BGH. Pokúšajú sa zbaviť zákazníkov tým, že rozsudok BGH sa nemôže uplatniť na pôžičky.          Mesiac po rozhodnutí súdneho dvora o poplatkoch pri pôžičkách môžeme robiť súhrn reakcie bánk. Boli sme informovaní mnohími užívateľmi kreditov zo spolku spolčných záujmov. Napríklad: skutočne existujú banky, ktoré vrátia tie poplatky a okrem toho tiež úroky. Bola menovaná Peugeot banka, ktorá ešte ozdobuje milým dopisom a tý zbiera plusbody u zákazníkoch. Musíme povedať : to je výnimka...
Kreditgebühren-Erstattung - so reagieren die Banken nach dem BGH-Urteil. Sie versuchen die Kunden abzuwimmeln, indem sie schlicht und einfach erklären, das BGH-Urteil sei auf ihren Kredit nicht anzuwenden.
Gut einen Monat nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Rückzahlung von Bearbeitungsgebühren bei Krediten können wir ein erstes Fazit darüber ziehen, wie die Banken reagieren. Zahlreiche Nutzer der Interessengemeinschaft Widerruf (www.widerruf.info) haben uns darüber informiert.
Beginnen wir bei den positiven Beispielen: Tatsächlich gibt es Banken, die anstandslos nicht nur die Bearbeitungsgebühr, sondern auch die fällige Verzinsung zurückzahlen. Gleich mehrfach wurde uns hier die Peugeot Bank genannt, die das noch mit einem freundlichen Schreiben garniert und somit uneingeschränkt Pluspunkte bei den Kunden sammelt. Aber man muss ganz klar sagen: Dies ist leider die Ausnahme...
Quelle und weiter: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/28941-kreditgebuehren-zurueck-banken-flippen-aus

Schweiz: Eliten setzen beim Goldreferendum ihren Willen durch
Die herbeigezwungene Niederlage macht Gold als gutes Ersatzgeld mittelfristig noch attraktiver. Wertstabiles Geld hat in (oberflächlich betrachtet) »normalen« Zeiten leider keine institutionelle Lobby. Auch in der Schweiz leben Funktionäre aller Institutionen letztlich vom uferlos druckbaren ungedeckten Papiergeld. Und so stellten sich fast alle abhängigen Massenmedien und alle Parteien inklusive sogar der SVP gegen die Forderungen der Goldinitiative – und setzten sich beim gestrigen Referendum mit ihrem »Nein« auch durch.
Eine kluge Minorität der Schweizer legte zwar auch gegen den expliziten, geradezu drohenden Rat dieser Institutionen durchaus Wert auf einen starken Franken mit einer zumindest potenziellen Teildeckung durch Gold. Zu lagern im eigenen Land: Wie bedeutend und akzeptiert diese Forderungen weltweit sind, belegt nicht zuletzt die erstaunlich schnelle Teil-Heimholung des niederländischen Goldes durch die Nationalbank vorige Woche, nachdem in den Niederlanden ebenso wie etwa in Deutschland die Zweifel an einer unkompromittierten Lagerung des Staatsgolds im Ausland zu groß geworden waren...
Quelle und weiter: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/peter-boehringer/schweiz-eliten-setzen-beim-goldreferendum-ihren-willen-durch.html

USA: jetzt 18 Bio. Schulden

USA: teraz 18 bilionóv dlžoby

Historický deň pre USA: ofiálna dlžoba dosiahla v pondelok viac ako 18 billiónov dollarov. Tým stúpla quota nad 103%. Pod Obamom stúplo US-zadĺženie o 70%. Minulý týždeň bol štátny dlh $ 17, 963,753,617, 957,26. Dva dni potom, po čiernom piatku stúpol na historický stav $18,005,549,328,561.45. To je   vzostup o 32 miliárd za jeden deň.  V januári 2009 bolo USA zadĺžené ešte pri 10,6 milárd.                                       Historischer Tag für die USA: die offiziellen Schulden sind per Montag über die Marke von 18 Billionen Dollar gestiegen. Damit beträgt die Verschuldungsquot 103% zum BIP. Unter Obama stieg die US-Staatsverschuldung um 70%!
Letzte Woche betrugen die US-Staatsschulden noch $17,963,753,617,957.26.
Zwei Tage später, nach dem "Black Friday" stiegen die Schulden auf ein neues historisches Hoch: Zum 2. Dezember stiegen die Schulden auf über 18 Billionen - oder, um genau zu sein auf heute $18,005,549,328,561.45 , - US-Bürger halten daran $12,922,681,725,432.94 - und im übrigen: das ist ein Anstieg von $32 Milliarden an nur einem Tag. Auch das ist rekordverdächtig.
Der Anstieg der US-Schulden unter der Regierung Obama betrug 70%! Im Januar 2009 lagen die US-Staatschulden noch bei 10,6 Billionen verglichen mit 18,005 Billionen Dollar jetzt...
Quelle und weiter: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/28942-usa-jetzt-18-bio-schulden

Benjamin Fulford -Blogeintrag 01.Dezember 2014: "Über 20 nationale Regierungen sollen gestürzt werden, während die Demontage der Kabale beginnt, sagen CIA Quellen"

Benjamín Fulford: viac ako 20 národných vlád majú byť zrútené, pokiaľ začína demolácia Kabalov, hovoria CIA zdroje.

Tí satanskí nacionalisti, ktorí stiahli k sebe moc na západe budú demolovaní a výsledok je pád viac ako 20 vlád, medziiným USA, Japonsko a Veľká Británia- hovorí CIA, Pentagon a M16. Mnohí oficieri vyhľadali bunkery na prípravu k boju proti žoldnierom Kabalov. Odstup ministra obrany Chuck Hagela minulý týždeň bol iskrou. Skutočnosť je, že najdôležitejší kanditáti Kabalov zamietli prácu a odmietli prebrať miesto ministra. To naznačuje, že sa deje niečo na najvyšších vojensko-industriálnych úrovniach...
Die satanischen Nazionisten, die die Macht im Westen an sich gerissen haben, werden demontiert und das Ergebnis wird der Sturz von über 20 Regierungen sein, darunter die Vereinigen Staaten, Japan und Großbritannien, sagen Quellen vom CIA, Pentagon und MI6. Viele CIA- und Pentagon-Offiziere haben Bunker aufgesucht, um sich auf den Kampf mit dem Söldnerheer der Kabale vorzubereiten, sagen die CIA- und Pentagon-Quellen. Die Entlassung von Verteidigungsminister Chuck Hagel letzte Woche war der Auslöser, sagen die Quellen. Die Tatsache, dass die beiden wichtigsten Kabale Kandidaten ihre Arbeit verweigerten, ihn zu ersetzen, zeigt, dass sich definitiv etwas auf der höchsten Ebene des militärisch-industriellen Kompex ereignet...
Quelle deutsch und weiter: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

Wegen Sanktionen: Russland gibt Pipeline-Projekt South Stream auf
Russland beendet das Projekt einer zweiten Gas-Pipeline nach Europa: Weil Bulgarien wegen der Sanktionen von der EU keine Erlaubnis erhalten hat, an dem Projekt weiterzuarbeiten, zieht Moskau nun die Reißleine. Gazprom verliert damit einen Milliarden-Auftrag, die EU eine zweite von der Ukraine unabhängige Versorgungslinie...
Quelle und weiter: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/01/folge-der-sanktionen-russland-gibt-pipeline-projekt-south-stream-auf/

Mehr Infos zu NESARA und den Wohlstandsprogrammen finden Sie hier:http://nesara.jimdo.com/

Mehr Infos zu OSB-Money (Open Source Banking Economy) finden Sie hier:http://osbeee.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/nesara/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52