Benjamin Fulford 03.09.2014...

NESARA-Report: Benjamin Fulford - Blogeintrag vom 2. September 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-02 – 12:34:35

Beschreibung: ESARA Report

Benjamin Fulford - Blogeintrag 2. September 2014

übersetzt v. Dream-soldier

China bittet darum, das nazionistisch organisierte Kriminellensyndikat mit Basis in den USA nicht mehr zu finanzieren

Čína je prosená aby sa ten nazionistický syndikát kriminálov na základni v USA už nefinancoval.

Minulý týždeň bola žiadaná White Dragon society komunistickej vlády v Číne, ten nazionistický syndikát kriminálnikov už nefinancovať, ktorý illegálne prebral republiku Spojených štátov Amerických. Tá žiadosť bola predaná prostredníctvom, v Japonsku usadeného čínskeho vyššieho agenta. Bolo v ňom vyjadrené, že predĺženie dlhov tej US-podvádzačovvládu po daňovom roku 30. 09. Že Čína chce ich režim financovať a tým prebrať a rozdeliť. Tým sa bude skupina gansterov podporovať, ktorá naďalej financuje masové vraždy a teror na celom svete. Tým číňania predĺžili utrpenie amerického ľudu a držali ho v závislosti snehovejguľesysému zahraničných dlhov. WDS požiadala toho agenta čínskej vlády, povedať čínskej vláde, že keď nebude reagovať na tú radu tým dá dôrazne najavo, že skutočne tých nazionistov podporuje. Keď sa prejaví, že to tak je budú mobilizovaní 500 miliónov putovných robotníkov v Číne na donútenie k reakcii, odpovedal ten agent.

Letzte Woche fragte die White Dragon Society die kommunistische Regierung in China, die Finanzierung des nazionistischen Kriminellensyndikat nicht mehr zu finanzieren, das illegal die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika übernommen hat. Der Antrag wurde über einen in Japan ansässigen chinesischen höheren Agenten versandt. Es wurde erklärt, dass die Verlängerung der Schulden der US-Schurkenregierung nach ihrem Fiskaljahr ab dem 30. September ein Regime finanzieren würde, dass China erobern und aufteilen wolle. Es würde auch weiterhin eine Gruppe von Gangstern unterstützen, die Terror und Massenmord in der ganzen Welt finanziert. Die Chinesen würden dadurch auch weiterhin das Leid des amerikanischen Volkes verlängern und es in Abhängigkeit eines Schneeballsystems von Auslandsschulden halten, wurde ihm gesagt. Die WDS bat den Agenten, der chinesischen Regierung zu sagen, dass wenn sie nicht auf diesen Rat reagiert, dass es dadurch deutlich macht, dass sie tatsächlich die Nazionisten unterstützen würden. Wenn sich herausstellt, dass das der Fall zu sein scheint, müssten die 500 Millionen Wanderarbeiter in China mobilisiert werden, die chinesische Regierung zu zwingen zu handeln, antwortete der Agent. Ein detailliertes Verfahren hierfür wurde skizziert.

Medzitým vybudovala NATO 12 míl dlhý drátový plot, aby mohla chrániť tých 150 VIPS, ktorí zastupujú 67 štátov (NATO má 28), a ktorí sa nachádzajú toho času v Anglicku na oslave lásky vo Wales. Pokiaľ sa pripravuje to podujatie politici a milícia to využívajú  na žiadosť o zvýšenie európskeho obrannej-peňažnej podpory, čo zdôvodňujú krízou na Ukrajine, ktorú oni sami zfabrikovali. Inými slovami jednajú podľa Bushovho papiera, vyvolať znovu studenú vojnu ako zámienku pripravovať Európu, USA, Rusko a Japonsko na militarizovanie, a pripraviť tak vojnu proti Číne.

Unterdessen hat die NATO einen 12 Meilen langen Stahlzaun errichtet, um die 150 VIPS zu schützen, die 67 Länder vertreten (die NATO hat nur 28 Länder), für ein Fest der Liebe in Wales diese Woche in England. Während die Veranstaltung vorbereitet wird, nutzen die „Politiker“ und Militärlobbyisten ihre fabrizierte Krise in der Ukraine als Vorwand, die europäischen Länder aufzurufen, ihre „Verteidigungs“-Haushalte (dh Krieg) zu erhöhen. Mit anderen Worten handeln sie exakt nach dem Papier von Bush sen (wie das MI5 offenbarte), einen neuen kalten Krieg auszurufen als Vorwand, um Europa, die USA, Russland und Japan zu militarisieren, um einen Krieg gegen China vorzubereiten.

Tiež boli opakované varovania pred jedným novým „ISIS“ terorprípadom, ktorý bol v/alebo USA a Veľkej Británii veľmi hlasno propagovaný v nacionistických médiách. To poukazuje na to že sa pripravuje nejaký veľký druh diania pod falošnou vlajkou, ktorý má priniesť väčšiu verejnú finančnú podporu zbrojným podnikom, ktoré sa okolo NATO zoskupjú. Hovoria MI5 zdroje.

Tiež vzrastajú náznaky, že sa pokúša o vypnutie  US-elektrickej, alebo časti siete. To by cielilo na prerušenie počítačovej siete US-financií a u Googla/NSA, hovoria zdroje MI5 a Illuminatov.

Medzitým hovoria CIA-zdroje v Európe, že je „veľké množstvo mŕtvych ľudí“  ako časť veľkého ničenia zodpovedných (sieť kriminálov) za udalosti 9/11, zničenie Iraku, rozmnožovanie biologických zbraní a iné ľudstva-vraždy.

Pokus o vraždu bývalého FBI-šéfa Louisa Freeha minulý týždeň bola pravdepodobne jedna časť toho podujatia. Free bol hlboko podielaný na masovej vražde 9/11. V čom sa zhodujú mnohé zdroje.

Aj pápež Franciskus bude napadnutý a P2, zdroj slobodných murárou hovorí, že existujú znaky, že bol napadntý pomalyúčinným jedom, ktorý spôsobuje neurologické závady. Pápež bol napadnutý, lebo odvolal imunitu voči trestným činom, ktorú majú tony Blair a Georg Bush. Hovoria zdroje.

V týchto dňoch vojny v tajnosti a tiež verejne veľa o vojne. Verejne obviňuje FBI rusko, že hakovali finančnú sieť J.P. Morgana a iné finančné inštitúcie. Toto napadnutie vzniklo po mnohých podozrivých prípadoch usmrtenia u ľudí, ktorí sa podielali na J.P.Morganovej Computer finančnom systéme..

Auch wurden Warnungen vor einem neuen „ISIS“ Terrorereignis in den USA und/oder in Großbritannien wiederholt, die dann in den Propagandamedien der Nazionisten herausposaunt wurde. Das zeigt, dass die Rüstungsunternehmen, die sich um das NATO-Treffen versammeln, eine Art großes Ereignis unter falscher Flagge plant, um die öffentliche Unterstützung für mehr Militärausgaben zu erlangen, sagen MI5 Quellen.

Es gibt auch wachsende Anzeichen, dass versucht wird, das US-Stromnetz oder Teile davon abzuschalten. Dies würde abzielen auf die Unterbrechung der Computer-Netzwerke der US-Finanzen und bei Google/NSA, sagen sowohl der MI5 und Illuminaten Quellen.

Inzwischen sagen CIA-Quellen in Europa, dass „eine Menge Leute tot sind“ in den USA als Teil eines großen Schubs, das Netzwerk der Kriminellen, die für 9/11, die Zerstörung des Iraks, die Verbreitung von Biowaffen und andere Völkermord-Verbrechen verantwortlich waren, zu zerstören.

Der Mordversuch an den ehemaligen FBI-Chef Louis Freeh letzte Woche war wahrscheinlich Teil der Kampagne, sagen die Quellen. Freeh war tief an der 9/11 Massenmordveranstaltung beteiligt, darüber sind sich viele Quellen einig.

Auch Papst Franziskus wird angegriffen und P2 Freimaurerquellen sagen, dass es Hinweise gibt, dass er durch ein langsam wirkendes Gift getroffen wurde, dass neurologische Schäden verursacht. Der Papst wurde angegriffen, weil er seine besondere Immunität vor Strafverfolgung wie Kriegsverbrechen widerrufen hätte, ähnlich wie sie Tony Blair und George Bush jun besitzen, sagen die Quellen.

In diesen Tagen gibt es auch eine Menge Kriegsführung in der Öffentlichkeit, wie auch im Verborgenen. Öffentlich beschuldigt das FBI Russland, das Finanznetzwerk von J.P. Morgan und andere US Finanzinstitutionen gehackt zu haben. Dieser Angriff kam nach vielen verdächtigen Todesfällen von Führungskräften, die beim Betrieb des J.P. Morgan Computer-Finanzsystems beteiligt waren.

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-27/fbi-said-to-be-probing-whether-russia-tied-to-jpmorgan-hacking.html

Veľké US-banky využívajú obrovské, nekryté súkromné portfóliá, čím sa pokúšajú zabrániť zrútenie federálnej rezervy, hovorí Čínska vláda a tiež iné zdroje. Tiež hovoria, že útok na J.P.Morgan je len časť toho skončenia derivátnych podvodov.

Tiež to je pravdepodobne časť podujatia na jej odstránenie, zmienila Christine Lagarde, ktorá vyšetrovala pomocou francúzkej prokuratúry ten podvod. IWF zostáva pod Lagarde nefinancovaný, lebo US-podniková vláda sa nechce vzdať kontroly.

Náznakom toho, že vlastníci FED-banky sú v strachu je, že pod rúškom „mimoštátnej záležitosti“ vyzývajú FED k tomu aby tlačila nové peniaze a rozdeliť ich priamo na priemerných američanov.

Die großen US-Banken nutzen riesige, ungedeckte Derivateportfolios, um den Zusammenbruch der Federal Reserve zu verhindern, heißt es von der chinesischen Regierung und anderen Quellen. Der Angriff auf J.P. Morgan ist Teil des Bemühens, diesen Betrug mit Derivaten zu beenden, sagen sie.

Auch als wahrscheinlicher Teil einer Kampagne, um sie zu entfernen, verkündete die IWF-Chefin Christine Lagarde, dass über sie Untersuchungen durch die französische Staatsanwaltschaft wegen Betrug durchgeführt werden. Der IWF unter Lagarde bleibt natürlich nicht finanziert und un-reformiert, hauptsächlich deshalb, weil sich die US-Firmengerierung weigert, die Kontrolle abzugeben.

Ein Anzeichen, dass sich die Besitzer der FED in Angst befinden, ist ein Artikel in ihrem Flaggschiff „Auswärtige Angelegenheiten“, der die FED dazu aufruft, Geld zu drucken und es direkt an durchschnittliche Amerikaner zu übergeben.

http://www.zerohedge.com/news/2014-08-26/it-begins-council-foreign-relations-proposes-central-banks-should-hand-consumers-cas

To znamená, že dúfajú, že tlačením/vyrábaním nových peňazí môžu zabrániť, že ich súkromná peňažná mašinéria im nebude odňatá/konfiškovaná. Je to ako u obsadeného krála, ktorý otvorí svoju pokladnú komoru na podplatenie vrúcajúcich sa roľníkov. Problém je ale vtom, že tí roľníci si môžu bez opýtania ten poklad zobrať. To platí aj pre FED. Prečo by mala skupina incestných miliardárov mať právo robiť peniaze, keď ústava hovorí, že to právo patrí ľudu.

Najvyšší FED-agent Henry Kissinger vydal/zverejnil minulý týždeň správu k „novému svetovému“ poriadku a jeho udržaniu „US-mimoriadnej cesty“. Ten všeobecný tón toho prehlásenia naznačuje, že Kissinger nie je šťastný, že musí uznať, že to US-vedenie a jeho pravidlo sa rúti.

V snahe nájsť peniaze sa motá FED tiež okolo Ázie aby mohli udržať svoju podvodovú ríšu. CIA-zdroje v Ázii hovoria, že Bill Clinton, Richard Armitage a iní boli v Indonézii položiť ruku na to zlato. Tie isté zdroje hovoria tiež, že druhý syn Perského šejcha dovolil agentovi US-podnikovej vlády prístup k perskému štátnemu zlatu, ktoré je skladované v Tajsku.

Aj v Japonsku a Kórei bolo viacej pokusov amerických FED agentov využiť fondy/bondy v astronomickej výške na financovanie US-podnikovej vlády.

Všetky tieto neúspešné FED-aktivity a vojnyvyvolávania Kabalov sú náznaky, že ten boj o planétu Zem prehrajú. Internet sa vyvinul do bodu, že ich podnikania pod falošnou vlajkou sú skoro vždy hneď objavené.

Potrebovalo to desaťročia, aby tie udalalosti pod falošnou vlajkou ako v Golfe, „Tonkin“ prípad boli objavené. Pre väčšinu vo svete trvalo odhalenie 9/11 roky, že sa to udialo tiež pod falošnou vlajkou. A teraz sa odhalujú prípady pod falošnou vlajkou, ako odstrel malajského lietadla za pár hodín.

To najdôležitejšie vôbec je, že US-vojenstvo už sa nenechá manipulovať do vojny tými nacionistickými oligarchami. Mali by sme si pripomenúť, že Pentagon odmietol bombardovať Sýriu a tiež odmietol zasiahnuť v Rusku kvôli Ukrajinskému konfliktu. Správa pre FED: tentokrát sa nevytiahnete z krízy tým, že začnete vojnu.

Das bedeutet, dass sie hoffen, wenn sie Geld drucken und aushändigen, in der Lage zu sein, dass vermieden wird, dass ihre private Geldmaschine beschlagnahmt wird. Es ist wie bei einem belagerten König, der seine Schatzkammer öffnet, um das eindringende Bauerngesindel zu bestechen. Das Problem ist jedoch, dass die Bauern den Schatz einfach wegnehmen können ohne zu fragen. Das gleiche gilt für die FED. Warum sollte eine kleine Gruppe von inzestuösen Milliardären das Recht haben, Geld zu erschaffen, wenn die US-Verfassung deutlich sagt, dass dieses Recht den Menschen gehöre.

Der oberste FED-Agent Henry Kissinger gab in der letzten Woche auch einen weit verbreiteten Aufsatz heraus, der zur „Neuen Weltordnung“ und zur Aufrechterhaltung des „US-Sonderwegs“ aufrief. Der allgemeine Ton dieses Aufsatz' macht deutlich, dass Kissinger nicht glücklich war zu erkennen, dass diese US-geführte Regel auseinanderbricht.

Die FED kreist auch um Asien herum, um Geld zu finden, das ihr betrügerisches Reich aufrecht erhält. CIA-Quellen in Asien berichteten, dass Bill Clinton, Richard Armitage und andere in Indonesien waren, um Hand an das Gold zu legen. Diese Quellen sagen auch, dass der zweite Sohn des Schahs von Persien mit Wurzeln im Iran Agenten der US-Firmenregeirung erlaubt habe, Zugang zu haben zum persischen Staatsgold, was in Thailand gelagert wird.

Auch in Japan und Korea wurden mehrere Versuche durch Agenten der FED unternommen, Gold-gedeckte historische Bonds von astronomischen Nennwerten zu nutzen, um die US-Firmenregierung zu finanzieren, sagen japanische Regierungsquellen.

Ein Teil hiervon wurde einem WDS Vertreter i Werte von vielen Milliarden Dollar von einem FED-Agenten angeboten, um einige dieser Bonds zu nutzen, um das Gold zu bekommen. Ihm wurde gesagt, die WDS würde nur mit ihnen verhandeln, wenn sie tatsächlich physisches Gold zeigen würden und nicht nur Papier.

All diese erfolglosen FED-Aktivitäten und der Kriegstreibereien der Kabale sind klare Anzeichen, dass sie den Kampf um den Planeten Erde verlieren. Das Internet hat sich bis zu diesem Punkt entwickelt, dass ihre Veranstaltungen unter Falscher Flagge schon fast sofort aufgedeckt werden.

Es brauchte Jahrzehnte, die Ereignisse unter Falscher Flagge wie der im Golf von Tonkin „Zwischfall“, aufgedeckt zu werden. Es dauerte ein paar Jahre für die meisten in der Welt, herauszubekommen, dass 9/11 ein Ereignis unter Falscher Flagge war. Nun allerdings werden Geschichten über Falsche Flaggen wie der Abschuss des malaysischen Flugzeugs innerhalb von Stunden oder Minuten aufgedeckt.

Am wichtigsten überhaupt, das US Militär erlaubt es sich nicht mehr, sich von nazionistischen Oligarchen in den Krieg manipulieren zu lassen. Man sollte sich erinnern, das Pentagon lehnte es ab, Syrien zu bombardieren und es lehnte auch ab, Russland wegen der Ukraine anzugreifen. Botschaft an die FED: Ihr werdet dieses Mal nicht mehr aus eurer Not heraus kommen, indem ihr einen Krieg beginnt.

http://hipknowsys.blogspot.de/2014/09/benjamin-fulford-september-2-2014-china.html
Quelle deutsch: http://bm-ersatz.jimdo.com/startseite/neues-wissen/fulford/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Infos zu NESARA - dem globalen Schuldenerlass und den Wohlstandsprogrammen finden Sie hier: http://nesara.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/nesara/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58