Aisha North 03.09.2014...

Aisha North: "Sei achtsam wenn sich nun alles immer noch mehr beschleunigt" (01.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-03 – 08:31:50

Beschreibung: as Manuskript des Überlebens - Aisha North

Eine kurze Aktualisierung zur momentanen Energiequalität / # 60

"Sei achtsam wenn sich nun alles immer noch mehr beschleunigt"

„Buď v strehu, keď sa všetko ešte viac zrýchli“

Zakiaľ sa k vám znova blíži nová energetická rozdvojka, zvyšuje sa váš postoj očakávania. Ten tok, ktorý ste tak dlho sledovali sa delí na tenšie riečky a ten výmenný vplyv medzi tými riečnými ramenami silno priberá. To môže znieť pomätene, ale dovoľ nám vysvetliť to. V minulosti ste boli tou silnou riekou svetla ponášaný vpred a všetci ste boli na tej istej úrovni vibrácie, ale predsa to vyvolalo v každom z vás individuálne reakcie v osobnom systéme a to je dobre tak. Lebo, ako sme už v predchádzajúcom manuskripte zdôraznili každý z vás prišiel na tento svet v tomto/v tvojom tele a každý nesie svoj individuálny set návrhou (pripomente si blaupausu). Ten set dát sa aktivoval v procese prebudenia a kúsok po kúsku sa dal do pohybu, aby mohol teba posúvať v smere, ktorý najlepšie slúži tvojmu cieľu a zmyslu v tomto celom, bezhraničnom komplexe/celku a viacvrstvových záväzkov. Lebo každý z vás hraje dôležitú úlohu v tejto „celkovej produkcii“, predsa chceme môcť povedať to do slova, alebo do písmena – každý musí dostať prístup k tým častiam toho obrovského a komplikovaného energetického pola transformácie, ktorý zodpovedá potrebám každého jednotlivca.

Während ihr euch erneut einer energetischen Weggabelung nähert, beginnt sich in gleichem Maße wieder eure Erwartungshaltung zu erhöhen. Denn der Fluss, dem ihr so lange Zeit gefolgt seid, teilt sich in schmalere Flussläufe, indessen die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Flussarmen stark zunimmt. Das mag nun verwirrend klingen, aber lasst uns das erklären. In der Vergangenheit wurdet ihr alle durch diesen mächtigen Fluss des Lichts vorangetragen und dabei ward ihr alle auf derselben Schwingungsfrequenz, doch das hat nach und nach einige sehr individuelle Reaktionen in deinem persönlichen System hervorgeholt, und das ist auch gut so. Denn wie wir in einem vorangegangenen Manuskript bereits betonten, ist jeder von euch in diesem/seinem individuellen Körper auf die Welt gekommen, und dabei trägt jeder seinen eigenen, einzigartigen Satz von Entwürfen [ihr erinnert euch an die Blaupause]. Dieser Datensatz wurde im Laufe deines Erwachensprozesses aktiviert und nun Stück für Stück in Bewegung gesetzt, um dich mit voller Schubkraft in die Richtung zu lenken, die deinem Ziel und Zweck in diesem ganzen, grenzenlos komplexen und vielschichtigen Unterfangen am besten dient. Denn jeder Einzelne von euch hat eine wichtige Rolle in dieser großen „Gesamtproduktion“, doch um dieses Stück textgetreu – oder sollten wir eher sagen buchstabengetreu – ausführen zu können, muss ein jeder von euch Zugang zu jenen Teilen dieses riesigen und komplizierten energetischen Feldes der Transformation haben, die seinen Bedürfnissen am besten entspricht. Und deshalb wird von nun an deine Weiterreise zwar unabdingbar mit der Reise deiner Weggefährten verbunden sein, aber sie wird gleichzeitig auch anfangen, in jeder Hinsicht noch individueller zu werden.

To ale neznamená, že budete vedení na vibračnú úroveň, ktorá by vás mohla niesť cez vákuum opustených a stratených, ale celkom naopak. Lebo tuná nejde o oddelenie, ale o viacmožnosť a pre teba to znamená výmenný proces s ostatnými. Lebo nie len ty prinášaš jdinečný podiel k celku, ale aj tí mnohí iní, ktorí na tejto missii pracujú. A spoločne ste stále lepší v tom, vás vymieňať/deliť/prepojiť so - a medzi sebou. Cez ten dialóg zjemníte vo vás tie mnohostranné schopnosti a tieto talenty vám pomáhajú robiť to, načo ste sem prišli, lebo každý z vás má „špeciálnu úlohu“.

Teda, pokiaľ prebiehajú dni a týždne rozpoznáš viac a viac, že tá cesta, ktorá leží pred tebou sa bude ukazovať ľahšia, predpoveďelnejšia a bude viac zahrňovať aj tvoje okolie. Aj keď to môže znamenať, že sa zrazu budeš nachádzať na tebe doteraz neznámych prostrediach, tak my sme presvedčení, že tam nájdeš rovnomysliace duše, alebo oni hneď po tvojom príchode prídu k tebe. Pritom môže cudzie pole byť určité miesto, alebo môže to byť psychický stav, alebo duševný stav. To neznamená, aby ste sa vydali hľadať vám priaznivé duše, alebo budete v dave hľadať istú osobu, ktorá vyzerá byť istého druhu. Nie, to hovoríme, aby sme ťa pripravili na skutočnosť, že sa budeš cítiť viac privolávaný/tlačený niečo podniknúť s inými, a že tú spoločnosť nemusíš nájsť v pozemských/zemiblízkych prostrediach.

Das bedeutet nun aber nicht, dass ihr auf eine Schwingungsebene gebracht werdet, die euch verlassen und verloren durch ein Vakuum treiben lässt, ganz im Gegenteil. Denn hier geht es nicht um Abtrennung, sondern um Mannigfaltigkeit, und für dich heißt das nun, sich auf die vielfältigste Weise mit anderen auszutauschen. Weil nicht nur du deinen einzigartigen Ausdruck in dieser Gesamtentwicklung einbringst, sondern auch die vielen anderen, die mit dir an dieser Mission arbeiten. Und gemeinsam werdet ihr immer besser darin, euch mit- und untereinander auszutauschen und zu verbinden. Durch diesen Dialog verfeinert ihr in euch die vielfältigsten Fähigkeiten und diese Anlagen helfen euch das zu tun, wofür ihr hierher gekommen seid, denn ein jeder von euch hat hier ihren/seinen „Spezialauftrag“.

Während nun also die Tage und Wochen ins Land ziehen, wirst du mehr und mehr erkennen, dass der Weg, der vor dir liegt, sich nun auf eine Weise heraus zeichnen wird, die es dir erleichtert, vorausschauender zu sein und mehr aus deiner Umgebung zu erfassen. Auch wenn das heißen kann, dass du dich ab und an auf für dich bisher noch sehr unbekannten Gebieten vorfindest, so sind wir uns dessen sicher, dass du dort andere, dir gleichgesinnte Seelen antreffen wirst, oder sie sich gleich nach deiner Ankunft dort mit dir einfinden werden. Dabei kann dieses fremde Terrain ein bestimmter Ort sein, aber es kann auch eine Gemütsverfassung, oder ein ungewohnter Geisteszustand sein. Das soll nun aber nicht heißen, dass ihr die Welt auf der Suche nach einem euch wohlgesonnenen Menschen umwandert, oder inmitten einer Menschenmasse nach einer gezielten Person, die euch gleichgesinnt scheint, Ausschau haltet. Nein, das sagen wir nur, um dich auf die Tatsache vorzubereiten, dass du dich immer mehr dazu berufen fühlen wirst, ja nahezu dazu gedrängt, künftig etwas mit anderen zu unternehmen, und dass du diese Gesellschaft auch in den nicht irdischen/erdnahen Bereichen finden kannst.

Inými slovami, každý z vás je vyvolávaný k tomu spojiť sa domalých/veľkých skupín, jeho osobnou prítomnosťou, alebo cez dostupné médiá, alebo priamo, napríklad meditáciou, alebo jednoducho tým, že sa stiahneš do teba a prepojíš sa s tvojim vyšším JA a tak môcť komunikovať s inými viac/lepšie ako doteraz. Týmto spôsobom nájde každý tú svoju cestu v tomto energetickom toku a tá časť tej rieky bude tvoja a nie len to, tá voda (keď tak chceš) tohto energetického svetelného toku ti bude pomáhať pri tom, aby si sa cítil slobodnejší v tvojom osobnom výraze, ktorý si sem so sebou priniesol, aby si mohol byť diel tohto obrovského záväzku.

Buď teda v strehu, keď sa všetko ešte viac zrýchli a nezabudni prosím poobzerať sa a všímať si všetko, kto s tebou pláva v tej rozširujúcej sa rieke. Sme si istí, že veľmi skoro padne tvoja pozornosť na zaujímavých ľudí a projekty. Prosím mysli vždy na to, že nemôžeš robiť nič nesprávne, lebo každý z vás nosí v sebe kódy, ktoré sa v určitom okamihu aktivujú. A keď sa dekódujú, nemôžeš inak, ako s tými správnymi ľuďmi,  správnymi miestami a samozrejme s tými správnymi projektami byť magneticky priťahovaný. A to sú tie miesta, tí ľudia, tie príležitosti, tieto projekty, ktoré ti pomáhajú splniť tvoju úlohu v tomto všetkozahŕňajúcom transformačnom procese. A jedno, čo sa deje, uisťujeme ťa, že všetko sa podriadi v tvojom zmysle.

Mit anderen Worten, ein jeder von euch ist jetzt dazu aufgerufen, sich in kleinen und/oder großen Gruppen zusammen zu schließen, entweder durch seine persönliche Teilnahme, oder über die euch zur Verfügung stehenden Medien, oder indirekt, beispielsweise in einer Meditation, oder indem du dich einfach in dich selbst zurückziehst und dich mit deinem höheren Selbst verbindest, um so mit den anderen auf eine viel direktere Art – als bisher – zu kommunizieren. Auf diese Weise findet nun jeder seinen eigenen Weg in dieser energetischen Strömung, und dieser Teil dieses Flusses aus Licht wird dein Flussbett sein, und nicht nur das, das Wasser (wenn du so willst) dieser energetischen und energetisierenden Lichtströmung wird dir dabei helfen, viel freier mit alledem zurecht zu kommen, das du als deinen individuellen Ausdruck mit hierher gebracht hast, um aktiver Teil dieses riesigen Unterfangens zu sein.

Sei also achtsam, wenn sich nun alles immer noch mehr beschleunigt, und vergiss’ bitte nicht, dich umzusehen und auf alles zu achten, wer und was in diesem sich weitenden Fluss neben dir schwimmt. Wir sind uns sicher, dass dein Augenmerk schon sehr bald auf einige sehr interessante Menschen und Projekte fallen wird. Bitte denke stets daran, du kannst nichts falsch machen, denn ein jeder von euch trägt diese Kodierungen mit sich, die zu einer ganz bestimmten Zeit aktiviert werden. Und wenn sie einmal entschlüsselt sind, kannst du gar nicht anders, als magnetisch von den richtigen Orten, den richtigen Menschen und natürlich den richtigen Projekten angezogen werden. Und es sind diese Orte, diese Menschen, diese Gegebenheiten, diese Projektarbeiten, die dir dabei helfen werden, deinen Teil in diesem allumfassenden Transformationsprozess zu erfüllen. Und ganz egal, was es ist, wir können dir versichern, dass sich alles in deinem Sinne fügen wird.

Aisha North, 01.09.2014, http://aishanorth.wordpress.com/
Übersetzung: Roswitha, http://aishanorthdeutsch1.wordpress.com/

Quelle: http://aishanorth.wordpress.com/2014/09/01/a-short-update-on-the-energies-60/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37