Meline Lafont 04.09.2014...


Méline Lafont: "Die heilige Partnerschaft" (02.September 2014)

„Sväté partnerstvo“

von erst-kontakt @ 2014-09-05 – 09:04:08

Beschreibung: eline Lafont

"Die heilige Partnerschaft"

„Sväté partnerstvo“

sväté partnerstvo je zjednotenie duší, ktoré sú prepojené na duševnej-, na srdečnej úrovni a tie patria k podstate vášho bytia. Ide o zjednotenie spomienok na to, čo bolo delené v rozličných životoch a existenciách, na rozličných úrovniach, paralelných skutočnostiach a vesmíroch.

Ide o spomienku na vašu jedinečnosť, váš energetický podpis a váš atomárny výraz, lebo prepojíte tým svätým partnerstvom, čo vlastne je vaše, tie sily, z ktorých ste zložení vašu skutočnú existenciu v iskre skutočnej podstate toho čo ste. Je to dielo spolupráce všetkých vašich kreácií/diel , dielo jadra vášho bytia.

Sväté partnerstvo umožní v jednote a bezpodmienečnej láske deliť, vyjadriť krásu, ktorá je vnútri oboch, prepojí a zleje spolu tie sväté a božské iskry vášho ohňa večnosti. Je to ako dve žiare, dve krásne slnká alebo dve hviezdy, ktoré krúžia okolo seba a sa približujú, sa potom vzdialia a sa znova priťahujú. Je to magnetický tanec života, tanec polarít, tanec života v protiklade. To je to, čo partnerstvo vyjadruje: príťažlivosť vašej prekrásnej bytosti, príťahovanie vášho zdroja a jeho darovanie, to čo vy ako bytie ste. Od vnímania, od skúsenosti vášho fraktálu, toho kto ste, odvrátiť sa a tú vašu cestu začať znova: jeden nový cyklus, znovuzrodenie.

Die heilige Partnerschaft ist die Vereinigung von Seelen, die auf der Seelen-, auf der Herzebene verbunden sind, und diese gehören zur Essenz eures Seins. Es geht um die Vereinigung von Erinnerungen an das, was es gegeben hat und was in unterschiedlichen Leben und Existenzen, auf unterschiedlichen Ebenen, parallelen Wirklichkeiten und Universen geteilt worden ist.

Es geht um die Erinnerung an eure Einzigartigkeit, eure energetische Unterschrift und euren atomaren Ausdruck, denn durch die Heilige Partnerschaft verbindet ihr, was im Anderen euer ist, ihr verbindet die Kräfte dessen, woraus ihr besteht; eure wirkliche Existenz im Funken der wahren Essenz dessen, was ihr seid. Es ist das Werk der Zusammenarbeit all eurer Kreationen, das Werk des Kerns eures Seins.

Die Heilige Partnerschaft ermöglicht es, in Einheit und bedingungsloser Liebe zu teilen, die Schönheit auszudrücken, die beiden innewohnt, die heiligen und göttlichen Funken eurer Flamme der Unendlichkeit zu vereinen und zu verschmelzen; es ist wie zwei Flammen, zwei wundervolle Sonnen oder Sterne, die umeinander kreisen und sich annähern, sich dann wieder voneinander entfernen und sich dann wieder anziehen; es ist ein magnetischer Tanz des Lebens, der Tanz von Polaritäten, der Tanz der Existenz im Gegentakt. Das ist es, was die Heilige Partnerschaft darstellt: die Anziehung eures wundervollen Wesens, die Anziehung eures Kerns und das Abgeben dessen, was ihr seid, was ihr als Sein seid. Von der Wahrnehmung, von der Erfahrung des Fraktals dessen, wer ihr seid, ablassen und eure Reise auf's Neue zu beginnen: ein neuer Zyklus, eine Wiedergeburt.

Sväté partnerstvo má všetko, čo som práve povedala. Ide skutočne o zjednotenie: srdcia splynutie, splynutie duší a cestovať spolu ako jednota v sjednotenom poli, v tej zjednotenej sile lásky v tejto magnetickej vibrácii skúsenosti a existencie. Skutočná príroda hviezd je čistá vibrácia partnerstva v božskej láske a tak vytváraslnko, to sväté partnerstvo svetla a lásky, vytvára vedomie, ktoré je založené a existuje na čistom božskom vedomí, čistej božskej láske a vysokom svetle božského vedomia, ktoré sa vyjadruje vo svetle toho, čo je. Je to zdroj výtvorov, rodí nové úrovne existencie a vedomia. Prinesie na planétu semeno, aby mohla znova dosiahnuť túto celistvosť, zjednotenie cestou svätého partnerstva, a tak začína ten tanec s inými znova. Tá skúsenosť tej hry a ten cyklus príťažlivosti a dávania, aby bolo vytvorené nové vedomie znova a znova a vytvorilo sa znova a vysadí to semeno na inej úrovni a tak ďalej...

Die Heilige Partnerschaft hat Alles, was ich gerade genannt habe. Es geht wirklich um Vereinigung: Die Herzen verschmelzen, die Seelen verschmelzen und reisen zusammen als Einheit im vereinten Feld, in der vereinten Kraft der Liebe, in dieser magnetischen Schwingung der Erfahrung und Existenz. Die wirkliche Natur der Sterne ist reine Heilige Partnerschaft in Göttlicher Liebe, und so bildet die Heilige Partnerschaft des Lichts und der Liebe in einer Schwingung eine Sonne, sie bildet ein Bewusstsein, das auf reiner Göttlicher Weisheit, reiner Göttlicher Liebe und hohem Licht des Gottesbewusstseins aufbaut und existiert, das Gottesbewusstsein, das sich im Licht dessen, was es ist ausdrückt. Sie ist eine Quelle der Kreationen, sie gebärt neue Ebenen der Existenz und des Bewusstseins. Sie bringt die Samen auf den Planeten, damit dieser erneut zu dieser Einheit und Vereinigung durch die Heilige Partnerschaft gelangen kann, und so beginnt der Tanz mit dem Anderen erneut, die Erfahrung dieses Spiels und dieses Zyklus' der Anziehung und des Abgebens, um neues Bewusstsein immer wieder neu hervorzubringen und setzt die Samen auf einer anderen Ebene und so weiter und so weiter...

Sväté partnerstvo prepojí všetko, čo môžete prežiť a dať najavo, je to výraz božského chrámu vášho bytia v ľudskom tele, tá celá múdrosť a obsahuje to vnútorné vedenie/vedomie a existuje vopred.

Svätý chrám božskej lásky je na Zemi.

Tieto chrámy spoluprepojili dostatočne veľa fraktálov a kódov, aby bolo možné v tomto čase možné vytvoriť portál, ktorým to zjednotenie „blíženeckých plameňou“ na Zemi môže byť aktivované. Zjednotenie „blíženeckých plameňov“ vo vlastnom JA, z čoho vychádza rovnováha a semená čistej bezpodmienečnej lásky v jednote a bude teraz aktivované na tejto planéte. Tie sväté chrámy fungujú ako portály a sú medzi sebou sieťovo prepojené, sieťou božskej lásky, ktorá bude ľudstvom vytvorená a ním zakotvená: svetlopracovníci, pionieri. A to sa teraz rozširuje a posilňuje.

Die Heilige Partnerschaft verbindet Alles, was ihr erfahren und zum Ausdruck bringen könnt, der Ausdruck des Göttlichen Gottestempels eures Seins im menschlichen Körper, der die gesamte Weisheit und das innere Wissen enthält und woraus ihr besteht.

Die Heiligen Tempel der Göttlichen Liebe befinden sich auf der Erde.

Diese Tempel haben ausreichend Fraktale und Codes zusammengefügt, um in dieser Zeit ein Portal zu bilden, durch das die Vereinigung von Zwillingsflammen auf der Erde aktiviert werden kann, die Vereinigung der Zwillingsflammen im Selbst, woraus sich Balance ergibt und die Samen der reinen bedingungslosen Liebe in Einheit auf diesem Planeten aktiviert werden. Diese Heiligen Tempel funktionieren wie Portale in dieser Jetzt-Zeit und sind durch ein Netz verbunden, das Netz der Göttlichen Liebe, das von der Menschheit kreiert und verankert wird: Lichtarbeiter, Torwächter, Pioniere; und es wird genau jetzt erweitert und verstärkt

A cez tieto portály sa umožňuje to sväté partnerstvo žiť/zažiť a vyskúšať v súčasnosti/teraz.

Stačí, keď sa tomu otvoríte a dovolíte, aby tie kľúčové kódy svätej jednoty a svätého partnerstva mohli prenikať cez vás tými, vás obklopujícimi stelesneniami.

Ale predsa začína všetko tou svätou jednotou vo vás, s tým prepojením božskej mužskej a božskej ženskej energie vášho bytia. Tú energiu vášho bytia novo-vyrovnať a prepojiť a tým umožniť prepojenie s inou milovanou osobou, ktorá je vašou časťou.

Často sa to označuje ako láska medzi „blíženeckými plameňmi“. Sväté partnerstvo môže byť prežité aj inými duše-príbuznými osobami. Ale predsa, jediné možné najsilnejšie najsvätejšie partnerstvo „bíženeckeho plameňa“ , ktoré sa dá prežiť/vytvoriť je to prepojenie so sebou samým.

A keďže teraz sa rodia nové kozmické reči na tejto planéte prepojíme sa nie len svätým partnerstvom, ale vzkvitneme aj v božských svetelných rečiach, božskej vôle, objatia a lásky Boha.

Und durch diese Portale ist es möglich, die Heilige Partnerschaft im Jetzt zu leben und zu erfahren.

Ihr braucht euch lediglich dafür zu öffnen und sie zuzulassen, um die Schlüsselcodes der Heiligen Einheit und Heiligen Partnerschaft durch die unterschiedlichen euch auf dem Planeten Erde umgebenden Verkörperungen herein zu holen.

Doch es beginnt Alles mit der Heiligen Einheit in sich selbst, mit der Verbindung der Göttlich Männlichen und der Göttlich Weiblichen Energie eures Seins, um diese Energien eures Seins zu vereinen und neu auszugleichen, um die Vereinigung mit anderen geliebten Wesen, die Teil von euch sind, zu ermöglichen.

Oft wird dies als Liebe zwischen Zwillingsflammen bezeichnet. Heilige Partnerschaft kann auch mit anderen Wesen eurer Seelenabstammung erfahren werden, die Zwillingsseelen, die Seelenverwandten, doch ist die heiligste und stärkste Heilige Partnerschaft, die erfahren werden kann, diejenige der Zwillingsflammen: die Vereinigung mit sich selbst.

Und da Göttliche Kosmische Lichtsprachen auf diesem Planeten geboren werden, vereinigen wir uns nicht nur in Heiliger Partnerschaft, sondern erblühen auch in den Heiligen Lichtsprachen Gottes, des Göttlichen Willens und der Umarmung und Liebe Gottes.

Vyjadrite vaše hodnotné/drahocenné bytie, kto v tomto živote, vo vašej pravde ste. Neste vašu čistotu a krásu navonok, zahalte ňou každú bytosť na tejto Zemi, objímte ňou túto planétu a obklopujte ju. Vy všetci ste prekrásna hviezda na nebi, vyžarujte svoje svetlo, zakotvite vašu pravdu a prineste lásku a vaše vedomie na túto planétu.

Žiarte moji priatelia.

Bringt euer wundervolles Sein zum Ausdruck, bringt zum Ausdruck, wer ihr in diesem Leben, in eurer Wahrheit seid. Tragt eure Reinheit und Schönheit nach Außen, lasst sie jedes Wesen auf dieser Erde umhüllen, lasst sie diesen Planeten umarmen und ihn umgeben. Ihr alle seid ein wunderschöner Stern im Himmel, strahlt euer Licht aus, verankert eure Wahrheit und bringt eure Liebe und euer Bewusstsein auf diesen Planeten.

Strahlt meine lieben Freunde

Méline Portia Lafont, 02.09.2014, http://melinelafont.com/
Übersetzung: Manfred Soran Wirtz
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/02partner.html

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19