Vitajte  v sekcii Predpovede 2015

                                                                       .Ein Eklipsen-Jahr

Rok zatmení

Zatmenia sú otvory, ktoré kombinujú svetlo, planetárne frekvencie, geo-príťžlivosti a kolektívne myšlienky. Ponúkajú jedinečnú paletu – impregnuje/vsúva ako božské tak aj kolektívne ľudské myšlienky. Teraz sa môže zatmenie mesiaca uskutočniť len pri splne a slnečné zatmenie pri nove. Obe slúžia navyše potencii/sile zatmenia. Zatmenia sú ľudstvom považované za jednotlivé úkazy, ale my by sme vám povedali..., keď sú zatmenia Slnka a Mesiaca v lineárnom postupe ako v roku 2014 a 2015 tak vytvárajú zosilnené koncentrované energetické pole.

 

Finsternisse sind Öffnungen, die Licht, planetare Frequenzen, Geo-Schwerkräfte und kollektive Gedanken kombinieren. Finsternisse bieten eine einzigartige Palette an, denn sowohl Göttliche Gedanken als auch höher schwingende menschliche kollektive Gedanken werden eingeprägt. Jetzt kann eine Mondfinsternis nur bei Vollmond auftreten und eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond. Beide sorgen für eine zusätzliche Potenz der Finsternis. Finsternisse werden oft von der Menschheit als einzelne Ereignisse angesehen, aber wir würden euch andernfalls sagen…, wenn Mond- und Sonnen-Finsternisse in direkter linearer Folge sind, wie in 2014 und 2015, die ein verstärktes Feld in einer stärkeren Konzentration von Energie bildet.

Lineárne zatmenia (behom 15 dní) majú zväčšenú intenzitu. Symbiotické prpojenie mesačných a slnečných-vibračných-signatúr, ktoré sú sinergeticky v sile... tak budú obe zosilnené. V tej spolupráci bude každá forma zatmenia Slnka tandemovo zosilnená, jednotlivo, ročne alebo súčete k jednému mega-účinku na všetky efekty zatmenia Mesiaca a naopak. To znamená, že keď je Mesiac plný v lineárnom nasledovaní zatmenia Slnka, ktoré je čiastočné, tak sa zosilňuje ten tandem-duo-výsledok mega-energie, a posilní obe „duplované-totálne-efekty“

Lineare Finsternisse (binnen 15 Tage) haben deshalb eine sehr vergrößerte Intensität. Eine symbiotische Verflechtung der Mond- und Sonnen-Schwingungs-Signaturen wird gebildet, die synergistisch in Kraft sind… so werden beide verstärkt. In dieser Zusammenarbeit wird jede Form von Sonnen-Finsternis tandemmäßig  vergrößert, ob partiell, jährlich oder in der Gesamtzahl in einer Mega-Auswirkung auf alle Effekte der totalen Mondfinsternis und umgekehrt. Was bedeutet, dass, wenn der Mond voll ist und in linearer Folge zu einer Sonnenfinstern, die partiell ist, ist das Tandem-Duo-Ergebnis eine Mega-Energie, die beide "Doppel-Totalitäts-Effekte" verstärkt.

Zatmenia vždy boli pokročenými spoločnosťami považované ako obzvlášť významné udalosti, ktoré prenikali dimenzionálnu hmotu reality nazemskej úrovni. Atlanti ich označovali ako body nekonečna, lebo lineárny čas bol na krátky čas zastavený (slovo „eklipsa“ pochádza z reči starého Grécka a znamená digt, čo znamená prestať). Zatmenia jednoznačne zmeniavlnové dĺžky svetla a majú vplyv na príťažlivosť. Počas zatmenia vznikajú gravitačné anomálie ako tiež torzné-efekty. Dnešná veda ich nazýva ALIAS a SAXI efekty.


Finsternisse waren in fortgeschrittenen Gesellschaften als äußerst bedeutungsvolle Ereignisse bekannt, die die dimensionale Materie der Realität innerhalb der Erdebene durchdrang. Die Atlanter bezeichneten sie als Unendlichkeits-Punkte, weil lineare Zeit für ein kurzes Zwischenspiel die Unendlichkeit stoppt (Das Wort "Eclipse" kommt aus der Sprache der Atlanter, wurde in die Sprache des antiken Griechenland als digt bezeichnet, was verbergen oder "aufhören" bedeutet). Finsternisse verändern eindeutig die Wellenlängen von Licht und die Wirkung der Schwerkraft. Gravitations-Anomalien sowie Torsions-Effekte treten während der Finsternisse auf. Diese werden in der gegenwärtigen Wissenschaft als Allias und Saxi Effekte bezeichnet.

Zatmenia vyžarujú „otrasnú energetickú vlnu“ zakódovanej súdržnosti, ktorá preniká Zemou a ovplyvňuje ľudstvo. Súdržnosť otvorí Pineal/šišinku a vynorí zvláštnu odpoveď v buňkách ako tiež vo fyzickom tele a tiež v energetickej sústave éterického tela. Povedať to istým spôsobom – čas vo fáze zatmení sa mení, obzvlášť vtedy kedˇsú obe pomerne blízko k Apexiálnemu-bodu rovnodennosti a eklipsy. To sa udeje v priebehu roku 2015. A pokiaľ to vytvára intenzitu otvorí tiež dimenzionálne portály/brány vedomia. Snové fázy sú v tom období jasnejšie a dovolia rozlišovať ich v bdelom stave. Puls myšlienok, životná sila citlivejšia, mení sa, ale v zmysluplno spôsobe. Okná reality sa otvoria, horizonty BYTIA rozšírené. Čas-priestor sa na krátky čas zmenia. Vyššie stavy toho „večného teraz“ sa budú súčasne zosilňovať a tým umožnia zkrášlenú fázu viacdimenzionálnej jasnosti.

 

Finsternisse strahlen eine "erschütternde" Energiewelle von verschlüsselter Kohärenz aus, die die Erde durchdringt und die Menschheit beeinflusst. Kohärenz -súdržnosť öffnet die Zirbeldrüse und löst eine spezifische Antwort sowohl in den Zellen des menschlichen physischen Körpers als auch im Energie-Konstrukt des ätherischen Körpers aus. Um es in einer gewissen Weise zu sagen, Zeit wie ihr sie kennt, wird während der Phase der Finsternisse geändert, besonders, wenn beide, Mond und Sonne, innerhalb einer verhältnismäßigen Nähe zu Apexial-Punkten der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen auftreten. Dies findet durch 2015 statt. Und während es Intensitäten schafft, öffnet es auch außergewöhnliche "dimensionale Portale" des Bewusstseins. Traumzustände sind in diesen seltenen Phasen klarer und lassen sich im veränderten Zuständen innerhalb des Wach-Bewusstseins differenzieren. Der Puls von Gedanken, die Lebenskraft ist subtil, variiert aber in sehr sinnvoller Weise. Fenster der Realität werden geöffnet, Horizonte des Seins erweitert. Die Raum-Zeit wird kurz verändert. Höhere Zustände des "ewigen Jetzt" werden gleichzeitige Zeit verstärken, so dass eine wirklich verschönerte Phase von mehrdimensionaler Klarheit ermöglicht wird.

Ste si vedomí, že „sväté miesta“ sú planetárne energetické-uzle vo vektoroch na Zemi, ktoré sú ozdobené väčšou koncentráciou životnej energie (zvané diamatové alebo Akasha-esencia) zatmenia vyžarujú v určitom čase koncentrovanú energetickú-vlnu kreatívnej životnej sily. Ten energetický-útok môže byť zasiaty ako „božské“ myšlienkové vzorce a tiež ako vyšší úmysel/zámer ľudstva na vedomej aj nevedomej úrovni. Tá energia bude mať vplyv na vás všetký v rozličných úrovniach – jedno či to rozpoznáte alebo nie. Ale ako to využijete – vedomealebo nevedome – závisí od vášej koncentrácie, vedenia/znalosti, a quotienta svetla. Čať toho čo teraz a v te kolarinovej-úrovni mega-zatmení v októbri príde bude spontánne uvoľnenie  preťažených emocionálnych stavov.

Ihr seid euch bewusst, dass "Heilige Stätten" planetare Energie-Knoten innerhalb von Vektoren auf der Erde sind, die mit einer größeren Konzentration von Lebens-Energie-Einheiten verziert sind (auch als Diamantene oder Akasha-Essenz bezeichnet). Finsternisse strahlen für einen gewissen Zeitraum einen konzentrierten Wellen-Fluss von kreativen Lebenskraft-Partikeln aus. Dieser Energie-Beschuss kann mit Einsätzen von "Göttlichen"Gedanken-Mustern sowie mit der höheren Absicht der Menschheit auf der bewussten und unbewussten Ebene ausgesät werden. Diese Energie wird sich auf euch alle in unterschiedlichen Graden auf einigen Ebenen auswirken, ob ihr es nun erkennt oder auch nicht. Aber wie ihr es nutzt, ob bewusst oder unbewusst, hängt von eurem Fokus, Wissen und Licht-Quotienten ab. Teil dessen, was jetzt geschieht und in der kollationierten Energie des Duos der Mega-Finsternisse von Oktober, wird die spontane unwillkürliche Freigabe der laufend überladenen emotionalen Zustände sein.

Jedinečné chrakterické citové-tóny budú vložené od ľudstva do rezonančného vibračného pola zatmenia. Emocionálne napätie ako tiež provokované extrémy na planéte môžu byť ľahšie normalizované aktuálnym „energetickým koktailom“, hormonálne poruchy stabilizované, tak isto ako elektromanetizmus ako aj tiež rovnováha istých šírok a výšok v ľudskom tele a emóciách.

 

Einzigartige charakteristische Gefühls-Töne werden von der Menschheit ins resonante Schwingungsfeld einer Finsternis eingebettet. Emotionale Spannungen, wie provozierte Extreme auf dem Planeten durch den aktuellen "Energie-Cocktail", können leichter in eine normalisierte Ebene zurückgebracht werden. Finsternisse tragen eine Energie, die hormonelle Störungen in der gleichen Weise stabilisieren kann, wie der Elektromagnetismus bestimmter Breiten und Höhen Balance auf den menschlichen Körper und die Emotionen ausübt.

 

Frage von Tyberonn: "Wollt ihr damit sagen, dass sich die Mondfinsternisse auf die menschliche Biologie und emotionalen Zustände auswirken?"

Otázka od Tyberona: „chcete tým povedať, že zatmenia majú vplyv na ľudskú biológiu a emocionálne stavy“?

Metatron: Ľudská biológia a mentálne a emocionálne polia sú okolím plne ovplyvňované? Vaše okolie zahŕňa oveľa viac ako vedome môžete vnímať, inkluzíve gravitačné-vlny, svetelné frekvencie, ionické pomery a mineralogické vibrácie planéty.

Vaše fyzické telo má buňkové vedomie, ktoré funguje biologicky, takže hormonálne a bio-chemická rovnováha je ovplyvnená priamo formátom svetla a matrixe planéty. Zatmenia ovplyvňujú odlišujúcim svetlom, menia gravitáciu a kódované vedomou životnou silou umožňujú viac pohody/kľudu. V tom pomere môže byť uvoľnené a novokalibrované.

 

EE Metatron:Die menschliche Biologie und auch die mentalen und emotionalen Felder werden vollkommen von der Umgebung beeinflusst. Eure Umwelt schließt weit mehr ein, als ihr bewusst wahrnehmt, einschließlich Schwerkraft-Wellen, Licht-Frequenzen, ionische Verhältnisse und mineralogische Schwingungen des Planeten.

Euer physischer Körper hat ein Zellbewusstsein, das biologisch funktioniert, so dass hormonelle und Bio-chemische Balance direkt vom Licht-Format und der Matrix des Planeten beeinflusst sind. Finsternisse wirken, weil sie differenziertes Licht projizieren, Schwerkraft verändern und mit bewusster Lebenskraft kodiert mehr Gelassenheit ermöglichen. Dementsprechend kann Freigeben und eine Neu-Kalibrierung stattfinden.

Jednoducho povedané: buňky vášho tela reagujú na tú okrášlenú svetlo-životnú silu v tým istým spôsobom ako rastliny v chládku chcú heliotropicky rásť proti Slnku. Ten efekt je ale hlbší ako len pod kožu, nie len biologicky – sa dá porovnať s integrálnym BYTÍM  a ponúka plodné okno do vyššieho JA, okno, ktoré je jedinečné a špeciálne pre ľudský vývoj a quocienta svetla.


Einfach ausgedrückt, die Zellen eures Körpers reagieren auf die verschönerte Licht- und Lebenskraft in etwa der gleichen Weise, wie Pflanzen im Schatten heliotropisch dem Sonnenlicht entgegen wachsen wollen. Der Effekt ist allerdings mehr als Haut-tief, nicht nur biologisch, es gleicht das integrale Sein aus und bietet ein fruchtbares Fenster ins höhere Selbst an, ein Fenster, das einmalig und speziell für die Periode menschlicher Entwicklung und Lichtquotienten ist.

 Tie zatmenia v roku 2015 sú tiež frekvenčne prepojené so zatmeniami 2014. Intenzita prítomnosti ešte zostane, ale udalosti v marci 2015 dovolia abreagovanie ako vypustenie tlaku z kotla chaosu, ktorý bude prebiehať. Ako sme už hovorili sú uzlové body rovnodennosti programovatelné. Zatmenia 2015 budú kódované. Viac ako ste v minulosti zažili. Tie programovania budú pokračovať na formatovanie svetla, ktoré sa vráti v roku 2038. V zatmeniach existjú fyzikálne zákony a vedecké vlastnosti, ktoré vašou vedou ešte neboli odhalené alebo uskutočnené. Vaša veda ignoruje to sväté a to sväté obchádza vedu.

Die Finsternisse von 2015 sind auch frequenzmäßig mit den Finsternissen von 2014 verbunden. Die Intensität der Gegenwart wird hoch bleiben, aber das, was im März 2015 geschieht, wird ein notwendiges Abreagieren erlauben, etwa wie eine vorübergehende Druckentlastung aus einem Kessel von Chaos, das im Gange sein wird. Wie wir bereits früher mit euch geteilt haben, sind die Knoten von Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen auch programmierbar. Die Finsternisse, die im Jahr 2015 auftreten werden sehr kodiert sein. Mehr, als ihr überhaupt in der jüngsten Vergangenheit erlebt habt. Solche Programmierungen werden sich fortsetzen, um die Rückkehr des Lichts von 2038 zu formatieren. Es gibt Gesetze der Physik und tatsächlich wissenschaftliche Attribute in Finsternissen, die von eurer gegenwärtigen Wissenschaft noch nicht erkannt oder vollständig realisiert werden. Eure Wissenschaft ignoriert das Heilige, und das Heilige lässt das Wissenschaftliche noch aus.

 

Jeder einzelne von euch sollte hingebungsvoll Zeit für die Daten dieser Finsternisse finden, um tief hineinzugehen. Ihr werdet außergewöhnliche Gelegenheiten entdecken, höhere Wirklichkeiten erfahren. Ihr werdet feststellen, dass Traum-Zustände weit klarer sind und, es wird die Gelegenheit geboten, persönliche Probleme zu lösen. Aber es ist wichtig, dass ihr euch hingebungsvoll Zeit dafür nehmt.

Každý jedinec by mal oddane nájsť čas pre dáta tých zatmení a ponoriť sa do nich. Odhalíte mimoriadne príležitosti a prežijete vyššie skutočnosti. Zistíte, že sny sú jasnejšie a ponúkne sa vám príležitosť doriešiť osobné problémy. Ale dôležité je, venovať/nájsť tomu čas.

Niektorí z vás budú tito pravdy akceptovať ľahšie ako iní, lebo to čo s vami delíme bolo v Atlantíde rozumené „vedeckými kňazmi“ ako „zákon jednoho“ a mnohí z vás boli členmi mystérrických škôl a preto tú pravdu intuitívne rozpoznáte.

 

Einige von euch werden diese Wahrheiten leichter als andere akzeptieren, weil das, was wir mit euch teilen, in Atlantis, innerhalb der "Wissenschafts-Priester" des "Gesetzes des Einen" verstanden wurde, und viele von euch waren Mitglieder solcher Mysterien-Schulen, und ihr werdet intuitiv die Wahrhaftigkeit in dem erkennen, was wir mit euch teilen.

Tie nespočetné následky sú obzvlášť užitočné pre získanie tých kódov a tiež umožnia ich aktiváciu. A z toho dôvodu boli už vždy zatmenia otvormi, v ktorých energetické frekvencie mohli byť stiahnuté. Priama konjunkcia/nasmerenie Zeme, Mesiaca a Slnka umožní zatmenia a môže sa za rok 4-7 krát vyskytnúť. 7 krát sa vyskytne zatmenie v roku 2038 a to je obzvlášť významné. Ale to čo sa v súčasnosti je veľmi dôležitá príprava pre tie zmeny.

 

Die unzähligen Auswirkungen sind besonders förderlich sowohl für den Erhalt der Codes, als auch zu ermöglichen, die Codes zu aktivieren. Und deshalb sind Finsternisse seit jeher Öffnungen gewesen, in denen energetische Frequenzen innerhalb ihrer Strukturen mitgerissen werden können. Die Konjunktion (direkte)Ausrichtung von Erde, Mond und Sonne, die Finsternisse ermöglicht, kann zwischen 4 und 7 Mal in jedem Jahr auftreten. Je mehr Finsternisse, umso größer die Energie-Kodierung in einem gegebenen Jahr. Das nächste Ereignis mit 7 Finsternissen findet 2038 statt, und das ist wirklich bedeutungsvoll. Aber was in eurer Gegenwart geschieht, ist auch überaus wichtig in Vorbereitung für die Änderungen.

 

Die 2015-Finsternisse sind Öffnungen

Zatmenia roku 2015 sú otvory

Povedali sme vám, že zatmenia budú kódované a budú sadiť svätý návrat svetla. V budúcnosti budeme hovoriť o tom viac chanelingom, ale pripomeňte si, že všetko vedie k roku 2018. 2014 A 2015 sú tie totálne zatmenia na sviatok Pasah a oslavu Tabernakel. A keďže chrámová hora je veľký pupok planéty budú vytvorené semená mieru a v tých dňoch vysiate.

 

Wir haben euch gesagt, dass die Finsternisse kodiert werden und die heilige Rückkehr des Lichtes aussäen. Wir werden künftig mehr davon in Channelings sprechen, aber erinnert euch, alles führt zu 2018. 2014 und 2015, jede der Tetrade totaler Vollmond-Finsternisse geschehen auf Passah und dem Fest des Tabernakels. Und weil das Gebiet des Tempelberges ein großer planetarer Nabel ist, werden Samen des Friedens geschaffen und an diesen Daten verbreitet werden.

Povedali sme vám, že ti zatmenia v priebehu vašej histórie boli označené všade farbami, modré Mesiace, zlaté Mesiace... a hovoríme, že tie farby sú zvuky kódov a keď bude využitý ten úmysel, tak bude otvorená šišinka a čakrové zmysly do mimoriadneho optimálneho psychického vedomia, čo prinesie jasnosť hľadajúcim a prinesie rovnováhu do aury a psychy.

Mondfinsternisse und Vollmonde wurden im Laufe eurer Geschichte überall gekennzeichnet in Bezug auf Farben, Blaue Monde, Goldene Monde, Blut-Monde und so…, und wir sagen euch, dass diese Farben Töne von Codes sind, und wenn die Absicht genutzt wird, kann die ekliptische Energie die Zirbeldrüse und Chakren-Sinne in ein außerordentliches optimales psychisches Bewusstsein öffnen, das Klarheit für den Suchenden vergrößert und in Aura und Psyche Balance bringt.

Pre vás je veľmi dôležité rozpoznať význam rovnováhy, inak bude ťažké (do marca 2015) na planéte tú energiu spracovať čím bude menej optimálne využitá. Pozornosť a porozumenie budú nutné. Bez toho môže nastať čas späť do depresie a apatie. Múdro využité tie energie môžu viesť k obrovskému skoku pre jasnosť, spirituálny rast a spolu-stvorenie.

Es ist sehr wichtig für euch, dass ihr die Bedeutung von Balance erkennt, sonst kann die Energie derzeit (bis März 2015 anhaltend) auf dem Planeten schwierig zu handhaben sein, weniger optimal genutzt werden. Aufmerksamkeit und verstehen wird erforderlich. Ansonsten kann dies eine Zeit der Rückwärtsbewegung in Depression und Apathie sein. Weise genutzt können diese Energien gewaltige Sprungbretter für Klarheit, spirituelles Wachstum und Mit-Schöpfung sein.

 Spomeňte, že niektoré z tých menších poznaných mechanizmov nerovnováhy aury ako napríklad fanatizmus, Ego-rozširovanie moci, stála depresia a emocionálna nerovnováha sú extrémy. Zostať s nohami na Zemi je esenciálne pre jasnosť a je ich tiež veľa, ktorí vás chcú prirýchlo presunúť nahor. Taká nerovnováha vedie k jednej forme „skratu“ v aure. Neexistuje žiadne uzemnenie – jasnosť sa stratí a premeňuje na halucinogenný syndróm „ružových okuliarov“, čo vy nazývate „popletená“ ilúzia. Umožnenie a udržanie rovnováhy vo funkcii v 3D je bezpodmienečná jasnosť, ktorá vedie do nasledujúcej dimenzie. Obrovská aura nebude slúžiť –trampolínom je skorej integrovaná aura. 

Erinnert euch, dass einige der kleineren erkannten Mechanismen der Aura-Unausgeglichenheit Fanatismus, Ego-Machterweiterung, ständige Depression und emotionale Unausgeglichenheit (Extreme) sind. Mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben ist essentiell für Klarheit, und es gibt viele, die auch in der Metaphysik zu hoch und zu schnell schwingen wollen. Eine solche Unausgeglichenheit resultiert in einer Form der Aura-"Kurz-Schaltung". Es gibt keine verankerte Erdung ~ Klarheit wird im halluzinogenen Syndrom der "Rosa Brille" verloren, was in eurem Volksmund als "versponnene" Illusion bezeichnet wird. Zu lernen Balance zu halten und funktionell tatsächlich ein Requisit zur Aura-Wartung, ist daher in 3D Voraussetzung, um Klarheit in der nächsthöheren Dimension zu ermöglichen. Eine rissige Aura wird nicht dienen ~ eher ist eine integrale Aura immer das Sprungbrett dafür, in das höhere Reich aufzusteigen (Dies wird in den Metatron-Schlüsseln gelehrt).

 Z toho dôvodu zažijú žijúci v ilúzii klam – tí, ktorí žijú v jasnosti (vedomosti) zažijú neobyčajnú jasnosť. To je dôvod prečo boli považované staré rovnodennosti, slnovraty za sväté udalosti. Aj v súčasnej dobe považujú mnohé náboženstvá tie dni za sväté. Chceme povedať, že svetlo je prijímané od Mesiaca pomocou reflexu a od Slnka je priame. Počas zatmení sú tie fakty rozhodujúce/kľúčové. Svit Mesiaca a je vzorce operujú/účinkujú v sebe zmenených oblastiach a snových-víziách. Slnečné svetlo a jeho vzory ovplyvňujú väčším obsahom životnú silu a tvorivú silu, tie skrášnené a využíva a vyžaruje s tým súvisiace energie. Tá tandemová koláž duplovaných zatmení musí byť chápaná/porozumená aby tá aktivita mohla byť plánovaná. Tá krištálová sieť slúži ako v strede stojaca lupa, ktrorá chce byť uložená do matrixe novej Zeme a tým uvedená/vtiahnutá cez ľudské univerzálne vedomie, ktorým všetci ste komplikovane medzi sebou prepojení.

Dementsprechend werden jene in der Illusion Täuschung erfahren ~ jene in Klarheit werden außergewöhnliche Klarheit erleben. Das ist der Grund, warum die Alten Tagundnachtgleichen, Sonnenwenden und Finsternisse immer als Heilige Ereignisse betrachteten. Selbst in euren gegenwärtigen Zeiten halten viele Religionen diese Ereignisse noch für Heilige Tage. Wir möchten auch erwähnen, dass Licht vom Mond empfangen reflektierend ist während das Licht von der Sonne direkt ist. Während der Finsternisse sind diese Unterschiede Schlüsselfaktoren. Das Mondlicht und Muster des Mond-Bereichs operieren mehr in sich verändernden Bereichen und Traum-Visionen. Das Sonnenlicht und die Muster der Sonnen-Frequenz beeinflussen euch in einem größeren Umfang in der Lebenskraft und Mit-Schöpferschaft, die verschönerten kohärenten Energien nutzend, um zu manifestieren. In der Tandem-Collage der Doppel-Finsternisse sollten beide verstanden werden, um die Aktivitäten entsprechend zu planen. Das Kristalline Gitter dient al die im Brennpunkt stehende Linse, den höheren Codes erlaubend, in die 12 Dimensionen der Neuen Erden-Matrix eingebettet zu werden, und damit die Einführung durch den menschlichen universellen Verstand zu empfangen, mit dem ihr alle so kompliziert verbunden seid.

 

Schluss

Koniec

Majstri, nakoniec vám chceme ešte raz povedať, že vzostup planéty už skutočne bol. Je dôležité aby ste porozumeli a nestratili vašu vieru/dôveru. Ešte stále existujú nie-hovoriči, takže tí ktorí pochybujú o tom, že planetárny vzostup bol 21.12.2012 a že tí z vás, ktorí sú nosičmi svetla to urobili. My ale vás chceme oboznámiť tým, že tá graduácia planéty Zem sa udiala ako rozšírenie v 12-tych dimenziách. A je to vzostup Zeme, ktorý umožňuje prichádzajúci vzostup ľudstva.

 

Meister, zum Schluss sagen wir euch noch einmal, dass der Aufstieg des Planeten tatsächlich geschah. Es ist wichtig, dass ihr dies versteht und euren Glauben nicht verliert. Es gibt immer die Neinsager und es wird weiterhin so sein, dass sogar jene auf dem Weg bezweifeln, dass wirklich Änderungen nach dem 21. Dezember 2012 stattfanden. Der planetare Aufstieg fand statt, und jene von euch vom Licht haben es gemacht. Aber wir möchten darüber aufklären, dass die Graduierung des Planeten Erde als eine Ausdehnung in 12 Dimensionen stattgefunden hat. Und es ist der Aufstieg des Planeten, der den kommenden Aufstieg der Menschheit möglich gemacht hat.

 

Tak vám povieme, že ten vzostup je nový začiatok. A 2015 ide/pokračuje  Zem ďalej/naďalej do nového formátu čím bude ľudstvu umožnené sa jasne povzdvihnúť, ďalej a ďalej vedome vystupovať do vyšších dimenzií. Tou krištáľovou sieťou je Zem nosičom jednej matrixe, ktorá ľudstvu dovolí uvedomenie si vlastnej prírody vo viacdimenzionalite.

So werden wir euch sagen, dass der Aufstieg ein neuer Anfang ist. Und 2015 geht die Erde weiter ins neue Format, das der Menschheit die Fähigkeit ermöglichen wird, sich klar zu erheben, weiter und weiter bewusst in höhere Dimensionen aufzusteigen. Die neue Erde ist durch das Kristalline Gitter Träger einer Matrix, die der Menschheit erlaubt, sich ihrer wahren Natur innerhalb der Mehrdimensionalität bewusster zu sein.

 Uisťujeme vás, že sa prebúdza nové Slnko a je to skutočne Slnko tej zmeny. Prinesie svetlo tej veľkolepej novej Zeme. V tej novej dobe je úlohou tých hľadajúcich vyžarovať radosť, svetlo pre umožnenie rozšírenia tej krištáľovej harmónie. Každý fotón, ktorý vyžaruje mentálne svetlo bude obrovsky zosilnený. A to prebieha v tej novej Zemi roku 2015 rýchlejšie. Preto preberá vaša úloha nový význam, väčšiu pohodu pokiaľ vaše tvoritelské sily pribúdajú v tom čo vy nazývate presun vodnára.

Wir versichern euch, dass eine neue Sonne gedämmert ist und dôležitú es ist tatsächlich die Sonne des Wandels. Sie bringt das Licht der großartigen Neuen Erde. Und ihr Lieben, wir meinen großartig. In dieser neuen Ära obliegt es den Suchenden Freude zu projizieren, Licht zu projizieren, für die Ausdehnung der Kristallinen Harmonik, jedes Photon mentalen Lichts das ihr projiziert, wird exponentiell verstärkt. Und dies geschieht in der Neuen Energie von 2015 schneller. Deshalb übernehmen eure Rollen eine neue Bedeutung, ein größeres Wohlwollen, während eure Schaffungs-Kräfte in dem was ihr Wassermann-Verschiebung nennt, zunehmen.

 Ten očividný chaos a tá intenzita nie sú bez zmyslu, ale napriek tomu budú tí svetelný/svetlonosiči na planéte môcť využívať ten vzostup ľudstva na spoluvytvorenie Sveta lásky. Pripomeňte si, že ten vzostup sa udeje v príslušnom čase v srdci..., všetko, čo ako jednotlivec robíte prispieva k tomu, bude pridané do kolektívu.

Som Metatron a delím s vami tieto pravdy. Ste milovaní.

A tak to je a je to tak

Das scheinbare Chaos und die Intensitäten sind nicht ohne einen Zweck, aber jene von euch vom Licht werden auch die Energien auf dem Planeten, den Aufstieg der Menschheit nutzen können, um eine Welt der Liebe mit zu erschaffen. Erinnert euch daran, dass Aufstieg zu seiner Zeit im Herzen geschieht…, was ihr individuell macht und wie jeder von euch reagiert, fügt ihr dem Kollektiv hinzu.

Ich bin Metatron und ich Teile mit euch diese WAHRHEITEN. Ihr seid geliebt.

Und so ist es … Und es ist so

EE Metatron durch Tyberonn, 15.12.2014, http://www.earth-keeper.com/

Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/h-metatron12/2015koja.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37