Energie marec/apríl 2017...

 

Energy Report – March / April 2017 bei Kate Spreckley


Dospeli sme k bodu obratu, ktorý je označený prechodom do nového cyklu Bytia. Začiatok tohto nového cyklu je poznamenaný rovnodennosťou dňa 20. / 21. marca a svedčí o novej realite, v ktorej teraz budeme bývať. Nová realita, ktorá je vyvrcholením všetkých mnoho, mnoho posunov, zmien a premien, ktoré sme znášali. Tento nový cyklus je realizácia a aktualizácia vlastného, vrodeného pravého božského JA (v nás).

Prvé tri mesiace roku 2017 bolo obdobie vypratania všetkého čo už nie je nutné. V tom čase si sa ponoril do hĺbkky tvojej duše aby si získal dostup k tvojim schovaným aspektom. Vstúpil si do vyšších aspektov tvojho Bytia aby si nazbieral rozšírené stavy vedomia. Tie presunuli časové línie a prekrížili dimenzie, ktoré prinášajú zabudnuté aspekty duše. Prijal si tvoju bolesť, smútok a utrpenie. Tie sa vyliečili, novo-nastavili a znova-prepojili a tak sa teraz môžu nerušene pohybovať ich minulosťou.

Sú teraz v strede stvorenia nového života, ktorý ctí, akceptuje individualitu, objíma kreativitu a dovolí rovnováhu. Pradú do života nový svet. Svet, ktorý prepojí všetky aspekty tvojej bytosti a umoží cítiť a zažiť život zo stredu tvojej duše. Nasledujúce tri mesiace budú obsahovať omladenie, ktoré urýchli procesy v tvojej duši. S tým zrýchlením priberie na rýchlosti jej osobný rast a spirituálny vývoj. Vystúpia nad zmätok do svetla a jasnosti. Prebudíte sa do pravdy vašej duše a začnete sa spoznávať ako celok vo všetkom čo život môže ponúkať.

Tie prichádzajúce energie aktivujú pôvodnú božskú blaupausu a uvolnia jej čistú bytosť.  Tie jedinečné kódy svetla a energie, ktoré definujú tvoju dušu presunú vzorce tých subtílnych energií ktoré formovali tvar/formu a skúseností tvojej duše.  Tým spôsobom prirodzene rastie jej energetické pole a prepojí ju s viac-dimenzionálnym vedomím. Bude zosilnená tvoja schopnosť vidieť , počuť a cítiť pravdu a tak môžeš vstúpiť úplne do vedomia tvojej duše. Jasnosť a múdrosť sa vynárajú čo vám pomôže vytvárať nový život, ktorý je naplnený svetlom tvojej duše.

Keď si viete predstaviť, že sú jeden mikrokozmos v makrokozme tak sa porozumie, že nová realita, ktorú obývate obsahuje aj božskú blaupauzu. Tá božská blaupauza sebe samej ukáže ako ty svojej duši oddávaš kontrolu  nad tvojou realitou. Keď to urobíš tak začne vznikať miesto a cieľ v tej novej realite a budeš v stave uskutočniť úplne vlastnú božskú blaupauzu. Potom môžeš pracovať s tým čo vzniká bez nutnosti kontrolovania a manipulovania.

V apríli 2017 príde energia omladenia a obnovy aby ukľudila a očistila od zostávajúcich duševných strachov a od problémov kontroly. Musíš sa oddať tvojej duši, ktorá ti umožní vstúpiť do jej vnútorného svätostánku a zažhnúť tým semená múdrosti, ktoré v nej klíčia. Tie semená svetla a energie obsahujú inšpiráciu a porozumenie, ktoré potrebuješ aby novo-zaiskrilo prebudenie darov tvojej duše.

S prepojením tých darov začína cestovanie do tajomných hĺbok tvojej duše. V tých hĺbkach odhalíš božské správy tvojej duše a nájdeš cestu k väčšiemu sebapoznaniu. Keď prijmeš to vedomie/tú vedomosť tak odhalíš tvoju pôvodnú prirodzenosť, tvoj účel, sny, motlitby a nádej, ktoré pre tento život má tvoja duša. Spomenieš si, že tvoja duša je strážca božskej múdrosti a pravdy. Porozumieš, že neexistuje žiadne skutočné rozdelenie keď si v neustálej spoločnosti tvojej duše. Duša potom bude svätý svätostánok, v ktorom sa môže spojiť v tele duch, srdce a urobiť/vytvoriť tak stelesnenie božskej lásky.

V nasledujúcich mesiacoch budete vyvolaní ponoriť sa do hĺbky vašej duše, rozlúštiť posolstvá božskej blaupauze a vnoriť sa do jej tečúceho/plujúceho svetla a energie. Je to to čo bude podporovať objatie/prijatie tých mnohých žehnaní ako tiež mnohých zmien a nutných presunov novej reality..

Wir haben einen Wendepunkt erreicht, einer, der die Überquerung in einen neuen Zyklus des Seins markiert. Der Beginn dieses neuen Zyklus ist am 20. und 21. März von der Equinoxe geprägt und zeigt die neue Wirklichkeit, die wir jetzt bewohnen werden. Eine neue Realität, die der Höhepunkt aller vielen, vielen Verschiebungen, Veränderungen und Transformationen ist, die wir ertragen haben. Dieser neue Zyklus ist die Verwirklichung und Verwirklichung deines wahren göttlichen Selbst.

Die ersten drei Monate des Jahres 2017 waren eine Zeit der Aufräumung und Ausräumen alles, was nicht mehr nötig ist. In dieser Zeit bist du in die Tiefe deiner Seele hinabgestiegen, um auf deine versteckten Qualitäten zuzugreifen. Du bist in erhöhte Aspekte deines Seins gestiegen, um erweiterte Bewusstseinszustände zu sammeln. Sie haben Zeitlinien verschoben und überquerte Dimensionen, die lange vergessene Aspekte Ihrer Seele zurückholen. Du hast deine Trauer, deinen Schmerz und dein Leiden angenommen. Sie haben geheilt, neu ausgerichtet und wiedervereinigt diese Aspekte, so dass Sie sich ungehindert durch Ihre Vergangenheit bewegen können.

Sie sind jetzt in der Mitte der Schaffung eines neuen Lebens, eine, die den Unterschied ehrt, akzeptiert Individualität, umarmt Kreativität und erlaubt Gleichgewicht. Sie weben eine neue Welt ins Leben. Eine Welt, die alle Aspekte deines Wesens vereint und es dir ermöglicht, das Leben vom Mittelpunkt deiner Seele wahr zu fühlen und zu erleben. Die nächsten drei Monate werden eine Zeit der Verjüngung beinhalten, die den Vorgang Ihrer Seele beschleunigen wird. Mit dieser Beschleunigung wird Ihr persönliches Wachstum und die spirituelle Entwicklung rasch zunehmen. Sie werden über die Verwirrung hinausgehen und in das Licht der Klarheit. Ihr werdet zur Wahrheit deiner Seele erwachen und fangen an, sich selbst als Ganzes in all dem zu kennen, was das Leben zu bieten hat.

Die ankommenden Energien aktivieren Ihre ursprüngliche göttliche Blaupause und geben ihr reines Wesen frei. Die einzigartigen Codes von Licht und Energie, die deine Seele definieren, verlagern die Muster der subtilen Energien, die die Form und die Erfahrungen deiner Seele geformt haben. Mit dieser Verschiebung wächst Ihr Energiefeld natürlich aus und verbindet Sie mit dem multidimensionalen Bewusstsein. Deine Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen, zu hören und zu fühlen, wird verstärkt, so dass du dich voll und ganz in das Bewusstsein deiner Seele treten kannst. Klarheit und Weisheit sind auftauchend, was euch hilft, ein neues Leben zu schaffen, das mit dem Licht deiner Seele gefüllt ist.

Wenn Sie sich vorstellen können, dass Sie ein Mikrokosmos des Makrokosmos sind, dann können Sie verstehen, dass die neue Realität, die Sie bewohnen, auch eine göttliche Blaupause enthält. Diese göttliche Blaupause zeigt ihr Selbst, wie du die Kontrolle über deine Wirklichkeit deiner Seele übergibst. Wie Sie dies tun, Ihr Platz und Ihr Ziel in der neuen Realität beginnt zu entstehen und Sie sind in der Lage, Ihre eigenen göttlichen Blaupause vollständig zu verwirklichen. Sie können dann mit dem arbeiten, was entsteht, ohne die Notwendigkeit zu kontrollieren und zu manipulieren.

Im April 2017 wird die Energie der Verjüngung und Erneuerung kommen, um sich zu beruhigen und alle verbleibenden geistigen Angst- und Kontrollprobleme zu heilen. Du musst dich der Seele hingeben, die es dir ermöglicht, in sein inneres Heiligtum einzutreten und die Samen der Weisheit zu entzünden, die darin keimt. Diese Samen von Licht und Energie enthalten die Inspiration und Einsichten, die du brauchst, um das Erwachen deiner Seelengeschenke neu zu entfachen

Die Verbindung mit diesen Geschenken initiiert eine Reise in die geheimnisvolle Tiefe deiner Seele. In diesen Tiefen wirst du die göttlichen Botschaften deiner Seele enthüllen und deinen Weg zu größerer Selbsterkenntnis finden. Wenn du dieses Wissen nimmst, wirst du deine wahre Natur, deinen Zweck, die Träume, die Gebete und die Hoffnung, die deine Seele für dieses Leben hat, entdecken. Sie werden sich erinnern, dass Ihre Seele auch ein Hüter der göttlichen Weisheit und Wahrheit ist. Sie werden verstehen, dass es keine wirkliche Trennung gibt, wenn Sie in ständiger Gemeinschaft mit Ihrer Seele sind. Ihre Seele wird dann ein heiliges Heiligtum, in dem Ihr Körper, Geist, Herz und Geist wirklich zusammenführen können, um Sie zu einer Verkörperung der göttlichen Liebe zu machen.

In den kommenden Monaten werden Sie aufgefordert, in die Tiefen Ihrer Seele einzutauchen, die heiligen Botschaften deiner göttlichen Blaupause zu entschlüsseln und in ihr fließendes Licht und ihre Energie einzutauchen. Es ist dies, die Sie bei der Umarmung der vielen Segnungen dieser neuen Realität unterstützen wird, sowie die Verschiebungen und Veränderungen, die Sie benötigen, um zu machen.

-

Report - March /

Beschreibung: arch 2017

We have reached a turning point, one that marks the crossing over into a new cycle of being. The beginning of this new cycle is marked by the Equinox on March 20th / 21st and is indicative of the new reality we will now inhabit. A new reality, which is the culmination of all the many, many shifts, changes and transformations that we have endured. This new cycle is the realization and actualization of your true divine self.

The first three months of 2017 have been a time of cleaning up and clearing out all that is no longer need. In this time you have descended into the depths of your soul to access your hidden qualities. You have ascended into elevated aspects of your being to gather expanded states of consciousness. You have shifted timelines and crossed dimensions retrieving long forgotten aspects of your soul. You have accepted your grief, your pain and your suffering. You have healed, realigned and reunited these aspects so that you may move forward unhindered by your past.

You are now in the midst of creating a new life, one that honors difference, accepts individuality, embraces creativity and allows balance. You are weaving a new world into existence. A world that unites all aspects of your being and enables you to truly feel and experience life from the center point of your soul. The next three months will involve a period of rejuvenation, which will accelerate your soul’s embodiment process. With this acceleration your personal growth and spiritual development will rapidly increase. You will travel beyond confusion and into the light of clarity. You will awaken to your soul’s truth and begin to know yourself as whole in the midst of all that life has to offer.

The incoming energies are fully activating your original divine blueprint and releasing your pure essence. The unique codes of light and energy, which define your soul, are shifting the patterns of subtle energies that have shaped your soul’s form and experiences. With this shift your energy field is naturally expanding and linking you to multidimensional consciousness. Your ability to see, hear and feel truth is being enhanced, enabling you to step fully into your soul’s consciousness. Clarity and wisdom are emerging, which is helping you to being creating a new life filled with the light of your soul.

If you can imagine that you are a microcosm of the macrocosm, then you can understand that the new reality you are inhabiting also contains a divine blueprint. This divine blueprint reveals its self as you surrender control of your reality to your soul. As you do this your place and your purpose in the new reality begins to emerge and you are able to fully actualize your own divine blueprint. You are then able to work with what arises without the need to control and manipulate reality.

In April of 2017 the energy of rejuvenation and renewal will come in to sooth and to heal any remaining mental anguish and control issues you may have. You will need to surrender to your soul, which will enable you to enter into its inner sanctuary and ignite the seeds of wisdom germinating therein. These seeds of light and energy contain the inspiration and insights you need to rekindle the awakening of your soul’s gifts.

Connecting with these gifts initiates a journey into your soul’s mysterious depths. In these depths you will unveil your soul’s divine messages and find your way to greater self-knowledge. As you access this knowledge you will discover your true nature, your purpose, the dreams, prayers and hopes your soul has for this life. You will remember that your soul is also a keeper of divine wisdom and truth. You will come to understand that no real separation exists when you are in constant communion with your soul. Your soul then becomes a sacred sanctuary where your body, mind, heart and spirit can truly merge aiding you in becoming an embodiment of divine love.

In the coming months you are encouraged to dive into the depths of your soul, to unlock the sacred messages of your divine blueprint and to immerse yourself in its flowing light and energy. It is this that will support you in embracing the many blessings of this new reality, as well as the shifts and changes you will be required to make.

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37