Petícia do Vatikánu!...

 

Petition:

to the Vatican, Pope Francis:

an den Vatikan, Papst Franziskus:

do Vatikánu, Pápež Franciskus:

"Disclose the truth – Enthüllt dieWahrheit –  odhalte pravdu"

 

Beschreibung: atican - Disclose the Truth Petition

Mnohé storočia ležia v archívoch Vatikánu tajomstvá a poklady ľudstva pod zámkom – všeobecne nedostupné a zamknuté pred verejnosťou. Tie „poklady vedomosti“ sú dedičstvom celého ľudstva – ktoré v mnohých ohľadoch sú veľkej dôležitosti pre všetkých ľudí. V tajných archívoch Vatikánu „snívajú“ alebo sú zadržiavané informácie – ktoré s istotou môžu od základu zmeniť smer celého ľudstva do pozitívneho smeru.

Seit vielen Jahrhunderten liegen in den Archiven des Vatikans Geheimnisse und Schätze der Menschheit unter Verschluss – unzugänglich für die Allgemeinheit und weggesperrt von der Öffentlichkeit. Diese "Wissens-Schätze" sind als Erbe der gesamten Menschheit zu betrachten - die in vielerlei Hinsicht bedeutungsvoll für alle Menschen sind. In den geheimen Archiven des Vatikans "schlummern" bzw. werden Informationen zurückgehalten – die mit Sicherheit den Kurs der gesamten Menschheit grundlegend in eine positive Richtung ändern können.

My – ľudia tejto Zeme – prosíme Pápeža Franciska a žiadame rím.kat. cirkev – tie tajné archívy Vatikánu teraz otvoriť a tie vedomosti a fakty pravdivo, nefalšované a priesvitné predložiť – voľne dostupné pre všetkých. Myslíme – že je čas oznámiť pravdu verejne, pravdu o evolúcii – živote ako takom -  život vo vesmíre – a skutočné dejiny ľudstva...

Wir – die Menschen dieser Erde - bitten Papst Franziskus und fordern die röm.kath. Kirche auf – die geheimen Archive des Vatikans jetzt zu öffnen und all das Wissen und all die Fakten wahrheitsgetreu, unverfälscht und transparent offenzulegen – frei zugänglich für alle. Wir finden - es ist Zeit die Wahrheit öffentlich bekannt zu machen, die Wahrheit über die Evolution - das Leben an sich - das Leben im Universum - und die wahre Geschichte der Menschheit...

Wir fordern u.a.

Medzi iným žiadame

o   die Offenlegung aller geheimen Bücher und Schriften (z.B. die Apokryphen - geheime Schriften der Bibel )  predloženie všetkých tajných kníh a spisov (napr.: Apokryfy – tajné spisy Biblie)

o   die Veröffentlichung aller Entdeckungen und Erfindungen der Zeitgeschichte

o   zverejnenie všetkých objavov a vynálezov časových dejín

o   die lückenlose Enthüllung der menschlichen Herkunft

o   bezmedzené odhalenie ľudského pôvodu

o   die Enthüllung außerirdischen Lebens

o   odhalenie mimozemského života

o   die Wiederherstellung des Naturrechts (bzw. Aufhebung des römischen Rechts...)

o   znovunastavenie prírodného práva (odstránenie rímskeho práva)

My – ľudia tejto Zeme – vyzývame rím. Kat. cirkev a všetkých zastupitelov rím. kat. Viery v mene pravdy, ľudskosti, súcitu a lásky k blížnemu – našu slobodu – suverenitu/nezávislosť ako ľudia – vo všetkých oblastiach a všetkých záležitostiach znovuvytvoriť/obnoviť a zaručiť, aby MY všetci sme mohli žiť v slobode a mieri – podľa našej slobodnej vôle – ako nezávislé bytosti – môžeme vy-tvoriť.

Wir – die Menschen dieser Erde - fordern die röm.kath. Kirche und alle Vertreter der röm.kath. Glaubensgemeinschaft dazu auf, im Namen der Wahrheit, der Menschlichkeit, des Mitgefühls und der Nächstenliebe – unsere Freiheit – Souveränität als Menschen – in allen Bereichen und in allen Belangen wiederherzustellen und zu garantieren, sodass wir ALLE ein Leben in Freiheit und in Frieden - nach unserem freien Willen - als souveräne Wesen – gestalten können.

Tuná podpísať : Hier unterzeichen - Sign up here

Bitte teilt diesen Aufruf - diese Petition - mit all Euren Freunden, Bekannten, Netzwerken,........DANKE!!!!!

Prosím deľte túto výzvu – petíciu – so všetkými priateľmi a známymi, sieťami,... ĎAKUJEME

Quelle/Source:https://secure.avaaz.org/de/petition/To_the_Vatican_Pope_Francis_An_den_Vatikan_Papst_Franziskus_Disclose_the_truth_Enthuellt_die_Wahrheit/?nDPFMib

 

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52