Jesus 29.09....

 

Botschaft von Jesus: „Einssein mit Gott ist ein Ewiger Zustand" (27.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-29 – 09:12:09

Beschreibung: esus

„Einssein mit Gott ist ein Ewiger Zustand"

„Byť jedným s Bohom je večný stav“

Veci sa hýbu veľmi dobre vpred, pokiaľ sa blíži ten moment vášho prebudenia.

Dovoľte si nebyť veľmi deprimovaní alebo nadšení tou temnotou nálady pádu tých mainstreamových-médií, lebo viete, že to čo sa deje je masívne planetárne-široké odstránenie negatívnych energií – nenávisti, hnevu, pomsty, odsudzovania a tvrdých úsudkov – ktoré vstúpili/vstupujú do vedomia mnohých ľudí a spôsobujú obrovské emocionálne prelomy v množstve z vás v tomto období.

Vy nosiči svetla a pripravovači cesty robíte úžasne hodnotnú prácu pomáhať pri tom tie energie odstrániť a rozpustiť, lebo máte držíte úmysel priniesť lásku do každého srdca a snažíte sa o dosiahnutie mieru vo všetkých oblastiach sveta.

Die Dinge bewegen sich sehr gut voran, während sich der Moment für euer Erwachen nähert.

Erlaubt euch nicht übermäßig deprimiert zu sein oder ergriffen durch die Finsternis und der Untergangsstimmung der Mainstream-Medien, denn ihr wisst, dass das, was geschieht, ist eine massive Planeten-weite Beseitigung negativer Energien ~ Hass, Wut, Rachsucht, Verurteilung und harte Urteile ~ die ins Bewusstsein vieler Menschen steigen und enorme emotionale Umbrüche in einer Vielzahl von ihnen in dieser Zeit verursachen.

Ihr, die Licht-Träger und Wegbereiter macht eine ungeheuer wertvolle und wirksame Arbeit dabei, zu helfen diese Energien aufzuräumen und aufzulösen, weil ihr die Absicht dafür haltet, Liebe in jedes Herz zu bringen und Frieden soll in allen Gebieten der Welt erreicht werden.

Tie prebiehajúce medzinárodné meditácie za svetový mier sú z dvoch dôvodov veľmi dôležité – 1. O čo väčší je podiel ľudstva s úmyslom priniesť/vniesť cunami lásky do každého srdca a enrgia pluje, a 2. Keď ten úmysel držíte otvoríte vaše vlastné srdcia čo najviac možné na prijímanie lásky a plnosti, ktoré láskyplne čakajú vaše na vítanie aby vás mohli naplniť celkom.

Die vielen laufenden internationalen Meditationen für den Weltfrieden sind aus zwei Gründen sehr mächtig ~ 1. je größer der Anteil der Menschheit mit der Absicht meditieren, dass der Tsunami der Liebe in jedes Herz eintritt und die Energie fließt, und 2. wenn ihr diese Absicht haltet, ihr auch eure eigenen Herzen wie vollständiger öffnen könnt, um die Fülle der Liebe zu empfangen, die aufmerksam eure Einladung erwartet, um euch vollständig zu erfüllen.

My, tí z nás, ktorí tie správy o rozličných otvorených a aktívnych kanáloch prenášajú boli pripomenutí na to a my pripomíname vám, že láska je vždy odpoveď na všetky problémy a vy ste tú pravdu prijali. Tie výsledky toho objatia sú prekvapujúce lebo vás to splnomocnilo zosilniť vašu námahu pokiaľ sa modlíte, rozmýšľate, rozhodujete alebo za svetový mier meditujete je to cunami lásky vášmu srdcu vždy bližšie.

Wir, jene von uns die Mitteilung übertragen über die verschiedenen offenen und engagierten Kanäle, wurden daran erinnert, und wir erinnern euch daran, dass Liebe immer die Antwort auf Probleme ist, und ihr habt diese Wahrheit angenommen. Die Ergebnisse dieser Umarmung sind erstaunlich, weil es euch ermächtigt hat, eure Bemühungen immer mehr zu verstärken, während ihr betet, nachdenkt, beabsichtigt oder für den Weltfrieden meditiert ist der Tsunami der Liebe euren Herzen in jedem Moment nahe.

Je to najmocnejšia aktivita, na ktorej by ste sa mohli podielať, aby ten moment vášho prebudenia priniesť k vám. A robte len to. Keby ste mohli vidieť boli by ste omámení, lebo vaša neunavitelná a nadšená snaha priniesť ľudstvo do bodu prebudenia je nad vaše predstavy úspešná.

Das ist die mächtigste Aktivität, an der ihr euch beteiligen könnt, um den Moment eures Erwachens zu euch zu bringen. Und es macht nur das. Wenn ihr sehen könntet, was wir sehen, wäret ihr betäubt, weil eure unermüdlichen und begeisterten Anstrengungen, die Menschheit in den Moment ihres Erwachens zu bringen, jenseits eurer kühnsten Vorstellungen erfolgreich sind.

To energetické-pole, ktoré vyjadruje človek ako časť jeho božskej prírody bolo strašne utláčané a tými nastaveniami/životným postojom obmedzené, ktoré boli ľudskou kultúrou prijaté a podporované už äony. Vy ste veľmi mocné bytosti, lebo je to to ako vás Boh, váš milujúci otec stvoril.

Das Energie-Feld, das jeder Mensch als ein Teil seiner göttlichen Natur ausdrückt, wurde entsetzlich unterdrückt und von den Einstellungen eingeschränkt, die sehr gut von der menschlichen Kultur über Äonen angenommen und gefördert wurden. Ihr seid alle äußerst mächtige Wesen, weil es das ist, wie euch Gott, euer liebender Vater, schuf.

Keď ste volili schovať sa v/do tej ilúzie a hrať vaše hry rozdelenia, rozhodli ste sa tiež hrať tie hry skutočnejšie zmenšovaním a potlačovaním vašich vrodených Bohom daných síl a priebehom äonov ste zabudli, že ste ich mali! Tej väčšinovej väčšine z vás sa zdá, že ste teraz malý abezvýznamný ľudia, žehnaný alebo prekliaty (vaše rozhodnutie) s neuveritelne krátkym životom, okolidúcim piskom, ktorý hneď zanikne. To časové obdobie je tak krátke, nie je meratelné v porovnaní s časom, ktorý existuje vesmír.

Als ihr wähltet, euch in der Illusion zu verstecken, um eure Spiele der Trennung zu spielen, beschlosst ihr auch, die Spiele realistischer durch das Zerkleinern und Unterdrücken eurer angeborenen gottgegebenen Kräfte zu spielen, und im Verlauf der Äonen habt ihr vergessen, dass ihr sie hattet! Der überwiegenden Mehrheit von euch scheint es jetzt, dass ihr kleine und unbedeutende Menschen seid, gesegnet oder verflucht (eure Wahl hier), mit einem unglaublich kurzen Leben, einem vorübergehenden Durchzischen, das fast sofort gelöscht wird. Die Zeitspanne ist so kurz, dass es nicht messbar ist im Vergleich zu der Zeit, die das sichtbare Universum existiert.

Hľadali ste rozdelenie a malosť(zmenšili ste sa) a dosiahli ste ten stav vo vašom vlastnom hodnotení lebo sa vám zdá, že je to stav, ktorý vám bol daný náhodou, pokiaľ sa vesmír vyvíjal z ničoho. Ale vesmír je časť tej ilúzie, ktorú ste vytvorili aby ste mohli hrať vaše bláznivé a hrozné hry a keď roztiahnete te nedostatočný stav človeka-bytia do obrovského a zrejme nekonečného vesmíru – v ktorom ste vy v tom obmedzenom stave, pre oči a rozum zamknutý – váš nekonečný božský rozum – je tá realita o tom kto skutočne ste, jedna nepredstavitelná/nezodpovenostná  situácia.

Ihr suchtet Trennung und Kleinheit, und ihr habt diesen Zustand in eurer eigenen Einschätzung erreicht, weil es euch scheint, dass es ein Zustand ist, der euch fast unabsichtlich gegeben wurde, während das Universum sich aus dem Nichts entwickelte.

Aber das Universum ist Teil der Illusion, die ihr aufbautet, um eure verrückten und schrecklichen Spiele zu spielen, und wenn ihr die Unzulänglichkeit des Zustands des Mensch-Seins in einem riesigen und scheinbar unendlichen Universum ausdehnt, in dem ihr euch selbst in diesem Zustand begrenzt, für Augen und Verstand sperrt ~ euren unendlichen und göttlichen Verstand ~ ist die Realität, wer ihr wirklich seid, eine Situation, die völlig untragbar ist.

Preto držte sa schovaní pred vami samými a tvárte sa, že tá ilúzia existuje a pokúste sa tú ilúziu žiť. Volíte veriť, že ste v podstate bezmocní a neznamenáte nič v jednom veľmi nepriatelskom prostredí, ktoré jedným alebo iným spôsobom ničí. Ste skutočne stratení a pomätení.

Ale vy ste len stratení a zmätení v krátkobom sne. Jeden sen, ktorý rozširujete a kŕmite a pokračujete, lebo strach, ktorý vo vás vytvoril vyzerá skutočný. Je neskutočný! Ale pokiaľ v neho veríte bude mať zrejme najvyššiu moc nad vami. Ste Božské bytosti, Bohom v nekonečnej radosti stvorení k životu!

Deshalb haltet ihr euch vor euch selbst verborgen und gebt vor, dass die Illusion existiert und versucht, die Illusion zu leben. Ihr wählt zu glauben, dass ihr im Grunde machtlos und unbedeutende Wesen in einer äußerst feindlichen Umgebung seid, die auf die eine oder andere Weise zerstören. Ihr seid tatsächlich verloren und verwirrt!

Aber ihr seid nur verloren und verwirrt in einem vorübergehenden Traum. Ein Traum, den ihr erweitert, nährt und fortsetzt, da die Furcht, die es in euch erzeugt hat, sehr wirklich scheint. Es ist unwirklich! Aber solange ihr daran glaubt, wird es scheinbar die höchste Macht über euch haben. Ihr seid göttliche Wesen, von Gott in unendlicher Freude zu leben geschaffen.

On vám dal VŠETKY jeho sily kvôli jeho nekonečnej láske k vám a vy, v jednom okamihu bláznenia/bláznovstva ste zvolili oddeliť sa od toho zázraku, ktorý ON stvoril, aby ste zažili  malosť a bezdôležitosť, to nič.

A teraz ste sa spolu rozhodli prebudť sa z toho zlého sna a vrátiť sa domov, k nebu, tej Božskej prezencii, od ktorej ste nikdy nemohli byť oddelení. Byť jedný s Bohom je večný stav!

Er gab euch ALLE seine Kräfte wegen seiner unendlichen Liebe für euch, und ihr, in einem Moment des Wahnsinns, wähltet euch von dem Wunder zu trennen, das ER geschaffen hatte, damit ihr die Kleinheit, die Bedeutungslosigkeit, das Nichts erfahren konntet.

Nun, endlich habt ihr euch gemeinsam entschieden, aus diesem Alptraum zu erwachen und zurück nach Hause zu kommen, zum Himmel, die göttliche Präsenz, von der ihr nie getrennt wart und die getrennt werden könnt. Einssein mit Gott ist ein ewiger Zustand.

Boli ste stvorení so slobodnou vôlou, lebo láska neviaže, nedrží alebo nejakým spôsobom obmedzuje. Keď ste volili hrať vaše bolestivé hry boli ste celkom slobodní urobiť to. Teraz spomínate, že sú to len hry, nereálne situácie, ktoré spôsobujú len bolesť a utrpenie, lebo je to bolestivé byť oddelený od Boha.

Preto ďakujte vám za skutočnosť, že čo ste vybudovali je neskutočné a nepodstatné, imaginárny stav bytia alebo existencie, ktorý nič neznamená, a z ktorého ste rozhodli prebudiť sa.

Ihr wurdet mit dem freien Willen geschaffen, weil die Liebe nicht bindet, hält oder auf irgendeine Weise beschränkt. Als ihr wähltet eure schmerzhaften Spiele zu spielen, wart ihr also vollkommen frei, es zu tun. Jetzt erinnert ihr euch, das es einfach nur Spiele sind, die ihr spielt, irreale Situationen, die euch Schmerz und Leid bringen, weil es schmerzhaft wäre von Gott getrennt zu sein!

Deshalb dankt euch für die Tatsache, dass das, was ihr aufgebaut habt, unwirklich und unbedeutend ist, ein imaginärer und völlig unmöglicher Zustand des Seins oder Existenz, aus der ihr gewählt habt zu erwachen.

To prebudenie sa stále viac blíži. Niektorí na Zemi by chceli udržať tú ilúziu, lebo veria svojmu bláznovstvu, že im to dá moc. Ale vplyv mizne, pokiaľ väčšina sa rozhodla, že to nemá zmysel tie intenzívne, bezláskavé hry naďalej hrať, v ktorých každý trpí.ste v cielovom poli.

Ten okamih prebudenia je blízko. Nedajte sa zapliesť do tých drám ilúzie s ich vojnami, odsudkami, ich presvedčeniami trestať páchatelov a ich úmysel žiadať zadosťučinenie. V tej ilúzii sú všetci páchatelia!

Das Erwachen rückt immer näher. Einige auf der Erde würden die Illusion aufrechterhalten, weil sie in ihrem Wahnsinn glauben, dass es ihnen Macht gibt, aber ihr Einfluss schwindet, während die Mehrheit beschlossen hat, dass es absolut keinen Sinn macht, diese intensiven und lieblosen Spiele überhaupt noch zu spielen, in denen alle leiden.

Ihr seid auf der Zielgeraden, der Moment des Erwachens ist ganz nahe. Lasst euch nicht in die Dramen der Illusion mit ihren Kriegen, Urteilen, ihrer Entschlossenheit Übeltäter zu bestrafen und ihre Absicht Entschädigungen zu fordern, verwickeln. In der Illusion sind alle Übeltäter!

V ilúzii je odsudok všadeprítomný a odsudok je to čo vás rozdeluje jedného od druhého. Buďte úprimní a akceptujte, že ste sa rozhodli prijať každú  stranu skoro každý jeden z vás. Teraz zanechajte tú nutnosť a postavte sa na tú „správnu“ stranu.

Pohybujte sa vpred v láske a zvolte tú lásku deliť sa o ňu, rozšíriť na / a s každým, bez výnimky, s každým, s ktorým ste mentálne, emocionálne alebo fyzicky prepojení. Koniec koncov vy VŠETCI, každý jeden z vás stemilované deti Boha. Ste časťou božskej rodiny, prečo teda by  ste mali bojovať medzi sebou a vás súdiť navzájom? Vidíte, že to nemá zmysel?

In der Illusion ist Urteil allgegenwärtig, und Urteil ist das, was euch trennt, einen vom anderen. Seid ehrlich und akzeptiert, dass ihr euch entschieden habt, jede Seite einzunehmen, beinahe jeder von euch. Jetzt lasst dieses Bedürfnis gehen und gehört zur "richtigen" Seite.

Bewegt euch vorwärts in die Liebe und trefft die Wahl jene Liebe zu teilen und auszudehnen, auf und mit jedem, ohne Ausnahme, mit dem ihr mental, emotional oder physisch interagiert. Letztendlich seid ihr ALLE, jeder einzelne von euch, geliebte Kinder Gottes. Ihr seid alle Teil der göttlichen Familie Gottes, warum also solltet ihr miteinander kämpfen oder einander beurteilen? Seht ihr nicht, dass es absolut keinen Sinn macht?

Boh je láska. Zdroj všetkého čo existuje, je láska. Láska je najvyššia inteligencia, ktorej vy ste esenciálna, neoddelitelná časť. Objímte skutočnosť, že ste láska a len láska a prebúdzate sa do skutočnosti, ktorú ste nikdy neopustili. Váš otec chce aby ste boli navždy v extatickej radosti.

Prečo by ste teda volili iný stav existencie? Už ste príliš veľa trpeli, tak dovoľte lásky-polu byť vo vašom bytí, tej božskej energii, v ktorej všetko existuje, večne prítomné, aby vás ON mohol znova objať a vrátiť vám RADOSŤ.

VÁŠ LÁSKYPLNÝ BRAT 

Jesus durch John Smallman, 27.09.2014, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/27jesus.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58