Saul 2.Botschaft von Saul - 24.August 2014 (durch John Smallman)

von erst-kontakt @ 2014-08-25 – 09:35:23

Beschreibung: aul Botschaft

„Liebe ist alles, und ihr werdet in die glorreiche Brillanz, mit der sie leuchtet, erwachen“

„Láska je všetko a vy budete „glorijský lesk“, s ktorým svieti, prebudení“

Tí z vás, ktrorí ešte stále pochubujú o platnosti týchto láskyplných a inšpirujúcich správach zo spirituálnych ríší nechajte ich prosím, lebo v podstate viete, že sú platné. Ten sen, ktorý je ilúzia die ku koncu. Avšak sú tie posledné okamihy toho „života“ kvôli bolesti a utrpeniu, ktorími mnohí prechádzajú, veľmi znepokojujúce pre vás všetkých a mnohí iní pozorujú s pocitmi bezmocnosti.

Existujú takí, ktorí by tú ilúziu bezhranične udržiavali, lebo sa im zdá, že im to dáva neobmedzenú moc nad inými. Ich počet je malý, ale oni majú neporazitelné ego a v priebehu äonov vybudovali hierarchistickú štruktúru, posadili sa na jej špičku a odtiaľ sa pokúšali vás kontrolovať, utlačovať a ľudstvo zneužívať. Táto štruktúra sa rúti a nie je nič čo by to udržalo, ich čas vypršal. Ľudstvo sa pohybuje dopredu k miestu, kde je božsky zaručená osobná sloboda a suverenita a odkiaľ nexesistuje žiadne miesto pre podvody, sebeslúžiace programy tých, ktorí sa naďalej pokúšajú udržať kontrolu nad bláznivým systémom, ktorý je neopravitelný.

Jene von euch, die ihr weiterhin Zweifel über die Gültigkeit dieser liebevollen und inspirierenden Mitteilungen von jenen aus den spirituellen Reichen hegt, lasst sie bitte los, weil ihr wisst, dass sie absolut gültig sind. Der Traum, der die Illusion ist, kommt zu einem Ende. Allerdings sind die letzten Momente des "Lebens" wegen des Schmerzes und Leidens, die so viele erleben, sehr beunruhigend für euch alle, und viele andere beobachten es mit Gefühlen der Hilflosigkeit.

Es gibt jene, die die Illusion unbegrenzt aufrechterhalten würden, weil es ihnen eine enorme Macht über andere zu geben scheint. Ihr Anzahl ist sehr klein, aber sie haben ein scheinbar unbesiegbares Ego, und im Verlauf der Äonen bauten sie eine hierarchische Struktur auf, setzten sich an seine Spitze und versuchten von dort aus euch zu kontrollieren, zu unterdrücken und die Menschheit zu missbrauchen. Diese Struktur bricht zusammen und es gibt nichts, was das bewahren könnte, denn ihre Zeit ist abgelaufen. Die Menschheit bewegt sich vorwärts zu einem Ort, an dem die individuelle Freiheit und Souveränität göttlich zugesichert wird, und von wo aus es keinen Raum für die Machenschaften jener mit ihren eigennützigen Selbst-dienenden persönlichen Programmen gibt, die weiterhin versuchen die Kontrolle über ein verrücktes und gebrochenes System zu erhalten, das völlig irreparabel ist.

Keď sa pozriete dozadu vo vašich dejinách vyzerá to tak, že moc tých Broker-rodín-horných hláv, skupinových-vodcov, kostolných-vodcov, diktátorov, presidentov a kontrolorov multinacionálnych firiem – sú dostatočne úspešný v ich egu, vyhrať každú cenu, ale vnímanie/chápanie toho je ilúzia. Moc nad inými, ako sa to dá pozorovať vo vašom svete je veľmi ťažké udržať, lebo druhí sa pokúšajú odtrhnúť ju tým, ktorí ju držia. Každý okamih ich života trávia jej obranou a tá nepretržitá obrana ich stojí všetko – ich príbuzných, rodiny, priateľov aj ich zle informovaných prívržencov – lebo sa vzdajú lásky, vernosti, čestnosti a osobnej integrity v ich zúfalých pokusoch udržiavať niečo krátkodobé – čo je skutočne neskutočné.

Koniec koncov a neodvrátitelne bude ten pocit moci, tej neporazitelnosti popolom, takže budú o všetko okradnutí. To jediné čo pre nich môžete robiť je posielať im lásku a súcit, aby  sa z toho zlého sna , ktorý si sami vytvorili, prebudili. A ako to vyzerá ten zlý sen oni sami túžia zničiť. Ako viete rozdelenie neexistuje VŠETCI sú JEDEN a to božské svetlo lásky Boha je vo všetkých citovoschopných bytostiach prítomné. Je to jednoduché, ten kabát alebo závon ,pod ktorým je zatmené môže byť hrubší alebo hustejší. Aj oni sa prebudia, keď budú ochotní a potom prídu jednoducho domov ako ten stratený syn v porovnaní s Bibliou. Spomeňte si, nikto nebude vyhodený alebo vzdaný. Všetko, čo je nutné pre jedného očividne strateného je prebudiť sa a zbaviť sa všetkého, čo nesmeruje k láske. To môže byť skutočne ťažké, ale tá príležitosť nebola nikdy ztiahnutá.

Wenn ihr in eurer Geschichte zurückblickt, scheint es, dass die Macht der Broker ~ Familien-Oberhäupter, Stammes-Führer, Kirchen-Führer, Diktatoren, Präsidenten, Könige und Kontrolleure von multinationalen Konzernen ~ überaus erfolgreich in ihrem Ego sind, jeden Preis zu gewinnen, aber diese Wahrnehmung ist eine Illusion. Macht über andere, wie es in eurer Welt zu sehen ist, ist sehr schwierig beizubehalten, weil andere versuchen sie immer jenen zu entreißen, die sie halten. Jeder Moment eures Lebens wird damit verbracht es zu verteidigen, und diese konstante Verteidigung kostet sie alles ~ ihre Angehörigen, ihre Familien, ihre Freunde und ihre fehlinformierten Anhänger ~ weil sie auf Liebe, Treue, Ehrlichkeit und persönliche Integrität in ihren verzweifelten Versuchen verzichten und an etwas festhalten, was rein kurzlebig ~ tatsächlich ganz unwirklich ist.

Schließlich und unvermeidlich wird das Gefühl der Macht, der Unbesiegbarkeit, zu Asche, so dass sie Allem beraubt sind. Die einzige Sache, die ihr wirklich für sie tun könnt ist, ihnen mit eurer Absicht Liebe und Mitgefühl zu senden, damit sie aus dem Alptraum erwachen, den sie für sich aufgebaut haben und den sie scheinbar zerstört haben möchten. Wie ihr wisst, gibt es keine Trennung, ALLE sind EINS, und das göttliche Licht der Liebe Gottes ist in allen empfindungsfähigen Wesen präsent. Es ist einfach, dass der Mantel oder Schleier, unter dem sie ausgeblendet wurde, dicker oder dichter ist. Auch sie werden erwachen, wenn sie bereit sind und dann werden sie einfach nach Hause kommen wie der verlorene Sohn im Gleichnis der Bibel. Erinnert euch, keiner wird jemals hinausgeworfen oder aufgegeben, alles was notwendig ist für einen scheinbar Verlorenen, ist zu erwachen und sich von allem zu befreien, was nicht in             Ausrichtung mit der Liebe ist. Das kann tatsächlich sehr schwierig sein, aber die Gelegenheit das zu tun, ist niemals zurückgezogen worden.

Len láska je skutočná. Neexistuje NIČ iné. Sústreďte sa na to a na nepopieratelnú pravdu a užívajte, skutočne sa tešte z pocitu nezávislosti od starostí a strachu, tým že vašou vierou/presvedčením na večnú pravdu naplníte svoje srdce.

Všetko ostatné je lož a podvod, jeden systém, ktorý sa pokúša vás presvedčiť, že život je vždy pod hrozbou, že je krátkodobý, jediná skúsenosť ako človek v nebezpečnom prostredí, z ktorého sa nedá uniknúť. Okrem smrti do nekonečného zabudnutia. Keď táto viera vnikne do vášho vedomia, posilňuje to pocit rozdelenia a opustenia, že očividne nemáte inú voľbu ako robiť všetko čo je vo vašej moci a zobrať všetko hodnotné, bez ohľadu na následky alebo spadnúť do hlbokej depresie, stav, ktorý sa pokúšate utlmiť užívaním chemických stimulancií. A to je to, čo tí, ktorí mali pod sebou moc od äonov s vami robili – bezúspešne. Tá ilúzia je neskutočná, čoho vedomí sú si aj tí, ktorí sa zúfalo pokúšajú udržať ju. Sú si vedomí, že sa neodvrátitelne zrúti napriek všetkým snahám o jej udržanie.

Nur Liebe ist WIRKLICH. Es gibt NICHTS anderes. Konzentriert euch darauf und auf die unbestreitbare Wahrheit und genießt, erfreut euch in der Tat am Gefühl der Unabhängigkeit von Sorgen oder Furcht, indem ihr mit eurem Glauben an die ewige Wahrheit euer Herz füllt.

Alles andere ist Lug und Trug, ein System, das versucht hat euch davon zu überzeugen, dass das Leben immer unter Bedrohung ist, dass es kurzlebig ist, eine einzige Erfahrung als Mensch in einer gefährlichen Umgebung, aus der es kein Entrinnen gibt, außer durch den Tod in die ewige Vergessenheit. Wenn dieser Glaube in euer Bewusstsein eindringt, stärkt es euer Gefühl von Trennung und Verlassenheit, so dass ihr scheinbar keine andere Wahl habt als alles zu tun was in eurer Macht steht, um alles für euch zu ergreifen was wertvoll ist, ungeachtet der Konsequenzen oder in eine tiefe Depression zu sinken, einen Zustand, den ihr versuchen könnt durch die Verwendung von verschiedenen chemischen Stimulanzien zu bekämpfen. Und das ist natürlich das, was jene mit den Zügeln der Macht seit Äonen gemacht haben ~ aber vergeblich. Die Illusion ist unwirklich, und sogar jene, die versuchen würden sie aufrecht zu erhalten sind sich ängstlich bewusst, dass es unwiderruflich zusammenbricht, trotz all ihrer Mühen es aufrechtzuerhalten.

Hodnoty a spokojnosť hľadať v tých ponukách ilúzie – bohatstvo, moc, uznanie, hodnosť – vedie len k ťažkým sklamaniam, lebo to čo v skutočnosti hľadáte je návrat do jednoty s vašim božským zdrojom a nexistuje vôbec žiadna náhrada pre tú nekonečnú radosť, ktorá je váš prirodzený stav. Z toho dôvodu je návrat tá jediná cesta z toho očividného rozdelenia a pocitu samoty, ktorú prežívate a do ktorej ste vtiahnutí. Ľudstvo rozpoznalo ten kolektív, aj keď to v tomto zmysle vyjadrené nebolo. Z toho vyplývajúce rozhodnutie a námahy mnohých znamená, že nespravodlivosť, ktorou sú mnohí z vás postihnutí by bolo nutné premeniť na úmysel vrátiť sa domov aby ste si znova uvedomili a zjednotili sa s vašim zdrojom.

Sústredťe sa na vaše vnútro, vstúpte do vašej nepoškvrnenej svätosti a poproste o vaše vnútorné vedenie, vašu intuíciu aby ste pocítili tú lásku, do ktorej ste večne zabalení. Spomeňte si na to, že ste božské bytosti, dokonalé bytosti, lebo tak ste boli stvorení. Všetko čo Boh, náš božský zdroj robí je od prírody perfektné, bez vady alebo akejkoľvek chyby. Vstúpte do úmyslu a buďte rozhodnutí otvoriť vaše srdcia, aby ste mohli pocítiť božské (Bohovo) láskyplné objatie.

Vaše skúsenosti sú opakom ilúzie a neskutočnosti. Ale ilúzia bola veľmi šikovne vytvorená cez váš kolektívny úmysel a preto je veľmi ťažké rozpoznať, že nie ste skutočnosť. Vy ste oveľa viac ako je váš dojem keď sa sústreďujete na vaše telo. Vaše telá pochádzajú od ilúzie, ale napriek tomu sa zdajú skutočné, lebo intenzívne poznáte pocit rozkoše a bolesti, utrpenie a šťastie a preto je ťažké dosiahnuť dostatočný odstup na rozpoznanie, že vaše telá sú len prechodné nádoby, ktoré ste zvolili vy keď ste inkarnovali a tým mohli zbytku ľudstva ukázať cestu domov. Tým, že ste vaše vnútorné svetlo udržiavali s úmyslom vždy predviesť lásku v akcii.

Werte und Zufriedenheit in den Angeboten der Illusion zu suchen ~ Reichtum, Macht, Anerkennung, Wertschätzung ~ führt nur zu schwerer Enttäuschung, weil das, was ihr wirklich sucht, eine Rückkehr in die Einheit mit eurer göttlichen Quelle ist, und es gibt absolut keinen Ersatz für die unendliche Freude, die euer natürlicher Zustand ist. Und deshalb ist diese Rückkehr der einzige Weg aus der offensichtlichen Trennung und dem Gefühl der Einsamkeit, die ihr erlebt und in die ihr verstrickt zu sein scheint. Die Menschheit hat dies kollektiv erkannt, auch wenn es vielleicht noch nicht auf diese Weise ausgedrückt worden ist, und der daraus resultierende Entschluss und die Anstrengungen so vieler bedeutet, das Unrecht, das so viele von euch plagt, in die Absicht umzusetzen nach Hause zurückzukehren, um wieder bewusst zu werden und Eins mit eurer Quelle.

Geht nach innen, in euer unbeflecktes inneres Heiligtum und bittet eure innere Führung, eure Intuition darum die Liebe zu fühlen, in der ihr ewig eingehüllt seid. Erinnert euch daran, dass ihr göttliche Wesen seid, vollkommene Wesen, denn das ist, wie ihr geschaffen wurdet. Alles was Gott tut, unsere göttliche Quelle, ist von Natur perfekt, ohne Makel oder Fehler irgendeiner Art. Geht in die Absicht und seid entschlossen eure Herzen zu öffnen, um Gottes liebevolle Umarmung zu fühlen.

Eure Erfahrungen sind das Gegenteil von Illusion und unwirklich. Aber die Illusion wurde sehr geschickt durch eure kollektive Absicht errichtet, und es ist sehr schwierig, dass ihr ihre Unwirklichkeit seht. Ihr seid weit mehr als es scheint, dass ihr seid, wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf euren Körper fokussiert. Eure Körper sind von der Illusion, aber trotzdem scheinen sie sehr wirklich, da ihr Vergnügen und Schmerz, Leiden und Glück in einer Intensität durch sie erfahrt, dass es sehr schwierig ist genügend Abstand zu nehmen um zu erkennen, dass es einfach vorübergehende Gefäße sind. Gefäße, die ihr gewählt habt, als inkarnierte Wesen einzunehmen und dem Rest der Menschheit den Weg nach Hause zu zeigen, indem ihr das göttliche Licht innerhalb eurer in die Höhe hieltet, während ihr beabsichtigtet, Liebe immer in Aktion zu demonstrieren.

Samozrejme niekedy zabudnete váš účel, napriek vášmu svätému úmyslu a dôvodu ste ťahaný do chaosu tej ilúzie. V „aha“ momente máte niekedy poznanie, že ste svetlo neudržali, ako ste zamýšlali. Nekarhajte sa alebo odsudzujte. Odpusťte si váš pád do ilúzie že ste na okamih vašu svätú cestu domov stratili a ďakujte za „budiace volanie“, ktoré vám sprostredkovalo poznanie. Aktualizujte váš úmysel udržiavať svetlo hore, vediac, že budete šikovne a stále podporovaní vo vašej úlohe  tými zo spirituálnej ríše.

Pripomeňte si, že tieto uvoľnené správy vás majú dať odvahu a inšpirovať vás k právoplatnosti tých mnohých spirituálnych správ, aby vaše pochyby boli odstránené. Okamih prebudenia ľudstva je veľmi blízko a to je dôvod pre tie mnohé informácia z rozličných kanálov, aby ste o tom najdôležitejšom boli informovaní a žiadaní vašu vieru v božskú večnú lásku pre vás udržali. Láska je všetko a vy sa prebudíte do tej „glorijského lesku“ s ktorým TO v celkovom božskom stvorení večne svieti.

S veľmi veľa láskou Saul

Natürlich vergesst ihr bisweilen trotz eurer heiligen Absichten euren Zweck und werdet in die Verwirrung und das Chaos der Illusion gezogen. Wenn ihr einen "aha"-Moment, eine plötzliche Erkenntnis habt, dass ihr das Licht nicht aufrechterhaltet wie ihr beabsichtigt habt, schimpft nicht mit euch oder beurteilt euch selbst. Verzeiht euch stattdessen für euer Versinken in die Illusion, dass ihr dadurch vorübergehend euren Weg und euer Bewusstsein für euren Heiligen Weg nach Hause verloren habt, und dankt für den "Weck-Ruf", den die Erkenntnis präsentiert hat. Dann aktualisiert eure Absicht, euer Licht hoch zu halten, wissend, dass ihr geschickt und ständig in dieser göttlichen Aufgabe von jenen in den spirituellen Reichen unterstützt werdet, die über euch wachen und für alle Zeiten aufpassen.

Erinnert euch daran, dass euch diese Mitteilung ermutigt und inspiriert, um eure Zweifel über die Gültigkeit der vielen spirituellen Mitteilungen, und die derzeit von so vielen von euch treuen Lichthaltern auf der ganzen Welt empfangen werden, freizugeben. Der Moment für das Erwachen der Menschheit ist sehr nahe, und das ist der Grund, warum ihr über so viele Kanäle über das Allernotwendigste informiert und gebeten werdet euren Fokus und euren Glauben an Gottes ewige Liebe für euch aufrechtzuerhalten. Liebe ist Alles, und ihr werdet in die glorreiche Brillanz erwachen, mit dem ES in der gesamten göttlichen Schöpfung Gottes ewig leuchtend.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 24.08.2014, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0814/24saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity.......Shogun Amona

aktualizované: 27.11.2023 17:51:54